Byrådet - Referat fra mødet den 20-03-2019

Referat

 • 1 Udpegning af yderligere medlem til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park
  • Resume

   Byrådet skal foretage udpegning af yderligere et medlem til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park. Baggrunden er at Region Midtjylland i lyset af den nye erhvervsfremmelov ikke finder, at de længere kan deltage i Fondens bestyrelse.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller til byrådet, at der udpeges følgende:

    

   Bestyrelsesmedlem:

    

    

    

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Følgende udpeges:

   Bestyrelsesmedlem:

   Henrik Hansen

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum blev stiftet i 1999 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Tjele Kommune, Viborg Kommune, og Viborg Amt.

    

   I 2017 blev der truffet beslutning om at Det Selvejende Forvaltningssubjekt skulle omdannes til en erhvervsdrivende fond. Byrådet behandlede omdannelsen på byrådsmødet den 21. juni 2017 (sag nr. 7).

    

   Efter omdannelse af Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum til Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum foretog Byrådet på møde den 21. november 2018 (sag nr. 1) iht. vedtægterne udpegning af 2 medlemmer af bestyrelsen – henholdsvis Niels Dueholm (A) og Jakob Harritz (V).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Region Midtjylland har hidtil udpeget to medlemmer til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park. På baggrund af indholdet af den nye erhvervsfremmelov kan Regionen ikke længere deltage i Fondens bestyrelse.

    

   Der lægges derfor op til at fondens vedtægter nu justeres, således at Regionens hidtidige to pladser i bestyrelsen fremadrettet udpeges af henholdsvis Viborg Kommune og Århus Universitet. Herefter har Viborg Kommune i alt 3 bestyrelsesposter i Fondens bestyrelse.

    

   Det bemærkes, at vedtægterne ikke indeholder bestemmelse om, at der skal udpeges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

    

    

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder for den resterende del af byrådsperioden.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

  • Bilag

 • 3 Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 blev der godkendt en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der skal frigives en anlægsbevilling for 2019, udvalget skal tage stilling til anvendelsen af puljen, og udvalget skal tage stilling til anvendelsen af uforbrugte midler for 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget godkender forvaltningens status for forbruget i 2018 og forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.892.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at udgiften på 1.892.000 kr. i 2019 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 892.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2018” i 2018, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27-02-2019

   Klima- og Miljøudvalget godkendte forvaltningens status for forbruget i 2018 og forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020.

    

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden til byrådet,

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.892.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov 2019” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 1.892.000 kr. i 2019 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov” og dels finansieres af de uforbrugte midler på 892.000 kr. fra anlægsudgiftsbevilling ”Pulje til mindre anlægsbehov 2018” i 2018, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat en pulje til mindre anlægsbehov inden for Klima- og Miljøudvalgets område. Der er på kontoen afsat 1.000.000 kr. hvert år i årene 2018-2021, i alt 4.000.000 kr. over fire år.

    

   Byrådet frigav på mødet den 21. marts 2018 (sag nr. 5) en anlægsbevilling for 2018.

    

   Byrådet har ikke i forbindelse med godkendelsen af budgetforliget formuleret konkrete ønsker til anvendelse af puljen.

    

   Udvalget godkendte på mødet den 1. marts 2018 (sag nr. 1) følgende rammer for anvendelsen:

   ·           Fremme af lokalt foreslåede projekter inden for rammerne af det ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”, som udvalget vedtog på mødet den 25. januar 2018 (sag nr. 15). En opdateret udgave forelægges udvalget på dette eller et af de kommende møder.

   ·           Medfinansiering af grønne partnerskaber.

   ·           Supplerende publikumstiltag ved større naturgenopretningsprojekter, fx. anlæg af P-pladser, borde/bænke, informationstavler og naturstier ved vådområdeprojekter.

    

   Projekterne skal løbende forelægges udvalget til godkendelse.

    

   Udvalget godkendte på mødet 26. april 2018 (sag nr. 17) et bilag med forvaltningens konkrete forslag til projekter, hvortil puljen kunne anvendes i 2018. Udvalget godkendte på mødet den 21. juni 2018 (sag nr. 11) et supplement til listen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Interessenter inddrages løbende i forbindelse med de konkrete projekter.

    

    

   Beskrivelse

   Status for anvendelsen af puljen i 2018

    

   1.     Igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018

   Flere af projekterne fra 2018 er endnu ikke afsluttede, og de frigivne midler dermed ikke forbrugt. Det skyldes især, at der er tale om partnerskabs- og samskabelsesprojekter. Som udvalget tidligere er orienteret om, er det erfaringen, at denne type projekter ofte tager længere tid end forventet.

    

   Oversigt over igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018:

   Godkendt i 2018 (kr.)

   Forbrugt til dato (kr.)

   Restbeløb til projektet (kr.)

   Bemærkning:

   1. Samskabelses­pro­jek­tet Viborg Trail Arena

   95.000

   98.610

   -3.610

   Afsluttet

   2. Partnerskabspro­jekt om handikap­ven­ligt sti- og bro­projekt, Bruunshåb

   100.000

   8.985

   91.105

   Forventes afsluttet i 2019

   3. Partnerskabspro­jekt om publikums­faciliteter og stier ved Jordbro Å ml. Knud­­by og Ørum ved statsligt våd­om­rådeprojekt

   200.000

   0

   200.000

   Forventes afsluttet i 2019

   4. Grønt part­ner­skabsprojekt ved Hagebro Kro om etablering af sti og publikums-faciliteter

   250.000

   0

   250.000

   Forventes afsluttet i 2019

   5. Samskabelses­pro­jekt fra søpla­nen om handicap­ven­lige lystforsker­platforme

   250.000

   0

   250.000

   Forventes afsluttet i 2019

   6. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle

   100.000

   0

   100.000

   Forventes afsluttet i 2019

   I alt

   995.000
   (1.000.000 bevilget)

   107.595

   887.405

   Forventes afsluttet i 2019

    

   Forvaltningen foreslår, at de uforbrugte midler fra 2018 (892.000 kr.) overføres til 2019 og anvendes til færdiggørelse af de i 2018 godkendte og igangsatte projekter fra bruttolisten.

    

   2.     Ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018

    

   Oversigt over igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018:

   Godkendt i 2018 (kr.)

   Forbrugt til dato (kr.)

   Restbeløb til projektet (kr.)

   Bemærkning:

   1. Partnerskabspro­jekt om formidling og publikums­faciliteter ved vådom­rå­det ved Skals Å i Kølsen

   200.000

   0

   200.000

   Kan ved igangsætning afsluttes i 2020

   2. Tange Sø – etablering af en natursti

   100.000

   0

   100.000

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 31. januar 2019 (sag nr. 11), at Viborg Kommune ikke engagerer sig yderligere i oprensning af Tange Sø ved Tange Å’s udløb, etable­ring af en natursti og udvidelse af vejdæmning.

   I alt:

   300.000
   (ingen frigivet)

   0

   (ingen frigivet)

    

    

    

   Der er i rammen for 2018 ikke finansiering til disse projekter. Forvaltningen foreslår, at de ikke-igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018 overføres til bruttolisten for 2019.

    

   3.     Forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020

   Forvaltningen foreslår, at den nye pulje på 1 mio. kr. fortsat anvendes til bl.a. oven­nævnte typer af projekter, herunder det ikke-igangsatte projekt fra bruttolisten fra 2018.

    

   Samlet foreslås nedenstående projekter for 2019 og 2020 til udvalgets prioritering. Hertil kommer eventuelle forslag fra udvalget.

