Byrådet - Referat fra mødet den 20-06-2018

Referat

Mads Panny var fraværende under behandling af sagerne nr. 1-10.

 • 1 Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO (bevillingssag)
  • Resume

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til Om- og tilbygning af indskolingen og SFO på Nordre Skole.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighed i 2018

   2.    at udgiften på 862.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet

   3.    at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighed i 2018

   2.   at udgiften på 862.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet

   3.   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner fra 2014 blev det foreslået, at indskoling og SFO placeres i skolens østlige klassefløj som en samlet og integreret indskolingsafdeling, hvor faciliteterne er til stede og kan udnyttes hele vejen gennem børnenes dag, både i undervisnings- og fritidssammenhæng. Nuværende klasselokaler placeres i den eksisterende fløj, hvor der skal ske om- og tilbygning samt etablering af mekanisk ventilation og opdatering af de akustiske forhold.

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2018 priser):

    

   År 2018

   År 2019

   År 2020

   I alt

   862.000 kr.

   5.275.000 kr.

   7.263.000 kr.

   13.400.000 kr.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge forvaltningen og Ejendom og Energi.

    

   Beskrivelse

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 862.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Skitsering frem til november 2018 – godkendes i BUU

   Projektering, udbud og licitation frem til april 2019 – godkendes i BUU & Byråd

   Byggeperiode frem til juni 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Pulje til renovering af kloakker ved Frederiks og Hald Ege Skole (Bevillingssag)
  • Resume

   Frederiks og Hald Ege Skole ligger i områder hvor Spildevandsplanen 2014-2018 er udlagt til omlægning fra fælleskloak til separatkloak.

    

   Der er på investeringsoversigten 2018 afsat rådighedsbeløb til ekstern rådgiver i forbindelse med renovering af kloakker ved Frederiks og Hald Ege Skole.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.    at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 500.000 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker” med rådighedsbeløb i 2018

   2.    at udgiften på 500.000 finansieres med det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet

   3.    at direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at der gives en anlægsanlægsudgiftsbevilling på 500.000 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker” med rådighedsbeløb i 2018

   2.   at udgiften på 500.000 finansieres med det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet

   3.   at direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til Spildevandsplanen 2014-2018 er Frederiks og Hald Ege Skole udlagt til omlægning fra fælleskloak til separatkloak. Børn & Unge skal afholde udgiften til ekstern rådgiver.

    

   Inddragelse og høring

   Skolerne, forvaltningen og Ejendom & Energi samarbejder om projektet.

    

   Beskrivelse

   Beløbet søges frigivet til antagelse af ekstern rådgiver, så omfanget af renoveringen kan blive belyst.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ekstern rådgiver forventes at blive antaget efter frigivelse af anlægsbeløbet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Igangsættelse af omlægning fra fælleskloak til separatkloak på Frederiks og Hald Ege Skole.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 3 Opførelse af nye bygninger til Rosenvængets Skole (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet har besluttet, at der skal opføres nye bygninger til Rosenvængets Skole i tilknytning til Finderuphøj Skole.

    

   Kærsgaard & Andersen A/S (KAAI), der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation.

    

   Der søges om godkendelse af licitationsresultatet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes,

    

   2. at opførelsen af nye bygninger til Rosenvængets Skole igangsættes,

    

   3. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 57.000.000 kr. til kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane” med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2018, med rådighedsbeløb på 28.000.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 19.000.000 kr. i 2020,

    

   4. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2018 finansieres

   -      med 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

   -      med 9.000.000 kr. (2018-priser) ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 (i budget 2018-2021) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022,

    

   5. at udgiften på 28.000.000 kr. (2018-priser) i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019,

    

   6. at udgiften på 19.000.000 kr. i 2020 finansieres

   -      med 12.000.000 kr. (2018-priser) af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019, og

   -      med 7.000.000 kr. (2018-priser) idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes,

    

   2. at opførelsen af nye bygninger til Rosenvængets Skole igangsættes,

    

   3. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 57.000.000 kr. til kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane” med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2018, med rådighedsbeløb på 28.000.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 19.000.000 kr. i 2020,

    

   4. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2018 finansieres

   -      med 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

   -      med 9.000.000 kr. (2018-priser) ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 (i budget 2018-2021) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022,

    

   5. at udgiften på 28.000.000 kr. (2018-priser) i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019,

    

   6. at udgiften på 19.000.000 kr. i 2020 finansieres

   -      med 12.000.000 kr. (2018-priser) af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2019, og

   -      med 7.000.000 kr. (2018-priser) idet beløbet, der er afsat til projektet i overslagsåret 2019 nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2019-2022.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet den 20. september 2017 (sag nr. 3) bevilligede byrådet 3,4 mio. kr. til rådgivning ved Kærsgaard & Andersen A/S til projektet med etablering af Rosenvængets Skole.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021, at der skal opføres nye bygninger til Rosenvængets Skole i tilknytning til Finderuphøj Skole.

    

   Der har den 9. maj 2018 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået, og de er alle fundet konditionsmæssige. Licitationsresultatet fremgår af bilag nr. 1.

    

   På baggrund af licitationsresultatet og besparelser opstilles nedenstående budgetter:

    

    

   Licitationsresultat 9. maj 2018

   Håndværkerudgifter:

   • Licitationspriser
   • Vinterforanstaltninger x 2 vinter (3%)      
   • Uforudsete udgifter (8%)

    

   40.124.542 kr.

   1.200.000 kr.

   3.200.000 kr.

    

   44.524.542 kr.

   Bygherreleverancer:       

   • Udearealer (Nye og flytning af eksisterende legepladser, ekstra belægninger, overdækninger m.m.)        
   • Løst inventar inde og ude
   • IT, Keep Focus, energimærkning, trykprøvning og andre opkoblinger og attester        
   • CTS-arbejder inkl. opkoblinger m.m.       

    

    

    

   2.800.000 kr.

   1.800.000 kr.

    

    

   600.000 kr.

   2.200.000 kr.

    

   7.400.000 kr.

   Omkostninger og diverse:

   • Byggeplads drift af strøm og varme samt tilslutningsafgifter for el, vand, varme og kloak
   • Forudsete udgifter (Yderligere landinspektør, geoteknik undersøgelser, arkæologi, indeksregulering, flytteudgifter, alm. skilte og myndighedsskiltning, brandmateriale, slutrengøring, rottespærre m.m. 
   • Ny offentlig skolevej inkl. P-pladser

    

    

    

   1.100.000 kr.

    

    

    

    

    

   975.458 kr.

   3.000.000 kr.

    

   5.075.458 kr.

   I alt

   57.000.000 kr.

    

   På mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 14) bevilligede byrådet 3 mio. kr. til etablering af baneanlæg til boldklubben Viborg B67 til erstatning for den boldbane, hvorpå Rosenvængets Skole opføres. Bevillingen blev givet af projektets samlede økonomiske ramme på 60 mio. kr.

    

   På investeringsoversigten er der afsat 6 mio. kr. i 2018, 42 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Rosenvængets Skole forventes at kunne indflytte de nye bygninger i august 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Folkeskolen - styrelsesvedtægt
  • Resume

   Styrelsesvedtægten og bilag hertil redigeres en gang årligt og godkendes politisk, så den redigerede udgave er klar til det kommende skoleårs start.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede ændringer af styrelsesvedtægten for skoleåret 2017/2018 på mødet den 30. maj 2017 (sag nr. 11).

    

   Byrådet godkendte på mødet den 27. marts 2007, (sag nr. 162), for første gang styrelsesvedtægten for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

    

   Formålet med udarbejdelsen af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte

   • antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
   • fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
   • regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed
   • skolebestyrelsens beføjelser
   • omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er kun ændret i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.

    

   Der er gennemført to væsentlige ændringer:

   ·       Principper for tildeling af ressourcer

   ·       Visitation ved skoleudsættelse

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 20. juni 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Ungdomsskolen - styrelsesvedtægt
  • Resume

   Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler om valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

            

   1.  at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole godkendes

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-05-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

            

   1.  at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole godkendes

    

    

                                              

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og ungdomsudvalget behandlede seneste ændringer på sit møde den 30. maj 2017 (sag nr. 10)

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007 (sag nr. 207), for første gang styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   Inddragelse og høring

   Vedtægt og bilag har været til høring i ungdomsskolebestyrelsen.

    

   Beskrivelse

   Der er en enkelt ændring i styrelsesvedtægten. Ændringen er markeret med rødt.

    

   Ændringen omhandler

   • Procedure for godkendelse af referater

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 20. juni 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022, Ll. Torup-området
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle udkast til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022. Tillægget danner grundlag for, den fremtidige vandforsyningsstruktur i området ved Ll. Torup.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslaget til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslaget til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022 godkendes som forelagt.

    

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 30. november 2017 (sag nr. 5) besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til Vandforsyningsplan 2012-2022 vedrørende drikkevandsforsyning i området ved Ll. Torup.

    

   Sagen er desuden tidligere behandlet på følgende møder:

   ·           Teknisk Udvalg den 4. februar 2009, sag nr. 30

   ·           Byrådet den 4. marts 2009, sag nr. 57

   ·           Teknisk Udvalg den 7. oktober 2009, sag nr. 188

   ·           Byrådet den 4. november 2009, sag nr. 271

   ·           Klima- og Miljøudvalget den 3. juni 2010, sag nr. 71

   ·           Byrådet den 23. juni 2010, sag nr. 250

   ·           Klima- og Miljøudvalget den 3. marts 2011, sag nr. 43

   ·           Klima- og Miljøudvalget den 2. september 2011, sag nr. 131

   ·           Klima- og Miljøudvalget den 3. maj 2012, sag nr. 65

   ·           Klima- og Miljøudvalget den 5. september 2013, sag nr. 1

   ·           Klima- og Miljøudvalget den 4. september 2014, sag nr. 7           

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget til Tillæg nr. 2 offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside. Høringsperioden er 8 uger.

    

   Beskrivelse
   Forvaltningen har igennem længere tid arbejdet på en løsning med at forsyne området ved Ll. Torup. Her er vandkvaliteten i det øvre grundvandsmagasin ringe, og de geologiske forhold gør, at det ikke er muligt at bore ned til et dybereliggende grundvandsmagasin med en tilfredsstillende vandkvalitet.

    

   Forvaltningen har arbejdet med flere modeller til forsyning af området og er efter forhandling med vandværkerne i området nået frem til en model, hvor området forsynes af Ulbjerg Vandværk. Samtidig ændres forsyningsgrænsen for Møldrup Vandværk, således at enkelte ejendomme, der naturligt kan forsynes fra Møldrup Vandværks ledningsnet, forsynes herfra.

    

   Tre ejendomme, der ligger i den nordøstlige del af forsyningsområdet for Ll. Torup, kommer til at ligge udenfor forsyningsområde og skal hermed som udgangspunkt kunne forsyne sig selv.

   Fremtidig vandforsyningsstruktur
   I den fremtidige vandforsyningsstruktur udvides Ulbjerg Vandværks forsyningsområde til at omfatte størstedelen af forsyningsområdet ved Ll. Torup. Det nye forsyningsområde er angivet på kortet i bilag 1.

    

   For Møldrup Vandværk ændres det nuværende forsyningsområde til også at omfatte Tingvej 54 og Kallestrupvej 90, 9632 Møldrup. Ejendommene tilsluttes i henhold gældende takstblad for Møldrup Vandværk ved tilslutning.

    

   De tre ejendomme Spanggårdsvej 1, 2B og 4 placeres udenfor forsyningsområdet og til egen forsyning. På ejendommen Spanggårdsvej 2B findes en markvandingsboring, der er 80 meter dyb og indvinder fra et kalkmagasin. Der er udtaget en vandprøve fra boringen, der viser en tilfredsstillende vandkvalitet til drikkevandsformål. Det er bl.a. på den baggrund vurderet, at de tre ejendomme har mulighed for at etablere egen vandforsyning, såfremt der opstår problemer både kvalitativt som kvantitativt.

    

   Der er flere muligheder for forsyning af de tre ejendomme, hvis behovet opstår. Det er blandt andet muligt at:

   ·           anvende markvandingsboringen til forsyning af husholdningen på Spanggårdsvej 2B,

   ·           etablere en ny vandforsyning på Spanggårdsvej 1 og 4 – eventuelt en fælles boring for de to ejendomme,

   ·           tilslutte ejendommene til Møldrup Vandværk, hvis det ønskes og kan ske på økonomisk rimelige vilkår.

    

   Ll. Torup-området
   Ulbjerg Vandværk har ansvaret for at forsyne Ll. Torup-området med drikkevand.

   Fra Ulbjerg Vandværk etableres en forsyningsledning, der leverer vand til ejendommene i Ll. Torup-området. Området udbygges i takt med forbrugernes ønske om tilkobling til Vandværket.

    

   Ulbjerg Vandværk har ansvaret for drift og vedligeholdelse af ledningsnet og forsyningsanlæg.

    

   Ulbjerg Vandværk har udarbejdet særskilt takstblad for tilslutning i Ll. Torup-området. 

   Ejendommene Tingvej 54 og Kallestrupvej 90, Møldrup, tilkobles Møldrup Vandværk i henhold til vandværkets godkendte takstblad.

    

   Udgifter til sløjfning af de private boringer i Ll. Torup skal bekostes af forbrugerne selv.

   Ejendomme, hvor kravet til vandkvalitet ikke er overholdt, kan efter vandforsyningslovens § 29 blive pålagt tilslutning til Ulbjerg eller Møldrup Vandværk.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes på http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=134

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022 for området ved Ll. Torup. Forslaget fremlægges for Klima- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, hvorefter det skal i 8 ugers høring.

    

   Efter høringen behandles indkomne høringssvar, og det endelige tillæg fremlægges i Klima- og Miljøudvalget. Herefter skal tillægget godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. Tillægget til vandforsyningsplanen for Ll. Torup-området forventes endelig godkendt medio 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 (Vammen)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at fælleskloakken i Vammen kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

    

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. marts 2018 (sag nr. 2) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 5. marts 2018 til den 30. april 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at fælleskloakken i Vammen kan omlægges til separatkloak.

    

   Følgende områder vil blive berørt af omlægningen:

   ·        Bygmarksvej

   ·        Bøgedalen 1F

   ·        Catrinevej

   ·        Egestubben

   ·        Enebærvej

   ·        Grøndalsvej

   ·        Haugårdsvej

   ·        Hobrovej

   ·        Hybenvej

   ·        Langsøvej

   ·        Løndalen

   ·        Norupvej

   ·        Nørregade

   ·        Tinghøjvej

   ·        Tjele Møllevej

   ·        Toften

    

   Oversigtskort med afgrænsning af de planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 (Vammen)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillægget vedrører omlægning af spildevandsledninger fra fælles- til separatkloak samt etablering af pumpestation og rensedamme (bassiner) i Vammen (Tillæg nr. 24).

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   ·           Etablering af spildevandsledninger

   ·           Etablering af rensedamme.

   ·           Etablering af pumpestation og øvrige spildevandstekniske anlæg. 

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Finansiering af klimatilpasningsprojekt ved Grundfos (bevillingssag)
  • Resume

   En del af Grundfos’ arealer i Bjerringbro er udpeget som risikoområde i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan. Supplerende risikoanalyse samt oplevede hændelser har vist, at der for visse dele af Grundfos’ bygninger er høj risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

    

   Der foreligger nu et skitseprojekt, der omfatter en række delprojekter, som enkeltvis har en funktion, der er med til at mindske risikoen for oversvømmelser. Delprojekterne 8, 9, 12 og 13 ønskes i første omgang realiseret.

    

   Det indstilles, at Viborg Kommune i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S og Grundfos arbejder videre med at finansiere delprojekterne 8, 9, 12 og 13 via samfinansiering, hvor parterne fordeler udgifterne efter deres andel i de enkelte delprojekter. Viborg Kommune har økonomisk andel i delprojekt 9, der vedrører strømningsvej på Poul Due Jensens Vej.   

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. til kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning, 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

   2. at udgiften på 125.000 kr. i 2018 finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”,

    

   3. at det resterende rådighedsbeløb i 2018 på 1.310.000 kr. overføres til 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 125.000 kr. til kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning, 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

   2. at udgiften på 125.000 kr. i 2018 finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning”, og

    

   3. at det resterende rådighedsbeløb i 2018 på 1.310.000 kr. overføres til 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022.

