Byrådet - Referat fra mødet den 16-05-2018

Referat

 • 1 Etablering af institution og skoler for den forberedende grunduddannelse (FGU) i samarbejde med Silkeborg Kommune
  • Resume

   I forbindelse med etableringen af den forberedende grunddannelse (FGU) skal kommunerne under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område (Skive-Viborg HF & VUC, Viborg Ungdomsskole og Viborg Produktionsskole) samt ungdomsuddannelserne via KKR senest 1. juni 2018 meddele Undervisningsministeren, hvilke kommuner, der vil indgå samarbejde om etablering af institution og skoler (et dækningsområde).

    

   Silkeborg Kommune og Viborg Kommune fremsender nu materialet med forslag til dannelse af dækningsområde til KKR Midtjylland den 10. maj 2018 forud for møde i KKR 17. maj 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at godkende det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution,

    

   2. at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune, og

    

   3. at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen i Viborg Kommune.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling godkendes.

    

   Niels Dueholm deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Det var inden mødet oplyst, at Silkeborg Byråd på et møde den 30. april 2018 har godkendt sagen, herunder bilag nr. 2: Skitse til aftale om FGU, hvoraf bl.a. fremgår, at FGU-institutionen får adresse i Viborg.

    

   Der var endvidere inden mødet udsendt et revideret bilag nr. 1: Skabelon til brug for KKR’s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse. Det reviderede bilag vedhæftes referatet.

    

   På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution godkendes,

    

   2. at forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune godkendes, og

    

   3. at ”Skitse til aftale om FGU” godkendes, herunder at FGU-institutionen får adresse i Viborg.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Efter mødet i Beskæftigelsesudvalget har Økonomi- og Erhvervsudvalget i Silkeborg Kommune behandlet sagen og godkendt skitse til aftale om den forberedende grunduddannelse (nyt bilag nr. 2). Af bilaget fremgår det, at FGU-institutionen får adresse i Viborg Kommune.

    

   Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen sendes Viborg Kommunes indstilling til KKR under forbehold for byrådets endelige godkendelse idet fristen for svar til KKR er den 10. maj 2018.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018

   Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at godkende det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution,

    

   2. at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune, og

    

   3. at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen i Viborg Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med forarbejdet med etablering af dækningsområde for den forberedende grunduddannelse (FGU) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2017, at forvaltningen arbejdede videre med placering af institution og skoler under inddragelse af de omkringliggende kommuner (sag nr. 5). Senest har byrådet den 21. februar 2018 godkendt forvaltningens administrative hensigtserklæring om at indgå i dækningsområde med Silkeborg Kommune (sag nr. 20).

    

   Beskæftigelsesudvalget godkendte den 20. marts 2018 derefter forvaltningens forslag til organisering af arbejdet med den forberedende grunduddannelse (sag nr. 7).

    

   Inddragelse og høring

   I de indledende forberedelser til dannelse af dækningsområde har forvaltningen været i dialog med de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune.

    

   Efter politisk godkendelse af den administrative hensigtserklæring om, at Viborg Kommune indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, har Viborg Kommune og Silkeborg Kommune været i tæt dialog, herunder også under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område.

    

   Beskrivelse

   Kriterier for institutionsoprettelse

   Undervisningsministeriet har i januar 2018 udsendt et brev, som beskriver krav og proces i forbindelse med institutionsoprettelsen.

    

   Der forventes oprettet i omegnen af 90 skoler (udbudssteder). Skolernes forankres i et mindre antal selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. En institution vil i gennemsnit have ca. 470 årselever.

    

   Under hver institution oprettes et antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner.

    

   En institution er en administrativ enhed, der samtidigt inkluderer en skole med udbud af de tre spor på den forberedende grunduddannelse (FGU). De tre spor er produktionsgrunduddannelse (pgu), almen grunduddannelse (agu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu).

    

   De lokale forslag til placering af skoler og institutioner skal:

   • tage hensyn til en bred geografisk dækning – skolerne skal placeres i geografisk nærhed til den unge,
   • sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
   • tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

    

   Dækningsgraden må ikke være ringere end dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.

    

   Undervisningsministeriet har via KKR udsendt en skabelon til kommunerne, hvor de skal redegøre for, hvordan den foreslåede dækning og placering lever op til de nationale politiske krav om institutionsoprettelse. Denne afleveres senest 10. maj 2018.

    

   Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har i forening udfyldt skabelonen, hvori kommunerne redegør for opfyldelsen af kriterierne for institutionsoprettelsen (bilag 1).

    

   Institutions- og skolestruktur for dækningsområdet for Viborg og Silkeborg Kommuner

   Som det fremgår af skabelonen (bilag 1) stiller kommunerne i fællesskab forslag om, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune indgår samarbejde om at oprette en fælles institution (dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Det indstilles til Undervisningsministeren, at det i dette dækningsområde placeres én skole i hver af de to kommuner, som dækker alle tre spor i den forberedende grunduddannelse FGU.

    

   Placeringen af institutionen indstilles også til Undervisningsministeren. 

    

   Dette er dog endnu uafklaret, og forvaltningen indstiller i denne sag, at institutionsplaceringen gøres til genstand for politiske drøftelser, og at en afklaring af institutionsplaceringen skal være til stede inden nærværende sags behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. maj 2018.

    

   Elevgrundlag, geografisk nærhed til de unge og bygninger

   Undervisningsministeriet har udmeldt et forventet gennemsnitligt elevgrundlag for en institutions dækningsområde til ca. 470 årselever. Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har tilsammen i alt ca. 488 ÅE (bilag 1).

    

   Skolerne placeres i henholdsvis Viborg by og Silkeborg by, da begge de to byer ligger centralt i de respektive kommuner, ligesom den kollektive transport er bygget op om, at uddannelsesinstitutioner ligger i de to byer. For begge kommuner gælder, at ca. 72 % af kommunernes 15-24-årige vil have op til ca. 30 minutters transporttid til den forberedende grunduddannelse i kommunen med offentlig transport (bilag 1).

    

   I forhold til lokaliteten for de kommende skoler tages der for begge kommuner afsæt i eksisterende bygninger (bilag 1).

    

   I Silkeborg Kommune udbydes de tre spor af den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for Silkeborg Produktionshøjskole.

    

   I Viborg Kommune udbydes den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for Viborg Produktionsskole og på den hidtidige adresse for HF & VUC i Viborg.

    

   De eksisterende institutioner på det forberedende område i Viborg Kommune vurderer, at på sigt vil være muligt at bygge/leje/erhverve yderligere lokaler ved Viborg Produktionsskole, hvis der fremadrettet opstår et behov for at skabe et sammenhængende fysisk skolemiljø.

    

   Forvaltningens opsummering

   Det følger af ovenstående oplysninger, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune dermed lever op til de ministerielle krav ved etablering af en fælles institution og dertilhørende skoler (dannelse af dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Det er Undervisningsministeriet, der endeligt godkender dækningsområder og fordeling af institutioner og skoler. Herefter er det de eksisterende institutioner, der med støtte fra Undervisningsministeriet er ansvarlige for den videre etablering af FGU, herunder virksomhedsoverdragelse mv.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Processen med etableringen af den forberedende grunduddannelse forløber således frem til efteråret 2018:

    

   • 23. april: møde i Arbejdsmarkedsudvalget (Silkeborg Kommune)
   • 24. april: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Silkeborg Kommune)
   • 24. april: møde i Beskæftigelsesudvalget (Viborg Kommune)
   • 30. april: møde i Byrådet (Silkeborg Kommune)
   • 9. maj: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Viborg Kommune)
   • 10. maj: fremsendelse af skabelon til KKR Midtjylland
   • 16. maj: møde i Byrådet (Viborg Kommune)
   • 17. maj: møde i KKR Midtjylland
   • juni: deadline for alle landets KKR for indmelding af dækningsområder til Undervisningsministeren
   • August 2018: Undervisningsministeren godkender dækningsområder
   • September 2018: Interimbestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) tiltræder

    

   I sommeren 2018 vil forvaltningen fremsende en sag med politisk behandling af udpegningen til interimbestyrelsen.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den forberedende grunduddannelse (FGU) etableres som en statslig, selvejende institution. Det er Undervisningsministeren, der fastsætter økonomien for FGU-institutionen.

    

   Pr. 1. september 2018 nedsættes en interimbestyrelse for FGU-institutionen. Denne skal varetage forberedende opgaver forud for institutionens driftsstart sommeren 2019, herunder fastsætte åbningsbalance for den nye institution pr. 1. august 2019 samt sikre overdragelse af aktiver og passiver.

    

   Det fremgår af lovforslaget, at aktiver/passiver forbundet med aktivitet til målgruppen på de eksisterende forberedende tilbud i et dækningsområde overdrages til de nye institutioner for den forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Viborg Produktionsskole overdrages fuldt ud til den nye FGU-institution. For en del af HF & VUC Viborg og for EGU Viborg vil der ske en udspaltning.

    

   I forhold til økonomien vil Undervisningsministeriet tilvejebringe et grundlag for en udmelding om, hvilken andel af nettoformuen for VUC, der overgår til FGU-institutionen.

    

   Den endelige størrelsesorden på den samlede økonomi bliver først endelig udmeldt af Undervisningsministeriet i efteråret 2018.

    

   I forbindelse med finansieringen af den forberedende grunduddannelse skal kommunerne yde bidrag til staten. Den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktiske afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.

    

   Undervisningsministeriet yder ét fast grundtilskud pr. skole; heraf ét grundtilskud årligt til institutionen (ca. 4 mio. kr.) og supplerende grundtilskud årligt til de øvrige skoler (ca. 1,7 mio. kr.).

    

   Grundtilskuddets størrelse er fastsat med udgangspunkt i ca. 25 institutioner. Ændres dette tal som led i den lokale proces, vil grundtilskuddet til institutionerne blive justeret inden for den samme ramme.

    

   Taksten pr. årselev er 78.650 kr.

    

   Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre konsekvenserne for den samlede kommunale økonomi. Det vil ske i løbet af budgetlægningen for 2019-22.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lovforslaget for institutionsoprettelsen i forbindelse med den forberedende grunduddannelse er fremsat til behandling i Folketinget d. 21. marts 2018. Samtidig har Undervisningsministeren også fremsat forslag til lov om indholdet i den forberedende grunduddannelse samt lovforslag vedrørende den kommunale ungeindsats.

    

   Disse love forventes vedtaget juni 2018.  • Bilag

 • 2 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro)
 • 3 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Nørre Rind kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 4. januar 2018 (sag nr. 12) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 10. januar 2018 til den 7. marts 2018. Der er modtaget to høringssvar vedrørende mulighed for nedsivning i den del af Nr. Rind, hvor der gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab.

    

   I begge høringssvar udtrykkes bekymring for nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund i område udpeget til udtræden af kloakfællesskab. Forvaltningen har vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til ændring af planforslaget, men at der bør iværksættes tiltag, således at grundejerne får et bedre grundlag til at træffe beslutning om eventuel udtræden af kloakfællesskab.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at det fælleskloakerede opland i Nørre Rind kan omlægges til separatkloak. 

   Det drejer sig konkret om et område i Nørre Rind ved:

   ·        Kirkevej

   ·        Kærbyvej

   ·        Nørremarkvej

   ·        Præstevej

   ·        Sundvej

   ·        Søndervej

    

   For en mindre del af oplandet på Kirkevej gives mulighed for udtræden af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Bjerringbro)
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillægget danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 25. januar 2018 (sag nr. 7) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. februar 2018 til den 3. april 2018.

    

   Der er modtaget et høringssvar vedrørende placering af rensedam. Høringssvaret har karakter af opklarende spørgsmål, og har derfor ikke givet anledning til ændring af planforslaget.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 1 og 2.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Bjerringbro kan omlægges til separatkloak.

    

   Det drejer sig konkret om et område ved Kirketoftvej, Nørregade og Skovbakkevej samt enkelte ejendomme på Blåbærvej, Heden, Hedevej, Markedsgade og Skovvejen.

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 3.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 4.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018 (Nr. Rind og Bjerringbro)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæggene vedrører omlægning af spildevandsledninger fra fælles- til separatkloak samt etablering af pumpestationerne og rensedamme (bassiner) i Nr. Rind (Tillæg nr. 22) og Bjerringbro (Tillæg nr. 23).

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   ·           Etablering af spildevandsledninger

   ·           Etablering af rensedamme.

   ·           Etablering af pumpestationer og øvrige spildevandstekniske anlæg. 