    

   Projekter til bruttolisten for 2019 og 2020:

   Søges realiseret i 2019 (kr.):

   Søges realiseret i 2020 (kr.):

   1. Partnerskabsprojekt om formidling og publikumsfaciliteter Skals Å ved Kølsen Enge

    

   200.000

   2. Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af dyrepark

   50.000

    

   3. Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro

    

   500.000

   4. Samskabelsesprojekter afledt af lokalelokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter.

   50.000

    

   5. Udskiftning af udtjent badebro ved Birkesø

   300.000

    

   6. Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen

   150.000

    

   7. Søplanen. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping/Forstbotanisk Have i Viborg

   300.000

    

   8. Søplanen. Opholdsplatform ved ”Frirum Kokilden” ved Viborg Nørresø

   150.000

    

   I alt:

    

   1.000.00

   700.000

    

   Forvaltningen vil indenfor rammerne af bevillingen igangsætte projekter med udgangspunkt i udvalgets prioritering. 

    

   Som bilag 1 er vedlagt et samlet notat med en status over forbruget i 2018 og et forslag til anvendelsen af puljen i 2019 og 2020 med udbyggende beskrivelser. Bevillingen til 2020 projekter forventes søgt frigivet primo 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Beslutning om igangsætning af områdefornyelse i Mønsted (bevillingssag)
  • Resume

   Mønsted og Omegns Lokalråd sendte i forbindelse med puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” en ansøgning med oplæg til opstart af områdefornyelse i Mønsted. Landdistriktsudvalget vedtog på sit møde 18. september 2018, sag nr. 6, bl.a., ”at beslutningen om områdefornyelse i Mønsted udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet.

    

   Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en områdefornyelse i Mønsted. I givet fald skal der træffes beslutning om den samlede økonomiske ramme og frigives midler til opstart, borgerinddragelse og programskrivning.  

    

   Direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen deltager i behandlingen af punktet (kl. 19) og vil redegøre for den samlede budgetramme til byfornyelse i budget og overslagsår.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller, at udvalget beslutter,

    

   1. om der udarbejdes program for Områdefornyelse Mønsted inden for en budgetramme på 3.000.000 kr.

    

   Direktøren for Kultur & Udvikling forslår, at udvalget, uafhængig af punkt 1, indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Mønsted” med rådighedsbeløb i 2019

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 26-02-2019

   Fraværende: Johannes Vesterby

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at der udarbejdes program for Områdefornyelse Mønsted inden for en budgetramme på 3.000.000 kr.

    

   Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Mønsted” med rådighedsbeløb i 2019

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse” løftes til 10 mio. kr. årligt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” var der bl.a. mulighed for at søge om opstart af større projekter, områdefornyelser. På denne baggrund indsendte Mønsted og Omegns Lokalråd en ansøgning om opstart af en områdefornyelse i Mønsted. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af en gennemført proces med borgermøder og arbejdsgrupper.

    

   Sammen med ansøgningen er vedlagt en beskrivelse af den gennemførte borgerproces og beskrivelse af de initiativer, der ønskes gennemført. 

    

   Ansøgningen blev behandlet af Landdistriktsudvalget på møde 18. september 2018, sag nr. 6. Her besluttede udvalget bl.a., ”at beslutningen om områdefornyelse i Mønsted udsættes til efter landdistriktsudvalgets drøftelser af, hvordan midlerne til områdefornyelse skal anvendes fremadrettet, idet Mønsted også – sammen med tre andre byer – indgår i pilotprojektet om lokale udviklingsplaner. Pilotprojektet skal danne grundlag for fremtidige beslutninger om anvendelse af midler til udvikling i lokalsamfundene.”

    

   Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde 27. november 2018, sag nr. 6, anvendelse af budget 2019 for kontoen ”Byfornyelse mindre byer” til fordeling på 4 puljer. Beslutningen er opfulgt af sag på udvalgets møde 29. januar 2019, sag nr. 1, vedrørende bevilling af beløbet samt vedtagelse af proces og principper for anvendelse af puljerne.

    

   Landdistriktsudvalget besluttede endvidere på mødet 27. november 2018, sag nr. 7, at opstarte områdefornyelse i Frederiks med en indstilling til byrådet om frigivelse af 500.000 kr. fra kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” til brug for borgerinddragelse og udarbejdelse af program. Byrådet frigav beløbet på sit møde 19. december 2018, sag nr. 10. Kontoen for ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” har et restrådighedsbeløb på 835.000 kr. i 2019 til disponering.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forud for indsendelse af ansøgningen har ansøgeren, Mønsted og Omegns Lokalråd gennemført en proces, der har sikret en bred borgerinddragelse af de initiativer, der er fremført i ansøgningen. I forbindelse med arbejdet med den lokale udviklingsplan for Mønsted, er der taget udgangspunkt i dette forarbejde.

    

   Set i lyset af den gennemførte borgerinddragelse, vurderes der kun at være behov for en begrænset borgeinddragelse i forbindelse med en eventuel opstart af områdefornyelse i Mønsted.

    

    

   Beskrivelse

   En lang række af de initiativer, der er beskrevet, falder i tråd med de initiativer, der gennemføres i forbindelse med en områdefornyelse. Ved at gennemføre initiativerne som en områdefornyelse efter byfornyelseslovens retningslinjer sikres borgerinddragelse og sammenhæng mellem de enkelte initiativer via programskrivningen.

    

   Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i den fremsendte ansøgning, bilag 1.

   Den lokale udviklingsgruppe har, som led i forløbet med den lokale udviklingsplan, holdt et ”prioriteringsmøde”, hvor gruppen bag ansøgningen har prioriteret initiativerne i ansøgningen. Heraf kan man se, hvilke af ansøgningens forslag, ønsker og ideer der har højst prioritet. Resultatet fremgår af bilag 2.

    

   Forvaltningen foreslår, at borgerne i løbet af arbejdet med lokale udviklingsplaner, vælger hvilke initiativer, skal indgå i en områdefornyelse.

    

    

   Alternativer

   Hvis de fremsendte ønsker om initiativer ikke gennemføres i forbindelse med en områdefornyelse, vil de kunne gennemføres ved ansøgninger til puljerne ”Byforskønnelse mindre byer” eller ”Projekter relateret til lokale udviklingsplaner”.

   De økonomiske rammer for puljerne vil næppe kunne imødekomme ansøgninger om initiativer i samme omfang som gennemførelse af en områdefornyelse.

    

    

   Tidsperspektiv

   Under forudsætning af byrådets bevilling, igangsættes der i medio 2019 programskrivning for områdefornyelse i Mønsted.

    

   Programskrivning og borgerproces vil kunne gennemføres inden udgangen af 2019. Der forventes forelagt et program med økonomi- og tidsplan samt frigivelse af budgetramme til endelig politisk godkendelse ultimo 2019. Realisering af områdefornyelsen i 2020-21.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der kan efter den seneste ændring af lov om Byfornyelse ikke søges og opnås statsstøtte til områdefornyelse. Ministeriet har endvidere oplyst, at der for 2019 ikke udmeldes en statslig udgiftsramme til byfornyelse, som efter kommunalbestyrelsens beslutning kan anvendes til områdefornyelse, hvilket var tilfældet for rammen udmeldt i 2018.

    

   Nye områdefornyelser skal således finansieres alene ved hjælp af kommunale midler.

    

   Forvaltningen vurderer, at hovedparten af de initiativer der relaterer til trafiksikkerhed, grønne områder samt lege- og aktivitetsområder og som er beskrevet i ansøgningen og de lokale udviklingsplaner, vil kunne gennemføres for 3.000.000 kr.

    

   Finansieringen vil kunne finansieres via kontoen for ”Løft af områdefornyelse til 10 mio. kr.” og ”Byfornyelse mindre byer”.

