Byrådet - Referat fra mødet den 05-09-2018

Referat

Afbud fra Per Møller Jensen. Afbud fra Simon Højer. Martin Sanderhoff mødte kl. 17.08 efter behandling af sagerne 1-11. Stine Damborg Hust forlod mødet kl. 18.04 efter behandling af sagerne 1-28. Mette Nielsen forlod mødet kl. 18.05 efter behandling af sagerne 1-29.

 • 1 Indkaldelse af stedfortræder
  • Resume

   I forbindelse med byrådsmedlem Kurt Johansens sygefravær skal byrådet godkende, at Anders Jensen fungerer som stedfortræder indtil Kurt Johansen på ny kan varetage hvervet som byrådsmedlem.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at Anders Jensen fungerer som stedfortræder til byrådsmøder under Kurt Johansens fravær, og

    

   2. at Anders Jensen ligeledes under Kurt Johansens fravær fungerer som stedfortræder i forbindelse med varetagelsen af følgende poster:

   ·       Bestyrelsen for CFI

   ·       Repræsentant til Limfjordsrådet

   ·       KL´s delegeret møde (personlig suppleant for Åse Kubel Høeg)

   ·       Fritidsrådet (personlig suppleant for N.J. Ottesten)

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

    

   Anders Jensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kort tid inden byrådets møde den 21. marts 2018 modtog borgmesteren meddelelse om, at Kurt Johansen var syg, og at det måtte forventes at han ville være forhindret i at varetage hvervet som byrådsmedlem i mere end 1 måned. På byrådsmødet orienterede borgmesteren om situationen, og at stedfortræder nr. 1. på Venstres liste Anders Jensen var indkaldt.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Kurt Johansen er fortsat sygemeldt, og byrådet skal godkende at Anders Jensen fungerer som stedfortræder, indtil Kurt Johansen på ny kan varetage hvervet som byrådsmedlem.

    

   For så vidt angår Kurt Johansens udvalgsposter i Klima- og Miljøudvalget samt i Landdistriktsudvalget, fremgår det af § 28, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

    

   Venstre har på vegne af valggruppen meddelt, at Anders Jensen indtræder i Klima- og Miljøudvalget og i Landdistriktsudvalget under Kurt Johansens fravær. Dette forudsætter ikke byrådets godkendelse jf. lov om kommunernes styrelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Af § 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse fremgår, at når borgmesteren får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af bl.a. sin helbredstilstand, indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

    

   Af § 15, stk. 4 fremgår videre, at byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 • 2 Sind Klubben Fristedet - udpegning af medlem
  • Resume

   Byrådet skal foretaget udpegning af en repræsentant fra forvaltningen til bestyrelsen for Sind Klubben Fristedet.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at leder af psykiatrien Jane Aslaug udpeges som medlem af bestyrelsen for Sind Klubben Fristedet for perioden til d. 31. december 2021.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet behandlede sagen på det konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 75).

    

   ”I henhold til pkt. 5.3.2. i vedtægterne for Sind Klubben Fristedet udpeger Viborg Kommune 2 repræsentanter til bestyrelsen.

    

   Det fremgår nærmere af vedtægterne at det ene medlem udpeges blandt medlemmerne af det fagudvalg, som har ansvaret for socialområdet, mens det andet medlem udpeges i ledergruppen fra socialområdet.

    

   Sind Klubben Fristedets formål er at fungere som et fristed for mennesker med psykiske og sociale vanskeligheder.

    

   Viborg Byråd skal således udpege 1 medlem til bestyrelsen for Sind Klubben Fristedet.

    

   På et senere møde udpeges medlemmet fra ledergruppen på socialområdet.”

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ledergruppen fra ”socialområdet” indstiller leder af psykiatrien i Viborg Kommune Jane Aslaug som medlem af bestyrelsen for Sind Klubben Fristedet.

    

   Jane Aslaug har også været medlem af bestyrelsen i den seneste byrådsperiode. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder byrådsperioden.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til ny forberedende grunduddannelse (FGU)
  • Resume

   Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand til den første bestyrelse samt den endelige bestyrelse for den nye FGU-institution. Den første bestyrelse tiltræder 1. september 2018 og den endelige bestyrelse tiltræder umiddelbart herefter, så snart en vedtægt for institutionen er vedtaget. Medlemmerne vælges for den resterende del af denne byrådsperiode.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der udpeges et bestyrelsesmedlem til den første bestyrelse, og

    

   2. at der udpeges yderligere et medlem til den endelige bestyrelse, som tiltræder så snart vedtægten for institutionen er vedtaget.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget godkendes.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 19-06-2018

   Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Anders Bertel udpeges som bestyrelsesmedlem til den første bestyrelse, og

    

   2. at Claus Clausen udpeges til den endelige bestyrelse, som tiltræder så snart vedtægten for institutionen er vedtaget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Beskæftigelsesudvalget fik d. 23. januar 2018 (sag nr. 2) en orientering om status på reformen af de forberedende tilbud.

    

   Byrådet godkendte d. 16. maj 2018 (sag nr. 1) en indstilling til Kommunernes Kontaktråd (KKR) om, at Silkeborg og Viborg Kommune indgår i dækningsområde samt indstillingen om institutions- og skolestruktur til forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Inddragelse og høring

   Grundlaget for oplægget til bestyrelsessammensætningen for forberedende grunduddannelse (FGU) beror på den lov, der blev vedtaget i Folketinget d. 29. maj 2018.

    

   Det konkrete forslag til sammensætning er udarbejdet i dialog med Silkeborg Kommune og tager udgangspunkt i den politiske Skitse til aftale om FGU, der blev vedtaget i Viborg Byråd d. 16. maj 2018 (sag nr. 1).

    

   Beskrivelse

   Folketinget vedtog 29. maj 2018 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse”. Med vedtagelsen af loven er grundlaget for etableringen af de nye forberedende grunduddannelser fastlagt.

    

   Af loven følger, at der med virkning fra 1. september 2018 skal nedsættes en ”første bestyrelse” (tidligere interimbestyrelse) for FGU-institutionen. Den første bestyrelses primære opgave vil være at fastlægge en vedtægt for institutionen. Umiddelbart efter at denne vedtægt er vedtaget kan den endelige bestyrelse indlede sin bestyrelsesfunktion. Den endelige bestyrelse skal herefter forberede opstarten af den nye institution pr. 1. august 2019, herunder ansætte lederen samt sikre en vellykket overgang til én samlet institution og en skole i hhv. Silkeborg og Viborg.

    

   Af loven følger det, at der til den første bestyrelse skal udpeges i alt 3 medlemmer fra de to kommuner og mellem Silkeborg og Viborg er det i forlængelse af byrådsbeslutningen om institutionssamarbejdet 30. april 2018 aftalt, at Silkeborg udpeger 2 medlemmer, hvoraf den ene indtræder som formand, mens Viborg udpeger 1 medlem.

    

   Af loven følger det endvidere, at den endelige bestyrelse tiltræder, så snart der er vedtaget en vedtægt for den nye FGU-institution og da det forventes at kunne ske meget hurtigt, vil den første bestyrelse derved have en meget kort funktionstid.

    

   I forlængelse af de ændringer der er medtaget i den endelige lov er den politiske aftale tilpasset og det følger deraf, at de to kommuner i dækningsområdet til sammen udpeger 5, sådan at Silkeborg Kommune udpeger 3 medlemmer af den endelige bestyrelse, hvoraf det ene medlem indstilles som formand, mens Viborg Kommune udpeger 2 medlemmer.

    

   De udpegede medlemmer kan være byrådsmedlemmer.

