Byrådet - Referat fra mødet den 09-10-2019

Referat

 • 1 Nyt børnehus i Arnbjerg (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten 2019–2022, er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg.

    

   Norconsult-KAAI A/S der er antaget som rådgiver på anlægsopgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation.

    

   Der har den 27. august 2019 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige. De samlede udgifter til anlægsprojektet kan ikke afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, idet det samlede budget kommer til at overstige med 1.600.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes, og

    

   1. at byggeriet igangsættes med de i sagen anførte besparelser, og

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Nyt børnehus i Arnbjerg” forhøjes med 24.414.000 kr.  med rådighedsbeløb på 2.710.000 kr. i 2019, 10.095.000 kr. i 2020 og 11.609.000 kr. i 2021,

    

   1. at udgiften på 2.710.000 kr. i 2019 finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 10.095.000 kr. og 11.609.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023 (er i øjeblikket afsat på basisbudgettet).
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes

    

   1. at byggeriet igangsættes med de i sagen anførte besparelser

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Nyt børnehus i Arnbjerg” forhøjes med 24.414.000 kr.  med rådighedsbeløb på 2.710.000 kr. i 2019, 10.095.000 kr. i 2020 og 11.609.000 kr. i 2021

    

   1. at udgiften på 2.710.000 kr. i 2019 finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 10.095.000 kr. og 11.609.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023 (er i øjeblikket afsat på basisbudgettet).
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 21. november 2018 (sag nr. 3), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 30. oktober 2018 (sag nr. 8), at der bevilges til antagelse af ekstern rådgiver.

    

   Efterfølgende godkendte Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 30. april 2019 (sag nr. 10) projektforslaget fra Norconsult-KAAI A/S.

    

   Inddragelse og høring

   Ledelse, medarbejderrepræsentant, teknisk serviceleder, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i processen.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget som blev godkendt i Børne og Ungdomsudvalget i april 2019 tager udgangspunkt i, at daginstitutionen skal rumme ca. 40 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser. Samlet bygningsareal bliver på ca. 1.560 m2.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2019 (2019-priser)

   4.260.000 kr.

   Frigivet 1.550.000 kr. i Byrådet den 21. november 2018

   2020 (2020-priser)

   10.095.000 kr.

    

   2021 (2020-priser)

   11.609.000 kr.

    

   I alt

   25.964.000 kr.

    

    

   Licitationsresultatet fremgår af bilaget.

    

   På baggrund af bilaget, skal Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til de i bilag anførte besparelsesmuligheder.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Byggestart:  primo oktober 2019

   Aflevering:  primo februar 2021

   Børnehave opstart primo april 2021

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Plads til håndtering af affald (bevillingssag)
  • Resume

   For at gennemføre opkvalificering af pladser, grundet påbud fra Miljøstyrelsen, søges der anlægsbevilling i 2019 og 2020.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.314.000 kr. til kontoen ”Opgradering af     pladser” med rådighedsbeløb på 300.000 i 2019 og med rådighedsbeløb på 2.014.000 kr. i 2020, og

    

   2. at udgiften på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” med 1.850.000 kr. samt ”Plads til nye fraktioner” med 464.000 kr.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.314.000 kr. til kontoen ”Opgradering af     pladser” med rådighedsbeløb på 300.000 i 2019 og med rådighedsbeløb på 2.014.000 kr. i 2020, og

    

   2. at udgiften på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” med 1.850.000 kr. samt ”Plads til nye fraktioner” med 464.000 kr.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde 25. januar 2017 (sag nr. 18) en anlægsbevilling på 1.780.000 kr. i 2017 samt den 20. december 2017 (sag nr. 31) en anlægsbevilling på 1.820.000 kr., fordelt på 910.000 kr. i 2018 og 910.000 kr. i 2019 vedrørende projektet ”Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer”. Byrådet godkendte desuden på sit møde den 16. december 2015 (sag nr. 34) en anlægsbevilling på 4.800.000 kr. vedr. projektet ”Plads til nye fraktioner”. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Der er ved gennemgang af de øvrige miljømæssige forhold på pladserne for haveaffald, beton samt jern konstateret påbud fra Miljøstyrelsen. Derudover er der yderligere viden om pladser, der ikke lever op til lovgivningen og Miljøstyrelsens krav. Disse medfører udgifter til blandt andet etablering af asfalt, spildevandsafledning, udvidelse og tætning af forsinkelsesbassin, slutafdækning af volde, vaskeplads samt detailindretning af pladser, eksempelvis til håndtering af asbest og elektronikaffald.

    

   Det er i 2018 konstateret, at der ikke er behov for ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer.

    

   Grundet påbud fra Miljøstyrelsen lægges der op til, at en miljømæssig opkvalificering af pladser finansieres af uforbrugte midler på kontoen ”Ny plads til håndtering af byggeriaffald med miljøfremmede stoffer” samt ”Plads til nye fraktioner” på i alt 2.314.000 kr. med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 og 2.014.000 kr. i 2020.

    

   Kort over pladser og forventet opkvalificering fremgår af bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det forventes, at projektet påbegyndes i 2019 og gennemføres i 2020.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Opgradering af pladserne vil medføre øgede driftsomkostninger til vandafledning, hvilket indeholdes i eksisterende budget. 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
    

  • Bilag

 • 3 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 (Sjørup)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt,

    

   2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og

    

   2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 21. maj 2019 til den 16. juli 2019.

    

   Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak.

    

   Adresser på følgende veje vil blive berørt:

   • Blichersvænge
   • Holstebrovej
   • Moselund
   • Skovvænget
   • Skyttegårdsvej
   • Vestre Skivevej

    

   Regnvand afledes til en ny rensedam, der planlægges etableret ved det eksisterende spildevandsanlæg på Vestre Skivevej 96A, Sjørup. Udledning af separat regnvand planlægges via eksisterende separate regnvandsudløb til Trevad Møllebæk.

    

   Tillægget indeholder desuden en generel opdatering af kloakoplandenes afgrænsning i Sjørup. 

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.

    

   Tillægget med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   Energi Viborg Vand A/S har for det fælleskloakerede opland i Sjørup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

   Valgt løsning:

   Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

   • Den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye større ledninger, hvis området fortsat skal være helt eller delvist fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav,
   • Fra Sjørup afledes spildevand til Trevad Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg,
   • Kloakoplandene er delvist beliggende indenfor indvindingsoplandet til Sjørup Vandværk. På grund af risiko for forurening af vandindvindingen er en nedsivningsløsning fravalgt.
   • Energi Viborg Vand A/S’ samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.  

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.  

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.  

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger samt etablering af rørbassin og regnvandsbassin afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.

    

   Alternativer

   Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer, grundejere eller af hensyn til vandindvindingen.  

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 4 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 (Klejtrup)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.

   Desuden vil enkelte adresser få mulighed for at træde ud af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

    

   2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planen i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt, og

    

   2. at der ikke gennemføres miljøvurdering af planen i henhold til lov om miljø­vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 26. juni til den 21. august 2019. Der er modtaget 2 høringssvar til planen. I det ene høringssvar beskrives forhold på en konkret grund, og i det andet høringssvar gives tilkendegivelse af, at grundejer ønsker at benytte tilbuddet om at træde ud af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup kan omlægges til separatkloak.

    

   Det drejer sig konkret om et område i Klejtrup ved:

   • Kastanievej
   • Sandstræde
   • Solhøjvej
   • Søudsigten

    

   Regnvand fra det nye separatkloakerede opland vil blive afledt til eksisterende rensedam på Sandstræde 19 (det tidligere Klejtrup renseanlæg), som har udledning til Klejtrup Møllebæk.

    

   For en mindre del af oplandet på Søudsigten og Lyngbakken gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   En enkelt ubebygget matrikel (Viborgvej 23P) ændres fra fælleskloakeret til planlagt separatkloakeret.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

   Energi Viborg Vand A/S har for en mindre del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes en del af oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak, mens der for enkelte ejendomme gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.

   Valgt løsning:

   Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:

   • På trods af at den eksisterende fælleskloak kun er fra 1970, blev tilstanden i 2001 vurderet som værende mindre god.
   • Det vil kræve nye, større ledninger, hvis området fortsat skal være fælleskloakeret og leve op til de nye servicekrav.
   • Fra Klejtrup afledes spildevand til Bjerregrav Renseanlæg via pumpestation og trykledning. Separering samt frakobling af drænvand er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlæg.
   • Ud fra de geotekniske undersøgelser vurderes det ikke muligt, at vejvand fra området kan håndteres med nedsivning.
   • Energi Viborg Vand A/S’ samlede udgifter til projektet ændres ikke afgørende, selvom ejendommene eventuelt håndterer tag- og overfladevand på egen grund. På den baggrund vurderer Energi Viborg Vand A/S, at der ikke er økonomisk grundlag for en løsning, hvor den enkelte grundejer kan få økonomisk kompensation for at frasige sig retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.

    

   Begrundelse for valg af frivillig udtræden for et mindre antal ejendomme (5) er:

   • Der findes kun 1 vejafvandingsrist (på kommunevej) i den sydlige del af området, og det er vurderet, at denne kan ledes til nedsivning i stedet for den eksisterende ledning. Det betyder, at den eksisterende ledning ikke vil tilføres regnvand, hvis de udvalgte ejendomme udtræder.
   • Delområdet er beliggende samlet i toppen af eksisterende fællesledning, hvorfor dimensionen af ledningen i delområdet vurderes at være tilstrækkelig.
   • Selvom der ikke er fuld tilslutning til frivillig udtræden, er der stadig økonomisk grundlag for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til dem, der gerne vil udtræde, da evt. behov for opdimensionering af ledning kan foretages i forbindelse med separatkloakering uden for delområdet.
   • På baggrund af ovenstående kan ledningsrenovering udføres ved strømpeforing af eksisterende ledning.

    

   I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.

    

   I det sydlige delområde er Energi Viborg Vand A/S indstillet på at give økonomisk kompensation for at frasige retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak i stedet for at delområdet omlægges til separatkloak.

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland, samt mulighed for udtræden af deloplandet, er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.  

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af forslaget til tillæg for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

   Økonomi

   Udgifter til omlægning af den offentlige kloak, etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

   Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.  