    

   Bevillingen af det endelige budget fordelt på de kommende år, vil blive forelagt udvalget i forbindelse med godkendelse af programmet. Områdefornyelsen forventes gennemført i perioden 2020-2021.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Forslag til forbedring af de trafikale forhold i den nordlige del af Stoholm - bevillingssag
  • Resume

   Der er et ønske om at ombygge 5 kryds i den nordlige del af Stoholm for at få en bedre trafikfordeling gennem byen.

    

   Krydset Odinvej – Nørregade er tidligere blevet fremskyndet via byfornyelsesmidler, så dette kryds er under ombygning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne projekter godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.535.000 kr. til kontoen ”Vejomlægning, den nordlige del af Stoholm”   med rådighedsbeløb på 1.340.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 3.195.000 kr. (2019-priser) i 2020, og

    

   3. at udgiften på 4.535.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2019-2022 til projektet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne projekter godkendes, Teknisk Udvalg ønsker dog en revurdering af delprojektet vedr. krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade, som forelægges Teknisk Udvalg,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.535.000 kr. til kontoen ”Vejomlægning, den nordlige del af Stoholm”   med rådighedsbeløb på 1.340.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 3.195.000 kr. (2019-priser) i 2020, og

    

   3. at udgiften på 4.535.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2019-2022 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med byfornyelsen i Stoholm er der blevet udarbejdet et forslag til krydsombygninger i den nordlige del af Stoholm. Forslaget betyder, at der bliver en anden fordeling af trafikken gennem byen og dermed, at en større del af den tunge trafik føres uden om centrum.

    

   Følgende kryds foreslås ombygget, så man får en bedre regulering og fordeling af trafikken i byen:

   ·           I krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade, foreslås anlagt en rundkørsel, der kan medvirke til at fordele trafikken anderledes og således, at den tunge trafik lettere kan komme til erhvervsområderne nord for jernbanen. Rundkørslen vil også medvirke til, at hastigheden hen over jernbanen bliver lavere, og bilisterne bliver lettere opmærksomme på, at jernbanen skal krydses. Der er et bomanlæg ved krydsningen.

   ·           I T-krydset Dornen – Skalmstrupvej, foreslås en ændret vigepligt. Det vil medvirke til, at adgang til erhvervsområdet langs Dornen bliver nemmere, og der bliver dannet en større fordelingsvej i den nordlige del af byen ad Skalmstrupvej – Dornen mellem Lundgårdsvej og Nørregade.

   ·           Det forsatte kryds Nørregade – Banevænget – Enghavevej beliggende ved krydsningen af jernbanen foreslås ombygget med sideudvidelser og cykellommer, således fodgængere og cyklister får bedre forhold og lettere kan krydse jernbanen.

   ·           På strækningen Tastumvej – Odinvej – Anemonevej foreslås ændret vigepligt med henblik på at lede trafik fra vest ad Odinvej til bymidten.

   ·           I T-krydset Odinvej – Nørregade foreslås en ændret vigepligt og ændrede busstoppesteder, således trafik ledes uden om bycentret. Byen får samtidig et stoppested, der kommer til at ligge mellem butiksgaden, Vestergade og stationen. På den måde skabes en bedre sammenhæng mellem bus- og togforbindelser i byen.

    

   Projekterne er vist i bilag 1, forslag til krydsombygninger

   Sum Teknisk Udvalg 116.018 112.748 90.973 56.628 22.475 2.325

    

   Inddragelse og høring

   Følgegruppen fra byfornyelsesopgaven har medvirket til udarbejdelse af forslagene. Det har betydet, at et par af krydsene har fået en anden udformning end oprindeligt foreslået af forvaltningen. Det har blandt andet resulteret i et forslag om etableringen af rundkørslen i krydset Skalmstrupvej – Lundgårdsvej – Østergade i stedet for et ombygget T-kryds. Det betyder også, at der fortsat vil være adgang til byen fra Lundgårdsvej via Østergade.

    

   Beskrivelse

   Krydsombygning ved Odinvej og Nørregade er planlagt som en del af den igangværende byfornyelse. Byfornyelsen gennemføres som et fællesprojekt med kloakfornyelsen i Stoholm. Byfornyelsen gennemføres i takt med at kloakfornyelsen bliver færdig. Den sidste del af kloakfornyelsen forventes færdig i løbet af marts måned og byfornyelsen inden sommeren 2019.

    

   Igangsætning af krydsombygningen ved Odinvej og Nørregade afventede byrådets afgørelse i ekspropriationssag vedrørende et nødvendigt opkøb af areal. Denne afgørelse blev truffet på byrådets møde d. 21. november 2018. Arbejdet er nu igangsat, og forventes afsluttet i løbet af marts måned.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Arbejderne ønskes påbegyndt i 2019 med forventet færdiggørelse i 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er i investeringsoversigten afsat 4.535.000 kr. til forbedring af vejnettet i den nordlige del af Stoholm. Beløbet er fordelt over 2 år med 1.340.000 kr. i 2019 og 3.195.000 kr. i 2020.

    

   Fordelingen af det ansøgte beløb fremgår af nedenstående tabel:

   Anlægsudgift inklusive arealerhvervelse

   3.560.000

   Administration

   175.000

   Rådgiver, projektering, opmåling, geoteknik mv.

   400.000

   Uforudsete udgifter

   400.000

   I alt

   4.535.000

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Anlægsarbejderne forudsætter, at der kan foretages den nødvendige arealerhvervelse. Der skal erhverves areal på følgende lokationer:

   1.     Krydset Odinvej, Tastumvej og Anemonevej, Ændring af vigepligt, 475 m²

   2.     Nørregade, Sideudvidelse, 40 m²

   3.     Krydset Dornen og Skalmstrupvj, Ændring af vigepligt, 140 m²

   4.     Krydset Skalmstrupvej og Østergade, Etablering af rundkørsel, 145 m²

   Arealerhvervelsen kan foretages på frivillig basis efter forhandling med grundejerne og såfremt dette ikke er muligt, er det muligt at foretage ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal med hjemmel i vejloven. Der vil blive lavet en særskilt udvalgssag, såfremt det bliver nødvendigt at ekspropriere.

  • Bilag

 • 6 Indtægtsbevilling vedrørende byggemodning Lyngvej, Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til en indtægtsbevilling vedrørende opkrævning af vejbidrag for vejforsyning af ekstra byggegrund Lyngvej 15G-H, Viborg, i tilknytning til kommunal byggemodning på Lyngvej.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Lyngvej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at indtægten på 130.000 kr. i 2019 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Lyngvej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2019, og

   2. at indtægten på 130.000 kr. i 2019 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har i 2017 og 2018 byggemodnet 6 boliggrunde på Lyngvej 15 og 18 i Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med kommunal byggemodning af 6 boliggrunde på Lyngvej 15 og 18 i Viborg er der givet privat grundejer tilladelse til udstykning og bebyggelse af ekstra byggegrund Lyngvej 15 G-H med vejadgang via den nye vej til kommunens byggegrunde.

    

   I byggetilladelsen er der stillet vilkår om, at grundejer betaler et vejbidrag til Viborg Kommune. Vejbidraget udgør en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter til vejanlægget, hvilket svarer til 130.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Arbejder afledt af trafikplanen (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet har afsat rådighedsbeløb til arbejder afledt af trafikplanen for Viborg Kommune og til forbedring af vejnettet. Nye trafiksikkerhedsprojekter bør optages i trafikplanen. Det skal derfor besluttes, hvilke arbejder der skal udføres.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at nye udpegede sorte pletter optages i trafikplanen for Viborg Kommune,

    

   2. at forvaltningen fremover årligt foretager en ny udpegning af sorte pletter og opdaterer trafikplanen med nye trafiksikkerhedsprojekter, og

    

   3. at Teknisk Udvalg drøfter forslagene angivet i trafikplanen med henblik på prioritering.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Forberedende arbejder afledt af Trafikplan” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   5. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-02-2019

   Der blev på mødet udleveret notat vedr. 3 yderligere sorte plettet, bilaget vedhæftes referatet

    

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at de nye udpegede sorte pletter optages i trafikplan for Viborg Kommune,

    

   2. at forvaltningen fremover årligt foretager en ny udpegning af sorte pletter og opdaterer trafikplanen med nye trafiksikkerhedsprojekter, og

    

   3. at prioritere forslagene angivet i trafikplanen til realisering i 2019-2020 således at følgende projekter prioriteres:

    

   -Sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej – hele strækningen. Der afsættes yderligere beløb.

