Byrådet - Referat fra mødet den 21-02-2018

Referat

 • 1 Integrationsrådet - udpegning af medlemmer
  • Resume

   Byrådet skal i henhold til de gældende vedtægter for Integrationsrådet foretage udpegning af medlemmer til Integrationsrådet.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1.    at de indstillede kandidater og suppleanter dels valgt på det afholdte opstillingsmøde med flygtninge og indvandrere og dels indstillingerne modtaget fra eksterne organisationer godkendes, og

    

   2.    at borgmesteren bemyndiges til at godkende de indstillede kandidater og eventuelle suppleanter fra henholdsvis skolebestyrelserne samt et nyt folkeoplysningsudvalg, når indstillingerne foreligger.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

    

   Byrådet godkender endvidere, at §2, stk. 1 i vedtægterne for Integrationsrådet ændres fra ”Integrationsrådet består af 16 medlemmer med bopæl i Viborg kommune.”  til ”Integrationsrådet består af 17 medlemmer med bopæl i Viborg kommune.”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på møde den 22. november 2017 (sag nr. 9) nye vedtægter for Viborg Integrationsråd. Af vedtægternes § 2 fremgår om Integrationsrådets sammensætning, at

    

   • integrationsrådet består af 16 medlemmer med bopæl i Viborg kommune.
   • medlemmerne udpeges af byrådet
   • byrådet udpeger medlemmerne af integrationsrådet på grundlag af de kandidater som opstilles på følgende måde:

    

   A. 8 kandidater og 8 suppleanter der vælges blandt de flygtninge og indvandrere fra 3. lande, der deltager på et offentligt møde omkring valg til Integrationsrådet. Der kan maksimalt vælges 2 repræsentanter fra hvert land til rådet.

    

   B. Derudover udpeges:

   2 byrådsmedlemmer

   1 medlem indstilles af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe

   1 medlem indstilles fra boligselskaberne

   1 medlem indstilles af skolebestyrelserne

   1 medlem indstilles af Folkeoplysningsudvalget

   1 medlem indstilles af Erhvervsrådet

   1 medlem indstilles fra LO Viborg

   1 medlem indstilles af menighedsrådene

    

   Der udpeges en personlig suppleant for hvert af medlemmerne.

    

   Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, men et siddende Integrationsråd forbliver dog i funktion indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

    

   På byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 24) blev der foretaget udpegning af 2 byrådsmedlemmer til Integrationsrådet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til Integrationsrådets vedtægter har forvaltningen afholdt et offentligt møde med henblik på at tilvejebringe forslag til indstillinger af kandidater og suppleanter blandt flygtninge og indvandrere fra 3. lande.

    

   På baggrund af mødet indstilles følgende 8 kandidater som medlem samt 5 kandidater som suppleanter af Integrationsrådet:

    

   Medlem:

   Mahmoud Saeed (syrer)

   Maissa Kadeeb Alban (syrer)

   Hasna Fahoum (palæstinenser)

   Zahra Mahamoud Ali (somalier)

   Mano Azizi (iraner)

   Isho Hassan (somalier)

   Crystal Turnbull (sydafrikaner)

   Miralem Avdic (bosnier)

    

   Suppleant:

   Tatyana Ulrich (ukrainer)

   Dali Nielsen (georgier)

   Seynab Handulle (somalier)

   Rami Melly (syrier)

   Mays ALbuch (syrier)

    

   I overensstemmelse med vedtægterne er der endvidere modtaget indstilling af følgende medlemmer fra indstillingsberettigede organisationer:

    

   Organiation

   Medlem

   Suppleant

   LO

   Stanley Bach Mortensen

   Kim F. Dyrberg

   Viborg Erhvervsråd

   Ian Norman

   ---

   Dansk Flygtningehjælp

   Yasmin Khalil

   Henrik Lilesø

   Menighedsrådene

   Lars Østergaard Nielsen

   ---

   Boligselskaberne

   Ove Elgaard

   ---

    

   Som det fremgår er der ikke modtaget indstilling af suppleanter til nogle posterne.

    

   I forhold til udpegning af medlem og eventuel suppleant på vegne af skolebestyrelserne afventer denne udpegning, at der senere på året skal vælges nye skolebestyrelser.

    

   Tilsvarende afventer udpegning af medlem fra Folkeoplysningsudvalget, at arbejdet det igangværende med Folkeoplysningsudvalgets fremtidige organisering afsluttes, hvorefter der vil foretaget udpegning af medlem herfra.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold


   Ligestillingslovens § 10 a indeholder følgende bestemmelse af betydning for de tilfælde, hvor byrådet foretager udpegning efter indstilling fra eksterne organisationer.

    

   For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

   Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

   Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

   Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.

    

   De organisationer, som har foretaget indstilling i sagen, er forinden gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a. • 2 Godkendelse af reviderede vedtægter for Fynbohus
  • Resume

   Den selvejende institution Fynbohus har ændret sine vedtægter, så udpegning af bestyrelsesmedlem sker via Viborg Byråd. Der er tale om en ændring i forhold til Viborg Byråds beslutning den 30. august 2017, som betyder at det fremadrettet er byrådet der udpeger repræsentanter til bestyrelser, råd, nævn med mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de tilrettede vedtægter for Fynbohus indstilles til godkendelse, og

    

   2. at der foretages udpegning af medlem til bestyrelsen iht. vedtægternes § 4.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

   1. at de tilrettede vedtægter for Fynbohus godkendes, og

   2. at byrådsmedlem Birthe Harritz udpeges til medlem af bestyrelsen iht. vedtægternes § 4.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Fynbohus er en selvejende institution i Vammen med plads til 22 udviklingshæmmede borgere.

   Fynbohus har driftsoverenskomst med Viborg kommune, og Viborg kommune har en repræsentant i bestyrelsen.

    

   Inddragelse og høring

   Bestyrelsen på Fynbohus har på møde den 5. december 2017 udarbejdet forslag til nye vedtægter.

   Vedtægterne er vedlagt som bilag 1.

    

   Beskrivelse

   Der er tale om en justering af vedtægterne således, at kompetencen til at udpege et bestyrelsesmedlem fra Viborg Kommune flyttes fra et fagudvalg til byrådet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Vedtægterne træder i kraft efter byrådets godkendelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Byråd besluttede den 30. august 2017, at alle udpegninger til råd, bestyrelser, nævn m.m. skulle ske direkte af byrådet. Vedtægtsændringen bringer overensstemmelse mellem vedtægter og byrådsbeslutning.

  • Bilag

 • 3 Indstilling af Udsatteråd 2018 - 2021
  • Resume

   Viborg Kommune har etableret et Udsatteråd i 2015. Rådet varetager interesserne for de udsatte og marginaliserede grupper på det sociale område.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslaget til sammensætning af Udsatterådet vedtages.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25-01-2018

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

   1. at forslaget til sammensætning af Udsatterådet vedtages.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Fra 2015 har Viborg Kommune etableret et Udsatteråd. Viborg Byråd godkendte den 22. november 2017 forslag til reviderede vedtægter. Vedtægterne blev justeret i forhold til at byrådet fremadrettet skal udpege rådet.

   Udsatterådets vedtægter er vedlagt som bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Udsatterådet skal gennem sit arbejde skabe fokus på udsattes særlige problemstillinger. Udsatterådet har halvårlige møder med Social- og Sundhedsudvalget.

    

   Beskrivelse

   Udsatterådet er sammensat af repræsentanter fra

   - brugere og pårørende

   - professionelle repræsentanter

   - personligt udpegede medlemmer

    

   Der er 13 personer som har ønsket at deltage i Udsatterådets arbejde. Den samlede fortegnelse er vedlagt som bilag 2. Da Udsatterådet kan bestå af op til 15 personer, er der mulighed for at udpege alle interesserede.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Rådets arbejde begynder efter byrådets udpegning af medlemmerne.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Forslag om en erhvervsmesse i tilknytning til uddannelsesstrategien
  • Resume

   Styregruppen i tilknytning til Uddannelsesstrategien foreslår en ny Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere erhvervsuddannelsesmulighederne for unge i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende Uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.

    

   Det Tværgående Udvalg for Ledige Unge anbefalede på mødet 30. november 2017 messen.

  • Indstilling

   Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at forslaget om Erhvervsmessen godkendes, og

    

   2. at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Erhvervsmessen godkendes og at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 179.000 kr. i 2018 finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets anbefaling, indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,

    

   1. at Erhvervsmessen godkendes, og at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 179.000 kr. i 2018 finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på mødet den 23. januar 2018 og traf følgende beslutning:

    

   ”Forslaget om Erhvervsmessen godkendes, idet Børne- og Ungdomsudvalget samtidig konstaterer, at Beskæftigelsesudvalgets på dets dag (23. januar 2018) har godkendt forslaget.”

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 23-01-2018

    

   Beskæftigelsesudvalget besluttede,

    

   1. at forslaget om Erhvervsmessen anbefales, og

    

   2. at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Erhvervsmessen godkendes og at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 179.000 kr. i 2018 finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på mødet den 2. september 2015 (sag nr. 12) en ny fælles Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune gældende for årene 2015 – 2020. Uddannelsesstrategien et er resultatet af den proces, der i februar 2015 blev indledt på en boot camp med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, Viborg Kommunes uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.

    

   Styregruppen for Uddannelsesstrategien foreslår en ny Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere unge for mulighederne for erhvervsuddannelser i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende Uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.

    

   Inddragelse og høring

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøftede 30-11-2017 (sag nr. 3) oplægget til en erhvervsmesse og anbefaler projektet overfor byrådet og relevante fagudvalg.

    

   Forslaget præsenteres ligeledes for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 23. januar 2018.

    

   Beskrivelse

   Styregruppen for Uddannelsesstrategien har på et møde 20. november 2017 behandlet et forslag om en Erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere uddannelsesmulighederne for unge i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.

    

   Forslaget om en Erhvervsmesse skal supplere Uddannelsesmessen, så også virksomhedernes rolle og tilbud i forbindelse med uddannelserne bliver præsenteret for de unge. Karrieremulighederne som følge af at vælge erhvervsuddannelser skal i fokus, og man ønsker dermed at udfordre de unge i forhold til valg af uddannelse og erhverv efter grundskolen.

    

   Erhvervsmessen skal understøtte flere af initiativerne, som indgår i Uddannelsesstrategien, men vil også have betydning for elementer i den tværgående indsats for ledige unge. Først og fremmest initiativet ”Erhvervsuddannelse som karrierevej”, men også andre af indsatserne, der vedrører vejledning og samarbejde mellem kommunens grundskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

    

   Planlægningen og afviklingen af Erhvervsmessen vil ske af holdet bag uddannelsesmessen (UU), men hvor Mercantec og ViborgEgnens Erhvervsråd indgår med praktisk hjælp. Mercantec bidrager desuden økonomisk med projektmidler.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Erhvervsmessen forventes afholdt samtidig med Uddannelsesmessen i september 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Erhvervsmessen har et samlet budget på 249.000 kr., hvoraf Viborg Kommunes andel forventes at udgøre 179.000 kr.

    

   Erhvervsmessen er et nyt initiativ, som foreslås finansieret via Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som jf. konstitueringsaftalen anvendes til initiativer inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 5 Opstart af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen (bevillingssag)
  • Resume

   I sagen redegøres for de indledende overvejelser om igangsætning af arbejdet med Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen. Der lægges endvidere op til en principbeslutning om, at Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Sagen har været behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. januar 2018 (sag nr. 10) og Kultur- og Fritidsudvalget den 23. januar 2018 (sag nr. 2) med enslydende sagsfremstilling. Ligeledes har 3. ”at” i denne sags indstilling til byrådet været behandlet i begge udvalg.

    

   1. og 2. ”at” i denne sags indstilling har alene været behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget, jf. bemærkninger under ”Økonomiske forhold og konsekvenser” nedenfor.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller endvidere til byrådet,

    

   3. at der træffes principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 31. oktober 2017 (sag nr. 15) og Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 2. november 2017 (sag nr. 1) kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I et fælles projekt under Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal Ny Overlund Skole opføres og Overlund Hallen renoveres frem mod 2022.

    

   I det godkendte kommissorium er en foreløbig procesplan skitseret med inddragelse af foreninger og lokalsamfund i Overlund og med bygherrerådgiver som ekstern tovholder.

    

   Projektets styregruppe, hvori indgår formand og næstformand for de to udvalg, er blevet præsenteret for en model, hvor der hurtigt antages en bygherrerådgiver, som kan tilrettelægge en proces, der sikrer den nødvendige indledende inddragelse og inspiration, inden der gennemføres evt. arkitektkonkurrence, og et egentligt byggeprojekt konkretiseres.

    

   Forvaltningen vil hurtigst muligt afholde indledende møde med tre rådgiverfirmaer, som udvælges ud fra deres kendskab til skole- og fritidsområdet samt referencer fra eksterne parter. Rådgiverfirmaerne får herefter 4-5 uger til at udarbejde en tids- og procesplan med særligt fokus på, hvordan de vil sikre bred inddragelse af interessenterne i lokalområdet samt indhente nødvendig viden fra andre lignende projekter, herunder hvem de evt. vil samarbejde med i denne proces.

    

   Styregruppen vil vurdere de indkomne forslag fra rådgiverfirmaerne og på den baggrund udvælge bygherrerådgiveren frem til, at der foreligger færdigt byggeprogram. Efter en senere konkret vurdering vil denne rådgiver evt. kunne fortsætte som rådgiver under byggeprocessen.

    

   Når den valgte bygherrerådgiver har konkretiseret sin tids- og procesplan i forhold til, hvordan skole, hal, klub, foreninger, naboer i området samt øvrige ikke-organiserede parter med interesse i et aktivt samlingssted i Overlund inddrages og inspirerer til rammer og koncept for den efterfølgende konkretisering af nybyggeri og renovering, forelægges sagen til drøftelse i de to ansvarlige udvalg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Efter planen udpeges bygherrerådgiver i april 2018, hvorefter nærmere planlægning af inspirations- og inddragelsesproces påbegyndes.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Som det fremgår af det godkendte kommissorium for projektet, deles udgifter til proces for indhentelse af ideer, rådgivning m.v. i forholdet 20:1 mellem Børne- og Ungdomsudvalget (Ny Overlund Skole) og Kultur og Fritidsudvalget (Renovering af Overlund Hallen).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget søger i denne omgang bevilliget hele beløbet på 1 mio. kr. til bygherrerådgivning, idet der i anlægsbudgettet først er reserveret midler til renovering af Overlund Hallen i 2020 og 2021. Der vil ved en senere bevilling i projektet ske udligning heraf.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik er vedtaget i byrådet den 31. august 2016.

    

   I konstitueringsaftalen fra november 2017 er det nævnt, at indkøbs- og udbudspolitikken skal revideres i løbet af 2018.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i byrådet allerede på nuværende tidspunkt træffes en principbeslutning om, at bestemmelserne om udbudsform i Viborg Kommunes nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik efter konkrete politiske overvejelser vil kunne afviges i løbet af projektet, således at rådgiver har frie rammer i forhold til rådgivning om processen.

 • 6 Pulje skoler 2018 til renoveringsopgaver (bevillingssag)
  • Resume

   På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat et puljebeløb på 4.180.000 kr. til uforudsete renoveringsopgaver på skoleområdet.

    

   Beløbet søges frigivet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.180.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2018” med rådighedsbeløb i 2018

    

   2.    at udgiften på 4.180.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler – budget”

    

   3.    at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-01-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.180.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2018” med rådighedsbeløb i 2018

    

   2.   at udgiften på 4.180.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler – budget”

    

   3.   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der har gennem en årrække været afsat et anlægsbeløb til uforudsete renoverings-opgaver m.v. på skoleområdet.

   Der henvises til Byrådets møde den 25. januar 2017(sag nr. 15) hvor puljerne for både daginstitutioner og skoler for 2017 blev frigivet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Skolerne har ofte behov for et anlægsbeløb til udbedring af forskellige pludselige opståede renoveringsopgaver samt mindre uforudsete anlægsopgaver.

    

   Beløbet søges frigivet til udbedring af pludselig opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver, som ikke er omfattet af de vedligeholdsforpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.

    

   Puljen foreslås i praksis forvaltet af skolechefen efter bemyndigelse fra Direktøren for Børn & Unge.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2018.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer at anlægsbeløbet bliver anvendt i 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 7 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 (Arnbjerg)
  • Resume

   Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at åbne grøfter og render kan etableres i etaperne 2 og 3 i Arnbjerg. Der planlægges derudover for øvrige spildevandsanlæg i området.

    

   Planforslaget fremlægges til godkendelse som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018”.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 2. november 2017 (sag nr. 3) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. november 2017 til den 3. januar 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at planlagte spildevandsanlæg i Arnbjerg, etape 2 og 3 kan etableres.

    

   Der planlægges konkret for følgende anlæg:

   -       Pumpestation til spildevand

   -       Spildevandsledninger

   -       Åbne grøfter og render

   -       Regnvandsbassiner

   -       Udløbsledning til Søndre Mose

    

   Oversigtskort med de planlagte spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 (Stoholm)
  • Resume

   Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede kloakopland i Stoholm kan omlægges til separatkloak.

    

   Planforslaget fremlægges til godkendelse som endeligt forslag til ”Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018”.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, 

    

   1. at Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 godkendes som forelagt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 2. november 2017 (sag nr. 4) med henblik på offentlig høring.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. november 2017 til den 3. januar 2018. Der er ikke modtaget høringssvar.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Stoholm kan omlægges til separatkloak.

    

   Det drejer sig konkret om følgende områder:

   -        Carlsbergvej 1, 2 og 4

   -        Nørregade 1

   -        Odinvej 5

   -        Søndergade 1 – 20

   -        Vestergade 1 – 33

   -        Vesterled 2A og 2B

    

   Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakoplande fremgår af bilag 1.

    

   Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via følgende link: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i Spildevandsplan 2014-2018.

    

   Grundejer har som minimum 30 måneder, fra tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget, til kloakken på egen grund skal være omlagt.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014-2018 (Arnbjerg og Stoholm)
  • Resume

   Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Tillæggene vedrører omlægning etablering af spildevandsledninger, pumpestationerne og rensedamme (bassiner) i Arnbjerg samt oplægning fra fælles- til separatkloak i Stoholm.

    

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014-2018, kan erhverves.

    

   Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·        Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.  

   ·        Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014-2018 vil oven­stående være opfyldt, såfremt byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriations­hensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Det drejer sig om:

   ·        Etablering af spildevandsledninger

   ·        Etablering af rensedamme.

   ·        Etablering af pumpestationer og øvrige spildevandstekniske anlæg. 

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 20 og 21 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Forundersøgelse af mulighed for restaurering af Rødding sø og Loldrup sø (bevillingssag)
  • Resume

   Klima og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2017 (sag nr. 9), at forvaltningen skal komme med forslag til indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne

    

   Indsatsen, der har til formål at fremme forbedring af vandkvaliteten ierne ved at begrænse tilførslen af fosfor til Viborg Nørresø, er led i byrådets Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø for at gøre søerne mere attraktive for borgerne.

    

   Udvalget skal på den baggrund tage stilling til forvaltningens forslag til en

   forundersøgelse, der skal vurdere og kvantificere yderligere indsatser.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 250.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 250.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima og Miljøudvalget besluttede den 31. august 2017 (sag nr. 9),

    

   1. at forvaltningen ansøger Staten om tilskud til forundersøgelse af et lavbundsprojekt opstrøms Loldrup Sø.

    

   2. at forvaltningen på et kommende møde kommer med forslag til andre indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Som det fremgår af referatet fra mødet den 31. august 2017, er Statens miljømålsætning i vandområdeplanen for Viborg Nørresø ikke opfyldt på grund af for høj tilførsel af næringsstoffet fosfor. Fosforen kommer dels fra byens kloaksystem og dels med vandet i Nørremølleå fra kilder i det åbne land.

    

   Vandsystemet og det tilhørende opland er vist i bilag 1.

    

   Fosfortilførslen medfører, at vandet i Viborgsøerne bliver uklart og derfor ikke opfylder miljømålene.

    

   Behovet for reduktion af tilførslen er ifølge statens vandområdeplaner 793 kg fosfor årligt til Nørresø.

    

   I bilag 2 er der vedlagt en kopi af den afrapportering af undersøgelsen, der har kortlagt de kilder, der kan bidrage til fosfortilførslen, samt lavet en opgørelse af bidraget fra hver af kilderne.

    

   Vandplanlægningens samlede reduktionsmål på 793 kg. er bindende, men det er en statslig opgave at fastlægge og finansiere en indsats, der kan opfylde miljømålene for søerne.

    

   Staten har imidlertid udskudt en endelig fastlæggelse af indsatsen til næste planperiode fra 2021-2027.

    

   Udvalgets beslutning i august 2017 om etablering af lavbundsområder, som kan bidrage til det samlede reduktionsmål, kan dog gennemføres ved hjælp at en statslig finansieringsordning for lavbundsprojekter.

    

   Forvaltningens vurdering

   For at fremskynde forbedringen af vandkvaliteten i Viborgsøerne yderligere besluttede udvalget den 31. august 2017, at forvaltningen skal komme med forslag til andre indsatsmuligheder i oplandet til Viborgsøerne.

    

   I bilag 3 har forvaltningen, på grundlag af rapporten, lavet et forslag til en samlet indsats, der kan reducere fosfortilførslen som målsat af staten. Det fremgår heraf, at den næsthøjeste reduktion af fosfortilførslen til Viborg Nørresø kan opnås ved at gennemføre en sørestaurering med kemisk fosforfældning i Rødding Sø og Loldrup Sø.

    

   Sørestaurering ved kemisk fosforfældning forudsætter gennemførelse af en forundersøgelse, der skal kortlægge fosformængderne, give en mere sikker vurdering af den samlede effekt og sikre, at indsatsen vil kunne forventes at have varig virkning.

    

   Det skal desuden bemærkes, at indsatser i selve Viborgsøerne, fx i form af kemisk fosforfældning eller andet, ikke kan anbefales, så længe fosfortilførslerne til søerne ikke er reduceret så meget som ønsket. Det er desuden konstateret, at den invasive art vandremusling er spredt til Viborgsøerne. Muslingen kan gøre vandet mere klart.

    

   Der er på budgettet for 2018 afsat en ramme på 250.000 kr. til undersøgelse af muligheder for yderligere indsats.

    

    

   Alternativer

   Viborg Kommune kan vælge udelukkende at ansøge om et lavbundsprojekt opstrøms Loldrup Sø, hvor Staten allerede har en tilskudsordning, og afvente dels indsatskravet i Statens næste vandområdeplan, dels vandremuslingens effekt på vandkvaliteten.

    

   Alternativet betyder, at belastningen af Nørresø fortsat vil være langt over vandområdeplanens indsatsbehov og miljøtilstanden være længere væk fra målopfyldelse.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forundersøgelserne i Rødding Sø og Loldrup Sø vil kunne gennemføres i 2018, mens gennemførelse af lavbundsprojektet må forventes at vare 3-5 år, under forudsætning af at forundersøgelsen resulterer i positiv lodsejertilslutning, og Staten kan godkende en realisering.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Det Grønne Råd for Viborg Kommune - forretningsorden
  • Resume

   Udvalget skal godkende, at et forslag til en ny forretningsorden for det Grønne Råd for Viborg Kommune behandles i Byrådet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslaget til en ny forretningsorden for Det Grønne Råd for Viborg Kommune godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

   Det bemærkes, at Stine Damborg Hust på byrådsmødet den 24. januar 2018 (sag nr. 4) blev udpeget som medlem af Det Grønne Råd for indeværende byrådsperiode i stedet for Børge Knudsen.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 25-01-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslaget til en ny forretningsorden for det Grønne Råd for Viborg Kommune godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune godkendte på sit møde den 18. december 2006, at der skulle oprettes af et Grønt Råd i Viborg Storkommune. Der blev ved samme lejlighed godkendt en forretningsorden for rådets arbejde.

    

   Udvalget er løbende blevet orienteret om rådets arbejde gennem kopi af referater.

    

   Byrådet har på mødet den 13. december 2017 udpeget hhv. Børge Knudsen (B) og Kai. O. Andersen (F) som Viborg Kommunes medlemmer af Rådet i den gældende byrådsperiode.

    

   Der er lagt op til en ændring på førstkommende byrådsmøde gående ud på, at Stine Damborg Hust (C) indgår i stedet for Børge Knudsen (B).

    

    

   Inddragelse og høring

   Det Grønne Råd for Viborg Kommune drøftede på sit seneste møde den 6. december 2017 anbefalinger til det Grønne Råds arbejde i den nugældende byrådsperiode. Kopi af referatet vedlægges som bilag 1.

    

    

   Beskrivelse

   Forretningsordenen har været uændret siden storkommunens start i 2007. Den indeholder blandt andet afsnit om rådets formål og grundlag, sammensætning, sekretariat og møder.

    

   det Grønne Råds møde den 6. december 2017 blev forretningsordenen drøftet. Her blev der blandt andet fremsat følgende tilkendegivelser og anbefalinger til rådets arbejde i den nye byrådsperiode:

   • Repræsentanterne fra hhv. Danmarks Jægerforbund, Region 2 og Friluftsrådet Limfjord Syd tilkendegav, at Viborg Kommune har et velfungerende råd sammenlignet med mange andre kommuner.
   • Repræsentanten fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland udtalte, at hun håbede, at rådet bliver hele byrådets råd, ikke kun Klima- og Miljøudvalgets. Til forretningsordenen spurgte hun, om ”natur- og miljø-området” bør udvides. Specifikt foreslog foreningen, at ordet ”traditionelt” udgår, og at endelsen ”-området” udgår i ”natur- og miljø-området”.
   • Spørgsmålet, om mountainbikere og Cyklistforbundet skulle særskilt repræsenteres i rådet, blev drøftet, men der var enighed om, at begge grupper repræsenteres af paraplyorganisationen Friluftsrådet.
   • Repræsentanterne fra hhv. Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening og Friluftsrådet Limfjord Syd tilkendegav, at de gerne så formanden for Klima- og Miljøudvalget som formand for rådet.

    

   Det er forvaltningens vurdering, bl.a. på baggrund af ovenstående, at det er relevant at lave en mindre opdatering af forretningsordenen. Forvaltningen foreslår derfor følgende:

   • at ’frilufts-området’ medtages under formålsbeskrivelsen,
   • at Viborg Kommune politisk repræsenteres i det Grønne Råd ved formand og næstformand i Klima- og Miljøudvalget,
   • at formand og næstformand for Klima- og Miljøudvalget indgår i det Grønne Råd som hhv. formand og næstformand for rådet,
   • at der i øvrigt ikke ændres i rådets sammensætning, så en tæt dialog kan opretholdes og ikke vanskeliggøres af et større råd.

    

   Udover disse forhold er der behov for enkelte redaktionelle præciseringer og opdateringer i forretningsordenen, fx om udvalgets navn og Naturstyrelsens repræsentation.

   Et forslag til en revideret forretningsorden er vedhæftet som bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Klima- og Miljøudvalget kan i stedet indstille til byrådet:

   1. At forretningsordenen ikke ændres, eller
   2. At ændre yderligere på forretningsordenen, fx formålet og/eller sammensætningen, herunder den politiske repræsentation, eller
   3. At rådet nedlægges.

    

    

   Tidsperspektiv

   En ny forretningsorden vil være gældende, indtil byrådet beslutter andet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Sideudvidelse af Ø. Børstingvej, 7850 Stoholm (bevillingssag)
  • Resume

   Iglsø Agro og Biogas A/S ønsker at etablere et nyt biogasanlæg på ejendommen Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm med vejadgang via Ø. Børstingvej. I forslag til lokalplan 486 for et område til biogasanlæg syd for Iglsø forudsættes det, at Ø. Børstingvej udvides på den sydlige vejstrækning mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum. Iglsø Agro og Biogas A/S er indstillet på at indgå frivillig udbygningsaftale, hvor de forpligtiger sig til at finansiere en udvidelse af Ø. Børstingvej på den sydlige vejstrækning. I høringsperioden er der fremkommet ønsker om, at den nordlige del af Ø. Børstingvej til Iglsø også bliver udvidet, så vejen bliver udvidet ensartet på hele strækningen fra Lånum til Iglsø.

    

   Politisk skal der tages stilling til udvidelse og finansiering af Ø. Børstingvej på henholdsvis den sydlige og nordlige del af Ø. Børstingvej.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at sideudvidelse af Ø. Børstingvej på den sydlige vejstrækning mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum godkendes som beskrevet i udbygningsaftalen,

    

   2. at den nordlige vejstrækning af Ø. Børstingvej mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Iglsø sideudvides tilsvarende den sydlige vejstrækning incl. mindre justering af krydset Iglsøvej-Ø. Børstingvej i Iglsø, samt

    

   3. at der etableres forbud mod gennemkørsel af tung trafik på de mindre kommuneveje Rørgårdsvej, Gl. Skolevej og Vittrupvej.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at der gives en indtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – nordlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   7. at nettoudgiften på 300.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og

    

   8. at kommunen indleder ekspropriation vedrørende de i sagen omhandlede matrikler til udvidelse af Ø. Børstingvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

    

   Sagen behandles på ekstraordinære møder i Teknisk Udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. februar 2018, og udvalgenes indstillinger kan derfor ikke udsendes sammen med dagsordenen til byrådets møde samme dag, men vil foreligge til mødet.

    

   Baggrunden for at sagen skal behandles på byrådsmødet den 21. februar 2018 er, at ansøger af hensyn til muligheden for at indhente energisparemidler ønsker en forceret ansøgningsproces, så anlægget kan være i drift i august 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Det blev på mødet oplyst, at Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede følgende på deres møder den 21. februar 2018:

    

   Teknisk Udvalg godkender 1.-3. ”at” og indstiller endvidere til byrådet,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at der gives en indtægtsbevilling på 825.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Sideudvidelse af Ø. Børstingvej – nordlige vejstrækning” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   7. at nettoudgiften på 300.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og

    

   8. at kommunen indleder ekspropriation vedrørende de i sagen omhandlede matrikler til udvidelse af Ø. Børstingvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

    

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr.12) at finansiering af en udvidelse af Ø. Børstingvej behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S samtidig med den endelige vedtagelse af planforslagene

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt borgermøde om planforslagene den 30. november 2017. Forslag til lokalplan har desuden været i offentlig høring, og her er der indkommet 2 høringssvar.  Debatten på borgermødet samt høringssvarene drejer sig hovedsagelig om vej- og trafikforhold udenfor lokalplanområdet.

    

   Høringssvar samt forvaltningens svar til bemærkninger behandles af Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 486 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029, der har til formål at give mulighed for at Iglsø Agro og Biogas A/S ønske om etablering af biogasanlæg på ejendommen Ø. Børstingvej 6 med vejadgang via Ø. Børstingvej, er der udarbejdet en frivillig udbygningsaftale om sideudvidelse af Ø. Børstingvej mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum, ca. 2,8 km.

    

   Udbygningsaftalen, som er vedlagt i bilag nr. 1, vedrørende sideudvidelse af Ø. Børstingvej på den sydlige vejstrækning. Ø. Børstingvej udvides fra 4,0 m til 5,0 m, hvilket sker ved at kørebanen udvides 0,5 m i hver side. Herudover vil vejen blive udvidet yderligere 0,5 m i sving og bakketoppe af hensyn til oversigtsforhold. Desuden vil der blive foretaget beskæring og/eller fjernelse af beplantning, der er i vejen for sideudvidelse og fremtidig oversigt. Udvidelse af vejen incl. omfang af beskæring og fældning af træer fremgår ligeledes af tilhørende oversigtskort i bilag 1.

    

   Forvaltningen foreslår, at Ø. Børstingvej sideudvides tilsvarende på den nordlige vejstrækning mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Iglsø, ca. 1,0 km, således at vejen blive udvidet ensartet på hele strækningen mellem Lånum og Iglsø.

    

   Forvaltningen vurderer, at sideudvidelse af den nordlige del af Ø. Børstingvej til Iglsø incl. en mindre justering af krydset Iglsøvej-Ø. Børstingvej i Iglsø by, så svingning med større køretøjer kan ske forsvarligt, bør ske ved en kommunal finansiering, idet det er en generel problemstilling, som ikke udløses af biogasanlæggets etablering.

    

   Transporterne til biogasanlægget vil foregå med tankbiler, lastbiler med containere eller traktor og vogn. Antallet af transporter vil være ca. 14 transporter til biogasanlægget og ca. 14 transporter fra biogasanlægget pr. dag udenfor høstsæsonen. I 21 høstdage vil der i gennemsnit være ca. 13 ekstra transporter pr. dag i juli og august til halm og græsensilage samt ca. 57 ekstra transporter pr. dag i september og oktober relateret til majsensilage. Størstedelen af transporterne vil ske på den sydlige vejstrækning fra Ø. Børstingvej 6 til Lånum.

    

   På tre mindre sideveje til Ø. Børstingvej omfattende Rørgårdsvej, Gl. Skolevej og Vittrupvej foreslås der etableret forbud mod gennemkørsel med tunge køretøjer for at begrænse trafikbelastningen på disse veje. Politiet har givet samtykke til dette.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Sideudvidelse af Ø. Børstingvej planlægges etableret inden den 1. september 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsudgiften vedrørende sideudvidelse af Ø. Børstingvej – sydlige vejstrækning til Lånum er overslagsmæssigt beregnet til 825.000 kr., medens sideudvidelse af den nordlige vejstrækning til Iglsø overslagsmæssigt er beregnet til 300.000 kr.

    

   Jævnfør udbygningsaftalen forpligter Iglsø Agro og Biogas A/S sig til at finansiere den sydlige vejstrækning fra Ø. Børstingvej 6 til Lånum, dog max. 825.000 kr.

    

   Den nordlige vejstrækning foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Aftalen om udbygning af Ø. Børstingvej er betinget af, at lokalplan 486 med kommuneplantillæg og vedlagte udbygningsaftale godkendes af Byrådet. Påklages den endelig vedtagne lokalplan 486, og træffer planklagenævnet/domstolene afgørelse om ophævelse af lokalplanen, bortfalder udbygningsaftalen.

    

   Sideudvidelse af Ø. Børstingvej sker som udgangspunkt indenfor det eksisterende vejareal. Der er dog på enkelte strækninger ved sving, bakketoppe og skråninger nødvendigt at erhverve mindre sidearealer fra følgende ejendomme.

    

   Ejendom – matr. nr. og ejerlav

   Areal – m2

   7ai Lånum By, Smollerup

   150

   15e Lånum By, Smollerup

   50

   12d Lånum By, Smollerup

   200

   12h Lånum By, Smollerup

   125

   1e Ø. Børsting By, Smollerup

   200

   2a Iglsø By, Fly

   150

   2h Iglsø By, Fly

   150

   2l Iglsø By, Fly

   100

   11n Iglsø By, Fly

   15


   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

    

   Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå frivillig aftale mellem de pågældende ejere og kommunen, vil der også være skattefrihed, når kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

  • Bilag

 • 13 Endelig vedtagelse af lokalplan 486 for et område til biogasanlæg ved Iglsø samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - 2029 - med miljørapport
  • Resume

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et område til biogasanlæg ved Iglsø har været i offentlig høring i perioden 1. november 2017 – 2. januar 2018. Høringssvarene handler fortrinsvis om transport. Dette dagsordenspunkt lægger op til endelig godkendelse af lokalplanen

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 486 og forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,

    

   2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,

    

   3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar,

    

   4. at forslag til udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S vedtages, såfremt Teknisk Udvalg har godkendt udvidelsen og har indstillet finansieringen til vedtagelse i byrådet.

    

   Sagen behandles på ekstraordinære møder i Klima- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. februar 2018, og udvalgenes indstillinger kan derfor ikke udsendes sammen med dagsordenen til byrådets møde samme dag, men vil foreligge til mødet.

    

   Baggrunden for at sagen skal behandles på byrådsmødet den 21. februar 2018 er, at ansøger af hensyn til muligheden for at indhente energisparemidler ønsker en forceret ansøgningsproces, så anlægget kan være i drift i august 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Det blev på mødet oplyst, at Klima- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede følgende på deres møder den 21. februar 2018:

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 486 og forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer,

    

   2. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,

    

   3. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” godkendes og sendes som svar til dem, der har afgivet høringssvar,

    

   4. at forslag til udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S vedtages, såfremt Teknisk Udvalg har godkendt udvidelsen og har indstillet finansieringen til vedtagelse i byrådet.

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 12) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 486 for et område til biogasanlæg ved Iglsø samt forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene og miljørapporten er i bilag 2.

    

   Byrådet besluttede desuden, at finansieringen af en udvidelse af Ø. Børstingvej behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S samtidigt med den endelige vedtagelse af planforslagene

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 1. november 2017 til den 2. januar 2018. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar, som er i bilag 3.

    

   Der afholdtes borgermøde om planforslagene den 30. november 2017 med deltagelse af ca. 40 borgere. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om transport af biomasse, trafiksikkerhed, eksisterende trafikbelastning omkring Iglsø, CO2-reduktion og lugt.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 486

   Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til biogasanlæg med vejadgang fra Ø. Børstingvej. Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre etablering af et beplantningsbælte og at sikre en adgangsvej.

    

   Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg.

    

   Miljørapport

   Der er udarbejdet en miljørapport i tilknytning til planerne. Miljørapporten indeholder en vurdering af den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne og projektet kan medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Den indeholder både en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse for det konkrete projekt.

    

   Høringssvar

   Der er kommet 2 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er i bilag 3. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens forslag til svar. Høringssvarene drejer sig om vejforhold og trafik udenfor selve lokalplanområdet.

    

   Behandlingen af høringssvarene indgår i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering, som er i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med planerne.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vurderer, at høringssvar vedr. vejforhold og trafik i den nordlige del af Ø. Børstingvej og krydset i Iglsø er en generel og relevant problemstilling, som ikke kun udløses af en udvidelse af biogasanlægget. Forvaltningen vurderer, at det vil være relevant at tage stilling til en kommunal finansiering af en udvidelse af Ø. Børstingvej på den nordlige strækning fra Ø. Børstingvej 6 til Iglsø samt til en mindre justering af krydset i Iglsø, så svingning med større køretøjer kan ske forsvarligt. Dette indstilles til behandling i Teknisk Udvalg.

    

   Forvaltningen vurderer, at de øvrige bemærkninger i høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget. Forvaltningen vurderer, at den planlagte udvidelse af Ø. Børstingvej (indeholdt i udbygningsaftalen), og en lukning for gennemkørsel af tung transport på 3 mindre veje kan sikre en forsvarlig trafikafvikling af transporterne til og fra biogasanlægget. 

    

   Forvaltningen foretager derudover enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen og miljørapporten.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg i det åbne land. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt planforslagene vedtages endeligt, offentliggøres planerne. Klager skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Miljørapporten konkluderer, at planerne bør forudsætte en udvidelse af en del af Ø. Børstingvej. Byrådet besluttede derfor på sit møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 12), at finansieringen af en udvidelse af Ø. Børstingvej skal behandles af Teknisk Udvalg med henblik på vedtagelse af en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S samtidigt med den endelige vedtagelse af planforslagene.

    

   Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 825.000 kr. Iglsø Agro og Biogas A/S har underskrevet udbygningsaftalen, som findes i bilag 6. Med udbygningsaftalen forpligter Iglsø Agro og Biogas A/S sig frivilligt til at finansiere en udvidelse af strækningen mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum, dog max. 825.000 kr., for at opnå en øget udbygningsmulighed af ejendommen Ø. Børstingvej 6. Udvidelsen skal være etableret inden den 1. september 2018.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I henhold til Planlovens § 21b kan byrådet på opfordring fra en grundejer indgå en udbygningsaftale med grundejeren, herunder for områder i landzone.

    

   Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres. Oplysninger om udbygningsaftalen skal være offentligt tilgængelig.

    

   Udvidelsen af en del af Ø. Børstingvej er en forudsætning for planerne i denne sag. Udbygningsaftalen indgår derfor som en del af vedtagelsen af planerne.

    

   Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Udkast til VVM-tilladelse er i bilag 7, og udkast til miljøgodkendelse er i bilag 8.
  • Bilag

 • 14 Etablering af baneanlæg til Viborg B67 (bevillingssag)
  • Resume

   Der søges om bevilling af 3 mio. kr. til etablering af ny boldbane til boldklubben Viborg B67 som erstatning for den bane, der inddrages til opførelse af ny Rosenvængets Skole vest for Finderuphøj Skole.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af baneanlæg til Viborg B67” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane”.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Etablering af baneanlæg til Viborg B67” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   2. at udgiften på 3.000.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 28. november 2017 (sag nr. 1) at godkende skitseforslag for ny Rosenvængets Skole med henblik på udarbejdelse af projektforslag, som skal danne grundlag for kommende licitation.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er dialog med boldklubben Viborg B67 og Søndergård Rideklub.

    

    

   Beskrivelse

   Det udarbejdede skitseforslag for ny Rosenvængets Skole indebærer en placering af nybygningen på boldklubben Viborg B67’s træningsbane med lys. I overensstemmelse med beslutningen i byrådets budgetforlig for 2018-2021 skal der etableres en ny boldbane inden for den afsatte anlægsramme.

    

   Af hensyn til gældende planforhold og efter dialog med B67, anlægges den ny boldbane med lys på en græsmark langs Søndre Ringgade, så der er naturlig sammenhæng til klubbens eksisterende kampbane samt klubhuset (bilag 1).

    

   Anlæg af boldbanen kræver udjævning af terræn. Den planlægges anlagt med rullegræs af hensyn til mulig ibrugtagning i 2. halvår 2018 i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet af ny Rosenvængets Skole. Langs sydsiden opsættes et hegn i ca. 4-6 meters højde mod Søndre Ringvej.

    

   De anslåede udgifter på i alt 3.000.000 kr. til etablering af den ny boldbane er anført i nedenstående tabel.

    

   Aktivitet

   Udgift (1.000 kr.)

   Jordarbejde

   1.500

   Anlæg af plæne

   800

   Hegn og lysanlæg

   700

   I alt

   3.000

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den ny boldbane kan etableres inden for gældende lokalplan.

    

   Vejdirektoratet har 8. november 2017 meddelt tilladelse gældende i 2 år til etablering af boldbanen, da den ligger indenfor vejbyggelinjen til Søndre Ringvej, som er en statsvej.

  • Bilag

 • 15 Skovgaard Museet - udpegning af bestyrelsesmedlemmer - 2018
  • Resume

   Sagen vedrører udpegning af medlemmer til Skovgaard Museets bestyrelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

    

   1. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at følgende udpeges til Skovgaard Museets bestyrelse: Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde, Jørgen Hansen.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-01-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde og Jørgen Hansen udpeges til Skovgaard Museets bestyrelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på sit møde 13. december 2017 (sag nr. 56) at udsætte udpegningen af medlemmer til Skovgård Museets bestyrelse.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Skovgaard Museets formand Jørgen Hansen har fremsendt ønske om Viborg Kommunes byråds udpegning af medlemmer til Skovgaard Museets bestyrelse.

   Følgende ønskes udpeget til indtrædelse i bestyrelsen:

    

   Lars Munkøe, Minna Due Jensen, Maria Fabricius Hansen, Katrine Fusager Rohde, Jørgen Hansen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Udpegningen foretages i overensstemmelse med ændring af Skovgaard Museets vedtægt 2018.

  • Bilag

 • 16 Dispensation for udbud af anlægsarbejder i Stoholm i forhold til gældende udbudspolitik
  • Resume

    

   Viborg Kommune gennemfører for øjeblikket områdefornyelse i Stoholm, som bl.a. omfatter fornyelse af gade- og torveområder i midtbyen. Energi Viborg vil forinden gennemføre en kloakfornyelse i midtbyen, bl.a. i de områder der er omfattet af områdefornyelsen. 

    

   Der vil være en række praktiske og økonomiske fordele ved at samtænke kloakfornyelsen og fornyelse af gade- og torveområderne, så anlægsarbejdet udbydes samlet og gennemføres af samme entreprenør.

    

   Skal anlægsarbejdet i forbindelse med fornyelse af gade- og torveområderne udbydes sammen med kloakfornyelsen kræves der en politisk dispensation fra kommunens gældende udbudspolitik. Det fremgår af udbudspolitikken, at ”anden udbudsform kan kun anvendes efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt”, og i dette tilfælde vil Energi Viborg anvende indbudt licitation, hvor udbudspolitikken angiver offentlig licitation.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   1. at udvalget dispenserer fra Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, så anlægsarbejdet i forbindelse med områdefornyelsen i Stoholm midtby kan udbydes og gennemføres sammen med kloakrenoveringen

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

   1. at der anvendes offentlig licitation for det samlede projekt.

  • Beslutning i Landdistriktsudvalget den 23-01-2018

   Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at udvalget som udgangspunkt ønsker at anvende offentlig licitation, men det vejer tungest at kunne gennemføre projekterne samtidig, så hvis Energi Viborg fastholder deres krav om indbudt licitation, vil udvalget anbefale dispensationen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd bevilligede på møde d. 15. juni 2016, (sag 21) 8,2 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Stoholm i henhold til program godkendt af Byrådet på møde 17. december 2014, (sag 28). Områdefornyelsen hovedprojekt er fornyelse af gade- og torveområderne i midtbyen. Områdefornyelsen sker i tæt samarbejde med en lokal følgegruppe bestående af lokale ildsjæle og repræsentanter fra foreningslivet i Stoholm. Til projektering, tilsyn m.v. har Viborg Kommune indgået en rådgiveraftale med COWI.

    

   Efter aftale med følgegruppen i Stoholm afventer gennemførelse af hovedprojektet, fornyelse af midtbyen, at der forinden gennemføres en forlægning af krydset Odinvej/Nørregade. Forlægningen kræver imidlertid opkøb af et areal. Teknisk udvalg vedtog under (sag 12) på mødet d. 3. januar 2018, at ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade gennemføres og, at der overfor Byrådet indstilles, at der igangsættes en ekspropriationsforretning, der sikrer de nødvendige arealer til ombygningen.

    

   Energi Viborg har, bl.a. på grundlag af den vedtagne beslutning om områdefornyelsen, besluttet at fremrykke kloakfornyelse i Stoholm midtby fra 2023 til 2018. Energi Viborg gennemfører kloakfornyelsen med egen ekstern rådgiver til projektering, tilsyn m.v.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ingen

    

    

   Beskrivelse

   Når Energi Viborg gennemfører en kloakfornyelse bliver gade- og torvebelægningen ført tilbage til samme udformning og stand som den var forinden. I forbindelse med områdefornyelsen er der planlagt en del omlægning og fornyet opbygning af gade- og torvebelægningen i midtbyen. Der vil være en række praktiske og økonomiske fordele ved, at dette sker i forbindelse med renoveringen efter kloakfornyelsen, og at den udføres af samme entreprenør.

    

   Fornyelse af gade- og torveområderne er budgetteret til mere end 1 mio. kr. og skal i henhold til gældende udbudspolitik vedtaget af Byrådet d. 31. august 2016 udbydes i offentlig licitation. Forvaltningen har forespurgt, om Energi Viborg vil være indstillet på i nærværende tilfælde at gennemføre en offentlig licitation for det samlede projekt. Energi Viborg har svaret, at de vil udbyde kloakfornyelsen ved indbudt licitation. Dette vil være efter reglerne i udbudsloven. 

    

   Alternativer

   Gennemførelse af områdefornyelsen og forlægningen af Odinvej/Nørregade vil kunne gennemføres som særskilte projekter udbudt ved offentlig licitation efter kommunes udbudsregler. Det vil for så vidt angår områdefornyelsen skulle afvente endelig færdiggørelse af kloakfornyelsen. Det vil endvidere forudsætte aftale om udgiftsfordeling i forbindelse med det afsluttende belægningsarbejde.

    

    

   Tidsperspektiv

   Der vil være en tidsmæssigt fordel ved at samtænke områdefornyelsen med renoveringen efter kloakfornyelsen.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil være en økonomisk fordel ved at fornyelse af gade- og torveområdet i midtbyen sker som en del af renoveringen efter kloakfornyelsen. Denne økonomiske fordel vil kunne bidrage til, at kvaliteten af de oprindelige planlagte materialer revurderes og/eller at fornyelse af gade- og torveområdet gennemføres for et større område end der i første omgang er planlagt. 

    

   At samtænke de 2 anlægsprojekter vil kræve en vis koordinering af bl.a. udbudsmaterialet, økonomi og tilsyn under anlægsarbejdet. Dette vil være indeholdt i de rådgiveraftaler der bliver indgået af henholdsvis Energi Viborg og Viborg Kommune. 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Udbydes områdefornyelsen sammen med kloakfornyelsen, gennemføres udbud og licitation af Energi Viborg og dennes rådgiver. Viborg Kommunes rådgiver projekterer og leverer data for det udbudsmateriale der er omfattet af områdefornyelsen.


 • 17 Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune
  • Resume

   Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har bedt kommunerne om at ændre lokale parkeringsbekendtgørelser, så de er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse om fortolkning af begrebet ”særligt indrettede køretøjer”. På den baggrund skal der foretages mindre justeringer af Viborg Kommunens bekendtgørelse om parkering.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til ”Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune” godkendes

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til ”Parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune” godkendes med følgende ændring af  §1 og §3:

    

   §1 ”Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på udlejning eller salg samt køretøjer særligt indrettet med henblik på varesalg eller reklame”

    

   §3 Stk. 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser mv.) og påhængskøretøjer (trailer, campingvogne mv.) må ikke parkeres i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 07.00 medmindre det ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser er tilladt.

   Stk. 2. Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

    

   Det nye bilag vedr. parkeringsbekendtgørelse vedlægges i forbindelse med byrådets behandling

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Parkeringsbekendtgørelsen for Viborg Kommune er seneste ændret af Byrådet på mødet den 29. oktober 2014 (sag nr. 12). på grund af ændringer i færdselsloven

    

   Beskrivelse

   Transport- Bygnings- og Bolministeriet har skrevet til landets kommuner om deres ændret fortolkning af begrebet ”særligt indrettede køretøjer” og henstillet til, at kommunerne sikre sig, at deres lokale parkeringsbekendtgørelser er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse. Ministeriets brev til kommunerne og udtalelsen kan ses i bilag 1 og 2. Udtalelsen omhandler hovedsageligt autocamper, og at disse generelt ikke kan anses for at være ”særligt indrettede køretøjer”.

    

   Ændret parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune fremgår af bilag 3 og imødekommer ministeriets ændret fortolkning. Der er tale om ganske få sproglige ændringer. Ændringer af parkeringsbekendtgørelsen ændrer ikke på kommunens praksis i forbindelse med kontrol af parkering.

    

   Årsagen til, at parkeringsbekendtgørelsen alligevel skal ændres er, at ministeriet vil anmode Ankestyrelsen om at gå ind i sagen, såfremt ministeriet efter den 1. marts 2018 konstaterer, at kommunernes parkeringsbekendtgørelser endnu ikke er i overensstemmelse med ministeriets udtalelse.

    

   Forvaltningen har tidligere gennemgået ministeriets udtalelse og vurderet, at det ikke havde praksis betydning i forhold til den praktiske udførelse af parkeringskontrollen, hvorfor der ikke i første omgang blev vurderet behov for ændring af kommunens parkeringsbekendtgørelse.

    

   Foruden parkeringsbekendtgørelsen har kommunen parkeringslicenser (årslicens, midlertidig licens og endagslicens). Byrådet vedtog den 20. december 2017 (sag nr. 38) trafikplanen for Viborg Kommune. Som følge heraf er centerringen i Viborg by udvidet. Parkeringslicenserne gælder indenfor centerringen og gælder derfor nu i et større område. Området med den nye centerring fremgår af bilag 4.

    

   Til orientering skal parkeringsbekendtgørelsen ændres igen ved indførelsen af betalt parkering.

    

   Tidsperspektiv

   Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse for Viborg Kommune forventes at kunne træde i kraft enten 1. marts eller 1. april 2018.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse skal godkendes af Byrådet og af Politiet. Forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse er fremsendt til samtykke hos Politiet. Ændringen af bekendtgørelse kan først træde i kraft, når Politiets samtykke er givet.


  • Bilag

 • 18 Godkendelse af projektforslag til fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade i Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 20), at Viborg Kommunes uforbrugte andel (1,42 mio. kr.) sammen med Realdanias andel af uforbrugte midler i projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” bibeholdes i form af et tillægsprojekt. Byrådet godkendte herunder et skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag.

    

   Realdania har efterfølgende meddelt forvaltningen, at de gerne vil finansiere yderligere 1,7 mio. kr. til projektet, i alt 3,2 mio. kr. inkl. fondsmoms. Rådgiver har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et projektforslag for en ny udformning af Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade rundt om Latinerhaven fra Nytorv til Sct. Mogens Gade, samt en gangsti til Latinerhaven. Projektforslaget forelægges for Byrådet med henblik på godkendelse som grundlag for projektering og anlæg.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Projektforslaget er i bilag 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at projektforslaget godkendes med henblik på realisering i 2018,

    

   2. at rådighedsbeløbet (udgift) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,

    

   3. at rådighedsbeløbet (indtægt) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,

    

   4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 3.623.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at anlægsudgiften på 3.623.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”,

    

   6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   7. at anlægsindtægten på 3.200.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (indtægt) på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-01-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at projektforslaget godkendes med henblik på realisering i 2018,

    

   2. at rådighedsbeløbet (udgift) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,

    

   3. at rådighedsbeløbet (indtægt) i 2018 på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 1.730.000 kr.,

    

   4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” forhøjes med 3.623.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at anlægsudgiften på 3.623.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”,

    

   6. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   7. at anlægsindtægten på 3.200.000 kr. i 2018 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb (indtægt) på kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” er udviklet og realiseret i 2010-2016 i et samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

    

   Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 20), at Viborg Kommunes andel sammen med Realdanias andel af uforbrugte midler i projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” bibeholdes i form af et tillægsprojekt. Byrådet godkendte herunder et skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag.

    

   Teknisk Udvalg indstillede til Byrådet på møde den 29. november 2017 (sag nr. 16), at anlægsregnskabet for tilgængelighedsprojektet godkendes.

    

   Projektforslaget er godkendt af Realdania ultimo 2017 med henblik på realisering i 2018.

    

   Inddragelse og høring

   I tilgængelighedsprojektet har der undervejs været inddraget et nationalt videnspanel samt en lokal følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet handicapråd, ældreråd, Viborg Handel med flere. Erfaringerne herfra er videreført i projektforslaget. Der foretages derfor ikke særskilt høring i forbindelse med tillægsprojektet.

    

   Viborg Handel har i dialog med forvaltningen tilkendegivet deres opbakning til projektet, men samtidig påpeget vigtigheden af, at i hvert fald et antal af de 3 kant-parkeringspladser i Kompagnistræde bibeholdes, navnligt i forhold til de nærmeste butikker i Sct. Mathias Gade.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen har i dialog med forvaltningen udtrykt opbakning til projektet, som danner en fin helhed med den ny belægning for de indre gårdarealer, der forventes etableret primo 2018 til selskabets kommende boliger mellem Stillings Gård og Latinskolen.

    

    

   Beskrivelse

   Rådgiver har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et projektforslag samt et økonomisk overslag, som kan ses i bilag 2.

    

   I projektet foreslås Kompagnistræde/ Sct. Mathias Gade omlagt med brostensbelægning i genbrugssten, svarende til løsningen for Nytorv. Kørebanebredden justeres og afgrænses af brede bordursten som kantsten. Fortovet udvides og der etableres hvilereposer på den vestlige side af den stejle Kompagnistræde – en løsning der også er anvendt i tilgængelighedsprojektet for Nytorvgyde og ved Sortebrødre Kirke. Fortovene omlægges med savede brosten i begge sider, svarende til gågadebelægningen. Der bibeholdes 2 kantstens-parkeringspladser i Kompagnistræde, der markeres med søm.

    

   Foran Latinerly foreslås kørebanebelægningen partielt omlagt med savede brosten. Den partielle belægning kantes med bordursten, som afgrænsning mellem kørebane og udeservering / fortov. Der etableres desuden bordurbånd for cyklister langs Sct. Mathias Gade på strækningen mellem gågaderne og Sct. Mogens Gade.

    

   Endelig foreslås, at gangstien mellem Kompagnistrædes nordlige ende og hen til trapperne ved Latinerhaven – der også fungerer som adgangsvej for de kommende boliger mellem Stillings Gaard og Latinskolen - omlægges med savede brosten i lighed med gågadebelægningen. I forbindelse med Byrådets godkendelse af skitseforslaget blev gangstien præsenteret som en option, der lå ud over den daværende samlede ramme på 2.880.000 kr. og stien indgik derfor ikke som en del af skitseforslaget.

   På baggrund af Realdanias øgede tilskud foreslår forvaltningen, at gangstien medtages som en del af projektforslaget.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at strækningen rundt om Latinerhaven (Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade), samt gangstien mellem Kompagnistrædes nordlige del og Latinerhaven i dag er udfordret i forhold til tilgængelighed og endvidere fremstår noget slidt. En fornyelse heraf som skitseret vil kunne skabe et sammenhængende tilgængeligt netværk mellem de fornyede handelsgader/Nytorv og Domkirkekvarteret/Sct. Mogens Gade.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 22. marts 2017 (sag nr. 9), at Latinerhaven i en prøveperiode på et år skal åbnes for kommerciel brug med udskænkning/udeservering fra Restaurant Latinerly.

   Dele af Latinerhaven langs Sct. Mathias Gade har derfor i sommerhalvåret 2017 været anvendt af Latinerly til midlertidig servering.

   Forvaltningen vil nu iværksætte en evaluering af forløbet med henblik på en politisk stillingtagen til en permanent udeservering i Latinerhaven og herunder en mulig åbning af muren mod haven.

   Forvaltningen vurderer, at den foreslåede belægning foran Latinerly med savede brosten vil skabe mere luft omkring restauranten og en forbindelse over til fortovet langs Latinerhaven samt en eventuel fremtidig åbning af muren.

    

   I anlægsperioden vil det være nødvendigt at afspærre for gennemkørende trafik gennem Kompagnistræde/Nytorv. Forvaltningen vurderer at trafikken efter realisering vil kunne afvikles som i dag.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum har i en foreløbig udtalelse vurderet de arkæologiske interesser inden for projektforslagets afgrænsning. Museet vurderer sammen med forvaltningen, at de registrerede fortidsminder enten ligger under det aktuelle projektforslags gravedybde, eller kan registreres og efterfølgende graves igennem. Museet har dog ikke kendskab til det område, hvor gangstien mellem Kompagnistræde og Latinerhaven foreslås omlagt. Der er imidlertid tale om et lille område, hvor der i dag ligger en asfaltvej, og forvaltningen anbefaler derfor, at der tages højde for eventuelle forhold omkring arkæologi i anlægsfasen.

    

   På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at der afsættes et rådighedsbeløb til arkæologisk overvågning i projektforslaget på 100.000 kr.

    

   Alternativer

   Byrådet realiserer ikke et tillægsprojekt til tilgængelighedsprojektet. Realdanias andel tilbagebetales. 

    

   Tidsperspektiv

   Under forudsætning af byrådets godkendelse forventes hovedprojekt, udbud og licitation afholdt i foråret/sommeren 2018 med udførelse i august – november 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Økonomisk overslag for projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” fremgår af bilag 2.

   Hertil kommer udgifter på i alt 350.000 kr. til arkæologisk overvågning, landinspektøropmåling, byggeledelse og trafik og tilgængelighedsrevision, samt udgifter til fondsmoms på 560.000 kr. Det samlede overslag lyder herefter på 3,923 mio. kr.

    

   Regnskabsafslutningen for projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” viser, at der er uforbrugte midler på 2,89 mio. kr. Heraf udgør Viborg Kommunes andel 1,42 mio. kr. mens Realdanias andel udgør 1,47 mio. kr. Realdania har efterfølgende meddelt forvaltningen, at de gerne vil finansiere yderligere 1,7 mio. kr. til projektet, således at Realdanias bidrag i alt udgør 3,2 mio. kr. inkl. fondsmoms.

    

   Den samlede finansiering udgør herefter 4,62 mio. kr.

    

   I budgettet for projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” fremkommer der herefter et overskud på ca. 0,69 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at dette beløb ikke disponeres til andre formål, før nærværende anlægsprojekt er realiseret.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.08, der er udlagt som et bycenter til blandet bolig og erhverv. Området er omfattet af Bevaringsplan Viborg 1972. Et af bevaringsplanens vigtigste mål er at sikre, at vedligeholdelse, ombygning og fornyelse af bygningerne, gader og pladser mv. sker, så området i den enkelte ejers og hele byens interesse kan beholde og forhøje sin arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi.

    

   Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med gældende planlægning.

  • Bilag

 • 19 Godkendelse af proces og grundlag for helhedsplan for Bjerringbro (bevillingssag)
  • Resume

   Det fremgår af byrådets konstitueringsaftale 2018-2021, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Bjerringbro. I sagen foreslås det, at byrådet godkender proces og grundlag for helhedsplanen, herunder at andre aktuelle projekter i Bjerringbro indgår som del af planlægningen, og at byrådet bevilger midler til konsulentbistand til udarbejdelse af planen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at den beskrevne proces til udarbejdelse af forslag til helhedsplan for Bjerringbro godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan for Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,

    

   4. at Økonomi- og Erhvervsudvalget får ansvar for udarbejdelsen af planen, som godkendes af byrådet, og

    

   5. at byrådet tager stilling til, om der skal nedsættes et ”Bjerringbroråd”.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Byrådet beslutter,

    

   1. at den beskrevne proces til udarbejdelse af forslag til helhedsplan for Bjerringbro godkendes,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan for Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 500.000 kr. i 2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”,

    

   4. at Økonomi- og Erhvervsudvalget får ansvar for udarbejdelsen af planen, som godkendes af byrådet, og

    

   5. at der nedsættes et ”Bjerringbroråd” med følgende repræsentation for byrådet:

   ·         Niels Dueholm

   ·         Jakob Ekberg

   ·         Niels Jørgen Ottesen

   ·         Ulrik Wilbek

      Der arbejdes videre med den øvrige sammensætning af rådet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen præciserer, at de i anlægsbudgettet afsatte midler til medfinansiering af en ny Kulturpark ved Gudenåhuset i Bjerringbro, er et fondstilskud på 1,5 mio. kr. fra Foreningen Bjerringbro Elværk. Da Viborg Kommune skal svare fondsmoms på 17,5 % af fondsbevillinger, fremgår det som 1,238 mio. kr. i anlægsbudgettet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen vedrører bl.a. nedenstående kommunale planer og projekter i Bjerringbro:

    

   ·        Det fremgår af byrådets konstitueringsaftale 2018 - 2021 (bilag 1), at byrådet ønsker, at der skal laves helhedsplan for Bjerringbro.

   ·        Byrådet har den 20. september 2017 (sag nr. 6) endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 8 for Bjerringbro. Af kommuneplantillægget fremgår det bl.a., at byrådet har til hensigt at igangsætte et byfornyelsesprojekt for et område omkring Brogade på en strækning ved Gudenåen, når der er økonomisk råderum til det, samt at der skal udarbejdes lokalplaner, der giver mere fleksible rammer for byggeri og anlæg i midtbyen og for at etablere rekreative anlæg ved Gudenåen.

   ·        Byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2017 (sag nr. 30), at 2,4 mio. kr., der tidligere var afsat til renovering af belægningen i Storegade i Bjerringbro, kan anvendes på tiltag, der forbedrer gågademiljøet og skaber mere helhed i Bjerringbro midtby. Som udgangspunkt ses på løsninger, der omfatter Storegade, Torvet og forbindelserne imellem gågaderne, den store parkeringsplads, Byhaven og Realskolevej. Beslutningen er truffet efter henvendelse fra Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd, der foreslog, at anlægsmidlerne anvendes til formål, som gør gågaden mere spændende at opholde sig i, f.eks. til legeredskaber.

   ·        Byrådet har i anlægsbudgettet afsat midler til medfinansiering af en ny Kulturpark ved Gudenåhuset i Bjerringbro. Projektet har senest været behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. august 2015 (sag nr. 9). Siden har interessenter i projektet foreslået, at skitseforslaget for Kulturparken tænkes bedre sammen med handelsgaderne, Byhaven og ovennævnte tiltag til forbedring af gågademiljøet. Kulturparkens formål, funktioner og tætte kontakt til Gudenåhuset skal dog bevares.

    

   Inddragelse og høring

   Udvalget for Handel, Uddannelse og Innovation har i 2016-2017 gennemført en udviklingsproces i Bjerringbro, der har ført til dannelse af foreningen Bjerringbro Byforum. Foreningen er en uafhængig forening, der har til formål at bidrage til at udvikle Bjerringbro på baggrund af et bredt samarbejde mellem erhvervsliv, detailhandel, institutioner, foreninger og borgere.

    

   Det foreslås, at helhedsplanen udarbejdes i et aktivt samarbejde med Bjerringbro Byforum, der formelt får status af følgegruppe. Undervejs kan særligt berørte interessegrupper inddrages i drøftelse af emner i planen, f.eks. inddrages Gudenåhusets brugere om Kulturparken, og tiltagene til at forbedre gågademiljøet drøftes med repræsentanter for detailhandelsmiljøet i midtbyen. Herudover inddrages virksomheder, der har tilkendegivet en særlig interesse for at bidrage til udvikling af Bjerringbro.

    

   Der kan nedsættes et ”Bjerringbroråd”, hvor repræsentanter for byrådet, Byforum og andre centrale aktører løbende kan afstemme forventninger samt drøfte planen og dens realisering. Rådet kan medvirke til at sikre fremdrift og kan bidrage med anbefalinger ved politiske beslutninger vedrørende udviklingen i Bjerringbro.

    

   Når der foreligger et udkast til helhedsplan, foreslås det, at relevante politiske udvalg og Bjerringbro Byforum orienteres herom. Efterfølgende præsenteres planforslaget på et borgermøde, hvorefter planen tilrettes og behandles af udvalg og byrådet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 8 i 2016-2017 er der afholdt fordebat, høring og workshops. Her indkom mange forslag fra borgere og interessenter til udviklingen af Bjerringbro. Det foreslås, at helhedsplanen tager afsæt i de indkomne forslag, der bl.a. fremgår af kommuneplantillæg nr. 8. Der afholdes derfor ikke en ny fordebat som del af planlægningen.

    

   Emnemæssigt skal helhedsplanen stille konkrete og realiserbare forslag til tiltag, der vil gøre Bjerringbro mere attraktiv og velfungerende og dermed kan styrke byens udvikling.

    

   Planen kan omhandle tiltag i hele byen, men foreslås bl.a. at sætte særligt fokus på følgende delområder og problemstillinger i det centrale Bjerringbro:

    

   ·        I Handelscenteret (herunder gågaderne, torvet, den store parkeringsplads, Byhaven, Gudenåhuset, den kommende Kulturpark, Banegårdspladsen og stationen) udarbejdes forslag til, hvordan der skabes bedre rammer for aktivitet, liv og ophold i gågader og Byhaven. Forslaget til udformning af Kulturparken bearbejdes, så sammenhængen med handelscenteret forstærkes. Endelig beskrives de nødvendige trafikale ændringer, for at ovenstående kan realiseres. Delområdet kommer til at udgøre første etape i helhedsplanen og realiseringen af denne.

   ·        For ’Åparken’, dvs. Gudenåen og de offentlige grønne arealer omkring strækningen gennem Bjerringbro, udarbejdes forslag til, hvordan arealerne kan aktiveres som byens blå/grønne rum med mulighed for ophold og aktivitet. Bjerringbro Byforum vil efterfølgende arbejde videre med at udvikle og realisere tiltagene.

   ·        For ’Åbyen’, dvs. arealet mellem banen og Gudenåen, udarbejdes forslag til, hvordan stationen og arealerne ved Gudenåen forbindes med sti, og områdets omdannelsesmuligheder undersøges og beskrives nærmere.

   ·        For Sønderbro udarbejdes forslag til omdannelse og byforskønnelse af et område omkring Brogade fra Gudenåen i nord til Tværgade i syd. Herunder udarbejdes forslag til omdannelse af grunden, hvor den tidligere Søndre Skole ligger.

    

   Tiltagene samles i et projektkatalog. Helhedsplanen kan således bl.a. danne grundlag for udarbejdelsen af programmet for områdefornyelsen.

    

   Kataloget tænkes også at indeholde lokale tiltag foreslået af Bjerringbro Byforum eller andre.

    

   Projektkataloget kan desuden beskrive projekter af mere administrativ karakter, herunder de lokalplanændringer for midtbyen, Hindbærkrattet og områder ved Gudenåen, det blev besluttet at igangsætte som del af kommuneplantillæg nr. 8.

    

   Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får ansvar for udarbejdelsen af planen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forår 2018:

   ·        Der afholdes et indledende igangsætningsmøde mellem Bjerringbro Byforum, Viborg Kommune og andre centrale aktører.

   ·        Der indgås aftale med en rådgiver, der forestår udarbejdelse af udkast til helhedsplanen.

   ·        Der nedsættes eventuelt et ”Bjerringbroråd”.

   ·        Relevante politiske udvalg og Byforum orienteres om og drøfter planforslaget.

   ·        Borgermøde, hvor planforslaget præsenteres og debatteres.

   ·        Planforslaget tilrettes.

    

   Efterår 2018:

   ·        Politisk godkendelse af helhedsplanen.  

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil være behov for rådgiverbistand til udarbejdelsen af helhedsplanen samt evt. faglige analyser i tilknytning hertil, f.eks. vedrørende trafik og parkering. Det foreslås, at byrådet bevilger 500.000 kr. til rådgivning i forbindelse med planlægningen.

    

   Udgiften til at udarbejde udbudsmateriale for Kulturparken og for tiltagene til forbedring af gågademiljøet forudsættes afholdt under de respektive anlægsbudgetter.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 20 Kommunesamarbejde ved etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  • Resume

   I slutningen af foråret 2018 skal kommunerne via Kommunernes Kontaktråd (KKR) aflevere indstilling til Undervisningsministeren om placering af institutioner og skoler for den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Forvaltningen har i samarbejde med Silkeborg Kommune udarbejdet en administrativ hensigtserklæring om kommunesamarbejde ved etablering af den Forberedende Grunduddannelse.  

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at hensigtserklæringen om tværkommunalt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune vedrørende etablering af den Forberedende Grunduddannelse drøftes og godkendes som grundlaget i den videre proces i KKR-regi med at etablere den Forberedende Grunduddannelse.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forlængelse af regeringsaftalen om Bedre veje til uddannelse og job besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december (sag nr. 5), at forvaltningen kunne arbejde videre med placering af skoler og institution for den Forberedende Grunduddannelse (FGU), herunder afsøge muligheder for samarbejde med omkringliggende kommuner.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Samarbejdsmuligheder

   Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om Bedre veje til uddannelse og job.

    

   I forlængelse af aftalen skal kommunerne lave indstilling til dækningsområder i et tværkommunalt samarbejde.

    

   Efter godkendelse i Økonomi- & Erhvervsudvalget den 13. december 2017, og under inddragelse af institutionerne på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne, har forvaltningen været i dialog med andre kommuner om muligheder for at danne dækningsområde for den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

    

   Forvaltningens dialog mundede ud i, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune iværksatte en undersøgelse af mulighederne for et samarbejde.

    

   Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med Silkeborg Kommune udarbejdet en administrativ hensigtserklæring om kommunesamarbejde ved etablering af den Forberedende Grunduddannelse. Denne beskriver krav og muligheder for tværkommunalt samarbejde (bilag nr. 1).

    

   På baggrund af møder og dialog på direktørniveau mellem de to kommuner indstilles fra administrativt niveau følgende i hensigtserklæringen:

   • At Viborg Kommune og Silkeborg Kommune indgår i et samarbejde med henblik på at etablere en FGU-institution, som dækker de to kommuner.
   • At der placeres én skole i hver af de to kommuner, som dækker alle tre linjer i FGU.
   • At samarbejdskredsen på baggrund af dialog med evt. interesserede nabokommuner kan udvides.
   • At det drøftes på politisk niveau, hvor institutionen formelt skal have hjemkommune, og at sammensætningen af institutionsbestyrelsen evt. kan indgå i den drøftelse.

   Kriterier for institutionsoprettelse

   I slutningen af foråret 2018 skal kommunerne via Kommunernes Kontaktråd (KKR) aflevere indstilling til Undervisningsministeren om placering af institutioner og skoler.

    

   Der forventes oprettet i omegnen af 90 skoler (udbudssteder). Skolernes forankres i et mindre antal selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. En institution vil i gennemsnit have ca. 470 årselever.

    

   Af aftalen om Bedre veje til uddannelse og job fremgår det, at de lokale forslag til placering af skoler og institutioner skal:

   • tage hensyn til en bred geografisk dækning – skolerne skal placeres i geografisk nærhed til den unge,
   • sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
   • tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

   Undervisningsministeriet udsender forventeligt i februar 2018 en skabelon til kommunerne, hvor de skal redegøre for, hvordan den foreslåede dækning og placering lever op til de nationale politiske krav om institutionsoprettelse.

    

   Undervisningsministeriet har i januar 2018 udsendt et brev, som beskriver krav og proces i forbindelse med institutionsoprettelsen (bilag nr. 2).

    

   Elev- og datagrundlag

   Undervisningsministeriet har udmeldt, at der på landsplan skal etableres ca. 90 skoler, hvoraf op mod en tredjedel skal være institutioner. Det svarer til et grundlag på ca. 200.000-210.000 indbyggere pr. institution.

    

   For Silkeborg og Viborg kommuner er der følgende antal indbyggere pr. 1. januar 2018:

    

   Silkeborg Kommune:    92.000

   Viborg Kommune:        96.950

   I alt:                           188.950

    

   Indbyggertallet ligger dermed lidt under det forventede grundlag på ca. 200.000 indbyggere pr. institution, men ved en helhedsvurdering af mulighederne i Region Midtjylland, og ikke mindst på grundlag af oversigten over forventede antal årselever, vurderes det ikke at være en udfordring.

    

   Undervisningsministeriet har oplyst, at der som en gennemsnitsbetragtning skal være 470 årselever (ÅE) pr. institution. Pr. skole er der udmeldt et minimumsgrundlag på 125 årselever.

    

   Undervisningsministeriet har udmeldt følgende forventning til årselevgrundlag på baggrund af aktiviteten i 2016 (bilag nr. 3):

    

   Viborg Kommune

   234 ÅE

   Silkeborg Kommune

   254 ÅE

   I alt

   488 ÅE

    

   Derudover har Silkeborg og Viborg kommuner foretaget egne undersøgelser af antal årselever på de forberedende institutioner, som fremover hører til under FGU. Det viser følgende tal baseret på aktiviteten i 2017.

    

   Viborg Kommune

   245 ÅE

   Silkeborg Kommune

   323 ÅE

   I alt

   568 ÅE

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   ·         Januar 2018 (ultimo): Konstituerende møde i Kommunernes Kontaktråd (KKR), hvor der gives yderligere information om FGU-aftalen og implementeringsprocessen.

   ·         Marts 2018: KKR-møde med drøftelse af indstilling til fordeling af de ca. 30 selvejende FGU-institutioner og den videre proces lokalt.

   ·         Juni 2018: KKR-møde med behandling og godkendelse af indstilling til Undervisningsministeren om dækningsområder og placering af institutioner/skoler.

   ·         29. juni 2018 (senest): Kommunerne (KKR) skal stille forslag til placering af i omegnen af 90 skoler og ca. 30 nye dækningsområder/institutioner.

   ·         August 2018: Undervisningsministeren træffer afgørelse om dækningsområder.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De tværkommunale drøftelser har taget afsæt i de geografiske dækningsområder og mulige udbudssteder. Den fysiske placering af skoler er endnu ikke afklaret, og forhandlingen om institutionens placering har endnu ikke fundet sted. Der regnes på de kommunaløkonomiske konsekvenser, men de er endnu uafklarede.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   De tværkommunale drøftelser har taget afsæt i de geografiske dækningsområder og mulige udbudssteder. Den fysiske placering af skoler er endnu ikke afklaret, og forhandlingen om institutionens placering har endnu ikke fundet sted. De juridiske og planmæssige forhold er endnu uafklarede.
  • Bilag

 • 21 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 22 Høringssvar til Lægemiddelstyrelsen vedr. lægemiddelforsyningen i området omkring Stoholm Apotek
  • Resume

   I sagen lægges op til godkendelse af høringssvar fra Viborg Kommune, der accepterer Lægemiddelstyrelsen forslag om, at Stoholm Apotek omdannes til en filial med påbud om opretholdelse under en anden bevillingshaver i området.

    

   Baggrunden er at Lægemiddelstyrelsen ikke har modtaget ansøgninger om den ledige bevilling til Stoholm Apotek.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller til byrådet,

    

   1. at udkast til høringssvar til Lægemiddelstyrelsen vedr. lægemiddelforsyningen i området omkring Stoholm Apotek godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes, idet der tilføjes følgende til sidste afsnit i høringssvaret, jf. bilag nr. 3:

    

   Viborg Kommune understreger vigtigheden af at opretholde håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, som er tilknyttet Stoholm Apotek.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Stoholm Apoteks nuværende apoteker ønsker at opgive bevillingen med udgangen af april måned 2018.

    

   Stoholm Apotek har været opslået ledigt den 27. september 2017 med ansøgningsfrist den 27. oktober 2017 og genopslået d. 31en oktober 2017 med ansøgningsfrist den 1. december 2017. Lægemiddelstyrelsen har ikke modtaget ansøgninger til den ledige bevilling til Stoholm Apotek.

    

   Lægemiddelstyrelsen har på den baggrund besluttet at gennemføre en lægemiddelforsyningsstruktursag i området omkring Stoholm Apotek med henblik på en afklaring af den kommende lægemiddelforsyningsstruktur.

    

   På baggrund af Stoholm Apoteks beliggenhed er det Lægemiddelstyrelsens vurdering, at der er behov for en receptekspederende enhed i Stoholm.

    

   Lægemiddelstyrelsen har ikke modtaget ansøgninger til den ledige bevilling til Stoholm Apotek og foreslår derfor, at bevillingen til at drive Stoholm Apotek nedlægges, og at Stoholm Apotek omdannes til en filial med påbud om opretholdelse under en anden bevillingshaver i området.

    

   Påbud gives for en femårig periode. Efter 5 år vurderer Lægemiddelstyrelsen, om enhederne fortsat løser et særligt lægemiddelforsyningsmæssigt behov, hvorefter der – i bekræftende fald – gives nye påbud om opretholdelse af enhederne i yderligere 5 år og så fremdeles.

    

   Såfremt det påbydes en apoteker at opretholde Stoholm Apotek som en filial, vil det forsyningsmæssige behov for lægemidler til lokalbefolkningen forsat kunne dækkes, og der vil forsat være mulighed for at få receptpligtige lægemidler udleveret med det samme, købe håndkøbslægemidler og modtage faglig rådgivning.

    

   Høringsbrevet fra Lægemiddelstyrelsen er den 6. februar 2018 sendt til Danmarks Apotekerforening, Pharmadanmark, Farmakonomforeningen, Region Midtjylland og Viborg Kommune. Brevet kan ses i bilag nr. 1.

    

   Lægemiddelstyrelsen anmoder om bemærkninger til forslaget senest den 27. februar 2018. Grundet deadline for høringssvar har det ikke været muligt med en forudgående behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

    

   Lægemiddelstyrelsens notat om Stoholm Apotek og den fremtidige lægemiddelforsyning i området omkring Stoholm Apotek kan ses i bilag nr. 2.

    

   Udkast til høringssvar fra Viborg Kommune til Lægemiddelstyrelsen kan ses i bilag nr. 3.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 23 Fremtidig benævnelse af byrådet
  • Resume

   Der tages stilling til det videre forløb i forhold til evt. navneændring af Viborg Byråd.

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår,

    

   1. at der tages stilling til det videre forløb vedrørende evt. navneændring af Viborg Byråd.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Et forslag fra Elo Nielsen om at der arbejdes videre med en eventuel navneændring af Viborg Byråd kom til afstemning. For forslaget stemmer 2 medlemmer (SF´s byrådsgruppe), og 27 medlemmer stemmer imod (resten af byrådet). Forslaget er således forkastet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter anmodning fra Ib Bjerregaard (V) drøftede byrådet på mødet den 25. oktober 2017 (sag nr. 25) en evt. navneændring af Viborg Byråd.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På mødet den 25. oktober 2017 besluttede byrådet følgende:

    

   ”En evt. beslutning om at ændre navn fra byråd til kommunalbestyrelse skal ske på et oplyst grundlag.

    

   På den baggrund beslutter byrådet at bede forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser fordele og ulemper ved det ene og det andet navn - samt udarbejde et skøn over, hvad der er af udgifter forbundet med en evt. navneændring.

    

   Dette notat kan det nytiltrådte byråd lade danne grundlag for, at sagen evt. genoptages.”

    

   Borgmesteren foreslår, at der tages stilling til det videre forløb i forhold til evt. navneændring med udgangspunkt i forvaltningens notat, som fremgår af bilag nr. 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 24 Nyt gebyr ved manglende betaling af ejendomsskat
  • Resume

   Sagen handler om muligheden for at effektivisere inddrivelsen af ejendomsskat yderligere ved at indføre et nyt gebyr på op til 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der indføres et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 9) orienteret om inddrivelsesopgaven på ejendomsskat.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Flytningen af opgaven med inddrivelse af kommunale ejendomsskatter fra SKAT til kommunerne følger bl.a. af den aftale, som regeringen og KL indgik i april 2016 for at styrke inddrivelsen af kommunale restancer.

    

   Det fremgår af loven, at kommunerne overtager inddrivelsen af de krav, der er i kommunen pr. 2. februar 2017, mens SKAT skal færdigbehandle alle restancer oversendt til SKAT inden 2. februar 2017.

    

   Borgerservice har i 2017 har haft stort fokus på opkrævningen af ejendomsskatter. De borgere/virksomheder, der ikke betaler rettidigt, påføres et rykkergebyr på 250 kr. Herefter sendes varslingsskrivelser ud til de borgere/virksomheder som er i restance med ejendomsskat for år 2016 og/eller 2017. I varslingen oplyses det, at hvis det forfaldne beløb ikke betales, vil der blive foretaget udlæg i ejendommen. Herefter vil sagen blive sendt til advokat, som anmoder fogedretten om tvangsauktion over ejendommen.


   Der er indgået aftale med kommunens sædvanlige advokat omkring håndtering af hele tvangsauktionsprocessen.

    

   Der er i 2017 udsendt 286 underretninger om udlægsforretninger. Af disse er 217 sager sendt til advokat.

    

   For at sikre en effektiv inddrivelse af ejendomsskatterne har Folketinget den 19. december 2017 vedtaget ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser. Lovændringen vedrører restancer, som opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrollen (gebyr for underretninger om udlægsforretninger). Loven giver en kommune mulighed for at effektivisere inddrivelsen af ejendomsskat yderligere ved at indføre et gebyr på op til 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger.

    

   Viborg Kommune har gennem flere år oplevet, at nogle borgere og virksomheder bevidst har ventet med at betale ejendomsskatten, da udgifterne til rykkergebyr og renter var en fordelagtig måde at udskyde betalingen på.

    

   Med indførelsen af gebyr for underretninger om udlægsforretninger vil det blive dyrere for borgere og virksomheder at udsætte betalingen af ejendomsskat. Derved kan det formodentlig i højere grad undgås, at borgere og virksomheder bruger Viborg Kommune som en slags kassekredit.

     

   Alternativer

   Intet gebyr for underretning.

    

   Tidsperspektiv

   Kan umiddelbart igangsættes.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forventet indtægt for kommunen på 50.000-100.000 kr.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 25 Tilsyn med boligorganisationernes regnskaber 2016
  • Resume

   Forvaltningen har gennemført den økonomiske del af tilsynet og har gennemgået regnskaberne mv.

   for 2016 for de almene boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at regnskaberne for 2016 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og

   friplejehjem tages til efterretning på baggrund af forvaltningens bemærkninger.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg og Anders Korsbæk Jensen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Tilsynets omfang 

   Tilsynet har omfattet følgende enheder:

   • Bjerringbro Andelsboligforening
   • Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
   • Boligselskabet Viborg
   • Boligselskabet Viborg Amt
   • Lejerbo Møldrup (regnskab 1. maj 2016 – 30. april 2017)

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg er administrator for Bjerringbro Andelsboligforening.

    

   Boligselskabet Viborg er administrator for den selvejende institution Merkurkollegiet.

    

   Herudover har tilsynet omfattet enkelte afdelinger beliggende i Viborg Kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted i en anden kommune.

    

   Ud over boligorganisationerne har tilsynet omfattet en gennemgang af årsregnskabet for 2016 og den dertil hørende revisionsprotokol for følgende selvejende institutioner og friplejehjem:

   • Den selvejende institution Merkurkollegiet (regnskab 1. august 2016 – 31. juli 2017)
   • Den selvejende almene ældreboliginstitution Tulipanen
   • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården
   • Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken og Blåbærhaven
   • Friplejehjem, Bofællesskabet Hjertebo
   • Seniorbofællesskabet Egely

   Tilsynets udførelse

   Tilsynet med boligorganisationerne er udført som en integreret del af det årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligorganisationer. Styringsdialogmødet omfatter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg også Bjerringbro Andelsboligforening og for Boligselskabet Viborg også Merkurkollegiet. Grundlaget for styringsdialogmøderne er boligorganisationernes udarbejdede styringsrapporter, regnskaber samt dokumentationsmateriale i øvrigt.

    

   Referaterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside, jævnfør Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 164, stk. 2.  

    

   Af bilag nr. 1 fremgår blandt andet en nærmere beskrivelse af kommunens rolle som tilsynsmyndighed for de almene boliger.

    

   Der har ikke været væsentlige bemærkninger, bortset fra nedenstående.
    

   Lejerbo Møldrup

   I en lang årrække har egenkapitalen (dispositionsfond og arbejdskapital) i Lejerbo Møldrup været negativ, og boligorganisationen har haft store økonomiske udfordringer. Der er i 2017 godkendt en fusion mellem Lejerbo Møldrup og Lejerbo Randers med Lejerbo Randers som den fortsættende boligorganisation. Fusionen er gældende fra 1. maj 2017. Samtidig med fusionen har Landsbyggefonden meddelt, at de støtter en genopretning af det tidligere Lejerbo Møldrup via en fysisk helhedsplan.

    

   Helhedsplanen er ultimo 2017 godkendt af de tre afdelinger i det tidligere Lejerbo Møldrup samt i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Randers. En del af helhedsplanen er, at de tre afdelinger i det tidligere Lejerbo Møldrup lægges sammen pr. 1. januar 2018. Der har været afholdt beboermøde i den nye samlede afdeling, hvor der er valgt en afdelingsbestyrelse.

    

   Viborg kommune vil primo 2018 modtage en ansøgning om helhedsplanen, som herefter skal politisk behandles.


   Den selvejende institution Merkurkollegiet

   Boligselskabet Viborg er administrator for Merkurkollegiet. Generelt er der udlejningsproblemer på kollegiet i afslutningen af hvert semester, det vil sige efter jul og i sommerperioden. Pr. 1. november 2017 er alle boliger udlejet. I øjeblikket er kollegiet dog hjulpet af en udlejningsaftale indgået med Aarhus Universitet (AU) Foulum, der sikrer udlejning af 25 boliger indtil 31. juli 2019. I efteråret 2017 pågår der forhandling med AU Foulum om vilkår for ophævelse af denne aftale efter ønske fra AU Foulum.

    

   Merkurkollegiets bestyrelse ser kollegiets fremtid som meget problematisk, da aftalen med AU Foulum ikke forlænges og formentligt bliver ophævet. Der er ikke henlagt så mange midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse som påkrævet, da en forhøjet husleje vil give anledning til yderligere tomme boliger. Endelig er taget fra 1992 af dårlig kvalitet og trænger til udskiftning. Bestyrelsen ser desuden et behov for en kapitaltilførsel udefra for at skaffe midler til udskiftning af taget.

    

   Boligselskabet Viborg (administrator for Merkurkollegiet) vurderer, at deleboligerne vil være svære at leje ud ved en evt. opsigelse af aftalen med AU Foulum. Boligselskabet Viborg forventer derfor, at 54 boliger skal sammenlægges til 26 familieboliger i forbindelse med en fusion, hvilket kan blive omkostningsfuldt.

    

   Boligselskabet Viborg oplyser primo 2018, at der endnu ikke er en afklaring omkring AU Foulums eventuelle udtræden af ovenstående aftale samt en eventuel ombygning og fusion. Viborg Kommune afventer derfor en ansøgning fra Boligselskabet Viborg omkring Merkurkollegiet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 26 Tilsagn til 81 almene familieboliger i Banebyen, Viborg, skema A (bevillingssag)
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 133, 81 almene familieboliger i Banebyen i Viborg, og godkendelse af huslejen for første driftsår samt indgåelse af aftale om særlige kriterier for udlejning af boligerne i afdelingen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 81 almene familieboliger i afdeling 133, beliggende på Erik Glippings Vej i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 159.937.000 kr.,

    

   2. at der indgås anvisningsaftale i henhold til bilag 3 om særlige kriterier for udlejning af boligerne,

    

   3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 15.994.000 kr. til konto ”Afdeling 133, Banebyen i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, hvoraf 6.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2017 (kvoteår 2016), som forventes overført til 2018 ved regnskabsafslutningen 2017, 4.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2018 (kvoteår 2017) og 6.000.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb i overslagsår 2019 i budget 2018 (kvoteår 2018),

    

   4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

    

   5. at den foreløbige årlige leje, som udgør gennemsnitlig 898 kr./m² for første driftsår, godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret kvoter til i alt 80 almene familieboliger i Banebyen. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 16.000.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån til Viborg Midtby, Banebyen.

    

   Byrådet godkendte på mødet den 20. december 2017 (sag nr. 12) at en ny afdeling 132 i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg køber ubebygget grund (matr.nr. 62d, Viborg Markjorder) beliggende ved Erik Glippings Vej i Viborg med henblik på opførelse af almene familieboliger. Afdelingsnummeret er efterfølgende blevet ændret fra 132 til 133.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 133 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til ad én omgang at opføre 45 tæt/lav boliger og 36 etageboliger i alt 8.082 m², beliggende i Banebyen i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   De tæt/lave boliger bliver opført i 1½ - 2 etager, og i tilknytning opføres der et fælleshus med orangeri på 121 m². Etageboligerne bliver opført i 2 etageejendomme i 4 og 5 etager, hvor der ligeledes bliver etableret et fællesrum på ca. 48 m² i stueplan mod hærvejen. Skitseprojekt fremgår af bilag nr. 2.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ønsker, at boligerne forbeholdes beboere i aldersgruppen 50+, og boligselskabet anmoder derfor byrådet om at indgå aftale om særlige kriterier for udlejning af boligerne. Anvisningsaftalen, der fremgår af bilag nr. 3, skal som udgangspunkt genforhandles hvert fjerde år.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 8.082 m² x 19.791 kr./m² = 159.951.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen på 159.937.000 kr. holder sig netop under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

   Beboerindskud (2 %)

       3.198.000 kr.

   Kommunalt grundkapitallån (10 %)

     15.994.000 kr.

   Realkreditlån (88 %)

   140.745.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum (100 %)

   159.937.000 kr.

    

   Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 15.994.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 16.000.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Husleje

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 898 kr./m² for første driftsår. Lejen indeholder også udgiften til fælleshuset. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5

    

   Lejeledighed

   Den nye afdeling er beliggende i Banebyen i Viborg, hvor 1 almen bolig er ledig.

    

   På nuværende tidspunkt er der to projekter med henholdsvis 42 familieboliger på Middagshøjvej og 20 familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge eller andre med boligsociale behov på Erantisvej, under projektering i Banebyen.

    

   Pr. 1. januar 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,26 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Kommune fremgår af bilag nr. 6.

    

   Øvrige oplysninger om projektet

   Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Når der indgås anvisningsaftale om særlige kriterier for udlejningen i henhold til almenboliglovens § 60, er kommunen afskåret fra at benytte sin anvisningsret efter almenboliglovens§ 59, stk. 1 og 2 samt § 63. Den omtalte anvisningsaftale skal offentliggøres af kommunen.

    

   Byggeriet er opfattet af lokalplan nr. 455, Område til centerformål sydøst for Erik Glippings Vej i Viborg, delområde I og IIa.  

    

   I henhold til § 8.1, bebyggelsens udseende – bæredygtighed, skal der ved opførelse af ny bebyggelse vælges to løsninger, der bidrager til begrønning og bæredygtighed i området. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at de endnu ikke har taget beslutning om, hvorledes de vil opfylde lokalplanens bestemmelser.

    

   Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.
  • Bilag

 • 27 Godkendelse af køb af grund samt tilsagn til 55 almene familieboliger i Viborg, skema A (bevillingssag)
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets godkendelse til køb af grund samt tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 131, 55 almene familieboliger i Arnbjerg, Viborg, samt godkendelse af huslejen for første driftsår.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 131’s køb af grund, beliggende Gl. Århusvej 193 C, Viborg, som anført i sagsfremstillingen, godkendes,

    

   2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 55 almene familieboliger i afdeling 131, beliggende på Bjergsnæs Enge i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 119.942.000 kr.,

    

   3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 11.994.000 kr. til konto ”Afdeling 131, Bjergsnæs Enge i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, hvoraf 4.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2017 (kvoteår 2016), som forventes overført til 2018 ved regnskabsafslutningen 2017, 3.000.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i budget 2018 (kvoteår 2017) og 5.000.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb i overslagsår 2019 i budget 2018 (kvoteår 2018),

    

   4. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,

    

   5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

    

   6. at den foreløbige årlige leje, som udgør gennemsnitlig 884 kr./m² for første driftsår, godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 60 almene familieboliger i Arnbjerg, Viborg til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 131 søger om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til at opføre 55 familieboliger beliggende på Bjergsnæs Enge i Viborg. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Afdelingen har indgået betingede købsaftaler med private grundejere om køb af en grund, beliggende på Arnbjerg (delnr. 3, 4 og 5 af matr.nr. 1ai Søgårde, Asmild samt delnr. 2 af matr.nr. 1x Søgårde, Asmild). Sælger er i gang med at foretage udstykning af grunden, der forventes at få et areal på ca. 6.050 m².

    

   Prisen er aftalt til 1.800 kr. pr. opnået m² støtteberettiget boligareal inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter. Købesummen bliver derfor 10,89 mio. kr., idet der bliver tale om etablering et støtteberettiget boligareal på i alt 6.050 m².

    

   Afdeling 131 forventes opført som tæt/lavt byggeri i henholdsvis 1, 1 ½ og 2 plan, med 4 eller 5 værelser. Projektet bliver på i alt 6.050 m² og boligerne varierer fra 107-114 m². Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2020.

    

   Alle boliger indrettes tilgængeligt i stueplan således, at den enkelte borger kan bo i egen bolig så lang tid som overhovedet muligt. Hver bolig udstyres med parkeringsplads, derudover bliver der etableret fælles parkering.

    

   Endvidere får hver bolig have med terrasse og redskabsrum. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 6.050 m² x 19.730 kr./m² = 119.367.000 kr.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, har afsat 575.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

    

   Anskaffelsessummen på 119.942.000 kr. holder sig netop på den maksimale tilladte anskaffelsessum (119.942.000 kr. – 575.000 kr. = 119.367.000 kr.), og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

   Beboerindskud (2 %)

       2.399.000 kr.

   Kommunalt grundkapitallån (10 %)

     11.994.000 kr.

   Realkreditlån (88 %)

   105.549.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum (100 %)

   119.942.000 kr.

    

   Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 11.994.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Husleje

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 884 kr./m² for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4

    

   Lejeledighed

   Arnbjerg er en ny bydel beliggende i Viborg Sydby, hvor der endnu ikke er almene boliger.

    

   Pr. 1. januar 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,26 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet. Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Syd fremgår af bilag nr. 5.

    

   Øvrige oplysninger om projektet

   Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning ultimo 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektet er omfattet af lokalplan nr. 421. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.  • Bilag

 • 28 Tilsagn til 17 almene familieboliger i Viborg, skema A (bevillingssag)
  • Resume

   Boligselskabet Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 68, 17 almene familieboliger på Liseborg Hegn i Viborg, og godkendelse af huslejen for første driftsår.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg til opførelse af 17 almene familieboliger i afdeling 68, beliggende Liseborg Hegn i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 35.423.000 kr.,

    

   2. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 3.542.000 kr. til konto ”Afdeling 68, Liseborg Hegn i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, der finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2018 på 3.600.000 kr. til almene boliger i Viborg Sydby, Liseborg Hegn, Boligselskabet Viborg,

    

   3. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,

    

   4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

    

   5. at den foreløbige årlige leje, som udgør gennemsnitlig 907 kr./m² for første driftsår, samt 195 kr./md. for carporte, godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 18 almene familieboliger på Liseborg Hegn i Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 3.600.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån til Viborg Sydby, Liseborg Hegn.

    

   Byrådet godkendte på mødet den 20. december 2017 (sag nr. 11), at afdeling 68 i Boligselskabet Viborg køber en grund beliggende på Liseborg Hegn i Viborg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Viborg ønsker at opføre en tæt/lav bebyggelse med 17 boliger i afdeling 68, Liseborg Hegn. Boligerne opføres som rækkehuse med 10 boliger i to plan og syv boliger i et plan, dog bliver en bolig fritliggende. Begge boligtyper udføres med et gennemsnitligt bruttoareal på 105 m². Projektet bliver på i alt 1.785 m². Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   De syv etplansboliger bliver etableret i henhold til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”.

    

   På både for- og bagside af de enkelte boliger skabes der terrasser og arealer med mulighed for privatophold. Der etableres mindre skur og carport til hver bolig, samt 17 parkeringspladser på fælles parkeringsareal. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 1.785 m² x 19.730 kr./m² = 35.218.000 kr.

    

   Boligselskabet Viborg, har afsat 494.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

    

   Anskaffelsessummen på 35.423.000 kr. (35.423.000 kr. – 494.000 kr. = 34.929.000 kr.) holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

   Beboerindskud (2 %)

       709.000 kr.

   Kommunalt grundkapitallån (10 %)

    3.542.000 kr.

   Realkreditlån (88 %)

   31.172.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum (100 %)

   35.423.000 kr.

    

   Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 3.542.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 3.600.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Husleje

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 907 kr./m² for boligerne og 195 kr./md. for carporte for første driftsår. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 4.

    

   Lejeledighed

   Liseborg Hegn er beliggende i Viborg Sydby, hvor der er 56 almene boliger under opførsel. Oversigt over almene boliger i Liseborg, Viborg fremgår af bilag nr. 5.

    

   Pr. 1. januar 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,26 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet.

    

   Øvrige oplysninger om projektet

   Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Boligselskabet Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektet er omfattet af lokalplan nr. 191, Liseborg – boligområde II, delområde II b. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.
  • Bilag

 • 29 Godkendelse af køb af grund samt tilsagn til 20 almene familieboliger i Viborg, Skema A (Bevillingssag)
  • Resume

   Boligselskabet Viborg søger om byrådets tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A, til opførelse af afdeling 46, 20 almene familieboliger på Fristruphøjvej i Viborg, og godkendelse af huslejen for første driftsår.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Boligselskabet Viborgs køb af omtalte byggegrund som anført i sagsfremstillingen godkendes,

    

   2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Viborg til opførelse af 20 almene familieboliger i afdeling 46, beliggende på Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 41.795.000 kr.,

    

   3. at der gives en anlægsbevilling til kommunens grundkapitallån på 4.180.000 kr. til konto ”Afdeling 46, Fristruphøjvej i Viborg” med rådighedsbeløb i 2018, der finansieres af det reserverede rådighedsbeløb i budget 2017 (forventes overført til 2018 ved regnskabsafslutningen 2017) på 4.200.000 kr. til almene boliger Fristruphøjvej, Boligselskabet Viborg,

    

   4. at en eventuel indeksering af maksimumsbeløbet mellem skema A og skema B finansieres af rådighedsbeløbet i 2018,

    

   5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og

    

   6. at den foreløbige årlige leje på gennemsnitlig 931 kr./m² for første driftsår godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 30. august 2017 (sag nr. 9) reserveret en kvote til 21 almene familieboliger på Fristruphøjvej i Viborg. Der blev også reserveret et rådighedsbeløb på 4.200.000 kr. til et kommunalt grundkapitallån.

    

   Byrådet har den 17. juni 2015 (sag nr. 8) besluttet at udbyde to storparceller, beliggende Fristruphøjvej 176 og Skaldehøjvej 127 i Viborg (delnr. 1 og delnr. 2 af matr.nr. 8i, Gl. Asmild By, Asmild), med mindstepriserne fastsat til hhv. 2,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. ekskl. moms og kloaktilslutningsafgift.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Afdeling 46 opføres som rækkehuse i et plan med forskydninger i facadelinjen. Projektet omfatter 20 familieboliger og et fælleshus på i alt 2.094 m², hvoraf fælleshuset udgør 68 m². Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Byggegrunden, hvor boligerne skal opføres, er erhvervet af Viborg Kommune. Grunden er beliggende mellem Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg og umiddelbart øst for boligselskabets eksisterende afdeling 18 med 198 etageboliger. Grunden har et samlet areal på ca. 7.665 m², og købesummen er aftalt til 4.577.502,50 kr. inkl. moms og ekskl. kloakbidrag og tilslutningsafgifter. Boligselskabet forventer at skulle afholde ekstraordinære udgifter til fundering på 855.000 kr. pga. jordbundsforholdene. Købsaftalen fremgår af bilag nr. 2.

    

   Boligerne bliver etableret i henhold til Viborg Kommunes ”Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri”. Der bliver etableret parkeringspladser på fælles parkeringsareal, og der bliver etableret terrasser og arealer med mulighed for ophold til de enkelte boliger. I hvert byggefelt etableres der fælles opholdsarealer. Fælleshuset bliver placeret centralt i bebyggelsen og bliver bl.a. indrettet med køkken/alrum, bad og 2 gæsteværelser. Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 3.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 2.094 m² x 19.730 kr./m² = 41.315.000 kr.

    

   Boligselskabet Viborg, har afsat 553.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

    

   Anskaffelsessummen på 41.795.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum (41.795.000 kr. – 553.000 kr. = 41.242.000 kr.), og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 4.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

   Beboerindskud (2 %)

        835.000 kr.

   Kommunalt grundkapitallån (10 %)

     4.180.000 kr.

   Realkreditlån (88 %)

   36.780.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum (100 %)

   41.795.000 kr.

    

   Det fremgår af finansieringen, at det kommunale grundkapitallån udgør 4.180.000 kr., hvilket er under det afsatte rådighedsbeløb på 4.200.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).

    

   Husleje

   Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 931 kr./m² for første driftsår. Lejen indeholder også udgiften til fælleshuset. Beregning samt huslejefordeling fremgår af bilag nr. 5

    

   Lejeledighed

   Fristruphøjvej og Skaldehøjvej er beliggende i Houlkær i Viborg, hvor 4 af de almene boliger er ledige. Oversigt over almene boliger i Houlkær, Viborg fremgår af bilag nr. 6.

    

   Pr. 1. januar 2018 er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,26 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden. Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet.

    

   Øvrige oplysninger om projektet

   Støttebekendtgørelsens krav, byrådets særlige vilkår samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 5.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Boligselskabet Viborg forventer, at boligerne er klar til indflytning i oktober 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den endelige anskaffelsessum kan være forøget i forhold til den foreløbige anskaffelsessum med et beløb svarende til en indeksering, hvis godkendelse af skema A og skema B sker i forskellige kalenderår. Denne indeksering vil som hovedregel være mellem 1-2% og vil kunne dækkes af det afsatte rådighedsbeløb.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektet er omfattet af lokalplan nr. 417, Boligområde ved Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg, delområde I og II. Projektet er overordnet i overensstemmelse med lokalplanen.  • Bilag

 • 30 Ejendomssag - Salg af areal i Arnbjerg til Viborg Fjernvarme til pumpestation (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af areal i Arnbjerg til Viborg Fjernvarme til pumpestation (bevillingssag)

   Sagen drejer sig om salg af et areal på ca. 30 m2 til Viborg Fjernvarme til brug for en pumpestation.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger ca. 30 m2 i Arnbjerg til Viborg Fjernvarme for 125 kr. pr. m2 ekskl. moms jf. sagsfremstillingen, og

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 4.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Arnbjerg til Viborg Fjernvarme til pumpestation” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   3. at indtægten på 4.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med byggemodningen i Arnbjerg har Viborg Fjernvarme bl.a. behov for at erhverve et areal til en pumpestation. Arealet, der er ca. 30 m2, er vist med sort på skitsen vedlagt som bilag nr. 1. Arealet er beliggende i et grønt område.

    

   Der er indhentet en mæglervurdering på arealet, der vurderer det til 125 kr. pr. m2 ekskl. moms (i alt ca. 4.000 kr.). Vurderingen er vedlagt som bilag nr. 2. Køber betaler udgifter ved handlen. Viborg Fjernvarme tilbyder at betale prisen, som mægleren vurderer arealet til.

    

   Overtagelse er 1. januar 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra byrådets møde.


  • Bilag

 • 31 Ejendomssag - Salg af areal i Rødkærsbro til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af areal i Rødkærsbro til Energi Viborg til regnvandsbassin (bevillingssag)

   Sagen omhandler salg af et areal på ca. 1.600 m2 i Rødkærsbro til Energi Viborg til brug for regnvandsbassin.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger ca. 1.600 m2 til Energi Viborg for 32 kr. pr. m2 ekskl. moms, jf. i øvrigt sagsfremstillingen,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 51.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Rødkærsbro til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr. til kontoen ”Salg af areal i Rødkærsbro til Energi Viborg til regnvandsbassin” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   4. at nettoindtægten på 50.000 kr. i 2018 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Anders Korsbæk Jensen, Ove Kent Jørgensen og Martin Sanderhoff deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Peter Juhl deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Til brug for etablering af et regnvandsbassin har Energi Viborg behov for at erhverve et kommunalt areal på ca. 1.600 m2. Arealet, der er beliggende ved Håndværkervej i Rødkærsbro, er vist med skravering på bilag nr. 1.

    

   Der er indhentet en mæglervurdering, der vurderer arealet til 40 kr. pr. m2 inkl. moms (32 kr. pr. m2 ekskl. moms). Vurderingen med nærmere redegørelse er vedlagt som bilag nr. 2. Selve vurderingen har kostet 1.200 kr. ekskl. moms.

    

   Energi Viborg mener, at arealet bør koste 8 kr. pr. m2 (ekskl. moms), jf. bilag nr. 3, der også indeholder en nærmere argumentation. Energi Viborg er dog indstillet på at betale de 32 kr. pr. m2 (ekskl. moms), hvis det er det, der forlanges.

    

   Energi Viborg betaler omkostningerne ved handlen.

    

   Overtagelsesdagen er 1. januar 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referat fra Byrådets møde.


  • Bilag

 • 32 Ejendomssag - Salg af Møllevej 24, Viborg (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Salg af Møllevej 24, Viborg (bevillingssag)

   Sagen drejer sig om salg af ejendommen Møllevej 24, Viborg, der er beliggende ved golfbanen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen sælger ejendommen Møllevej 24, for 2.825.000 kr. jf. sagsbeskrivelsen,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.825.000 kr. til kontoen ”Salg af Møllevej 24, Viborg” med rådighed i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 71.000 kr. til kontoen ” Salg af Møllevej 24, Viborg” med rådighed i 2018, og

    

   4. at nettoindtægten på 2.754.000 kr. i 2018 finansieres, dels ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Salg af bygninger” med 547.000 kr. i 2018, idet det forudsættes at et tilsvarende beløb overføres fra 2017 til 2018, og dels ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Grundsalg, erhvervsformål” med 2.207.000 kr. i 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Inden byrådets møde indhentes der supplerende oplysninger om grundlaget for vurderingen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 6. april 2016 (sag nr. 12), at der skulle igangsættes en sag om ændret kommuneplanlægning med henblik på salg af en del af ejendommen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ejendommen Møllevej 24 er tidligere anvendt til skoleformål under ”Lyshøjskolen”. Efter at ejendommen ikke længere skulle anvendes til skoleformål, og efter den ændrede planlægning, der muliggør anvendelse til en bolig (nævnt under ”historik”), har ejendommen været udbudt til salg via mægler.

    

   Ejendommen, der er udstykket med et grundareal på ca. 10.000 m2, er vist med skravering på bilag nr. 1.

    

   Ejendommen har været udbudt med en vejledende pris på 3.000.000 kr. jf. vedlagte udbudsmateriale i bilag nr. 2. Dette har således været mæglerens vurdering af ejendommens værdi.

    

   Der er indkommet bud på 2.825.000 kr. Overtagelsesdagen er senest 1. april 2018. Mægleren har fremsendt en redegørelse om buddet. Denne er vedlagt som bilag nr. 3.

    

   Der har været udgifter på ca. 27.000 kr. ekskl. moms til udstykning. Mægleromkostningerne har været ca. 44.000 kr. ekskl. moms.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.


  • Bilag

 • 33 Ejendomssag- Køb af areal i Frederiks til erstatningsskov (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Køb af areal i Frederiks til erstatningsskov

   Sagen drejer sig om køb af et areal i Frederiks til brug for plantning af skov i stedet for et areal, hvor skoven er nedlagt.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at kommunen køber ca. 6.000 m2 i Frederiks for 110.000 kr. ekskl. moms jf. sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Byrådet den 21-02-2018

   Fraværende: Peter Juhl, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 07-02-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med udvidelse af børnehaven på Solvænget i Frederiks er det nødvendigt at råde over en del af den omkringliggende skov, der er fredskov. Dette forudsætter, at fredskovpligten ophæves, og det kan kun ske, hvis der etableres anden skov til erstatning.

    

   Som følge af dette er der forhandlet med landmanden umiddelbart syd for skoven, og han er villig til at sælge ca. 6.000 m2 af sin jord (vist med skravering på bilag nr. 1) til brug for tilplantning af erstatningsskov. Han vil sælge arealet for 110.000 kr. (svarende til ca. 18 kr. pr. m2) ekskl. moms og på vilkår, at kommunen betaler alle omkostninger ved handlen (skønsmæssigt 15.000 kr.). Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2018.

    

   Der er indhentet en mæglervurdering, der er vedlagt som bilag nr. 2. Den vurderer arealet til 84.000 kr. I forbindelse med fremsendelsen af vurderingen skriver mægler: ”Jeg skal bemærke, at man nok må forvente, at en sælger vil forlange en pris over vurderingen, da et salg ud fra en landbrugsmæssig overvejelse vil mindste rentabiliteten af at dyrke marken efter frasalg -  ligesom en sælger muligvis vil inddrage en mulig fremtidig forventning til at arealet vil kunne indgå i fremtidig byudvikling, selv om det ikke aktuelt er under overvejelse og derfor ikke kan indgå i en vurdering af landbrugsarealet.”

    

   Mæglervurderingen har kostet 1.500 kr. ekskl. moms.

    

   Udgifterne i forbindelse med købet dækkes af tidligere givet bevilling til anlægssagen, der hedder Samling af institutioner i Frederiks.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.


  • Bilag

 • 34 KlagesagLukket sag
 • 35 EjendomssagLukket sag