    

   Alternativer

   Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. Med baggrund i ovenstående er dette alternativ ikke vurderet som det mest fordelagtige for resten af området for hverken Energi Viborg Vand A/S, vejejer eller grundejere.  

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2019.

    

   Grundejer har som minimum 24 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 5 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 (Sjørup og Klejtrup)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup og Klejtrup kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

   • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
   • Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.

    

   Det drejer sig blandt andet om følgende:

   • etablering af bassin,
   • etablering af spildevandsledninger.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 6 Viborg Naturpark - midler til afledte projekter (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med Viborg Naturparkprojektet er der afsat 203.000 kr. årligt til afledte projekter. Midlerne søges her frigivet til projektarbejdet i 2019-2021.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021” forhøjes med 609.000 kr. med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2019, med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2020 og med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2021.

    

   2. at udgiften på 203.000 kr. i hvert af årene 2019-2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark” i årene 2019-2021.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   3. at udvalget godkender forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021” forhøjes med 609.000 kr. med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2019, med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2020 og med et rådighedsbeløb på 203.000 kr. i 2021, og

    

   2. at udgiften på 203.000 kr. i hvert af årene 2019-2021 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark” i årene 2019-2021.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede desuden,

    

   3. at godkende forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat et årligt beløb til udvikling og implementering af Viborg Naturpark-projektet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

    

   I 2018 blev pengene brugt til at understøtte naturparkprojektet, frivilligt arbejde, Viborg børneskov, Naturen i Arnbjerg, naturkommunikation ifm. ”Udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø”, en antropologisk rapport samt etablering af stier og naturpleje.

   Klima- og Miljøudvalget er senest den 6. juni 2019 (sag nr. 7) orienteret om status på Viborg Naturparkprojektet.
    

   I løbet af sommeren har Viborg Naturpark endvidere fået en ny hjemmeside: naturpark.viborg.dk

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget har ikke formuleret konkrete ønsker til anvendelsen af de afsatte midler.

    

   Forvaltningen foreslår, at pengene bruges til at understøtte igangværende og nye initiativer, der lever op til naturpark-strategien og underbygger Naturparkforums arbejde og prioriteringer.

    

   Projektet forventes at arbejde med følgende indsatsområder:

    

   • Understøtte nyt Naturparkforum og den frivillige indsats. Indarbejdelse af Viborg Naturparkprojektet i kommunens andre større projekter og events
    (ca. 50.000 over 3 år).
   • Understøtte igangværende projekter som: Naturen i din have, Grøn dag på biblioteket, foreningers arrangementer, Viborg Børneskov, Naturens Rige, naturforbedring, lodsejersamarbejde, udvikling af stier, etablering af faciliteter som bænke, hegn mv. (50.000 kr. over 3 år)
     
   • Understøtte nye projekter, som frivillige og foreninger tager initiativ til (ca. 50.000 kr. over 3 år)..
     
   • Kommunikation i form af skilte og infotavler, herunder understøtte snitfladen til udviklingsplanen for Viborg Søerne med naturinfo (ca. 50.000 kr. over 3 år).
     
   • Skabelse af et fyrtårnsprojekt for Viborg Naturpark, som f.eks. kunne være en dyrepark og/eller udsigtstårne til synliggørelse af istidslandskabet i området (ca. 400.000 kr. over 3 år).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 7 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder (bevillingssag)
  • Resume

   Med udgangspunkt i problemstillingerne ved Daugbjerg Vandværk foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et ”Indsatskatalog” over mulige dyrkningsaftaler og indsatser, som kan anvendes af kommunes almene vandværker.

    

   Forvaltningen søger om bevilling fra anlægskontoen til ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af indsatskatalog” med rådighed i 2019.

    

   2. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

    

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2019

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udarbejdelse af indsatskatalog” med rådighed i 2019, og

    

   2. at udgiften på 200.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder”.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 11. oktober 2017 vedtog byrådet ”Budgetforslag 2018-21” (sag nr. 1). 

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Daugbjerg Vandværk har et forhøjet nitratindhold på 38 mg/l i afgang fra vandværket, og derfor skal der ske en indsats ifølge den vedtagne indsatsplan for Mønsted- Daugbjerg Vandværk. Forvaltningen har valgt at facilitere processen med indgåelse af dyrkningsaftaler med berørte lodsejere inden for indsatsområdet. I forlængelse af dette arbejde foreslås der udarbejdet et generelt Indsatskatalog, som beskriver nogle af de forskellige dyrkningsaftaler, som kan udgøre den konkrete indsats. Formålet med Indsatskataloget er, at det skal kunne anvendes af kommunens andre almene vandværker, som står i samme situation med lignende indsatser og tilhørende dyrkningsaftaler.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

 • 8 Skals Idrætscenter søger om anlægstilskud til nyt tag (bevillingssag)
  • Resume

   Den selvejende institution Skals Idrætscenter søger om frigivelse af anlægsbevilling til nyt tag på den gamle hal.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ” Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg forhøjes med 650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at udgiften på 650.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

   Kultur – og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ” Skals Idræts- og Svømmehal (tag og vandbehandlingsanlæg) forhøjes med 650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at udgiften på 650.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den selvejende institution Skals Idrætscenter ejer og driver centret beliggende Kærvej 9, 8832 Skals. Centret modtager årligt driftstilskud.

    

   Byrådet godkendte på møde 16.3.2016, sag nr. 17, delvis frigivelse af beløb, idet Skals Idrætshal primo 2016 fremsendte ansøgning om frigivelse af beløb vedr. vandbehandlingsanlæg. Der resterer således beløb afsat til udskiftning / renovering af tag.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Skals Idrætscenter er beliggende på Kærvej 9 i Skals. Centret rummer 2 haller, svømmehal, motionscenter, klublokale faciliteter, mv. Centret blev udvidet med hal 2 tilbage i 2015. Taget på den gamle hal er meget slidt og har trængt til udskiftning. Der er tidligere givet tilsagn vedr. bevilling til projektet, som er realiseret i sommeren 2019. Forvaltningen har modtaget dokumentation for de afholdte udgifter, der samlet set beløber sig til 1.748.500 kr. Der er ligeledes fremsendt billede dokumentation og derfor indstilles, at bevilling frigives og overføres til den selvejende institution.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet er realiseret i sommeren 2019, således at hallen har været klar til foreningernes sæsonstart efter sommerferien. Dette har således haft mindst mulig indvirkning på centrets drift og færrest mulige gener for hallens brugere.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   På investeringsoversigten er der i 2019 afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. til formålet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler
  • Resume

   Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler disponeret til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning i forbindelse med Nyt Viborg Museum.

   Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at nettoudgiften på 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ny basisudstilling, Viborg Museum” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   3. at nettoudgiften på 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Museum skal flytte ned i den tidligere Vestre Landsrets bygning, når bygningen er færdigrenoveret. I den forbindelse skal der etableres en ny basisudstilling.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der ansøges om frigivelse af dele af det samlede rådighedsbeløb disponeret til anlægsprojektet i 2019 på 750.000 kr. i udgift samt 100.000 kr. i indtægt. Der er afsat 2.000.000 kr. i udgift samt 4.125.000 kr. i indtægt i 2019 til formålet.

    

   Frigivelsen af rådighedsbeløbet er en forudsætning for at kunne starte arbejdet med den nye basisudstilling op.

    

   Der er afsat 25.215.000 kr. i perioden 2019 til 2021 til etablering af basisudstilling i den tidligere Vestre Landsrets bygning. Den samlede udgift er forudsat finansieret ved fondsbidrag.

    

   Udvalget vil blive forelagt bevillingssag for rådighedsbeløb i 2020, når forvaltningen er bekendt med fordeling af udgifter og indtægter.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 10 Frigivelse af budget for Pulje til Landsbyfornyelse 2019 (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kommune har den 03.05.2019 fået tildelt 2.171.820 kr. fra den statslige udgiftsramme til Landsbyfornyelse for 2019. Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor udvalget tager stilling til beløbets anvendelse.

    

   Såfremt udvalget følger indstillingen om anvendelse af rammen, jfr. sag nr. 1 på nærværende dagsorden, vil der være 825.000 kr. fra rammen (60%) med Kommunens medfinansiering på 550.000 (40%), er der i alt 1.375.000 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2019 samt 200.000 kr. til administration.

    

   På baggrund af beslutningen i ovennævnte sag ansøges om anlægsudgifts- og indtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2019 (til nedrivning og renovering (klimaskærm) af bygninger).

   Det foreslås, at beløbet frigives til rådighed i 2020, idet ansøgningsfristen først udløber i 2020 og udgifter/indtægter derfor først vil ske i 2020.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,


   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.575.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020,
    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020, og
    

   3. at nettoudgiften på 750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.
   Beløbene i 2020 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 17-09-2019

   Fraværende: Mette Nielsen

   Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.575.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2020

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2019” med rådighedsbeløb i 2010, og

    

   3. at nettoudgiften på 750.000 kr. i 2020 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

    

   Beløbene i 2020 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede 10. august 2016, sag nr. 9, at ansøge Ministeriet om at få tildelt den udmeldte ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for årene 2016-2020.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har 03. maj 2019 udmeldt et rammebeløb på 2.171.820 (indtægt) til Landsbyfornyelse 2019.

   Rammen kan anvendes til en række initiativer indenfor byfornyelseslovens område i byer med under 4.000 indbyggere. Se sag nr. 1 på denne dagsorden, hvor Udvalget tager stilling til beløbets anvendelse.

    

   Statens andel af puljen udgør 60% (825.000 kr.) og forudsætter en kommunal medfinansiering på 40% (550.000 kr.), hvilket giver et rådighedsbeløb på 1.325.000 kr. til Pulje til Landsbyfornyelse 2019.

    

   Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen. Dette beløb anvendes til ekstern rådgiver for nedrivningssagerne. Såfremt udgiften overstiger dette beløb, dækkes resten af puljebeløbet, idet rådgivere kan oppebære statsrefusion.

    

   Kommunen skal anvende rammen senest 24 måneder efter udmeldelsen.