   -Anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg

   -Ombygning af krydset Rindsholmvej-Tostrupvej

   -Skolernes nærområder, fysiske ændringer mv.

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Forberedende arbejder afledt af Trafikplan” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   5. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafikplan”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er beskrevet forslag til projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.

    

   Nogle af projekterne til forbedring af trafiksikkerheden er udført i 2018 i henhold til beslutning på møder i byrådet 21. juni 2017 (sag nr. 32), 25. oktober 2017 (sag nr. 22) og 24. januar 2018 (sag nr. 19) samt i Teknisk Udvalg på møde 20. juni 2018 (sag nr. 5).

    

   Der er igangsat forsøg med 2 minus 1 veje i Bjerring og Klejtrup, som besluttet på møder i Teknisk Udvalg 28. februar 2018 (sag nr. 14) og 20. juni 2018 (sag nr. 12).

   Der er også igangsat eller udført cykelstiprojekter, som besluttet på møde i byrådet 20. juni 2018 (sag nr. 19).

    

   På møde i Teknisk Udvalg 30. januar 2019 (sag nr. 12) besluttede udvalget, at der på kommende møde præsenteres oversigt over budget og udfordringer.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).

    

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen indeholder forslag til i alt 86 projekter indenfor områderne biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed.

    

   Nogle af projekterne er udført eller under udførelse. Endvidere ligger nogle af projekterne på statsveje, som kommunen ikke har ansvaret for. Projekterne vil blive gennemgået på mødet.

    

   Til cykelstiprojekter og omfartsvej ved Viborg er der allerede i budgettet for 2019-2022 afsat midler. Der er afsat en pulje til cykelstier på 18,2 mio. kr. og 26,5 mio. kr. til VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg.

    

   Siden vedtagelsen af trafikplanen er der lavet en ny udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter, også kaldet sorte pletter. Udpegningen er lavet med udgangspunkt i politiregistrerede ulykker i perioden 2013-2017. De nye sorte pletter og forslag til projekter vil blive præsenteret på mødet. Teknisk Udvalg skal beslutte, om disse forslag til nye projekter skal optages i trafikplanen og prioriteres sammen med de øvrige projekter i trafikplanen.

    

   I bilag 1 er der vist et bruttokatalog over projekter fra Trafikplanen for Viborg Kommune, hvorfra der kan prioriteres.

    

   Forvaltningen foreslår følgende projekter prioriteres til realisering (2019 og 2020):

   • Sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej mellem Lundgårdsvej og Rute 26 nord for Stoholm (4,7m bred 5,5 km lang) til en pris på 2 mio. kr.
   • Enten:
    • Trafiksanering i området ved Engelsborg i den nordvestlige del af Viborg, hvor sidehellerne på vejforløbet Salvievej-Kommenvej frem til Engelsborgvej fjernes, og vejforløbet afmærkes som 2-1 vej frem til Nørremarksvej. Bybussens rute forlægges fra Nørremarksvej til Engelsborgvej. Strækningen af Kommenvej mellem Nørremarksvej og Engelsborgvej lukkes for biltrafik og ændres til bus/cykelvej, og der indrettes et nyt stoppested til bussen. Prioriteten i krydset Nørremarksvej-Kommenvej ændres, så trafikken fra Nørremarksvej får vigepligt. Indretningen af Salvievej fastholdes uændret nord-vest for krydset med Kommenvej, der fastholdes som et T-kryds med vigepligt for trafik fra den nordvestlige del af Salvievej. Kørebanearealer, der i dag er udført med belægningssten, asfalteres.

   På strækningen mellem Agerlandsvej og Kommenvej etableres fortov i Salvievejs vestside for at forbedre adgangen til busstoppestedet.

    

   ·         Eller:

   Anlæg af rundkørsel på Fabrikvej i Viborg.
   Gl. Skivevej/Fabrikvej er et prioriteret firevejskryds i bymæssig bebyggelse med Fabrikvej som primær vej. Der er cykelsti eller cykelbane på Gl. Skivevej, men ingen cykelfaciliteter på Fabrikvej. Ulykkesbilledet viser, at der i perioden 2011 til 2016 er sket ti politiregistrerede trafikulykker i krydset. Af de 10 trafikulykker er én trafikulykke sket før en mindre ombygning i 2011. De resterende ni ulykker er alle materielskadeulykker. Fire af de ni trafikulykker involverer en cykel, knallert eller knallert 45.

    

   Begge projekter er anslået til hvert at koste ca. 2,5 mio. kr.

    

   ·         Skolernes nærområder, fysiske ændringer m.v.

   En stor del af løsningen ved skolerne handler om at ændre vaner og adfærd. Mindre anlæg samt restriktioner og anvisninger i skolens nærområde er med til at understøtte denne ændring – f.eks. tidsrestriktion for parkering, indretning af kiss & ride-område, lokal nedskiltning af hastighedsgrænsen til 40 km/t, etablering af smutveje på stinettet o.l.

    

   Gennemførelse af indsatsen skal ske i dialog med skolerne og som en kombination af fysiske ændringer med udarbejdelse af en ”trafikplan” for området omkring skolen.

   Der foreslås i første omgang afsat 500.000 kr. til projektet.

    

   ·         Ombygning af krydset Rindsholmvej / Tostrupvej, idet krydset, i den nyeste uheldsanalyse, har en overhyppighed af uheld.

   Ombygningsudgiften er anslået til 625.000 kr.

    

   Dermed vil der være disponeret 5.625.000 kr. til ovennævnte projekter til realisering i 2020, medens der i 2019 foretages forundersøgelser, projektering, udbud og begyndende arealerhvervelse m.v.

    

    

   Alternativer
   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekteringen m.v. kan efter prioritering igangsættes i 2019, mens udførelsen kan gennemføres i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I budgettet er afsat i alt 25 mio. kr. til arbejder afledt af trafikplanen og til forbedring af vejnettet gældende for perioden 2019 til og med 2022. Fordelingen af budget på de to konti og på overslagsårene fremgår af tabellen herunder.

    

   Konto / Budget pr. år (kr.)

   2019

   2020

   2021

   2022

   Arbejder afledt af trafikplan

   1.000.000

   3.000.000

   3.000.000

   3.000.000

   Pulje til forbedring af vejnettet

   0

   5.000.000

   5.000.000

   5.000.000

    

   1.000.000

   8.000.000

   8.000.000

   8.000.000

    

   I indeværende år søges det afsatte beløb på 1.000.000 kr. bevilliget til iværksættelse af undersøgelser, projektering, udbud, arealerhvervelser m.v., således at de egentlige anlægsarbejder kan gennemføres i 2020.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Gudenådalens Energiselskab - ansøgninger om kommunegaranti for lån
  • Resume

   Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a., som er en fusion mellem Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Varmeværk, har fremsendt ansøgninger om kommunegaranti for lån til finansiering af investeringer vedrørende transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup, nye varmepumper mv. på 43,4 mio. kr. og udskiftning af målere på 7 mio. kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ansøgningerne fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) godkendes,

    

   2. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 39 mio. kr. af lån og byggekredit på 43,4 mio. kr. i forbindelse med investeringen i transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup, nye varmepumper mv. jf. sagsfremstillingen,

    

   3. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 5,4 mio. kr. af lån på 7 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nye målere jf. sagsfremstillingen, og

    

   4. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på byggekreditten/lånene 31. december året forinden.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ansøgningerne fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) godkendes,

    

   2. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 39 mio. kr. af lån og

   byggekredit på 43,4 mio. kr. i forbindelse med investeringen i transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup, nye varmepumper mv. jf. sagsfremstillingen,

    

   3. at der til GUES stilles kommunegaranti for Viborg Kommunes andel på 5,4 mio. kr. af lån på 7 mio. kr. i forbindelse med investeringen i nye målere jf. sagsfremstillingen, og

    

   4. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på

   byggekreditten/lånene 31. december året forinden.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES) har fremsendt ansøgninger om kommunegaranti. Ansøgningerne er vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Projekt 1 - Etablering af transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup mv.