    

   Den endelige bestyrelse udpeges efter følgende principper:

   • At Silkeborg Kommune udpeger formanden for FGU-institutionens bestyrelse

    

   • At Silkeborg Kommune endvidere udpeger to kommunale repræsentanter til FGU-institutionens bestyrelse

    

   • At Viborg Kommune udpeger to kommunale repræsentanter til FGU-institutionens bestyrelse

    

   • At FGU-institutionen får adresse i Viborg

    

   • At FGU-institutionslederstillingen slås op i eksternt opslag, for at sikre så bredt et ansøgerfelt som muligt

    

   • At der bliver kommunalt flertal i FGU-institutionens bestyrelse, begrundet i at de to kommuner betaler 65 % af det samlede FGU-budget

    

   • At de relevante erhvervsuddannelsesinstitutioner i Silkeborg og Viborg kommune udpeger ét bestyrelsesmedlem (omfattende institutioner for erhvervsrettet uddannelse i de to kommuner, med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser)

    

   • At arbejdsmarkedets organisationer på tværs af Silkeborg og Viborg kommuner udpeger ét bestyrelsesmedlem til FGU-institutionens bestyrelse fra lønmodtagersiden og ét bestyrelsesmedlem til FGU-institutionens bestyrelse fra arbejdsgiversiden

    

   • At der af og blandt FGU-institutionens medarbejdere udpeges 2 medlemmer til FGU-institutionens bestyrelse, hvoraf det ene medlem har stemmeret. Medarbejdergruppen i FGU-institutionen opfordres til at tilstræbe, at udpegningen af de to medarbejderrepræsentanter, sikrer, at medarbejdergruppen på hver af de to skoler bliver repræsenteret i FGU-institutionens bestyrelse

    

   • At der derudover tilknyttes følgende tilforordnede til FGU-institutionens bestyrelse:
    • Én elevrepræsentant (jf. lovens § 25)
    • De to kommuners beskæftigelsesdirektører
    • En administrativ medarbejder der kan føre bestyrelsens beslutningsprotokol
    • FGU-institutionens overordnet leder, når vedkommende er udpeget

    

   • Kompetencerne i de nuværende institutioner ønskes fastholdt og bragt aktivt i spil i den udviklings- og fusionsproces, der vil blive startet op af den kommende FGU-bestyrelse

    

   • De to kommuner vil involvere sig aktivt i udviklingen af FGU-institutionen, og af udviklingen af samarbejdsfladen til de kommende FGU-tilbud, herunder stiller sekretariatsbistand til rådighed til den første bestyrelse

    

   • Med udgangspunkt i den skitserede fordeling af bestyrelsesposter ovenfor, tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning udviser en balance for de 8 af bestyrelsens medlemmer, således af Viborg og Silkeborg er ligeligt repræsenteret. Ligeledes tilstræbes det, jf. ovenfor, at medarbejderrepræsentanterne afspejler hhv. Viborg FGU-skolen og Silkeborg FGU-skolen.

    

   Undervisningsministeriet oplyser, at bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder til medlemmer uden stemmeret, efter tilsvarende regler og niveauer, som i dag gælder for bestyrelser på voksenuddannelsescentre, jf. § 14, stk. 3.

    

   Undervisningsministeriet oplyser derudover, at efter bekendtgørelsen fastsættes vederlag

   på baggrund af institutionens størrelse og ydes primært til formand og

   næstformand, og at den endelige honorering er ikke afklaret.

    

   Den tilpassede politiske aftale om samarbejdet er vedhæftet sagen som bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Der er fra ministeriets side lagt op til, at udpegningen til bestyrelsen følger byrådets valgperiode og det indstilles derfor, at udpegningen sker med virkning fra 1. september 2018 til 31. december 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det konkrete, lokale forslag til bestyrelsessammensætning tager afsæt i den lov, der blev vedtaget i Folketinget d. 29. maj 2018. Undervisningsministeren fastsætter senere en midlertidig vedtægt, hvoraf bestyrelsessammensætningen vil fremgå.


  • Bilag

 • 4 Underskrift på skøder og pantebreve - ændring pr. 1. august 2018
  • Resume

   Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelse skal underskrives dels af borgmesteren eller af 1. og 2. viceborgmester, dels af en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at sekretariatschef Erik Mathiasens bemyndigelse ophæves og

    

   2. at sekretariatschef Flemming Jensen i stedet bemyndiges til at kunne medunderskrive ovennævnte dokumenter.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Sekretariatschef Erik Mathiasen blev i forbindelse med konstitueringen den 13. december 2017 (sag nr. 97) bemyndiget til at underskrive ovennævnte dokumenter. Erik Mathiasen er nu gået på pension pr. 31. juli 2018. I stedet foreslås at sekretariatschef Flemming Jensen bemyndiges til at medunderskrive ovennævnte dokumenter på lige fod med følgende øvrige embedsmænd:

    

   ·      kommunaldirektør Lasse Jacobsen

   ·      direktør for Teknik & Miljø Hans Jørn Laursen

   ·      chef for Trafik og Veje Per Christensen

   ·      direktør for Beskæftigelse, Økonomi- & Personale Klaus Christiansen

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Bemyndigelsen gælder for byrådsperioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 5 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 6 Kombinationstilbud
  • Resume

   Med den nye dagtilbudslov skal Viborg Kommune fremover tilbyde forældre med et arbejdsdokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagsfremstillingen anførte takster godkendes

    

   2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet, behandle ansøgninger samt at fastlægge de konkrete kombinationstilbud efter familiens behov delegeres til direktøren for Børn & Unge

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagsfremstillingen anførte takster godkendes

    

   2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet, behandle ansøgninger samt at fastlægge de konkrete kombinationstilbud efter familiens behov delegeres til direktøren for Børn & Unge

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om den nye dagtilbudslov "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet” og herunder bestemmelserne for det nye kombinationstilbud.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Som følge af den nye dagtilbudslov kan forældre eller enlige forsørgere med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid fremover ansøge om et kombinationstilbud, hvilket består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

    

   Vilkår for kombinationstilbuddet

   Tilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Hvilket for Viborg Kommune er 48 timer for dagplejen og 50,5 timer for institutioner. Den fleksible pasningsdel skal minimum udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit. Timeandelen skal opgøres over en periode på mindst fire uger. Der er ikke noget loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der kan udgøres af den fleksible pasning. Dermed er der heller ikke noget krav om, at tiden i dagtilbuddet skal udgøre den primære del af kombinationstilbuddet.

    

   Krav til den fleksible pasningsordning

   Fleksibel pasning er et nyt begreb i dagtilbudsloven, der alene knytter sig til kombinationstilbuddet. Fleksibel pasning er en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og en fleksibel børnepasser.

    

   Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav:

   • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Der kan dog i helt særlige tilfælde gives dispensation, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
   • Den fleksible børnepasser skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
   • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal ligeledes bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
   • Den fleksible børnepasser er dog ikke omfattet af kravet om at fremme børns læring, da pasningen ofte vil finde sted, når barnet sover.

    

   Dertil gælder reglerne for privat pasning efter dagtilbudslovens § 80-85 som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder, at forældres tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning. Samtidig skal der indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser, som kommunen skal godkende og der skal føres tilsyn med pasningsordningen. Der skal dog ikke føres tilsyn med den fleksible pasning i samme omfang som med private pasningsordninger, i og med at den fleksible børnepasser ikke er omfattet af kravet om at fremme børns læring.

    

   Økonomi

   Da barnets tid i dagtilbuddet ikke behøver at udgøre den primære del af kombinationstilbuddet, kan forældrene i princippet vælge at lægge kun én time i dagtilbuddet og dermed de resterende i den fleksible pasningsordning.

    

   Af den grund er der udregnet følgende timetakst for henholdsvis 0-2-årige (dagpleje/vuggestue) og 3-6-årige (børnehave).

    

   Tilskuddet til den fleksible pasning udgør 75 pct. af nettodriftsudgiften og kan maksimalt udgøre nedenstående takst pr. time/uge hver mdr. i 12. mdr. Forældrebetalingen for timer i kommunalt dagtilbud udgør en forholdsmæssig andel af månedsbetalingen og gælder pr. time/uge hver mdr. i 11. mdr.

    

    

   Børn 0-2 år (dagpleje)

   Børn 0-2 år (vuggestue)

   Børn 3-6 år (børnehave)

   Takst for tilskud til den fleksibel pasning

   kr. 125,30

   kr. 67,90

   Forældrebetaling for timer i kommunalt dagtilbud

   kr. 64,00

   kr. 65,20

   kr. 35,50

    

   I beregningen er der taget højde for udgifter, som knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget som f.eks. udarbejdelse af pædagogisk læreplan, forældremøder m.v.

    

   Kombinationstilbuddet vil medføre øgede udgifter ved deltidspladser i dagplejen, i og med at dagplejerne efter deres overenskomst skal aflønnes for fire fuldtidsbørn ligegyldigt om de evt. har én eller flere deltidsbørn.

    

   Delegering af kompetencer

   Kommunalbestyrelsen skal ved hver enkelt sag godkende pasningsaftalen, der indgås mellem forældrene og den fleksible passer samt tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra den enkelte families dokumenterede behov.

    

   Derudover kan kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet eksempelvis til forældrenes ansøgning, frister, varsler mv.

    

   Det anbefales, at kompetencerne til at godkende og træffe beslutning om ovenstående delegeres til direktøren for Børn & Unge.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Dagtilbudsloven trådte i kraft den 1. juli 2018 og derunder også muligheden for et kombinationstilbud.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udover at kombinationstilbuddet skaber ekstra udgifter ved deltidspladser i dagplejen, må det forventes at aflede yderligere økonomiske konsekvenser, eftersom der er nye opgaver i forbindelse med administrationen af kombinationstilbuddet. Det drejer sig bl.a. om behandling af forældrenes ansøgning, indhentning af børneattester, løbende opfølgning på dokumentation fra forældrene og tilsyn med den fleksible pasningsordning.   

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 7 Beslutning om ekspropriationshensigt ved etablering af råvandsledning til Viborg Vand - Sydværket
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne i forbindelse med etablering af en ny råvandsledning fra en ny kildeplads vest for Bækkelund og til Viborg Vand – Sydværket.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik &g Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at anlægge en råvandsledning jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.   

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at anlægge en råvandsledning jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Vand skal etablere en ny råvandsledning fra en ny kildeplads vest for Bækkelund til Sydværket – en strækning på 7,3 km i henhold til vedlagte ledningstrace (bilag 1).

    

   Berørte lodsejere fremgår af bilag 2.

    

   Energi Viborg Vand har anmodet Viborg Kommune om at beslutte, at nødvendige rettigheder for at etablere råvandsledningen kan erhverves ved ekspropriation, hvis ikke der kan indgås frivillige aftale med lodsejerne.

    

   Ekspropriation af arealer til råvandsledningen vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til vandforsyningslovens kap. 7 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for lodsejerne, at aftalerne jf. vedlagte deklaration kan indgås på ekspropriationslignende vilkår (bilag 3).

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

    

   ·           der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt i henhold til vandforsyningslovens kapitel 7. Her kan der til fordel for en almen vandforsyning, og når almenvellet kræver det, erhverves ejendomsret til arealer ved ekspropriation.

    

   ·           det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Endelig godkendelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 (Lånum, Daugbjerg, Stoholm - ledning)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at en afskærende ledning kan etableres fra Lånum og Daugbjerg til Stoholm renseanlæg, således at eksisterende rodzoneanlæg til disse to byer kan nedlægges, og spildevandet overføres til Stoholm.

    

   Klima- og Miljøudvalget har ikke i forbindelse med høringsudkastet behandlet tillægget. Baggrunden er, at byrådet har besluttet, i ukomplicerede tilfælde, at uddelegere denne kompetence til forvaltningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 18. december 2013 (sag nr. 8) vedtog byrådet bl.a. en uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde.

    

   Den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtog byrådet Viborg Kommunes spildevandsplan 2014-2018.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 4. december 2017 til den 29. januar 2018. Der er modtaget 4 høringssvar vedrørende placering af ledningen i forhold til konkrete grunde.

    

   Spildevandsforsyningen har taget svarene til efterretning og tilpasset ledningstracéet i alle 4 tilfælde. 

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget har ikke i forbindelse med høringsudkastet behandlet tillægget. Baggrunden er, at byrådet har vedtaget følgende delegation:

    

   ”Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde”.

     

   Det konkrete tillæg blev af forvaltningen vurderet som ukompliceret, da der udelukkende er tale om etablering af afskærende ledning.

    

   Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag, for at der kan etableres en afskærende ledning fra byerne Lånum og Daugbjerg til overførsel af byernes spildevand til Stoholm renseanlæg, hvorefter eksisterende rodzoneanlæg i byerne nedlægges. Efter ønske fra forsyningen Energi Viborg Vand vil denne nedlæggelse af de to rodzoneanlæg i Lånum og Daugbjerg ske tidligere end det beskrevne i strukturplanen (2018, fremrykket fra 2023). Strukturplanen er en del af spildevandsplan 2014-2018. 

    

   Spildevandet fra rodzoneanlægget i Lånum leder i dag det rensede spildevand til grøften, Afløb Lånum. Spildevandet fra rodzoneanlægget i Daugbjerg leder i dag det rensede spildevand til Afløb Daugbjerg. Begge afløbsgrøfter er tilløb til Jordbro Å og derfra videre til Hjarbæk Fjord. Ved vedtagelse af tillægget vil begge udløb blive nedlagt og spildevandet tilledt Stoholm rensningsanlæg. Stoholm renseanlæg har udløb i Jordbro Å, nedstrøms de eksisterende udløb fra afløbsgrøfterne.

    

   Oversigtskort over de planlagte ledninger fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

   Berørte ejendomme

   Den afskærende ledning anlægges langs Dybdalsvej, Smutvej og Lånumvej. Grundejere på begge sider af vejene er i forbindelse med den offentlige høring orienteret om planforslaget. Efter høringen er ledningstracéet i mindre grad tilpasset som svar på høringssvarene, og listen over berørte ejendomme i tillægget er tilsvarende opdateret. Private spildevandsanlæg berøres ikke af tillægget.

    

   Vurdering

   Forvaltningen vurderer, at den afskærende ledning samt nedlæggelse af rodzoneanlæg er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer, samt opfyldelse af delmål i strukturplanen.

    

   Miljøvurdering

   Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering blev offentliggjort samtidig med annonceringen af den offentlige høring. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

    

   Økonomi

   Udgifter til etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 (Daugbjerg/Lånum ledning)
  • Resume

   Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-06-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg 19 vedrører etablering af en afskærende ledning fra Daugbjerg samt en afskærende ledning fra Lånum, som samles og leder byernes spildevand til renseanlægget i Stoholm. Renseanlæggene i Daubjerg og Lånum planlægges nedlagt.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 19 Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·        Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·        Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   ·        Etablering af spildevandsledninger

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Frigivelse af budget for områdefornyelse i Fjordklyngen (bevillingssag)
  • Resume

   For at gennemføre projektering og anlæg i henhold til program for områdefornyelsen i Fjordklyngen, skal der ske en frigivelse af midlerne til projektet. Programmet er godkendt af byrådet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2018, 1.325.000 kr. i 2019, 2.075.000 kr. i 2020, 2.125.000 kr. i 2021 samt 2.175.000 kr. i 2022. (i 2018 priser),

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2021 samt 1.500.000 kr. i 2022. (i 2018 priser), og

    

   3. at udgiften på 800.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” og at nettoudgiften i 2019-2022 på 4.700.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning. I 2019-2021 finansieres af ”Løft af områdefornyelse til 10 mio.” og 2022 finansieres af ”Byfornyelse mindre byer”.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 19-06-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2018, 1.325.000 kr. i 2019, 2.075.000 kr. i 2020, 2.125.000 kr. i 2021 samt 2.175.000 kr. i 2022 (i 2018 priser)

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2021 samt 1.500.000 kr. i 2022 (i 2018 priser),

    

   3. at udgiften på 800.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” og at nettoudgiften i 2019-2022 på 4.700.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning. I 2019-2021 finansieres af ”Løft af områdefornyelse til 10 mio.” og 2022 finansieres af ”Byfornyelse mindre byer”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på mødet den 21. marts 2018 (sag nr. 10) program for områdefornyelsen i Fjordklyngen med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 3 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 6 mio. kr.

    

   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 8. maj 2018, at program for områdefornyelse i Fjordklyngen er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 3 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Fjordklyngen for et samlet budget på 9 mio. kr.

    

    

   Inddragelse og høring

   Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil dette blive præsenteret for Fjordklyngens borgere.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen igangsætter i år skitseprojektering af 3-4 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2018/2019. Skitseprojektering af større projekter forventes igangsat i 2019 med henblik på etablering i årene 2020-2022.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekter beskrevet i områdefornyelses programmet vil blive gennemført i henhold til Byfornyelsesloven, dvs. udføres over en 5-årig periode fra 2018-2022.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   For at sikre gennemførelse af de planlagte skitseprojekteringer og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program er der behov for frigivelse af det i programmet afsatte beløb på henholdsvis 6 mio. kr. i udgift (kommunal egenfinansiering) samt 3 mio. i indtægt (statstilskud).

    

   Byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2017 (sag nr. 29) en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” til programskrivning finansieret af rammebeløbet ”Byfornyelse mindre byer”. Dette beløb skal fratrækkes frigivelsen, så der frigives 8.500.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op, herunder myndighedsgodkendelser.
 • 11 Løsning på udlejningsvanskeligheder i det tidligere bofællesskab Grønneparken (bevillingssag)
  • Resume

   Bofællesskabet Grønneparken blev nedlagt som en del af besparelserne i Budget 2016-19. Forvaltningen har siden 2015 været i dialog med boligselskabet, som ejer bygningen, om den fremtidige anvendelse af bygningen.

   For at løse udlejningsvanskelighederne foreslår Forvaltningen at der ydes et lån til boligselskabet, med henblik på ombygning og ommærkning af boligerne til almene familieboliger, og at lånet finansieres af den årlige pulje til mindre anlægsopgaver under Socialområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Grønneparken 19 ikke anvendes som kommunalt visiterede lejeboliger til borgere med autismespektrumforstyrrelser,

    

   2. at de permanente udlejningsvanskeligheder i Grønneparken 19 løses gennem ombygning og ommærkning af bygningen til almene familieboliger uden råderet for Socialområdet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet” i 2018, til disposition af Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet” i 2018, til finansiering af ombygning af Grønneparken 19,

    

   5. at den samlede anlægsudgift på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til mindre anlægsbehov under Socialområdet,

    

   6. at anlægsprojekterne igangsættes i 2018, og

    

   7. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

    

    

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   8. at der ydes et lån på 650.000 kr.  til Boligselskabet Viborg, afdeling 58, med henblik på ombygning af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen,

    

   9. at ovenstående lån ydes under forudsætning af, at boligselskabet bidrager til ombygningen af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen,

    

   10. at ovenstående lån ydes som et 30-årigt rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed,

    

   11. at byrådet giver tilsagn om 100% kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån på 800.000 kr., og

    

   12. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender ombygning af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Martin Sanderhoff, Simon Højer

   Indstillingen fra hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår 1. – 7. ”at”.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 8. – 12. ”at”.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 21-06-2018

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Grønneparken 19 ikke anvendes som kommunalt visiterede lejeboliger til borgere med autismespektrumforstyrrelser,

    

   2. at de permanente udlejningsvanskeligheder i Grønneparken 19 løses gennem ombygning og ommærkning af bygningen til almene familieboliger uden råderet for Socialområdet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet” i 2018, til disposition af Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet” i 2018, til finansiering af ombygning af Grønneparken 19,

    

   5. at den samlede anlægsudgift på 1.000.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til mindre anlægsbehov under Socialområdet,

    

   6. at anlægsprojekterne igangsættes i 2018, og

    

   7. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

    

   Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til disposition af Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg i tillæg til anlægsudgiftsbevillingen på 650.000 kr. til finansiering af ombygning af Grønneparken 19.

    

   Social- og Sundhedsudvalget finder det glædeligt, at der endelig er fundet en løsning på en lang og besværlig proces med Boligselskabet Viborg.

    

   Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   8. at der ydes et lån på 650.000 kr.  til Boligselskabet Viborg, afdeling 58, med henblik på ombygning af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen,

    

   9. at ovenstående lån ydes under forudsætning af, at boligselskabet bidrager til ombygningen af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen,

    

   10. at ovenstående lån ydes som et 30-årigt rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed,

    

   11. at byrådet giver tilsagn om 100% kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån på 800.000 kr., og

    

   12. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender ombygning af Grønneparken 19 som beskrevet under sagsfremstillingen.

  • Forvaltningens bemærkninger

   I afsnittet ”Tidsperspektiv” er det nævnt, at Boligselskabet Viborgs hovedbestyrelse forventes at godkende ombygningen på deres møde den 14. juni 2018.

    

   Det er efterfølgende oplyst, at dette også er sket.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På investeringsoversigten for 2018 og overslagsårene 2019-2021 er der afsat 1 mio. kr. årligt til en pulje til mindre anlægsbehov på Socialområdet. Der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til følgende to formål i 2018:

   • En række mindre anlægsprojekter på Socialområdet: 350.000 kr.
   • Ombygning af Grønneparken 19: 650.000 kr.

    

   Social- og Sundhedsudvalget har i denne sag kompetence til at indstille til byrådet, at der træffes beslutning om de forhold, som vedrører Social- og Sundhedsudvalget eget forvaltningsområde (indstilling nr. 1-7), og kompetence til at anbefale at der træffes beslutning om de forhold, som vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets forvaltningsområde (indstilling nr. 8-12).  

    

   Mindre anlægsprojekter på Socialområdet:

   Til disposition af direktøren for Social, Sundhed & Omsorg frigives 350.000 kr. til en række mindre anlægsprojekter på Socialområdet, til udførelse i 2018.

    

   Ombygning af Grønneparken 19:

   Bygningen Grønneparken 19 er opført som seks almene ældreboliger med serviceareal og blev i perioden 2007-2016 anvendt som bofællesskab for borgere med udviklingshandicap. Viborg Kommune (Socialområdet) har anvisningsretten og dermed forpligtelsen til at betale tomgangsleje til boligselskabet for ledige boliger i bygningen. Reglerne for almene ældreboliger indebærer, at det ikke er muligt at frasige sig råderetten og lade samarbejdet med boligselskabet ophøre uden boligselskabets interesse i at overtage boligerne.

    

   Lukning af bofællesskabet Grønneparken

   I forbindelse med forhandlingerne om budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 indgik forslaget om lukning af bofællesskabet Grønneparken som et af initiativerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets/Socialområdets rammereduktioner. Forslaget blev godkendt i budgetforliget, og lukningen blev herefter påbegyndt.

    

   Den sidste beboer fraflyttede bofællesskabet Grønneparken i april 2016 og siden har boligerne i bygningen ikke været udlejet. De årlige udgifter til tomgangsleje udgør ca. 500.000 kr.

    

   Forvaltningen har siden lukningen af bofællesskabet været i dialog og forhandling med Boligselskabet Viborg om følgende løsningsmodeller:

   • Ophør af Viborg Kommunes råderet over boligerne eller
   • Ny hensigtsmæssig anvendelse af bygningen inden for Socialområdet.

    

   Boligselskabet har hidtil ikke været interesseret i at overtage råderetten over boligerne, på grund af forventede vanskeligheder ved at udleje de eksisterende boliger som ældreboliger. En ny hensigtsmæssig anvendelse af bygningen vanskeliggøres også af den høje husleje, som er vanskelig at betale for Socialområdets målgrupper, som ofte er enlige og på offentlig forsørgelse.

    

   Tidligere forslag om ny anvendelse

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 19. januar 2017 (sag nr. 6) et forslag om ombygning og ny anvendelse af Grønneparken 19 som lejeboliger for borgere med autismespektrumforstyrrelser (ASF).

    

   Det forslag blev i sin tid fremsat som konsekvens af, at Boligselskabet Viborg på det tidspunkt ikke var interesseret i at overtage bygningen til almen udlejning, og det derfor var nødvendigt for Socialområdet at finde ny anvendelse for bygningen for at undgå de uhensigtsmæssige udgifter til tomgangsleje.

    

   Forslaget om at anvende Grønneparken som lejeboliger for borgere med ASF var på daværende tidspunkt den bedste løsning på udfordringen med tomme boliger og tomgangsleje.

    

   Beslutningen om anvendelse af Grønneparken til borgere med ASF er imidlertid endnu ikke blevet udmøntet. Det skyldes både, at der opstod tvivl om matchet mellem boligerne i Grønneparken og den nye målgruppe (blandt andet i forhold til en fortsat høj husleje, antallet af boliger og målgruppens støttebehov), som gjorde det usikkert om forslaget i realiteten ville løse udlejningsvanskelighederne. Det skyldes dog især at der i dialogen med boligselskabet har vist sig nye muligheder for at løse udlejningsvanskelighederne.

    

   Nyt forslag om ny anvendelse: ombygning og ommærkning til almene familieboliger

   For at løse de nu permanente udledningsvanskeligheder i Grønneparken 19 har Forvaltningen og Boligselskabet Viborg drøftet forskellige løsningsmodeller, herunder udlejning til andre målgrupper inden for Socialområdet og udlejning til erhvervsformål, hvoraf ingen har vist sig realiserbare.

    

   Forvaltningen og boligselskabet er enige om, at udlejningsvanskelighederne bør løses ved en ommærkning af boligerne til almene familieboliger.

    

   En ommærkning af boligerne forudsætter, at der sker en ombygning, og boligselskabet har udarbejdet et ombygningsskitseprojekt.

    

   Ombygningen har to formål;

   • Reduceret husleje. Ved at ombygge bygningens fællesrum til boliger udvides antallet af boliger fra seks til otte, og dermed er det muligt at reducere huslejen for det enkelte lejemål.
   • Attraktive boliger. For at kunne leje boligerne ud som almene familieboliger er det det nødvendigt at ombygge og istandsætte bygningen, så den ikke fremstår med det nuværende institutionelle præg. Uden ombygning vil boligerne ikke være attraktive for nye målgrupper.

    

   Økonomiske forhold vedrørende ombygning:

   Boligselskabets budget for ombygningen viser en samlet udgift på 2.320.000 kr.

    

   Ved en ombygning forbliver den eksisterende belåning indestående i ejendommen, ligesom tilsagn om støtte forbliver uændret, dvs. huslejen i de kommende familieboliger skal som udgangspunkt dække finansieringsomkostninger til både det oprindelige byggeri og den nødvendige ombygning.

    

   Huslejen i Grønneparken 19 er i forvejen høj og kan ikke bære sådanne øgede finansieringsomkostninger. Der er derfor brug for ekstern finansiering i form af tilskud/støtte.

    

   For at løse de permanente udlejningsvanskeligheder i Grønneparken 19 forslår Forvaltningen, at Viborg Kommune yder et lån til Boligselskabet Viborg, med hjemmel i almenboliglovens §97, der giver kommunen mulighed for at yde lån til bl.a. ombygning og sammenlægning af lejligheder - forudsat at kommunal støtte skønnes at være påkrævet for afdelingens videreførelse.

    

   Ombygningen finansieres på følgende måde:

    

    

   Udgifter

   Finansiering

   Samlet anlægsudgift til ombygning

   2.320.000 kr.

    

   Boligselskabets forbedringslån (ustøttet realkreditlån)

    

   800.000 kr.

   Boligselskabets egenfinansiering

    

   870.000 kr.