    

   Der er afsat 2.000.000 kr. i udgift og 1.250.000 kr. i indtægt i budget 2019 til projektet, hvoraf der søges om udgiftsbevilling på 1.575.000 kr. samt indtægtsbevilling på 825.000 kr. med rådighed i 2020.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Det er målet, at det 01. november 2019 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse 2019. Ansøgningsperioden vil vare 4 måneder.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 11 Godkendelse af forløbsprogram for KOL
  • Resume

   Den samlede tværfaglige og tværsektorielle indsats for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er beskrevet i et forløbsprogram. Forløbsprogrammet har til formål at virke retningsgivende i samarbejdet mellem praktiserende læge, hospital og kommune. Forløbsprogrammet revideres og opdateres, når der er behov for det. Forløbsprogrammet er udarbejdet i regi af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, og skal godkendes i alle regionens kommuner.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-09-2019

   Fraværende: Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

   Inddragelse og høring

   Til revideringen af forløbsprogrammet har der været nedsat en programgruppe med repræsentanter fra almen praksis, hospitaler og kommuner.

   Beskrivelse

   Baggrund

   Det estimeres, at mellem 320.000 og 430.000 danskere har KOL, men at størstedelen af disse ikke er diagnosticerede. Heraf er 3.700 personer bosiddende i Viborg Kommune svarende til ca. fem procent af kommunens samlede befolkning.

    

   Tobaksrygning er langt den hyppigste årsag til KOL, og det skønnes, at op imod 50 procent af alle rygere vil udvikle KOL. I Danmark er KOL den fjerde hyppigste dødsårsag. Sygdommen kan bremses ved tidlig diagnosticering og behandling.

    

   Borgere med KOL tilses ofte af praktiserende læge og har forholdsvis mange hospitalsindlæggelser. En stor udfordring, i borgerens forløb, er overgangen mellem praktiserende læge, hospital og kommune, særligt i forhold til kommunikation eksempelvis ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante besøg, henvisning til rehabilitering og henvisning til rygestop. Det er blandt andet disse udfordringer, som forløbsprogrammet skal afhjælpe.

   Målgruppe

   Patientgruppen for forløbsprogrammet er borgere med kendt eller udiagnosticeret KOL. Der vil typisk være tale om borgere med lungesymptomer, erhvervsaktive som udsættes for støv og mikropartikler samt borgere, der har røget meget i mange år. Forløbsprogrammet ses som en hjælp til fagpersoner i almen praksis, hospitaler og kommuner.

   Kommunens rolle

   Gennem forløbsprogrammet forpligter kommunen sig til følgende:

   • At der er en entydig indgang til kommunen for de involverede parter.
   • At relevante tilbud for den enkelte borger igangsættes.
   • At der sker en overordnet koordinering af kommunens tilbud på området.

   Viborg Kommunes indsats på KOL-området tager allerede afsæt i forløbsprogrammet, men der er behov for fortsat intern og ekstern koordinering omkring alle borgere med KOL og andre kroniske sygdomme.

    

   Viborg Kommune er sammen med regionens øvrige kommuner, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening en del af samarbejdet om at implementere telemedicinsk hjemmemonitorering til relevante borgere med KOL. Formålet er, at øge behandlingskvaliteten, sygdomsmestringen og trygheden i hverdagen og dermed reducere antallet af indlæggelser og ambulante kontroller. Telemedicinsk hjemmemonitorering er målrettet borgere med svær/meget svær KOL og skal ses som en mulighed for at understøtte den øvrige behandling og pleje af disse borgere. Forløbsprogrammet er vedhæftet som bilag.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom forventes implementeret i alle regionens kommuner pr. 31. december 2019.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ingen udgifter forbundet med implementeringen af Forløbsprogrammet for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Byrådet har afsat 1,9 mio. kr. til implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet afsatte i 2017 2.406.000 kr. til tiltag i Bjerringbros gågademiljø og bevilgede 300.000 kr. heraf til at lave forslag til en samlet disponering af midlerne. Der er nu udarbejdet forslag til projekter indenfor gågademiljøet for samlet 1,13 mio. kr. De resterende midler foreslår følgegruppen for Helhedsplanen for Bjerringbro anvendes på at realisere andre projekter fra ”Helhedsplan for Bjerringbro”, som er beskrevet i dagsordenen.

    

   Formålet med nærværende sag er at godkende de beskrevne projekter som grundlag for realisering samt at give en samlet anlægsbevilling hertil.

    

   Oversigtskort over Bjerringbro og de indsatser, der nævnes i dagsorden, ses i bilag 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne delprojekter i bilag 2, 3 og 4 godkendes som grundlag for realisering,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.106.000 kr. til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2019, 1.026.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 250.000 kr. i 2021 (2019–priser), og

    

   1. at udgiften på 2.106.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Teknisk Udvalg bemærker, at der i forbindelse med ”fornyelse af torvet” kunne arbejdes mere med vindproblematikken gennem Torvegade

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at de beskrevne delprojekter i bilag 2, 3 og 4 godkendes som grundlag for realisering,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.106.000 kr. til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” med rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2019, 1.026.000 kr. i 2020 (2019-priser) og 250.000 kr. i 2021 (2019–priser), og

    

   1. at udgiften på 2.106.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde den 21. juni 2017 (sag nr. 30), at 2.406.000 kr., der tidligere var afsat til renovering af belægningen i Storegade i Bjerringbro, i stedet kunne anvendes på tiltag, der vil højne gågademiljøets tiltrækningskraft og skabe mere helhed i Bjerringbro midtby. På mødet blev bevilget 300.000 kr. til at få udarbejdet forslag til disponering af det samlede rådighedsbeløb med fokus på tiltag i Storegade og Torvet samt forbindelserne imellem Niels Due Jensens Plads, gågaderne og Gudenåhuset.

    

   Byrådet igangsatte på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 19) udarbejdelse af en helhedsplan for Bjerringbro. I sagen indgik, at andre aktuelle projekter i Bjerringbro, herunder ovenstående, ville indgå som del af planlægningen. Byrådet har siden på mødet den 27. februar 2019 (sag nr. 25) godkendt Helhedsplanen for Bjerringbro.

    

   På mødet den 26. juni 2019 (sag nr. 20) igangsatte Byrådet en fornyelse af Niels Due Jensens Plads, der skaber bedre forbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder i gågadeområdet i Bjerringbro. Fornyelsen har et samlet budget på op til 25 mio. kr., som sponsoreres af Grundfos.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Indholdet af denne dagsorden er udarbejdet i tæt samarbejde med følgegruppen under Bjerringbro Byforum, som også deltog i udarbejdelsen af Helhedsplan for Bjerringbro. I følgegruppen sidder repræsentanter for Byforums detailhandelsudvalg, der undervejs har orienteret byens detailhandlende om gruppens arbejde, herunder om Helhedsplanen og projektforslagene for Storegade og Torvet.

    

   Beskrivelse

   Forslagene til tiltag, der vil styrke gågademiljøet i Bjerringbro og Helhedsplanen for Bjerringbro er udarbejdet i en sammenhængende proces. Helhedsplanen for Bjerringbro rummer en overordnet beskrivelse af alle de indsatser, følgegruppen og planens øvrige parter foreslår realiseres, for at gøre Bjerringbro midtby mere velfungerende og attraktiv. For to indsatser, der netop vil styrke gågademiljøet, er der efterfølgende udarbejdet konkrete projektforslag:

   -          Kuber til ophold og læ i Storegade, som ses i bilag 2 og

   -          forslaget til fornyelse af Torvet, som ses i bilag 3.

    

   Projekterne for Storegade, Torvet og Niels Due Jensens Plads vil samlet medføre en væsentlig funktionel og æstetisk fornyelse af gågademiljøet i Bjerringbro med bedre gangforbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder. Følgegruppen ser derfor ikke behov for yderligere fornyelse i gågadeområdet og foreslår i stedet, at de resterende midler på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” benyttes til at realisere andre indsatser fra Helhedsplanen for Bjerringbro. Konkret foreslår følgegruppen at lave

   -          et lyskunstprojekt for viadukten eller Brogadebroen

   -          et midlertidigt infopunkt og opholdssted på Sønderbro

   -          trafikale forbedringer i området mellem Storegade og Gudenåen, ’Det nye land’

    

   Det foreslås endvidere at reservere et beløb til at opgradere overgange mellem Gudenåhuset, Storegade og evt. Torvet, så de tilpasses fornyelsen af Niels Due Jensens Plads.

    

   En samlet beskrivelse af de indsatser, følgegruppen foreslår realiseres for det samlede rådighedsbeløb, ses i bilag 4. 

    

   Nedenfor ses overslag/rammebeløb for de nævnte indsatser:

    

   Delprojekt

   Overslag

   Ophold og læ i Storegade

   575.000 kr.

   Fornyelse af Torvet – ophold, beplantning, springvand

   255.000 kr.

   Overgange til Niels Due Jensens Plads

   300.000 kr.

   Udsmykning (lyskunst) af viadukten og Brogadebroen

   350.000 kr.

   Sønderbro: Infopunkt og opholds-ø

   106.000 kr.

   Det nye Land – trafikale forbedringer

   520.000 kr.

   Samlet beløb

   2.106.000 kr.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Delprojekterne for Storegade og Torvet søges realiseret i 2019. De øvrige delprojekter forventes at kunne realiseres i 2020, med undtagelse af lyskunstprojektet, der på grund af de ventetider, der følger af fondssøgning, først forventes at kunne udføres i 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etablering af de nævnte tiltag forventes at give øgede driftsudgifter, som vil blive afholdt af driftsbudgettet.

    

   Det økonomiske overslag er forbundet med en vis usikkerhed. Projekterne tilpasses undervejs, så de kan gennemføres indenfor den samlede økonomiske ramme. Evt. uforbrugte midler vil blive brugt til yderligere trafikale forbedringer i ’Det nye land’.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 13 Fischers Plads i Viborg, parkeringspladser
  • Resume

   P-dækket på Fischers Plads blev nedrevet i efteråret 2018, da det var i en dårlig tilstand.

    

   Byrådet har besluttet, at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Desuden skal muligheden for etablering og inddragelse af erstatnings­pladser til anvendelse i anlægsperioden undersøges, således at der kontinuerligt er et større antal p-pladser til rådighed.