   I forbindelse med fusionen mellem Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk, har det fusionerede selskab GUES i december 2018 fået godkendt et projektforslag om etablering af en ca. 9,5 km lang transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup samt etablering af en 2 MW luft-vand varmepumpe ved produktionsanlægget i Bjerringbro. Projektets formål er at forbinde forsyningsområderne i Bjerringbro og Ulstrup og derved sikre en lavere og mere stabil varmepris for forbrugerne i begge byer.

    

   Da projektet berører både Viborg Kommune og Favrskov Kommune, er projektforslaget politisk godkendt i henholdsvis Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune den 29. november 2018 (sag nr. 3) og Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune den 6. december 2018 (jf. bilag nr. 2).

    

   Det fremgår af konklusionen i projektforslaget, at både de bruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger viser et positivt resultat ved gennemførelse af projektet, og at projektet er med til at skabe en fremtidssikker og robust varmeforsyning i de to byer.

    

   Ansøgningen om kommunegaranti vedrørende transmissionsledningen er delt mellem Viborg Kommune og Favrskov Kommune ud fra antallet af forbrugere hos henholdsvis værket i Bjerringbro (2.142) og værket i Ulstrup (493). For den del af lånet, der vedrører udgifterne til varmepumper, bygning til varmepumper samt køb af jord, ansøges Viborg Kommune om kommunegaranti, idet det placeres ved værket i Bjerringbro.

    

   Den samlede investering udgør følgende:

   Mio. kr.

   Viborg Kommune

   Favrskov Kommune

   I alt

   Transmissionsledning

   18,9

   4,4

   23,3

   Køb af jord

   0,4

   0,0

   0,4

   Bygning til varmepumper

   4,0

   0,0

   4,0

   Værkstedsbygning

   1,7

   0,0

   1,7

   Varmepumper

   14,0

   0,0

   14,0

   I alt

   39,0

   4,4

   43,4

    

   I projektforslaget udgør den forventede samlede investering 33 mio. kr. Der er i ansøgningen redegjort for forskellen mellem den forventede investering og investeringen jf. bilag nr. 1.

    

   GUES ansøger således Viborg Kommune om kommunegaranti for lån og byggekredit på 39 mio. kr.

    

   Projekt 2 – Udskiftning af målerpark

   Der ansøges om kommunegaranti for lån til investeringen i udskiftning af samtlige varmemålere og tilhørende netværk i både Bjerringbro og Ulstrup.

    

   Investeringen udgør jf. tilbud 7 mio. kr. Der er udarbejdet en plan for udskiftningen i perioden 2018-2021. Ansøgningen her er ligeledes delt mellem Viborg Kommune og Favrskov Kommune efter antal forbrugere.

    

   GUES ansøger således Viborg Kommune om kommunegaranti for lån på 5,4 mio. kr.

    

   Generelt

   Både lån og byggekredit jf. projekt 1 optages i Kommunekredit. Der er den 18. februar 2019 indhentet låneforslag fra Kommunekredit. Rentesatsen på byggekreditten udgør 0,05% p.a. Efter anlægsfasen konverteres byggekreditten til henholdsvis et 30-årigt fastforrentet lån på 29,4 mio. kr. med en rentesats på 1,30% p.a. til investeringen i transmissionsledningen, ny bygning mv. samt et 20-årigt fastforrentet lån på 14 mio. kr. med en rentesats på 1,0% p.a. til investeringen i nye varmepumper.

    

   Lånet til udskiftning af målere jf. projekt 2 forventes optaget i 2020 som et 10-årigt fastforrentet lån med en rentesats på 0,50%. Indtil lånet optages, finansieres udgifterne via driften.

    

   Forvaltningens gennemgang af specifikationen af anlægsinvesteringerne, varmeværkets seneste årsregnskaber, budgetter, likviditetsbudgetter mv. har ikke givet anledning til bemærkninger.

    

   Viborg Kommune har i forvejen stillet 2 andre kommunegarantier for lån optaget af GUES (Bjerringbro Varmeværk) i forbindelse med anlægsinvesteringer:

    

   Årstal

   Indfrielsesår

   Hovedstol (mio. kr.)

   Restgæld (mio. kr.)

   2011

   2026

   15,7

   7,9

   2016

   2046

   9,0

   8,4

    

   Gældende lovgivning mv.

   Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

    

   Kommunen kan således stille de af varmeværket ansøgte kommunegarantier for byggekredit og lån til projekterne.

    

   Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

    

   En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

    

   Garantiprovision 

   På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.

    

   Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for de aktuelle kommunegarantier beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2020 blive opkrævet 0,55% af restgælden på byggekreditten/lånet pr. 31. december 2019 såfremt byggekreditten/lånet optages inden årets udgang.

    

   Øvrige forhold

   Godkendelsen af ansøgningerne om kommunegaranti er betinget af, at de nødvendige godkendelser, tilladelser, afgørelser mv. er på plads og at garantierne ikke vedrører kommercielle aktiviteter.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Justering af principper for økonomi- og finansiel styring
  • Resume

   Byrådet fastsætter i henhold til styrelsesloven de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, hvilket sker i ”Principper for Økonomistyring”. Der er siden den seneste gennemskrivning af principperne sket en betydelig udvikling i de teknologiske muligheder for automatiseringer, kontroller, betalingsformidling osv., hvorfor det foreslås, at ”Principper for Økonomistyring” justeres og tydeliggøres.

    

   Det foreslås desuden, at det hidtidige bilag vedrørende finansiel styring udskilles til et selvstændigt dokument, da målgruppen for de finansielle styringsprincipper alene er Økonomistaben.  

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ”Principper for Økonomistyring” godkendes

    

   2. at ”Principper for Finansiel Styring” godkendes, og at ændringer hertil fremover vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ”Principper for Økonomistyring” godkendes, og

    

   2. at ”Principper for Finansiel Styring” godkendes, og at ændringer hertil fremover vedtages af

   Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede senest en gennemskrivning af ”Principper for Økonomistyring” den 5. september 2012 (sag nr. 6). Enkelte senere byrådsbeslutninger har dog siden resulteret i konsekvensrettelser.

    

   Der er siden 2012 sket en betydelig udvikling i de teknologiske muligheder for automatiseringer, kontroller, betalingsformidling osv., hvorfor det foreslås at Principper for Økonomistyring justeres og tydeliggøres i et mere tidssvarende dokument.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Principper for Økonomistyring

   I ”Principper for Økonomistyring” fastsætter byrådet de generelle principper for arbejdsgange og kontroller, der sikrer, at kommunens økonomiske administration udføres på en risikomæssigt forsvarlig måde. Principperne afbalancerer samtidig hensynet til smidige og effektive arbejdsgange.

    

   Hovedprincippet for det generelle interne kontrolniveau er lagt an på en vurdering af væsentlighed og risiko, således kontrollerne sættes ind, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Der lægges desuden stor vægt på en tydelig ansvarsfordeling og en læsevenlig beskrivelse af principperne.