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 22 og 23 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Beslutning om ekspropriationshensigt ved etablering af vandledning til datacenteret ved Hobro Landevej
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationshensigt, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler for anlægsprojekter i forbindelse med vandledninger, der skal forsyne datacenteret ved Hobro Landevej med kølevand.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at nedlægge vandledninger jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere ret til at nedlægge vandledninger jf. vedlagte bilag 1, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Datacenteret ved Hobro Landevej har brug for kølevand, og Energi Viborg Vand A/S, Nordværket, er i samarbejde med Niras i færd med at etablere vandledninger til datacenteret i henhold til vedlagte ledningstracé (bilag 1).

    

   Berørte lodsejere fremgår af bilag 2.

    

   Ledningstraceet er valgt med henblik på at sikre mulighed for senere at kunne etablere 2 varme-ledninger fra varmeværket ved Indre Ringvej og til datacentret ved Hobro Landevej.

    

   Energi Viborg Vand har anmodet Viborg Kommune om at beslutte, at nødvendige rettigheder for at etablere vandledninger kan erhverves ved ekspropriation, hvis ikke der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

    

   Ekspropriation af arealer til vandforsyningsledninger vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til vandforsyningslovens kap. 7 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for lodsejerne, at aftalerne, jf. vedlagte deklaration, kan indgås på ekspropriationslignende vilkår (bilag 3).

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

    

   ·           der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt i henhold til vandforsyningslovens kapitel 7. Her kan der til fordel for en almen vandforsyning, og når almenvellet kræver det, erhverves ejendomsret til arealer ved ekspropriation

    

   ·           det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Vedtagelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig godkendelse af lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029. Høringssvarene handler især om de trafikale forhold. Derudover kommer høringssvarene også ind på emnerne støj og miljøpåvirkning samt grundvands- og spildevandshåndtering.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 490 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-04-2018

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 490 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 20. december 2017 (sag nr. 22) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 490 for frilandsgartneriet DanRoots ved Tange samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring. Den offentlige høring fandt sted fra den 21. december 2017 til den 14. februar 2018.

    

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1. Planforslagene er vedlagt som bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er vedlagt i bilag 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 490

   I planforslaget udlægges lokalplanområdet til erhvervsformål indenfor landbrugsbranchen, og giver mulighed for at udvide virksomheden DanRoots A/S. Vejadgang til virksomheden sker og vil fortsat skulle ske fra Tange Søvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål:

   at   sikre områdets fortsatte anvendelse til erhvervsformål inden for landbrugsbranchen

   at   sikre virksomhedens udviklingsmuligheder

   at   sikre, at der etableres en ny hovedindkørsel, der er mere hensigtsmæssig i forhold til håndtering af tunge køretøjer

   at   minimere miljømæssige konsekvenser for omgivelserne mest muligt

   at   sikre mindst mulig indvirkning på landskabet

   at   fastholde områdets grønne karaktertræk

    

   Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, idet udvidelsen overskrider den nuværende kommuneplanramme. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplanen, der udvider det eksisterende rammeområde 02.E2.01 til 02.E2.01_11. Derudover ændres rammebestemmelserne således, at ’Vejledende miljøklasse’ i det nye rammeområde fastsættes til miljøklasse 4.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningens behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.

    

   Høringssvarene omhandler emnerne A) trafikale forhold, B) miljøbeskyttelse, C) naturbeskyttelse og D) tilladelse til at udvide virksomheden.

    

   En stor del af bemærkningerne omhandler forhold, der ikke kan reguleres direkte i planforslagene. Forvaltningen vurderer dog, at en del af disse bemærkninger bør give anledning til:

   ·           at der skal gennemføres en ny trafiktælling langs Tange Søvej

   ·           at der skal gennemføres en analyse af, hvordan en øget trafikmængde vil påvirke trafiksikkerheden i Tange området

   ·           at en cykel- og gangsti langs Tange Søvej skal optages på listen over stiønsker i Viborg Kommune og indgå i den årlige prioritering heraf

   ·           at der skal indgås en dialog med Midt- og Vestjyllands politi om at sænke hastighedsbegrænsningen langs Tange Søvej fra 60 km/t til 50 km/t

   ·           at der tages stilling til, om der er grundlag for at optage boligerne langs Tange Søvej i Kommunens spildevandsplan.

    

   Derudover har forvaltningen indgået en aftale med virksomheden om, at mark nr. 102-0 ikke fremadrettet vil kunne anvendes til udbringning af vaskevand. Markarealets placering fremgår af bilag 6.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at ingen af høringssvarene giver anledning til ændringer i planforslagene.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Foruden de allerede beskrevne ændringer til kommuneplantillægget foreslås det, at lokalplanforslagets §2.4 om bonusvirkning til en uopvarmet lagerhal bortfalder. Baggrunden for dette er, at virksomheden efter godkendelse af lokalplanforslaget, den 20. december 2017, sidenhen har henvendt sig med ændrede ønsker for lagerhallens mål og placering.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Viborg Sport & Event, om- og udbygning af Tinghallen m.v. (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017, at der indgås aftale med Dansk Halbyggeri a/s om om- og udbygning af Tinghallen mv., og at sagen genoptages, når der foreligger endelig afklaring af aftaler og problemstillinger i forbindelse med projektet.

    

   Sagen indeholder forslag til løsning på de kendte problemstillinger omkring byggeriet, flytninger, udearealer m.v. samt forslag om frigivelse af anlægsbevillinger og finansiering af bevilling til den endelige realisering af byggeriet.

  • Indstilling

   Den politiske styregruppe på projektet har afholdt møde 23. april 2018.

   På baggrund heraf indstiller direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes

   med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen ”Tingpladsen Viborg Sport og Event”, og

    

   4. at udgiften på 15.144.0000 kr. i 2018 finansiers af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for 2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på mødet den 24. april 2018. Teknisk Udvalg behandlede en enslydende sag på mødet den 25. april 2018, og traf følgende beslutning:

    

    

   Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Der er inden mødet udsendt revideret dagsordenspunkt.

    

   Teknisk Udvalg tog sagen til efterretning.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at projektet realiseres som beskrevet i sagen,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Tingpladsen, Viborg Sport og Event" forhøjes

   med (85.529.000 kr. + 4.035.000 kr.) 89.564.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.144.000 kr. i 2018, 46.127.000 kr. i 2019 og 28.293.000 kr. i 2020,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.536.000 kr. med rådighedsbeløb i 2020 til kontoen ”Tingpladsen Viborg Sport og Event”, og

    

   4. at udgiften på 15.144.0000 kr. i 2018 finansiers af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet, udgiften på 46.127.000 kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløbet på 42.709.000 kr., der er afsat på basisbudgettet for 2019 samt ved forbrug af kassebeholdningen på 3.418.000 kr. (med henvisning til salgsindtægten for salg af grund til hotelbyggeri) samt nettoudgiften på (28.293.000-18.536.000 kr.) 9.757.000 kr. i 2020 finansieres af det på basisbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har tidligere behandlet sagen vedr. projektet for om- og udbygning af Tinghallen og området ved Tinghallen og Viborg Stadion Center og sagen blev senest behandlet på møde i Byrådet 20. december 2017, hvor Byrådet besluttede at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Byrådet således,

    

   1. at projekt fra Dansk Halbyggeri a/s på om- og udbygning af Tinghallen a/s vælges, således at der indledes forhandling med henblik på at indgå kontrakt med Dansk Halbyggeri a/s om opgaven umiddelbart efter Byrådets godkendelse,

    

   2. at sagen genoptages, når der foreligger endelig aftale om opgavens udførelse med Dansk Halbyggeri med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til byggeriet.

    

   Baggrunden for denne beslutning var, at Byrådet på sit møde 17. maj 2017, sag nr. 4, besluttede,

    

   1. at det godkendes, at projektet ”Viborg Sport & Event” sendes i udbud, således som projektet er beskrevet i sagen incl. det i sagen anførte anlægsbudget for projektet,

    

   2. at det godkendes, at den som bilag til sagen (model 2) skitserede vejløsning realiseres i forbindelse med projektet,

    

   3. at projektet udbydes som totalentrepriseprojekt,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.100.000 kr. til kontoen ” Tingpladsen, Viborg Sport og Events” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   5. at udgiften på 5.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.

    

   På Byrådets møde 17. maj 2017, sag nr. 4, besluttede Byrådet endvidere, at sælge en del af grundareal på Tingvej til opførelse af hotel.

    

   Endelig bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 13. december 2017 behandlede sag vedr. en række forhold, der også skal afklares i forbindelse med projektets realisering og som indeholder økonomiske problemstillinger. Disse beskrives nedenfor i sagen.

    

   Som anført besluttede Byrådet på sit møde 20. december 2017, at sagen genoptages, når der foreligger endelige aftaler med Dansk Halbyggeri a/s samt afklaring af andre problemstillinger vedr. projektet, med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen til projektet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og med etablering af nyt hotel syd for Tinghallen indebærer, at kælderen i Tinghallen lukkes ca. 5 måneder og at Viborg Bankocenter skal flytte fra nuværende lokaliteter.

   Forvaltningen har siden sommeren 2017 drøftet og forhandlet bedst mulige løsninger med lejere og foreninger i disse lokaliteter.

   Herudover er naboer orienteret og hørt.

    

    

   Beskrivelse

   Projektet er kompliceret og indeholder rigtig mange delelementer. Der er i perioden siden december 2017 arbejdet med at finde løsninger ud fra en vurdering af kvalitet og udtryk, effektiv daglig drift og anlægsøkonomi og der har været optimal fokus på at finde gode og billige løsninger. Projektet har været udfordret på en række punkter, men der foreligger nu en række løsningsmodeller, som indebærer, at projektets økonomi næsten er uændret siden det blev behandlet i december 2017. Nedenfor er anført hovedoversigt over anlægsøkonomien i projektet og efterfølgende en række bemærkninger og løsningsmodeller for de enkelte elementer i projektet.

    

   Oversigt over projektets anlægsøkonomi til byggeriet:

    

   Elementer

   Kontraktsum + evt. tillæg - dec. 2017

   Kontraktsum + evt. tillæg vurderet i marts/april 2018

   Note

   Kontraktsum, Dansk Halbyggeri a/s

   62.544.000

   62.544.000

    

   Forstærkning af dæk i Tinghallen

   3.000.000

   3.600.000

   1

   Gulvbelægning i Tinghallen

   600.000

   594.000

   2

   Opgradering af facadeløsning

   1.935.000

   1.425.000

   3

   Belægning udenfor Tinghallen

   400.000

   400.000

    

   Tillægspriser i udbud

   1.710.000

   2.100.000

   4

   Teleskoptribune

   7.000.000

   6.856.000

    

   Grundudgifter m.v.

   1.130.000

   1.130.000

    

   Omkostninger og bygherreleverancer

   10.111.000

   9.836.000

    

   Afsat til uforudsete udgifter

   4.100.000

   3.500.000

   1

   Vejanlæg

   3.500.000

   4.071.000

   5

   Sammenbygning, BDO Lounge

   1.510.000

   1.510.000

    

   Samlet anlægsudgift

    

    

    

   Samlet anlægsudgift

   97.540.000

   97.566.000

    

   Finansiering via fonde og investorer

   9.900.000

   9.900.000

    

   Finansieres af Tinghallen: balkon, loungeområde m.v.

   8.636.000

   8.636.000

    

   Netto anlægsudgift Viborg Kommune

   79.004.000

   79.030.000

    

   Anlægsramme for projektet

   78.644.000

   78.644.000

    

   Difference

   360.000

   386.000

    

    

    

   Tabellen viser således, at der på anlægsprojektet med de i projektets styregruppe aftalte indhentede tillægspriser m.v., er en samlet afvigelse på projektet på 386.000 kr. mod beregnet 360.000 kr. i december 2017. Afvigelsen er excl. pristalsreguleringer i projektperioden.

   Det bemærkes, at de i sagen anførte problemstillinger også indgik i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget fra 13. december 2017.

    

   Vedr. de enkelte poster i tabellen noteres:

    

   Note 1: Forstærkning af dæk i Tinghallen.

   Tinghallen er bygget i 1968 og det var i projektfasen ikke muligt at afklare om der vil være behov for en forstærkning af et oprindelige dæk mellem kælder og store sal i Tinghallen. Dansk Halbyggeri a/s tog derfor i kontraktforhandlingerne forbehold for en løsning omkring forstærkning af dækket og nærmere undersøgelser via bygherrerådgiver viste, at der er behov for at forstærke dækket, når kapaciteten i hallen øges. Merudgiften hertil var af bygherrerådgiver i december 2017 vurderet til 3,0 mio. kr. Efterfølgende er indhentet tilbud på opgaven, hvor udgiften beløber sig til 3,0 mio. kr. Hertil kommer dog foranstaltninger, der skal sikre, at der kan være aktivitet i Tinghallens kælder, mens ombygningen finder sted, idet det har været en klar forudsætning, at brugerne af kælderen (bowling, billard, cafe m.m.) skal kunne afvikle deres aktiviteter efter en kortere lukkeperiode på 5 måneder hen over sommeren 2018. Det er vurderet, at merudgiften til foranstaltninger, der skal sikre, at kælderen kan være i drift i byggeperioden kan beløbe sig op til 600.000 kr. Det drejer sig primært om ekstra varme og ventilation, der skal sikre, at der ikke opstår fugt og kondens i kælderen, således at der opstår skader på bowlinganlæg, billardborde, cafeinventar m.v. Det bemærkes, at behovet for foranstaltninger er forøget på grund af, at projektets tidsplan er forskudt på grund af, at det bl.a. har taget ekstra tid at få afklaret løsningsmodel for forstærkning af dækket. Det er i budgettet ovenfor forudsat, at merudgift til foranstaltninger i kælderen dækkes via konto til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger, som er reduceret med 600.000 kr. i det endelige budget for projektet.

    

   Note 2: Gulvbelægningen i Tinghallen.

   Dansk Halbyggeri a/s har i sit tilbud indarbejdet en løsning, hvor alle gulve er lavet med epoxybehandling. Projektstyregruppen besluttede på møde i november, at der arbejdes med opgradering, således at der også etableres gulve med betonbelægning og der blev i projektfasen indarbejdet en budgetramme på 600.000 kr. hertil. Der foreligger nu forslag om en løsning, som kombinerer epoxy- og betongulvbelægning. Tinghallen anbefaler forslaget, som indebærer en merudgift på 594.000 kr., hvilket er på samme niveau som vurderingen i december 2017.

    

   Note 3: Opgradering af facadeløsning.

   Projektstyregruppen besluttede på møde i november 2017, at der arbejdes med en bedre facadeløsning indenfor en økonomisk ramme på 1.935.000 kr. Der foreligger nu endelig løsningsmodel, som betyder, at der i projektet indgår en facadeløsning, svarende til det der blev ønsket i udbuddet. Facadeløsningen er godkendt af brandmyndighederne og indebærer en merudgift på 1.425.000 kr. og dermed 510.000 kr. mindre end vurderet i december 2017.

    

   Note 4: Tillægspriser i udbud.

   I forbindelse med udbud af projektet blev en række ydelser udbudt som tillægspriser. Ydelserne vedrører bl.a., at elevator etableres til kælderen, der installeres cts-løsning til energistyring, sceneåbningen forøges, hvorved kapaciteten i salen øges samt en række mindre ydelser, som sikrer, at de faciliteter, der genanvendes fremstår nyrenoverede, når projektet afsluttes.

    

   Note 5: Vejanlæg.

   Omlægning af Tingvej gennemføres som særskilt udbud. Den samlede anlægsudgift til denne del af projektet udgør 4.071.000 kr. og indebærer derfor en merudgift, idet der oprindeligt var afsat 3.500.000 kr. til denne del af projektet.

    

   Særlig problemstilling vedr. færdiggørelse af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter.

   Projektet indeholder forlægning af vejanlægget ved Tinghallen. Byrådet har 20. december 2017, sag nr. 41, godkendt bevilling til vejforlægningen. Dette projekt indeholder imidlertid alene en vejforlægning og dermed ikke en optimal løsning vedr. pladsen mellem Viborg Stadioncenter og Tinghallen. Der er derfor udarbejdet forslag til samlet plan for en god og tidssvarende pladsløsning, incl. pladsinventar, træer og god sammenhæng i belægninger m.v., således at der også sikres tilgængelighed for alle på pladsen. Den samlede merudgift til denne løsning er beregnet til 2.035.000 kr. og der er behov for, at der tages stilling til om, der skal arbejdes videre med denne løsning, som vedlægges sagen som bilag. Det bemærkes, at pladsløsningen etableres som sidste element i projektet i 2020. 

    

   Særlig problemstilling vedr. pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter

    

   Vurderet i marts 2018

   Projektforslag

    

   2.035.000

    

   Særlige problemstillinger vedr. brugere/lejere i Tinghallen og Viborg Bankocenter.

    

   I Økonomi- og Erhvervsudvalgets sag fra 13. december 2017 er anført, at projektet har indvirkning på en række brugere i og ved Tinghallen. Det anføres, at der på daværende tidspunkt ikke var afklaring vedr. de enkelte brugere og lejere. Forvaltningen har i forlængelse heraf forhandlet aftaler med de enkelte brugere og aktuelt er situationen følgende:

    

   Viborg Bankocenter.

   I forlængelse af kommunens overtagelse af ejerskabet for Tinghallen overdrog Tinghallen a/s også forpligtelse overfor Viborg Bankocenter beskrevet i brev af 6. august 2009 til Viborg Bankocenter. Heraf fremgår, at Tinghallen skal sørge for genhusning af Viborg Banko Center i midlertidige lokaler, alternativ ny bankohal.

    

   Der er i forlængelse indgået aftale mellem 8 foreninger bag Viborg Bankocenter om nyt lejemål på Farvervej, således at bankocentret flytter hertil i sommeren 2018. Som det også var anført i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget i december 2017, har Viborg Bankocentret tidligere tilkendegivet, at man vil søge Viborg Kommune om dækning af flytteudgifter i forbindelse med flytningen. Viborg Bankocenter har efterfølgende opgjort flytte udgifter til en samlet udgift på op til 250.000 kr., idet en række tekniske anlæg, cafefaciliteter m.m. skal flyttes til de nye rammer.

    

   Forpagter af bowlinghallens cafe.

   Cafeen har en lejeaftale med Tinghallen om leje af areal til cafe.

   Lejer har tilkendegivet, at der i forbindelse med lukkeperiode i kælderen og evt. også efterfølgende byggeperiode vil være et økonomisk krav til Viborg Kommune.

    

   Bowlingklubberne, Viborg Bowling Center.

   Der er aftalt en løsning med bowlingklubberne, hvor lukkeperioden i kælderen begrænses til 5 måneder hen over sommeren 2018 og hvor det tekniske bowlinganlæg, der er mekanisk og har været i drift i mange år, bliver stående i byggeperioden. Banerne skal imidlertid tages op, når der skal støbes nye og flere fundamenter i kælderen til understøtning af dækket i salen i Tinghallen.

    

   Der er tale om specialistarbejde og forvaltningen har sammen med Viborg Bowling Center arbejdet med en optimal løsning i forhold til tidsplan, kvalitet og økonomi. Der foreligger aftale herom med en merudgift på 845.000 kr. til genetablering af banerne.

   Viborg Bowling Center, som er en sammenslutning af bowlingklubberne, har tilkendegivet, at de er tilfredse med forløb og løsningsmodel.

    

   Viborg Firmaidræt/billardklubben.

   Samme problemstilling som ovenfor. Udgiften til deponering og genetablering af billardborde beløber sig til 28.000 kr. Klubben tilkendegiver, at den er tilfreds med den aftalte løsning.

    

   Det bemærkes, at i byggeperioden frem til 2020 vil indgang til aktiviteter i kælderen skulle ske fra Markedsvej bag Tinghallen.

    

   I sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2017 blev anført, at der måtte forventes en samlet udgift for Viborg Kommune til flytning, genhusning, genetablering, afregning af eventuelle krav m.m. på op til 1,5 mio. kr. Det er pt. vurderingen, at de anførte problemstillinger kan medføre en engangsudgift på op til 2 mio. kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet realiseres i perioden fra maj 2018 til medio 2020, hvor det samlede projekt med om- og udbygning af Tinghallen og vejforlægning og plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center er realiseret.

   Bach Gruppen a/s arbejder sideløbende med realisering af hotelprojekt syd for Tinghallen og det forventes pt., at dette projekt igangsættes og realiseres, således at det kan tages i brug i 2020/2021.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Investeringsoversigten, projektperioden frem til 2020.

    

   Nedenfor oversigt over resterende rådighedsbeløb til projektet:

    

    

   2018 pris

    

    

   2018

   2019

   2020

   Sum

    

   Samlet afsat rådighedsbeløb kt. 031

   17.415.000

   36.592.000

   9.757.000

   63.764.000

    

   Samlet afsat rådighedsbeløb kt.222

   3.743.000

   6.117.000

    

   9.860.000

    

    

   21.158.000

   42.709.000

   9.757.000

   73.624.000

    

    

    

    

    

    

   Heraf er bevilget kt. 031

   2.787.000

    

    

   2.787.000

    

   Heraf er bevilget kt. 222

   3.227.000

    

    

   3.227.000

    

   Sum der er bevilget

   6.014.000

   0

   0

   6.014.000

    

    

    

    

    

   Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 031

   14.628.000

   36.592.000

   9.757.000

   60.977.000

   Afsatte rådighedsbeløb, der endnu ikke er bevilget kt. 222

   516.000

   6.117.000

   0

   6.633.000

    

   Sum ej bevilget

   15.144.000

   42.709.000

   9.757.000

   67.610.000

    

   Hvis de i sagen anførte forslag til løsninger på en række problemstillinger i projektet gennemføres medfører det et behov for en tillægsbevilling på netto 3.418.000 kr., når der er reguleret for udgifter til forundersøgelser, projektfase m.v.

    

   En samlet oversigt ser således ud:

   Bevilling Tingvej

   8.237.000

   Bevilling Vej

   3.800.000

   Sum

   12.037.000

    

    

   Samlet udgift jfr. do 97.566+4.035

   101.601.000

   Heraf er bevilget U

   12.037.000

   Mgl. bevillling U

   89.564.000

    

    

   Samlet indtægt jfr. do

   18.536.000

    

    

   Samlet bevilling netto

   71.028.000

    

    

   Og på baggrund heraf følgende oversigt over rådighedsbeløb i de enkelte budgetår:

    

   2018

   2019

   2020

   Sum

   Der skal afsættes rådighedsbeløb på (udgift)

   15.144.000

   42.092.000

   28.293.000

   85.529.000

   Tillagt div. brugere samt torv

    

   4.035.000

    

   4.035.000

   Sum udg., der skal afsættes rådighedsbeløb til

   15.144.000

   46.127.000

   28.293.000

   89.564.000

   Der skal afsættes rådighedsbeløb (indtægt)

    

    

   -18.536.000

   -18.536.000

   Der skal afsættes rådighedsbeløb (netto)

   15.144.000

   46.127.000

   9.757.000

   71.028.000

    

    

    

    

    

   Til rådighed

   15.144.000

   42.709.000

   9.757.000

   67.610.000

   Der mgl. rådighedsbeløb for

   0

   3.418.000

   0

   3.418.000

    

    

   Forvaltningen bemærker, at såfremt de i sagen anførte forslag til projektjusteringer imødekommes, kan disse finansieres ved delvis forbrug af engangsindtægten i forbindelse med salg af grund til hotel med et salgsprovenue på 5,75 mio. kr., som kunne disponeres til at dække de merudgifter, der er anført ovenfor.

    

   Det bemærkes, at Byrådet 17. maj 2017 godkendte salg af grund ved bingohallen til hotelbyggeri. Hovedparten af indtægten for grundsalget blev afsat på budgettet for 2018 (og dermed tillagt kassebeholdningen). I sagen er der peget på finansiering af kassebeholdningen til en merudgift i forhold til Tingvejsprojektet under henvisning til dette grundsalg, hvor indtægten er tilgået kassen.

    

   Projekt vedr. etablering af pladsen mellem Tinghallen og Viborg Stadioncenter kan alternativt indgå i budgetlægningen 2019-2022.

    

   Hvis de anførte merudgifter skal finansieres indenfor projektets nuværende budgetramme indebærer det, at der skal reduceres i bygherreleverancer til færdiggørelse af Tinghallen med inventar og teknik, udgifterne til forplads samt uforudsete udgifter.

    

   Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere om, der er mulighed for at finansiere en del af merudgiften via beløb til uforudsete udgifter og det vurderes, at det afsatte beløb, hvor det i sagen foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr., ikke er højt (ca. 5 %) og også skal ses i sammenhæng med, at der er tale om ombygning af en bygning fra 1968, hvor der må forventes uforudsete forhold, der skal finansieres i byggefasen.

   Projektledelsen vil naturligvis forsøge at minimere anvendelsen af puljen mest muligt.

    

   Hvis det godkendes, at de i sagen anførte merudgifter finansieres i projektet indebærer dette, at rådighedsbeløb i overensstemmelse hermed.

    

   Det bemærkes herudover, at rådighedsbeløb prisreguleres på normal vis i projektperioden.

    

   Tinghallen a/s´ økonomiske bidrag til projektet skal foreligge i 2020. Aftalen om, at der via fonde, sponsorer og egne bidrag tilvejebringes i alt 18.536.000 kr. er indgået og pristalsreguleres ikke.

    

   Endelig bemærkes, at der en række forhold vedr. driftstilskud og lejeindtægter m.v. mellem Tinghallen a/s og Viborg Kommune. Det forslås, at disse afklares af forvaltningen og at evt. afregning af mellemværende afklares indenfor eksisterende driftsbudget i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Byrådet godkendte på sit møde 20. december 2017 forslag til lokalplan nr. 481 for centerområde ved Tingvej i Viborg samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029. Lokalplanen er efterfølgende påklaget af nabo til Tinghallen til planklagenævnet. Der foreligger ikke afgørelse heraf på nuværende tidspunkt, men nævnet har besluttet, at klagen ikke har opsættende virkning i forhold til projektets realisering.

  • Bilag

 • 9 Egnsteatret Carte Blanche - Vedtægtsændringer 2018
  • Resume

   På Egnsteatret Carte Blanches bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 godkendte bestyrelsen forslag til ændrede vedtægter.

    

   Jf. vedtægtens § 24 skal vedtægtsændringer godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder, og det er Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Egnsteatret Carte Blanches ændrede vedtægter godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-04-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Egnsteatret Carte Blanches ændrede vedtægter godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   På Egnsteatret Carte Blanches bestyrelsesmøde den 13. marts 2018, blev der fremlagt og godkendt forslag om ændringer i vedtægten. Den ændrede og nye vedtægt kan ses som bilag nr. 1.

    

   De konkrete ændringer i vedtægten fremgår af følgende:

    

   §3, stk. 3
   Tilføjet tekst til slut:

   ”Institutionens formue kan alene anvendes i overensstemmelse med institutionens formål.”

    

   §4, stk. 1 pkt. 2
   Tidligere tekst:
   ”1 medlem fra det lokale Kulturmiljø udpeget af Kulturudvalget.”

    

   Ny tekst:
   ”1 medlem fra det lokale Kulturmiljø udpeget af Viborg Byråd.”

    

   §4, stk. 1 pkt. 3

   Tidligere tekst:

   ”1 medlem udpeget af Viborg Kommunes kulturlederforum.”

    

   Ny tekst:

   ”1 medlem udpeget blandt Viborg Kommunes kulturlederforum.”

    

   §4, stk. 6
   Ny tekst:

   ”Viborg Kommunes kulturchef er tilforordnet bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.”

    

   §4, stk. 7

   Tidligere tekst fra stk. 6:

   ”De offentlige hovedtilskudsydere skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af valgtes navn, adresse og personnummer.”

    

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 10 Anvendelse af budget for byfornyelse mindre byer 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   Der skal træffes beslutning om, hvilke puljer der i 2018 skal oprettes og finansieres af kontoen ”Byfornyelse mindre byer”, og vedtages principper for ansøgninger til puljerne.

    

   Det samlede budget på kontoen ”Byfornyelse mindre byer” er i 2018 i alt 5,739 mio. kr. incl. overførsel fra 2017. Landdistriktsudvalget drøftede på sit møde 27. februar 2018, sag nr. 9, indledningsvis anvendelsen af budgettet til bl.a. diverse puljer. På grundlag af drøftelserne har udvalget bedt om et beslutningsgrundlag.

    

   I det efterfølgende lægges op til en videreførelse af puljerne ”Byforskønnelse mindre byer”, ”støtte til vedligeholdelse af arealer” og ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.

    

   Direktør Hans Jørn Laursen er til stede under punktet (kl. 20).

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

    

   1. at rammebeløb til de enkelte puljer fordeles som angivet i sagsfremstilling,

    

   2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ”byforskønnelse mindre byer” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og

    

   3. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og ”proces for anvendelse af puljen samtænke”, danner baggrund for Tekniks & Miljøs vurdering og sagsbehandling.

    

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018” med rådighed i 2018, og

    

   5. at den samlede udgift på 3.700.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Landdistriktsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 24-04-2018

   Landdistriktsudvalget besluttede,

    

   1. at rammebeløb til de enkelte puljer fordeles som angivet i sagsfremstillingen, dog lægges der vægt på, at det kun er for 2018, hvorefter der foretages en evaluering

    

   2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljerne ”byforskønnelse mindre byer” og ”støtte til vedligeholdelse af arealer” godkendes, og

    

   3. at ”liste over tilskudsberettiget udstyr” og ”proces for anvendelse af puljen samtænke”, danner baggrund for Teknik & Miljøs vurdering og sagsbehandling

    

   Landdistriktsudvalget besluttede endvidere at indstille til Byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2018” med rådighed i 2018, og

    

   7. at den samlede udgift på 3.700.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Puljen ”byforskønnelse mindre byer” har eksisteret siden 2012. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til mindre byforskønnelsesprojekter og trafikdæmpende foranstaltninger samt igangsætning af områdefornyelser. De årlige puljebeløb har været på mellem 1,6 og 3,5 mio. kr. Puljen er populær, og der er hvert år modtaget ansøgninger for mere end det afsatte beløb. Der er givet støtte til 123 projekter i mindre byer for i alt 17 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling, og er behandlet politisk efter udløb af ansøgningsfrist.

    

   Pulje for ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” har eksisteret siden 2014. Her har borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde, kunnet søge om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Puljen har været på mellem 200.000 og 500.000 kr. årligt. Der er imødekommet 84 ansøgninger for et samlet beløb på 1,35 mio. kr. Ansøgninger er indsendt efter politisk vedtaget ansøgningsprocedure og retningslinjer for behandling. Ansøgningerne behandles løbende af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper, indtil puljen er opbrugt.

    

   Puljen ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter” har eksisteret i 2016 og 2017 med et rammebeløb på henholdsvis 1 mio. og 500.000 kr. I en række anlægsprojekter, f.eks. kloakfornyelse og udlægning af nyt slidlag, er det relevant at indtænke byforskønnelse. I forbindelse med igangværende og kommende kloakfornyelse i Tastum og Skringstrup samt ny asfaltbelægning i Ulbjerg er der indtil videre disponeret 1,25 mio. kr.

    

   Puljen er ikke tilgængelig for eksterne ansøgere. Forvaltningen vurderer løbende, hvilke anlægsprojekter det vil være relevant at puljen indgår i. Dette bl.a. i samarbejde med Energi Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Projekter, der søges fra puljen ”Byforskønnelse mindre byer” vurderes af en administrativ projektgruppe inden indstilling til udvalget. Projekter vedrørende byforskønnelse gennemføres af ansøgeren/ lokalområdet. Projekter om hastighedsdæmpende foranstaltninger gennemføres af forvaltningen. Større byfornyelse/områdefornyelse gennemføres efter en særskilt politisk beslutning af kommunen sammen med en bred borgerinddragelse.

    

   Ansøgninger til puljen ”Støtte til vedligeholdelse af arealer” vurderes og administreres af forvaltningen i henhold til de vedtagne principper. Opfylder ansøgningen de fastsatte kriterier, imødekommes ansøgninger indtil puljens rammebeløb er opbrugt.

    

   Forvaltningen vurderer løbende, hvor det vil være hensigtsmæssigt at anvende midler fra puljen ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.   

    

    

   Beskrivelse

   De rammebeløb der skal finansiere de omtalte puljer skal tages ud af det i 2018 afsatte budget på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”. Indledningsvis er de foreslåede rammebeløb angivet i dette skema:

    

   Disponering af konto ”Byfornyelse mindre byer”

   2018

   1. Pulje ”Byforskønnelse mindre byer 2018”

   3.000.000 kr.

   2. Pulje ”Vedligeholdelse af arealer 2018”

   200.000 kr.

   3 Pulje ”Samtænke byforskønnelse i anlægsprojekter 2018”

   500.000 kr.

   4. Områdefornyelse Fjordklyngen,

   800.000 kr.

   5. Udisponeret beløb

   1.239.000 kr.

   Budget konto ”Byfornyelse mindre byer”

   5.739.000 kr.

    

   Ad. 1 Byforskønnelse mindre byer 2018

   Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort behov for at kunne støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten giver lokalområdet mulighed for at gennemføre de initiativer, de vurderer, der er behov for, og som vil give lokalområdet et løft. I og med at støtten udbetales som et rådighedsbeløb, giver det lokalområdet et råderum og frihed til at gennemføre projektet i det tempo, der f.eks. kan afstemmes med frivillig arbejdskraft. At man lokalt er bygherre giver sammenhold og ejerskab, som er en vigtig faktor for den fremtidige drift og vedligeholdelse.

    

   Ansøgning til puljen ”byforskønnelse mindre byer” kan søges indenfor følgende kategorier:

    

   • Byfornyelse/områdefornyelse der omfatter hele eller større dele af lokalsamfundet
   • Byforskønnelse mindre byer
   • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje suppleret med byforskønnende tiltag

    

   Det er forvaltningens erfaring, at visse ansøgere ønsker at kunne søge rådgivning hos fagfolk, landskabsarkitekter og lign. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår, at begrundede ønsker om rådgivningsydelse i et vist omfang imødekommes.

    

   Der foreslås, at der til puljen i 2018 afsættes et beløb på 3.000.000 kr. Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 1, ”Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen byforskønnelse mindre byer 2018” med en ansøgningsfrist 10. august 2018.

    

   Ad. 2 Støtte til vedligeholdelse af arealer

   Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale i at kunne støtte lokale initiativer, der drifter og vedligeholder lokale aktivitets- og opholdsarealer

    

   Det foreslås, at der til puljen i 2018 afsættes et beløb på 200.000 kr. Ansøgninger skal indsendes i henhold til vedlagte bilag 2, ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen ”vedligeholdelse af arealer i 2018”. Ansøgningerne behandles løbende efter først til mølle princippet af Teknik & Miljø indtil 1. oktober eller indtil rammebeløbet er opbrugt. Det udstyr, der gives støtte til, fremgår af vedlagte bilag 3, ”Liste over tilskudsberettiget udstyr”.

    

   Ad. 3 Samtænke byfornyelse i forbindelse med andre anlægsprojekter

   Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan afsættes et beløb til kommende projekter. Udover de tidligere nævnte projekter, hvortil der er disponeret beløb, forventes der kommende projekter i Nr. Rind, Ørum og Hammershøj.

    

   Der foreslås, at der i 2018 afsættes et beløb på 500.000 kr. ud fra en konkret vurdering (og de borgerønsker, der måtte være) beslutter forvaltningen, hvilke konkrete projekter puljen indgår i. Vurderingen sker i henhold til vedlagte bilag 4, proces for anvendelse af puljen ”samtænke”.

    

   Ad. 4 Områdefornyelse Fjordklyngen

   Udvalget godkendte på sit møde 27. februar 2018, sag nr. 8, program og finansieringsplan for områdefornyelsen. Finansieringsplanen indebærer en udgift i 2018 på 800.000 kr., der endnu ikke er bevilliget. Når programmet er godkendt af ministeriet, vil der blive forelagt en sag for udvalget om bevilling af det pågældende beløb.

    

   Ad. 5 Udisponeret beløb

   Forvaltningen forventer på et kommende møde at forelægge udvalget en sag vedrørende bevilling til opstart af en ny områdefornyelse i Frederiks, som skal finansieres af en del af det udisponerede beløb.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Efter udvalgets vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger offentliggøres puljerne med de vedtagne ansøgningsfrister under forbehold af Byrådets efterfølgende bevilling. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.

    

   Efter udløb af ansøgningsfrist forelægges udvalget ansøgninger til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2018” med en indstilling til beslutning. Bliver der søgt om støtte for mere end det afsatte rammebeløb, vil indstillingen indeholde en prioritering af ansøgningerne. Udvalgsbehandlingen forventes at ske på udvalgets møde i september.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det samlede beløb på kontoen består af det afsatte beløb i budget 2018, 1,55 mio. kr., og et uforbrugt beløb i 2017 på 4,189 mio. kr. på samme konto, som forventes overført i forbindelse med byrådets møde 18. april 2018.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 11 Ændret udformning af offentlig vej - Ravnsbjergvej i Dollerup (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med realiseringen af projektet De 5 Hald’er er der i vinderprojektet forudsat, at der skal ændres på den offentlige vej forbi Hald Hovedgaard. Vejen Ravnsbjergvej er en asfaltbelægning, som man ønsker at ændre til en brostensbelægning. Der anlægges flere p-pladser inklusive tilkørselsveje.

    

   Byrådet har på møde den 17. juni 2015 (sag nr. 5) godkendt en partnerskabsaftale for projektet De 5 Hald’er, som nu f realiseret.

    

   Byrådet har sidst behandlet projektet på møde den 11. oktober 2017 (sag nr. 1) i forbindelse med at investeringsoversigten blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for årene 2018-2021. I denne investeringsoversigt blev der afsat yderligere midler til realisering af anlægsprojekter i og omkring Hald Hovedgaard.

    

   Der skal tages stilling til en godkendelse af anlægsprojektet og frigivelse af midler og bevilling til realisering af projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Tekniks Udvalg godkender projektforslaget med henblik på realisering i 2018.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2.086.000 kr. til kontoen ”De 5 Hald’er” med rådighedsbeløb i 2018

    

   3. at udgiften på 2.086.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Tekniks Udvalg besluttede at godkende projektforslaget med henblik på realisering i 2018.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 2.086.000 kr. til kontoen ”De 5 Hald’er” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 2.086.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   A. P. Møller Fonden har tidligere givet tilsagn om at støtte projektet for De 5 Hald’er med 50 mio. kr. Støtten er givet på baggrund af en ansøgning, som byrådet tidligere har godkendt. Der er yderligere lavet en partnerskabsaftale mellem parterne i projektet. Parterne er Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Foreningen De fem Hald’er og Viborg Kommune.

    

   Der er tidligere givet en bevilling på 2.032.000 i 2014. I forbindelse med budgetlægningen i efteråret 2017, blev der besluttet at hæve denne bevilling.

    

   Da projektet skal realiseres fra 2018, skal behandlingen på igen, så anlægsarbejdet kan sættes i gang. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Naturstyrelsen fungerer som sekretariat i projektet og står for at overholde gældende regler, herunder inddragelse og høring af relevante parter.

    

   Partnerskabsaftalen forpligter parterne til at gennemføre alle aktiviteter, der er forudsat i projektet efter de retningslinjer og inden for det budget og de tidsfrister, der er fastlagt i projektbeskrivelsen.

    

    

   Beskrivelse

   Projektet De 5 Hald’er er betegnelsen for de tre voldsteder og to herregårdspladser, der ligger omkring den nuværende Hald Hovedgaard. Der har i nogle år været arbejdet på at sætte ”De 5 Hald’er” syd for Viborg på ”Danmarkskortet”.

    

   Området er unikt, dels på grund af placeringen i det enestående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den europæiske historie – her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området rummer blandt andet flere voldsteder. Placeringen ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg og er Hald’s og Viborgs historie gennem århundreder knyttet tæt sammen.

    

   Stedet er lidt en overset attraktion, og ønsket er at skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed samt en bedre formidling af områdets natur- og kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.

    

   Viborg Kommunes andel af projektet består hovedsageligt i forbedret parkering, trafikafvikling og kommunikation. En del af belægningen på den offentlige vej, Ravnsbjergvej foreslås ændret fra asfaltbelægning til brosten på en strækning ved Hald Hovedgaard. En brobrostensbelægning vil virke mere autentisk og får bygningsmasserne til at virke sammenhængende. Ligeledes kan brostenbelægningen være med til at få hastigheden bragt ned forbi Hald Hovedgaard. Det er en stor fordel for de mange besøgende, der forventes at besøge området. I projektet er det indeholdt, at brostensbelægningen udføres, så fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse bliver minimale.

    

   Parkeringsanlægget placeres vest for den gamle ladebygning ved Hald Hovedgaard.

   Visualisering af det foreslåede projekt kan ses på bilag 2. Oversigtstegning over hele parkeringsanlæg og vej fremgår af bilag 3.

      

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Vejprojektet kræver en total vejlukning i 5-6 uger. Derfor har der været kontakt med virksomheder i området. Ud fra disse drøftelser vil september måned være den mest tålelige periode at udføre anlægsarbejderne i. Den øvrige del af projektet realiseres fra maj til november.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsoverslaget for projektet er på ca. 5,5 mio. kr. for de påtænkte anlægsarbejder med veje og p-pladser. Viborg Kommunes bidrag til projektet vil være omkring 4 mio. kr.

   Det er aftalt med Naturstyrelsen, at det øvrige projekt afholder udgifterne ud over Viborg Kommunes bidrag til projektet.

    

   Ud over den bevilling på 2.032.000 kr., der blev givet til projektet den 3. september 2014 (lukket sag), afsatte byrådet i forbindelse med budgetforliget til budget 2018 yderligere 2 mio. kr. til projektet. Inkl. prisfremskrivning af det først bevilgede beløb, er der således i alt 4.109.000 kr. til rådighed på budgettet for 2018. Heraf er de 2.086.000 kr. ikke frigivet i form af en bevilling endnu. Når denne bevilling gives, lyder den samlede

   bevilling til projektet på (2.032.000 + 2.089.000 kr.) 4.121.000 kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Forslag til etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet skal tage stilling til forslag om etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Karup, der i lokalplan nr. 1.41 for boligområdet nord for Aarestrupvej er anført vil blive etableret i Alhedestiens tracé for at skabe sikker stiforbindelse for gående og cyklister mellem boligområdet og resten af byen.  

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik &g Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   1. at der etableres en stårørstunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé til en 3,0 m bred sti,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41” med rådighedsbeløb i 2018, og

   3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   1. at der etableres en stårørstunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé til en 3,0 m bred sti,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 1.41” med rådighedsbeløb i 2018, og

   3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til lokalplan 1.41 for boligområdet nord for Aarestrupvej i Karup er grundejerne ved Fasanvænget stillet i udsigt, at der etableres en stitunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé, i forbindelse med udbygning af boligområdet, så der skabes en trafiksikker adgangsforbindelse for gående og cyklister mellem boligområdet og den øvrige bydel herunder skole og børneinstitutioner.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Vejudvalget for Fasanvænget, som er beliggende i lokalplanområde 1.41 nord for Aarestrupvej, har i flere omgange rykket kommunen for at få stitunnelen under Aarestrupvej etableret som anført i lokalplanen. Stitunnellens placering fremgår af bilag nr. 1.

    

   Viborg Kommune har 3 grunde til salg ved Fasanvænget. Området er ved at blive udbygget med tæt/lav boliger, så der i alt er opført 32 boliger. Den øvrige del af lokalplanen, som ikke er byggemodnet, har en rummelighed på ca. 40-45 boliger.

    

   For at gøre boligområdet mere attraktiv at bosætte sig i, foreslås, at stitunnellen under Aarestrupvej blive etableret, så der skabes en mere tryg og sikker stiforbindelse mellem boligområdet og den øvrige bydel, herunder skole- og børneinstitutioner. Stitunnellen, som etableres i Alhedestiens tracé, vil desuden skabe en trafiksikker krydsning for de øvrige cyklister og gående på Alhedestien.

    

   Aarestrupvej har på det pågældende sted et kurvet forløb mod øst, hvilket gør at oversigtsforholdene er forringet for dem, som skal krydse vejen fra nord mod syd. Trafikmængden på Aarestrupvej er desuden blevet forøget efter at venstresvingning på Aarestrupvej ad Gl. Banevej ikke er muligt.

    

   Forvaltningen foreslår, at der etableres en stålrørstunnel med en 3,0 m bred sti under Aarestrupvej. Anlægsudgiften for en stålrørstunnel er overslagsmæssig beregnet til 2.000.000 kr. En stitunnel udført med betonelementer er overslagsmæssig beregnet til at være 500.000 kr. dyrere.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Stitunnellen foreslås etableret i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen foreslår, at de 2.000.000 kr. finansieres jf. indstillingens pkt. 2 og 3.

    

   Der gøres opmærksom på, at det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boliggrunde er disponeret for 2018. Derfor foreslås anlægsudgiften på 2.000.000 kr. finansieres via det afsatte budget til erhvervsgrunde, idet der ikke i øjeblikket er aktuelle planer om byggemodning af erhvervsgrunde.

    

   Der er et rest-rådighedsbeløb på 3.053.000 kr. i 2018 på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Igangsætning af planlægning vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Et projekt for en østlig omfartsvej ved Viborg er medtaget i trafikplanen for Viborg Kommune. Planlægningsarbejdet foreslås iværksat i år.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at planlægningsarbejdet vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg sættes i gang.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Østlig omfartsvej ved Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at udgiften på 450.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-04-2018

   Teknisk Udvalg besluttede at planlægningsarbejdet vedrørende østlig omfartsvej ved Viborg sættes i gang.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. til kontoen ”Østlig omfartsvej ved Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 450.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen indeholder et projekt for etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. I forbindelse med vedtagelse af trafikplanen besluttede Teknisk Udvalg den 29. november 2017 (sag nr. 8), at ”der på kommende møde fremlægges en procesplan for evt. forundersøgelse vedrørende østlig ringforbindelse ved Viborg”.

    

   Forvaltningen har indhentet tilbud fra rådgiver på planlægningsarbejdet og anbefaler, at Teknisk Udvalg sætter dette arbejde i gang.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Planlægningsarbejdet iværksættes i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,25 mio. kr. til ”Pulje til områdefornyelse løftes til 10 mio. kr. årligt”. Af sagsfremstillingen til byrådets møde 24. januar 2018 (sag nr. 9) fremgår, at puljen til områdefornyelse i 2018 er planlagt anvendt til stier.

    

   Det er ikke muligt at anvende hele beløbet til cykelstier i år. Derfor foreslår forvaltningen, at der til igangsætning af planlægning af en østlig omfartsvej ved Viborg anvendes 0,45 mio. kr. Dette beløb ”tilbagebetales” i 2019 af rådighedsbeløbet på 4,14 mio. kr., som er afsat til ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan” i 2019.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 14 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - alle områder
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. pr. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Helt overordnet ser det forventede resultat ”fornuftigt” ud, selv om der også vil være enkelte udfordringer, såfremt regnskabet ender, som det lige nu forventes (se nærmere under sagsfremstillingen).

    

   Med det forventede regnskabsresultat vil byrådets 3 overordnede økonomiske målsætninger blive indfriet. De 3 økonomiske målsætninger er niveauet for hhv. den gennemsnitlige likviditet, overskud før anlæg og afdrag mv. samt det skattefinansierede anlægsniveau. For alle 3 målsætninger gælder for 2018, at de som minimum skal udgøre 200 mio. kr.

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at de af udvalgene i bilag nr. 3 foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne godkendes

    

   Ligeledes på baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. ”at” godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2018 for Viborg Kommune.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).

    

   Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at selv om det korrigerede budget som udgangspunkt viser budgettet med de ændringer, der er godkendt frem til 31. marts 2018, så indeholder det korrigerede budget også de overførsler fra 2017, som byrådet har godkendt på mødet den 18. april 2018 (sag nr. 8). Dette gælder for både drifts- og anlægsoverførslerne.

    

   Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.

    

   I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelse kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

    31. marts

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

    

   Skatter og generelle tilskud

   -5.857,3

   -5.857,3

   -5.843,4

   14,0

   14,0

   1

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.187,2

   4.295,9

   4.198,3

   11,0

   -97,7

   2

   Overførselsudgifter

   1.433,1

   1.433,2

   1.430,2

   -2,9

   -3,0

   3

   Driftsudgifter i alt

   5.620,4

   5.729,1

   5.628,5

   8,1

   -100,6

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   8,8

   8,8

   8,2

   -0,6

   -0,6

    

   Resultat før anlæg og afdrag mv.

   -228,2

   -119,5

   -206,7

   21,5

   -87,3

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   209,7

   301,8

   264,1

   54,4

   -37,7

   4

   Anlæg, jordforsyning

   -17,3

   -18,6

   -39,7

   -22,4

   -21,1

   5

   Alment boligbyggeri

   36,4

   61,4

   50,4

   14,0

   -11,0

   6

   Nettoafdrag på gæld

   33,8

   35,3

   35,3

   1,5

   0,0

   Salmlet likviditetsvirkning af det
   skattefinansierede område

   34,4

   260,4

   103,4

   69,0

   -157,1

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   34,7

   41,6

   54,1

   19,3

   12,5

   7

    

    

    

    

    

    

    

   Finansforskydninger

   5,4

   5,4

   5,4

   0,0

   0,0

    

   Samlet likviditetsvirkning
   (plus = kasseforbrug)

   74,5

   307,4

   162,8

   88,3

   -144,6

    

   Tabel 1 - resultatopgørelse

    

   Generelt om det overordnede resultat:

   Serviceudgifter:

   I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 98 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 15 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på ca. 83 mio. kr. Da der er overført 105 mio. kr. fra 2017, betyder det, at der forventes forbrugt (105-83) 22 mio. kr. af de driftsbudgetter, der er overført fra 2017.

    

   For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition), forventes der med det indarbejdede regnskabsresultat en merudgift på ca. 15 mio. kr. i forhold til rammen.

    

   Overførselsudgifter:

   Samlet forventet mindreudgift på ca. 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

    

   Anlæg:

   Der forventes følgende mindreudgifter (netto):

   Skattefinansieret:    ca. 38 mio. kr.

   Jordforsyning:         ca. 21 mio. kr.

   Forsyning:               ca.  0 mio. kr.

   I alt                        ca. 59 mio. kr.

    

   For anlæg under de skattefinansierede områder og jordforsyningen under et forventes der et forbrug, der overstiger det oprindelige budget med 32 mio. kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at der til hver af de 3 årlige budgetopfølgninger udarbejdes forventede tidsplaner for de største anlægsprojekter. Disse tidsplaner fremgår af bilag nr. 4.

    

   Som supplement til posten ”jordforsyning” (køb af jord, byggemodning og salg af byggegrunde) vedlægges som bilag 5 en oversigt over grundsalget i første kvartal 2018.

    

   Forsyning:

   Drift: Der forventes netto merudgifter på knap 13 mio. kr.

   Merudgifterne vedrører bl.a. udbud på kørsel i forbindelse med de nye indsamlingsordninger, der er blevet dyrere end forventet. Merudgifter på forsyningsområdet vil indgå i beregning af de fremtidige takster.

    

   Likviditet:

   Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kassetræk på ca. 75 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et kassetræk på 163 mio. kr. eller 88 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

    

   Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 307 mio. kr. - såfremt hele budgettet blev udmøntet - bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på 145 mio. kr.

    

   Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2018 med udgangen af året at ligge på ca. 500 mio. kr., hvilket er 59 mio. kr. mindre end ved årets start.

    

   Byrådets økonomiske målsætninger:

   Det forventede overskud før anlæg og afdrag på lån mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 207 mio. kr. opfylder byrådets målsætning om min. 200 mio. kr. Det forventede anlægsniveau (skattefinansieret) på 264 mio. kr. ligger over byrådets målsætning om min. 200 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på 500 mio. kr. med udgangen af 2018. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.

    

   Alle 3 økonomiske målsætninger vil således blive overholdt med det forventede regnskabsresultat.

    

   Indstillinger fra udvalgene:

   Alle udvalg indstiller de foreslåede budgetomplaceringer mellem politikområderne til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse samt deres respektive budgetopfølgninger til byrådets godkendelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Café Brændpunktet
  • Resume

   Denne sag omhandler den økonomiske situation for Café Brændpunktet i Borgerhuset Stationen. Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. april 2018 og udsat med henblik på nærmere at få undersøgt den økonomiske situation og fremtidige modeller for caféen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at sagen genoptages med henblik på en afklaring af caféens situation.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt med følgende ændring af 2. at:

    

   2. at den selvejende institution Borgerhuset Stationen sammen med De Frivilliges Hus udarbejder forslag til ny organisering, om hvorvidt De Frivilliges Hus kan få placering i Borgerhuset Stationens lokaler.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at cafédriften organiseret i sin nuværende form ophører i løbet af 2018,

    

   2. at den selvejende institution Borgerhuset Stationen sammen med De Frivilliges Hus udarbejder forslag til ny organisering, hvor De Frivilliges Hus får placering i Borgerhuset Stationens lokaler, og

    

   3. at stillingtagen til det opsamlede underskud på cafédriften, inklusive 2018, sker i forbindelse med Viborg Kommunes regnskabsafslutning for 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. april 2018 (sag nr. 10) med følgende sagsfremstilling:

    

   ”RESUME

   Denne sag omhandler den økonomiske situation for Café Brændpunktet i Borgerhuset Stationen.

    

    

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at sagen drøftes med henblik på en afklaring af caféens situation.

    

    

   SAGSFREMSTILLING

   Historik

   Borgerhuset Stationen er en selvejende institution og drives i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser samt vedtægter og retningslinjer vedtaget af Viborg Byråd. Borgerhuset skal ifølge sin formålsparagraf indeholde fælles basisfunktioner – herunder blandt andet en café.

    

   På baggrund af en byrådsbeslutning fra den 21. november 2012 (sag nr. 18) drives caféen efter socialøkonomiske principper. Af byrådssagen fremgik en model, hvorefter en kok og op til 9 fleksjobbere skulle kunne drive en bæredygtig forretning.

    

   På grund af ”begyndervanskeligheder” løb caféen hurtigt ind i økonomiske vanskeligheder, og ved det daværende Kultur- og Fritidsudvalgs mellemkomst blev der blandt andet truffet aftale om, at Borgerhuset Stationen kunne løse en såkaldt ”anden aktør-opgave” for kommunens jobcenter, hvorefter Borgerhuset Stationen mod betaling arbejder med at bringe ledige fleksjobbere videre i ordinær ansættelse - blandt andet ved at bruge sin café til ”jobtræning”. Denne ordning har eksisteret siden 2013, hvor Jobcenteret årligt har købt ”anden aktør-opgaver” for mellem 300.000 og godt 400.000 kr. hos Borgerhuset.

    

   Trods denne ordning og andre foranstaltninger har det ikke været muligt for Borgerhuset Stationen at afdrage det underskud, der opstod i 2013, og som ved udgangen af 2017 udgør 394.000 kr.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget har løbende fulgt udviklingen og besluttede i sit møde den 30. november 2017 (sag nr. 6):

    

   1. at anmode forvaltningen om, sammen med Borgerhuset Stationen, at igangsætte en ændring af cafékonceptet med henblik på, at ejerskab under Kultur- og Fritidsudvalget ophører og evt. ny politisk placering drøftes i kommende byråd. Punktet medtages ifm. regnskabsafslutningen.

    

   I sit møde den 20. marts 2018 i forbindelse med orientering om årsregnskabet 2017 (sag nr. 8) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget ”…at foreslå Økonomi- og Erhvervsudvalget, at merforbrug på 394.000,- vedr. socioøkonomisk cafévirksomhed håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017”.

    

   Forvaltningen har i anden sag på dagsordenen omkring overførsel af mer-/mindreforbrug foreslået, at der senest i forbindelse med årsregnskabet for 2018 findes en samlet løsning for finansiering af merforbruget i 2017 og 2018.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Aftalen med arbejdsmarkedsområdet har fra starten været tænkt som en midlertidig ordning, der skulle udfases, og senest har arbejdsmarkedsområdet meddelt, at man ønsker at organisere sin indsats mere omkostningseffektivt, og at man ikke ønsker at købe ”anden aktør-ydelser” hos Borgerhuset Stationen ud over, hvad der er budgetteret for 2018.

    

   Dette sammenholdt med den skærpede konkurrence inden for det lokale café- og restaurationsmiljø gør det vanskeligt at se, hvordan Borgerhuset Stationen skal kunne drive sin café i dens nuværende form.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Jf. endeligt ophør af den særlige aftale med jobcenteret skal en ny og økonomisk bæredygtig model for Borgerhuset Stationens café være i drift senest med udgangen af 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.”

    

   Sagen blev udsat med henblik på nærmere at få undersøgt den økonomiske situation og fremtidige modeller for caféen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er blevet udarbejdet et notat, der beskriver den økonomiske situation for Café Brændpunktet samt mulige fremtidige modeller, jf. bilag nr. 1.

    

   Der er endvidere udarbejdet et juridisk notat om kommunal cafévirksomhed, jf. bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   1)   Fortsættelse inden for principperne for en socialøkonomisk virksomhed

   2)   Caféen overtages af Jobigen og bliver en del af beskæftigelsesområdet, hvor caféen er leverandør af særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering

   3)   Caféen bortforpagtes på markedsvilkår

   4)   Borgerhuset driver caféen videre i et begrænset omfang

    

   Yderligere beskrivelse af alternativerne kan ses i bilag nr. 1.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Bilag nr. 1. ” Notat – Den økonomiske situation og fremtidige muligheder for Café Brændpunktet” beskriver:

    

   1)   Økonomi og resultater (jobeffekt) set fra Jobcentrets side - 2013-2017

   2)   Økonomi set fra Stationens/Brændpunktets side – 2013-2017

   3)   Modeller for fremtidig drift

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Bilag nr. 2. ” Notat vedr. kommuners adgang til at drive cafevirksomhed” beskriver de juridiske forhold forbundet med cafédrift.

  • Bilag

 • 16 Status på cybersikkerhed og persondataforordning
  • Resume

   Som led i introduktionen af Økonomi- og Erhvervsudvalget over for udvalgets ansvarsområder er der udarbejdet et notat om Viborg Kommunes arbejde med informationssikkerhed, cybertrusler og ikke mindst forberedelserne til implementering af EU-persondataforordningen med virkning fra 25. maj 2018.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har vedtaget den nuværende informationssikkerhedspolitik den 25. maj 2011 (sag nr. 121). Her fastsætter byrådet sikkerhedsniveau, omfang, sanktioner og struktur for informationssikkerhedspolitikken i kommunen, herunder den overordnede placering af ansvar for informationssikkerheden.

    

   Direktionen har den 22. februar 2018 behandlet en sag om implementering af persondataforordningen i Viborg Kommune.

    

   Endvidere har direktionen den 16. april 2018 taget vedlagte orientering til efterretning.

    

   Inddragelse og høring

    

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Som led i introduktionen af Økonomi- og Erhvervsudvalget over for udvalgets ansvarsområder følger her status og indblik i Viborg Kommunes arbejde med informationssikkerhed, cybertrusler og ikke mindst forberedelserne til implementering af EU-persondataforordningen med virkning fra 25. maj 2018.

    

   I Danmark har Persondataloven siden 2000 sat rammer for, hvordan offentlige myndigheder anvender persondata. EU-kommissionen vedtog i 2016 en fælles EU-persondataforordning – kort benævnt GDPR (The General Data Protection Regulation). Medlemslandene fik en frist frem til 25. maj 2018 til at implementere denne fælles lovgivning på persondataområdet.

    

   Informationssikkerhed er et komplekst område, som forandrer sig konstant på grund af nye teknologier, nye anvendelsesmuligheder og nye trusler. Viborg Kommune har derfor – lige som mange offentlige myndigheder - valgt at tage udgangspunkt i et rammeværktøj (ISO 27001-002) for at skabe struktur og overblik. Derfor er vi som kommune ganske godt stillet i forhold til at leve op til den nye EU-Persondataforordning, som på mange måder lægger sig tæt op af den hidtidige udgave af Persondataloven.

    

   I det vedlagte notat er der givet en kort status på persondataforordningen i Viborg Kommune samt en kort status for situationen omkring cybersikkerhed i Viborg Kommune.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 18 Tilsagn til 33 almene familieboliger i Bjerringbro, skema A (Bevillingssag)
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 325, 33 almene familieboliger i Bjerringbro og godkendelse af huslejen for første driftsår.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 324´s overdragelse af grunden til afdeling 325, som anført i sagsfremstillingen, godkendes,

    

   2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 33 almene familieboliger i afdeling 325, beliggende i Rossensgade i Bjerringbro, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 59.995.000 kr.,

    

   3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 6.000.000 kr. til konto ”Afdeling 325, Markedsgade” med rådighedsbeløb i 2018, som finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb i overslagsår 2019 i budget 2018 (kvoteår 2018),

    

   4. at der gives tilsagn om kommunegaranti for den lovbestemte del af lånet, og

    

   5. at den foreløbige årlige leje på 829 kr./m2 godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 30 almene familieboliger i Bjerringbro Midtby. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån.

    

   Byrådet godkendte på mødet den 21. december 2016 (sag nr. 11), at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 324 køber en grund beliggende i Storegade i Bjerringbro.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om godkendelse til at overdrage ubebygget grundareal på 2.697 m² sammen med overdragelse af en ejerlejlighed på 124 m², beliggende i kælder under hovedbygning, tidligere Madsens Hotel, fra afdeling 324 til en ny afdeling 325. En forudsætning for overdragelsen er gennemførelse af matrikulær opdeling samt ejerlejlighedsopdeling af hovedbygningen.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 325 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 33 familieboliger beliggende i Rossensgade i Bjerringbro. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Boligselskabet har søgt om at opføre 33 almene familieboliger, hvilket er 3 boliger mere end den reserverede kvote til familieboliger i Bjerringbro Midtby. Da boligselskabet har valgt at opføre flere mindre boliger i den samme bygningskrop, kan de derved opføre 33 boliger i stedet for 30 inden for den samme økonomiske ramme.

    

   Byggeriet opføres som etagebyggeri i tre etager med et samlet areal på 3.036 m², placeret som randbebyggelse på grunden mod Markedsgade og Rossensgade. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.

    

   Der opføres 12 toværelses boliger, 12 treværelses boliger og 9 boliger bliver indrettet med fire værelser. Der vil være trappe og elevatoradgang til alle boliger. Depotrum bliver placeret i kælderen under det oprindelige Madsens Hotel (hovedbygningen mod gågaden i Bjerringbro by).  

    

   Der etableres parkering til både biler og cykler i gårdsrummet i henhold til lokalplanen.

    

   Boligselskabet oplyser, at projektet opfylder Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed i støttet byggeri”. Arkitekturscreening i henhold til Viborg Kommunes arkitekturpolitik foretages mellem skema A og skema B.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 3.036 m² x 19.890 kr./m² = 60.386.000 kr.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har afsat 130.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

    

   Anskaffelsessummen på 59.995.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

   Beboerindskud (2 %)

      1.199.000 kr.

   Kommunalt grundkapitallån (10%)

        6.000.000 kr.

   Realkreditlån (88 %)         

   52.796.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum (100 %)

   59.995.000 kr.

    

   Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 6.000.000 kr., hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Husleje

   Den beregnede foreløbige årlige leje for de 33 familieboliger er 829 kr./m² for første driftsår. Det giver en husleje på 4.629 kr./måned for en bolig på 67 m², og 7.806 kr./måned for en bolig på 113 m². Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4.

    

   Lejeledighed

   Den nye afdeling er beliggende i Bjerringbro Midtby, hvor 2 almene boliger er ledige. 

    

   Pr. 1. april 2018 er ledighedsprocenten for almene familieboliger i Viborg Kommune som helhed 0,14 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor give tilsagn til projektet. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Kommune fremgår af bilag nr. 5.

    

   På nuværende tidspunkt er projektet med 8 familieboliger på Adolfsvej i Bjerringbro under projektering.

    

   Øvrige oplysninger om projektet

   Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning ultimo 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektet er omfattet af lokalplan nr. 488, Centerområde ved Markedsgade i Bjerringbro, delområde I. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.

  • Bilag

 • 19 Intern overdragelse af to ejendomme fra afd. 116 til afd. 129, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af intern overdragelse af to ejendomme fra afd. 116 til afd. 129.

    

   Der er tale om henholdsvis ejl.nr. 3 af matr.nr. 152, Viborg Bygrunde, og matr.nr. 164c, Viborg Bygrunde, der i tidligere sager for byrådet er benævnt henholdsvis cykelskur og garageanlæg.

    

   Anmodningen er fremsat i henhold til almenboliglovens § 27.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anmodning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om tilsynsmyndighedens godkendelse af intern overdragelse af to ejendomme i henhold til sagsfremstillingen imødekommes.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 20. juni 2012 (sag nr. 28) godkendt boligselskabets køb af bl.a. de to omtalte ejendomme i afdeling 116 i forbindelse med boligselskabets køb af de tidligere kommunale administrationsbygninger.

    

   Byrådet har den 15. juni 2016 (sag nr. 7) godkendt boligselskabets køb af bl.a. Amtmandshaven i afdeling 129, og der er i forannævnte sag henvist til, at de to omtalte ejendomme efterfølgende forudsættes overdraget til afdeling 129.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   De to omtalte ejendomme udgør sammen med et mindre areal, der tilhører afd. 129, to byggefelter, hvorpå boligselskabet påtænker at etablere almene boliger.

    

   Boligselskabet oplyser, at man på et senere tidspunkt vil ansøge om lov til at udnytte de to byggefelter, når etableringen kan tilpasses projektet omkring Amtmandshaven.

    

   Boligselskabet oplyser tillige, at overdragelsen er omkostningsneutral for afd. 116. Overdragelsessummen er fastsat til 1 mio. kr., svarende til værdiansættelsen i forbindelse med købet i 2012. Købet har været finansieret ved udlån fra hovedselskabet og har ikke belastet huslejen i afd. 116. Handelsomkostninger på ca. 20.000 kr. afholdes af afd. 129.

    

   Overdragelsen til afd. 129 finansieres ved udlån fra hovedselskabet, der også afholder liggeomkostninger, indtil der sker udnyttelse af byggefelterne.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ved udnyttelse af byggefelterne kan der i henhold til lokalplan 379 med tillæg opføres byggeri i henholdsvis 2½ og 1½ etage.

 • 20 Ordinær generalforsamling 2018 i Energi Viborg A/S
  • Resume

   Energi Viborg A/S har sendt udkast til deres årsrapport til Viborg Kommunes godkendelse.

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Inden mødet var det oplyst, at Energi Viborgs bestyrelse på et møde den 7. maj 2018 endeligt godkendte årsrapporten for 2017. Den underskrevne årsrapport kan ses som ændret bilag nr. 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2018, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg.

    

   Udkast til Årsrapporten 2017 for Energi Viborg A/S vedlægges som bilag nr. 1. Årsrapporten bliver først endelig godkendt på Energi Viborgs bestyrelsesmøde den 7. maj 2018.

    

   Oplysning om Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten med revisionspåtegning vil foreligge inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

    

   Med forbehold for Energi Viborgs endelige godkendelse af årsrapporten, kan det oplyses, at forvaltningen ingen bemærkninger har til udkast til Årsrapport 2017 for Energi Viborg A/S.

    

   Der er medio marts sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest torsdag den 24. maj 2018 acceptere/afslå mødeinvitationen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 21 Arnbjerg - Søaksel, Nøkkerosen, Hyacinten, Sivet, Brudelyset, Kærmyssevej - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår samt stillingtagen til evt. delvis undladelse af offentligt udbud
  • Resume

   Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. boliggrunde i 3. etape i Arnbjerg, Søakset, Nøkkerosen, Hyacinten, Sivet, Brudelyset, Kærmyssevej, Viborg – samt stillingtagen til evt. delvis undladelse af offentligt udbud.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at mindsteprisen for de 54 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Søakset, Nøkkerosen, Brudelyset, fastsættes til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, 3 og 4,

   2. at mindsteprisen for de 5 storparceller i Arnbjerg, Hyacinten, Sivet, Kærmyssevej, fastsættes til mellem 5.400.000 kr. og 15.700.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 5, 6, 7, 8 og 9, og

   3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

   4. at der indledes forhandling med Boligselskabet Viborg om køb af storparcel(ler) i Arnbjerg, og at storparcellerne først udbydes, når der er afklaring med boligselskabet.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Byrådet beslutter,

    

   1. at mindsteprisen for de 54 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Søakset, Nøkkerosen, Brudelyset, fastsættes til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, 3 og 4,

    

   2. at mindsteprisen for de 5 storparceller i Arnbjerg, Hyacinten, Sivet, Kærmyssevej, fastsættes til mellem 5.400.000 kr. og 15.700.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 5, 6, 7, 8 og 9,

    

   3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, og

    

   4. at delområde II f ikke udbydes på nuværende tidspunkt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Boligselskabet Viborg har i mail af 7. maj 2018 tilbudt at købe delområde II f til vurderingsprisen 13,0 mio. kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at mindsteprisen for de 54 parcelhusgrunde i Arnbjerg, Søakset, Nøkkerosen, Brudelyset, fastsættes til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 2, 3 og 4,

    

   2. at mindsteprisen for de 5 storparceller i Arnbjerg, Hyacinten, Sivet, Kærmyssevej, fastsættes til mellem 5.400.000 kr. og 15.700.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 5, 6, 7, 8 og 9,

    

   3. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, og

    

   4. at byrådet tager stilling til om delområde II f skal udbydes nu, således at Boligselskabet Viborg kan byde på lige fod med andre interesserede, eller om delområde II f skal undtages fra udbuddet med henblik på forhandling om salg til Boligselskabet Viborg.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I Arnbjerg er 3. etape ved at blive byggemodnet – Søakset, Nøkkerosen, Hyacinten, Sivet, Brudelyset, Kærmyssevej. Området med delområdebetegnelser fremgår af bilag nr. 1. P.t. er arbejdet med etablering af fordelingsvejen fra Vinkelvej i gang. Med henblik på udbud af grundene snarest skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 477. 

    

   Mindstepriserne for de 54 parcelhusgrunde i delområderne IB, IC og ID foreslås fastsat til mellem 825.000 kr. og 1.000.000 kr. pr. grund inkl. udstykningsomkostninger, kloaktilslutningsafgift og moms, jf. skitserne - bilag nr. 2, 3 og 4. Prisforslagene er fastsat ud fra grundenes størrelse og beliggenhed samt prisniveauet i øvrigt i kommunen. Endvidere er der taget hensyn til særlige byggelinjer, der sikrer, at der ikke bygges tæt på fordelingsvejen.

    

   Det bemærkes, at parcelhusgrundene i delområde IA på grund af arkæologi endnu ikke er klar til prisfastsættelse og udbud. De forventes at være klar senere i år.

    

   Til sammenligning kan oplyses, at mindstepriserne for parcelhusgrunde i 2. etape i Arnbjerg (Skabermøllevej og Skovhøjen) blev fastsat til mellem 800.000 kr. og 950.000 kr.

    

   Der er endvidere 5 storparceller – delområderne IIA, IIB, IIC, IID og IIF. Der er indhentet ejendomsmæglervurderinger på disse storparceller – vedlagt som bilagene 5, 6, 7, 8 og 9.

    

   IIA er vurderet til 15.700.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 37 boliger – pris pr. bolig er således ca. 425.000 kr.

   IIB er vurderet til 5.750.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 16 boliger – pris pr. bolig er således ca. 360.000 kr.

   IIC er vurderet til 5.400.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 12 boliger – pris pr. bolig er således ca. 450.000 kr.

   IID er vurderet til 14.200.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 38 boliger – pris pr. bolig er således ca. 374.000 kr.

   IIF er vurderet til 13.000.000 kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift – der kan være 38 boliger – pris pr. bolig er således ca. 342.000 kr.

    

    

   Til sammenligning bemærkes, at kommunen i 2017 solgte 3 parceller (der er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse) ved Asmild Mark til en pris svarende til 290.000 kr. pr. bolig. 

    

   Byrådet fastsatte i 2018 pris for areal ved Asmild Mark til boligbebyggelse i form af punkthuse i op til 3½ etage. Den fastsatte pris svarer til 180.000 kr. pr. bolig.

    

   Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

    

    

   Byrådet besluttede den 19. april 2017 (sag nr. 12), at storparceller, som er klar til salg, som udgangspunkt udbydes offentligt til salg, således at almene boligselskaber kan byde på lige fod med andre.

    

   Boligselskabet Viborg har en kvote til at bygge 45 boliger i Arnbjerg, hvor Skema A forudsættes at blive godkendt i år. Boligselskabet ønsker at købe storparcel(ler) i Arnbjerg. Boligselskabet Viborg ønsker at købe uden offentligt udbud, og anfører som begrundelse som anført i bilag nr. 10. Boligselskabet anfører bl.a., at de maksimalt kan give 310.000 kr. pr. bolig inkl. moms for grunden.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Grundene i delområde IB og IC udbydes til salg senest i uge 21. De øvrige grunde udbydes til salg senest i uge 22 – med mindre det besluttes at vente med at udbyde storparcellerne.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 22 Ejendomssag - Salg af Høegsvej 2, Hammershøj (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af Høegsvej 2, Hammershøj (bevillingssag)

   Sagen lægger op til salg af tidligere Hammershøj Børnehave på Høegsvej 2.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

     

   1. at kommunen sælger Høegsvej 2 for 1.095.000 kr. jf. dagsordensteksten,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.095.000 kr. til kontoen ”Salg af Høegsvej 2, Hammershøj” med rådighed i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 75.000 kr. til kontoen ” Salg af Høegsvej 2, Hammershøj” med rådighed i 2018, og

    

   4. at nettoindtægten på 1.020.000 kr. i 2018 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål” nedsættes med 890.000 kr. og at restbeløbet på 130.000 kr. tillægges kassen.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ejendommen var solgt til Boligselskabet Viborg Amt – betinget af, at boligselskabet kunne få flyttet en kvote. Dette afslog byrådet på mødet den 21. marts 2018 (sag nr. 26), og der er nu fundet en ny køber.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ejendommen, der tidligere rummede Hammershøj Børnehave, har været udbudt via ejendomsmægler, og ejendommen er under forbehold af byrådets godkendelse solgt til den udbudte pris på 1.095.000 kr. Overtagelsesdagen er den 1. juni 2018.

    

   I forbindelse med indgåelse af aftalen med mægler har mægler fremsendt udkast til salgsbudget, som sætter salgsprisen til 1.095.000 kr. Budgettet fremgår af bilag nr. 1.

    

   Omkostningerne ved handlen (mæglersalær, markedsføring, tilstandsrapport m.m.) er ca. 75.000 kr.

    

   Grunden er på 3.737 m2. Bygningen, der er fra 1986, er på 192 m2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.


  • Bilag

 • 23 Ejendomssag - Salg af areal Kratvej 2, Tjele til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af areal Kratvej 2, Tjele til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag)

   Sagen omhandler salg af et areal på 1.488 m2 i Tjele til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger 1.488 m2 ved Kratvej 2, Tjele til Energi Viborg for 14.880 kr. ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 15.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Kratvej 2, Tjele til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighed i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. til kontoen ” Salg af areal ved Kratvej 2, Tjele til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighed i 2018, og

    

   4. at nettoindtægten på 14.000 kr. i 2018 tillægges kassen.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Peter Juhl, Martin Sanderhoff og Ove Kent Jørgensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Energi Viborg har et regnvandsbassin på 1.488 m2 ved Kratvej 2, Tjele. Regnvandsbassinet skulle egentligt have været overdraget til Energi Viborg i forbindelse med at spildevandsområdet blev privatiseret i 2010, men dette bassin blev overset, og det lægges der op til at rette med denne sag.

    

   Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 10 kr. pr. m2 (i alt 14.880 kr.) ekskl. moms. Det er forudsat, at køber betaler omkostningerne ved handlen. Vurderingen er vedlagt som bilag nr. 1. Selve vurderingen har kostet 1.200 kr. ekskl. moms.

    

   Energi Viborg er indstillet på at betale vurderingsprisen.

    

   Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.

  • Bilag

 • 24 Ejendomssag - Salg af areal i Rødkærsbro til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af areal i Rødkærsbro til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag)

   Sagen omhandler salg af et areal på ca. 3.600 m2 ved Østerled 39 D i Rødkærsbro til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger ca. 3.600 m2 ved Østerled 39 D, Rødkærsbro til Energi Viborg for 40 kr. pr. m2 ekskl. moms, jf. sagsfremstillingen,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 144.000 kr. til kontoen ”Salg af areal ved Østerled 39 D i Rødkærsbro til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighed i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. til kontoen ” Salg af areal ved Østerled 39 D i Rødkærsbro til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighed i 2018, og

    

   4. at nettoindtægten på 143.000 kr. i 2018 tillægges kassen.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Peter Juhl, Martin Sanderhoff og Ove Kent Jørgensen deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Til brug for etablering af et regnvandsbassin har Energi Viborg behov for at erhverve et kommunalt areal på ca. 3.600 m2. Arealet er beliggende ved Østerled 39 D i Rødkærsbro. Kommunen har ingen anden anvendelse for arealet.

    

   Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 40 kr. pr. m2 ekskl. moms. Vurderingen er vedlagt som bilag nr. 1. Selve vurderingen har kostet 1.200 kr. ekskl. moms.

    

   Energi Viborg er indstillet på at betale de 40 kr. pr. m2 ekskl. moms – i alt ca. 144.000 kr. ekskl. moms.

    

   Energi Viborg betaler omkostningerne ved handlen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra Byrådets møde.

  • Bilag

 • 25 Ejendomssag - Salg af vejareal ved Morvillesvej (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af vejareal ved Morvillesvej (bevillingssag)

   Sagen lægger op til salg af et vejareal ved Morvillesvej. Vejarealet indgår i lokalplanområdet for det tidligere posthus.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger ca. 930 m2 af Morvillesvej til Philipsen Gruppen for 1.000.000 kr. jf. sagsbeskrivelsen,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Salg af vejareal ved Morvillesvej, Viborg” med rådighed i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 14.000 kr. til kontoen ” Salg af vejareal ved Morvillesvej, Viborg” med rådighed i 2018, og

    

   4. at nettoindtægten på 986.000 kr. i 2018 tillægges kassen.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Philipsen Gruppen ejer det tidligere posthus på Morvillesvej, hvor der nu kan opføres boliger. Philipsen Gruppen ønsker at købe et vejareal på ca. 930 m2, som er en del af lokalplanen for området (nr. 468). Vejarealet er vist med skravering på bilag nr. 1. Det bemærkes, at der er forskellige ledningsanlæg i vejarealet.

    

   Philipsen Gruppen har tilbudt at købe arealet for 1 mio. kr. med overtagelse efter nærmere aftale i 2018. Omkostningerne deles mellem parterne. Viborg Kommunes andel vil blive ca. 10.000 kr.

    

   Kommunen har fået lavet en mæglervurdering, som vurderer arealet til 1.040.000 kr. Vurderingen er vedlagt som bilag nr. 2. Det bemærkes, at vurderingen umiddelbart lyder på 1.300.000 kr., men mægler har nedsat dette efter oplysning om, at der ikke skal betales moms af salget, da det på grund af arealets størrelse og begrænsede byggemuligheder ikke kan betegnes som byggegrund. Vurderingen har kostet 4.000 kr. ekskl. moms.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Da arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan det sælges uden offentligt udbud.

    

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

  • Bilag

 • 26 Ejendomssag - Salg af vejareal ved Erik Ejegods Vej (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af vejareal ved Erik Ejegods Vej (bevillingssag)

   Sagen lægger op til salg af et vejareal ved Erik Ejegods Vej. Vejarealet indgår i lokalplanområdet for den tidligere ”Garditgrund”.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger ca. 130 m2 af Erik Ejegods Vej til GD Ejendomme for 2.100 kr. pr. m2 jf. sagsbeskrivelsen,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 273.000 kr. til kontoen ”Salg af et vejareal ved Erik Ejegods Vej, Viborg” med rådighed i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 13.000 kr. til kontoen ” Salg af vejareal ved Erik Ejegods Vej, Viborg” med rådighed i 2018, og

    

   4. at nettoindtægten på 260.000 kr. i 2018 tillægges kassen.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse 

   GD Ejendomme ejer grunden, hvor Gardit tidligere havde virksomhed. Her kan der nu opføres boliger. GD Ejendomme ønsker at købe et vejareal på ca. 130 m2, som er en del af lokalplanen for området (nr. 456). Denne del er udlagt til boligbebyggelse. Vejarealet er vist med skravering på bilag nr. 1.

    

   GD Ejendomme har tilbudt at købe arealet for 2.100 kr. pr. m2 – svarende til i alt 273.000 kr. - med overtagelse efter nærmere aftale i 2018. Omkostningerne deles mellem parterne. Viborg Kommunes andel vil blive ca. 10.000 kr.

    

   Kommunen har fået lavet en mæglervurdering, som vurderer arealet til 220.000 kr. Vurderingen er vedlagt som bilag nr. 2. Det bemærkes, at vurderingen umiddelbart lyder på 275.000 kr., men mægler har nedsat dette efter oplysning om, at der ikke skal betales moms af salget, da det på grund af arealets størrelse og begrænsede byggemuligheder ikke kan betegnes som byggegrund. Vurderingen har kostet 3.000 kr. ekskl. moms.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Da arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan det sælges uden offentligt udbud.

    

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

  • Bilag

 • 27 Ejendomssag - Evt. ændring af areal i forbindelse med salg af Møllevej 24 (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Evt. ændring af areal i forbindelse med salg af Møllevej 24 (bevillingssag)

   I forbindelse med salg af (en del af) Møllevej 24 fik køber udleveret et kort, der viste arealet, der var til salg. Kortet var udarbejdet af en landinspektør, der desværre var kommet til at skrive en forkert m2-angivelse på kortskitsen. I stedet for 6.923 m² stod der 9.623 m². I sagen lægges der op til afgørelse af, om det areal, som køber får, skal udvides.

    

   Endvidere lægges op til at give en bevilling til en ændring af vejbetjeningen af ejendommen. Dette var ved en forglemmelse ikke med i sagen, hvor salget blev godkendt.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at arealet ved salg af Møllevej 14 udvides, således som det fremgår af beskrivelsen og bilag nr. 2,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Salg af Møllevej 24, Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at anlægsudgiften finansieres ved forhøjelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål” (indtægter) med 100.000 kr. i 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på dets møde den 6. april 2016 (sag nr. 12) med henblik på salg at ændre planlægningen for ejendommen, Møllevej 24, så der kan være en bolig på ejendommen. Byrådet godkendte på dets møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) Kommuneplan 2017-2029, hvorved det blev muligt at bruge Møllevej 24 som bolig. Byrådet besluttede på dets møde den 21. februar 2018 (sag nr. 32) at sælge del af ejendommen, Møllevej 24 for 2.825.000 kr.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Den kortskitse, som var grundlag for salget, er vedlagt som bilag nr. 1. Det fremgår, at grunden mod vest er afgrænset af en vej/sti, og mod syd og øst er grunden afgrænset af et levende hegn. Det var således klart synligt for køber, hvad han købte. Med hensyn til arealets størrelse var køber dog jf. ovennævnte bibragt en forkert opfattelse.

    

   Det er herefter et spørgsmål, om arealets størrelse har en selvstændig betydning, når køber nu har fået det, han har set i forbindelse med købet. Grunden er selvsagt rigelig stor til at have den bolig, der planmæssigt er mulighed for, men køber anfører, at det også er hans hensigt at holde får på ejendommen, og at det i den forbindelse er vigtigt med et større areal. Det er tvivlsomt om en sådan – for køber – særlig forudsætning, skal tillægges betydning.

    

   Der er rettet forespørgsel til den ejendomsmægler, der solgte ejendommen for kommunen, og han har meddelt, at hans vurdering ikke ville have været anderledes, hvis han havde vidst, at grunden var 9.623 m² i stedet for 6.923 m².

    

   Kommunen kan på den ovennævnte baggrund vælge at afvise et krav fra køber med henvisning til, at han har fået det, han har set og købt, eller man kan f.eks. vælge at give ham et større areal, for at undgå risikoen for, at han på trods af ovennævnte (ved en retssag) måtte få medhold i, at han har krav på erstatning for det mindre areal.

    

   Det har været overvejet at medsælge beplantningsbælterne, hvorved arealets størrelse kunne blive nogenlunde som angivet på kortskitsen. Dette anses dog for at være uhensigtsmæssigt, da golfbanen ligger lige op ad ejendommen, og det giver en øget risiko for konflikter mellem ejendomsejeren og golfspillerne/golfklubben. Beplantningsbælterne er en god ”buffer” mellem golfbanen og boliggrunden.

    

   I stedet kan det overvejes at udvide grunden mod vest som vist med skravering på bilag nr. 2, hvis man vælger at give køber et større areal. Dette nødvendiggør i givet fald, at vejen/stien langs grundens vestlige skel flyttes. Landinspektøren har tilbudt at betale for denne flytning, hvis denne løsning vælges. Kommunen har ikke umiddelbart nogen brug for arealet, der er en del af det grønne område ved golfbanen.

    

   Køber har i forbindelse med sagen argumenteret for at få ekstra areal jf. bilag nr. 3 og 4.

    

   I forbindelse med sagen, hvor det blev besluttet at iværksætte ændring af planlægningen, var det anført, at der kunne blive behov for ændring af adgangsforhold/infrastruktur. På denne baggrund var det i forbindelse med salget anført, at den fremtidige vejbetjening til ejendommen skulle ske via Spangsbjerg Alle, og det forudsætter, at der laves en lille forbindelse mellem Møllevej og Spangsbjerg Alle – vist med rødt på skitsen vedlagt som bilag nr. 2. Udgiften hertil skønnes at være 100.000 kr. ekskl. moms.

    

   Finansiering af udgiften til vejforbindelsen:

   Nettoindtægten på 2.754.000 kr. ved salget af Møllevej 24 blev delvis finansieret ved nedsættelse af rådighedsbeløbet i 2018 på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”. Det foreslås derfor, at udgiften på de 100.000 kr. finansieres ved at forhøje rådighedsbeløbet i 2018 på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål” med 100.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.

  • Bilag

 • 28 Ejendomssag - Evt. afslag i købesum som følge af dårlige bundforhold ved parcelhusgrunde på Rosenvænget. Prisfastsættelse af grund med dårlige bundforhold (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Evt. afslag i købesum som følge af dårlige bundforhold ved parcelhusgrunde på Rosenvænget. Prisfastsættelse af grund med dårlige bundforhold. (bevillingssag)

   Efter salg af parcelhusgrunde på Rosenvænget har der vist sig dårlige bundforhold på flere af de solgte grunde. I sagen lægges der op til afgørelse af, om der skal gives et afslag som følge af bundforholdene.

    

   Endvidere lægges der op til ny prisfastsættelse af en grund, hvor handlen er hævet på grund af dårlige bundforhold.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget godkender,

    

   1. at der tilbydes et afslag på 200.000 kr. ekskl. moms i købesummen vedr. Rosenvænget 18,

    

   2. at der tilbydes et afslag på 172.000 kr. ekskl. moms i købesummen vedr. Rosenvænget 16.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at grundprisen for Rosenvænget 20 fastsættes til 790.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsafgift, og

    

   4. at vilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde, dog således, at der ikke er mulighed for at hæve handlen på grund af bundforholdene.

  • Beslutning i Byrådet den 16-05-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 09-05-2018

   Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. og 2. ”at” godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført 3. og 4. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet fastsatte på dets møde den 30. august 2017 (sag nr. 17) grundpriser og øvrige salgsvilkår for boliggrunde på Rosenvænget.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   B