    

   I forbindelse med det videre arbejde med p-dækket er der fremkommet endnu en løsnings­model baseret på interne forskudte p-dæk. Den tidligere besluttede løsning benævnes i det følgende løsning 1, mens den nye model benævnes løsning 2. Herudover er en model med et nyt p-hus ved Ll. Sct. Peder Stræde belyst som løsning 3.

    

   Endelig er der udarbejdet forslag til alternative parkeringspladser i anlægsperioden samt oversigt over antal parkeringspladser i anlægsfasen ved de forskellige løsninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om det kan indstilles til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med løsning 2 eller om løsning 1 fastholdes,

    

   2. at der skal ske pladsdannelse og forskønnelse af Fischers Plads,

    

   3. at p-pladserne ovenpå det tidligere Street Food lejes i anlægsfasen,

    

   4. at de private p-pladser ved Preislers Plads lejes i anlægsfasen,

    

   5. at der gennemføres en oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder gennem anlægsfasen herunder tydelige skiltning ved p-pladserne,

    

   6. at tidsbegrænsningen for de 37 p-pladser ved Dalbergsgade ophæves i anlægsfasen,

    

   7. at reservationen for 20 p-pladser ved Borgerhuset Stationen kun gælder hverdage kl. 8–16 i anlægsfasen, og

    

   8. at der fremsendes en bevillingssag på baggrund af ovenstående beslutninger.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-09-2019

   Forvaltningen bemærker, at antallet af p-pladser, der indgår som erstatningspladser til p-fonden, rettelig er ca. 50 p-pladser i stedet for de i teksten anførte 27 p-pladser. Beløbet, der løbende kan forventes indbetalt til p-fonden, er ca. 6,5 mio. kr. svarende til halvdelen af udgiften til anlæg af p-pladserne og forskønnelse inkl. moms samt arealpris.

    

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med løsning 2,

    

   2. at der skal ske pladsdannelse og forskønnelse af Fischers Plads,

    

   3. at p-pladserne ovenpå det tidligere Street Food lejes i anlægsfasen,

    

   4. at de private p-pladser ved Preislers Plads lejes i anlægsfasen,

    

   5. at der gennemføres en oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder gennem anlægsfasen herunder tydelige skiltning ved p-pladserne,

    

   6. at tidsbegrænsningen for de 37 p-pladser ved Dalbergsgade ophæves i anlægsfasen,

    

   7. at reservationen for 20 p-pladser ved Borgerhuset Stationen kun gælder hverdage kl. 8–16 i anlægsfasen, og

    

   8. at nye parkeringspladser ved Fishers Plads i Viborg indgår som erstatningspladser for eventuelle fremtidige indbetalinger til p-fonden,

    

   9. at restfinansieringen på 11,4 mio kr. overføres til budgetprocessen for budget 2020-2023

    

   Nikolai Norup stemte imod første ”at” i beslutningen, idet han ønsker løsning 3.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Efter udsendelse af dagsordenen bemærker forvaltningen, at antallet af p-pladser, der indgår som erstatningspladser til parkeringsfonden, rettelig er ca. 50 p-pladser i stedet for de i teksten anførte 27 p-pladser. Udgiften til anlæg af p-pladser til parkeringsfonden medfører, at parkeringsfonden vil midlertidig have et underskud. På sigt vil underskuddet i parkeringsfonden blive dækket af løbende indbetalinger til parkeringsfonden. Beløbet, der løbende kan forventes indbetalt til p-fonden, er svarende til halvdelen af udgiften til anlæg af p-pladserne og forskønnelse inkl. moms samt arealpris. 

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen for så vidt angår 1. – 8. ”at”.

    

   Får så vidt angår bevilling indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet:

    

   9. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Fischers Plads i Viborg” forhøjes med 11.400.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.950.000 kr. i 2020 og med rådighedsbeløb på 6.450.000 kr. i 2021,

    

   10. at rådighedsbeløbene i 2020 og 2021 afsættes på anlægsbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023, og

    

   11. at udgiften på 11.400.000 kr. finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg”, der er afsat på anlægsbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023.

    

    

   Torsten Nielsen og Peter Juhl stemte imod 1. ”at” samt 9-11 ”at”, idet de ønsker løsning 3 og ikke ønsker finansiering ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg”.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Torsten Nielsen stillede ændringsforslag om: At sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknisk Udvalg.

    

   For ændringsforslaget stemte (7) den konservative byrådsgruppe. (2) SF’s byrådsgruppe undlod at stemme. Imod stemte (21) Venstres byrådsgruppe, Den Socialdemokratiske byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Enhedslisten. Ændringsforslaget blev hermed forkastet.

    

   Indstillingen fra henholdsvis Teknisk Udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget blev herefter godkendt.

    

   Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod 1. ”at” samt 9-11 ”at”, idet de ønsker løsning 3 og ikke ønsker finansiering ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg”.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har på mødet den 26. juni 2019 (sag nr. 21) besluttet, at der arbejdes videre med genetablering af p-dækket med forberedelse for endnu et p-dæk, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt.

    

   Byrådet besluttede desuden, at muligheden for etablering og inddragelse af erstatningspladser til anvendelse i anlægsperioden undersøges, herunder mulighed for udbygning af parkerings­anlæg ved Ll. Sct. Peder Stræde, således at der kontinuerligt er p-pladser til rådighed.

   Inddragelse og høring

   Der er afholdt møde med ejerne af Sct. Mathias Centret og orienteret om status.

   Beskrivelse

   Forvaltningen har i forlængelse af den tidligere sag arbejdet videre med parkeringsanlægget og undersøgt flere forskellige muligheder for at afhjælpe parkeringssituationen i anlægsfasen af et nyt p-dæk på Fischers Plads herunder mulighed for etablering af erstatningsparkering i umiddel­bar nærhed af Sct. Mathias Centret og gågaderne.

    

   Der er i arbejdet fremkommet endnu en løsning, hvorfor der ses følgende alternative løsninger til løsning 1:

    

   • Løsning 1: Genetablering af p-dæk med forberedelse for endnu et p-dæk
   • Løsning 2: Løsning 1 plus udgravning til ekstra p-kælder foran Sct. Mathias Centret
   • Løsning 3: Nyt P-hus ved Ll. Sct. Peder Stræde, der efterfølges af løsning 1 (3+1)

    

   De 3 løsninger er detaljeret beskrevet i bilag 1. Løsningerne er udarbejdet på skitseniveau, og der kan derfor ske ændringer i økonomi, anlægsperiode og antal p-pladser i forbindelse med detailprojektering.

    

   Desuden er ejerne af nærtliggende private parkeringspladser kontaktet med henblik på kortvarig leje under anlægsfasen.

    

    

   Løsning 1

   Løsning 1 er den tidligere valgte løsning (scenarie 2 i bilag 2). I løsningen bliver der etableret et nyt p-dæk, mens resten af Fischers Plads forbliver uændret. Det vil sige, at blandt andet rampen fra p-kælderen til øverste p-dæk bibeholdes.

    

   P-dækket udføres, så det er muligt efterfølgende at tilføje endnu et p-dæk. Det betyder, at der etableres trappetårne og forberedes til elevator. Hvis der tilføjes endnu et p-dæk, skal der også opføres en ny rampe op til det nye niveau. Rampen vil være markant i forhold til indgangen til Sct. Mathias Centret. Rampen mellem p-kælderen og øverste p-dæk udgør allerede i dag en barriere på p-pladsen, og gør p-pladsen mindre æstetisk.

    

   P-dækket, der blev nedrevet, indeholdte 140 p-pladser. Der genskabes 117 nye p-pladser med det nye dæk. De 23 færre p-pladser skyldes primært, at p-båsene på de 2 dæk ændres fra en bredde på 2,4 m til 2,5 m. Desuden går der nogle få p-pladser fra til trapper og elevator.

    

   I forbindelse med anlæg af p-dækket vil der kun være adgang til nogle af p-pladserne på nederste dæk ved etapeopdelt udførelse. Der vil være adgang til hovedindgangen ved Sct. Mathias Centret under hele anlægsfasen.

    

    

   Løsning 2

   Et alternativt forslag til løsning 1 er at udføre p-dækket med interne ramper og forskudte dæk (som det kendes fra p-huset ved hospitalet). Dette giver mulighed for at fjerne den nuværende rampe mellem p-kælderen og øverste p-dæk. Arealet ved rampen kan anvendes til at udvide p-kælderen. Ovenpå den nye p-kælder kan der laves et mere indbydende og funktionelt byrum foran Sct. Mathias Centret og flere p-pladser tæt på hovedindgangen.

   Der skal etableres trapper og elevator i p-huset, da den ene forskudte etage ikke har adgang til hverken p-kælderen eller øverste p-dæk.

    

   I dette scenarie er det nemmere og billigere at tilføje flere forskudte p-dæk end i løsning 1, da ramperne ligger internt i p-huset.

    

   I forbindelse med anlæg af p-dækket vil der kun være adgang til nogle af p-pladserne på nederste dæk ved etapeopdelt udførelse. Der vil være adgang til hovedindgangen ved Sct. Mathias Centret under hele anlægs­fasen.

    

    

   Løsning 3

   Der er udarbejdet et forslag til p-hus ved Ll. Sct. Peder Stræde i 3 etager, der anlægges som erstatnings­pladser inden p-dækket på Fischers Plads anlægges. Forslaget er udformet, så det kan etableres indenfor gældende lokalplan.

    

   Forslaget er med forskudte etager, som vurderes at være den mest optimale indretning med korte ramper. Der kan pga. pladsmangel ikke etableres særligt mange p-pladser pr. dæk, hvilket betyder, at prisen pr. p-plads bliver høj.

    

   Ind- og udkørsel til p-huset sker fra Ll. Sct. Peder Stræde i midten af p-huset. Det vil sige, at man ikke som sædvanligt kører ind i bunden af et p-hus. P-søgningen forventes at kunne minimeres med elektronisk p-henvisning.

    

   Der skal etableres trapper, elevator og tekniske anlæg i p-huset. Der vil ligesom i dag ikke blive god tilgængelighed fra p-huset til Sct. Mathias Centret og gågaderne. Dette skyldes, at terrænet stiger meget samt at krydsning af Ll. Sct. Peder Stræde sker i en kurve med svingbane.