    

   En stor del af økonomiske arbejdsgange varetages i kommunens decentrale enheder, så målgruppen for ”Principper for Økonomistyring” er stor. De generelle principper i regelsættet udmøntes til mere praktiske anvisninger i nogle bilag. Økonomidirektøren er i dag bemyndiget til at udarbejde og justere bilag efter behov. Det foreslås at dette også gælder fremover. 

    

   De væsentligste ændringer i ”Principper for Økonomistyring” er:

   • Retningslinjerne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene er skrevet ind i ”Principper for Økonomistyring”. Byrådet besluttede retningslinjerne den 23. maj 2012 (sag nr. 120). 
    Det er tydeliggjort, at der ikke må indgås leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, uden dette særskilt er godkendt af byrådet.  
   • Det er som noget nyt tilføjet, at Viborg Kommune kan anvende automatisk varemodtagelse og kontering, hvor det er muligt og risikomæssigt forsvarligt. Dette åbner mulighed for anvendelse af administrative robotter til fakturabehandling. Kvaliteten af den automatiske fakturabehandling skal kontrolleres ved hjælp af stikprøver. 
   • Håndteringen af refusion af ansattes manuelle udlæg er strammet op, idet der nu er krav om, at sådanne udbetalinger kun kan godkendes af modtagerens overordnede leder. 
   • Det er præciseret, at eventuelle køb af varer og tjenesteydelser hos ansatte eller deres nærmeste skal godkendes af direktøren på området. 
   • Der er tilføjet mulighed for, at andre end ansatte i Økonomistaben i særlige tilfælde kan få adgang til at lave overførsler via Netbank på specifikke konti. Det kan f.eks. være til betaling af regninger via kostkassen på et botilbud i det sociale område. Det er blevet relevant, fordi sådanne bankkonti som følge af opstramning af pengeinstitutternes hvidvaskregler nu skal registreres på kommunens CVR-nummer.  
   • Det er præciseret, at alle aftaler om betalingsformidling skal indgås af Økonomistaben.
   • Bestemmelserne om opbevaring og administration af værdier tilhørende andre er præciseret. Udgangspunktet er, at Viborg Kommune kun administrerer borgeres private økonomi, hvis det følger af lovgivningen. I særlige tilfælde kan en medarbejder i Viborg Kommune hjælpe en borger med den praktiske håndtering af sin økonomi, men det kræver etablering af fuldmagt, og kommunens medarbejdere må aldrig få adgang til borgerens koder til netbank mv. 
   • ”Principper for finansiel styring”, der hidtil har været et bilag til ”Principper for Økonomistyring”, udskilles til et selvstændigt dokument, da disse principper alene vedrører Økonomistaben.  

   Principper for finansiel styring

   I dokumentet fastsættes principperne for gælds- og formuepleje.

    

   Principperne for finansiel styring er sprogligt opdateret og udskilt som et selvstændigt dokument. De væsentligste ændringer herudover er:

   • De anvendte principper for brug af kassekredit og repoforretninger er skrevet ind i dokumentet og tydeliggjort. 
   • Muligheden for optagelse af lån i euro udgår sammen med muligheden for brug af valutaswaps og swaptioner.
   • Da principperne for finansiel styring hidtil har været et bilag til ”Principper for Økonomistyring”, er de nugældende principper godkendt af byrådet. Det foreslås, at ”Principper for finansiel styring” udskilles til et selvstændigt dokument, og at ændringer fremover vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilket er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   De justerede ”Principper for Økonomistyring” og ”Principper for Finansiel Styring” træder i kraft når de er godkendt af byrådet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Bevilling til højere købesum som følge af større areal
  • Resume

   Da arealet, som kommunen købte fra ejendommen Søndersøvej 74, har vist sig at være større end først antaget, skal der ske en efterregulering af købesummen, og med denne sag søges bevilling til ekstraudgiften.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at udgiftsbevillingen til kontoen ”Køb af ejendommen Søndersøvej 74, Arnbjerg” forhøjes med 1.343.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at udgiften på 1.343.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes, at byrådet godkender, at et tilsvarende rådighedsbeløb overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at udgiftsbevillingen til kontoen ”Køb af ejendommen Søndersøvej 74, Arnbjerg” forhøjes med

   1.343.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at udgiften på 1.343.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes, at byrådet godkender, at et tilsvarende rådighedsbeløb overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Køb af ejendommen Søndersøvej 74 blev behandlet på byrådets møde den 20. december 2017 (lukket sag nr. 49).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med køb af del af ejendommen Søndersøvej 74, til byudvikling i Arnbjerg skulle der foruden køb af et par hele matrikelnumre også købes en del af et matrikelnummer. Størrelsen af det areal, der skulle købes, måtte derfor i første omgang skønnes. Det blev derfor også i forbindelse med købet aftalt, at købesummen skulle reguleres i forhold til den endelige arealopmåling i forbindelse med udstykning.

    

   I forbindelse med udstykningen blev det konstateret, at de matrikulære skel ikke passede med de faktiske brugsgrænser. Det betød, at det areal, som kommunen overtog, var ca. 10.000 m2 større end oprindeligt antaget, og der blev derfor en efterregulering af købesummen på ca. 1.250.000 kr. ekskl. moms.

    

   I købssagen, der blev forelagt byrådet, stod der, at udstykningsomkostningerne skulle deles mellem parterne, og det var der også kalkuleret med i bevillingen. Det var desværre en fejl. Det var alene tinglysningsafgiften, der skulle deles mellem parterne. Udgiften til udstykning har derfor været højere, og derfor søges bevilling til et større beløb, end arealforøgelsen nødvendiggør.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 11 Godkendelse af erstatning efter ekspropriation
  • Resume

   Efter ekspropriation af en del af ejendommen Veldsvej 49, Ørum, til byudviklingsformål har der været afholdt taksationsforretning, og det skal besluttes, om kendelsen skal indbringes for overtaksationskommissionen, eller om der skal udbetales erstatning i overensstemmelse med kendelsen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at taksationskommissionens kendelse ikke indbringes for overtaksationskommissionen,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.668.000 kr. til kontoen ”Ekspropriation af areal fra Veldsvej 49 til boligformål” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   3. at udgiften på 1.668.000 kr. i 2019 finansieres med 1.269.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes, at byrådet godkender, at et tilsvarende rådighedsbeløb overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018, og restbeløbet på 399.000 kr. finansieres af kassen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at taksationskommissionens kendelse ikke indbringes for overtaksationskommissionen,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.668.000 kr. til kontoen ”Ekspropriation af areal fra

   Veldsvej 49 til boligformål” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   3. at udgiften på 1.668.000 kr. i 2019 finansieres med 1.269.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i

   2018 på kontoen ”Nye jordkøb”, idet det forudsættes, at byrådet godkender, at et tilsvarende

   rådighedsbeløb overføres fra 2018 til 2019 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2018, og restbeløbet på 399.000 kr. finansieres af kassen.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2018 (sag nr. 36) at ekspropriere ca. 25.000 m2 til byudviklingsformål i Ørum.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Da der ikke kunne opnås enighed om erstatnings størrelse, blev sagen indbragt for taksationskommissionen, og taksationskommissionen har nu afsagt kendelse, der vedlægges som bilag nr. 1. Ifølge kendelsen skal der betales en erstatning på 65 kr. pr. m2. Såfremt kommunen vil indbringe kendelsen for overtaksationskommissionen skal det ske senest den 22. marts 2019.

    

   Viborg Kommune argumenterede for, at erstatningen ikke burde overstige 50 kr. pr. m2, idet der blev henvist til tidligere sager (der dog til dels var op til 10 år gamle) i Løvel, Frederiks og Bjerringbro. For kommunen har kendelsen naturligvis betydning for den enkelte sag, men der er også en vis sandsynlighed for, at kendelsen får afsmittende virkning på fremtidige sager i byerne omkring Viborg by. Med taksationskommissionens henvisning til AU Foulum og Apple Datacenter i begrundelsen er sandsynligheden for afsmitning på fremtidige sager nok begrænset.