    

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 25. januar 2017 vedtaget ”Klimatilpasningsplan for Viborg Kommune” (sag nr. 19).

    

    

   Inddragelse og høring

   Grundfos og Energi Viborg Vand A/S har deltaget i projektet.

    

    

   Beskrivelse

   Grundfos i Bjerringbro er optaget som risikoområde i Klimatilpasningsplanen for Viborg Kommune.

    

   På den baggrund samt yderligere risikovurdering og oplevede oversvømmelser har Grundfos, Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S samarbejdet om et klimatilpasningsprojekt. Samarbejdet har været ledet af en styregruppe med repræsentanter for Energi Viborg Vand A/S, Viborg Kommune, Teknik & Miljø samt Grundfos.

    

   På baggrund af samarbejdet er der udarbejdet et løsningskatalog (bilag 1) indeholdende 14 delprojekter, som alle er en del af den samlede klimatilpasningsløsning, der skal klimasikre Grundfos i tilfælde af kraftig regn og skybrud. Løsningskataloget er suppleret med notat (bilag 2), der beskriver sikring af strømningsvej fra regnvandsbassin til Gudenåen (delprojekt 15).

    

   Styregruppen anbefaler, at delprojekter samfinansieres efter en model, hvor der for hvert delprojekt er taget stilling til fordeling af udgifter parterne imellem.

    

   På baggrund af kommunens klimatilpasningsplan samt oplevede hændelser er det kommunens vurdering, at der er behov for igangsætning af klimatilpasning for at sikre det byområde i Bjerringbro, hvor Grundfos ligger, mod oversvømmelse i tilfælde af kraftig regn og skybrud. I første omgang ønskes delprojekterne 8, 9 12 og 13 realiseret, hvoraf Viborg Kommune har andel i delprojekt 9.  

    

   Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at de i skitseprojektet identificerede delprojekter vil kunne sikre byområdet mod fremtidig oversvømmelse.

    

   Forvaltningen er enig i styregruppens anbefaling om, at der bør arbejdes videre med en løsning, hvor de delprojekter, der vedrører overfladevand fra omkringliggende markarealer, vejarealer eller kloakoplande, samfinansieres i forhold til parternes andel i de enkelte projekter.

    

   Økonomi

   På baggrund af skitseprojektet (bilag 1 og 2) forventes kommunens udgifter til realisering af delprojekterne 8, 9, 12 og 13 at være følgende:

    

   Delprojekt

   Projektejer

   Udgifter (forventede)

   Viborg Kommune

   Total

   8

   Grundfos

   0 kr.

   150.000 kr.

   9

   VK

   125.000 kr.

   250.000 kr.

   12

   Grundfos

   0 kr.

   2.100.000 kr.

   13

   Grundfos

   0 kr.

   650.000 kr.

   Total

   125.000 kr.

   3.150.000 kr.

    

   Finansiering

   Viborg Kommunes andel af klimatilpasningsprojektet finansieres indenfor Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde.  Der søges derfor om bevilling til delprojekt nr. 9, som Viborg Kommune har en økonomisk andel i. 

    

   På kontoen ”Indsatsplan for klimatilpasning” er der i budgetårene 2018-2021 afsat 1.020.000 kr. årligt. Inklusiv overførsel fra 2017 udgør det samlede rådighedsbeløb 1.435.000 kr. i 2018.

    

   Alternativer

   Et alternativt til samfinansiering kunne være medfinansiering, hvor projektejer i første omgang afholder alle udgifter til projektet. Via tilbagebetaling over en periode på minimum 10 år og højest 25 år tilbagebetaler Energi Viborg Vand A/S op til 75% af projektets udgifter.

    

   Medfinansiering af alternative projekter forudsætter, at projektet er omkostningseffektivt i forhold til sædvanlig afhjælpningsløsning med traditionelle spildevandsanlæg. 

    

   Forud for igangsætning af et medfinansieringsprojekt skal Forsyningssekretariatet kontrollere den økonomiske ramme og forhåndsgodkende eventuelt tillæg til Energi Viborg Vands prisloft. Materiale til godkendelse ved Forsyningssekretariatet skal indsendes inden den 1. april for projekter, der ønskes gennemført efterfølgende kalenderår eller senere.

    

   Parterne har vurderet, at alternativet ikke kan benyttes til finansiering af projektet, da der klimasikres udover spildevandsforsyningens serviceniveau, hvorfor projektet ikke kan vurderes omkostningseffektivt i forhold til sædvanlig afhjælpningsløsning ved traditionelle spildevandsanlæg.  

    

    

   Tidsperspektiv

   Delprojekterne 8, 9, 12 og 13 planlægges gennemført i 2018.

    

   Der er ikke taget stilling til realisering af de øvrige delprojekter.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Viborg Naturpark - midler til afledte projekter (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med Viborg Naturparkprojektet er der afsat 200.000 kr. til afledte projekter indenfor Viborg Naturpark-projektet.


   Der skal frigives en anlægsbevilling, og udvalget skal tage stilling til principperne for anvendelsen af bevillingen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 200.000 kr. i 2018 finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark”.

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller desuden,

    

   3. at udvalget godkender forvaltningens forslag til anvendelsen af puljen.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Fraværende: Mads Panny

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Klima- og Miljøudvalget godkendte forvaltningens forslag til anvendelse af puljen og indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark, 2018” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 200.000 kr. i 2018 finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Udvikling af Viborg Naturpark”.

   Allan Clifford Christensen var fraværende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har afsat et årligt beløb til udvikling og implementering af Viborg Naturpark-projektet inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

    

   Der er på kontoen afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. hvert år i årene 2018-2021.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget har ikke formuleret konkrete ønsker til anvendelsen.

    

   Forvaltningen foreslår, at pengene bruges til at understøtte igangværende og nye initiativer, der lever op til naturpark-strategien og underbygger brugerrådets arbejde og prioriteringer, herunder:

    

   ·           Offentlige møder, brugerrådsmøder, inddragelse og samskabelse, herunder projektet ”Naturen i Arnbjerg” og ”Generationsmødet” (ca. 25.000 kr.)

   ·           Projekt børneskov (ca. 30.000 kr.)

   ·           Naturprojekter (ca. 50.000 kr.)

   ·           Faciliteter som bænke, hegn, shelters, stier, udsigtskiler (ca. 50.000 kr.)

   ·           Kommunikation ift. snitfladen mellem udviklingsplanen for Viborg Søerne og Viborg naturpark (ca. 20.000 kr.)

   ·           Antropologistudie om normer og værdier i naturparken (ca. 25.000 kr.)

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
 • 11 Behandling af indkomne ideer og forslag fra fordebat vedr. Viborg Bioenergi
  • Resume

   Efter afholdt fordebat vurderer forvaltningen, at de indkomne forslag og ideer skal forelægges til politisk beslutning inden udarbejdelse af planforslag og miljøkonsekvensrapport/miljørapport. Der er indkommet 89 forslag og ideer, som især handler om de afledte udfordringer ved et eventuelt biogasanlæg, herunder transport, vejforhold, lugt, støj, natur, landskab og lokalområdets udviklingsmuligheder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der tages stilling til, om planlægningen fortsættes som beskrevet,

    

   2. at der tages stilling til, om miljøkonsekvensrapport-/miljørapport-proceduren fortsættes som beskrevet,

    

   3. at bilag 3 ”Notat med behandling af forslag og ideer fra fordebatten for Viborg Bioenergi” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt forslag og ideer.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde var det oplyst, at den korrekte beslutning i Klima- og Miljøudvalget ikke var anført i sagens indstilling.

    

   Den korrekte beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2018 (sag nr. 9) lyder:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at planlægningen fortsættes som beskrevet,

    

   2. at miljøkonsekvensrapport-/miljørapport-proceduren fortsættes som beskrevet, og

    

   3. at bilag 3 ”Notat med behandling af forslag og ideer fra fordebatten for Viborg Bioenergi” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt forslag og ideer.”

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at planlægningen fortsættes som beskrevet,

    

   2. at miljøkonsekvensrapport-/miljørapport-proceduren fortsættes som beskrevet, og

    

   3. at bilag 3 ”Notat med behandling af forslag og ideer fra fordebatten for Viborg Bioenergi” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt forslag og ideer.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at planlægningen fortsættes som beskrevet,

    

   2. at miljøkonsekvensrapport-/miljørapport-proceduren fortsættes som beskrevet, og

    

   3. at bilag 3 ”Notat med behandling af forslag og ideer fra fordebatten for Viborg Bioenergi” godkendes og sendes som svar til dem, der har indsendt forslag og ideer.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede den 25. januar 2018 (sag nr. 10) at igangsætte planlægningen og den forudgående offentlighedsfase for et biogasanlæg syd for Vammen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Fordebat

   Der har været afholdt fordebat i perioden 1. februar 2018 til 14. marts 2018 med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet af den videre planlægning og til indholdet af miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten. Til fordebatten og høringen af berørte myndigheder blev der udarbejdet et debatmateriale (bilag 1).

    

   Borgermøde

   Debatten på borgermødet den 28. februar 2018, hvor der deltog ca. 200 borgere, drejede sig om:

          Placering

          Vejforhold og transport

          Transportafstand

          Lugtgener

          Klimaregnskab

          Påvirkning af natur og landskab

          Påvirkning af lokalområdets udvikling

          Uvildighed i vurderinger

    

   Forslag og ideer

   Der er indkommet 89 besvarelser med forslag og ideer, heraf 1 høringssvar fra berørte myndigheder (Viborg Stift). De samlede besvarelser er i bilag 2. Besvarelserne omhandler:

   ·           Trafik, vejforhold og trafiksikkerhed

   ·           Transportafstand

   ·           Partikelforurening fra transport

   ·           Lugt fra biogasanlæg og transporter

   ·           Støj fra aktiviteter på biogasanlægget og fra transport

   ·           Påvirkning af natur, landskab og støjfrit område

   ·           Risiko for udslip af biomasse fra biogasanlæg og transporter

   ·           Placering og forslag til alternativ placering

   ·           Gasledning til naturgasnet

   ·           Energiforbrug og klima

   ·           Majsdyrkning

   ·           Påvirkning af lokal udvikling

   ·           Værdiforringelse af ejendom

   ·           Erstatningsmulighed

   ·           Udgifter til vejanlæg og vejvedligeholdelse

   ·           Kommunegaranti, tilskudsordninger og samfundsøkonomi

   ·           Ejerforhold

   ·           Ansøgning og planlægningsproces

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningens behandling af forslag og ideer er i bilag 3. Bilaget indeholder et kortfattet resume af de indkomne forslag og ideer samt forvaltningens vurdering og forslag til svar til disse.

    

   Hvis planlægningen fortsættes, vil de indkomne ideer og forslag i stort omfang blive belyst i miljøkonsekvensrapporten/miljørapporten, der skal ledsage planforslagene.

    

   Forvaltningen foreslår, at følgende emner fra fordebattens forslag og ideer i givet fald indgår i miljørapporten og den videre planlægning:

   ·           en belysning af ruterne for biomassetransport, og beskrivelse af hvor stor merbelastningen bliver på vejene omkring biogasanlægget.

   ·           belysning af vejenes eksisterende tilstand og en gennemgang af udsatte lokaliteter.

   ·           belysning af en eventuel påvirkning af trafiksikkerheden på udsatte lokaliteter.

   ·           lugtberegninger og beskrivelse af håndtering af lugt fra biogasanlægget og lastbiltransporter.

   ·           belysning af hvordan støj fra aktiviteter på biogasanlægget vil påvirke omgivelserne omkring biogasanlægget, og hvordan en forøget trafikstøj vil påvirke omgivelserne på udvalgte steder i Vammen, Rødding samt det i Kommuneplanen udpegede støjfri område ved Tjele Langsø.

   ·           beskrivelse af biogasanlæggets påvirkning på natur, landskab og fortidsminder samt Natura2000 områder og de i Kommuneplanen udpegede værdifulde landskaber omkring Tjele Langsø. Rapporten skal indeholde visualiseringer af biogasanlægget.

   ·           belysning af håndteringen af gylle på biogasanlægget og ved transporter, samt risiko, eventuelle konsekvenser og afværgeforanstaltninger for gylleudslip.

   ·           beskrivelse af en alternativ placering ved DLG Fabrik Tjele og et 0-alternativ.

   ·           beskrivelse af biogasanlæggets bidrag til reduktion af klimagasser samt en beskrivelse af, hvor meget det forventede energiforbrug til diesel til transport vil udgøre i forhold til anlæggets bruttoenergiproduktion.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

    

   Planforslag til vedtagelse

   Ultimo 2018

   Offentlig høring

   Ultimo 2018

   Endelig vedtagelse

   Primo 2019

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Planerne og det ansøgte projekt kan resultere i et øget behov for vedligeholdelse af det eksisterende kommunale vejnet omkring Vammen og eventuelle investeringer i forstærkninger og udvidelser af udvalgte vejstrækninger. Miljørapporten skal belyse den trafikale merbelastning, og på den baggrund skal der tages stilling til, hvorvidt der eventuelt er basis for at indgå en udbygningsaftale med ansøger.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektets realisering kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, en lokalplan, en miljøvurdering af planforslagene og en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet endvidere en miljøgodkendelse.

    

   Miljøvurderingens miljørapport og miljøkonsekvensvurderingens miljøkonsekvensrapport slås sammen i én miljørapport, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planerne og projektet.

  • Bilag

 • 12 Behandling af 5 konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller
  • Resume

   Der skal tages stilling til behandling af 5 konkrete vindmølleansøgninger.  

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget drøfter ansøgningerne om vindmølleprojekter og beslutter procedure for en eventuel kommende planlægning.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at byrådet godkender udvalgets indstilling.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

   Johannes F. Vesterby og Dansk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018

   Klima- og Miljøudvalget drøftede ansøgningerne om vindmølleprojekter og besluttede at indstille til byrådet

    

   1. at igangsætte fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på et møde den 25. februar 2016 (sag nr. 1) en prioriteret rækkefølge for planlægning af 5 konkrete vindmølleprojekter: 1. Låstrup, 2. Daugbjerg, 3. Vinge, 4. Tolstrup, 5. Dalgas Plantage. Efter endt fordebat for vindmølleprojektet ved Låstrup besluttede byrådet den 25. januar 2017 (sag nr. 17) at stoppe planlægningen ved Låstrup.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på et møde den 1. juni 2017 (sag nr. 1), at der i 2017 ikke arbejdes videre med de 4 prioriterede vindmølleprojekter (Daugbjerg, Vinge, Tolstrup, Dalgas Plantage). Endvidere besluttede Klima- og Miljøudvalget, at forvaltningen skulle rette henvendelse til Forsvarsministeriet om mulighed for opstilling af vindmøller på forsvarets arealer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse svarede den 28. november 2017, at opsætning af vindmøller ikke er foreneligt med Forsvarets øvelsesaktiviteter, idet en række militære aktiviteter i så fald ikke kan gennemføres.

    

   Der er den 9. april 2018 indkommet en ny ansøgning om opstilling af 4 vindmøller vest for Finderup øvelsesterræn. Placeringen ligger 2,3 km fra ansøgningen ved Daugbjerg. Hvis der skal planlægges for begge projekter, skal det belyses, om vindmølleprojekternes samlede påvirkning af landskabet anses for ubetænkelig. Det er et krav fra vindmøllebekendtgørelsen til planlægning for vindmøller, der ligger nærmere end 28 gange totalhøjden (svarende til 4,2 km mellem vindmøller på 150 meter i totalhøjde).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har haft kontakt til alle ansøgere, og de er givet mulighed for at opdatere ansøgninger og beskrivelser af projekterne bl.a. mht. vindmøllestørrelser og nabotiltag.

    

   Ansøgerne fra hhv. Vinge (Tjele) og Tolstrup har henvendt sig for at høre til mulighederne for at fremme planlægningen for disse vindmølleprojekter.


   Forvaltningen har henvendt sig til ansøgerne fra Daugbjerg og Dalgas Plantage for at få en opdatering af ansøgningsstatus. Begge ansøgere har meddelt, at deres ansøgning fortsat er aktuel.

    

   Notat med en gennemgang af de 5 ansøgninger er i bilag 1.

    

   Forvaltningen har i notatet vurderet ansøgningerne med baggrund i kriterier fastsat i bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, Kommuneplan 2017-2029 og mindste afstand til boliger på 600 m. Alle områder er desuden blevet besigtiget, og der er foretaget en landskabelig vurdering. Der indgår desuden en beskrivelse af nabotiltag i de tilfælde, hvor ansøger har redegjort for det. Dette indebærer f.eks. opkøb af naboejendomme og oprettelse af lokale grønne ordninger.