    

   I forbindelse med anlæg af p-huset vil der ikke være adgang til p-pladserne ved Ll. Sct. Peder Stræde. Desuden vil et mindre antal p-pladser på Fischers Plads blive inddraget til byggeplads.

    

   Hvis p-huset skal bygges sammen med Fischers Plads, kræver det, at der bygges ekstra p-dæk både på Fischers Plads og p-huset, så der kan opnås tilstrækkelig frihøjde på Ll. Sct. Peders Stræde.

    

    

   Samlet opgørelse af parkeringspladser

   Der var 526 p-pladser alt i alt på Fischers Plads og p-pladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde før nedrivning af p-dækket på Fischers Plads. Tallet indeholder alle p-pladser inkl. handicappladser på terræn, p-dæk og kælderen under Sct. Mathias Centret. Efter at p-dækket er fjernet, mangler der 140 p-pladser:

    

    

   Fischers Plads

   P-plads ved Ll. Sct. Peder Str.

   Alt i alt

    

   P-dæk

   Terræn

   Kælder

   Terræn

    

   Før

   287

   96

   74

   69

   526

   Nu

   147

   96

   74

   69

   386

   Forskel

   140

   0

   0

   0

   140

    

   De 2 løsninger og kombinationen af løsning 1 og 3 giver et forskelligt antal p-pladser og pris pr. ny p-plads. Der er i nedenstående tabel oplistet de forskellige scenarier. Der er til sammen­ligning indsat en løsning 0 (scenarie 6 fra bilag 2), hvor p-dækket ikke genetableres. Desuden er der også vist en løsning 1+ og 2+, hvor der er tilføjet yderligere et p-dæk til løsning 1 og 2, til sammenligning med 3+1.

    

   Tallene for antal p-pladser er ca. tal, idet der skal laves et antal handicappladser med større p-båse end før for at overholde gældende lovgivning.

    

   Løsning

   P-pladser

   alt i alt

   P-pladser

   p-dæk

   Nye p-pladser

   p-dæk

   Forskel i antal i fht. løsning 1

   Nye p-pladser

   mio. kr.

   Pris pr. ny

   p-plads

   0

   Ikke nyt p-dæk

   386

   147

   0

   -117

   0,81

   -

   1

   Nyt p-dæk

   503

   264

   117

   0

   18,8

   161.000

   1+

   2 nye p-dæk

   628

   389

   242

   125

   30,7

   127.000

   2

   Nyt p-dæk og ny kælder

   553

   319

   172

   50

   27,7

   161.000

   2+

   2 nye p-dæk og ny kælder

   678

   444

   297

   175

   40,9

   138.000

   3

   P-hus ved Ll. Sct. Peder Str.

   484

   1672

   98

   -19

   20,4

   208.000

   3+1

   Nyt P-dæk og p-hus ved Ll. Sct. Peder Str.

   601

   4313

   215

   98

   39,2

   182.000

   1 Udgiften omfatter nyt hegn mm.

   2 Tallet vedrører kun p-huset ved Ll. Sct. Peder Stræde

   3 Tallet vedrører både p-dæk på Fischers Plads og p-huset ved Ll. Sct. Peder Stræde

    

    

   Anlægsperiode

   Der er 386 p-pladser alt i alt på Fischers Plads og p-pladsen ved Ll. Sct. Peder Stræde efter nedtagning af p-dækket.

    

   Der skal opretholdes størst muligt antal p-pladser i området under anlægsfasen. Dette gøres ved, at der arbejdes i delområder på pladsen, mens der opretholdes p-pladser i andre delområder. Disse omrokeringer giver merudgifter og tidsmæssige konsekvenser i forhold til, hvis anlægsarbejdet blev udført med afspærring af hele området.

    

   I tabellen herunder er vist det samlede antal p-pladser til rådighed i en anlægsfase for de 3 løsninger med hhv. ingen etapeopdeling og med etapeopdeling. Hvis der vælges ikke at opdele i etaper, bliver området spærret af i hele anlægsperioden. Hvis der vælges etapeopdeling, vil der være længere perioder under anlægsperiode med væsentligt flere p-pladser til rådighed i anlægsfasen.

    

    

   Løsning 1

   Løsning 2

   Løsning 3

   Ikke etape

   Med etape

   Ikke etape

   Med etape

   Ikke etape

   Arbejdstid

   36 uger

   51 uger

   44 uger

   59 uger

   26 uger

   Antal p-pladser til rådighed

   213-223

   200-300

   200-210

   200-315

   290-317

    

   Den samlede anlægsfase for løsning 3+1 er 26+36 uger, da p-huset etableres som erstatnings­parkering forud for genetablering af p-dæk på Fischers Plads. Der er i bilag 3 detaljeret vist antal p-pladser til rådighed i anlægsfasen for etapeopdelt løsning 1 og 2 samt løsning 3+1.

    

   Erstatningsparkering

   Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere midlertidige erstatnings­pladser inden og under anlægsfasen af et nyt p-dæk på Fischers Plads. Endvidere er set på, om eksisterende offentlige p-pladser kan gøres endnu mere attraktive at benytte. Erstatningspladserne skal etableres i umiddelbar nærhed af handelsgaderne.

    

   Ejeren af parkeringsdækket ved det tidligere Street Food (Ll. Sct. Peders Stræde) kan udleje 30-50 p-pladser i anlægsfasen. Leje pr. plads er ca. 400 kr. pr. måned ekskl. moms.

    

   Det er ligeledes muligt at leje 14 private p-pladser, der støder op til Preislers Plads, fra EjendomsInvest. Leje pr. plads er 350 kr. pr. måned ekskl. moms.

    

   På den kommunale p-plads ved Dalbergsgade har 37 p-pladser en tidsbegrænsning på 2 timer og 4 p-pladser på 1 time. Parkeringspladsen er ofte ikke fuldt udnyttet. Forvaltningen foreslår derfor, at tidsbegrænsningen midlertidigt ophæves for de 37 p-pladser for at gøre pladsen mere attraktiv for besøgende i midtbyen.

    

   Viborg Private Realskole vil stille sin personaleparkeringsplads med 42 p-pladser ved Fynsgade til rådighed for offentlig parkering efter arbejdstids ophør og i weekender. Det kan eventuelt være med tidsbegrænsning på 3 timer.

    

   Ved borgerhuset Stationen er 20 p-pladser afmærket med reservation for borgerhusets brugere. Borgerhusets brugere benytter primært p-pladsen på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.00. Forvaltningen foreslår derfor, at reservationen ændres til at gælde i dette tidsrum og at der derudover er offentlig parkering uden tidsbegrænsning.

    

   Med ovennævnte muligheder kan der tilvejebringes op til 64 nye ”offentlige” p-pladser, mens tidsbegrænsningen ophæves på 37 p-pladser, og der bliver adgang til 62 flere p-pladser efter kl. 16 i hverdage og hele weekenden.

    

   Forvaltningen foreslår endvidere, at der opsættes endnu tydeligere skiltning ved de berørte p-pladser med henvisning til, at pladserne kan benyttes som offentlig parkering inden for de oplyste tidsbegrænsninger.

    

    

   Fordele/ulemper ved løsningerne

    

   Antal p-pladser:

   Løsning 1 giver 23 p-pladser mindre end det gamle p-dæk, da p-båsene skal gøres bredere i hht. anbefalet bredde på p-båse. Dette kan kompenseres ved at vælge løsning 2, hvor der skabes 27 pladser flere end før p-dækket blev nedrevet. Løsning 2 giver således 50 p-pladser mere end løsning 1. Løsning 3+1 giver flest pladser med 48 p-pladser flere end løsning 2.

    

   Tilgængelighed:

   P-pladserne i løsning 1 og 2 ligger tæt på Sct. Mathias Centret, og der er fuld tilgængelighed til dem. I løsning 3 skal Ll. Sct. Peder Stræde krydses i en kurve med svingbane, og afstanden til Sct. Mathias Center og gågaderne er længere.

    

   Byrum:

   Løsning 2 åbner op for et bedre byrum ved Sct. Mathias Centret og mulighed for gangareal til de bagerste p-pladser end løsning 1.

    

   Løsning 1 har en ulempe i forhold til løsning 2, hvis der ønskes et ekstra p-dæk. Det skyldes, at rampen til det ekstra dæk vil skæmme i løsning 1. Desuden er det billigere at etablere det ekstra dæk i løsning 2.

    

   Hvis løsning 3 vælges, vil der ikke kunne etableres den byggeret til boliger, erhverv og parkering, som det er skitseret i Kommuneplanens Helhedsplan for Fischers Plads, for arealet mellem Ll. Sct. Peder Stræde og Sct. Jørgens Vej.

    

    

   Anlægsfasen:

   En etapevis opdeling strækker sig over længere tid end en ikke etapeopdelt. Den vil til gengæld sikre flere p-pladser til rådighed i anlægsfasen. Antallet af p-pladser til rådighed vil variere over tid og skal koordineres med Sct. Mathias Centret og de handlendes behov fx i julehandlen. Der ses ikke den store variation i antallet af p-pladser til rådighed mellem løsningerne. Løsning 3 har lidt flere p-pladser til rådighed i anlægsfasen, der dog strækker sig over længere tid.

    

   Der vil i forhold til nuværende forhold være ca. 100 p-pladser færre i anlægsfasen. Der vil kunne lejes op til 64 nye ”offentlige” p-pladser og bliver adgang til 62 flere private p-pladser efter kl. 16 i hverdage og hele weekenden.

    

   Økonomi:

   Den billigste løsning er løsning 1 med ca. 19 mio. kr., mens løsning 2 koster ca. 28 mio. kr. og løsning 3+1 koster ca. 39 mio. kr. I løsning 1 og 2 koster en ny p-plads ca. 161.000 kr./plads, mens en ny p-plads koster ca. 182.000 kr./plads i løsning 3+1.

    

   Prisen for en ny p-plads falder jo flere p-pladser, der anlægges. Hvis der ønskes mange flere p-pladser på Fischers Plads, er det billigere at etablere et ekstra p-dæk på løsning 1 og 2 fremfor at gennemføre anlæg af løsning 3+1.