   Lån fra Viborg Kommune (§97)

    

   650.000 kr.

    

   Lånet fra Viborg Kommune til Boligselskabet Viborg ydes som et 30-årigt rentefrit lån med 10 års afdragsfrihed.

   Forbedringslånet på 800.000 kr. optages som et ustøttet realkreditlån og forudsætter en 100% kommunalgaranti.

    

   Alternativer

   Boligselskabet har undersøgt muligheden for en billigere, mindre omfattende ombygning. Den løsning er ikke rentabel, fordi en mindre omfattende ombygning ikke vil give mulighed for samme efterfølgende huslejeniveau som den ombygning som foreslås her. Huslejen ved en mindre ombygning vil derfor ikke vil kunne dække bygningens driftsudgifter, og slet ikke dække et lån til ombygningen.

    

   Tidsperspektiv

   Alle anlægsprojekterne igangsættes i 2. halvdel af 2018.

    

   Boligselskabets hovedbestyrelse forventes at godkende ombygningen på sit møde den 14. juni 2018.

    

   Ombygningen af Grønneparken 19 kan i så fald påbegyndes så snart der foreligger en kommunal godkendelse af ombygningen samt en byggetilladelse. Ombygningen forventes af tage ca. et halvt år.

    

   Ommærkningen og dermed ophøret af Socialområdets råderet over boligerne vil ske, når ombygningen er afsluttet.  

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ophøret af råderetten over boligerne vil betyde, at Socialområdet ikke længere har årlige udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til tomgangsleje

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 12 Etablering af sundhedssatellit i Ørum (bevillingssag)
  • Resume

   Processen omkring etablering af sundhedssatellitten på Plejecenter Højvangen i Ørum er gået i gang og Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet, at der gives anlægsbevilling og ombygningen skal igangsættes.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Sundhedssatellit i Ørum” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

    

   2. at projektet sendes i udbud til håndværkere og etablering af sundhedssatellitten på Plejecenter Højvangen i Ørum igangsættes.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Simon Højer

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Sundhedssatellit i Ørum” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 21-06-2018

   Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Sundhedssatellit i Ørum” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

    

   Social- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at projektet sendes i udbud til håndværkere og etablering af sundhedssatellitten på Plejecenter Højvangen i Ørum igangsættes.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Som bevillingssag forelægges sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til byrådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ved budgetforhandlingerne for budget 2018-2021 blev følgende besluttet:

    

   ”I forbindelse med de aktuelle drøftelser i Ældre- & Sundhedsudvalget vedrørende. sundhedssatellitter udvides antallet af byer, hvor de skal etableres, til også at indbefatte Ørum med placering på Højvangen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til anlæg samt 0,5 mio. kr. årligt til drift ligeledes fra 2018.”

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Sundhedssatellitten i Ørum bliver den femte sundhedssatellit i Viborg Kommune. Den etableres i eksisterende lokaler på Plejecenter Højvangen, hvor der er behov for mindre ombygninger for at huse de ønskede aktiviteter. I lighed med de eksisterende sundhedssatellitter er formålet, at skabe rammer for aktiviteter i nærområdet og synliggøre og medvirke til, at sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter kan skabes i tæt samspil mellem borgerne og kommunen.

    

   Indretning

   Der bliver i tilknytning til eksisterende træningssal indrettet to behandlerrum og et kontor, der kan benyttes bredt af alle interessenter. Der bliver etableret en selvstændig indgang ud mod forpladsen/parkeringspladsen. Derudover er der et eksisterende træningskøkken samt et par mødelokaler i plejecenteret, som også kan anvendes af sundhedssatellitten. Den eksisterende plantegning er vedhæftet i bilag 1. Plantegningen over den fremtidige indretning er vedhæftet i bilag 2.

    

   Et bredt samarbejde

   Det fremadrettede samarbejde i alle sundhedssatellitterne vil, i højere grad end tidligere, ske i tæt samarbejde mellem sundheds- og forebyggelseskonsulentteamet fra sundhedscenteret og repræsentanter fra alle relevante fagforvaltninger. Kommunens repræsentanter vil således være i løbende dialog om udviklingen af aktiviteter med byens skole og daginstitutioner, forenings- og forretningsliv, frivillige organisationer og lokale engagerede borgere og trivselspiloter.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Nedenstående tabel viser elementerne i etableringsfasen samt anslået varighed.

   Elementer i etableringsfasen

   Periode

   Forundersøgelse

   april- maj 2018

   Projektering

   juni - juli 2018

   Udbud/licitation

   august - september 2018

   Udførelse

   oktober 2018 – januar 2019

   Ibrugtagning og indvielse

   februar 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der blev i forbindelse med budgetforliget afsat 0,5 mio. kr. til anlæg i 2018, samt 0,5 mio. kr. årligt til drift ligeledes fra 2018. Udgifterne til etablering af sundhedssatellitten på højvangen i Ørum forventes at fordele sig således:

    

   Proces

   Økonomi

   Håndværkerudgifter ca. 60-70 m²

   420.000,- kr.

   Bygherreleverancer

             0,- kr.

   Rådgivning intern/ekstern

    75.000,- kr.

   Øvrige omkostninger

      5.000,- kr.

   I alt ekskl. moms

   500.000,- kr.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 13 Sct. Kjelds Brønd på Nytorv i Viborg
  • Resume

   Det renoverede Nytorv i Viborg er nu udformet således, at Sct. Kjelds Brønd udgør en integreret del af torvet.

    

   Brønden fremstår imidlertid nedslidt.

    

   Sagen forelægges Teknisk Udvalg til drøftelse, herunder eventuel istandsættelse og fremtidig placering af brønden.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg drøfter, hvorvidt Sct. Kjelds Brønd skal forblive på den nuværende placering på Nytorv.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø forslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at ovenstående beslutning godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Simon Højer

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-06-2018

   Teknisk Udvalg besluttede (under forudsætning af byrådets beslutning) at forvaltningen igangsætter restaurering af brønden i samarbejde med foreningen ”Sct. Kjelds Brønd”.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at Sct. Kjelds Brønd skal forblive på den nuværende placering på Nytorv.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på møde den 4. september 2013 (sag nr. 34) et skitseforslag for Nytorv hvor Sct. Kjelds Brønd var placeret i torvets nordvestlige hjørne.

    

   Samtidig besluttede Byrådet at undersøge mulighed for flytning af Sct. Kjelds Brønd til anden placering på Nytorv, alternativt at brønden fjernes.

    

   Byrådet godkendte den 29. januar 2014 (sag nr. 23) et projektforslag for Nytorv og herunder at

   foreslå, at styregruppen for tilgængelighedsprojektet finder placering til Sct. Kjelds Brønd i det nordvestlige hjørne af torvet, såfremt der kan skaffes ekstern finansiering til renovering og flytning af brønden.

    

   I det fremlagte projektforslag var Sct. Kjelds brønd fjernet fra torvet, idet det skønnedes, at en istandsættelse og ny placering på torvet ville koste 700.000 kr.

    

   Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2015 (sag nr. 23) en plan og visualisering for Nytorv, som var revideret på baggrund af arkæologiske prøvegravninger, idet dele af de fredede underjordiske fundamentsrester af Sct. Hans Kirke samt grave fra den tilhørende kirkegård ligger placeret i det nordvestlige hjørne af torvet, hvor brønden alternativt kunne placeres.

    

   I den reviderede plan var brønden således integreret på torvet som en del af trægruppen mod sydvest.

    

   Byrådet godkendte på mødet, at det nye torv udformes på en måde, så Sct. Kjelds Brønd kan bibeholdes i sin nuværende placering, grundet arkæologiske forhold, samt at fastholde muligheden for at Sct. Kjelds Brønd senere placeres på et andet torv, idet der forestår en analyse af den fremtidige anvendelse af midtbyens torve.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 27. april 2016 (sag nr. 8), at spørgsmål om placering af Sct. Kjelds brønd oversendes til Byrådet.

    

   Omkostninger i forbindelse med evt. flytning af brønd, herunder arkæologiske forhold, klarlægges inden behandling i Byrådet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Foreningen ”Sct. Kjelds Brønd” har rettet henvendelse til borgmesteren med forslag om at bevare brønden på Nytorv. Brevet fra foreningen kan ses i bilag 3.

    

   Foreningen har tidligere oplyst forvaltningen, at den har skaffet private midler i størrelsesorden 200.000 kr. til en restaurering og evt. flytning til anden placering på torvet.

    

   Amtmandens Have har tidligere været overvejet som en mulighed for en fremtidig placering af Sct. Kjelds Brønd, idet Boligselskabet Sct. Jørgen indenfor de kommende år skal renovere haven.

   Haven vil få offentlig adgang.

    

    

   Beskrivelse

   Sct. Kjelds Brønd blev skænket til Viborg by som gave af stiftamtmand Howard Grøn i anledning af

   dennes sølvbryllup i 1914 som minde for Viborgs skytshelgen.

    

   Det nyrenoverede Nytorv med brønden blev indviet som en del af projektet ”Tilgængelighed i historiske byer – nye veje til Viborgs kulturarv” i september 2016.

   Brønden fremstår integreret på torvet som en del af trægruppen mod sydvest.

    

   Brønden er i dårlig stand, og det kan overvejes, om den skal sættes i stand eller alternativt have en anden placering.

    

   Der er ikke tinglyst særlige betingelser for brønden.

    

   Såfremt Sct. Kjelds Brønd placeres et andet sted vil der kunne laves 2 ekstra p-pladser på Nytorv.

    

   Brøndens placering på torvet kan ses i bilag 1.

   Fotos af brønden kan ses i bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det vurderes at der ved en flytning til andre steder i middelalderbyen vil være betydelige omkostninger til placering af brønden og ligeledes til de ledninger, som skal forsyne brønden med el, vand og afløb.

    

   Disse forsyningsledninger skal forbindes helt ud til St. Sct. Hans Gade. For eksempel vil der ved en eventuel placering i Amtmandens Have være væsentlige udgifter til arkæologi i størrelsesorden 200-400.000 kr.

    

   Det vurderes at en samlet pris for flytning vil beløbe sig til ca. 600.000 kr.

    

   Herudover vil der stadig være udgifter forbundet med en forskønnelse/rensning af brønden.

    

   Foreningen ”Sct. Kjelds Brønd” har oplyst, at de vil forestå forskønnelsen, såfremt de får en lovning på, at brønden stadig vil være at finde på Nytorv.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der bør laves en tinglysning eller juridisk bindende aftale, såfremt brønden placeres på privat areal/område.


  • Bilag

 • 14 Parkering og byggeretter i Viborg midtby (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at der skal indføres betalt parkering i Viborg midtby i 2019. Indtægten fra betalt parkering er tiltænkt renovering af eksisterende p-pladser og på sigt anlæg af nye P-huse. Indtægts­mulighederne for betalt parkering er dog reduceret væsentligt i forbindelse med Folketingets vedtagelse af L 236.

    

   Salg af byggeretter i forbindelse med Fischers Plads og eventuelt på Preislers Plads er en anden mulig medfinansierings­model for renovering af parkeringspladserne.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvorvidt det skal indstilles til byrådet,

    

   2. at der ikke indføres betalt parkering i Viborg midtby i 2019, idet tidligere beslutning stilles i bero indtil videre,

    

   3. at der arbejdes videre med evt. salg af byggeretter til finansiering af renovationsbehovet for Fischers Plads og Preislers Plads.

    

   4. at mulighederne for finansiering af renovationsbehovet behandles i forbindelse med Budget 2019 – 2022.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Simon Højer

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Flemming Gundersen og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod, idet de mener, at der fortsat skal arbejdes for at indføre betalt parkering i Viborg midtby.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Kai O. Andersen stemmer imod, idet han mener der fortsat skal arbejdes for at indføre betalt parkering i Viborg midtby

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-06-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der ikke indføres betalt parkering i Viborg midtby i 2019, idet tidligere beslutning stilles i bero indtil videre,

    

   2. at der arbejdes videre med evt. salg af byggeretter til finansiering af renoveringsbehovet for Fischers Plads og Preislers Plads, og

    

   3. at mulighederne for finansiering af renoveringsbehovet behandles i forbindelse med Budget 2019 – 2022.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har på møde 30. maj 2018 (sag nr. 8) drøftet status på betalt parkering og salg af byggeretter og har ønsket, at der blev fremsendt en sag til beslutning.

    

   Af Byrådets budgetforlig 2018-2021 fremgår, at:

    

   ·        Der indføres betalt parkering med to timers fri parkering fra 2019.

   ·        Det skal undersøges, om der er mulighed for at finansiere udgifter til renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter gennem evt. salg, herunder mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri mv.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   De 2 store parkeringspladser Fischers Plads og Preislers Plads trænger til en større renovering. Forvaltningen har undersøgt, om udgiften til renoveringen kan findes gennem betalt parkering og/eller salg af byggeretter på de 2 pladser. Desuden kan der på sigt blive behov for finansiering af nye P-huse fx på parkeringspladsen ved VUC i forbindelse med realisering af helhedsplan for Domkirkekvarteret.

    

   Fishers Plads og Preislers Plads

   Forvaltningen har sammen med rådgiver undersøgt status for de to pladser. Der vil være mulighed for enten en minimal reparation af p-dækkene eller en hovedreparation af overfladebetonen. Hertil kommer tiltag til forbedring af tilgangsvejene samt en generel forskønnelse af pladserne.

    

   Udgifterne til en minimal reparation skønnes at være ca. 1 mio. – 4 mio.kr. Udgifterne til en hovedreparation inkl. en forskønnelse af pladserne skønnes til ca. 20 mio. kr.

     

   Der kan ikke bygges ovenpå de eksisterende p-dæk på de to pladser. Funderingen, bjælker og søjler skal udskiftes, hvis der skal bygges oven på.

    

   Byggeretter på Fishers Plads og Preislers Plads

   Forvaltningen vurderer i samråd med rådgiver, at indtægter fra salg af byggeretter i tilknytning til Fischers Plads og eventuelt oven på Preislers Plads kan bidrage positivt til finansiering af renovering af p-pladserne. Indtægterne vil dog ikke alene kunne finansierer renoveringen. Det er ikke undersøgt, om et byggeri på Preislers Plads vil kræve yderligere fundering eller forstærkning af den eksisterende konstruktion. Udgifter til eventuel forstærkning vil reducere finansieringsgraden af renoveringen.

    

   Betalt parkering og parkeringskontrol

   Folketinget har vedtaget L 236 ”Forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering”. Formålet med loven er at stramme den nuværende modregningsordning og erstatte den med en simplere ordning. Loven omfatter kommunens indtægter fra både betalt parkering og parkeringsafgifter, og træder i kraft den 1. januar 2019.

    

   Der er i bilag 1 beskrevet konsekvenserne af den nye lov.

    

   Loven indebærer, at kommunerne kan beholde 30% af indtægterne fra betalings­­parkering og 30% af indtægter fra parkeringskontrol (mod 50% i dag). Modregningen sker i bloktilskuddet.

    

   Viborg Kommune kan med den nuværende lovgivning forvente en årlig indtægt fra betalt parkering på ca. 6 mio. kr. Det er forudsat, at der indføres betalt parkering på ca. 1.850 pladser med 2 timers gratis parkering pr. døgn, og herefter betaling på 10 kr. pr. time.

    

   Omkostning til indførelse af betalt parkering afhænger primært af, hvor mange betalings­automater, der skal opstilles. Forvaltningen vil anbefale, at der anvendes en kombination med både betalingsautomater og betaling med mobiltelefon via app. I denne løsning skal der opstilles 25 betalingsautomater på p-pladser i Viborg midtby. Dette giver en anlægs­udgift på ca. 2 mio. kr. og en årlig driftsudgift på ca. 0,5 mio. kr.

    

   Det vil sige, at der kan forventes en årlig nettoindtægt på 5,5 mio. kr. med den nuværende lovgivning.

    

   Den nye lov får virkning fra 2020, idet indtægten beregnes på baggrund af regnskabsåret 2019. Konsekvensen af den nye lov er, at den årlige indtægt falder til 1,8 mio. kr. Da der er de samme driftsudgifter, kan der forventes en årlig nettoindtægt på 1,3 mio. kr. med den nye lov.

    

   Det bemærkes, at nettoindtægten på 1,3 mio. kr. er betinget af, at parkanter altid melder sig ind i betalingssystemet, når de parkerer på en p-plads med betalingsparkering. Parkanterne kan nemt melde sig ind i systemet via app, mens det kræver indtastning af nummerplade ved brug af betalingsautomater.

    

   Dette skal ske for at undgå snyd med parkeringsskiver og dermed en reduktion i indtægt. Parkanter skal således også melde sig ind, selvom de kun ønsker at parkere i de 2 gratis timer.

    

   Forvaltningen anbefaler, at der politisk tages stilling til, om der fortsat skal arbejdes hen mod indførelse af betalt parkering i 2019 på trods af de ændrede forudsætninger, hvor indtægten fra betalt parkering med den nye lov forventes at falde fra forventet 5,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr. 

    

   Herudover anbefaler forvaltningen, at muligheder for fremtidig finansiering af renoveringsbehovet drøftes.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 15 Forslag til revision af gågaderegulativ for Viborg og Bjerringbro
  • Resume

   Teknisk Udvalg har sendt forslag til revision af gågaderegulativ for Viborg og Bjerringbro i høring. Der skal nu efter høringen træffes endelig beslutning om revision af gågaderegulativerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at gågaderegulativet endeligt vedtages for Viborg og Bjerringbro revideret med tilføjelse af regler om skiltning, herunder sandwichskilte, beachflag og bannere for Viborg som vist i bilag 4 og 5,

    

   2. at kommunes hjemmeside om gågaderegulativet opdateres og forbedres i forbindelse med vedtagelse af det nye regulativ,

    

   3. at gågaderegulativet fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet, og

    

   4. at gågaderegulativet træder i kraft den 1. i måneden efter politiets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Simon Højer

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-06-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at gågaderegulativet endeligt vedtages for Viborg og Bjerringbro revideret med tilføjelse af regler om skiltning, herunder sandwichskilte, beachflag og bannere for Viborg som vist i bilag 4 og 5,

    

   2. at forvaltningen indkalder handelsstandsforeningerne i Bjerringbro og Viborg til drøftelse af udmøntning af regulativet,

    

   3. at kommunes hjemmeside om gågaderegulativet opdateres og forbedres i forbindelse med vedtagelse af det nye regulativ,

    

   4. at gågaderegulativet fremsendes til godkendelse hos politiet efter godkendelse i byrådet, og

    

   5. at gågaderegulativet træder i kraft den 1. i måneden efter politiets godkendelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde 25. april 2018 (sag nr. 11) at sende et forslag til revision af gågaderegulativerne for Viborg og Bjerringbro i høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har hørt Viborg Handel og Bjerringbro Byforum Detail vedrørende forslag til revision af gågaderegulativet. Herudover er forslaget til revision af gågaderegulativet blevet offentliggjort på Viborg Kommunes hjemmeside.

    

   Forvaltningen har modtaget høringssvar fra

   1.      Viborg Handel jf. bilag 1,

   2.      Bjerringbro Byforum Detail jf. bilag 2 og

   3.      Ole Capion jf. bilag 3

    

    

   Ad.1.

   Viborg Handel har følgende bemærkninger til gågaderegulativ for Viborg:

    

   -        Håndhævelse og kommunikation

   -        Medtagelse af Jernbanegade i gågaderegulativet

   -        Ejerskab over gågadeareal

   -        Gadesælgere

   -        Inventar i gågaden

   -        Gebyr og betaling for brug af vejarealet

   -        Udeservering på Nytorv

   -        Torvehandel

   -        Gadesalg

    

    

   Håndhævelse og kommunikation

   Viborg Handel ønsker oplyst, om der vil være kommunikationsindsats i forbindelsen med revisionen af gågaderegulativet. Konkret forslår Viborg Handel, at der laves en let læselig udgave af regulativet – gerne med humoristisk tvist. Herudover ønsker Viborg Handel, at der laves en hjemmeside tilsvarende Hernings hjemmeside ”brug byen”. Specifikt ønsker Viborg Handel kommunikeret ud, at gadearealet er offentligt og dermed ikke ejes af butiksindehaverne.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har til hensigt i forbindelse med vedtagelsen af det nye gågaderegulativ at forøge fokus på håndhævelsen af regulativet, herunder vil der bl.a. gennemføres flere besigtigelser i byen.

    

   Forvaltningen vil opgradere Viborg Kommunes hjemmeside om gågaderegulativerne.


   Medtagelse af Jernbanegade i gågaderegulativet.

   Viborg Handel ønsker Jernbanegade medtaget i regulativet, idet Viborg Handel ønsker få optimeret udseendet af gaden med bl.a. nye skilte, som de anser som en ”velkomstgade” for Viborg by.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det er forvaltningens opfattelse, at medtagelsen af Jernbanegade i gågaderegulativet ingen indflydelse har på gadens udseende. En medtagelse af Jernbanegade i gågaderegulativet vil ikke forbedre gadens udseende, men alene medføre en detailregulering af gaden, som forvaltningen ikke for nuværende skønner nødvendigt.

    

   Gadesælgere

   Viborg Handel ønsker forbud mod gadesælgere indføjet i gågaderegulativet, da Viborg Handel finder deres salgsmetoder meget generende og mener, at” gadesælgerne” har en negativ påvirkning af omsætningen for de forretningsdrivende. Derfor foreslår Viborg Handel, at de velgørende organisationer og andre gadesælgere skal søge tilladelse på lige fod med de øvrig forretningsdrivende i Viborg.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det kræver som udgangspunkt ikke forudgående tilladelse for en forretningsdrivende at rette uopfordret henvendelse til en forbruger på gaden, jf. forbrugeraftalelovens § 4. Desuden er de velgørende organisationer ikke at betragte som erhvervsdrivende, da organisationerne ikke drives med profit for øje, og de falder helt uden for forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. Det kræver altså ingen form for tilladelse eller andet at rette henvendelse til forbipasserende på gaden.

    

   I forbindelse med arbejderne til gældende indsamlingslov blev det vurderet, at et forbud mod de velgørende organisationers hverver vil stride mod fundamentale frihedsrettigheder. De velgørende organisation er dog underlagt reglerne om god indsamlingsskik.  

    

   Såfremt der ønskes opstilling af boder eller andet i forbindelse med gadesalget, ville det kræve forudgående tilladelse til råden over vejarealet.

    

   Inventar der benyttes af de forretningsdrivende

   Viborg Handel ønsker retningslinjer indføjet i gågaderegulativet om de forretningsdrivendes brug af inventar, som f.eks. sandwichskilte. Konkret forslår Viborg Handel 1 sandwichskilt pr. butik og forbud mod beachflag og bannere.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen kan tilslutte sig Viborg Handels forslag.

    

   Gebyrer og betaling for brug af vejarealet

   Viborg Handel ønsker indføjet regler om gebyrer og betaling for brug af kommunens vejareal. Herudover ønsker Viborg Handel mulighed for at administrationen og fastsættelsen af betaling og håndhævelsen kan overdrages til aktører, som f.eks. Viborg Handel.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   I denne sammenhæng henvises til dagsorden af 25. april 2018, hvor forvaltningen anførte følgende anbefalinger:

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke opkræves betaling for torvehandel, da det vurderes at ville virke begrænsende på torvehandlen. Dette skal ses i lyset af, at der arbejdes for øget torvehandel. Der er dog mulighed for, at handelsstandsforeningerne kan søge om tilladelse til at arrangere torvehandlen. Handelsstandsforeningerne kan i den forbindelse opkræve leje for stadepladser til dækning af udgifter til administration, annoncer, parasoller mv. af de torvehandlende.

    

   Ligeledes anbefales det, at der ikke opkræves betaling for salgsboder.

    

   Omkring betaling for udeservering, kan det oplyses, at de kommuner, der har valgt betaling for udeservering typisk anvender en model, hvor der betales et beløb beregnet ud fra antal kvadratmeter og antal måneder, der er udeservering. Beløbet svinger fra knap 100 kr./kvm./md. centralt i Aarhus (hvor et areal langs facaden dog er gratis) til 20 og 30 kr./kvm./md. i for eksempel Silkeborg. Herudover har eksempelvis Roskilde kun betaling fra april-oktober. Det skal tilføjes, at fx Københavns Kommune har valgt, at det er gratis. Ud fra beløbenes størrelse og administrationen ved opkrævning foreslår forvaltningen, at der ikke opkræves betaling for udeservering.

    

   Forvaltningen anbefaler således, at arrangøren ikke skal betale ved større arrange­menter/events til Viborg Kommune for brugen af vejarealet. Arrangøren skal i stedet afholde alle udgifter til nødvendig skiltning, afmærkning, renholdelse m.v. Arrangøren må selv aftale betaling for fx billetter og udeservering med de aktører, der indgår i arrangementet/eventen, for det aftalte vejareal. Dette skal fremgå af aftalen.

    

   Det vil sige, at forvaltningen anbefaler, at der ingen betaling er til Viborg Kommune ved brug af vejarealet til følgende:

   ·           Vareudstilling: Butikker skal glatførebekæmpe og renholde i zonen

   ·           Torvehandel og salgsboder: Ansøger skal rengøre efter sig

   ·           Udeservering: Ansøger skal rengøre efter sig

   ·           Større arrangementer/events: Ansøger skal rengøre efter sig samt sørge for afspærring og skiltning.

    

   Viborg Kommune har hidtil afholdt udgifter til strøm ved torvehandel på både Hjultorv og Nytorv i Viborg.

    

   Udeservering på Nytorv

   Viborg Handel ønsker, at der fortsat er mulighed for afholdelse af torvedage/Smag på Nytorv i perioden april til september, så der er mulighed for at opsætte blomsterkummer og trallemøbler i den gule cirkel på markeret på Nytorv i udkastet til gågaderegulativet.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at indskrive en separat bestemmelse herom i gågaderegulativet. Der er allerede en bestemmelse i det forslåede gågaderegulativ, afsnit 5 ”Torvehandel”, hvorefter tilladelse til torvehandel på Nytorv gives efter ansøgning til kommunen. Vilkår om opsætning af inventar vil således fremgå af tilladelsen, som meddeles efter ansøgning til kommunen. 

    

   Gadesalg

   Viborg Handel ønsker, at der indføjes bestemmelse om, at gadesælgere kan opstille boder på nærmere definerede vejarealer, når der ikke er ”sæson” for Smag på Nytorv. Konkret foreslår Viborg Handel, at vejarealerne foran pengeinstitutterne på lørdage kan anvendes til dette formål.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det foreslåede gågaderegulativ indeholder allerede regulering af opstilling af salgsboder i afsnit 4 ”Midlertidige og mobile sagsboder”, hvorefter det kræver forudgående tilladelse at opstille salgsboder. Forvaltningen finder det ikke nødvendigt at tilføje yderligere til det forslåede gågaderegulativ omkring opstilling af salgsboder.

    

    

   Ad.2.

   Bjerringbro Byforum Detail har følgende bemærkninger til gågaderegulativet for Bjerringbro:

    

   -   Gågaden er primært for fodgængere

   -   Udvidelse af torvehandelsområde i Bjerringbro

    

   Gågaden er primært for fodgængere

   Bjerringbro Byforum Detail finder det bekymrende, at det forslåede gågaderegulativ ikke indeholder et afsnit om, at færdsel i gågaderne primært er for fodgængere. Bjerringbro Byforum Detail mener, at det forslåede gågaderegulativ med sin nuværende formulering af afsnit 1 ”Generelle forhold: formål og anvendelsesområde” kan tolkes som om, at al færdsel er tilladt. Bjerringbro Byforum Detail ønsker det tydeliggjort i gågaderegulativet, at gågaden primært er til gående færdsel. Herudover mener Bjerringbro Byforum, at den nuværende skiltning er utilstrækkelig, hvilket medfører, at en del bilister, trods forbud, bruger gågaden til færdsel.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Formuleringen ændrer efter forvaltningens opfattelse ikke på den tilladte færdsel i gågaderne. Et gågaderegulativ regulerer en gågade, altså et vejareal hvor den primære færdsel netop er fodgængere, dog med de få undtagelser af varelevering osv. Forvaltningen ser derfor ikke grund til at ændre på den forslåede formulering.

    

   Forvaltningen gennemgår skiltning af gågaderne i Bjerringbro og tilretter.

    

   Udvidelse af torvehandelsområde i Bjerringbro

   Bjerringbro Byforum Detail ønsker indføjet i det forslåede gågaderegulativs afsnit 5 ”Torvehandel”, at Mad & Kunstmarkedet kan finde sted på et af Bjerringbro Byforum Detail markeret område. Området kan ses i bilag 2, side 2.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det forslåede gågaderegulativ indeholder bestemmelser om torvehandel, hvorefter torvehandel kan tillades efter ansøgning til kommunen. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være nødvendigt at tilføje en bestemmelse som forslået af Bjerringbro Byforum Detail, da torvehandel i forvejen kan tillades efter nærmere ansøgning. Ønskes ”Mad & Kunstmarkedet” udvidet til andre vejarealer, kan der derfor blot indsendes ansøgning herom, hvorefter der vil blive foretaget en konkret vurdering af ansøgningen.

    

    

   Ad. 3.

   Ole Capion har følgende bemærkninger:

    

   Håndhævelse

   Ole Capion efterspørger forøget håndhævelse af gågaderegulativet i Viborg by. 

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har til hensigt i forbindelse med vedtagelsen af det nye gågaderegulativ at forøge fokus på håndhævelsen af regulativet, herunder vil der bl.a. gennemføres flere besigtigelser i byen.

    

   Rengøring og vedligeholdelse

   Ole Capion ønsker tilføjet bestemmelser omkring rengøring på vejarealerne og uden for butikkerne samt at butikkerne pålægges at vedligeholde deres facader.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Renholdelse af vejarealer er reguleret i Vinter- og renholdelsesregulativet. I gågadeområder har grundejerne pligten vedrørende snerydning, glatførebekæmpelser og renhold i en zone på 2 m langs ejendommene – eller til den markerede sømkant. Viborg Kommune har pligten på det resterende areal.

    

   Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. I gågaderne tilpasse praksis løbende efter forholdene.

    

   Hvad angår vedligehold af facader, er det forvaltningens vurdering, at der ikke i vejlovgivningen er hjemmel til at medtage bestemmelser herom, idet det ikke direkte vedrøre vejarealet, men den enkelte ejendomsforhold. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke bør medtages bestemmelser herom i gågaderegulativet.

    

   Udsmykning

   Ole Capion efterspørger mere udsmykning i gaderne og på torvene, og at bestemmelser herom medtaget i gågaderegulativet.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det er forvaltningens opfattelse, at spørgsmålet om udsmykning af gaderne er et spørgsmål om anlæg/drift af vejarealerne. Af denne årsag finder forvaltningen det ikke nødvendigt, at der tilføjes bestemmelser herom i gågaderegulativet. Ønskes der mere udsmykning i gaderne, kan dette prioriteres i forbindelse med anlæg/drift af vejarealerne/torvene.

    

   Trafik

   Ole Capion ønsker tilføjet regler i gågaderegulativet om trafiksikkerhed, begrænsning af biler, støj og bilos.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Reguleringen af trafikken samt trafiksikkerhed for vejarealerne omfattet af gågaderegulativet finder sted i trafikplanlægningen. og de trafikale forhold er allerede reguleret af skiltning ved gågaden, hvorefter trafiksikkerhed, begrænsning af biler, støj og bilos allerede er varetaget. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke bør medtages bestemmelser herom i gågaderegulativet.

    

   Kultur og kunst

   Ole Capions ønsker tilføjet regler i gågaderegulativet omkring bevarelse og vedligeholdelsen af offentlig kunst, samt at byen historie og kultur fremhæves.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vurderer det ikke nødvendigt, at der indsættes bestemmelser om vedligeholdelse af byens kunst. Dette spørgsmål vedrører den almindelige drift og vedligeholdelse og bør derfor ikke medtages i gågaderegulativet. Formålet med gågaderegulativet er at skabe formelle rammer for brug af gågaden, medens spørgsmålet om kultur og kunst er et spørgsmål om økonomiske prioriteter som ikke bør bestemmes i et gågaderegulativ.

    

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 16 Forslag til lokalplan nr. 489 for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at opføre ungdomsboliger nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby, hvor Hærvejsbroen får sit sydlige brofæste (kaldet ”Brolandingen”).

   Projektet kan ikke opføres inden for den gældende lokalplan. Der skal derfor tages stilling til, om et nyt lokalplanforslag for området kan godkendes og sendes i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 3.

  • Indstilling

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Byrådet den 05-09-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Simon Højer

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29-08-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-08-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. maj 2018 (sag nr. 22) at igangsætte planlægningen for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har haft en indledende dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen om skitsering af området.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Forvaltningen har i samarbejde med boligselskabet fået udarbejdet en helhedsplan for området, der kaldes ”Brolandingen”. Helhedsplanen er en foreløbig skitse af området, der fortsat er under afklaring. Den viser en mulig disponering af bygningshøjder, byrum, interne veje, parkering osv. Situationsplan fra helhedsplanen er i bilag 2.

    

   Boligselskabet ønsker, at de kommende ungdomsboliger, der omfatter en mindre del af ”Brolandingen”, overordnet set tager udgangspunkt i helhedsplanen.

    

   Eksisterende planforhold

    

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 470. Lokalplanen er lavet som en rammelokalplan for dette område, da de konkrete principper for den kommende bebyggelse, vejføring osv. ikke var afklaret på daværende tidspunkt. Det er derfor nødvendigt, at der vedtages en ny lokalplan, før der kan opføres bebyggelse inden for området.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017 – 2029 udlagt til bycenter. Den ønskede bebyggelse er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 489, der er i bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 489

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål (etageboliger, liberalt erhverv, almen service, restauranter og hoteller).

    

   Forvaltningen foreslår denne brede anvendelse for at give en fremtidig fleksibilitet i planen, såfremt der måtte komme ønsker om at etablere andre funktioner i tilknytning til ungdomsboligerne.

    

   Herudover er planens principper som følger:

    

   ·           Maks. bebyggelsesprocent: 175%.

   ·           Etageantal: Skal varieres inden for 5-7 etager (+tagterasse).

   ·           Bebyggelse må kun placeres inden for det udlagte byggefelt (undtaget er mindre bebyggelse som cykelskure og lignende).

   ·           Vejadgang skal ske via én overkørsel til Vilhelm Ehlerts Alle samt to interne adgange fra den øvrige del af området (”Brolandingen”). Herunder en intern adgang, der går under Hærvejsbroen.

   ·           Viborg Kommunes generelle parkeringsnorm gælder for området (herunder 1 p-plads pr. 2 ungdomsboliger) med mulighed for reduktion i forhold til stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

    

   Arkitekturpolitik

   Projektets arkitektur er screenet ud fra Viborg Kommunes Arkitekturpolitik. På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og boligselskabet er nedenstående p