    

   Der er overvejende sandsynlighed for, at en kendelse fra overtaksationskommissionen ikke vil føre til et andet resultat.

    

   Det eksproprierede areal er nu endeligt opgjort til 25.416 m2, og det betyder, at den samlede erstatning vil blive på 1.652.040 kr. Hertil kommer, at kommunen skal betale 10.000 kr. til ejeren til sagkyndig bistand, og der bliver endelig en skønsmæssig omkostning på 6.000 kr. til taksationskommissionen. Alle beløb er ekskl. moms.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Turismefremme i Viborg Kommune fra og med 2020
  • Resume

   KL og Regeringen har ifm. Økonomiaftalen for 2019 aftalt, at den kommunale turismefremmeindsats inden udgangen af 2020 skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage turismefremmeindsatsen. Forenklingen af turismeindsatsen vil understøtte en realisering af gevinster, der kan frigøres til andre prioriteter i kommunerne.

    

   Forvaltningen har drøftet mulig fremtidig organisering med Turistforeningen for Viborg & Omegn og tilsvarende med Visit Aarhus. Status for disse drøftelser blev præsenteret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar ultimo februar 2019.

    

   Der fremlægges her forslag til organisering af turismefremmeindsatsen i Viborg Kommune fra og med 2020.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi-og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune i 2019 indgår partnerskabsaftale med VisitAarhus om ansvaret for udførelse af den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune fra og med 2020, og

    

   2. at Viborg Kommune fra og med 2020 ikke længere indgår aftale med Turistforeningen for Viborg & Omegn om håndtering af den lokale turismefremmeindsats.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi-og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune i 2019 indleder forhandlinger om at indgå partnerskabsaftale med VisitAarhus om ansvaret for udførelse af den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune fra og med 2020, og

    

   2. at Viborg Kommune fra og med 2020 ikke længere indgår aftale med Turistforeningen for Viborg & Omegn om håndtering af den lokale turismefremmeindsats.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest drøftet emnet på mødet den 14. november 2018 (sag nr. 2).

    

   På mødet tog udvalget orienteringen om de strukturelle ændringer i turismefremmeindsatsen til efterretning og besluttede, at borgmesteren skulle tage initiativ til drøftelse af den fremtidige turismefremmeindsats i Viborg Kommune med Turistforeningen for Viborg & Omegn

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt møder om den fremtidige turismefremmeindsats mellem Viborg Kommune og Turistforeningen for Viborg & Omegn.

    

   Beskrivelse

   En større turismedestination er ved at samles blandt flere kommuner i Business Region Aarhus-geografien. En turismedestination inden for dette område vil opnå en professionalisering af turismeerhvervet og kritisk masse på en række områder, og forvaltningen vurderer derfor, at den fremtidige turismefremmeindsats i Viborg Kommune bedst håndteres gennem denne turismedestination med VisitAarhus som operatør.

    

   Eftersom både Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt ny lov om erhvervsfremme lægger op til en forenkling af turismefremmeindsatsen på turismeområdet, herunder at en kommune kun må indgå formel aftale med én destination, medfører et valg af VisitAarhus som operatør på den lokale turismefremmeindsats fra og med 2020, at Viborg Kommune ikke længere må yde tilskud til Turistforeningen for Viborg & Omegn, som hidtil har håndteret turismefremmeindsatsen i Viborg Kommune gennem VisitViborg. 

    

   Under forudsætning af, at byrådet beslutter sig for at indgå partnerskabsaftale med VisitAarhus som operatør på den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune fra og med 2020, fremsættes forslag til partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VisitAarhus i forventeligt 2. halvår 2019.

    

   Det kan forventes, at VisitAarhus som operatør på turismefremmeindsatsen ikke vil håndtere samtlige områder, som Turistforeningen for Viborg & Omegn og VisitViborg hidtil har håndteret, herunder gæste/velkomstservice og markedsføring af de lokale turismeaktører. Derfor kan der – evt. i en overgangsperiode – være behov for, at Viborg Kommune bidrager til at etablere en platform for dialog mellem lokale turismeaktører og VisitAarhus, bl.a. ved ansættelse af en medarbejder. Samtidig bør det undersøges, om turismens behov for lokal og regional markedsføring med fordel kan løses i sammenhæng med den markedsføring, der pågår inden for Viborg Handel og til dels Viborg Kommune.

    

   Når der fremlægges forslag til partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VisitAarhus fremlægges der samtidig forslag til håndtering af ovenstående udfordringer.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 13 Udbudsbetingelser ved salg af grund ved "Brofæstet"
  • Resume

   Sagen lægger op til godkendelse af salgsvilkår for grund ved ”Brofæstet” forud for udbud.

  • Indstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde den 20. marts 2019.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling vil foreligge på byrådets møde.

    

    

   Af dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde fremgår følgende indstilling til udvalget:

    

   ”Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at den omhandlede grund ved ”Brofæstet” udbydes på de vilkår, der fremgår af bilagene til denne sag.”

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Det blev på mødet oplyst, at Økonomi- og Erhvervsudvalget traf følgende beslutning på mødet den 20. marts:

    

   ”Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at den omhandlede grund ved ”Brofæstet” udbydes på de vilkår, der fremgår af bilagene til sagen.”

    

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget blev herefter godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Kommunen ejer en grund ved ”Brofæstet” umiddelbart syd for banen i Viborg Baneby. Kommunen har tidligere solgt en mindre del af ”Brofæstet” til brug for ungdomsboliger, og nu kan resten udbydes til salg. Da der lægges op til salg på andre vilkår end kommunens standardvilkår, forelægges denne sag med godkendelse af vilkårene.

    

   De foreslåede vilkår fremgår af udbudsbrev (hvor der også er kort med grundens beliggenhed) – vedlagt som bilag nr. 1, købsaftale – vedlagt som bilag nr. 2 og salgsprospekt – vedlagt som bilag nr. 3.

    

   Det kan særligt fremhæves,

   - at der lægges op til, at valg af køber både sker ud fra pris og projekt, idet bydere skal redegøre for deres påtænkte projekt, som så vil danne grundlag for en lokalplan. Størrelsen af grunden og den særlige beliggenhed lige ved Hærvejsbroen gør det ønskeligt, at kommunen kan lægge vægt på, at der kommer et attraktivt byggeri.

   - at der stilles krav om, at køber etablerer et fælles og offentlig tilgængeligt udeopholdsareal (i 1. sals højde), der skaber forbindelse til Hærvejsbroen.

   - at køber i forbindelse med aftalens indgåelse forudbetaler 1 mio. kr. (resten af købesummen betales ved overtagelsen – når der er vedtaget en lokalplan).

   - at der er særlige bestemmelser om byggepligt og bod ved overtrædelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Grunden vil blive udbudt med henblik på, at et salg kan godkendes af byrådet på det sidste møde inden sommerferien – den 26. juni.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Anmodning fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe om optagelse af sag på byrådets dagsorden vedrørende strategi og indsats for kommunikation på repatrieringsområdet
  • Resume

   Dansk Folkepartis byrådsgruppe har i mail den 2. marts 2019 anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden til mødet den 20. marts 2019 (jf. §3 i byrådets forretningsorden).

  • Indstilling

   Sagen forelægges byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Borgmesteren stillede forslag om:

    

   1. at sagen oversendes til Beskæftigelsesudvalget.