    

   Her følger en kort beskrivelse og konklusion for hver af de 5 ansøgninger:

    

   Daugbjerg

   Der er søgt om opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter 1,2 km øst for Daubjerg. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med ansøgningen ved Daugbjerg. Projektets påvirkning af flagermus er et af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.


   Der er indkommet en ansøgning om opstilling af vindmøller 2,3 km vest for området (se nr. 5). Hvis der skal planlægges for begge projekter, skal det belyses, om vindmølleprojekternes samlede påvirkning af landskabet anses for ubetænkelig. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør der kun arbejdes videre med en af ansøgningerne. Arbejdes der videre med denne ansøgning, skal vindmøllernes indflydelse på damflagermusens integritet undersøges yderligere. 

                                

   Vinge

   Der er søgt om opstilling af 10 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter på en let buet række sydvest for Vinge. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med projektet, hvis vindmøllerne kan opstilles på en lige linje. Projektets påvirkning af fuglebeskyttelsesområde, værdifuldt landskab, værdifuldt kulturmiljø, Hobro Landevej og beskyttet gravhøj er nogle af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.

    

   Tolstrup

   Der er søgt om opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter på en enkelt række i Faldborgdalen umiddelbart øst for Kjellerupvej og lige nord for kommunegrænsen til Silkeborg Kommune. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med projektet. Projektets påvirkning af det geologiske interesseområde samt Kjellerupvej og jernbanen er nogle af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.

    

   Dalgas Plantage

   Der er søgt om opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i en enkelt række lige syd for Skivevej og øst for Dalgas Plantage. Området, der søges opført vindmøller i, er inden for indflyvningszonen til Skive Lufthavn. Området ligger 2,4 km nordøst for vindmølleområdet ved Gammelstrup. Samlet set vurderer forvaltningen, at områdets nærhed til andre vindmøller samt indflyvningszonen til Skive Lufthavn gør det mindre egnet til planlægning for vindmøller.

    

   Vest for Finderup Øvelsesterræn

   Der er søgt om opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i en enkelt række syd for Holstebrovej og vest for Finderup Øvelsesterræn. Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med projektet. Projektets påvirkning af værdifuldt landskab, Forsvarets radar samt flagermus er nogle af de væsentlige emner, der skal belyses nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.

    

   Der er en anden ansøgning om opstilling af vindmøller 2,3 km vest for området (se nr. 1), og det skal derfor belyses, om vindmølleprojekternes samlede påvirkning af landskabet anses som ubetænkelig. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør der kun arbejdes videre med en af ansøgningerne.

    

   Energiproduktion og Klimastrategi

   I 2009 vedtog byrådet en klimastrategi for Viborg Kommune. Klimastrategien fastsætter en målsætning om, at kommunens udledning af drivhusgasser reduceres, så kommunen som helhed bliver CO2-neutral. Vindmøller er nævnt i strategien som et muligt initiativ for CO2-reduktion.

    

   I 2012 blev der af et bredt flertal i Folketinget indgået en energiaftale, som bl.a. fastlægger, at vindkraft skal dække ca. 50 % af elforbruget i år 2020 mod ca. 22 % i 2010.


   Status for Viborg Kommune er, at 21 % af elforbruget dækkes af vindmøller i kommunen. 59 % af elforbruget i kommunen produceres på anlæg uden for kommunen.

   De 5 ansøgte vindmølleprojekter vil tilsammen omfatte 24 vindmøller med en samlet effekt på ca. 88 MW. Ved realisering af alle projekter vil vindkraftproduktionen i Viborg Kommune stige med 116 % og 46 % af elforbruget i kommunen vil blive dækket af vindmøller i kommunen.

    

   Viborg Kommune har ikke nogen store sammenhængende områder med stor afstand til beboelse, der er særligt oplagte som vindmølleområder. Forvaltningen vurderer, at 4 af de ansøgte områder er egnede til planlægning for vindmøller. 

    

   Såfremt der træffes beslutning om at igangsætte videre planlægning, anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en fordebat for projekterne ved Vinge og Tolstrup, mens projekterne ved Daugbjerg, Finderup og Dalgas Plantage afventer nærmere afklaring. Ved Daugbjerg og Finderup afventer afklaring om relationen mellem de to projekter, og ved Dalgas afventer afklaring på placering i indflyvningszonen til Skive Lufthavn.

    

   Alternativer

   Forslag til alternative planlægningsscenarier:

   1.     Der igangsættes en samlet fordebat for alle ansøgninger på én gang som led i en samlet planlægning for vindmøller i Viborg Kommune. Efter fordebatten tages der politisk stilling til den videre planlægning.

   2.     Der igangsættes en fordebat for ét vindmølleområde ad gangen i en politisk prioriteret rækkefølge.

    

   Hvis byrådet igangsætter fordebatten for ét eller flere vindmølleprojekter, vil Klima- og Miljøudvalget efterfølgende skulle tage stilling til et forslag til proces for fordebat.

    

    

   Tidsperspektiv

   Hvis fordebatten igangsættes, forventer forvaltningen følgende udkast til tidsplan:

    

   Fordebat

   Ultimo 2018

   Behandling af fordebat

   Primo 2019

   Planforslag til vedtagelse

   Medio 2019

   Offentlig høring

   Medio 2019

   Endelig vedtagelse

   Ultimo 2019

                               

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Alle ansøgninger er uden for udlagte vindmølleområder i Kommuneplan 2017 - 2029.

    

   Vindmølleprojekternes realisering kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering af planforslagene og miljøkonsekvensvurdering af projekterne.

  • Bilag

 • 13 Nyt politisk medlem af Grundvandsforum
  • Resume

   Der skal udpeges en formand og en suppleant til Grundvandsforum.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

    

   1. at Klima- og Miljøudvalget udpeger en formand og en suppleant til Grundvandsforum.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31-05-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Birthe Harritz udpeges som formand for Grundvandsforum, og

    

   2. at Kurt Johansen udpeges som suppleant, idet Anders Jensen for nuværende er stedfortræder.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet i Klima- og Miljøudvalget den 30. november 2017 (sag nr. 15), ”Revision af kommissorium for Grundvandsforum”, besluttede Klima- og Miljøudvalget, at der fortsat skal være politisk repræsentation i Grundvandsforum.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Kommunerne skal ifølge lov om vandforsyning § 12 nedsætte et Grundvandsforum. Det er et rådgivende forum og skal primært være et idéudvekslingsforum, som skal gøre det muligt at udarbejde og gennemføre planer for beskyttelse af grundvandsressourcerne i kommunen i et positivt samspil med de berørte parter, samtidig med at den bedst mulige beskyttelse af grundvandet opnås. Se sag nr. 12 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2015 for yderligere omkring Grundvandsforum.

     

   I kommissoriet for Grundvandsforum i Viborg Kommune (se bilag 1) står: ”Byrådet udpeger fra sin midte en repræsentant og tilhørende suppleant, der varetager formandsposten i Grundvandsforum”.

    

   Møder i Grundvandsforum afholdes 1-3 gange årligt og primært forud for offentliggørelse af forslag til indsatsplaner og andre aktuelle emner, som er aktuelle i forbindelse med grundvand og drikkevand.

    

   Referater fra møder i Grundvandsforum lægges ud på Viborg Kommunes hjemmeside.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk - Finansieringsbidrag 2018
  • Resume

   Sagen vedrører økonomiske konsekvenser forbundet med den forestående fusion imellem Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk og AN-Energi (Aalestrup – Nørager). Hvam – Gl. Hvam kraftvarmeværk varmeforsyner bl.a. Hvam Skole, som ejes af Viborg Kommune – Kultur & Udvikling. Hvam Skole benyttes som kulturhus og samlingspunkt for lokalområdet, samt af de lokale spejdere. En del af lokalerne lejes ud til aktivitetstilbuddet ”Hatten”. Hvam Skole blev inden kommunesammenlægningen i 2007 nedlagt som folkeskole i forbindelse med en ændret skolestruktur fra 2005 i den tidligere Aalestrup Kommune.

   Fusionen imellem de to kraftvarmeværker er begrundet i bortfaldet af det støttebeløb, som strømproducerende kraftvarmeværker har modtaget fra staten for at stå til rådighed, når der mangler strøm i el-nettet. Støttebeløbet bortfalder med udgangen af 2018.

   Som konsekvens af beslutningen, om at lade Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk fusionere med AN-Energi, skal der etableres en transmissionsledning imellem de to kraftvarmeværker. Endvidere forudsættes det, at der foretages en udligning af restgælden i tidligere investering i teknisk anlæg i Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk, som endnu ikke er afskrevet på fusionstidspunktet 1. juli 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at tage stilling til dækning af ekstraordinær udgift forbundet med bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.,

    

   2. at gældsudligningsbidraget på samlet 84.182 kr. finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at den ekstraordinære udgift forbundet med bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr. i første omgang finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget, og

    

   2. at beløbet afdrages af Kultur- og Fritidsudvalget i takt med opnåede driftsbesparelser.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-05-2018

   Fraværende: Michael Nøhr, Jakob Ekberg

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at tage stilling til dækning af ekstraordinær udgift forbundet med bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.,

    

   2. at gældsudligningsbidraget på samlet 84.182 kr. finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen bemærker, at finansieringen er uklar med hensyn til udgiften på 550.000 kr. i 2018 til etablering af transmissionsledningen.  I henhold til Viborg Kommunes økonomistyringsprincipper, skal udvalgene selv finansiere udgifterne på deres politikområder, idet der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Kultur- og Fritidsudvalget kan overveje at finansiere udgiften via driftspuljen: "Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område", der endnu ikke er fuldt udmøntet i 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk onsdag 28. marts 2018 (bilag 1) besluttedes, at lade kraftvarmeværket fusionere med AN-Energi (Aalestrup – Nørager) pr. 1. juli 2018. Som konsekvens af fusionen skal der etableres en ny transmissionsledning, samt foretages en gældsudligning imellem brugerne i Hvam- Gl. Hvam kraftvarmeværks forsyningsområde, og resten af brugerne i det fusionerede kraftvarmeværks forsyningsområde.

    

   Blandt de fremmødte stemte 73 andelshavere for forslaget, 6 stemte imod forslaget, og 1 stemte blankt.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Fusionen imellem de to kraftvarmeværker er begrundet i bortfaldet af det støttebeløb, som strømproducerende kraftvarmeværker har modtaget fra staten for at stå til rådighed, når der mangler strøm i el-nettet. Støttebeløbet bortfalder med udgangen af 2018.

   Bestyrelsen for Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk har på baggrund af en grundig analyse af de økonomiske konsekvenser, og de forskellige handlemuligheder besluttet, at den for forbrugerne mest fordelagtige løsning på den økonomiske udfordring, som bortfaldet af støttebeløbet medfører er, at lade Hvam – Gl. Ham kraftvarmeværk fusionere med AN-Energi. Det betyder i praksis, at der skal etableres en transmissionsledning imellem de to kraftvarmeværker. Omkostningen til etablering af den nødvendige transmissionsledning beløber sig til 12,5 mio. kr.

    

   Der er 174 forbrugshusstande tilknyttet Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk. Grundfos afdeling i Hvam er den største forbruger og Viborg Kommune (Hvam Skole) den næststørste. Forvaltningen var forud for den ekstraordinære generalforsamling d. 28. marts 2018 i dialog med Grundfos om fusionsforslaget. Grundfos oplyste i den forbindelse, at virksomheden stillede sig positivt overfor forslaget om fusion, og dermed også accepterede, at skulle bidrage til finansieringen af transmissionsledningen med 3,8 mio. kr., som forudsat i fusions-forslagets økonomiske fordelingsnøgle (bilag 2).

    

   På den ekstraordinære generalforsamling stod valget reelt imellem, at indgå i en fusion med Aalestrup- Nørager Kraftvarmeværk (AN-Energi), og dermed et ”tilvalg” af den nødvendige udgift til en transmissionsledning, -eller, at fortsætte som selvstændigt kraftvarmeværk, hvor den manglende indtægt fra støttebeløbet fremadrettet ville skulle finansieres igennem en markant højere varmetakst. Begge modeller ville medføre øgede udgifter for brugerne af Hvam -Gl. Hvam Kraftvarmeværk. Beslutningen om at indgå i en fusion med AN-Energi er på sigt den billigste løsning i lyset af bortfaldet af støttebeløbet. Forslaget om at lade kraftvarmeværket fusionere mødte stort flertal.

    

   Som følge af fusionen vil AN-energi overtage Hvam-Gl.Hvams forsyningsområde ved, at der etableres en transmissionsledning mellem værket i Aalestrup og værket i Hvam. Målsætningen med fusionen er, at varmeprisen fremadrettet bliver den samme i begge værker. Det betyder en lavere varmepris fremadrettet i det nuværende Hvam-Gl.Hvam område. Det er en forudsætning for fusionen, at de nødvendige tekniske investeringer finansieres af de nuværende brugere i Hvam- Gl.Hvam. ”Almindelige” husstande vil derfor skulle bidrage med 58.549 kr. til den nye transmissionsledning.

    

    

   Viborg Kommune ved Kultur & Udvikling er, som ejer af Hvam Skole andelshaver/ forbruger i kraftvarmeværket når fusionen gennemføres 1. juli 2018.

   Som konsekvens af generalforsamlingens beslutning skal Viborg Kommune betale bidrag til etablering af transmissionsledning på 550.000 kr.

    

   Viborg Kommune (Hvam Skole) og Grundfos vil være de 2 største ”bidragsydere” med henholdsvis 550.000 kr. og 3.800.000 kr. i finansieringsbidrag. Den resterende sum op til 12.500.000 kr. finansieres af de private forbrugere, samt AN-Energi. Fordelingsprincippet er beskrevet i bilag til sagen.

    

   Udover finansieringsbidraget til transmissionsledningen vil Viborg Kommune, som konsekvens af generalforsamlingsbeslutningen, skulle udrede et gældsudligningsbidrag på i alt 84.182 kr. fordelt på årene 2018-2021. Gældsudligningsbidraget er begrundet i en restgæld vedr. en gasturbine i Hvam- Gl. Hvams kraftvarmeværk som ikke er fuldt ud

   afskrevet ved fusionens ikrafttrædelse. Viborg Kommunes gældsudligningsbidrag er fastsat på baggrund af kvadratmeter (1903 m2), samt forbrug i fyringssæsonen 2016/2017 (131,4 MWh). Viborg Kommunes gældsudligningsbidrag er fastsat på lige vilkår med de private forbrugere.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Fusionen træder i kraft pr. 1. juli 2018. Transmissionsledningsbidraget på 550.000 kr. forfalder i løbet af juli 2018. Gældsudligningsbidraget på i alt 84.182 kr. forfalder med 12.026 kr. i 2018 og 24.052 kr. i 2019, 2020 og 2021.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Set i forhold til uændret drift (uden fusion og med bortfald af det statslige støttebeløb) vil Viborg Kommunes udgift i 2030 overstige den samlede udgift som følger af fusionen. Der er således, -på sigt, tale om en reel besparelse for Viborg Kommune, om end den først indtræffer fra 2031. Fra 2031 vil der være tale om en årlig besparelse på mere end 55.000 kr.

    

   VED FUSION MED AN-ENERGI

   2018

   2019

   2020

   2021

   2022

   2030

   Varmeforbrug

   47.037

   94.074

   94.074

   94.074

   94.074

   94.070

   Afskrivningsbidrag/Gældsudligning

   12.026

   24.052

   24.052

   24.052

   0

   0

   Transmissionsledningsbidrag

   550.000

   0

   0

   0

   0

   0

   I alt pr. år

   611.081

   118.126

   118.126

   118.126

   94.074

   94.070

   Akkumuleret udgift

   611.081

   729.207

   847.333

   965.459

   1.059.533

   1.812.101

   VED UÆNDRET DRIFT

   Varmeforbrug

   47.992

   95.983

   95.983

   95.983

   95.983

   95.983

   Bortfald af grundbeløb for elproduktion

   0

   42.027

   53.489

   53.489

   53.489

   53.489

   I alt pr.år

   47.992

   138.010

   149.472

   149.472

   149.472

   149.472

   Akkumuleret udgift

   47.992

   186.002

   335.474

   484.946

   634.418

   1.830.194

    

   Den samlede u-budgetterede merudgift som følge af fusionen imellem de to kraftvarmeværker er 550.000 kr. i transmissionsledningsbidrag, samt 84.182 kr. i gældsudligningsbidrag, i alt 634.182 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Kommunes juridiske afdeling har vurderet Viborg Kommunes muligheder for at udtræde som forbruger i Hvam- Gl. Hvam Kraftvarmeværk. En udtrædelse vil medføre udgifter til fjernelse af forsyningsstik, målere, m.v., samt udgifter til etablering af alternativ opvarmning af Hvam Skole. Disse omkostninger formodes markant at ville overstige udgifterne, som følger af fusionen.

   På baggrund af juridisk afdelings undersøgelse forventes der ikke, at dukke tilsvarende sager op i forbindelse med øvrige kraftvarmeværker i Viborg Kommune.

  • Bilag

 • 15 Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Vibohøj (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten for 2018 og overslagsårene 2019-2021 er afsat midler i 2018 og 2019 til fase 2 og 3 i ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj. Ombygningen skal sikre tidssvarende faciliteter og understøtte forankringen af Housing First-baserede indsatser for hjemløse. På dagens møde fremsættes forslag om frigivelse af anlægsmidler til projektering af fase 2 og 3 af ombygningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at projektering af ombygningen af Vibohøj, fase 2 og 3, igangsættes i 2018,

    

   2. at der gives en anlægsbevilling på 13.686.000 kr. til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 og 12.686.000 kr. i 2019,

    

   3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet og

    

   4. at udgiften på 12.686.000 kr. i 2019 finansieres dels af det resterende rådighedsbeløb på 3.695.000 kr. i 2018 og dels af det beløb på 8.991.000 kr., som er afsat på det basisbudget for 2019-2022, som er under udarbejdelse.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2018

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at projektering af ombygningen af Vibohøj, fase 2 og 3, igangsættes i 2018,

    

   2. at der gives en anlægsbevilling på 13.686.000 kr. til kontoen ”Vibohøj – fase 2 og 3” med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 og 12.686.000 kr. i 2019,

    

   3. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet og

    

   4. at udgiften på 12.686.000 kr. i 2019 finansieres dels af det resterende rådighedsbeløb på 3.695.000 kr. i 2018 og dels af det beløb på 8.991.000 kr., som er afsat på det basisbudget for 2019-2022, som er under udarbejdelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Fase 1 af ombygningen er blevet gennemført i årene 2014-2016. Byrådet frigav anlægsmidler til fase 1 af ombygningen af Vibohøj på møderne den 30. oktober 2013 (sag nr. 10) og 17. juni 2015 (sag nr. 20).

    

   Inddragelse og høring

   Medarbejderrepræsentanter og ledelse fra Forsorgscenter Viborg har samarbejdet med Ejendomme & Energi om at udarbejde den projektbeskrivelse for ombygning af Vibohøj, som lå til grund for rådgiverudbuddet.

    

   Udsatterådet vil blive orienteret om status på ombygningen, når det er relevant.

    

   Beskrivelse

   Det daværende Socialudvalg godkendte på mødet den 3. september 2013 (sag nr. 9) rapporten ”Fremtidens Forsorgsindsats” som grundlag for de kommende års udvikling af Viborg Kommunes indsats for hjemløse borgere. I rapporten om Fremtidens Forsorgsindsats anbefaledes en ombygning af forsorgshjemmet Vibohøj til en fagligt mere hensigtsmæssig indretning og nutidig boligstandard.

   Anbefalingen om ombygning af Vibohøj genfremsættes her som en særskilt bevillingssag, idet der søges om frigivelse af midler til projektering af fase 2 og 3 af ombygning af Vibohøj.

    

   Baggrund for ombygningen

   Vibohøj tilbyder midlertidigt ophold til hjemløse personer, jævnfør servicelovens §110. Det nuværende Vibohøj blev taget i brug i 1967. Siden da er der sket en udvikling af både den faglige indsats, der ydes i sociale tilbud, og udformningen og indretningen af sociale tilbud. Dele af Vibohøj fremstår derfor ikke tidssvarende og hensigtsmæssig i forhold til forsorgsindsatsens faglige fokus på at forberede beboerne på samt at etablere sig i egen bolig. Det gælder især indretningen af de to værelsesgange, som ikke blev erstattet af nybyggeriet i fase 1, men også Vibohøjs øvrige arealer, fx modtagelsesfaciliteter, afrusningsfaciliteter og fælles opholdsarealer.

    

   Indhold i ombygningens fase 2 og 3

   I ombygningen fase 2 og 3 om- og/eller tilbygges dels to værelsesgange samt de faciliteter, som anvendes til modtagelse, social indsats og sundhedsindsats, samt en del af administrations- og personalefaciliteterne.

    

   Oversigtskortet i bilag 1 viser de dele af Vibohøj, som forventes ombygget.

   Funktionsdiagrammet i bilag 2 viser, hvilke konkrete funktioner, som forventes indeholdt i de om- og/eller tilbyggede bygninger.

    

   Ombygningen har til formål at sikre, at Vibohøjs fysiske faciliteter frem over understøtter Forsorgscenter Viborgs kerneopgave, som er at støtte personer, som er ramt af hjemløshed til at opnå et selvstændigt liv i egen bolig. Derfor er det målet, at de fysiske faciliteter efter ombygningen giver beboerne størst muligt selvstændighed og træning i forhold til at mestre lovet i egen bolig. Det indebærer eksempelvis at det i projekteringen tilstræbes:

    

   • At de renoverede boliger udgør en selvstændig enhed med egen indgang direkte fra det fri.
   • At de renoverede boliger indrettes således, at borgeren har mulighed for selv at udføre de praktiske opgaver, de har forudsætninger for.

    

   Når der ikke pr. automatik tilbydes hjælp på grund af bygningernes faciliteter og indretning, bliver det under opholdet muligt at afdække borgerens fremtidige behov for hjælp i dagligdagen under realistiske forhold.

    

   Ovennævnte omstilling bør skabe grundlag for, at personaleressourcerne i højere grad koncentreres om relevant udrednings- og udviklingsarbejde i overensstemmelse med ”Housing First”-metoderne.

    

   Anlægsmidler til fase 2 og 3 af ombygningen af Vibohøj.

   På investeringsoversigten for 2018 og overslagsårene 2019-2021 er afsat følgende beløb i 2018 og 2019 til fase 2 og 3 i ombygningen af forsorgshjemmet Vibohøj:

   • 2018: 4.695.000 kr.
   • 2019: 8.991.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ved Byrådsbeslutning om frigivelse af anlægsmidler i juni 2018, vil projekteringen kunne påbegyndes straks efter sommerferien 2018, mhp. forvente afslutning af byggeriet ultimo 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 16 Fornyelse af nedre Gravene og Sct. Mathias Port (bevillingssag)
  • Resume

   Viborg Kommune er i gang med projektering og udbud på gågadeprojektet nedre Gravene og Sct. Mathias Port i Viborg Midtby. Fornyelsen er tiltænkt fra Vestergade til Jernbanegade. På baggrund af det udarbejdede detailprojekt har Viborg Kommunes rådgiver udarbejdet et anlægsoverslag på arbejdet, som indikerer en forventet anlægssum over det bevilgede beløb. Der foreslås i den forbindelse, at der bevilges og frigives ekstra midler til anlæg af projektet. Alternativt at der findes besparelser i projektet.  

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Sct. Mathias Port” forhøjes med 2.550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 2.550.000 kr. i 2019 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som på nuværende tidspunkt er afsat på kontoen ”Realisering af Trafikplan for Viborg Midtby” på det basisbudget 2019-2022 (år 2019), der arbejdes med i øjeblikket.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Sct. Mathias Port” forhøjes med 2.550.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, og

    

   2. at udgiften på 2.550.000 kr. i 2019 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som på nuværende tidspunkt er afsat på kontoen ”Realisering af Trafikplan for Viborg Midtby” på det basisbudget 2019-2022 (år 2019), der arbejdes med i øjeblikket.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har på mødet den 22. november 2017 (sag nr. 13) givet en samlet anlægsbevilling på 10.857.000 kr. til kontoen ”Sct. Mathias Port” i Viborg. Byrådet har den 2. september 2015 (sag nr. 19) givet en bevilling på 299.000 kr. til forarbejdet og udarbejdelse af projektforslag.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har gennem hele projektet været inddraget borgere, handelsliv, ledningsejere m.fl., som kunne have en interesse.

    

    

   Beskrivelse

   For at binde gågaderne sammen er der lavet et projektforslag, som forbinder Vestergade i nord med Sct. Mathias Gade helt frem til Vesterbrogade.

    

   Projektforslag fremgår af tidligere sag, og placeringen kan ses på bilag 1+2.

    

   Der blev på baggrund af oprindelige projektforslag udarbejdet et anlægsoverslag på renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Port. Det oprindelig overslag er samlet opgjort til 10.840.000 kr.

    

   Det nyligt udarbejdede detailprojekt samt anlægsoverslag på renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Port er opgjort til 13.390.000 kr. Det nyligt udarbejdede anlægsoverslag er udarbejdet med baggrund af de licitationspriser, som der lige har været på fornyelse af Kompagnistræde i Viborg i marts 2018, hvormed det forventes, at priserne i det nyeste overslag er retvisende.

    

   I kraft af at projektet er blevet detailprojekteret, er projektet blevet specificeret og en række detaljer mv. belyst, hvormed er en række forhold fremkommet, som samlet medfører en forventet ekstraudgift. 

    

   ·           Der er foretaget nyberegning af udgifter til bygherrerådgivning og lignende administrationsbidrag i det oprindelig overslag, hvilket der skal afsættes et beløb til i størrelsesorden 400.000 kr.

    

   ·           I det tidligere overslag var der indregnet for få kvadratmeter brosten (ca. 200 m2). Desuden var der ikke medtaget, at det tilstødende fliseområder ved Dumpen, Vesterbrogade og Vestergade med de ældre søstensfliser skulle udskiftes. Samlet medfører det en merudgift på ca. 250.000 kr.

    

   ·           Et opsving og generel travlhed blandt entreprenørerne medfører, at priserne på granit er steget. Dette medfører ca. 160.0000 kr. i ekstraudgifter.

    

   ·           Der står i projektplanen, at der bør belyses med uplights eller downlights ved de forskellige træområder. Se side 22 i bilag 1. Dette er ikke indregnet i det oprindelige overslag. Dette medfører en ekstra udgift på ca. 190.000 kr.

    

   ·           I det oprindelige overslag er ikke indregnet en fast fuge som i gågaderne, idet erfaringerne med faste fuger på daværende tidspunkt var beskedne.  Med de erfaringer forvaltningen har nu fra gågaderne efter nogle års drift med faste fuger, må forvaltningen anbefale, at belægningen udføres med faste fuger bl.a. af følgende grunde: 

    

   ·                Det vil medføre markant øget drift af arealerne, idet grusfuger løbende skal renses for ukrudt og cigaretskod, der viste sig som et problem allerede det første år af den resterende del af gågaderne, inden man dengang etablerede faste fuger efter 1 år.

   ·                Gågaderne vedligeholdes ugentligt ved rengøring med feje- og sugebil, som ved hvert vedligehold vil suge en smule af grusfugen op og dermed fjerne noget af fugen. Det vil dermed medføre løbende fyldning af fugerne med nyt fugemateriale.

   ·                Nedre Gravene ligger med stort længdefald (mellem 20 og 35 promille fald), hvilket vil medføre, at regnvand vil bortskylle fugemateriale ved ikke faste fuger. Når der forsvinder fugemateriale, kan/vil det medføre, at brostenene ikke har ordentlig støtte og kan komme til at stå skævt, hvilket der har vist sig erfaringer med tidligere.

   ·                Grusfuger egner sig ikke på brostensområder, hvor man går med stiletter.

   ·                Brosten af den type, der lægger på den resterende del af gågaderne, egner sig ikke til grusfuger, idet de er kløvede på siderne og kanter uden fas. Fugerne bliver derfor meget brede, og når fugemateriale forsvinder over tid, vil kanterne virke meget skarpe.

    

   Faste fuger som i de resterende gågader medfører en forventet merudgift på 1.550.000 kr.

    

   Alternativer

   Et alternativ til en projektbesparelse kan være, at projektets omfang gøres mindre, således at området fra Vestergade ned til spidsen af trappetorvet, som vist på bilag 3, ikke udføres. Dette vil give en besparelse på 1.350.000 kr.

    

   Dermed vil man ikke få ført gågadebelægningen helt sammen fra trappetorvet og op til den samme gågadebelægning, som der er også er anvendt i Vestergade.

    

    

   Tidsperspektiv

   Anlæggelsen vil forløbe fra forsommeren 2018 og indtil ultimo 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Fornyelsen forventes at give en øget udgift til vedligeholdelse af grønne arealer, som kan holdes indenfor nuværende driftsbudget som omtalt i tidligere sag.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Udarbejdelse af en Natur- og Parkplan for Viborg Kommune (bevillingssag)
  • Resume

   Natur- og Parkplanen er en opfølgning på den i 2013 godkendte Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune ”Grønne sammenhænge”. Udvalget skal godkende den videre proces for planen, og at der frigives en anlægsbevilling til at udarbejde konkrete områdeplaner for parkområdet i forbindelse med planen. Planen forelægges både Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at udvalget godkender, at der jf. en skabelon i Natur- og Parkplanen udarbejdes ca. 30 udkast til områdeplaner inden for parkområdet, og at de undervejs drøftes med offentligheden som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   2. at udvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Grønne områder og Parker – temaplanlægning” forhøjes med 307.000 kr. med rådighed i 2018 til udarbejdelse af udkast til områdeplaner,

    

   4. at udgiften på 307.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

    

   5. at udvalget på et møde inden udgangen af 2018 orienteres om status for planen og områdeplanerne inden for parkområdet.  

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at der jf. en skabelon i Natur- og Parkplanen udarbejdes ca. 30 udkast til områdeplaner inden for parkområdet, og at de undervejs drøftes med offentligheden som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Grønne områder og Parker – temaplanlægning” forhøjes med 307.000 kr. med rådighed i 2018 til udarbejdelse af udkast til områdeplaner,

    

   3. at udgiften på 307.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet, og

    

   4. at udvalget på et møde inden udgangen af 2018 orienteres om status for planen og områdeplanerne inden for parkområdet.  

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde den 21. marts 2012 (punkt 81):

   ·           et kommissorium og en tidsplan for en Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune

   ·           at der blev givet en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Natur- og Parkpolitik” til gennemførelse af politikdelen med rådighed i 2012

   ·           at anlægsudgiften på 200.000 kr. blev finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2011 til formålet.

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 25. september 2013 (punkt 13) den endelige Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune ”Grønne sammenhænge”

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelsen af Natur- og Parkpolitikken afholdt Viborg Kommune i marts 2012 et dialogmøde for repræsentanter for en række organisationer med tilknytning til natur- og parkområdet.

    

   Inden den endelige politik blev godkendt i 2013, havde et forslag været i offentlig høring.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har som en opfølgning på Natur- og Parkpolitikken arbejdet med en konkret geografisk udmøntning af målsætningerne og indsatsområderne i politikken i en Natur- og Parkplan. Arbejdet er nu så langt fremskredent, at der foreligger en foreløbig planskitse i Viborg Kommunes plansystem DKplan.

    

   Planskitsen   Planskitsen er bygget op med følgende overskrifter - fra det overordnede niveau ned til det helt konkrete niveau: ”Forside”, ”Grøn struktur”, ”Områdetyper” og ”Områdeplaner” (derudover ”Værktøjer” og ”Kort”).

    

   Indholdet af afsnittet ”Grøn Struktur” er tæt koordineret med udpegningerne i Viborg Kommunes Kommuneplan 2017 og udgør et fagligt oplæg til den kommende udpegning efter planloven af Grønt Danmarkskort.

    

   Afsnittet ”Områdetyper indeholder en kortlægning og en beskrivelse af i alt 9 forskellige karakteristiske typer af natur og parker i Viborg Kommune: Seks naturtyper (Klima- og Miljøudvalgets område) samt de tre parktyper "Byparker", Temaparker og mindre anlæg" og "Bydelsparker, bolignære friarealer og andre grønne arealer" (Teknisk Udvalgs område).

    

   Afsnittet ”Områdeplaner” er essentielt for planen. Det indeholder de konkrete, geografisk baserede planer for de enkelte natur- og parkområder. Områdeplanerne udarbejdes ifølge planskitsen på grundlag af et objektivt prioriteringsværktøj. Prioriteringsværktøjet er et internt arbejdsværktøj, som har følgende trin: ”Kortlægning”, ”Målsætning for et område”, ”Forslag til indsatser”, ”Samtidighed og økonomi” og ”Prioriterede indsatser”.

    

   Målgrupperne for områdeplanerne er primært de personer, der har med områdets drift og forvaltning at gøre, og sekundært områdets besøgende. Områdeplanerne kan skrives ud fra planen som pdf.

    

   Den videre proces

   Forvaltningen har som eksempler udarbejdet et begrænset antal områdeplaner for parkområdet. Som bilag 1 vedhæftes udkast til områdeplan for byparken Borgvold. Som bilag 2 er vedhæftet en prioriteret liste over områdeplaner for de 119 væsentligste lokaliteter inden for parkområdet (ud af ca. 209 relevante), hvor der efter forvaltningens vurdering bør laves områdeplaner.

    

   Der forventes kun lavet områdeplaner for natur- og parkarealer, hvor Viborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning har et ansvar for driften.

    

   Forvaltningen foreslår, at den resterende del af rådighedsbeløbet frigives til udarbejdelse af yderligere et antal udkast til områdeplaner inden for parkområdet jf. skabelonen i Natur- og Parkplanen. Forvaltningen vurderer, at der i 2018 for den resterende del af rådighedsbeløbet med bistand af konsulent kan udarbejdes udkast til ca. 30 af de højst prioriterede områdeplaner.

    

   Planen forelægges ligeledes Klima- og Miljøudvalget med henblik på udarbejdelse af udkast til områdeplaner for et antal naturområder.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv og offentlighedsfase

   Udkastene til områdeplanerne forventes udarbejdet i løbet af 2018. Efterhånden som der udarbejdes udkast til områdeplaner, foreslås disse drøftet med offentligheden. Det foreslås inden for parkområdet at ske på følgende måder:

    

   ·           For parker og grønne arealer i byer med under 3000 indbyggere:
   Landsbymøder i forbindelse med implementeringen af byrådets beslutning i budgetforliget 2018-2021 om plangennemgang mv. med henblik på at styrke arbejdet med at ændre planlægning mv. i kommunens landsbyer og centerbyer.

   ·           For parker og grønne arealer i de større byer Viborg, Bjerringbro og Stoholm:
   Møder i forbindelse med helhedsplaner for byerne.

   ·           Møder i det Grønne Råd.

    

   Udvalget forventes på et møde ultimo 2018 at få forelagt et oplæg til endelig Natur-

    og Parkplan, inkl. eksempler på færdige områdeplaner for parkområdet. Klima- og Miljøudvalget forventes tilsvarende blive forelagt planen med tilknyttede områdeplaner for naturområdet.

    

   Den færdige plan er tænkt som en dynamisk plan, som bør udvikles og vedligeholdes i takt med, at forudsætningerne for planen – politisk, prioriteringsmæssigt, bevillingsmæssigt, planmæssigt og driftsmæssigt - ændres. Dette forventes at ske som en del af den daglige drift af politikområdet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 18 Etablering af område til skøjtebane, ophold, boldspil m.m. på Borgvold (bevillingssag)
  • Resume

    

   Teknisk Udvalg skal på mødet godkende et projekt for anvendelse af skøjtebanen på Borgvold i sommerperioden og frigive de afsatte midler til anlæggelsen i efteråret 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender projektet og indstiller den foreslåede løsning (scenarie 2) til Byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.515.000 kr. til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” samt færdiggørelse af ”Viborg skøjtebane” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 1.515.000 kr. i 2018 finansieres dels af det rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten til formålet, dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 på kontoen ”Viborg skøjtebane” med 400.000 kr., dels ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”kultur” med 200.000 kr. i 2018 og endelig ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”grønne områder” med 415.000 kr. i 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg godkendte projektet og indstiller til byrådet,

    

   1. at den foreslåede løsning (scenarie 2) godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.515.000 kr. til kontoen ”Borgvold – anvendelse af areal til skøjtebanen i sommerhalvåret” samt færdiggørelse af ”Viborg skøjtebane” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på 1.515.000 kr. i 2018 finansieres dels af det rådighedsbeløb på 500.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten til formålet, dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 på kontoen ”Viborg skøjtebane” med 400.000 kr., dels ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”kultur” med 200.000 kr. i 2018 og endelig ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”grønne områder” med 415.000 kr. i 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med budget 2017 - 2020 afsatte byrådet 3.050.000. kr. i 2018 til etablering af en ny skøjtebane på Borgvold.

    

   Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. august 2016 (sag nr. 11) at anlægge en permanent plads til skøjtebane på Borgvold.

    

   Et skitseforslag for områdets anvendelse i sommerhalvåret med en fast kantafgrænsning og forskellige belægningstyper på selve banen, som muliggjorde forskellig former for leg, spil og ophold, blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017, (sag nr. 2) og Teknisk Udvalg den 21. juni 2017, (sag nr. 13).

    

   Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møde den 1. juni 2017 (sag nr. 2) de afsatte midler til en ny skøjtebane med en fremrykning af anlægsinvesteringen til 2017. Teknisk Udvalg blev orienteret om projektet på møde den 21. juni 2017 (sag nr. 13).

    

   I forbindelse med budget 2018 – 2021 afsatte byrådet 500.000 kr. i 2018 til anvendelse af skøjtebanearealet i sommerhalvåret.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   I efteråret 2017 blev der indkøbt nyt slangeanlæg, kølecontainer og ismaskine til den nye skøjtebane, og der blev etableret en ny bundopbygning med drængrøfter, så skøjtebanen kunne stå klar til vintersæsonen 2017 – 2018. De gamle bander blev genbrugt, som en midlertidig løsning. Ny kantafgrænsning med bander, fast belægning og belysning blev udsat, så det kunne tænkes sammen med en endelig projektering for området og en fælles løsning for pladsens anvendelse, sommer og vinter.

    

   Forvaltningen har i dialog med Kulturområdet fået udarbejdet et forslag til, hvordan pladsen kan færdiggøres, så der skabes bedst mulige betingelser for etablering og drift af en skøjtebane samtidig med, at pladsen kan benyttes til ophold og leg i sommerhalvåret.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektet på møde den 29. maj 2018.

    

   Krav til skøjtebane

   Pladsens anvendelse som skøjtebane i vinterhalvåret kræver, at pladsen skal have en jævn og plan flade, ligesom det er at foretrække, at der etableres et ”kar” med en fast bund, som gør det lettere og billigere at nedfryse/optø banen samt styre evt. læk af frysevæsken, hvis der skulle ske et brud på slangerne. Af hensyn til systemet for udlægning af køleslanger er det et krav, at banen har en rektangulær udformning.

    

   Der er behov for en permanent kantafgrænsning af isbanen, der også kan benyttes som faste bander og til ophold. Dertil kommer, at der skal indtænkes belysning, så banen kan oplyses i de mørke måneder.

    

   Krav til sommeranvendelse

   Pladsen skal i sin udformning forholde sig til stedets placering i et historisk parkanlæg med voldsted og kontakten til Nørresø og parken samt legepladsen. Pladsen skal understøtte funktioner til ophold og leg med de forudsætninger, der er givet til anvendelsen af skøjtebanen i vinterhalvåret. Der kan således ikke monteres konstruktioner eller legeredskaber på arealet, ligesom en opdeling af pladsen med forskellige underlag ikke er hensigtsmæssig.   

    

   Forslag (se bilag 1)

   Der er udarbejdet et projektforslag der tilgodeser pladsens anvendelse hele året.

    

   Projektet tager udgangspunkt i borgmotivet, - et borganlæg med fire tårne, som består af træbander på langsiderne med opholdszoner i hjørnerne. Hvert hjørne gives forskellig karakter og funktion afhængig af de omgivelser og verdenshjørner de relaterer sig til.

    

   Fladen udlægges som en asfaltbane. Det vurderes at være den faste belægning, der er billigst, mest anvendelig og driftsmæssigt bedst at etablere. Den faste belægning sikrer, at der etableres et ”kar” til opbygningen af skøjtebanen, men også, at der ved opstribning kan anvises forskellige sommeraktiviteter på pladsen (boldspil, cykelbane osv.), når der ikke er skøjtebane. Pladsen vil i sommerhalvåret bl.a. kunne bruges til leg og boldspil, som ”opvisningsplads” og i forbindelse med diverse arrangementer og events (f.eks. Snapsting for børn).

    

   Banen indrammes af en betonkant, der skal holde på isbanen og sikre mod isens trykpåvirkning af banderne. Betonkanten vil samtidig fungere som fundament for træbanderne.

    

   I banderne er der indbygget belysning. Derudover foreslås opstillet fire master, hvor der dels monteres lysarmaturer, men som også kan bruges til ophæng af boldnet, wirer og sejl.

    

   Skøjtebanen genererer en del overskudsvarme, hvoraf en lille del benyttes til opvarmning af bygningen til udlejning af skøjter. Det foreslås, at der under toppen af træbanden monteres en varmeslange til overskudsvarme, så man hele vejen rundt om skøjtebanen kan sidde på et opvarmet sæde i vintermånederne.

    

   Økonomi

   Forslaget finansieres dels ved restbeløbet af de penge, der blev bevilget til skøjtebanen på budget 2017 og dels fra bevillingen afsat på budget 2018 til banens anvendelse i sommerperioden.

    

   Forvaltningen har indhentet overslagspriser på projektet. Det er vanskeligt at finde en løsning inden for den givne ramme, der både sikrer de tekniske minimumskrav til etablering af en skøjtebane og samtidig tilgodeser pladsens funktionelle anvendelsesmuligheder og de æstetiske overvejelser på stedet. Projektet kan derfor tænkes udført i forskellige niveauer, hvor det fulde projekt fremgår af scenarie 3. Der vil blive indhentet tilbud på hele projektet med optioner, i tilfælde af, at projektet er billigere end forventet eller der kan indhentes ekstern finansiering til projektet via fundraising.

    

   Scenarie 1

   Pladsen anlægges som en grusplads med det nuværende underlag. Der etableres betonskørt og træbander med lys jf. projektforslaget. Denne løsning tilgodeser minimumskravene til etablering af skøjtebanen, men gruspladsen fremmer ikke anvendelsen af pladsen i sommerhalvåret. Det skal dog bemærkes, at der ved udlæg af grusplads ikke forventes at kunne opnås miljøtilladelse p.g.a. risiko for udvaskning af glycol til undergrunden og Nørresø ved læk af køleslangerne. Der er i vinteren 2017-2018 kun givet en midlertidig miljøtilladelse. Denne løsning kan derfor ikke anbefales.

    

   Rådgivning (idé, projektering, teknisk bistand og udbud)

   200.000 kr.

   Betonskørt

   300.000 kr.

   Træbander m. lys

   538.000 kr.

   I alt

   1.038.000 kr.

    

   Scenarie 2

   Der anlægges en fast belægning med afløb, der kan proppes til ved indfrysning af banen, så der etableres et ”kar”, som vil gøre det lettere og billigere at indfryse samt optø banen, ligesom der skabes gode betingelser for at kunne styre et evt. uheld ved brud på køleslangerne med glycol (frysevæske). Asfalt er den billigste løsning på en fast belægning, der samtidig giver mulighed for en opstribning af arealet. Skøjtebanen generer en stor mængde overskudsvarme, som forholdsvis simpelt kan anvendes som ”sædevarme” i træbanden.

    

   Rådgivning (idé, projektering, teknisk bistand og udbud)

   200.000 kr.

   Betonskørt

   300.000 kr.

   Træbander m. lys

   538.000 kr.

   Etablering af asfaltbelægning og afvanding

   437.000 kr.

   Returvarme benyttes som sædevarme i banden*

   40.000 kr.

   Budget i alt

   1.515.000 kr.

   *Udbydes som option.

    

   Scenarie 3

   Løsning som scenarie 2, men med opsætning af fire standere til lys og montering af net og wirer til sejl m.m., der gør anlægget mere funktionelt hele året. Pladsen opstribes og der opsættes mål til floorball og andet boldspil.

    

   Rådgivning

   200.000 kr.

   Betonskørt

   300.000 kr.

   Træbander m. lys

   538.000 kr.

   Etablering af asfaltbelægning og afvanding

   437.000 kr.

   Returvarme benyttes som sædevarme i banden*

   40.000 kr.

   Belysning og master (inkl. fundament)*

   275.000 kr.

   Opstribning af asfalt*

   20.000 kr.

   Mål og net*

   32.000 kr.

   I alt

   1.842.000 kr.

   *Udbydes som option.

    

   Budget

   Byrådets bevilling på 3.050.000 kr. til en ny skøjtebane er i 2017 disponeret til etablering af bundopbygning og dræn, nyt slangeanlæg, kølekompressor, ismaskine, tilslutninger og rådgivning. Af bevillingen resterer 400.000 kr. til de fælles foranstaltninger, der vedrører banen, herunder permanent kantafgræsning/bander, fast belægning og belysning. Kulturområdet kan derudover finansiere 200.000 kr. til projektet grundet driftsbesparelser.

    

   Byrådet har på anlægsbudget 2018 – 2021 afsat 500.000 kr. til anvendelse af arealet i sommerhalvåret.

    

   På politikområdet Parker og grønne områder er der hvert år afsat midler til renoveringsopgaver. Herfra kan der afsættes 415.000 kr. til projektet.

    

   Alt i alt vil der i 2018 kunne findes finansiering til fast belægning, kantafgrænsning og sommerfaciliteter for 1.515.000 kr.

    

   Alternativer

   Dele af projektet kan etableres i etaper.

    

   De tidligere anvendte lysmaster kan genbruges, indtil der findes finansiering for nye.

    

   Tidsperspektiv

   Pladsens endelig udformning skal være anlagt primo november 2018, hvor banen klargøres til nedfrysning til skøjtebane.

    

   Der følger derfor en stram tidsplan med orientering og politiske godkendelser samt dispensationer og tilladelser inden sommerferien 2018, udbud i august 2018 og anlæg i september - oktober 2018.

    

   Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for fundraising til projektet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etableringen af en fast plads med træbander/opholdsmøbel vil give forventede øgede driftsudgifter til politikområdet ”Parker og grønne områder”. Det forventes dog, at driftsudgifterne for politikområde ”Kultur” vil reduceres, både fordi der ikke skal bruges ressourcer på at reetablere arealet med græs hvert forår, og det vil effektivisere og reducere omkostningerne til indfrysningen af banen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Etableringen af det permanente anlæg indebærer behov for dispensation fra søbeskyttelseslinien og fortidsmindebeskyttelseslinien, hvilket har været givet i forbindelse med den tidligere midlertidige placering af banen på Borgvold.

    

   Herudover er der krav om byggetilladelse og miljøgodkendelse til brug af frysemiddel (glycol). Der har ikke tidligere være problemstillinger i forhold til støj i forbindelse med skøjtebanens placering på Borgvold.  • Bilag

 • 19 Trafikplan - prioritering af cykelstier (bevillingssag)
  • Resume

   Som en del af trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Planlægning og projektering af de enkelte tiltag skal sættes i gang med henblik på at lave udbud af anlægsarbejderne i indeværende år og anlægsarbejder næste år.

    

   Teknisk Udvalg skal beslutte hvilke projekter, der skal prioriteres.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke cykelstiprojekter der skal udføres og i hvilken rækkefølge, idet de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Cykelstier 2018” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2018 og 6.800.000 kr. i 2019, og

    

   3. at udgiften på 8.000.000 kr. i 2018 finansieres med 7.800.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” og med 200.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-05-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at følgende cykelstiprojekter prioriteres udført, idet de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.

    

   St. Sct. Mikkelsgade (Ll. Sct. Mikkelsgade – Gågade), Viborg (ca. 70.000 kr)

   Boyesgade (analyse), Viborg (ca. 100.000 kr)

   Vestermarksvej (eksisterende sti – Jegstrupvej Vest), Viborg (ca. 400.000 kr)

   Østre Omfartsvej (eksisterende stier – Busbjergvej), Bjerringbro (ca. 1,3 mio kr)

   Søndermarksvej (Marsk Stigs Vej – Guldblommevej), Viborg (ca. 1,6 mio. kr)

   Bjerrevej (Østerled – Brandstrupvej), Rødkærsbro (ca. 3,6 mio kr)

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.000.000 kr. til kontoen ”Cykelstier 2018” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2018 og 6.800.000 kr. i 2019, og

    

   3. at udgiften på 8.000.000 kr. i 2018 finansieres med 7.800.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt” og med 200.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje cykelstier”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den seneste prioritering af cykelstier blev besluttet på møde i byrådet 31. august 2016 (sag nr. 26). Cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb er åbnet i 2017, og cykelsti ved Hessellundvej vest for Karup forventes færdiganlagt i 2018.


   På mødet 25. april 2018 (sag nr. 12) drøftede Teknisk Udvalg en metode til prioritering af cykelstier og godkendte forslag til vægtning af effektområder i modellen.

    

   Inddragelse og høring

   Anlæg af en cykelsti kan betyde, at en skolevej ændrer status til ikke trafikfarlig skolevej og dermed fratagelse af det kommunale befordringstilbud til skolebørn. Forvaltningen foreslår derfor, at de projekter, udvalget prioriterer og som kan ændre status i forhold til trafikfarlig skolevej, forelægges borgere i de pågældende områder for at sikre lokal opbakning til projekterne.
    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen indenfor cykeltrafik. Til hjælp for prioritering af de mange projekter, har forvaltningen indsat alle disse cykelstiprojekter i en prioriteringsmodel.

    

   For hvert projekt er data om faktuelle forhold indsat i modellen. Det er f.eks. trafikmængder, ulykker, antal skolebørn og lette trafikanter der påvirkes, om stien kobles til eksisterende sti, og om projektet skaber forbindelse mellem bysamfund.

    

   Teknisk Udvalg drøftede på seneste møde 25. april 2018 (sag nr. 12) forslag til vægtning af effektområder i modellen. Effektområderne er trafiksikkerhed, trafikafvikling, skolevejsforhold, miljøforhold og forhold for cyklister og lette trafikanter.

    

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke cykelstiprojekter der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Forvaltningen foreslår endvidere, at de enkelte cykelstiprojekter forelægges borgere i de pågældende områder for at høre, hvorvidt der er lokal opbakning til projekterne. Hvis der ikke kan skabes lokal opbakning til et cykelstiprojekt, udføres det ikke.

    

   Der henvises til Trafikplanens projekter for anlæg af cykelstier.

    

   Alternativer

   Teknisk Udvalg besluttede på møde 2. september 2015 (sag nr. 10) at der skulle udarbejdes et skitseprojekt for opgradering af Alhedestien, som i dag er belagt med fliser på strækningen mellem Hald Ege og kommunegrænsen syd for Kølvrå. Der foreligger endnu ikke et samlet skitseprojekt, men da tilstanden af belægningen på store dele af strækningen er meget utilfredsstillende, foreslår forvaltningen, at der f.eks. afsættes 1 mio. kr. til at asfaltere delstrækninger af stien.

    

   Visit Viborg har sendt en ansøgning til Teknisk Udvalg om at medfinansiere etablering af 7 cykelservicestationer på forskellige attraktioner / mødesteder på Viborg-egnen. En cykelservicestation er en stander, som indeholder værktøj til basal reparation, en fodpumpe samt et ophæng, så cyklen kan komme op i arbejdshøjde. Hver stander forsynes med informationer (skilte), som giver cykelturisten / cyklisten oplysninger, der kan være nyttige det pågældende sted. Etablering af servicestationerne budgetteres til ca. 170.000 kr. Visit Viborg ansøger om 75.000 kr. til hjælp til finansieringen. Efterfølgende drift af cykelservicestationerne er ikke medregnet i budgettet. Det er målet, at de aktører der driver attraktionerne / mødestederne, hvor cykelstationerne etableres, skal vedligeholde stationerne.

    

   Tidsperspektiv
   Planlægning – herunder inddragelse af borgere - og projektering af tiltag gennemføres i år. Udbud af anlægsarbejderne forventes gennemført sidst på året, således at anlægsarbejder kan udføres næste forår.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,25 mio. kr. til ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”. Af sagsfremstillingen til byrådets møde 24. januar 2018 (sag nr. 9) fremgår, at puljen til områdefornyelse i 2018 er planlagt anvendt til stier. Hertil kommer 0,2 mio. kr. til ”Pulje cykelstier” i 2018.

   Det er ikke muligt at anvende hele beløbet til cykelstier i år.


   Da anlægsarbejderne først forventes at kunne igangsættes næste forår, indstilles

   1,2 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat til planlægning og projektering i år, mens 6,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet gives i 2019.

    

   Hvis udvalget beslutter at afsætte 1 mio. kr. til asfaltering af Alhedestien, flyttes endnu 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet til 2018.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 20 Pulje til renovering/ombygning af plejecentre 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et puljebeløb på 813.000 kr. til renovering/udbygning af plejecentre.

    

   Beløbet søges frigivet.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 813.000 kr. til kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre - 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 813.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre”, og

    

   3. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at forvalte puljen.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 29-05-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 813.000 kr. til kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre - 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 813.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre”, og

    

   3. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at forvalte puljen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Plejecentrene har ofte behov for et anlægsbeløb til udbedring af forskellige pludselige opståede renoveringsopgaver samt uforudsete anlægsopgaver. Beløbet søges bl.a. frigivet til ovenstående samt renovering af Demenscenter Liselund i forbindelse med etableringen af Rådgivnings- og Aktivitetscenter og udbedring af nødkald for nattevagter på plejecentrene.

    

   Puljen forslås i praksis forvaltet af omsorgschefen efter bemyndigelse fra direktøren for Social, Sundhed & Omsorg.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer at anlægsbeløbet bliver anvendt i 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 21 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 22 Styringsmodel - godkendelse af overordnede temaer
  • Resume

   Byrådet drøftede på plankonferencen den 3.-4. maj 2018 udformning af en ny styringsmodel, herunder overordnede temaer. På denne baggrund er der lavet en opsamling med de temaer, som byrådet pegede på.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1.    at de fem overordnede temaer i styringsmodellen godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført, idet temaet ”Vækst” foreslås benævnt ”Vækst og socialt ansvar”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har senest drøftet ny styringsmodel på plankonferencen den 3.-4. maj 2018, hvor der blandt andet blev peget på fem overordnede temaer.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Byrådet drøftede på plankonferencen – både i grupper og i plenum – styringsmodellen med afsæt i en ”blomst” med udgangspunkt i ”Sammenhæng for borgerne”. En opsamling af drøftelserne kan ses i bilag nr. 1.

    

   Der var således enighed om disse fem overordnede temaer/mål:

   • Bæredygtighed
   • Vækst
   • Sundhed
   • Læring og Uddannelse
   • Oplevelser og fællesskaber

   I bilaget er der under hvert tema også foreløbige input til konkrete målsætninger. Disse skal bearbejdes yderligere.

    

   På plankonferencen blev det endvidere foreslået, at der efter en opsamling i Økonomi- og Erhvervsudvalget afholdes temamøder forud for byrådets møder i efteråret, hvor hvert tema fra styringsmodellens blomst behandles på et temamøde.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   På byrådets budgetkonference den 23.-24. august 2018 kan de fem temaer drøftes med henblik på, at byrådet formulerer konkrete målsætninger under hvert tema. Når disse målsætninger er godkendt, vil hvert enkelt fagudvalg kunne drøfte, hvordan det kan understøtte og implementere de enkelte temaer og målsætninger på sit område.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 23 Anmodning om overførsel af kommunal garantistillelse
  • Resume

   I forbindelse med fusion mellem Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a. (efterfølgende kaldet AN Energi) og Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.a. (efterfølgende kaldet HGH Kraftvarmeværk) med AN Energi som fortsættende selskab, anmodes om overførsel af Viborg Kommunes garantistillelse for HGH Kraftvarmeværks to lån i Kommunekredit.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anmodningen om, at de to kommunegarantier i Kommunekredit debitorskiftes fra Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.a. til Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a. godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   AN Energi og HGH Kraftvarmeværk har indgået fusionsaftale med ikrafttræden den 1. juli 2018. Fusionsaftalen fremgår af bilag nr. 1. Aftalen er underskrevet af begge bestyrelser og efterfølgende godkendt på generalforsamlinger i de to selskaber.

    

   Parterne er enige om, at det fortsættende selskab skal være AN Energi, som er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Bestyrelsen vurderer, at de to fjernvarmeværker ved fusionen vil være styrket såvel økonomisk som organisatorisk, og at fusionen på sigt vil medføre stordriftsfordele.

    

   I forbindelse med fusionen anmodes, jf. bilag nr. 2, om, at Viborg Kommunes garantistillelse for HGH Kraftvarmeværks to lån i Kommunekredit debitorskiftes til det fortsættende selskab AN Energi. Restgælden på de to lån udgør pr. 28. maj 2018 henholdsvis 4,3 mio. kr. (udløber i 2028) og 1,6 mio. kr. (udløber i 2030).

    

   Det er forvaltningens vurdering, at garantierne ved tilføjelse til de eksisterende gældsbreve kan debitorskiftes til AN Energi, hvorved Viborg Kommune uændret garanterer for lånene.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 24 Klejtrup Kraftvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti for lån
  • Resume

   Klejtrup Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for et lån på 4,3 mio. kr. til finansiering af udgifterne ved overgang fra naturgas til biogas.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der stilles kommunegaranti for Klejtrup Kraftvarmeværks lån på 4,3 mio. kr. i Kommunekredit i forbindelse med anlægsudgifter ved overgang til biogas, og

    

   2. at den løbende årlige garantiprovision fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ansøgningen

   Det fremgår af ansøgningen, at Kraftvarmeværket overgår til biogas i løbet af august/september 2018. Som begrundelse for overgang til biogas anføres blandt andet, at Kraftvarmeværket ved udgangen af 2018 mister tilskud fra Staten på 1,3 mio. kr. årligt. Ved en fortsættelse med naturgas forventes varmeudgiften til et parcelhus at stige med 4-5.000 kr. årligt, hvilket forventes at kunne undgås ved at overgå til biogas.

    

   De forventede udgifter til det samlede projekt udgør ifølge ansøgningen og specificeret anlægsbudget 4,3 mio. kr. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.

     

   Lånet forventes optaget i Kommunekredit som et F-5 lån (fast rente i 5 år) og med en samlet løbetid på 10 år. I henhold til forslag til finansiering fra Kommunekredit af 16. maj 2018 udgør renten på denne type lån under 0,5% de første 5 år.

    

   Forvaltningens gennemgang af Kraftvarmeværkets seneste årsregnskaber og budgetter har ikke givet anledning til bemærkninger.

    

   Viborg Kommune har ikke stillet andre kommunegarantier for lån optaget af Klejtrup Kraftvarmeværk i forbindelse med anlægsinvesteringer.

    

   Projektgodkendelse

   Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 31. maj 2018 (sag nr. 11) godkendt projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven.

    

   Ifølge projektforslaget viser beregningerne, at projektet har positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi.

    

   Gældende lovgivning mv.

   Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der alene kan optages lån til/stilles garanti for anlægsinvesteringer.

    

   Kommunen kan således stille den af kraftvarmeværket søgte garanti for lån til finansiering af anlægsudgifter på 4,3 mio. kr.

    

   Af lånebekendtgørelsen fremgår endvidere, at der kan stilles garanti for lån til kollektive forsyningsanlæg, hvor løbetiden følger realkreditlovens løbetidsregler. Der kan ifølge realkreditloven gives lån med en løbetid på maksimalt 30 år.

    

   En eventuel kommunegaranti får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.

    

    

   Garantiprovision 

   Byrådet traf på mødet den 25. januar 2012 (sag nr. 2) beslutning om opkrævning af garantiprovision ved udstedelse af kommunale garantier for lån i forsyningsselskaber. På daværende tidspunkt forelå der udtalelser fra ministeriet og tilsynet m.fl., som sammenfattende konkluderede, at forsyningsselskaber skal betale et vederlag på markedsmæssige vilkår for en kommunegaranti.

    

   Den daværende beslutning blev, at der opkræves løbende provision af både nuværende og fremtidige garantier til forsyningsselskaber, og provisionen blev fastsat til 0,5 % af restgælden pr. 31. december året forinden på det lån, garantien er stillet for.

    

   Økonomiudvalget blev bemyndiget til at godkende eventuelle fremtidige ændringer i den procentsats, der opkræves i provision af garantier.

    

   På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 18) principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.

    

   Med baggrund i disse principper er garantiprovisionen for herværende kommunegaranti beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden. Eksempelvis vil der i 1. halvår 2019 blive opkrævet 0,55% af restgælden på lånet pr. 31. december 2018. Beregningen af garantiprovisionssatsen fremgår af bilag nr. 2.  

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 25 Forslag til revideret Indkøbs- og Udbudspolitik
  • Resume

   Som led i konstitueringen af det nye byråd blev det aftalt, at Indkøbs- og Udbudspolitikken revideres i løbet af 2018.

    

   Forslag til revideret Indkøbs- og Udbudspolitik foreslås godkendt.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

   1. at ændringsforslagene til indkøbs- og udbudspolitikken godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført med enkelte justeringer i bilag nr. 2, jf. fremhævet tekst.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter dialog med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Mercantec, LO, VIBORGegnens Erhvervsråd m.fl. vedtog byrådet Viborg Kommunes Indkøb- og Udbudspolitik den 21. maj 2014 (sag nr. 5).

    

   Politikken blev senest revideret i 2016 og vedtaget i byrådet den 15. juni 2016 (sag nr. 4).  Revideringen omhandlede dels ændringer i forhold til den nye Udbudslov, dels ændringer og præciseringer af bestemmelserne omkring udbud af bygge- og anlæg.

    

   Inddragelse og høring

   Der blev den 3. april 2018 holdt et dialogmøde med deltagelse af Dansk Byggeri, LO, VIBORGEgnens Erhvervsråd og Mercantec. På mødet blev afsnittene vedrørende bygge- og anlægssager drøftet, og der blev aftalt ændringer, som efterfølgende blev sendt i høring hos de deltagende parter. Høringen har ikke givet anledning til ændring i dette forslag, som derfor fremlægges som en del af ændringsforslaget til indkøbs- og udbudspolitikken.

    

   Forvaltningen har i forbindelse med høringen fået yderligere ændringsforslag fra LO. Dette fremgår af bilag nr. 1 og vil blive behandlet som en del af denne sag.

    

   Sideløbende har der gennem VIBORGEgnens Erhvervsråd været dialog med enkelte repræsentanter fra de lokale rådgivervirksomheder. Her blev rejst et ønske om at ændre i modellen for udbud af rådgiverydelser.

    

   Beskrivelse

   Som led i konstitueringen af det nye byråd blev det aftalt, at politikken revideres i løbet af 2018. Politikken blev senest revideret i 2016, og i denne sammenhæng blev det besluttet, at de dele, der omhandler bygge- og anlæg, revideres medio 2018.

    

   Ændringsforslag

   Ændringsforslaget med baggrund i dialogmødet og den efterfølgende høring, samt mere redaktionelle ændringer fra forvaltningen, kan ses i bilag nr. 2. I hovedtræk betyder ændringerne:

    

   Afsnit 1: Formål og principper for indkøb og udbud i Viborg Kommune

   Efter opfordring fra LO indarbejdes et punkt, der præciserer, at formålet med politikken også er at sikre fair konkurrence samt sikre, at medarbejderes løn og ansættelsesvilkår er i orden:

    

   • Viborg Kommunes indkøbs-og udbudspolitik skal sikre fair konkurrence for og blandt leverandørerne af varer og tjenesteydelser, samt sikre medarbejderne ordentlige arbejdsforhold.

    

   2.5. Garantistillelse og gældserklæring

   Politikken opdateres med ny lovgivning specifikt vedrørende forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet. Jf. den nye lovgivning skal private leverandører kunne dokumentere, at der ikke ved kontraktindgåelse er forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til det offentlige.

    

   2.6. Opfølgning på kontrakter

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 11. maj 2016 en sag, der bl.a. omhandlede opfølgning på kontrakter (sag nr. 9). Beslutningen fra mødet ligger i tråd med det indkomne forslag fra LO, som derfor, i en lettere omskrevet version, indarbejdes i politikken. I hovedtræk betyder dette, at Viborg Kommune:

   • sikrer sig mulighed for at kunne indhente dokumentation for overholdelse af kravene,
   • ikke foretager opsøgende kontrol,
   • reagerer ved mistanke om uregelmæssigheder samt ved anmeldelse.

    

   2.8. Digitalisering af udbuds- og indkøbsprocessen

   Der er foretaget redaktionelle ændringer i afsnittet. Hensigten er fortsat at gøre hele tilbudsprocessen mere digital samt at leve op til gældende lovgivning på området.

    

   Nyt afsnit 3.2. Indkøb under tærskelværdierne

   Byrådet har den 31. august 2016 (sag nr. 5) godkendt retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskelværdi (under ca. 1,6 mio. kr.). Forvaltningen anbefaler, at dette indskrives i politikken for at skabe overblik og samle alle beslutninger et sted. Se forslag til tekst i bilag nr. 2.

    

   5.1. Model for udbudsform og uddannelsesklausuler

   På dialogmødet den 3. april 2018 blev aftalt forslag til ændringer af modellen for udbud af bygge- og anlægsopgaver. I hovedtræk betyder ændringsforslaget at:

   • Den øvre grænse for anvendelse af Håndværkerlisten hæves fra 1.000.000 kr. til 3.000.000 kr.
   • Mindre opgaver op til 300.000 kr. kan udbydes i hovedentreprise.
   • Den nedre grænse for anvendelse af Håndværkerlisten hæves fra 100.000 kr. til 300.000 kr.
   • Nuværende model for krav om elever fastholdes, og kravene følger med de ændrede værdier i trappemodellen.
   • At der ved opgaver mellem 300.000 kr. og 3.000.000 kr., hvor der ikke lokalt kan opnås konkurrence (ingen eller kun ét bud), kan indhentes tilbud uden for kommunen.

    

   5.2. Model for udbudsform af rådgiverydelsen

   Efter ønske fra lokale rådgivervirksomheder, anbefales det:

   • At den nedre grænse i modellen i afsnit 5.2, hæves fra 300.000 kr. til 500.000 kr.

   Forvaltningen anbefaler samtidig, at det indskrives, at der også kan indhentes tilbud udenfor kommunen for at skabe en øget konkurrence om opgaverne. Dette begrundes med, at der på enkelte områder er få lokale rådgivere.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 26 Forslag til politisk mødeplan 2019
  • Resume

   Der lægges op til en godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets og byrådets mødeplan for 2019.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at forslag til mødeplan 2019 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder og under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for byrådet i 2019.

    

   Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at forslag til mødeplan 2019 godkendes for så vidt angår byrådets møder.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2019 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.

    

   Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 12.00 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Udover de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadage, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og byrådets juleafslutning m.m.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 27 Forlængelse af partnerskabs- og samarbejdsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget skal forholde sig til en yderligere forlængelse af eksisterende partnerskabs- og samarbejdsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at partnerskabs- og samarbejdsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og Turitsforeningen for Viborg & Omegn forlænges frem til den 31. december 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Byrådet besluttede på mødet den 26. oktober 2016 (sag nr. 6) at forlænge de partnerskabs- og samarbejdsaftaler, der var indgået med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn for perioden 2013-2016, til den 1.juli 2018.

    

   Baggrunden herfor var igangsættelse af et analysearbejde forud for en ny struktur for erhvervsfremme i Viborg Kommune.

    

   Eftersom arbejdet mod en ny struktur for erhvervsfremme, særligt i forhold til samarbejdet mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn samt Viborg Egnens Handelsråd, endnu ikke kan eksekveres, og der endnu ikke er fremsat et nyt lovforslag om en forenkling af erhvervsfremmesystemet, foreslås det, at de nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftaler forlænges frem til udgangen af 2018.

    

   Det forventes, at VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn samt Viborg Egnens Handelsråd i efteråret 2018 har fået skabt klarhed over fremtidig samarbejdsstruktur, og at regeringens lovforslag om forenkling af erhvervsfremmesystemet er behandlet i Folketinget.

    

   Begge forhold vil have stor betydning for kommende partnerskabs-og samarbejdsaftaler.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 28 Ansøgning fra Danmarks Center for Vildlaks om tilskud til udsætning af laks i Gudenåen
  • Resume

   Viborg Kommune har siden 2012 ydet tilskud til udsætning af laks i Gudenåen. Hidtidig bevilling på 225.000 kr. blev givet for perioden 2015-2017. Danmarks Center for Vildlaks ansøger om tilskud til udsætning af laks i yderligere 3 år.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at der ydes tilskud på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til Danmarks Center for Vildlaks til udsætning af laks,

    

   2. at tilskuddet på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 i givet fald afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

    

   3. at tilskuddet ydes under forudsætning af, at Randers og Favrskov kommuner medfinansierer udsætning af laks i Gudenåen som beskrevet i ansøgningen,

    

   eller om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ansøgningen om tilskud på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til Danmarks Center for Vildlaks til udsætning af laks indgår som et ønske i den videre budgetlægning.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at der ydes tilskud på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til Danmarks Center for Vildlaks til udsætning af laks,

    

   2. at tilskuddet på 210.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

    

   3. at tilskuddet ydes under forudsætning af, at Randers og Favrskov kommuner medfinansierer udsætning af laks i Gudenåen som beskrevet i ansøgningen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har siden 2012 støttet udsætning af laks i Gudenåen og bevilgede senest i 2015 tilskud til udsætning af laks for perioden 2015-2017. Viborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Danmarks Center for Vildlaks (DCV) om tilskud til udsætning af laks i Gudenåen i 2018-2020. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.

    

   DCV er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for bevarelse og ophjælpning af laksefisk. Dette opnås hovedsageligt gennem vandløbsrådgivning, opdræt og udsætning af fisk.

    

   Udsætning af laks er iflg. ansøger nødvendigt, hvis man ønsker fortsat mulighed for at opretholde et laksefiskeri i Gudenåen neden for Tangeværket. Der ansøges om tilskud til udsætning af 100.000 fisk pr. år. I ansøgningen redegøres for, at det koster i alt 1.350.000 kr. årligt.

    

   En årlig udsætning på omkring 100.000 fisk vurderes at være det, der skal til for at opretholde et godt og konkurrencedygtigt rekreativt fiskeri i Gudenåen.

    

   Det er i princippet DCV, som finansierer udsætningen. DCV har de foregående år modtaget tilskud fra Fiskeplejen og lystfiskerforeningerne nedstrøms Tangeværket samt Randers, Favrskov og Viborg kommuner.

    

   Parallelt hermed deltager Viborg Kommune via Gudenåkomiteen i GudenåSamarbejdet, som har til formål at udfolde Gudenåens vækstpotentiale, herunder særligt synliggøre og udfolde Gudenåens potentialer i forhold til bosætning, turisme og forretningsudvikling.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 29 Godkendelse af forslag til fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune
  • Resume

   Forslag til fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune foreslås godkendt.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen forelå konklusionen fra Hoved-MED’s drøftelse af forslag til fælles ejendomsstrategi. Konklusionen lyder:

    

   ”Medarbejderrepræsentanterne bemærkede, at der skal være opmærksomhed på, at en mere intensiv udnyttelse af den kommunale bygningsmasse vil bevirke øget behov for ressourcer til drift og vedligeholdelse af de tilbageværende m2.”

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. juni 2017 (sag nr. 8), at der igangsættes udarbejdelse af forslag til fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune.

    

   Ønsket om en fælles ejendomsstrategi udsprang af en analyse vedr. samling af kommunale ejendomme. Det blev her besluttet ikke at centralisere ejerskab af bygningerne eller organiseringen af teknisk service.

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til fælles ejendomsstrategi behandles i Hoved-MED den 11. juni 2018. Konklusioner fra drøftelsen i Hoved-MED vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en fælles ejendomsstrategi for Viborg Kommune. Forslag til fælles ejendomsstrategi, som kan ses i bilag nr. 1, er udarbejdet på baggrund af to workshops med udvalgte deltagere fra direktørområderne og efterfølgende kvalificeret hos de relevante fagområder, hvor der er bred opbakning til det videre arbejde med de tre overordnede temaer. Vigtigheden af det tætte samarbejde på tværs og inddragelse af bygningsejerne i proces og beslutninger blev understreget.

    

   Ejendomsstrategien fokuserer på tre indsatsområder:

   • Smartere arealanvendelse
   • Bæredygtig bygningsdrift
   • Overblik og ansvarsplacering

   For hvert område er formuleret to målsætninger, som tilsammen skal sikre, at Viborg Kommune har velholdte og fleksible bygninger, der understøtter kerneopgaven, benyttes mest muligt og drives effektivt og energivenligt.

    

   Indsatsen skal ske på grundlag af standardiserede og tværgående bygningsdata og ved brug af smart teknologi og digitale løsninger.

    

   I tilknytning til ejendomsstrategien har forvaltningen udarbejdet et forslag til en handleplan, som vil være udgangspunktet for det videre arbejde med optimering af ejendomsområdet. Den foreløbige handleplan kan ses i bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 30 Anmodning fra Flemming Gundersen om optagelse af sag på byrådets dagsorden om sager vedrørende sønære anlæg på Nørresø og Søndersøs bredder
  • Resume

   Flemming Gundersen har i mail af 11. juni 2018 til borgmesteren anmodet om at få nedenstående optaget som sag på byrådets dagsorden til mødet den 20. juni 2018.

  • Indstilling

   Sagen forelægges byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Kai O. Andersen stiller følgende beslutningsforslag:

    

   ”Byrådet beslutter at sende sagen videre til Klima- og Miljøudvalget.”

    

   For beslutningsforslaget fra Kai O. Andersen stemmer 3 medlemmer (Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Flemming Gundersen) og 28 medlemmer (Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe og Dansk Folkepartis byrådsgruppe) stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   ”BEGRUNDELSE

   Det seneste halve år er Viborg byråd blevet underkendt af plan- og miljøklagenævn tre gange, nemlig i to sager vedr. Nørresø, og en sag om skovadgang. Enhedslisten ønsker med dette forslag en tilkendegivelse fra byrådet om, hvorvidt man er enig i at forbedre sagsbehandlingen og lægge en linje, så man både forbedrer søbredder og ikke igen ender i klagesager.

    

   Der er behov for en præcisering af både sagsbehandlingen, en mere restriktiv linje overfor ansøgninger og især overfor lovliggørelse af ulovlige anlæg. Formålet er også at kommunen efterlever sin egen kommuneplan, dvs. beskytter ”særlige beskyttelsesområder”. De områder som i den nye kommuneplan 2017 er omdøbt til ”værdifulde landskaber”.

    

   HISTORIK

   Sager vedrørende sønære anlæg på Nørresø og Søndersøs bredder er politisk ømfindtlige, da de omhandler konflikten mellem beskyttelse af miljø og natur, offentlige almene interesser og de private grundejeres interesser.

    

   Tre søsager fra 2015-2016 illustrerer problemstillingerne. De to blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening. Her er faldet afgørelser december 2017 til februar 2018. Sagen vedr. skovadgang, påklaget af Friluftsrådet, vil ikke her blive inddraget yderligere.

    

   Sagerne gennemgås kort nedenfor. For en mere udførlig gennemgang af sagerne henvises til Enhedslistens kronik i Viborg Stifts Folkeblad 2. nov. 2016.

    

   De udvalgte sagseksempler

    

   Voldanlægget Nørremøllevej Nord 42 – vedtaget af Byrådet 18. maj 2016. Afgjort af to Klagenævn hhv. 6. december 2017 og 11. december 2017.

    

   I 2015-16 ønskede ejer af landbrugsejendommen Nørre Møllevej Nord 42 at foretage ændringer på ejendommen, og sagen behandledes af flere omgange i Klima- og miljøudvalget.

    

   Anlæggets størrelse og form indebar mindst tre dispensationer fra åbeskyttelseslinjen og to fra zoneloven. Konkret drejede det sig om en stor ridebane med volde omkring, lovliggørelse af en større støjvold mod Nordre Ringvej, samt voldsomme ændringer i terrænet bag laderne mod nordvest. Enhedslisten var imod den bastante omdannelse, som samlet set ville påvirke ålandskabet ved Nørresø.

    

   Enhedslisten krævede derfor sagen i byrådet. Her vedtog 26 byrådsmedlemmer mod Enhedslistens og SF’s stemmer det ansøgte. Flertallet ville end ikke sende sagen tilbage til fornyet udvalgsbehandling, trods nye oplysninger, som først kom på selve byrådsmødet og trods en generelt kritisabel sagsbehandling. Naturfredningsforeningen klagede over afgørelsen.

    

   7. december 2017 stadfæstede Miljø-og Fødevareklagenævnet byrådets beslutning vedr. åbeskyttelseslinjen. Men allerede 11. december 2017, meddelte Planklagenævnet et afslag til landzonetilladelse til den allerede etablerede støjvold og et afslag til ridebanen. Begge skal derfor nu fjernes.

    

   Klagenævnet har især hæftet sig ved, at støjvolden er dominerende i et værdifuldt landskab, og at der er fare for præcedens, hvis sådanne volde tillades omkring landbrugsejendomme. Samtidig er anlægget af ridebanen et indgreb i landskabet og forringer de landskabelige værdier

    

   Kystsikringsmolen Nørresøvej 90 – slutbehandlet af Klima-og miljøudvalget 7. januar 2016. Afgjort af Fødevareklagenævnet 15. februar 2018.

    

   Ejeren af Nørremøllevej 90 fik i vinteren 2015-16, i forbindelse med nedrivning af et hus og opførelse af ny bolig, tilladelse til at flytte jord. Men herefter blev det sønære jordareal drænet og jord udskiftet, en del af søbredden blev fjernet, og der anlagdes ulovligt en ny bastant søbrink bestående af store sten og øverst en fliseterrasse i op til fire meters bredde langs hele søbrinken på i alt 100 m2.

    

   Efter en borgerhenvendelse foretog forvaltningen en besigtigelse. Det blev en sag i Klima- og miljøudvalget, som efterfølgende lovliggjorde søbrink og fliseterrasse. Enhedslisten stemte imod både mole og terrasse, mens de to socialdemokrater stemte for molen, men imod fliseterrassen.

    

   Danmarks Naturfredningsforenings (DN) klagede efterfølgende over både molen og fliseterrassen.

    

   6. december 2017 blev klagen afgjort til DN’s fordel, og Enhedslisten er enige i DN’s tolkning af Klagenævnets afgørelse.

    

   Klagenævnet har blandt andet anført følgende om molen: ejer har ikke overholdt 8 m søbræmme. Ejer har inddraget ca. 30 m2 af søen og fjernet 80 m2 rørskov. Der er fare for præcedens ved at godkende et så bastant anlæg, og der er ikke tale om naturforbedrende tiltag. Samtidig bemærker klagenævnet, at naboerne på hver side har lignende anlæg, hvis lovlighed kommunen ikke har taget stilling til, og at kommunen ikke fører løbende tilsyn med området ved Nørresø.

    

   Rullegræsset Nørresøvej 60. Sagen slutbehandlet af Klima- og Miljøudvalget 1. december 2016.

    

   Ejeren har på trods af kommunens anvisninger og rådgivning ændret på søbredden, med terrænændringer og udrulning af rullegræs. Der var i udvalget uenighed om, hvorvidt arealet var et eksisterende haveanlæg, som bare blev renoveret eller om der er tale om et nyanlæg etableret uden tilladelse. Sagen strakte sig over flere år og endte med en tilladelse og en lovliggørelse af den allerede anlagte søbred, på nær 1 m rullegræs nærmest søen.

    

   Jeg vil fremhæve følgende centrale punkt ud over selve sagens substans: At ejer trods flere kontakter med forvaltning og besigtigelser inklusive rådgivning om ændring af søbredden, alligevel bare har anlagt rullegræsset.

    

   ANDRE FORHOLD:

   Præcedens

   Begge klagenævn fremhæver netop præcedensfaren i deres afgørelser, for i alle disse sager er den til stede. Som det tydeligt fremgår i nogle sager, henviser de forskellige ansøgere/grundejere/overtrædere til, at de gør som alle andre, inklusive deres egen nabo. Og der har de en pointe, som vi skal have gjort noget ved.

    

   Politianmeldelse

   I flere tilfælde er der lavet anlæg i åbenlys modstrid med regler og love, i grove tilfælde med bevidst tilsidesættelse af kommunens anvisninger. Enhedslisten har i disse tilfælde flere gange foreslået en politianmeldelse, men det har ikke vundet tilslutning. Enhedslisten mener, at Politianmeldelse er et signal om, at man ikke uantastet kan overtræde miljø- og planlovgivning. Derfor kan en anmeldelse i sidste instans være nødvendig.

    

   Sagsbehandling

   Sagsbehandlingen har i disse sager på flere måder været mangelfuld. Vi har eksempler på: Manglende rådgivning af en ansøger i gang med jordarbejde. Naboers anlæg er ikke inddraget eller undersøges ikke, når Viborg kommune får kendskab til dem, selv ikke når de har åbenlys betydning for sagen. Indstillinger til udvalget i sagsfremstillingen kan være ikke helt i overensstemmelse med pointer i sagsfremstillingen, eller ligefrem i modstrid med forvaltningens egen faglige vurdering.

    

   Man har ikke altid foretaget besigtigelser, hvilket jo netop burde ske i sådanne sager; ikke en gang på anmodning sker det. Der har manglet beskrivelser af en del mellemregninger, når sager kører i så lang tid. Relevante dokumenter kan være udeladt, f.eks. henvendelse fra Naturfredningsforeningen. Forvaltningen har accepteret, at der ikke er egentlige ansøgninger, men kun tegninger eller henvendelser.

    

   Udvalgsmedlemmer har først meget sent fået oplyst, at der er klaget over en afgørelse.

   Sagsbehandlingen har været så kritisabel, at jeg i to ud af de tre sager som byrådsmedlem har anmodet om fuld sagsindsigt for at få sagerne ordentlig belyst.

    

   Endelig er det også politisk betænkeligt, at forvaltningen i nogle tilfælde på forhånd i sin indstilling lægger sig op ad det formodede flertal i udvalget. Et flertal som har en praksis, der er på kanten eller over kanten i forhold til lovgivningens intention. Her bør forvaltningen holde sig til, hvorvidt det ansøgte er i overensstemmelse med loven eller ej. Så må politikerne selv tage skraldet, når de vil afprøve eller flytte praksis, eller direkte overskride love eller direktiver.

    

    

   BESLUTNINGSFORSLAG:

   På baggrund af ovenstående historik foreslår Enhedslisten derfor, at byrådet vedtager følgende 9 tiltag i sager vedr. Nørresø og Søndersø:

    

   1 - at man ikke godkender nye anlæg med dispensationer, der klart tilsidesætter Natur- og miljøbeskyttelseslove, sø- og åbeskyttelseslinjen m.fl.

    

   2 - at det præciseres, at man i behandling af sager vedr. søanlæg ved Nørresø og Søndersø tager udgangspunkt i det gældende søregulativ fra 1981 for søerne samt den vedtagne strategi fra 2003.

    

   3 - at være yderst varsom med at lovliggøre anlæg opført uden tilladelse. Det at anlæg allerede er opført uden tilladelse må ikke influere på en afgørelse.

    

   4 - at udvalget i højere grad bør overveje politianmeldelse af ejer/ansøger ved grove overtrædelser.

    

   5 – at forvaltningen pålægges at føre løbende tilsyn med søanlæg.

   6 - at sagsbehandling strammes op, således at sønære lokaliteter altid besigtiges i forbindelse med ansøgninger eller henvendelser fra borgere.

    

   7 - at der altid i en sagsbehandling skal forefindes en skriftlig ansøgning med relevante bilag: tegninger, fotos, kort. Er en ansøger ikke selv i stand til det, kan forvaltningen være behjælpelig med at udfærdige sådant.

    

   8 - at forvaltningen undersøger om anlæg, som man støder på under behandling af andre sager, er godkendt, eller er anlagt uden ansøgning og tilladelse.

    

   9 - at forvaltningen tjekker om anlæg, der ifølge en klageafgørelse skal fjernes eller på anden vis ændres, rent faktisk bliver det.

    

   BILAG:

   Kortbilag: Nørresø - de tre søsager.”

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 31 Ejendomssag - Salg af Vibevej 2, Kølvrå – Kølvrå Skole samt tilsynsgodkendelse af handlen (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af Vibevej 2, Kølvrå – Kølvrå Skole samt tilsynsgodkendelse af handlen (bevillingssag)

   Sagen drejer sig om salg af Kølvrå Skole, som ikke længere anvendes af kommunen. Endvidere lægges der op til godkendelse af handlen i byrådets egenskab af tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger Vibevej 2 for 600.000 kr. jf. sagsbeskrivelsen,

    

   2. at den i sagen nævnte beslutning om ændring af kommuneplanrammen tilbagetrækkes,

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Salg af Vibevej 2, Kølvrå – Kølvrå Skole” med rådighed i 2018,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 25.000 kr. til kontoen ”Salg af Vibevej 2, Kølvrå – Kølvrå Skole” med rådighed i 2018,

    

   5. at nettoindtægten på 575.000 kr. i 2018 tillægges kassen, og

    

   6. at kommunen som tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber godkender handlen.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ejendommen har været til salg via mægler (Christian Guldager), og der er indkommet 2 bud. Et bud fra Bach Gruppen på 500.000 kr., der forudsætter, at der kan opnås tilladelse til opførelse af boliger – hvilket ikke er muligt ifølge planlægningen.

    

   Højestbydende er Boligselskabet Sct. Jørgen med et bud på 600.000 kr. Boligselskabet påtænker at anvende ejendommen som fælleslokaler og viceværtsfaciliteter for boligselskabets boligafdelinger i Kølvrå samt via udlejning for Boligselskabet Viborgs boligafdelinger i Kølvrå. Overtagelsesdag er efter nærmere aftale i 2018. Køber betaler tinglysningsafgift.

   Ejendommen, der på grund af beliggenhed, særligt indrettede bygninger, planmæssige muligheder m.v. er svær at vurdere, har været udbudt uden prisangivelse eller mindstepris. Kommunen har ikke på forhånd fået mæglers vurdering af salgspris. Om det højeste bud bemærker mægleren: ”Jeg vil anbefale en handel til Boligselskaberne til de angivne kr. 600.000 – dette bud er ubetinget og respekterer nuværende kommuneplan, og buddet er prismæssigt i niveau med mine forventninger.” 

   Omkostningerne til salget – mæglersalær, markedsføring m.v. – er ca. 25.000 kr. ekskl. moms.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på dets møde den 15. november 2017 (sag nr. 11), at kommuneplanrammen vedr. Vibevej 2 i Kølvrå ændres med henblik på salg til centererhverv. Denne ændring er endnu ikke gennemført. Den nuværende kommuneplanbestemmelse udlægger ejendommen til offentlige formål, almen service. Den påtænkte anvendelse af højestbydende vurderes at være i overensstemmelse med denne bestemmelse.

    

   Forslaget om ændring af kommuneplanrammen, var begrundet i en vurdering af, at det ville give bedre salgsmuligheder. Hvis det besluttes at sælge til højestbydende, er der derfor ikke et behov for ændring af kommuneplanrammerne, og det foreslås således at den ovennævnte tidligere beslutning tilbagetrækkes.

    

   Byrådet skal i sin egenskab af tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber godkende boligselskabets køb.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det forudsættes, at købet sker i en ny særlig afdeling under boligselskabet Sct. Jørgen, og at der oprettes en driftsoverenskomst mellem de ovennævnte afdelinger og den nye afdeling.

    

   Den påtænkte brug af ejendommen vurderes at være i overensstemmelse med sideaktivitetsbekendtgørelsen, herunder sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter for beboere og andre fra lokalområdet som omtalt i bekendtgørelsens § 19.


   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde. • 32 Ejendomssag - Mageskifte ved Marsk Stigs Vej 2C (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Mageskifte ved Marsk Stigs Vej 2C

   Sagen drejer sig om godkendelse af et mageskifte i ejendommen Marsk Stigs Vej 2C, hvor kommunen ejer to ejerlejligheder. Endvidere lægges op til, at kommunen som tilsynsmyndighed vedr. almene boliger godkender mageskiftet for så vidt angår Boligselskabet Sct. Jørgen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen som ejerlejlighedsejer godkender det omhandlede mageskifte, og

    

   2. at kommunen som tilsynsmyndighed vedr. almene boliger godkender mageskiftet for så vidt angår Boligselskabet Sct. Jørgen.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ved ejendommen Marsk Stigs Vej 2C (de tidligere ”Vestas-haller”) (markeret med krydskravering på kortskitsen bilag nr. 1), der er en ejerlejlighedsejendom, hvor kommunen ejer to af ejerlejlighederne, ønskes foretaget et mageskifte af 120 m2 med naboejendommen (markeret med vandret skravering på bilag nr. 1). Baggrunden for sagen er et ønske fra ejerforeningen på ejendommen i forbindelse med, at kommunen købte de to ejerlejligheder til gennemførelse at hele ”gameprojektet”. Ved at lave mageskiftet af jorden får ejerforeningen et meget mere anvendeligt areal, særligt til brug for gameprojektet, P-pladser m.v.

    

   Ejerforeningen modtager således det med blåt skraverede areal og afgiver det med rødt skraverede areal på bilag nr. 1. Ingen part betaler herudover den anden for arealet. Der er ingen kommunal udgift i forbindelse med mageskiftet.

    

   Berigtigelsen af handlen forudsætter kommunens underskrift på grund af ejerskabet til de to ejerlejligheder.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen ejer også en ejerlejlighed i ejendommen, og i sagen lægges desuden op til, at kommunen som tilsynsmyndighed vedr. almene boliger godkender boligselskabets handel.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.


  • Bilag

 • 33 Ejendomssag - Salg af Arnbjerg Fælled 18 (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af Arnbjerg Fælled 18 (bevillingssag)

   Sagen drejer sig om salg af Arnbjerg Fælled 18, som ikke skal anvendes af kommunen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger Arnbjerg Fælled 18 for 1.495.000 kr. jf. sagsbeskrivelsen,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.495.000 kr. til kontoen ”Salg af Arnbjerg Fælled 18” med rådighed i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 139.000 kr. (80.000 kr. + 59.000 kr.) til kontoen ”Salg af Arnbjerg Fælled 18” med rådighed i 2018, og

    

   4. at nettoindtægten på 1.356.000 kr. i 2018 tillægges kassen.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på dets møde den 22. april 2015 (sag nr. 29), at kommunen købte ejendommen, Søndersøvej 90. Boligbygningen har nu adressen, Arnbjerg Fælled 18.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ejendommen blev som nævnt ovenfor købt i 2015. Efterfølgende er udbygninger nedrevet og boligdelen er udstykket med en passende grund i overensstemmelse med udstykningsplanen i lokalplanen. Resten af arealet er indgået i andre grunde og vejareal, så udstykningsplanen i den del af Arnbjerg kunne realiseres.

    

   Forud for salget har det været nødvendigt at etablere ny varmeforsyning (tilsluttet fjernvarme), da den tidligere var i de nu nedrevne udbygninger. Endvidere er der sket kloakseparering af spildevand og regnvand, der er udbedret ulovlige elinstallationer samt diverse øvrige forhold. Til det har der været en udgift på 102.836,45 kr. ekskl. moms, hvoraf de 59.000 kr. foreslås dækket af salgsindtægten. Den øvrige del af udgifterne er afholdt i 2017 og finansieret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

    

   Ejendommen har været til salg via mægler, og der er modtaget et tilbud på den udbudte pris (salgsopstilling er vedlagt som bilag nr. 1) på 1.495.000 kr.

    

   Overtagelsesdag er 1. juli 2018. Omkostninger til tinglysningsafgift betales af køber.

    

   Salgsomkostninger til mæglersalær, markedsføring, og tilstandsrapport er ca. 80.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

  • Bilag

 • 34 Ejendomssag - Evt. afslag i købesum som følge af dårlige bundforhold på parcelhusgrunden Rosenvænget 30 (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Evt. afslag i købesum som følge af dårlige bundforhold på parcelhusgrunden Rosenvænget 30.

   Efter salg af parcelhusgrunde på Rosenvænget har der vist sig dårlige bundforhold på flere af de solgte grunde. I sagen lægges der op til afgørelse af, om der skal gives erstatning som følge af bundforholdene på Rosenvænget 30.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget godkender,

    

   1. at der tilbydes erstatning på 140.000 kr. ekskl. moms i købesummen vedr. Rosenvænget 30.

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet

    

   1. at der tilbydes erstatning på 140.000 kr. ekskl. moms i købesummen vedr. Rosenvænget 30.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet fastsatte på dets møde den 30. august 2017 (sag nr. 17) grundpriser og øvrige salgsvilkår for boliggrunde på Rosenvænget. Byrådet godkendte på dets møde den 16. maj 2018 (sag nr. 28), at der gives afslag i købesummen vedr. to andre boliggrunde på Rosenvænget.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med salg af parcelhusgrunde fraskriver kommunen sig ansvaret for grundenes bæreevne. Til gengæld kan købere hæve købet. Bestemmelsen lyder: ”Køber kan træde tilbage fra handlen, hvis det dokumenteres, at der kræves speciel fundering/pilotering. Denne dokumentation skal dog finde sted indenfor 8 uger efter overtagelsen.”

    

   Denne bestemmelse vedrører tilfælde, hvor hverken køber eller sælger vidste eller burde vide noget om de dårlige bundforhold.

    

   Ved Rosenvænget 30 er der i forbindelse med nedbrydning af og oprydning efter tidligere bygninger på stedet sket en opfyldning, som ikke opfylder kravene til bæreevne for nyt byggeri. Da det er kommunen, der har fået arbejdet udført, og opfyldningen ikke opfylder kravene til bæreevne ved byggeri, burde kommunen have oplyst det ved salg. Køber har således krav på erstatning.

    

   Dette forhold er køber stødt på i forbindelse med opstart af nybyggeri på grunden.

    

   Køber har argumenteret for, at det medfører merudgifter på ca. 254.000 kr. ekskl. moms. Forvaltningen mener dog, at dette er baseret på bl.a. for store mængder. Forvaltningen vurderer, at det medfører en merudgift på 140.000 kr. ekskl. moms.

    

   Køberen kan også vælge at hæve handlen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.


 • 35 Ejendomssag - Evt. afslag i købesum som følge af dårlige bundforhold ved parcelhusgrund på Engvej 13, Tapdrup (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Evt. afslag i købesum som følge af dårlige bundforhold ved parcelhusgrund på Engvej 13, Tapdrup.

   Efter salg af parcelhusgrunde på Engvej har der vist sig dårlige bundforhold på en af de solgte grunde. I sagen lægges der op til afgørelse af, om der skal gives et afslag som følge af bundforholdene.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget godkender,

    

   1. at der tilbydes et afslag på 301.000 kr. ekskl. moms i købesummen vedr. Engvej 13.

    

  • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-06-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet

    

   1. at der tilbydes et afslag på 301.000 kr. ekskl. moms i købesummen vedr. Engvej 13.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet fastsatte på dets møde den 20. december 2017 (sag nr. 18) grundpriser og øvrige salgsvilkår for boliggrunde på Engvej.

    

   Byrådet godkendte på dets møde den 16. maj 2018 (sag nr. 28), at der gives afslag i købesummen vedr. to boliggrunde på Rosenvænget.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med salg af parcelhusgrunde fraskriver kommunen sig ansvaret for grundenes bæreevne. Til gengæld kan købere hæve købet. Bestemmelsen lyder: ”Køber kan træde tilbage fra handlen, hvis det dokumenteres, at der kræves speciel fundering/pilotering. Denne dokumentation skal dog finde sted indenfor 8 uger efter overtagelsen.”

    

   Hvis en køber hæver handlen, vil forvaltningen som en logisk konsekvens efterfølgende forelægge en sag om nedsættelse af prisen med et beløb svarende til ekstraudgiften til fundering på grund af de dårlige jordbundsforhold – og derefter udbyde grunden på ny med oplysning om de dårlige bundforhold og uden mulighed for at hæve handlen af den årsag.

    

   I stedet kan kommunen vælge at give et afslag i købesummen på det samme beløb, hvorved kommunens indtægt ved salg af grunden bliver det samme som ved et nyt salg efter nedsættelse af prisen. Ved at give et afslag imødekommer man i højere grad en køber, der typisk ønsker at beholde og bebygge grunden med et minimum af forsinkelse.

    

   Efter salg af Engvej 13 har køber foretaget geotekniske prøver forud for byggeri og er i den forbindelse stødt på dårlige funderingsforhold, og køber har henvendt sig til kommunen for at finde en løsning på problematikken, da de vil foretrække at beholde grunden og få et afslag.

    

   Kommunen har fået købers geotekniske rapport og dermed dokumentation for den dårlige bæreevne. Forvaltningen er enig med køber om, at ekstraudgiften på grund af de dårlige funderingsforhold er ca. 301.000 kr. ekskl. moms.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

 • 36 Meddelelser og gensidig orienteringLukket sag