    

   De ekstra p-pladser i løsning 2 og 3 kan delvist finansieres over tid af p-fondsmidler. P-fonden kan anvendes til at finansiere ca. 50% af anlægsudgiften, når p-pladserne er offentlige. Der er efterspørgsel fra handelsdrivende og private udviklere efter parkeringspladser i midtbyen, der kan etableres via p-fonden. Etablering af p-fondspladser kan derfor understøtte fortsat udvikling af midtbyen.

    

    

   Sammenfatning

   Ud fra ovenstående fordele og ulemper vurderes løsning 2 mest fordelagtig, idet den dog ikke kan anlægges indenfor den afsatte bevilling. Løsning 2 giver 27 p-pladser flere end før nedrivning af p-dækket, fjerner rampen mellem p-kælderen og øverste p-dæk, åbner op for pladsdannelse foran Sct. Mathias Centret, er billigere at bygge videre på end løsning 3+1 og giver mulighed for p-fondsparkering på de 27 p-pladser til gavn for lokale udviklere.

    

   Der er ikke afsat midler til forskønnelse af Fischers Plads i løsningerne. Forvaltningen anbefaler, at der uanset model overvejes at afsætte et beløb på 2 mio. kr. til pladsdannelse ud for Sct. Mathias Centret og generel forskønnelse af Fischers Plads.

    

    

   Kommunikation

   Det kan ikke undgås, at anlægsarbejdet på Fischers Plads vil skabe pres på parkerings­anlæggene i midtbyen. Forvaltningen har dog ved flere observationer bemærket, at der stort set altid er ledige pladser på øvrige p-pladser i kort afstand fra handelsgaderne. Inden for 10 min. gang fra Fischers Plads er der mere end 3.300 p-pladser med min. 2 timers gratis parkering. Dette kunne tyde på, at borgerne ikke altid er opmærksomme herpå eller vælger at søge mod Fischers Plads af ”gammel vane”.

    

   For at fremme en bedre udnyttelse af ledige p-pladser andre steder i midtbyen kan det overvejes at iværksætte en intensiv oplysningskampagne (i samarbejde med Viborg Handel og Sct. Mathias Centeret), herunder at etablere tiltag som f.eks. ”nudging”. Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at indhente kommunikationsrådgivning udefra til opgaven. Forvaltningen estimerer et budget hertil på ca. 200.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Anlæg af nyt p-dæk skal etableres i 2020 og eventuelt 2021.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er givet bevilling på 18.800.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og rådighedsbeløb på 17.800.000 kr. i 2020.

    

   Hvis løsning 2 ønskes, vil det kræve en merbevilling på ca. 11,4 mio. kr.:

    

   • Forskellen i anlægsomkostninger mellem løsning 1 og 2 er 8,9 mio. kr.

    

   • Bevilling på 2 mio. kr. til pladsdannelse ved Sct. Mathias Centret og generel forskønnelse af Fischers Plads.

    

   • Leje af 30-50 p-pladser ovenpå det tidligere Street Food for ca. 400 kr. pr. måned svarende til en leje på 240.000 kr. for 50 p-pladser i 1 år.

    

   • Leje af 14 p-pladser ved Preislers Plads for 350 kr. pr. måned svarende til en leje på 58.800 kr. pr. år

    

   • Oplysningskampagne om alternative parkeringsmuligheder for 200.000 kr.

    

    

   Der er 27 p-pladser i løsning 2, der kan delvist finansieres via p-fonden. P-fonden virker på den måde, at private, der ønsker at bygge nyt eller udbygge eksisterende ejendomme i midtbyen, kan undgå at etablere de p-pladser, der kræves i henhold til Kommuneplanens parkeringsnorm ved at indbetale til p-fonden. Viborg Kommune skal så etablere nye offentlige p-pladser for de midler, der er i p-fonden. Kommunen får et tilskud på 50% til anlægsudgiften fra p-fonden. Der kan forventes en tilbagebetaling på ca. 3 mio. kr. til p-fonden for de 27 nye p-pladser i løsning 2.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Fischers Plads og arealet ned mod Ll. Sct. Peders Stræde/ Sct. Jørgens Vej er omfattet af lokalplan nr. 111A for Fischer-karréen til centerformål fra 1997 og Kommuneplan 2017 – 2029 Helhedsplan for Fischers Plads. Helhedsplanen give mulighed for at etablere parkering og ca. 4.500 m2 til liberale erhverv, butikker og evt. boliger på arealet mellem Fischers Plads og Sct. Jørgen Vej. Helhedsplanen er ikke omsat til en lokalplan.

    

   Løsning 1, 2 og 3 vurderes at kunne gennemføres indenfor gældende lokalplan nr. 111A l.

    

   En gennemførelse af løsning 3 vil medføre, at Helhedsplanen for Fischers Plads i Kommune­planen ikke kan gennemføres som skitseret.

  • Bilag

 • 14 Frigivelse af midler til etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven (bevillingssag)
  • Resume

   Forvaltningen fremlægger et revideret forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. På baggrund af det reviderede forslag søges der om frigivelse af beløb til antagelse af en rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven godkendes.

    

   Under forudsætning af Ældre- og Aktivitetsudvalgets godkendelse af første ”at” foreslår Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven” med rådighedsbeløb på 103.000 kr. i 2019 og 897.000 kr. i 2020, og

    

   3. at udgiften på 103.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, og rådighedsbeløb på 897.000 kr. afsættes på budgetforslaget for 2020-2023 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet), og

    

   4. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven” med rådighedsbeløb på 103.000 kr. i 2019 og 897.000 kr. i 2020, og

    

   3. at udgiften på 103.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, og rådighedsbeløb på 897.000 kr. i 2020 afsættes på budgetforslaget for 2020-2023 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet), og

    

   4. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Socialudvalget besluttede på sit møde den 4. januar 2011 (sag nr. 13), at omlægningen fra plejeboliger til leve-bo miljøer på pleje- og omsorgscentrene sker som en løbende proces i de kommende år.

    

   På mødet den 29. november 2011 (sag nr. 198) godkendte Socialudvalget en udrulningsplan for omdannelse til leve-bo miljøer for 2012 og 2013. På mødet den 27. november 2012 (sag nr. 4) godkendte Socialudvalget en udrulningsplan for etablering af leve-bo miljøer for 2014 og 2015.

    

   Den 27. januar 2015 (sag nr. 2) drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget de forskellige finansieringsmodeller for etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. Drøftelsen skete med afsæt i overslagsbudgettet for etablering af leve-bo miljøer. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at sagen skulle indgå i den videre budgetlægningsproces.

    

   Der er afsat 103.000 kr. i 2019 (2019-priser) og 3.661.000 kr. (i 2020-priser) til etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

    

   Inddragelse og høring

   På et afdelingsmøde i afdeling 60 Kildehaven er der den 9. september 2019 orienteret om etableringen af leve-bo miljøerne. På mødet var der positive tilkendegivelser om etablering af et leve-bo miljø.

    

   Beskrivelse

   Som det fremgår af sag nr. 2 fra Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 27. januar 2015, har forvaltningen tidligere afdækket, at der ikke kan etableres leve-bo miljøer ved en ombygning i den eksisterende bygningsmasse. På samme møde beskrev forvaltningen, at leve-bo miljøerne i stedet for kan etableres ved at lave en mindre tilbygning til hver af de fire boligfløje på pleje- og omsorgscentret. Det blev på daværende tidspunkt anslået, at hver af disse fire tilbygninger ville koste ca. 1.050.000 inkl. moms svarende til i alt 4.200.000 kr. inkl. moms.

    

   I foråret 2019 har forvaltningen drøftet det tidligere fremlagte forslag til etablering af leve-bo miljøerne. Drøftelserne har givet anledning til, at forvaltningen fremlægger et revideret forslag til etablering af leve-bo miljøerne på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. Det reviderede forslag kan realiseres indenfor den afsatte økonomiske ramme.

    

   Det reviderede forslag består i, at der i stedet for fire mindre tilbygninger etableres to lidt større med tilhørende terrasse, idet denne løsning i højere grad vil understøtte såvel de pædagogiske hensyn i et leve-bo miljø og medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø.

    

   Der placeres en tilbygning i hver af de to fløje på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven, der endnu ikke har faciliteter til leve-bo miljø. Tilbygningerne placeres i forlængelse af et fælles boligareal, hvor beboerne har dagligstue. De to tilbygninger bliver hver på ca. 50 m2 og vil indeholde et køkkenområde og et spiseområde. Fra tilbygningen etableres udgang til en terrasse på ca. 30 m2. Oversigtstegning over Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven er vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår det, hvor de to tilbygninger med tilhørende terrasse placeres. Bilag 2 er en skitse af det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

    

   Viborg Kommune skal købe det areal, hvorpå tilbygningerne placeres, af Boligselskabet Viborg. Udgiften til køb af arealet skal afholdes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til projektet. Købesummen for arealet er ikke fastlagt endnu, idet SKAT først skal foretage en vurdering af arealet. SKAT skal vurdere arealet, da Viborg Kommune optræder både som køber og tilsynsmyndighed. Den endelige købesum må ikke være lavere end SKATs vurdering. Boligselskabet Viborg har foranlediget, at SKAT foretager en vurdering snarest.

    

   På baggrund af det reviderede forslag søges der nu om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., heraf 103.000 kr. til frigivelse i 2019 og 897.000 kr. til frigivelse i 2020. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med en rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for projektet:

   • Valg af rådgiver i oktober 2019
   • Skitsering frem til december 2019 og herefter godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget januar/februar 2020
   • Projektering, udbud og licitation frem til maj 2020 og herefter godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byråd i juni 2020
   • Byggeperiode frem til ultimo 2020.
   •  

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune vil få en mindre forøgelse af udgifter til blandt andet bygningsvedligeholdelse, forbrug, rengøring og udskiftning af inventar som følge af tilbygningen. Forvaltningen vurderer, at de øgede driftsudgifter kan afholdes ved en omprioritering indenfor den eksisterende ramme.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Viborg skal godkende, at Boligselskabet Viborg sælger det areal, hvorpå der etableres leve-bo miljø, til Viborg Kommune. Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. august 2019 at overdrage arealet til kommunen for en salgssum svarende til SKATs vurdering.

    

   Projektet kan realiseres indenfor rammerne af den nuværende lokalplan.

  • Bilag

 • 15 Nedsættelse af budgetterne i 2019 pga. lavere pris- og lønstigninger
  • Resume

   Den seneste vurdering af pris- og lønudviklingen i 2019 viser, at pris- og lønstigningerne er betydeligt lavere end forudsat i økonomiaftalen og dermed budgettet for 2019. Den lavere pris- og lønudvikling betyder, at staten sænker den serviceramme, som kommunerne skal overholde i 2019, og dermed risikerer Viborg Kommune en større overskridelse af servicerammen end det blev vurderet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019. For at undgå en eventuelt forhøjet overskridelse af servicerammen og dermed en forhøjet økonomisk sanktion kan det overvejes at reducere budgettet i 2019.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   1. at det drøftes, om det skal indstilles til byrådet at nedsætte de budgetterede serviceudgifter i 2019 pga. det lavere- pris- og lønskøn svarende til en reduktion på 9,6 mio. kr., og

    

   2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i givet fald tilrettes i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 02-10-2019

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de budgetterede serviceudgifter nedsættes i 2019 pga. det lavere- pris- og lønskøn svarende til en reduktion på 9,6 mio. kr., og

    

   2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i tilrettes i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) en ekstraordinær prognose for det forventede regnskab i 2019. Baggrunden for sagen var, at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts viste, at der kan forventes en overskridelse af den statslige serviceramme med mulige sanktioner til følge. I sagen besluttede udvalget at igangsætte følgende foranstaltninger, der skal sikre, at forvaltningerne er tilbageholdende med forbrug i den resterende del af året:

    

   ”1. Det overførte mindreforbrug på politikområdet Administrativ Organisation bruges ikke i 2019, men overføres til 2020, dog først og fremmest i forhold til centrale konti.

    

   2. Der henstilles, at fagområderne (både centralt og decentralt) er tilbageholdende med forbrug i 2019, ved f.eks. at udskyde indkøb og investeringer til 2020 samt ved midlertidig udskydelse af besættelse af ledige stillinger.”

    

   Det skønnes, at virkningen af tiltagene vil kunne forbedre regnskabsresultatet med 25-30 mio. kr. 

    

   Den efterfølgende budgetopfølgning pr. 30. juni 2019, som blev behandlet at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 28. august 2019 (sag nr. 3) viste, at der kan forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. efter virkningen af ovennævnte tiltag.

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED drøfter problemstillingen på mødet den 25. september 2019.

    

   Beskrivelse

   Det seneste pris- og lønskøn, som er opgjort i forbindelse med økonomiaftalen for 2020, viser, at pris- og lønstigningerne i 2019 er 0,2 procentpoint lavere for serviceudgifterne end forudsat i økonomiaftalen for 2019. For alle landets kommuner er virkningen 0,5 mia. kr., og for Viborg Kommune er virkningen 9,6 mio. kr.

    

   I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er det aftalt, at kommunerne ikke midtvejsreguleres for dette beløb, dvs. at kommunerne ikke skal betale disse penge tilbage til staten i 2019.

    

   På den anden side nedsætter staten den serviceramme, som kommunerne skal overholde i 2019 med 0,5 mia. kr. KL’s aktuelle forventning er, at kommunerne overskrider servicerammen med ca. 0,5 mia. kr. i 2019. Denne vurdering er foretaget ud fra et normalt forbrugsmønster. Det er derfor usikkert, om der kommer en overskridelse, da det er vanskeligt at forudsige, hvilken effekt det får, at flere kommuner ligesom Viborg Kommune gør tiltag for at begrænse forbruget i de sidste måneder af 2019.

    

   Viborg Kommune forventer som nævnt ovenfor en overskridelse af servicerammen på ca. 20 mio. kr., hvilket vil stige til ca. 29 mio. kr., når servicerammen sænkes. Ved en overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét modregnes kommunerne i bloktilskuddet svarende til det beløb, de samlet set overskrider budgettet. 60 procent af sanktionen fordeles forholdsmæssigt mellem de kommuner, som overskrider deres budgetter, og de resterende 40 procent fordeles kollektivt mellem alle kommuner.

    

   For at undgå en yderligere overskridelse af servicerammen kan det overvejes at nedsætte de budgetterede serviceudgifter med 9,6 mio. kr. i 2019. Nedsættelsen af budgettet vil påvirke alle institutioner og afdelinger. Det er primært prisudviklingen på tjenesteydelser, som er lavere i 2019. Principielt vil de kommunale institutioner/afdelinger kunne købe en uændret mængde tjenesteydelser ift. deres budget, selvom budgettet nedsættes, idet priserne er faldet tilsvarende. De bevillingsmæssige konsekvenser på de enkelte politikområder kan ses af bilag nr. 1.

    

   Der er praksis for, at budgetterne tilrettes ved større ændringer i pris- og lønudviklingen. Det sker dog normalt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni, da KL’s nye PL-skøn kommer i forbindelse med økonomiaftalen. På grund af det senere forløb omkring økonomiaftalen i år vil en eventuel nedsættelse af budgetterne ske relativt sent på året. Det kan derfor ikke forventes, at alle institutioner/afdelinger kan nå at nedsætte deres forbrug i 2019, da de sparede beløb på tjenesteydelser kan være disponeret til andre formål. I et vist omfang må det derfor forventes, at reduktionerne først kan indhentes i 2020.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Budgetforslag 2020 til 2023 (1. behandling)
  • Resume

   Basisbudgettet er et teknisk tilrettet budget, som udgør det økonomiske udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger og desuden udgør budgetforslaget til byrådets 1. behandling. I sagen beskrives den økonomisk situation og de tekniske forudsætninger i basisbudgettet.

  • Indstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler basisbudget 2020 til 2023 på møde den 9. oktober 2019 med henblik på, at basisbudgettet udgør budgetforslaget.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil foreligge på byrådets møde.

  • Beslutning i Byrådet den 09-10-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Det blev på mødet oplyst, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 9. oktober traf følgende beslutning:

    

   ӯkonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at basisbudgettet godkendes med henblik på, at det kan udgøre budgetforslaget ved

   byrådets 1. behandling.”

    

   Byrådet beslutter,

    

   1. at. budgetforslaget overgår til 2. behandling på byrådets møde den 4. november 2019.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) de spilleregler og principper, som basisbudgettet for 2020 til 2023 er udarbejdet ud fra. På mødet den 28. august 2019 (sag nr. 4) vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget en revideret tidsplan for budgetlægningen, idet økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL blev udskudt til efter sommerferien pga. folketingsvalget den 5. juni 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED er inddraget løbende i processen. Budgetforslaget sendes til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29. oktober og byrådets 2. behandling den 4. november 2019. Der vil ligeledes være fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED den 29. oktober 2019.

    

   Beskrivelse

   Basisbudgettet for 2020 til 2023 er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 1. Budgetforudsætningerne i basisbudgettet er beskrevet mere uddybende i notat om basisbudgettet, der kan ses som bilag nr. 2.

    

   Tabel 1. Resultatopgørelse pr. 27. september 2019

   (mio. kr.)

   Regnskab 2018

   Forventet regnskab 2019

   Budget 2020

   Budget 2021

   Budget 2022

   Budget 2023

   Resultatopgørelse (minus = indtægter) 

    

   Skatter og generelle tilskud

   -5.803,8

   -5.906,4

   -6.127,9

   -6.273,2

   -6.440,8

   -6.582,3

   Serviceudgifter

   4.169,1

   4.275,2

   4.397,7

   4.370,1

   4.333,5

   4.313,5

   Overførselsudgifter

   1.368,5

   1.473,7

   1.513,6

   1.530,9

   1.552,5

   1.567,7

   Pris- og lønstigninger (drift)

    

    

   0,0

   130,9

   264,0

   399,9

   Renter

   -59,6

   -85,3

   6,1

   7,7

   8,5

   8,4

   Resultat før anlæg og afdrag m.v.

   -325,9

   -242,9

   -210,5

   -233,5

   -282,4

   -292,8

   Anlægsudgifter (skattefinansieret)

   253,2

   230,9

   95,4

   271,3

   265,5

   225,0

   Ældreboliger

   0,0

   -3,9

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Alment boligbyggeri

   51,3

   47,0

   10,2

   10,0

   10,0

   24,0

   Jordforsyning

   -9,7

   -8,7

   -24,7

   -6,7

   -1,8

   -4,4

   Pris- og lønstigninger (anlæg)

    

    

   0,0

   4,4

   9,3

   11,0

   Nettoafdrag på gæld

   24,9

   33,2

   45,0

   74,9

   76,2

   77,1

   Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område

   -6,2

   55,5

   -84,6

   120,4

   76,9

   39,9

   Forsyningsområdet

   42,2

   6,4

   0,5

   -4,2

   -4,9

   -5,6

   Øvrige finansforskydninger

   173,9

   80,6

   -16,5

   -14,2

   -14,2

   -14,2

   Samlet likviditetsvirkning

   209,9

   142,6

   -100,6

   102,0

   57,7

   20,0

    

    

   Tabel 1 (fortsat)

   (mio. kr.)

   Regnskab 2018

   Forventet regnskab 2019

   Budget 2020

   Budget 2021

   Budget 2022

   Budget 2023

   Likviditet (minus = kasseforbrug)

    

   Likvide aktiver primo

   256,4

   46,4

   -96,1

   4,5

   -97,6

   -155,3

   Samlet likviditetsvirkning

   -209,9

   -142,6

   100,6

   -102,0

   -57,7

   -20,0

   Likvide aktiver ultimo

   46,4

   -96,1

   4,5

   -97,6

   -155,3

   -175,3

   Gennemsnitlig likviditet

   553,6

   387,0

   370,0

   375,0

   300,0

   285,0

    

   BEMÆRKNINGER TIL BASISBUDGETTET:

    

   Resultat før anlæg og afdrag m.v.

   Resultatet før anlæg og afdrag m.v. viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag m.v., idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække.