    

    

   Borgmesterens forslag blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker følgende optaget på dagsordenen:

    

   ”Udarbejdelse af Strategi og indsats for kommunikation på repatrieringsområdet

    

   Resumé:

   Det nye paradigmeskifte i lovgivningen er lige blevet vedtaget d. 21.02. 2019 i Folketinget af Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

   Nu tilskyndes kommuner yderligere til at styrke vejledningen af flygtninge og indvandrere om muligheden for repatriering. Dansk Folkeparti i Viborg kommune stiller forslag om, at Viborg kommune styrker synliggørelsen af muligheden for frivillig repatriering og styrker indsatsen blandt de samarbejdspartnere, der har kontakt med målgruppen.

    

   Dansk Folkeparti indstiller:

   At    Der udarbejdes en strategi for kommunikation på repatrieringsområdet

   At    Viborg Kommune får tilpasset alt sit kommunikationsmateriale, så det svarer til intentionen i Lov 140

   At    Kommunens medarbejdere arbejder målrettet på at få bragt sagsbehandlingstiden ned på repatrieringsansøgninger.

    

   Sagsfremstilling:

   Det nye paradigmeskifte i lovgivningen er lige blevet vedtaget d. 21.02. 2019 i Folketinget af Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Paradigmeskiftet tager sigte på at flygtninge sendes hjem, når der er fred i egne lande, fremfor at have fokus på integration i det danske samfund.

   I 2017 var der på landsplan 343 flygtninge og indvandrere, der benyttede sig af den hidtidige ordning om repatriering. I 2017 var der i Viborg Kommune 5, der benyttede sig af repatrieringsordningen. I 2018 benyttede én person sig af ordningen, mens 3 endnu venter på færdiggørelse af deres sagsbehandling.

   Dansk Folkeparti ønsker styrket fokus på muligheden for frivillig repatriering. Der skal være en målrettet indsats for oplysning til alle flygtninge og indvandrere om ordningen, samt en hurtig sagsbehandling af ansøgninger. Byrådet er af Viborg kommunes administration blevet oplyst om, at kommunen lever op til den hidtidige lovgivning. Det kan dog konstateres, at det på Viborg Kommunes hjemmeside ikke er muligt at blive oplyst om repatrieringsmuligheden. Under fanen “Job og Ledighed” med underfanen, ”Flygtninge i Viborg” bliver flygtninge orienteret om deres rettigheder og pligt ifht til integration. I intet af materialet nævnes et ord om muligheden for hjemsendelse. Hjemsendelsesmuligheden formidles heller ikke i introduktionsvideoerne til flygtninge på Viborg Kommunes hjemmeside. Da ordningen ikke kun er henvendt på flygtninge men i lige så høj grad på indvandrere, er det vigtigt, at Viborg Kommune udarbejder en strategi for, hvordan man får kommunikeret ud til hele målgruppen, at der allerede nu findes mulighed for repatriering med tilskud og med oplysning om, hvor og hvordan repatrieringsstøtten søges.

    

   I dag får kommunen 25000 kr pr hjemvendt, mens der af nedenstående link oplyses de satser, den enkelte hjemvendte kan få med i støtte:

    

   https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem/aktuelle-satser.

    

    

   Strategi og initiativer til en styrket kommunikationsindsats

    

   betyder, at administrationen bør:

    

   ·         Udarbejde videomateriale til flygtninge på Viborg Kommunes hjemmeside – evt. med  Link til Dansk Flygtningehjælps videomateriale.

   ·         Udarbejde videomateriale til indvandrere på Viborg Kommunes hjemmeside.

   ·         Tydeliggøre på Viborg Kommunes hjemmeside, hvem der kan kontaktes for yderligere information.

   ·         Udarbejde relevant brochurematriale både til flygtninge og indvandrere om repatriering på flere sprog.

   ·         Distribuere brochurematrialet til medarbejdere i Jobcentret Viborg samt til andre interne og eksterne aktører, der er i kontakt med målgruppen.”

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 15 Meddelelser og gensidig orienteringLukket sag
 • 16 Ejendomssag - Salg af ejendommen Kornvangen 8, Rødkærsbro (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af ejendommen Kornvangen 8, Rødkærsbro (bevillingssag)

   Sagen lægger op til salg af ejendommen Kornvangen 8, Rødkærsbro, som kommunen ikke længere har brug for.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger ejendommen Kornvangen 8 for 675.000 kr. jf. dagsordensteksten,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 675.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Kornvangen 8, Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ” Salg af ejendommen Kornvangen 8, Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   4. at indtægten på 605.000 kr. i 2019 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger ejendommen Kornvangen 8 for 675.000 kr. jf. dagsordensteksten,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 675.000 kr. til kontoen ”Salg af ejendommen Kornvangen 8, Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ” Salg af ejendommen Kornvangen 8, Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   4. at indtægten på 605.000 kr. i 2019 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ejendommen har huset Rødkærsbro Børnehave, der er flyttet til en ny daginstitution ved Rødkærsbro-hallen, og er derfor udbudt til salg via ejendomsmægler. Ejendommen har været til salg siden ultimo 2017.

    

   Ejendommen kan bl.a. anvendes til åben-lav og tæt-lav boliger.

    

   Mægleren havde på forhånd vurderet, at ejendommen kunne sælges for 1.500.000 kr. jf. salgsbudget vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Der er modtaget et bud på ejendommen på 675.000 kr. Mæglerens kommentarer til det afgivne bud sammenholdt med vurderingen er vedlagt som bilag nr. 2.

    

   Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2019.

    

   Omkostningerne til mæglersalær, annoncering m.v.  er ca. 70.000 kr. ekskl. moms.

    
   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

  • Bilag

Tillægsreferat

 • 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag om navneretten til Viborg Stadion
  • Resume

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2014 indledt en sag om, hvorvidt Viborg Kommune og Energi Viborg A/S har ydet støtte til Viborg FF. På baggrund af de indhentede skønsrapporter i sagen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i brev af 15. marts 2019 nu meddelt, at styrelsen har truffet afgørelse om at indstille sagen.  

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.
  • Beslutning i Byrådet den 20-03-2019

   Fraværende: Michael Nøhr

   Orienteringen taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i december 2014 indledt en sag mod bl.a. Viborg Kommune vedr. lovligheden af Viborg Kommunes salg af navneretten til Viborg Stadion til Viborg FF samt de efterfølgende sponsoraftaler indgået mellem Viborg FF og Energi Viborg.

    

   Konkurrencestyrelsen har den 8. januar 2016 fremsendt en meddelelse om betænkeligheder til Viborg Kommune. Af meddelelsen fremgik, at det var styrelsens foreløbige hypotese, at den mellem Viborg Kommune og Viborg FF indgåede ”rettighedsaftale” vedr. navneretten til Viborg Stadion og de efterfølgende i oktober 2011 og august 2015 indgåede ”sponsoraftaler” mellem Energi Viborg og Viborg FF, ikke var indgået på markedsvilkår, og at Viborg FF derved havde modtaget ulovlig statsstøtte. Begrebet ”statsstøtte” omfatter efter konkurrencelovgivningen enhver støtte ydet af offentlige myndigheder, herunder kommuner.

    

   Sagen har senest været behandlet af byrådet på møde den 5. september 2018  (sag nr. 34), hvorunder byrådet blev orienteret om, at konklusionen i den senest udarbejdede skønsrapport var, at markedsværdien i de i sagen indgående aftaler alle ligger tæt på de beløb, som faktisk er betalt af henholdsvis Viborg FF og Energi Viborg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i brev af 15. marts 2019 til sagens parter meddelt, at man indstiller sagsbehandlingen i sagen jf. bilag nr. 1.

    

   Som begrundelse for beslutningen om at indstille sagsbehandlingen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henvist dels til indholdet af de i sagen indhentede skønsrapporter, og dels til overvejelser om en hensigtsmæssig anvendelse af styrelsens ressourcer.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag