Byrådet - Referat fra mødet den 21-11-2018

Referat

Afbud fra Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby og N. J. Ottesen

 • 1 Udpegning til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum
  • Resume

   Efter omdannelse af Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum til Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum skal Viborg Kommune iht. vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond foretage udpegning af 2 medlemmer af bestyrelsen.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller til byrådet, at der udpeges følgende:

    

   Medlemmer:

   (A) Niels Dueholm

   (V) Jakob Harritz

    

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum blev stiftet i 1999 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Tjele Kommune, Viborg Kommune, og Viborg Amt.

    

   I 2017 blev der truffet beslutning om at Det Selvejende Forvaltningssubjekt skulle omdannes til en erhvervsdrivende fond. Byrådet behandlede omdannelsen på byrådsmødet den 21. juni 2017 (sag nr. 7).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ifølge pkt. 5 i vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum

   består fondens bestyrelse af op til 7 medlemmer, hvoraf Viborg Kommune foretager udpegning af 2 medlemmer.

    

   Vedtægterne indeholder ingen bestemmelse om, at der skal udpeges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder for den resterende del af byrådsperioden.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 2 Forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede
  • Resume

   I sagen lægges der med udgangspunkt i indkomne høringssvar op til beslutning om forslag til justerede skoledistrikter i Viborg syd- og østby med henblik på indstilling til byrådet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 2, og

    

   2. at boligkvarteret Arnbjerg deles mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i

   henhold til bilag nr. 2.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 2, og

    

   2. at boligkvarteret Arnbjerg deles mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i

   henhold til bilag nr. 2.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 14. august 2018 (sag nr. 3), at sende forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede i høring hos skolebestyrelserne på Houlkærskolen, Overlund Skole, Møllehøjskolen og Søndre Skole.

    

   Inddragelse og høring

   Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger til forslaget om nye skoledistriktsgrænser fra de fire berørte skolebestyrelser. Høringssvarene kan ses i bilag nr. 1.

    

   Beskrivelse

   Med udgangspunkt i den kommende opførelse af Ny Overlund Skole og kapaciteten på eksisterende skoler i den østlige og sydlige del af Viborg, har forvaltningen udarbejdet et forslag til nye skoledistriktsgrænser, der berører bydelene Arnbjerg og Taphede. Forslaget kan ses i bilag nr. 2.

    

   Med forslaget udnyttes ledig bygningskapacitet på Søndre Skole, ligesom Overlund Skole ifølge prognoserne ikke vil overstige 750 elever før i 2030/2031.

    

   I høringssvarene fra de fire berørte skoler gøres primært følgende gældende:

    

   Søndre Skole

   Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Arnbjerg, der vil udnytte skolens fysiske rammer bedre, skabe et mere balanceret elevgrundlag og forbedre skolens økonomiske råderum.

    

   Møllehøjskolen

   Bestyrelsen ønsker sit nuværende skoledistrikt bevaret og Arnbjerg udelt. Udvikling af skolens pædagogiske principper og sammenhængskraften i kultur- og fritidslivet vil blive truet ved en deling. En beslutning om nye skoledistrikter foreslås at afvente en strategi for skolerne i Viborg vestby.

    

   Overlund Skole

   Bestyrelsen bakker om op den foreslåede deling af Taphede med ønsket om, at det nuværende skoledistrikt tillige bevares intakt. Der er ingen bemærkninger til delingen af Arnbjerg.

    

   Houlkærskolen

   Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Taphede, idet den gør opmærksom på, at kapaciteten p.t. er overudnyttet, og der evt. kan forudses ønsker om skolesøgning fra elever syd for Randersvej pga. den kortere afstand.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   En justering af skoledistrikterne vil kunne have virkning fra indskrivningen til skoleåret 2019-2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ikke afsat midler til evt. forbedring af adgangsvejene mellem Arnbjerg og Søndre Skole.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 3 Nyt Børnehus i Arnbjerg (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten for 2019-2022 er der afsat 25,7 mio. kr. i rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg. Børnehuset placeres i udkanten af Arnbjerg mod Bruunshåb.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”Nyt børnehus i     Arnbjerg” med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. 2019

    

   2.    at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

    

   3.    at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”Nyt børnehus i     Arnbjerg” med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. 2019

    

   2. at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

    

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På anlægsoversigten for 2018 – 2021 blev der afsat budget til etablering af nyt børnehus i Arnbjerg. I forbindelse med budgetforlig vedr. budget 2019 – 2022 for Viborg Kommune blev det besluttet at fremrykke etableringen af nyt børnehus i Arnbjerg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På investeringsoversigten 2019 – 2022 er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg. Institutionen skal være beliggende i området mod Bruunshåb.

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb:

    

   År 2019

   År 2020

   År 2021

   4.260.000

   10.000.000

   11.500.000

    

   Der i alt afsat 25.760.000 kr.

    

   Det samlede rådighedsbeløb på 25.760.000 kr. er afsat med henblik på at etablere nyt børnehus i Arnbjerg. Der bliver plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Børnehaven bliver på ca. 1.500 m2.

    

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at foretage indledende undersøgelser samt indgå aftale med en ekstern rådgiver.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 4 Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand - Hammershøj-Rødding-Ørum-området
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 22 marts 2018 (sag nr. 7), at forslagene til indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Hammershøj-Rødding-Ørum-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 23. april til 20. juli 2018.

    

   På baggrund af høringssvarene er indsatsplanerne rettet til og forelægges hermed til endelig godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at indsatsplanerne for grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Foulum, Hammershøj, Hvidding, Kvorning, Lindum, Rødding, Sjørring, Tindbæk, Vammen, Vejrumbro, Vorning og Ørum Vandværk vedtages endeligt, som de nu foreligger.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-11-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at indsatsplanerne for grundvands- og drikkevandsindsatsplaner for Foulum, Hammershøj, Hvidding, Kvorning, Lindum, Rødding, Sjørring, Tindbæk, Vammen, Vejrumbro, Vorning og Ørum Vandværk vedtages endeligt, som de nu foreligger.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 22. marts 2018 (sag nr. 7), at forslagene til Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i Hammershøj-Rødding-Ørum-området blev sendt i 12 ugers offentlig høring fra den 23. april 2018 til den 20. juli 2018.

    

    

   Inddragelse og høring

   Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. april 2018 til den 20. juli 2018. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 20. juni 2018 i Tjelecenteret i Ørum.

    

   Indsatsplanerne er efter høringsperioden og med de indarbejdede høringssvar skriftligt blevet fremsendt til Grundvandsforum. Der er ikke indkommet bemærkninger fra Grundvandsforum.

    

   Efter vedtagelse af planen orienterer forvaltningen dem, der har indsendt høringssvar, direkte om Viborg Kommunes reaktion på høringssvarene.

    

    

   Beskrivelse

   Der er tidligere redegjort for regelgrundlag, formål og fagligt grundlag (Klima- og Miljøudvalget den 22. marts 2018, sag nr. 7).

    

   Indkomne høringssvar

   I høringsperioden er der kommet 11 høringssvar. I bilag 5 er svarene refereret sammen med Viborg Kommunes bemærkninger og ændringer i indsatsplanen.

    

   De indsendte høringssvar er vedlagt i deres fulde ordlyd som bilag 15.

    

   Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar

   For flere vandværkers indvindingsoplande gælder, at de både ligger inden for og uden for de af Staten udpegede indsatsområder. Høringssvaret fra Miljøstyrelsen påpeger, at det tydeligt bør fremgå af planen, hvilket område indsatsen gælder for. Flere steder i indsatsplanerne står der angivet ”Indvindingsoplandet/Indsatsområdet”, og dette skal præciseres.

    

   Samtidig påpeger Miljøstyrelsen, at der for vandværkerne Vammen og Tindbæk Vandværk ikke er udpeget noget indsatsområde.

    

   Viborg Kommune udarbejder indsatsplaner for alle almene vandforsyninger i kommunen, og for de vandværker, hvor der ikke er udpeget noget indsatsområde, udpeger kommunen dette efter § 13a i Vandforsyningsloven. Viborg Kommune vil præcisere områdeafgrænsningerne ”Indvindingsoplandet/Indsatsområdet” nærmere i nærværende planer.

    

   Region Midt bemærker, at Viborg Kommune ikke har udarbejdet indsatser for Ørum Vandværks reserveboring. Region Midt forslår, at reserveboringen gennemgås for mulige punktkilder. Viborg Kommune har ikke udarbejdet indsatsplan for Ørum Vandværks boring DGU-nr. 57. 746, da Naturstyrelsen ikke har udpeget indvindings­opland/ind­satsområde for boringen.

    

   Region Midt bemærker, at der ved Ørum Vandværk er fund af stoffet trichloroethylene (TCE), som er et kloreret opløsningsmiddel. Viborg Kommune nævner, at der skal foretages TV-inspektion på boringen for at afdække evt. lækager i og omkring boringen. Region Midt nævner, at der allerede er foretaget TV-inspektion og andre tiltag ved boringen, så en evt. TCE-forurening fra overfladen ikke når ned til indvindingsmagasinet. Viborg Kommune har rettet dette i indsatsplanen for Ørum Vandværk.

    

   Landboforeningen Midtjylland er bekymret over forvaltningens alarmværdi på 10 mg/l ift. nitrat i grundvandet, når der først er krav om en indsats ved 37,5 mg/l.

    

   Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14) besluttet, at der administreres efter ”Ny-Viborg model”, hvor der administreres efter en alarmværdi på 10 mg/l ift. nitrat i grundvandet (se bilag 7). Der er fordele forbundet ved at vælge en alarmværdi ved 10 mg/l. Ved at vælge 10 mg/l vil kommunen og vandværket have tid til at reagere så tidligt, at vandkvaliteten ikke forringes yderligere. Samtidig vil berørte lodsejere tidligt i processen blive direkte økonomisk kompenseret i forbindelse med jordkøb eller dyrkningsaftaler finansieret af vandværket inden for indsatsområdet. 

    

   Landboforeningen Midtjylland er også bekymret over, at Viborg Kommune tilsidesætter lovmæssige grænseværdi på 0,1 µg/l ift. pesticider, hvor kommunen vil gøre en indsats imod landbrugsrelaterede pesticider, allerede hvis de måles i grundvandet over 0,01 µg/l. Landboforeningen Midtjylland mener, at denne værdi bør fastsættes til 0,075 µg/l.

    

   Viborg Kommune har ikke planlagt forebyggende indsatser imod pesticider men igangsætter først en indsats, hvis det kan påvises, at pesticider kan trænge ned til grundvandet. Det er vigtigt, at indsatsen sker i tide, og derfor skal der ske en indsats allerede ved koncentrationer over 0,01 µg/l.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Efter endelig vedtagelse i byrådet vil der hvert. 6. år ske en opdatering af indsats­planerne for Hammershøj-Rødding-Ørum-området.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske forhold

   Forvaltningen skal udarbejde drikkevandsindsatsplaner for alle almene vandværker i Viborg Kommune.

    

   Indsatsplanerne er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og §13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner - bekendtgørelse nr. 912 af 27.06.2016.

    

   Retsvirkning – Vandforsyningslovens § 13c:

   ”Kommunalbestyrelsen lægger ved afgørelse af sager de retningslinjer til grund, der er givet i en indsatsplan vedtaget efter § 13.


   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen gennemfører indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og § 13 a.”

    

    

   Planmæssige forhold

   Drikkevandsindsatsplaner hører til kategorien af sektorplaner. Kommunens øvrige planer skal være i overensstemmelse med indsatsplanen.

    

   Aftaler efter indsatsplanen skal godkendes af kommunen for at sikre, at de ikke strider imod indsatsplanen eller besværliggør gennemførelsen af den.

    

   I de tilfælde hvor indsatsplanen berører forhold, der er omfattet af kommune- og lokalplaner, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem indsats-, kommune- og lokalplaner, idet disse planer også skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og ikke må besværliggøre gennemførelsen af vand-, natur- og indsatsplaner.

  • Bilag

 • 5 Nyt forslag til faunapassage ved Tangeværket fra Foreningen til bevarelse af Tange Sø
  • Resume

   Foreningen til Bevarelse af Tange Sø har fået lavet en fornyet vurdering af mulighederne for en bedre faunapassage ved Tangeværket. Det fremsendte forslag vurderes at ville medføre fiskemæssige forbedringer, men det kan ikke afgøres, om det kan leve op til vandområdeplanernes krav. Udvalget skal drøfte foreningens ønske om at indgå i en dialog med Viborg Kommune om muligheden for at udforme en kommunal anbefaling af en sådan løsning til Staten.

  • Indstilling

   Direktøren forslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at byrådet tager forvaltningens vurdering til efterretning og drøfter, om der skal indledes en dialog med de berørte kommuner og/eller Gudenåkomiteen om dette eller andre løsningsforslag, der kan indgå i Statens forberedende arbejde til vandområdeplaner for perioden 2021-2027, eller

    

   2. at det fremsendte forslag til forbedring af fiskepassagen ved Tangeværket fremsendes til Staten med opfordring til, at der snarest muligt træffes afgørelse i sagen med henblik på den videre udvikling af området.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

    

   Byrådet tilkendegiver herudover, at borgmesteren sideløbende indgår i dialog med de berørte

   kommuners borgmestre.

    

   Flemming Gundersen undlader at stemme.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

    

   Udvalget tilkendegiver herudover, at borgmesteren sideløbende indgår i dialog med de berørte kommuners borgmestre

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-11-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at det fremsendte forslag til forbedring af fiskepassagen ved Tangeværket fremsendes til Staten med opfordring til, at der snarest muligt træffes afgørelse i sagen med henblik på den videre udvikling af området.

    

   Kai O. Andersen kunne ikke medvirke til beslutningen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og Miljøudvalget og byrådet har bl.a. i forbindelse med behandling af Statens vandområdeplaner flere gange behandlet spørgsmål i tilknytning til Tangeværket og Gudenåens forløb ved Tange Sø. Senest i forbindelse behandling af udkastet til ny ”Tangelov” besluttede byrådet den 25. september 2013 (sag nr. 14) bl.a., at:

    

   ”…

   ·           Tange Sø bevares i sin nuværende form

   ·           En løsning skal sikre de rekreative interesser for flest mulige af borgerne omkring søen, herunder specielt borgerne i Ans og Tange by.
   …… foreslår Byrådet, at følgende punkter indgår i Statens overvejelser i forbindelse med fastlæggelsen af de endelige krav til faunapassage ved Tangeværket:

        At det er en grundlæggende forudsætning for Viborg Kommune, at Tange Sø ønskes bevaret i sin nuværende form og omfang

        At Byrådet vurderer, at de mange forskellige interesser ikke nødvendigvis udelukker hinanden

        At Byrådet anbefaler, i den videre proces, at tilstræbe en både-og-løsning, som tilgodeser flest mulige interesser.

        At Staten i det videre arbejde også inddrager de bemærkninger og den viden, Viborg Kommune har genereret under borgerinddragelsen."

    

   Tangeværkets beliggenhed fremgår af bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   For at sikre grundejers opbakning til løsningen har foreningen forelagt forslaget for Gudenåcentralens bestyrelse.

    

   På den baggrund har bestyrelsesformand for An/S Gudenaacentralen, Jens-Ove Simonsen, med et brev (bilag 2) bl.a. tilkendegivet at: ”….med baggrund i ovenstående kan An/S Gudenaacentralen tilslutte sig den skitserede løsning som et brugbart kompromis, der både tager hensyn til de samfundsmæssige forpligtelser i forhold til naturbeskyttelsen og de mange interesser, der er knyttet til sø, værk og naturområdet omkring Gudenaacentralen.

    

   Såfremt der konstateres politisk opbakning til at arbejde videre i denne retning, stiller An/S Gudenaacentralen sig naturligvis til rådighed for nærmere drøftelser.”

    

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   Opstemningsanlægget ved Tangeværket og dets konsekvenser for bl.a. fiskebestanden i Gudenåen har i årtier været genstand for stor offentlig debat.

    

   Regelgrundlag - Vandrammedirektiv og miljømål

   Fastlæggelse af miljømål for vandområderne og den indsats, der skal gøres for at nå miljømålene, samt finansieringen af indsatsen, er en statsopgave.

    

   Generelt om spærringer i form af opstemninger af vandløb hedder det:

   ”Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres passagen eksempelvis ved etablering af ’naturlignende stryg’ i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig vandgennemstrømning ”.

    

   I det generelle høringsnotat til vandplanlægningen tilkendegives, at:

   ”Styrelsen for vand og Naturforvaltning kan endeligt oplyse, at der er fastsat operationelle mål for god/høj økologisk tilstand for fisk og kontinuitet, jf. ’Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner 2015-2021’ samt ’Dansk Fiskeriindeksfor vandløb’ (Århus Universitet, 2014).”

    

   I de operationelle mål angives følgende forudsætninger, for at der ikke er tale om en spærring:

   Der vurderes generelt at være tale om en spærring, hvor følgende krav ikke er opfyldt:

   ·           Som udgangspunkt bør vandløbsbunden være ubrudt uden menneskeskabte niveauspring (styrt m.v.) og med et fald så tæt på det naturlige i vandløbet som muligt.

   ·           Allerede anlagte omløbsstryg uden om opstemninger skal være udført, så:

        stryget er udført naturlignende med et fald, der så vidt muligt svarer til det naturlige for stryg i vandløbet.

        opstemningen ikke medfører en stuvezone med væsentlige morfologiske ændringer (strøm, dybde, substratforhold) på længere strækninger af vandløbet.

        kravene til vandindtag opfylder Faunapassageudvalgets anbefalinger (bl.a. bør den samlede reduktion af vandføringen i passagen i forhold til vandføringen i vandløbet opstrøms passagen som udgangspunkt ikke overstige 50 % af vandløbets medianminimumsvandføring (Qmm). Samtidig skal der i vandløbet altid opretholdes en minimumsvandføring på 50 % af Qmm.).”

    

   Det kan tilføjes, at Staten i den gældende 2015-2021 vandområdeplan lægger op til at prioritere en lokal løsning og bl.a. skriver:

   ”Der er mange og ofte modstridende interesser i en eventuel løsning af det brud på kontinuitet i Gudenå, der sker ved Tangeværket. Vurderingen af en eventuel indsats ved Tangeværket er foreløbigt udskudt, idet resultaterne af et lokalt arbejde for at beskrive løsningsforslag afventes.”

    

   I det lokale høringsnotat for vandområde Jylland Fyn, hvor Staten kommenterer høringssvarene, efter at vandområdeplanerne var i offentlig høring, anføres desuden:

   ”Der vil i forbindelse med offentliggørelse af indsatsprogrammet i vandområdeplanen for perioden 2015-2021 blive taget stilling til, hvilke indsatser der skal indgå i indsatsprogrammet for perioden. For spærringen ved Tangeværket har kommunerne i oplandet indledt et samarbejde for at finde løsningsforslag. Dette arbejde vil sammen med det fremsendte materiale indgå i vurderingen, da det prioriteres at en kommende løsning har bred lokal opbakning.”

    

   Tidligere undersøgelser og løsningsforslag

   I 2002- udarbejdede COWI en rapport for Miljøministeriet, der fremlægger og vurderer en række løsningsforslag. Desuden har Gudenåcentralen og Danmarks Naturfredningsforening i henholdsvis 2006 og 2007 fremlagt og vurderet en række løsningsforslag

    

   I 2016 gennemførte Rambøll for Randers, Favrskov, Silkeborg og Viborg kommuner en fornyet undersøgelse af mulighederne for indretning af en faunapassage. Undersøgelsen tog udgangspunkt i en række forudsætninger, herunder bl.a. Viborg Kommunes beslutning om bevarelse af Tange Sø, uanset valg af løsningsmulighed.

    

   Rambølls rapport præsenterer og vurderer 5 løsningsforslag og konkluderer bl.a., at et langt omløbsstryg med stor vandføring og en vandfordeling mellem Tange Sø og det nye forløb kunne sikre levedygtige bestande af laks og havørred mellem Tangeværket og Silkeborg, opfyldelse af vandrammedirektivets miljømål, god miljøtilstand i Tange Sø, og at kvælstoftilførslen til Randers Fjord ikke øges. Tangeværket ville ikke kunne opretholdes i rentabel kommerciel drift.

    

   Senest har Foreningen til bevarelse af Tange Sø ladet udarbejde et forslag til faunapassage med udgangspunkt i de forudsætninger, som foreningen anser for afgørende, herunder at Tangeværket skal forblive i rentabel drift. Forslaget er vedlagt i bilag 3.

    

   På et møde den 10. september 2018 præsenterede repræsentanter for Gudenåcentralen og Foreningen til bevarelse af Tange Sø forslaget for Viborg Kommune v/borgmester Ulrik Wilbek og formand for Klima- og Miljøudvalget, Stine Damborg Hust.  

    

   Foreningen til bevarelse af Tange Søs fornyede vurdering af mulighederne for en bedre faunapassage ved Tangeværket

   Forslaget er stilet til borgmester Ulrik Wilbek, med ønske om: ”at præsentere dig og Viborg Kommune for denne løsning – og derefter indgå en dialog med jer om muligheden for at udforme en kommunal anbefaling af en sådan løsning til staten, der i sidste ende kommer til at afgøre det årtier lange spørgsmål”.

    

   I forslaget fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø placeres indløbet til stryget i indløbskanalen til turbinerne. Øverst i stryget etableres et stemmeværk. Ud for indløbet til stryget placeres en skråtstillet indløbsrist i indløbskanalen, som skal lede fiskene over til indløbet af stryget. Stryget skal være 2400 m langt og 3-4 m bredt, med varierende dybde og med sten- og grusbund. Ved indløbet oven for turbinerne og udløbet i Gudenåen neden for Tangeværket indrettes strømkoncentratorer, der skal lede vandrende fisk i retning af stryget. Stryget skal tilføres en vandmængde på 1.500 l/s, med mulighed for at øge op til 5.000 l/s.

    

   Løsningen sikrer, at Tangeværket kan bevares i rentabel kommerciel drift, og i rapporten konkluderes bl.a.:

    

   ”Med en vandføring på 1.500 l/s vil Tangestryget betyde fri passage for alle fiskearter i begge retninger…… Alle Gudenåens fiskearter vil kunne passere i dette omløb, der kommer til at ligne den nederste del af Tange å, hvor laksen har gydt naturligt i de seneste år. Omløbet vil kunne benyttes som gyde- og opvækstområde for laks, ørred, lampretter og formentlig også for helt.

    

   I forbindelse med forslag om et kort omløbsstryg har det været fremført, at dette ikke ville kunne skabe mulighed for en naturligt selvreproducerende havørredbestand opstrøms Tangeværket. Men argumentet holder ikke, fordi havørred ikke er en selvstændig art. Kravene i vandrammedirektivet går udelukkende på arter. Ørreden er som art ikke truet af Tange Sø og vandkraftværk, og der er i Gudenåen masser af bæredygtige og selvreproducerende ørredbestande både ovenfor og nedenfor vandkraftværket.

    

   Den oprindelige Gudenålaks er uddød, og selvom der i dag igen sker gydning af udsatte laks, er genetablering af en bæredygtig, selvreproducerende laksestamme ikke umiddelbart forestående. Laksebestanden opretholdes af massive årlige udsætninger af ungfisk der genetisk stammer fra Storåen. På trods af en vis naturlig reproduktion i de mindre tilløb omkring Bjerringbro og i tilløbene ovenfor Tange Sø må det stadig vurderes som sandsynligt, at laksen vil forsvinde hvis udsætningerne stopper. Der ér naturlig gydning i Gudenåens hovedløb, men yngeloverlevelsen er meget dårlig. Udsætningerne af laks skal derfor fortsættes.

    

   Med vandføring som i Tange Å og nye skråtstillede ledegitre vil Tangestryget kunne forbedre kontinuiteten i Gudenåen markant, og bidrage til øget naturlig reproduktion af laks, ørred, lampretter og helt. I forhold til Gudenåens uforstyrrede, oprindelige fiskesamfund, vil der fortsat kunne ses ændringer i artssammensætning og -tæthed, men disse vurderes at være så små, at løsningen vil kunne leve op til miljøkravene i vandrammedirektivet.” 

    

   Forvaltningens bemærkninger

   I vedlagte bilag 4 har forvaltningen foretaget en nøjere gennemgang af det fremsendte forslag og sammenlignet det med et andet forslag til et kort omløb udarbejdet af Rambøll i 2016.

    

   Overordnet set, er der ikke store forskelle i vurderingen af et kort omløbsstryg, og hvad der kan opnås med en sådan løsning, mellem Rambøll’s rapport fra 2016 og Foreningen til bevarelse af Tange Søs rapport fra 2018. Begge rapporter konkluderer, at:

   ·           det vil medføre fiskemæssige forbedringer,

   ·           der kan etableres gydebestande af laks og havørred i selve stryget, hvis de rette forhold sikres,

   ·           det kan ikke forventes, at et kort omløb vil give naturlige bestande af laks og havørred, af betydende størrelse, opstrøms Tangeværket,

   ·           Tangeværket kan, afhængigt af vandtilførslen til stryget, opretholdes i kommerciel drift.

    

   Den afgørende forskel mellem de to rapporter ligger i tolkningen af, hvad der skal til for at opfylde kravene i miljølovgivningen, mere specifikt, hvad der skal til for at leve op til vandrammedirektivets begreb: ”Kontinuitet i vandløbssystemet”.

    

   Med udgangspunkt i de foreliggende statslige udmeldinger om spærringer som de fremgår ovenfor i afsnittet ”Regelgrundlag - Vandrammedirektiv og miljømål”, vurderer forvaltningen ikke, at en løsning som skitseret af Foreningen til bevarelse af Tange Sø generelt vil være tilstrækkelig ved opstemninger. Her skal specielt peges på, at hvis en opstemning ikke skal opfattes om en spærring, forudsætter det bl.a., at: ”opstemningen ikke medfører en stuvezone med væsentlige morfologiske ændringer (strøm, dybde, substratforhold) på længere strækninger af vandløbet.” Ved Tangeværket ændrer opstemningen Gudenåen til Tange Sø med ”væsentlige morfologiske ændringer” til følge.

    

   Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvilke krav der i medfør af vandrammedirektivet, skal stilles ved anlæg som Tangeværket. Senest formulerer Miljøstyrelsen, på baggrund af en forespørgsel fra Viborg Kommune i forbindelse med behandlingen af Tangeværkets ansøgning om et varmeprojekt, selv status i forhold til Tangeværket på denne måde:

    

   ”I de nugældende vandområdeplaner for perioden 2015-2021 er Tangeværket registeret som en spærring for kontinuiteten i dele af gudenåsystemet, som forhindrer målopfyldelse. Fristen for de berørte vandløbstrækningers målopfyldelse er forlænget til den kommende planperiode 2021-2027 og stillingtagen til en indsats, der skal sikre målopfyldelse, er udskudt til den planperiode af tekniske årsager.

   Forslag til vandområdeplaner for perioden 2021-2027 offentliggøres senest den 22. december 2020 efter beslutning af ministeren. Først på dette tidspunkt vil der være taget foreløbig stilling til den spærring, som Tangeværket udgør. De endelige planer forventes offentliggjort ultimo 2021.

   Der er således ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om indsatser i den kommende planperiode 2021-2027, herunder en indsats ved Tange Sø, der skal sikre kontinuiteten i gudenåsystemet. Det kan i midlertidigt ikke afvises, at en indsats, der skal sikre målopfyldelse, vil udgøre en passageløsning med den konsekvens, at der ikke længere ledes vand ind i Tangeværkets turbiner i samme omfang som på nuværende tidspunkt, hvorved den påtænkte investering ikke vil kunne udnyttes som forudsat.  Erstatningsspørgsmål i den forbindelse er ikke afklaret.”

    

   Det kan på den baggrund ikke udelukkes, at den præsenterede løsning vil kunne honorere de krav, der i medfør af vandområdeplanerne vil blive stillet til spærringen ved Tangeværket.

    

    

   Alternativer

   Der er siden 2002 i en række rapporter rekvireret af bl.a. Miljøministeriet og senest i Rambølls rapport fra 2016 præsenteret en række forslag til lange og mellemlange stryg med en stor vandføring.

    

   Sådanne løsninger vil bl.a. reducere dødeligheden for små laksefisk på vej til havet og muliggøre etablering af naturlige bestande af laks og havørred opstrøms Tangeværket.

    

   Løsningerne vil ikke gøre det muligt for Tangeværket at fortsætte i rentabel kommerciel drift.

    

    

   Tidsperspektiv

   Senest den 22. december 2020 offentliggøres forslag til vandområdeplaner for perioden 2021-2027 med forventet endelig vedtagelse ultimo 2021. Disse planer forventes at indeholde de krav, der skal stilles til en passageløsning ved Tangeværket.

    

   Miljøministeriet skriver som nævnt ovenfor, at ”…det prioriteres at en kommende løsning har bred lokal opbakning.” For at et evt. lokalt løsningsforslag kan indgå i ministeriets forberedende arbejde, vurderes at det bør drøftes med ministeriet i løbet af 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Fastlæggelse af miljømål for vandområderne og den indsats, der skal gøres for at nå miljømålene, samt finansieringen af indsatsen er en statsopgave.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Viborg Museum - Frigivelse af anlægsmidler (bevillingssag)
  • Resume

   Sagen vedrører frigivelse af anlægsmidler disponeret til renovering af den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg.

    

   Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2019 på 3.250.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2019-2022.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,

    

   2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-10-2018

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der pr. 1. januar 2019 gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.250.000 kr. til kontoen ”Viborg Museum ombygning af tidligere Vestre Landsret”,

    

   2. at udgiften på 3.250.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har købt den tidligere Vestre Landsret bygning beliggende Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg til fremtidig anvendelse som ”Nyt Viborg Museum”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der ansøges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb disponeret til anlægsprojektet i 2019 på 3.250.000 kr.

   Frigivelsen af rådighedsbeløbet er en forudsætning for at kunne indgå kontrakt med totalrådgiver.

   Den samlede renovering af ejendommen Gråbrødre Kirkestræde 3 i Viborg er budgetteret til 32.100.000 kr. inklusive ovenstående udgift på 3.250.000 kr.

   De 32.100.000 kr. er afsat på investeringsoversigten for 2019-2022.

   Den afsatte udgift er forudsat finansieret ved salg af ejendomme, bl.a. Museumsbygningen på Hjultorvet og to villaer på Riddersgade.

    

   Udover de budgetterede udgifter til bygningsrenoveringen er der i investeringsoversigten for 2019-2022 disponeret 25.000.000 kr. til fremstilling af ny basisudstilling i ”Nyt Viborg Museum”. Udgiften til udstillinger forudsættes finansieret af fondsbidrag, hvoraf 2/3 allerede er sikret på nuværende tidspunkt.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsbevillingen anvendes i forhold til følgende udgiftsposter:

    

   Rådgivning

   2.250.000 kr.

   Forundersøgelser

   500.000 kr.

   Øvrige omkostninger

   500.000 kr.

    

   Rådgivning dækker over totalrådgivning, geoteknik, miljøundersøgelser samt intern rådgivning. Forundersøgelser og øvrige omkostninger vedrører f.eks. mindre bygningsindretning, installationsgennemgang, mødeaktiviteter, samt diverse flytteomkostninger.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. rygestopindsats
  • Resume

   Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 27. juni 2018 en samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsatser med anbefaling om, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser i regionen tiltræder aftalen. På dagens møde behandler Social- og Sundhedsudvalget samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsats med henblik på at indstille til byrådet, at samarbejdsaftalen godkendes.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsats godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2018

   Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsats godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 blev det aftalt at styrke den systematiske indsats for at mindske tobaksforbruget. Indsatsen består i at øge rekrutteringen af rygere til rygestopindsatserne og sikre rygerne rådgivning om rygestop og relevant henvisning til rygestopforløb. Samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsatser følger op på denne aftale.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsatser er vedlagt som bilag 1.

    

   Målgruppen for rygestopindsatsen er borgere over 14 år, som har kontakt til et hospital i Region Midtjylland.

    

   Samarbejdsaftalen forpligter parterne på:

    

    

   Viborg Kommune har i det seneste år haft et samarbejde med hospitalerne om rygestopindsatser. Samarbejdet omfatter borgere, der er i kontakt med et hospital og som ønsker at stoppe med at ryge. Samarbejdsaftalen vedrørende rygestopindsatser er en formalisering af dette samarbejde.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser tiltræder aftalen, således alle hospitaler og kommuner har godkendt og igangsat implementering af aftalen den 1. januar 2019, samt at aftalen er implementeret med udgangen af 1. kvartal 2019.

    

   Samarbejdsaftalen monitoreres kvartalsvist det første år, indsatsen løber og halvårligt det efterfølgende år. Herefter vurderes det, hvorvidt indsatsen fortsat skal monitoreres.

    

   Evalueringen foretages primo 2020. Der vil i forbindelse med evalueringen også blive fulgt op på, hvilke omkostninger kommunerne har haft i forbindelse med indsatsen.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifter forbundet med Viborg Kommunes hidtidige samarbejde med hospitalerne om rygestopindsatser er afholdt indenfor det nuværende budget.

    

   Forvaltningen vurderer, at udgifter til rygestopindsatser, der følger af samarbejdsaftalen, kan afholdes indenfor det nuværende budget forudsat, at der ikke sker en væsentlig stigning i antallet af borgere, hospitalerne henviser til rygestop i Viborg Kommune.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Forslag til lokalplan nr. 499 for boligområdet "Nedenhøje" ved Egeskovvej samt forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018, at der kan igangsættes en planproces for boligudvikling ved Egeskovvej. Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Ansøgning fra Laban Arkitekter på vegne af ejeren af Egeskovvej 1, Viborg fremgår af bilag nr. 2.

    

   Projektmateriale for ny bebyggelse med arbejdstitlen ”Nedenhøje” fremgår af bilag nr. 3.

    

   Projektmaterialet ligger til grund for det udarbejdede forslag til lokalplan nr. 499.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 499 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der afholdes borgermøde den 14. januar 2019 kl. 17.00 eller den 17. januar 2019 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, og

    

   3. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Kai. O. Andersen undlader at stemme.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 499 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der afholdes borgermøde den 17. januar 2019 kl. 17.15 i Multisalen på Viborg Rådhus, og

    

   3. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Planforslagene er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om byudvikling ved Egeskovvej (ejendommen Egeskovvej 1, Viborg).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 i sag om byudviklingsområder ved Egeskovvej (sag nr. 8), at:

   ·         område 2 (lokalplanområde 509) og område 3 (lokalplanområde 499) skal vejbetjenes af én ny vejadgang fra Egeskovvej, såfremt aktuelt

   ·         at der udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3 med etageantal på max. 2 etager

   ·         at beskyttelseslinjerne om gravhøjene respekteres.

    

    

   Inddragelse og høring

   Byrådet indkaldte til fordebat i perioden den 25. januar – 21. februar 2018, og der blev holdt borgermøde den 07.02. 2018. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsagelig om:

   ·         trafik og vejadgang

   ·         udsigt og landskab

   ·         gravhøjenes beskyttelse.

    

   På baggrund af debatten og de modtagne høringssvar traf Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutningen, som nævnt under afsnittet ”Historik”.

    

    

   Beskrivelse

   Området ligger på østsiden af Egeskovvej (matr. nr. 1d, Viborg Markjorder). Arealet er ca. 7 ha. På ejendommen findes en enkelt bolig, som ejer bebor. Resten af arealet er tilplantet med nåletræer.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet er delvist omfattet af rammeområde VIBSV.R1.01 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger arealet til rekreativt grønt område. Den resterende del (ca. 1/3) er ikke omfattet af kommuneplanramme.

    

   Lokalplanforslag nr. 499 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029 for så vidt angår anvendelsen. Derfor har forvaltningen udarbejdet et tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 – 2029, der indeholder nye ramme- og anvendelsesbestemmelser for området.

    

   Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 – 2029

   Med forslag til kommuneplantillæg nr. 19 ændres:

   rammeområde VIBSV.R1.01 fra rekreativt område til rammeområde VIBSV.B4.10_T19, der udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Den del af ejendommen, som ligger i landzone, bliver også omfattet af rammeområde VIBSV.B4.10_T19.

   For åben-lav boliger gælder følgende:

   bebyggelsesprocenten maks. 30%, byggehøjde maks. 8½, etageantal maks. 2.

   For tæt-lav boliger gælder følgende:

   Bebyggelsesprocenten maks. 45%, byggehøjde maks. 8½ m, etageantal maks. 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 19 er vedhæftet bagerst i forslag til lokalplan nr. 499. Se bilag nr. 4.

    

   Forslag til lokalplan nr. 499

   Forvaltningen har i samarbejde med Geopartner, Viborg udarbejdet forslag til lokalplan nr. 499, der er i bilag 4.

    

   Lokalplanområdet afgrænses mod nord-vest af Viborg Plantage og Egeskovvej, mod nord af landbrugsjord (kommende boligområde lokalplan nr. 509), mod øst af Alhedestien samt Kolonihaveforeningen Solvang og mod syd af fredskov.

    

   Området opdeles i 3 delområder.

   Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse.

   Bygningshøjden må være maks. 8½ m, etageantallet maks. 2 og bebyggelsesprocenten maks. 45%. Såfremt delområde I udstykkes som storparcel, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30% for ejendommen som helhed.

   Delområde II udlægges til fælles grønne fri- og opholdsarealer.

   Delområde III udlægges til rekreative grønne områder, hvor der ikke må bygges, anlægges vej eller etableres ny beplantning.

    

   Planområdet vejbetjenes fra en tilslutning til Egeskovvej.

   I periferien af lokalplanområdets nord-vestlige del ligger 3 gravhøje. Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseszone på 100 m omkring fredede fortidsminder, som bl.a. skal sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne.

   I lokalplanområdet respekteres de fastlagte beskyttelseszoner, så ny bebyggelse placeres uden for gravhøjenes beskyttelseslinjer.

    

   Bebyggelsesplanen viser, at området kan indeholde op til 74 ”gårdhavehuse” / enfamiliehuse.

    

   Arkitekturpolitik

   Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent, materialevalg samt farver. Gårdhavehusene forventes at få et ensartet udtryk. Tage udføres med en taghældning mellem 0 - 30°. Det er ikke tilladt at opføre huse med hel- og halvvalmede tage.

    

   Skovbyggelinje

   Området er omfattet af 300 m skovbyggelinje mod Viborg Plantage. I forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode vil Viborg Kommune ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen til 30 m langs lokalplanområdet.

    

   Drikkevandsinteresser

   Planområdet ligger delvist inden for indvindingsoplandet til Viborg Vand A/S. Indvindingsoplandet er udpeget af Naturstyrelsen som indsatsområde, da oplandet er sårbart pga. et ringe ler dækkende lag, hvorfor der er risiko for indvirkning i forhold til beskyttelse af drikkevandsressourcen.

    

   Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser til grundvandets beskyttelse, idet tag- og overfladevand fra beboelse og vejarealer – inden for det særlig følsomme vandindvindingsområde – ikke må nedsives.

    

   Indenfor indvindingsoplandet skal veje og parkeringspladser etableres med fast belægning, og åbne render og grøfter skal etableres med tæt membran.

    

   Derudover er befæstelsesgraden for området fastsat til maks. 40%, hvilket medvirker til at sikre et grønt udtryk i området. Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til lokal håndtering af regnvand udenfor indvindingsoplandet til almene vandværker. Anlæggene kan etableres som lavninger, regnvandsbede, bassiner, åben grøft mv. Eventuelle bassiner skal etableres som natur sø, således at eventuelle anlæg bidrager positivt til området.

    

   Trafiksikkerhed

   Der etableres venstresvingsbane på Egeskovvej i forbindelse med adgangsvej til lokalplanområdet. Adgangsvejen skal også fungere som adgangsvej til det nord for kommende boligområde (lokalplanområde nr. 509). Politiet er indstillet på, at hastigheden sænkes til 50 km/t - såfremt der etableres lokale hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af eksempelvis 2 indsnævringer af Egeskovvej på strækningen ved de kommende boligområder.

    

   Udbygningsaftale

   Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 499 en udbygningsaftale med bygherre – jf. planlovens § 21b. Udbygningsaftalen fastlægger, at bygherre finansierer venstresvingsbane i forbindelse med adgangsvej til området og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Egeskovvej.

   Udbygningsaftalen skal underskrives af grundejer og Viborg Kommune inden lokalplan nr. 509 vedtages endeligt. Udkast til udbygningsaftale er i bilag nr. 5.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgift til arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.

    

   Jordforurening - områdeklassificering

   Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.

    

   En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring. Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

    

   Miljørapport

   Forvaltningen har på baggrund af screening (forundersøgelse) og en scoping (nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der forventes påvirket) vurderet, at lokalplanen vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, der er i bilag nr. 6.

    

   I miljørapporten fokuseres der på:

   ·         påvirkning af landskabet

   ·         trafikstøj og trafikale forhold

   ·         indvindingsopland

   ·         kulturarv og arkæologiske forhold

   ·         fredskov og skovbyggelinje.

    

   Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 14. januar 2019 kl. 17.00 eller den 17. januar 2018 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 29. november 2018 – den 23. januar 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts/april måned 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæring er i bilag nr. 7.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

 • 9 Forslag til lokalplan nr. 509 for boligområdet "Egeskoven" ved Egeskovvej/Koldingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018, at der kan igangsættes en planproces for boligudvikling ved Egeskovvej. Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Ansøgning fra Philipsen Gruppen fremgår af bilag nr. 2.

    

   Projektmateriale for ny bebyggelse på ejendommen Koldingvej 162, Viborg med arbejdstitlen ”Egeskoven” fremgår af bilag nr. 3.

    

   Projektmaterialet ligger til grund for det udarbejdede forslag til lokalplan nr. 509.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 509 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

   2. at der afholdes borgermøde den 14. januar 2019 kl. 17.00 eller den 17. januar 2019 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, og

    

   3. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

    

   Kai. O. Andersen undlader at stemme.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018

   Der var ved udsendelse af dagsorden udsendt forkert bilag 6, udvalget har modtaget det korrekte bilag på mail. Dette vedhæftes ligeledes referatet og rettes i den videre behandling af sagen.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 509 med tilhørende miljørapport og forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 - 2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

   2. at der afholdes borgermøde den 17. januar 2019 kl. 17.15 i Multisalen på Viborg Rådhus, og

    

   3. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Planforslagene er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om byudvikling ved Egeskovvej (ejendommen Koldingvej 162, Viborg).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. april 2018 i sag om byudviklingsområder ved Egeskovvej (sag nr. 8), at:

   ·         område 2 (lokalplanområde 509) og område 3 (lokalplanområde 499) skal vejbetjenes af én ny vejadgang fra Egeskovvej, såfremt aktuelt

   ·         at der udarbejdes plangrundlag for område 2 og 3 med etageantal på max. 2 etager

   ·         at beskyttelseslinjerne om gravhøjene respekteres.

    

    

   Inddragelse og høring

   Byrådet indkaldte til fordebat i perioden den 25. januar 2018– 21. februar 2018, og der blev holdt borgermøde den 7. februar 2018. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsagelig om:

   ·         trafik og vejadgang

   ·         udsigt og landskab

   ·         gravhøjenes beskyttelse.

    

   På baggrund af debatten og de modtagne høringssvar traf Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutningen, som nævnt under afsnittet ”Historik”.

    

    

   Beskrivelse

   Området ligger på østsiden af Egeskovvej (matr. nr. 1b og 1i, Viborg Markjorder), Koldingvej 162, Viborg. Arealet er ca. 6 ha. Ejer bebor ejendommen, der ligger på hjørnet af Egeskovvej og Koldingvej. Resten af ejendommens areal udlejes til Viborg Rideskole til afgræsning for heste.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBSV.R1.01 i Kommuneplan 2017 – 2029, der udlægger arealet til rekreativt grønt område. Lokalplanforslag nr. 509 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029 for så vidt angår anvendelsen. Derfor har forvaltningen udarbejdet et tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 – 2029, der indeholder nye ramme- og anvendelsesbestemmelser for området.

    

   Forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 – 2029

   Med forslag til kommuneplantillæg nr. 26 ændres:

   rammeområde VIBSV.R1.01 fra rekreativt område til rammeområde VIBSV.B4.11_T26, der udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

   For åben-lav boliger gælder følgende:

   bebyggelsesprocenten maks. 30%, byggehøjde maks. 8½ m, etageantal maks. 2.

   For tæt-lav boliger gælder følgende:

   bebyggelsesprocenten maks. 45%, byggehøjde maks. 8½ m, etageantal maks. 2.

    

   Forslag til tillæg 26 er vedhæftet bagerst i forslag til lokalplan nr. 509. (Se bilag nr. 4).

    

   Forslag til lokalplan nr. 509

   Forvaltningen har i samarbejde med ERIK Arkitekter, Viborg udarbejdet forslag til lokalplan nr. 509, der er i bilag nr. 4.

    

   Lokalplanområdet afgrænses af Viborg Plantage og Egeskovvej mod nord-vest, boliger ved Egeskovvej/Koldingvej mod nord-øst, Alhedestien mod øst og skov mod syd (fremtidigt boligområde på matr. 1d, Viborg Markjorder).

    

   Området opdeles i 4 delområder.

   Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Grunde udstykkes i mindre grunde med en størrelse på mindst 250 m2 og maks. 400 m2. Der skal etableres 1½ p-plads pr. bolig, hvor mindst 1 p-plads anlægges ved den enkelte bolig.
   Bebyggelsesprocenten må maks. være 45%, bygningshøjden maks. 8½ m og etageantallet maks. 2.

   Delområde II udlægges til fælles grønne fri- og opholdsarealer samt fælleshus for bebyggelsen.

   Delområde III udlægges til rekreative grønne områder, hvor der ikke må bygges, anlægges vej eller etableres ny beplantning.

   Delområde IV udlægges til stamvej med cykel- og gangsti samt boligveje med fortov i den ene side. Der etableres fælles parkering ved ankomsten til bebyggelsen - på begge sider af stamvejen.

    

   Planområdet vejbetjenes fra en tilslutning til Egeskovvej via lokalplanområde nr. 499, der ligger syd for dette lokalplanområde.

    

   I periferien af lokalplanområdet ligger flere gravhøje. Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseszone på 100 m omkring fredede fortidsminder, som bl.a. skal sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. I lokalplanområdet respekteres de fastlagte beskyttelseszoner, så ny bebyggelse placeres uden for gravhøjenes beskyttelseslinjer.

    

   Bebyggelsesplanen er udformet på baggrund af gravhøjenes beskyttelseszoner, idet placering af boliger og vejanlæg etableres som cirkelslag, der har centrum i 3 gravhøje.

    

   Lokalplanområdet kan indeholde op til 52 rækkehuse med forskellige boligstørrelser, der fremkommer ved, at husene kan opføres i enten 1 eller 2 etager. I den eksisterende bolig, Koldingvej 162 gives mulighed for, at der kan indrettes fælleshus for bebyggelsens beboere.

    

   Arkitekturpolitik

   Der er bestemmelser for bebyggelsens maksimale bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent, materialevalg samt farver og boligerne vil få et nogenlunde ensartet udtryk. Tage udføres med en taghældning mellem 0 - 30°. Det er ikke tilladt at opføre huse med hel- og halvvalmede tage.

    

   Skovbyggelinje

   Området er omfattet af 300 m skovbyggelinje mod Viborg Plantage. I forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode vil Viborg Kommune ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen til 30 m langs lokalplanområdet.

    

   Drikkevandsinteresser

   Planområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Området er udpeget som følsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde med hensyn til nitrat (IO). Projektområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Viborg Vandværk Syd, og der er udlagt et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring de aktive indvindingsboringer.

    

   Tag- og overfladevand skal nedsives jf. Spildevandsplanen. Da området er sårbart i forhold til grundvandsressourcen, er det væsentlig, at der tages en række forholdsregler ved nedsivning.

    

   Lokalplanen skal sikre, at der ikke sker nedsivning på egen grund, men via nedsivningsbassiner. Render, grøfter og parkeringsarealer etableres med tæt bund, og evt. spild af olie og andre miljøfremmede stoffer fra vejvand - opsamles via tekniske foranstaltninger (til sandfang/brønd med dykket overløb og olieudskiller før vandet ledes til nedsivningsbassin).

    

   Afledning til nedsivningsbassiner må ikke omfatte andre former for vand end regnvand (tag- og overfladevand). Befæstede arealer i lokalplanområdet må ikke anvendes til aktiviteter, hvor der afledes stoffer, der kan være til skade for grundvandet. Evt. tekniske foranstaltninger til reduktion af forurening vil blive meddelt i efterfølgende spildevandstilladelse.

    

   Nedsivningsbassiner skal etableres så langt fra boringer som muligt. Indenfor lokalplanområdet er dette i den sydlige del af området. Området stiger imidlertid mod sydvest. Det kan derfor blive nødvendigt med terrænregulering for at kunne etablere nedsivningsbassiner.

    

   Derudover er befæstelsesgraden for området fastsat til maks. 40%, hvilket medvirker til at sikre et grønt udtryk i området. Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til lokal håndtering af regnvand. Anlæggene kan etableres som lavninger, regnvandsbede, bassiner, åben grøft mv.

    

   Trafiksikkerhed

   Der etableres venstresvingsbane på Egeskovvej i forbindelse med en fælles adgangsvej til de 2 planområder (nr. 499 og 509). Politiet er indstillet på, at hastigheden sænkes til 50 km/t – såfremt der etableres lokale hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af eksempelvis 2 indsnævringer af Egeskovvej på strækningen ved de kommende boligområder.

    

   Udbygningsaftale

   Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 509 en udbygningsaftale med bygherre - jf. planlovens § 21b. Udbygningsaftalen fastlægger, at bygherre finansierer venstresvingsbane i forbindelse med adgangsvej til området og hastighedsdæmpende foranstaltning på Egeskovvej. Udbygningsaftale skal underskrives af grundejer og Viborg Kommune inden endelig vedtagelse af lokalplan nr. 509.

   Udkast til udbygningsaftale er i bilag nr. 5.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

   Udgift til arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.

    

   Jordforurening – områdeklassificering

   Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.

   En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring. Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

    

   Miljørapport

   Forvaltningen har på baggrund af screening (forundersøgelse) og en scoping (nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der forventes påvirket) vurderet, at lokalplanen vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, der er i bilag nr. 6.

    

   I miljørapporten fokuseres der på:

   ·           påvirkning af landskabet

   ·           trafikstøj og trafikale forhold

   ·           indvindingsopland

   ·           kulturarv og arkæologiske forhold

   ·           fredskov og skovbyggelinje.

    

   Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 14. januar 2019 kl.17.00 eller den 17. januar 2019 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslagene med indstilling om, at planforslagene offentliggøres til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, og Byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra den 29. november 2018 – den 23. januar 2019. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts/april 2019 med henblik på endelig vedtagelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.

    

   Der er indgået en skriftlig aftale med grundejeren, som fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen. Frafaldserklæring er i bilag nr. 7.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da anvendelsen af det pågældende område ændres fra rekreativt formål til boligformål. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

 • 10 Ekspropriation Odinvej - Stoholm
  • Resume

   Der skal tages stilling til ekspropriation af to mindre arealer til brug for ombygning af vejtilslutningen Nørregade / Odinvej i Stoholm. Ombygningen er et led i udmøntning af trafikplan og områdefornyelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at det besluttes at ekspropriere de i dagsordenspunktet nævnte arealer til ombygning af vejtilslutningen Odinvej / Nørregade, Stoholm, og

    

   2. at det besluttes at imødekomme grundejer og lade busskuret udgå af projektet, hvorved arealet, der eksproprieres fra matr.nr. 1bi reduceres til ca. 271 m2.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at det besluttes at ekspropriere de i dagsordenspunktet nævnte arealer til ombygning af vejtilslutningen Odinvej / Nørregade, Stoholm, og

    

   2. at det besluttes at imødekomme grundejer og lade busskuret udgå af projektet, hvorved arealet, der eksproprieres fra matr.nr. 1bi reduceres til ca. 271 m2.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har den 3. januar 2018 (sag nr. 12) besluttet at ombygge vejtilslutningen Odinvej/Nørregade i Stoholm. Byrådet har den 24. januar 2018 (sag nr. 21) besluttet at igangsætte ekspropriation.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt åstedsforretning den 9. august 2018, referat findes i bilag 1. Bemærkningerne på mødet giver anledningen til den foreslåede forandring af projektet. Der har efterfølgende været en høringsperiode på 4 uger med høringsfrist den 10. september 2018. Der er ikke kommet høringssvar ind i høringsperioden.

    

   Beskrivelse

   Stoholm har en klassisk vejstruktur, hvor trafikken mødes i midten af byen i krydset Nørregade, Søndergade, Vestergade og Østergade. En vigtig del af den besluttede områdefornyelse af Stoholm er at flytte en del af trafikken ud af bymidten. Særligt den tunge trafik igennem byen og igennem byens centrale handelsgade er uhensigtsmæssig. Det er specielt vejforløbet Vestergade-Østergade, der giver en del gennemkørende trafik og heraf en del tung trafik.

    

   Ombygningen af T-krydset Odinvej/Nørregade (se placering på oversigtskort bilag 2 og udformning på kort i bilag 3) er den første og mest centrale brik i at flytte især tung trafik fra Vestergade-Østergade forløbet mod nord til forløbet Odinvej-Nørregade-Dornen-Skalmstrupvej. Udover at lette bymidten for tung trafik er ombygningen en forudsætning for store del af den områdefornyelse i Stoholm, som borgere i Stoholm og Viborg Kommune samarbejder om at give byen, og særlig bymidten. Vejtilslutningen Odinvej/Nørregade er desuden også en del af de i trafikplanen beskrevne vejomlægninger i den nordlige del af Stoholm.

    

   Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Nødvendigheden fremgår af ovenstående, og det er tidsmæssigt aktuelt, idet projektet er besluttet og påtænktes gennemført nu. Midlerne er tillige afsat til i anlægsbudgettet.

    

   Ombygningen kræver dispensation fra lokalplan nr. 03.C.01.15 § 9. Ombygningen medfører et større arealbehov til vej end det nuværende og kommer ind på matr.nr. 1bi og 1hl. Disse er ikke udlagt til vej, og der kræves derfor dispensation. Dispensationen er meddelt den 30. oktober 2017.

    

   Det foreslås at lade busskur udgå af projektet og ekspropriationen, da de 13 m2 har stor betydning for grundejerens udnyttelse af restejendommen til bebyggelse. Der er busskur på modsatte side af vejen, så det er muligt at søge ly her.

    

   Der skal eksproprieres henholdsvis 271 m2 (284 m2 hvis inkl. busskur) og 6 m2 fra matr.nr. 1bi og 1hl, Stoholm, Feldingbjerg, som vist på bilag 3 og anført i fortegnelse i bilag 4. Det præcise areal opgøres, når anlægget er udført.

    

   Det er ikke lykkedes at indgå frivilligt aftale med af matr.nr. 1bi.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Vejforlægningen forventes igangsat i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   En ekspropriation vil medføre en udgift til arealerhvervelse af de eksproprierede arealer. Udgiften hertil kendes først ifm. taksationsforretning, hvorfor der ikke kan oplyses en forventet udgift til ekspropriation. 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet  • Bilag

 • 11 Byggemodning ved Midtbyens Gymnasium i Viborg by (Bevillingssag)
  • Resume

   Der ansøges om forhøjelse af rådighedsbeløb samt frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til byggemodning af området ved Midtbyens Gymnasium, svømmehallen og Banegården i Viborg.   

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at rådighedsbeløb (indtægt) i 2018 på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” nedsættes med 1.200.000 kr.,

    

   2. at rådighedsbeløb (udgift) i 2018 og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” nedsættes tilsvarende med 1.200.000 kr.

    

   3. at rådighedsbeløbet i 2019 på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og   Banebro, Banebyen” forhøjes med kr. 2.200.000 kr.,

    

   4. at udgiften på 2.200.000 kr. i 2019 finansieres ved dels en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” med 1.000.000 kr. i 2019 og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgrunde” med 1.200.000 kr. i 2019,

    

   5. at anlægsudgiftsbevillingen til Kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” forhøjes med kr. 8.530.000 kr. med rådighedsbeløb på kr. 2.500.000 kr. i 2018 og 6.030.000 kr. i 2019,

    

   6. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”,

    

   7. at udgiften på 6.030.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”, idet der overføres 2.800.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2018 til 2019, og 

    

   8. at forvaltningen indenfor de økonomiske rammer bemyndiges til, at godkende licitationsresultatet og indgå kontrakter med den vindende entreprenør.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-10-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at rådighedsbeløb (indtægt) i 2018 på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” nedsættes med 1.200.000 kr.,

    

   2. at rådighedsbeløb (udgift) i 2018 og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” nedsættes tilsvarende med 1.200.000 kr.

    

   3. at rådighedsbeløbet i 2019 på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og   Banebro, Banebyen” forhøjes med kr. 2.200.000 kr.,

    

   4. at udgiften på 2.200.000 kr. i 2019 finansieres ved dels en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” med 1.000.000 kr. i 2019 og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgrunde” med 1.200.000 kr. i 2019,

    

   5. at anlægsudgiftsbevillingen til Kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen” forhøjes med kr. 8.530.000 kr. med rådighedsbeløb på kr. 2.500.000 kr. i 2018 og 6.030.000 kr. i 2019,

    

   6. at udgiften på 2.500.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”,

    

   7. at udgiften på 6.030.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”, idet der overføres 2.800.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2018 til 2019, og 

    

   8. at forvaltningen indenfor de økonomiske rammer bemyndiges til, at godkende licitationsresultatet og indgå kontrakter med den vindende entreprenør.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har tidligere behandlet indstillinger vedrørende frigivelse af bevillinger den 20. maj 2015 (Sag nr. 17),  13. april 2016 (Sag nr. 22) og 25. januar 2017 (Sag nr. 25).

    

   Inddragelse og høring

   Hærvejsbroen, gymnasium inklusive parkeringsetage og byggemodning har i de seneste år været genstand for flere offentlige møder, dialoger og høringer. Herunder bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan for projektet og endelig vedtagelse i Byrådet den 25. januar 2017 (Sag nr. 22).

    

   Projektet har desuden haft tilknyttet uafhængig tilgængelighedsrevisor, og projektet har været drøftet med ældre- og handicapråd samt cyklistforbundet.

    

   Beskrivelse

   Der er afsat kr. 18.230.000 på konto ”Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Banebyen”. Disse er i budgettet forudsat anvendt til byggemodning af sokkelgrund for gymnasiet og omkringliggende arealer, herunder:

    

   ·           Terræntilpasning af gymnasiets sokkelgrund til projektets gennemførelse (byggegrubeafgrænsning mod vejanlæg) samt færdiggørelse af terræn / belægninger op mod Erhvervsgymnasiet jf. principaftalen

   ·           Byggemodning til opførelse af gymnasium

   ·           Evt. oprensning af kendt jordforurening vest for svømmehallen

   ·           Omlægning af Banegårdspladsen (vej langs svømmehallens vestlige ende)

   ·           Tilpasning af Banegårds Allé som tilkørsel til Banegårdspladsen

   ·           Midlertidig og permanent flytning af tidsbegrænsede parkeringspladser

   ·           Midlertidig og permanent flytning af cykelparkeringsanlæg ved stationen inkl. aflåst parkeringsområde og skur

   ·           Tilpasning af vej/plads vest for stationsbygningen til fremtidig anvendelse

   ·           Tilpasning af sti- og cykel- og parkeringsanlæg i de tilstødende offentlige arealer til at modsvare områdets nye brugsmønstre

    

   Der er i alt tidligere bevilget 10.700.000 kr. Af disse er der pr. 31. december 2017 forbrugt 8.712.000 kr. Der forventes yderligere et forbrug i 2018 på 2.500.000 kr.

    

   Der forventes et samlet forbrug på sagen på 19.230.000 kr. Merforbruget begrundes med uforudsete udgifter til jordudskiftning samt udgift til byggemodning af brofæstet for senere grundsalgsudbud.

    

   Den samlede forhøjelse af rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved dels en nedsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” med 1.000.000 kr. i 2019 og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgrunde” med 1.200.000 kr. i 2019.

    

   Etablering af parkeringspladser ved Mercantec er under udførelse. Parkeringspladserne ibrugtages samtidig med gymnasiet i efteråret 2019. Allerede nu, hvor 80% af entreprenørarbejdet vedr. parkeringsetagen er udført, kan det dog konstateres, at der vil blive realiseret et mindreforbrug på minimum 1.000.000 kr. i 2019. Samtidig foreslås den resterende finansiering ske ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning, Erhvervsgrunde”

   Såfremt ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb imødekommes ansøges ligeledes om frigivelse af kr. 8.530.000.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udførelsen af resterende anlægsarbejder er planlagt til at pågå i perioden februar 2019 – december 2019.

    

   En eventuel yderligere forsinkelse af gymnasiebyggeriet vil dog kunne have en afsmittende virkning på byggemodningsarbejderne.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsudgiftsbevilling (i 1.000 kr.)

    

   Der søges om frigivelse af en anlægsudgiftsbevilling på kr. 8.530.000

    

   Samlet

   2016-2017

   2018

   2019

   Samlet rådighedsbeløb, jf. investeringsoversigten

   18.230

   8.712

   6.500

   3.018

   Reduktion af rådighedsbeløb, jf. indstillingen

   -1.200

    

   -1.200

    

   Forhøjelse af rådighedsbeløb, jf. indstillingen

   2.200

    

   0

   0

   2.200

    

   Overførsel af rådighedsbeløb

   0

    

   -2.800

   2.800

   I alt

   19.230

   8.712

   2.500

   8.018

   Tidligere bevillinger

   10.700

   8.712

   0

   1.988

   Bevilling

   8.530

   0

   2.500

   6.030

    

   Anlægsindtægtsindtægtsbevilling (i 1.000 kr.)

   Der er budgetteret med en indtægt på 1.200.000 kr. vedrørende betaling af tilslutningsafgifter. Det har været forudsat at Viborg Kommune afholdt udgifter til tilslutningsafgifter for parkering og gymnasier, og at Kommunen efterfølgende fik en indtægt fra Mercantec svarende til deres andel heraf som forventedes at udgøre den samlede udgift.

   Det er imidlertid blevet håndteret således, at Mercantec har betalt udgiften.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 12 Endelig godkendelse af leverandørkontrakter
  • Resume

   Forvaltningen har udarbejdet udkast til nye skriftlige kontrakter med kommunens private leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udkastene har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet og forelægges nu til endelig godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning,

    

   2. at leverandørkontrakterne godkendes, og

    

   3. at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Formanden for Ældre- og Aktivitetsudvalget Lone Langballe stillede følgende ændringsforslag:

   Leverandørernes økologiprocent skal ved udgangen af 2019 udgøre minimum 30% i henhold til leverandørkontrakterne. Der stilles herefter ikke krav om øget økologiprocent på 60% i 2020.

    

   Byrådet godkendte ændringsforslaget.

    

   Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe stemmer imod, idet de ønsker, at kravet om, at leverandørernes økologi-procent skal være minimum 60% ved udgangen af 2020, fastholdes.

    

   Flemming Gundersen undlader at stemme.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Grundet procedurefejl på byrådsmødet den 10. oktober 2018 genoptages sagen på byrådsmøde den 21. november 2018.

    

   Efter behandlingen den 10. oktober er der udarbejdet et notat fra BDO vedr. de økonomiske konsekvenser ved forøgelse af økologiprocent fra 30 til 60. Notatet vil ligge som nyt bilag nr. 4.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodede på sit møde den 14. november om et uddybende notat vedr. de budgetmæssige konsekvenser samt de økonomiske konsekvenser for den enkelte borger. Bilag eftersendes og vil blive vedlagt referatet som nyt bilag nr. 5.

  • Beslutning i Byrådet den 10-10-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen, Anders Bertel, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen

   Grundet procedurefejl i forbindelse med afstemningen genfremsættes sagen igen i byrådet på mødet den 21. november.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-10-2018

   Fraværende: Eva Pinnerup, Niels Dueholm

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

    

    

   Kai O. Andersen stemmer imod, idet han ønsker, at kravet om at leverandørernes økologi-procent skal være minimum 30% ved udgangen af 2019 og 60% vedudgangen af 2020 fastholdes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakten vedrørende madservice under forudsætning af, at byrådet godkender, at kravet om økologiprocent udgår.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af leverandørkontrakten vedrørende madservice, at indstille til byrådet,

    

   1. at kravet om, at leverandørens økologi-procent skal være min. 30% ved udgangen af 2019 og 60% ved udgangen af 2020 udgår.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 14. august 2018 (sag nr. 4) udkast til nye leverandørkontrakter for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udvalget besluttede på mødet at sende kontrakterne i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

    

   Inddragelse og høring

   Udkastene til leverandørkontrakter har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen er gennemført som et dialogmøde med deltagelse af repræsentanter fra begge råd.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har afholdt et dialogmøde med 4 repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. På mødet fremlagde forvaltningen indholdet i de 3 kontrakter og baggrunden for kontrakterne.

   Efterfølgende drøftedes kontrakterne og rådene godkendte udkastene til kontrakter på personlig pleje og praktisk hjælp uden yderligere kommentarer.

    

   I forhold til kontraktudkastet drøftedes spørgsmålet om krav til anvendelsen af økologi. Her peger rådene på, at det vil være problematisk hvis prisen, som borgerne betaler, stiger på baggrund af kravet om højere økologiprocenter. I øvrigt drøftedes det hvorvidt et parameter som for eksempel, hvor varerne kommer fra (Danmark eller udlandet) også burde vægtes, idet dette for nogle borgere kan være en vigtig parameter.

    

   Drøftelse vedrørende krav i udkast til kontrakt om levering af madservice

   På udvalgets seneste møde drøftedes kravet om anvendelse af økologiske råvarer i tilberedningen af den mad, der leveres til modtagere af madservice.

   Af udkastet til leverandørkontrakt vedr. madservice fremgår på s. 10:

    

   8.2 Økologi

   Leverandøren skal have fokus på økologi og bæredygtighed. Leverandørens økologi-procent skal således være min. 30% ved udgangen af kalenderåret 2019 samt være min. 60% ved udgangen af kalenderåret 2020.

    

   Kravet er indarbejdet i kontrakten på baggrund af en målsætning i Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet foreslås det, at kravet udgår af kontrakten. Målsætningen om anvendelse af økologi er godkendt i byrådet, og derfor skal byrådet godkende forslaget.

    

   På seneste møde bad udvalget forvaltningen om at udarbejde en sag vedrørende revision af Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. Det foreslås, at revision af politikken afventer afklaringen af kommunens fremtidige styringsmodel.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet.

  • Bilag

 • 13 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.

    

   Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser følgende afvigelser:

    

   Område

   Beløb

   Kommentarer til afvigelserne

   Drift

   -62,0

   Budgetbuffer og centrale områder mv.

   Anlæg

   51,7

   Inkl. jordforsyningen

   Renter

   0,0

   Finansiering

   54,1

   Generelle tilskud og skatter

   Afdrag på lån

   -1,3

   Afdrag på lån

   Finansforskydninger

   -2,3

   Indskud i Landsbyggefonden mv.

   (Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at det forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i det forventede regnskab for Viborg Kommune som helhed, herunder omplaceringer af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 3.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet til godkendelse via sagen ”Budgetopfølgning pr. 30. september 2018, alle områder”,

    

   2. at bevillingerne i budget 2018 netto forøges med 104.523.000 kr. (specifikationen af bevillingerne kan ses i bilag nr. 2), og

    

   3. at netto merudgiften/mindreindtægten i 2018 på 104.523.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Sagen tages af dagsordenen og behandles i stedet under sag nr. 14.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2.-3. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I de efterfølgende tabeller er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

   Drift 

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   *FVR = forventet regnskab

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. september

   Til oprindeligt budget (kol 1)

   Til korr.budget (kol. 2)

   *FVR 30.6 og 30.9 (minus = mindreudg pr. 30.9)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

   Politisk Organisation

   71,4

   71,3

   51,1

   -20,3

   -20,2

   -3,2

   Administrativ Organisation

   439,4

   474,0

   433,4

   -6,0

   -40,6

   5,9

   Beredskab og Ejendomme

   65,5

   68,7

   67,5

   2,1

   -1,2

   0,2

   Serviceudgifter i alt

   576,2

   614,0

   552,0

   -24,2

   -62,0

   2,9

    

   På driften forventes der mindreudgifter på udvalgets tre politikområder målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2018.

    

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   *FVR = forventet regnskab

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. september

   Til oprindeligt budget (kol 1)

   Til korr. budget (kol. 2)

   *FVR 30.6 og 30.9 (minus = mindreudg pr. 30.9)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   -1,1

   -8,1

   -8,3

   -7,2

   -0,3

   0,3

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -76,1

   -89,8

   -38,1

   38,0

   51,7

   60,5

   Anlæg i alt

   -77,2

   -101,8

   -50,4

   26,9

   51,4

   60,8

    

    

   Finansiering mv.

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   *FVR = forventet regnskab

   Oprindeligt

   Korrigeret

   30. september

   Til oprindeligt budget (kol 1)

   Til korr. budget (kol. 2)

   *FVR 30.6 og 30.9 (minus = mindreudg pr. 30.9)

    

   1

   2

   3

   4

   5

    

   Finansiering mv.

    

    

    

    

    

    

   Renter, netto

   8,8

   -58,4

   -58,4

   -67,2

   0,0

   0,4

   Alment boligbyggeri

   36,4

   72,6

   62,6

   26,2

   -10,0

   6,2

   Øvrige finansforskydninger

   5,4

   59,7

   72,1

   66,7

   12,4

   4,2

   Afdrag på lån

   81,1

   82,9

   81,6

   0,5

   -1,3

   -1,0

   Optagelse af lån

   -47,3

   -47,3

   -47,3

   0,0

   0,0

   0,0

   Tilskud og udligning

   -1.537,5

   -1.537,5

   -1.478,0

   59,5

   59,5

   -4,9

   Skatter

   -4.319,9

   -4.319,9

   -4.325,2

   -5,4

   -5,4

   0,0

   Finansiering mv. i alt

   -5.773,0

   -5.747,9

   -5.692,6

   80,2

   55,3

   4,9

    

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg, finansiering i alt

   -5.274,0

   -5.235,7

   -5.191,1

   82,9

   44,7

   68,6

    

    

   I bilag nr. 1. er der detaljeret redegjort for afvigelserne.

    

   Bevillinger

   Der er i bilag nr. 2 redegjort for de områder under Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor der søges om bevilling i forbindelse med budgetopfølgningen.

    

   Flytning af budget mellem politikområder

   Omplaceringer af budgetbeløb mellem udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 3.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2018 - alle områder (bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. pr. 31. marts, 30. juni og 30. sept. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 30. sept. 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   I forhold til den seneste opfølgning (pr. 30. juni) er det især under driften på overførselsudgifterne samt på anlægsudgifterne, der er større ændringer i skønnet for årsresultatet.

    

   Der er styr på serviceudgifterne, idet de holder sig inden for det korrigerede budget.

    

   Med det forventede regnskabsresultat vil byrådets 3 overordnede økonomiske målsætninger blive indfriet. De 3 økonomiske målsætninger er niveauet for hhv. den gennemsnitlige likviditet, overskud før anlæg og afdrag mv. samt det skattefinansierede anlægsniveau. For alle 3 målsætninger gælder for 2018, at de som minimum skal udgøre 200 mio. kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår efter indstilling fra udvalgene,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de i bilag nr. 6 indstillede omplaceringer mellem politikområderne.

    

   Endvidere foreslår kommunaldirektøren, ligeledes efter indstilling fra udvalgene, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018 godkendes, herunder

    

   3. at der gives tillægsbevillinger på i alt 86.580.000 kr. (nettoudgift) i 2018 samt 640.000 kr. i 2019 jfr. specifikation i bilag nr. 5,

    

   4. at udgiften på 86.580.000 kr. i 2018 og 640.000 kr. i 2019 finansieres af kassebeholdningen,

    

   5. at der gives en lånebevilling på 47.300.000 kr. med rådighedsbeløb (indtægt) i 2018, og

    

   6. at indtægten på 47.300.000 kr. i 2018 finansieres af det på budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb til hjemtagelse af nye lån.

  • Beslutning i Byrådet den 21-11-2018

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Johannes Vesterby, N. J. Ottesen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-11-2018

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført i 2.-6. ”at”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2018 for Viborg Kommune.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget (som er det budget, de budgetansvarlige forventes at overholde).

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget tillagt evt. omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra tidligere år).

    

   Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (på driften på politikområde-niveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i nedenstående tabel 1.

    

   I bilag nr. 2 er de væsentligste hovedposter i resultatopgørelse kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

   Tabel 1, resultatopgørelse pr. 30. sept. 2018

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

    30. sept.

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    

   Skatter og generelle tilskud

   -5.857,3

   -5.857,3

   -5.803,2

   54,1

   54,1

   -4,9

   1

    

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.187,2

   4.300,1

   4.195,0

   7,7

   -105,1

   -9,0

   2

   Overførselsudgifter

   1.433,1

   1.432,6

   1.400,7

   -32,4

   -31,9

   -21,3

   3

   Driftsudgifter i alt

   5.620,4

   5.732,7