    

   Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 210,5 mio. kr. i 2020, 233,5 mio. kr. i 2021, 282,4 mio. kr. i 2022 og 292,8 mio. kr. i 2023. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr. er dermed kun opfyldt i 2022 og 2023.

    

   Serviceudgifter

   Serviceudgifterne udgør 4.397,7 mio. kr., hvilket er 32,7 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2020 er der både sanktioner hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen.

    

   Overførelsesudgifter

   Overførselsudgifterne på 1.513,6 mio. kr. i 2020 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og den igangværende budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

    

   I forhold til det forventede resultat for 2019 budgetteres der i 2020 med et øget udgiftsniveau i overførselsudgifterne i faste priser svarende til 43,6 mio. kr., hvilket er på niveau med KL’s fremskrivning samt tendensen på landsplan.

    

   Startende med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes ambitionen om, at Viborg Kommunes andel af udgifter til borgere på offentlige forsørgelse ikke må stige ift. udgifterne på landsplan. Imødekommelse af denne ambition vil kræve yderligere tiltag, da der observeres en udgiftsstigning i Viborg Kommune, der ligger udover udviklingen på landsplan. Således er der i budgettet indarbejdet effekter af indsatser på sygedagpengeområdet og generelle forbedringer for i alt 17,5 mio. kr. i 2020 (begge forslag fremgår af reduktionskataloget).

    

   Anlægsudgifter

   Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 95,4 mio. kr. i 2020, 271,3 mio. kr. i 2021, 265,5 mio. kr. i 2022 og 163,9 mio. kr. i 2023. I 2023 er der dog lagt en pulje ind i basisbudgettet, så udgiften hæves til mere realistiske 225 mio. kr. svarende til byrådets målsætning, idet det forventes, at der i den videre budgetproces lægges konkrete anlægsprojekter ind i det nye overslagsår. Byrådets målsætning om skattefinansieret nettoanlægsbudget på mindst 225 mio. kr. er ikke opfyldt i 2020, hvilket primært skyldes forventede indtægter vedrørende salg af bygningen på Vinkelvej, som pt. benyttes af Handelsskolen.

    

   Oversigt over de enkelte anlægsprojekter i basisbudgettet kan ses som bilag nr. 3.

    

   Opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden indtægter, er de samlede anlægsudgifter inkl. jordforsyning 318,7 mio. kr. i 2020, hvilket ligger lige over Viborg Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, der kan opgøres til 318,4 mio. kr. En milliard af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne overholder anlægsrammen i budgetsituationen.

    

   Lånoptagelse og afdrag på gæld

   I 2020 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 39,8 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i basisbudgettet, som kommunen har låneadgang til. Der er derudover søgt lånedispensationer for 27,5 mio. kr. i 2020 vedr. renovering af parkeringspladser i Viborg.

    

   Afdragene overstiger lånoptagelsen i hele budgetperioden, og det ses af resultatopgørelsen af der i dette nettoforhold mellem afdrag og lånoptagelse afdrages 45,0 mio. kr. på gælden i 2020 stigende til 77,1 mio. kr. i 2023.

    

   Likviditet

   Basisbudgettet har en positiv virkning for likviditeten i 2020, men en negativ virkning i 2021-2023. Den faktiske likviditet reduceres fra -96,1 mio. kr. primo 2020 til -175,3 mio. kr. ultimo 2023. Den gennemsnitlige likviditet falder fra 387 mio. kr. ultimo 2019 til 285 mio. kr. ultimo 2023. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er således opfyldt alle 4 budgetår.

    

   Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt i alle 4 år.

    

   Indtægtsprognose

   Indtægtsbudgettet er meget afhængigt af udviklingen i befolkningstallet, som både påvirker skatteindtægterne og de tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunen modtager. Den indlagte befolkningstilvækst er nu nedjusteret og reducerer bl.a. skatteindtægterne. De færre skatteindtægter opvejes dog af, at kommunerne har fået flere penge i årets økonomiaftale, og at Viborg Kommune kompenseres herfor i øget tilskud og udligning. Viborg Kommune har dermed en samlet gevinst på 22,5 mio. kr. i 2020, når der sammenlignes med det budget, som blev vedtaget for et år siden (overslagsår 2020 i budget 2019).

    

   Den konstaterede befolkningsudvikling i 2019 er lavere end forudsat i Viborg Kommunes egen befolkningsprognose fra april 2019, som Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om på mødet den 10. april 2019 (sag nr. 16). Denne prognose viser et indbyggertal på 97.520 pr. 1/1 2020. Indbyggertallet er senest opgjort den 26. september 2019, og det viser 97.110. På den baggrund er skatter, tilskud og udligning i overslagsårene 2021-2023 budgetlagt på baggrund af en justeret befolkningsprognose, der viser 97.235 indbyggere pr. 1. januar 2020 og en efterfølgende årlig vækst på ca. 500 årligt (hvor april-prognosen forudsætter en årlig vækst på ca. 600). De 97.235 borgere pr. 1. januar 2020 er en vækst på 122 i forhold til 1. ja-nuar 2019.

    

   Kommunen har hvert år valget mellem et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Vælges statsgarantien er indkomstskatten og udligningsbeløb i 2020 lagt fast, og der sker ingen efterregulering. Vælger kommunen derimod at budgettere ud fra eget skøn (selvbudgettering), vil der i 2023 ske efterregulering på baggrund af den faktiske udvikling i 2020.

    

   Det forudsættes i basisbudgettet, at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2020. Den foreløbige vurdering er, at statsgarantien vil give en gevinst på ca. 11 mio. kr. i 2020.

    

   Byrådet skal ved 2. behandlingen af budget 2020-2023 beslutte, om man vælger enten et selvbudgetteret eller et statsgaranteret grundlag, og der foreligger ved 2. behandlingen et notat, som inkluderer følsomhedsanalyser.

    

   Takster i basisbudgettet

   Basisbudgettets konsekvenser for taksterne i 2020 kan ses i bilag nr. 4. Der er primært tale om pris- og lønstigninger, der påvirker taksterne i basisbudgettet. Dog er der indregnet en takststigning under Revas pga. foretagne investeringer i affaldssortiering og genanvendelse. Til byrådets 2. behandling udarbejdes en ny takstoversigt, hvor taksterne beregnes ud fra det endelige budgetforslag til 2. behandlingen.

    

   Reduktioner i basisbudgettet

   Tabellen nedenfor viser de indlagte reduktioner i basisbudgettet.

    

   Tabel 2. Reduktioner i basisbudgettet

   (mio. kr.)

   2020

   2021

   2022

   2023

   Reduktionskatalog: Forslag på overførselsområdet er indarbejdet

    

   14,8

   19,2

   21,4

   21,4

   Reduktionskatalog: Øvrige forslag er indlagt som pulje i budgettet

   19,8

   12,9

   12,9

   12,9

   Reduktionskatalog i alt

   34,6

   32,1

   34,3

   34,3

   En halv procent reduktion på serviceområderne (ikke udmøntet)

   0

   -18,8

   -37,6

   56,4

   I alt

   34,6

   50,9

   71,9

   90,7

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1), at der skal udarbejdes reduktionsforslag for i alt 35,2 mio. kr. gældende i 2020 og frem. Det endelige katalog som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 28. august 2019 (sag nr. 4) rummer forslag for i alt 34,6 mio. kr. i 2020, 32,1 mio. kr. i 2021 og 34,3 mio. kr. i 2022 og 2023.

    

   Derudover er der i overslagsårene 2021 til 2023 indarbejdet en årlig reduktion på en halv procent af serviceudgifterne (18,8 mio. kr. årligt). Reduktionen i 2021-22 blev vedtaget i budget 2019, og reduktionen i 2023 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at indarbejde på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1). Det er reduktioner, som er fordelt ud på de enkelte politikområder, men som endnu ikke udmøntet i konkrete initiativer.

    

   Tekniske ændringer i basisbudgettet

   Der redegøres i tabellen nedenfor for de tekniske ændringer i basisbudgettet, siden rammerne blev udmeldt ultimo marts 2019.

    

   Tabel 3. Tekniske ændringer i basisbudgettet (driftsudgifter)

   (mio. kr.)

   2020

   2021

   2022

   2023

   Ramme i budget 2019-2022

   5.709,3

   5.736,5

   5.738,2

   5.738,2

   Fremskrivning til 2020-prisniveau

   112,9

   113,7

   113,9

   114,1

   ½ % reduktion i 2023

   0

   0

   0

   -18,8

   Tillægsbevillinger

   52,3

   23,0

   8,4

   8,9

   Lov- og cirkulæreprogram

   12,6

   14,3

   16,6

   15,6

   Budgetbuffer

   15,0

   15,0

   15,0

   15,0

   Øvrige tekniske ændringer

   9,2

   -1,5

   -6,1

   8,2

   Nyt basisbudget

   5.911,3

    

   5.901,0

    

   5.886,0

    

   5.881,2

   Difference

   202,0

   164,5

   147,8

   143,0

    

   Det ses af tabellen, at budgettet er forøget med 202,0 mio. kr. i 2020. De tekniske er ændringer nærmere uddybet i afsnit 4 i notat om Viborg Kommunes basisbudget, der kan ses som bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslaget på mødet den 29. oktober 2019. På dette tidspunkt forventes det, at der er indgået et budgetforlig, der formelt skal behandles som et ændringsforslag til basisbudgettet. Der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget den 27. oktober kl. 12.

    

   Byrådets 2. behandling af budgetforslaget sker på mødet den 4. november 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Konkret og detaljeret plan for tilsyn med kommunens databehandlere og underdatabehandlere
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på møde den 9. oktober 2019 med nedenstående sagsfremstilling:

    

   Datatilsynet har i afgørelse af 5. august 2019 bl.a. anmodet Viborg Kommune om at fremlægge en konkret og detaljeret plan for, hvordan kommunen fremadrettet vil føre det fornødne tilsyn med kommunens databehandlere og underdatabehandlere.

    

   Byrådet skal i sagen tage stilling til forvaltningens udkast til en sådan plan, der skal være Datatilsynet i hænde senest 15. oktober 2019.

  • Indstilling

   Af indstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår følgende:

    

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonom