Byrådet - Referat fra mødet den 24-01-2018

Referat

 • 1 Repræsentant til Gudenåkomitéen - det politiske forum
  • Resume

   Der er indgået politisk aftale om at ændre den på byrådets konstituerende møde foretagne udpegning til Gudenåkomitéen – det politiske forum.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at Kai O. Andersen. udpeges som medlem af Gudenåkomiteen for indeværende byrådsperiode i stedet for Allan Clifford Christensen.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

    

   Herudover godkendes det, at Elo Nielsen udpeges som suppleant for byrådsperioden i stedet for Claus Clausen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 54) blev Allan Clifford Christensen udpeget som Viborg Kommunes repræsentant i Gudenåkomitéen – det politiske forum.

    

   Der er efterfølgende mellem Venstres og SF´s byrådsgrupper indgået aftale om, at Kai O. Andersen erstatter Allan Clifford Christensen som Viborg Kommunes repræsentant i Gudenåkomitéen.  

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Repræsentant til Limfjordsrådet - det politiske Forum
  • Resume

   Der er indgået politisk aftale om at ændre den på byrådets konstituerende møde foretagne udpegning til Limfjordsrådet – det politiske forum.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at Kurt Johansen udpeges som medlem af Limfjordsrådet for indeværende byrådsperiode i stedet for Kai O. Andersen.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

    

   Herudover godkendes det, at Claus Clausen udpeges som suppleant for byrådsperioden i stedet for Elo Nielsen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 53) blev Kai O. Andersen udpeget som Viborg Kommunes medlem til Limfjordsrådet – det politisk forum.

    

   Der er efterfølgende mellem Venstres og SF´s byrådsgrupper indgået aftale om, at Kurt Johansen erstatter Kai O. Andersen som Viborg Kommunes repræsentant i Limfjordsrådet. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Handicaprådet - udpegning af medlemmer
  • Resume

   Byrådet skal i henhold til de gældende vedtægter for Handicaprådet foretage udpegning af repræsentanter fra dels handicaporganisationerne og dels forvaltningen.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at indstillingerne fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer, Viborg og Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland vedrørende i alt 7 medlemmer og 7 personlige suppleanter i Handicaprådet godkendes, og

    

   2. at indstillingen fra direktionen om udpegning af 4 embedsmænd og 4 personlige suppleanter til Handicaprådet ligeledes godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet behandlede sagen på det konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 23)

    

   ”Af § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, at byrådet nedsætter et handicapråd. Ifølge samme bestemmelse rådgiver Handicaprådet byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

    

   Handicaprådet har derimod ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som Kommunen skal iværksætte, og byrådet er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet.

    

   Af vedtægterne for Handicaprådet i Viborg Kommune fremgår at rådet består af 14 medlemmer, hvoraf udpeges 7 medlemmer direkte af byrådet, 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 1 medlem efter indstilling fra Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland.

    

   Af de 7 medlemmer, som udpeges af byrådet, er de 3 hidtil udpeget blandt Byrådets medlemmer og de 4 blandt kommunens embedsmænd.

    

   For hvert medlem udpeges en suppleant.

    

   Der skal således vælges 3 byrådsmedlemmer til Handicaprådet samt 3 personlige suppleanter.

    

   Byrådet vil endvidere på et senere møde dels udpege 4 medlemmer fra Forvaltningen med personlige suppleanter og dels 7 medlemmer med personlige suppleanter efter indstilling fra handicaporganisationerne.”

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Danske Handicaporganisationer har indstillet følgende medlemmer og personlige suppleanter til Handicaprådet. Som det fremgår ønsker Danske Handicaporganisationer at to af suppleanterne fungerer som suppleant for flere medlemmer. 

    

   Medlem:

   Personlig suppleant:

   Ulla Serup Thomsen

   Spangsbjerg have 27

   8800 Viborg

   Orla Annexgaard

   Liseborg Bakke 36

   8800 Viborg

   Runa Dorph-Petersen

   Houlkærvej 12, 2. th.

   8800 Viborg

   Dorte Høj

   Lærkevej 32

   8800 Viborg

   Susanne Bülow Andersen

   Herningvej 30, Hald Ege

   8800 Viborg

    

    

   Henning Hansen

   Gillebakken 26

   8830 Tjele

    

   Marius Kristensen

   Havrevej 2

   8840 Rødkærsbro

   Jacob Lynnerup

   Østervang st. th.

   8840 Rødkærsbro

    

   Ole Hjorth Mogensen

   Seglen 23

   8800 Viborg

   Henning Lausen

   Asmild Eng 5

   8800 Viborg

    

   Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland har indstillet følgende som medlem og suppleant af Handicaprådet:

    

   Medlem:

   Suppleant

   Knud Gaarn-Larsen

   Kingosvej 56, Frederiks

   7470 Karup

    

   Anders K. Kristensen

   Vesterled 14 

   8800 Viborg

    

    

   Direktionen har endvidere indstillet følgende 4 embedsmænd med personlige suppleanter som medlemmer af Handicaprådet:

    

   Medlem:

   Personlig suppleant:

   Socialchef Ulrik Johansen

   Souschef Rie Andersen

   Teamleder Chalotte Lomholdt

   Institutionsleder Trine Würtz Hansen

   Ingeniør Jesper Hoelgaard

   Arkitekt Peter Bertelsen

   Borgerguide Susanne Bendtsen

   Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ligestillingslovens § 10 a indeholder følgende bestemmelse af betydning for de tilfælde, hvor byrådet foretager udpegning efter indstilling fra eksterne organisationer:

    

   For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

    

   Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

    

   Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

    

   Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.

    

   De organisationer, som har foretaget indstilling i sagen, er forinden gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a.

 • 4 Det Grønne Råd
  • Resume

    

   Sagen omhandler ændret udpegning af Viborg Kommunes repræsentanter i Det Grønne Råd med henblik på at disse i overensstemmelse med hidtidig praksis udgøres af byrådsmedlemmer.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at Stine Damborg Hust udpeges som medlem af Det Grønne Råd for indeværende byrådsperiode i stedet for Børge Knudsen.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 (sag nr. 51) blev Børge Knudsen (B) udpeget som et af Viborg Kommunes i alt 2 medlemmer i Det Grønne Råd. Det andet medlem er Kai O. Andersen (F).

    

   Efter hidtidig praksis har Viborg Kommunes repræsentanter i Det Grønne Råd bestået af byrådsmedlemmer, og derfor foreslås der en ændring i den på det konstituerende møde foretagne udpegning, således at Stine Damborg Hust (C) indtræder i stedet for Børge Knudsen.

    

   Det bemærkes, at Børge Knudsen har erklæret sig indforstået med at udtræde af Det Grønne Råd.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 5 Bevillingsnævnet - udpegning af arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter
  • Resume

   Byrådet skal foretage udpegning af en repræsentant fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside i restaurationsbranchen til Bevillingsnævnet.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at Frank Kudal, Mønsted (repræsentant for Horesta) og Kasper Terkelsen, Viborg (repræsentant for 3F) udpeges som medlemmer af Bevillingsnævnet for indeværende byrådsperiode.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På Byrådets konstituerende møde den 13. december 2013 (sag nr. 21) blev der udpeget 4 byrådsmedlemmer til Bevillingsnævnet i Viborg Kommune.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Bevillingsnævnet i Viborg Kommune består af 7 medlemmer. Udover de 4 byrådsmedlemmer er politidirektøren (Midt- og Vestjyllands Politi) ifølge restaurationslovens § 10 medlem af nævnet.

    

   Endelig har branchens arbejdsgiverside (Horesta) og medarbejderside (3F) efter hidtidig praksis været repræsenteret i nævnet med hver 1 repræsentant.

    

   Horesta har foreslået, at direktør Frank Kudal, Mønsted fortsætter med at repræsentere arbejdsgiversiden i Bevillingsnævnet.

    

   3F har foreslået, at næstformand i 3F Kasper Terkelsen indtræder som medlem.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ligestillingslovens § 10 a indeholder følgende bestemmelse af betydning for de tilfælde, hvor byrådet foretager udpegning efter indstilling fra eksterne organisationer:

    

   For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

    

   Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

    

   Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

    

   Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.

    

   De organisationer, som har foretaget indstilling i sagen, er forinden gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a. Horesta har i den forbindelse oplyst, at det ikke har været muligt at finde kvalificerede kandidater af begge køn, mens 3F har oplyst, at de foretrækker at Kasper Terkelsen udpeges uden at fremkomme med alternativer.

    

   Det bemærkes, at da bevillingsnævnet træffer konkrete afgørelser finder muligheden for at undlade at besætte posterne i § 10 a, stk. 3, ikke anvendelse, jf. stk. 4.

 • 6 Huslejenævnet - udpegning af medlemmer og fastsættelse af vederlag
  • Resume

   Byrådet skal til huslejenævnet udpege to faste medlemmer med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant.

    

   Byrådet skal samtidig tage stilling til størrelsen af vederlaget til nævnets formand og nævnets medlemmer og vederlaget til suppleanter for forannævnte.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at følgende medlemmer og suppleanter vælges til huslejenævnet for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2022:

    

   Nævnsmedlem

   Suppleant

   Mogens Blæsild (genvalg)
   som udlejerrepræsentant

   Hanne Sørensen (genvalg)

   Karsten Hunskjær Gravesen (genvalg)
   som lejerrepræsentant

   Denise Ploug Jensen (nyvalg)

   Gitte Ranneberg Skaarup (genvalg)
   som socialt sagkyndig (uden stemmeret)

   Susanne Andreasen (genvalg)

    

   2. at vederlagene til formanden for huslejenævnet og hvert af de to medlemmer af huslejenævnet fastsættes, og

    

   3. at suppleanter ved deltagelse i huslejenævnets møder modtager mødediæt.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at følgende medlemmer og suppleanter vælges til huslejenævnet for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2022:

    

   Nævnsmedlem

   Suppleant

   Mogens Blæsild (genvalg)
   som udlejerrepræsentant

   Hanne Sørensen (genvalg)

   Karsten Hunskjær Gravesen (genvalg)
   som lejerrepræsentant

   Denise Ploug Jensen (nyvalg)

   Gitte Ranneberg Skaarup (genvalg)
   som socialt sagkyndig (uden stemmeret)

   Susanne Andreasen (genvalg)

    

   2. at vederlaget til formanden for huslejenævnet forhøjes til 54.000 kr. årligt og til hvert af de to medlemmer af huslejenævnet til 24.000 kr. årligt, og

    

   3. at suppleanter ved deltagelse i huslejenævnets møder modtager mødediæt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet traf på sit konstituerende møde 13. december 2017 (sag nr. 25) beslutning om at indstille Mogens E. Andersen som formand for huslejenævnet med Bent Pedersen som suppleant.

    

   Inddragelse og høring

   Der er i henhold til boligreguleringslovens § 36, stk. 3, modtaget indstilling af medlem til huslejenævnet fra Viborg Udlejerforening samt fra LLO Viborg og fra Danske Lejere i Viborg.

    

   Viborg Udlejerforening indstiller Mogens Blæsild, Viborg som medlem med Hanne Sørensen, Viborg som suppleant.

    

   Da der vurderes at være to større lejerforeninger i Viborg kommune, er der indhentet indstillinger fra både lejerforeningen LLO Viborg og lejerforeningen Danske Lejere i Viborg.

    

   Lejerforeningen LLO Viborg indstiller Karsten Hunskjær Gravesen, Viborg som medlem med Denise Ploug Jensen, Brabrand som suppleant.

    

   Lejerforeningen Danske Lejere i Viborg indstiller Nicoline Mia Hansen, Viborg som medlem med Inger Bang Jørgensen, Viborg som suppleant. Med henvisning til ligestillingslovens krav om indstilling af både en mand og en kvinde har Danske Lejere Viborg indstillet Karsten Gylling, Skive som alternativ til de foranstående.

    

   Beskrivelse

   Nævnets sammensætning

   Huslejenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det private udlejningsbyggeri, i det omfang nævnet er tillagt kompetence hertil i lejelovgivningen.

    

   Efter boligreguleringslovens § 36, stk. 1, består et huslejenævn af en formand og to andre medlemmer.

    

   Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

    

   De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Begge skal være kendt med huslejeforhold, og de fungerer som henholdsvis udlejerrepræsentant og lejerrepræsentant i nævnet.

    

   Endvidere skal huslejenævnet i husordenssager, der er omfattet af lejelovens kap. XII A, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af byrådet, og har hidtil været en embedsmand fra kommunen med særligt kendskab til det sociale område.

    

   Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

    

   Valg af medlemmer

   Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra Viborg Udlejerforening af Mogens Blæsild med Hanne Sørensen som suppleant følges, idet de forannævnte i den forudgående 4-årige periode har fungeret som henholdsvis medlem og suppleant af huslejenævnet, og dermed har erfaring med nævnsarbejdet.

    

   Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra LLO Viborg af Karsten Hunskjær Gravesen med Denise Ploug Jensen som suppleant følges, idet Karsten Hunskjær Gravesen i den forudgående 4-årige periode har fungeret som medlem af huslejenævnet, og dermed har erfaring med nævnsarbejdet.

    

   Det bemærkes, at mens det i denne sag vedr. huslejenævnet foreslås, at lejerrepræsentationen varetages af LLO Viborg, lægges der i den tilsvarende sag på dagens møde vedr. beboerklagenævnet op til, at lejersiden i dette nævn besættes af repræsentanter for Lejerforeningen Danske Lejere i Viborg.

    

   Endeligt foreslår forvaltningen genvalg af Gitte Ranneberg Skaarup, afdelingsleder for psykiatri bostøtte og kontaktsteder i Viborg Kommune, og Susanne Andreasen, afdelingsleder for bostøtte handicap i Viborg Kommune, der siden november 2015 har været henholdsvis socialt sagkyndig og suppleant i nævnet.

    

   Fastsættelse af vederlag

   I henhold til boligreguleringslovens § 38 har formanden, de to faste medlemmer og suppleanterne for det hidtidige huslejenævn modtaget vederlag for deres nævnsarbejde.

    

   Formanden har som vederlag modtaget 45.000 kr. pr. år, mens de to faste medlemmer hver har modtaget et årligt vederlag på 20.000 kr.

    

   Spørgsmålet om mulig regulering af vederlaget har i den forrige periode været rejst af nævnets medlemmer, idet størrelsen af vederlag til henholdsvis formand og de to medlemmer har været uændret siden 1. januar 2007.

    

   I perioden 2007 til 2017 har ændringen i nettoprisindekset (opgjort af Danmarks Statistik) været på ca. 18 %. Antallet af sager for huslejenævnet har i samme periode med få undtagelser ligget på 40-60 sager om året. Antallet af sager forventes også i de kommende år at ligge på samme eller let øget niveau.

    

   En mulighed kunne derfor være, at øge vederlaget med 20 %, således at der fremover ydes formanden for huslejenævnet et årligt vederlag på 54.000 kr., og at der ydes hver de to medlemmer af huslejenævnet et årligt vederlag på 24.000 kr. Denne forhøjelse vil også delvist tage højde for den forventede ændring i nettoprisindekset i den kommende funktionsperiode.

    

   Forvaltningen foreslår, at suppleanter i lighed med tidligere praksis gives mødediæt. Pr. 1. januar 2018 udgør et mødediæt 420 kr. for deltagelse i et møde under 4 timers varighed og 840 kr. for deltagelse i et møde over 4 timers varighed.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Formand, medlemmer og suppleanter for det tidligere huslejenævn var udpeget for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.  

    

   For at undgå, at der ikke er et fungerende huslejenævn fra udløbet af en periode, og indtil der sker udpegning af medlemmer til huslejenævnet for den kommende periode, foreslår forvaltningen, at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2022.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den mulige forøgelse af vederlaget til formanden og de to medlemmer beløber sig til 17.000 kr. årligt. Forøgelsen kræver ikke en ny bevilling, da der er dækning for beløbet inden for budgettet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ligestillingslovens § 10 a indeholder følgende bestemmelse af betydning for de tilfælde, hvor byrådet foretager udpegning efter indstilling fra eksterne organisationer:

    

   For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

    

   Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

    

   Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

    

   Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.

    

   De organisationer, som har foretaget indstilling i sagen, er forinden gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a.

    

   Det bemærkes, at da huslejenævnet træffer konkrete afgørelser finder muligheden for at undlade at besætte posterne i § 10 a, stk. 3, ikke anvendelse, jf. stk. 4.

 • 7 Beboerklagenævnet - udpegning af medlemmer og fastsættelse af vederlag
  • Resume

   Byrådet skal til beboerklagenævnet udpege to faste medlemmer med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant.

    

   Byrådet skal samtidig tage stilling til størrelsen af vederlaget til nævnets formand og nævnets medlemmer og vederlaget til suppleanter for forannævnte.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at følgende medlemmer og suppleanter vælges til beboerklagenævnet for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2022:

    

   Nævnsmedlem

   Suppleant

   Anne Grethe Andersen (genvalg)
   som udlejerrepræsentant

   Preben Mikkelsen (genvalg)

   Ilse Annette Christensen (nyvalg)
   som lejerrepræsentant

   Karsten Gylling (nyvalg)

   Gitte Ranneberg Skaarup (genvalg)
   som socialt sagkyndig (uden stemmeret)

   Susanne Andreasen (genvalg)

    

   2. at vederlagene til formanden for beboerklagenævnet og hvert af de to medlemmer af beboerklagenævnet fastsættes, og

    

   3. at suppleanter ved deltagelse i beboerklagenævnets møder modtager mødediæt.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at følgende medlemmer og suppleanter vælges til beboerklagenævnet for perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2022:

    

   Nævnsmedlem

   Suppleant

   Anne Grethe Andersen (genvalg)
   som udlejerrepræsentant

   Preben Mikkelsen (genvalg)

   Ilse Annette Christensen (nyvalg)
   som lejerrepræsentant

   Karsten Gylling (nyvalg)

   Gitte Ranneberg Skaarup (genvalg)
   som socialt sagkyndig (uden stemmeret)

   Susanne Andreasen (genvalg)

    

   2. at vederlaget til formanden for beboerklagenævnet forhøjes til 12.000 kr. årligt og til hvert af de to medlemmer af beboerklagenævnet til 4.800 kr. årligt, og

    

   3. at suppleanter ved deltagelse i beboerklagenævnets møder modtager mødediæt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet traf på sit konstituerende møde 13. december 2017 (sag nr. 26) beslutning om at indstille Mogens E. Andersen som formand for beboerklagenævnet med Bent Pedersen som suppleant.

    

   Inddragelse og høring

   Der er i henhold til almenlejelovens § 97, stk. 3, 1. pkt., modtaget indstilling af medlem til beboerklagenævnet fra boligorganisationerne i Viborg (Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Boligselskabet Viborg Amt) samt fra LLO Viborg og fra Danske Lejere i Viborg.

    

   Boligorganisationerne i Viborg indstiller Anne Grethe Andersen, Viborg som medlem med Preben Mikkelsen, Viborg som suppleant.

    

   Da der vurderes at være to større lejerforeninger i Viborg kommune, er der indhentet indstillinger fra både lejerforeningen LLO Viborg og lejerforeningen Danske Lejere i Viborg.

    

   Lejerforeningen LLO Viborg indstiller Denise Ploug Jensen, Brabrand som medlem med Paul Erik Pedersen, Viborg som suppleant.

    

   Lejerforeningen Danske Lejere i Viborg indstiller Ilse Annette Christensen, Viborg som medlem med Vivi Christiansen, Viborg som suppleant. Med henvisning til ligestillingslovens krav om indstilling af både en mand og en kvinde har Danske Lejere i Viborg indstillet Karsten Gylling, Skive som alternativ til de foranstående.

    

   Beskrivelse

   Nævnets sammensætning

   Beboerklagenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det almene udlejningsbyggeri, i det omfang nævnet er tillagt kompetence hertil i den almene lejelovgivning.

    

   Efter almenlejelovens § 97, stk. 1, består et beboerklagenævn af en formand og to andre medlemmer.

    

   Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

    

   De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og almene boligorganisationer i kommunen. Begge skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold, og de fungerer som henholdsvis udlejerrepræsentant og lejerrepræsentant i nævnet.

    

   Endvidere skal beboerklagenævnet i husordenssager, der er omfattet af almenlejelovens kap. 13, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af byrådet, og har hidtil været en embedsmand fra kommunen med særligt kendskab til det sociale område.

    

   Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

    

   Valg af medlemmer

   Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra boligorganisationerne i Viborg af Anne Grethe Andersen som medlem med Preben Mikkelsen som suppleant følges, idet de forannævnte i den forudgående 4-årige periode har fungeret som henholdsvis medlem og suppleant af beboerklagenævnet, og dermed har erfaring med nævnsarbejdet.

    

   Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra Danske Lejere i Viborg af Ilse Annette Christensen som medlem med Karsten Gylling som suppleant følges, idet Ilse Annette Christensen i den forudgående 4-årige periode har fungeret som suppleant i beboerklagenævnet, og dermed har erfaring med nævnsarbejdet. Karsten Gylling foreslås som suppleant af hensyn til kønsfordelingen i nævnet.

    

   Det bemærkes, at mens det i denne sag vedr. beboerklagenævnet foreslås, at lejerrepræsentationen varetages af Danske Lejere i Viborg, lægges der i den tilsvarende sag på dagens møde vedr. huslejenævnet op til, at lejersiden i dette nævn besættes af repræsentanter for LLO Viborg.

    

   Endeligt foreslår forvaltningen genvalg af Gitte Ranneberg Skaarup, afdelingsleder for psykiatri bostøtte og kontaktsteder i Viborg Kommune, og Susanne Andreasen, afdelingsleder for bostøtte handicap i Viborg Kommune, der siden november 2015 har været henholdsvis socialt sagkyndig og suppleant i nævnet.

    

   Fastsættelse af vederlag

   I henhold til almenlejelovens § 99 har formanden, de to faste medlemmer samt suppleanterne for det hidtidige beboerklagenævn modtaget vederlag for deres nævnsarbejde.

    

   Formanden har som vederlag modtaget 10.000 kr. pr. år, mens de to faste medlemmer hver har modtaget et årligt vederlag på 4.000 kr.

    

   Spørgsmålet om mulig regulering af vederlaget har i den forrige periode været rejst af nævnets medlemmer, idet størrelsen af vederlag til henholdsvis formand og de to medlemmer har været uændret siden 1. januar 2007.

    

   I perioden 2007 til 2017 har ændringen i nettoprisindekset (opgjort af Danmarks Statistik) været på ca. 18 %. Antallet af sager for beboerklagenævnet har i samme periode med få undtagelser ligget på 6-10 sager om året. Antallet af sager forventes også i de kommende år at ligge på samme eller let øget niveau.

    

   En mulighed kunne derfor være, at øge vederlaget med 20 %, således at der fremover ydes formanden for beboerklagenævnet et årligt vederlag på 12.000 kr., og at der ydes hver de to medlemmer af beboerklagenævnet et årligt vederlag på 4.800 kr. Denne forhøjelse vil også delvist tage højde for den forventede ændring i nettoprisindekset i den kommende funktionsperiode.

    

   Forvaltningen foreslår, at suppleanter i lighed med tidligere praksis gives mødediæt. Pr. 1. januar 2018 udgør et mødediæt 420 kr. for deltagelse i et møde under 4 timers varighed og 840 kr. for deltagelse i et møde over 4 timers varighed.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Formand, medlemmer og suppleanter for det tidligere beboerklagenævn var udpeget for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.

    

   For at undgå, at der ikke er et fungerende beboerklagenævn fra udløbet af en periode, og indtil der sker udpegning af medlemmer til beboerklagenævnet for den kommende periode, foreslår forvaltningen, at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2022.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den mulige forøgelse af vederlaget til formanden og de to medlemmer beløber sig til 3.600 kr. årligt. Forøgelsen kræver ikke en ny bevilling, da der er dækning for beløbet inden for budgettet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ligestillingslovens § 10 a indeholder følgende bestemmelse af betydning for de tilfælde, hvor byrådet foretager udpegning efter indstilling fra eksterne organisationer:

    

   For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

    

   Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

    

   Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

    

   Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.

    

   De organisationer, som har foretaget indstilling i sagen, er forinden gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a.

    

   Det bemærkes, at da beboerklagenævnet træffer konkrete afgørelser, finder muligheden for at undlade at besætte posterne i § 10 a, stk. 3, ikke anvendelse, jf. stk. 4.

 • 8 Mødeliste for byrådet
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt byrådet på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at byrådet tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 9 Tilpasning af budgettet til ny udvalgsstruktur og opgavefordeling mellem udvalg
  • Resume

   Med udgangspunkt i den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægten er der udarbejdet forslag til, hvordan drifts- og anlægsbudgetterne kan fordeles mellem udvalg. Herunder er der udarbejdet drifts- og anlægsbudget for det nye Landdistriktsudvalg. I samme forbindelse kan opdelingen af bevillingsniveauet i politikområder overvejes, og der er beskrevet nogle muligheder for sammenlægning af politikområder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at driftsbudgettet tilrettes efter den nye udvalgsstruktur, jf. bilag nr. 1,

    

   2. at driftsbudgettet for Landdistriktsudvalget udgør 2,5 mio. kr. i 2018-21,

    

   3. at finansieringen delvist sker ved overførsel af 1,5 mio. kr. fra politikområdet ”kultur” i 2018-21 og 1,0 mio. kr. fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation i 2019-21,

    

   4. at der afsættes budget på 900.000 kr. til aflønning af chefstilling på politikområdet ”administrativ organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   5. at finansieringen delvist sker ved overførsel af 250.000 kr. i 2019 og 900.000 kr. i 2020-21 fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation,

    

   6. at resterende finansiering sker ved overførsel af 1,9 mio. kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019 vedr. forventede mindreforbrug på centrale konti i forbindelse med årsregnskabet for 2017,

    

   7. at mindreudgifter vedr. den resterende del af budgettet under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på 100.000 kr. i 2020 og 2021 tilgår kassen, og

    

   8. at forslag til sammenlægning af politikområder godkendes, jf. forslag A-F i bilag nr. 2.

    

   Herudover foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   9. om det ved tilretningen af anlægsbudgettet efter den nye udvalgsstruktur, jf. bilag nr. 3, skal indgå, at en del af puljen til byfornyelse i mindre byer skal anvendes i Bjerringbro og derved forblive under Teknisk Udvalg i stedet for, at det fulde beløb overføres til Landdistriktsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at driftsbudgettet tilrettes efter den nye udvalgsstruktur, jf. bilag nr. 1,

    

   2. at driftsbudgettet for Landdistriktsudvalget udgør 2,5 mio. kr. i 2018-21,

    

   3. at finansieringen delvist sker ved overførsel af 1,5 mio. kr. fra politikområdet ”kultur” i 2018-21 og 1,0 mio. kr. fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation i 2019-21,

    

   4. at der afsættes budget på 900.000 kr. til aflønning af chefstilling på politikområdet ”administrativ organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   5. at finansieringen delvist sker ved overførsel af 250.000 kr. i 2019 og 900.000 kr. i 2020-21 fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation,

    

   6. at resterende finansiering sker ved overførsel af 1,9 mio. kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019 vedr. forventede mindreforbrug på centrale konti i forbindelse med årsregnskabet for 2017,

    

   7. at mindreudgifter vedr. den resterende del af budgettet under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på 100.000 kr. i 2020 og 2021 tilgår kassen,

    

   8. at forslag til sammenlægning af politikområder godkendes, jf. forslag A-F i bilag nr. 2, og

    

   9. at tilretningen af anlægsbudgettet efter den nye udvalgsstruktur sker som anført i bilag nr. 3, hvorved Landdistriktsudvalgets anlægsbudget bliver 10,7 mio. kr. i 2018, 13,2 mio. kr. i 2019, 12,4 mio. kr. i 2020 og 6,3 mio. kr. i 2021.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede endvidere, at helhedsplanen for Bjerringbro indgår i den videre budgetlægning og tages op på næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Med konstitueringsaftalen for det nye byråd den 23. november 2017 blev der aftalt ændringer af udvalgsorganiseringen, som får betydning for, hvordan driftsbudgettet og anlægsbudgettet skal fordeles mellem udvalg.

    

   Opgavefordelingen mellem de nye udvalg er yderligere beskrevet i den nye styrelsesvedtægt, som byrådet vedtog den 20. december 2017 (sag nr. 1). Styrelsesvedtægten giver mere præcise anvisninger på, hvordan budgetterne skal fordeles.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Med udgangspunkt i styrelsesvedtægten er der nedenfor udarbejdet forslag til, hvordan budgetterne kan fordeles.

    

   Driftsbudgettets fordeling på udvalg og politikområder

   De besluttede ændringer i udvalgsorganiseringen betyder, at flere af de politikområder, som udgør bevillingsniveauet, skifter udvalg. Efter de vedtagne økonomistyringsprincipper giver byrådet driftsbevillinger på politikområdeniveau frem for på udvalgsniveau. Politikområderne binder bevillingerne på den måde, at udvalgene skal spørge byrådet hver gang, der omprioriteres mellem politikområder. Inden for politikområderne kan udvalgene derimod frit beslutte, hvad budgettet anvendes til med respekt for de vedtagne budgetforudsætninger.

    

   Der er udarbejdet en ny bevillingsoversigt, som viser, hvilke politikområder der hører under hvilke udvalg, og hvad budgettet er på de enkelte politikområder. Bevillingsoversigten kan ses som bilag nr. 1. Der er heri indarbejdet konsekvensrettelser i forhold til konstitueringsaftalen og styrelsesvedtægten. Følgende ændringer er indarbejdet med hensyn til placering af politikområder:

   • Socialområdet og sundhedsområdet flyttes til det nye Social- og Sundhedsudvalg.
   • Ældreområdet flyttes til det nye Ældre- og Aktivitetsudvalg.
   • Beskæftigelsestilbud, arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og pensioner og boligstøtte flyttes til det nye Beskæftigelsesudvalg.

    

   Udover at flytte hele politikområder til de nye udvalg, sker der følgende budgetomplaceringer mellem politikområder, som er indarbejdet i bevillingsoversigten:

   • Budgettet for STU på (netto) -237.000 kr. flyttes fra socialområdet til beskæftigelsestilbud.
   • Budgettet for indsats for veteraner på 1,0 mio. kr. flyttes fra socialområdet til beskæftigelsestilbud.
   • Budgettet på 1,5 mio. kr. vedr. årets lokalområde og tilskud til drift og vedligehold af forsamlingshuse flyttes fra kultur til landdistrikter, jf. tabel 1 nedenfor.

    

   Der er udarbejdet et notat, som beskriver nogle yderligere muligheder for at sammenlægge politikområder, såfremt der er et politisk ønske herom. I notatet, der kan ses som bilag nr. 2, ses i tabel 1 eksempel på, hvordan bevillingsoversigten vil se ud, hvis disse sammenlægninger foretages.

    

   Landdistriktsudvalgets driftsbudget

   Med den nye udvalgsorganisering oprettes et nyt Landdistriktsudvalg. Efter styrelsesvedtægten forvalter Landdistriktsudvalget opgaverne årets lokalområde og tilskud til drift og vedligehold af forsamlingshuse. Det betyder, at følgende budgetbeløb kan overføres fra politikområdet ”kultur” til politiområdet ”landdistrikter”:

    

   Tabel 1. Flytning af budget fra kultur til landdistrikter

   (i 1.000 kr.)

   Budget 2018-21

   Årets lokalområde

   154

   Forsamlingshuse, selvejende 

   1.181

   Forsamlingshuse, egne

   168

   I alt *

   1.503

   * Budget for Sønderbro forsamlingshus på 13.000 kr. og liv i forsamlingshusene på 52.000 kr. er ikke medtaget.

    

   Budgetbeløbet på 1,5 mio. kr. er indarbejdet i fordelingen i bilag nr. 1. Foruden dette budgetbeløb, skal der tages stilling til, hvor stort et driftsbudget Landdistriktsudvalget skal have til at løse de øvrige opgaver, som udvalget forvalter ifølge styrelsesvedtægten:

   • Udarbejdelse af en Landdistriktspolitik med henblik på at understøtte og udvikle oplandet til Viborg by via særlige initiativer.
   • Udarbejdelse af Strategi for borgerinvolvering i det lokale demokrati.
   • Katalysator for understøttelse af borgerinitiativer, herunder borgerguide samt initiativpulje, hvorfra der kan ydes mindre tilskud til opstart af borgerinitiativer, konsulentbistand, mødevirksomhed, borgerportal m.v.
   • Ansvar for område- og byfornyelse i landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere i hele Viborg Kommune.
   • Understøtte og indgå i dialogprocesser med henblik på opsamling af synspunkter og holdninger i forbindelse med øvrige udvalgs områder, herunder eksempelvis komme med forslag til øvrige udvalg vedr. Kommuneplanens byskitser, kollektiv trafik, IT-infrastruktur (herunder bredbånd og mobiltelefoni), cykelstier, markedsføring, turisme, initiativer til øget bosætning m.m.
   • Udvikle og udarbejde forslag til forsøg med styringsformer og fællesskaber, herunder eksempelvis landsbypedeller, foreningssamarbejde, klyngesamarbejde m.m.
   • Møder og dialog med diverse fora i landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere, herunder Viborg Landsbysammenslutning og andre landsbysamarbejder m.v.

    

   Det foreslås, at Landdistriktsudvalget udover 1,5 mio. kr. til årets lokalområde og forsamlingshuse får et driftsbudget på 1 mio. kr. til udvalgets øvrige driftsopgaver. Forslaget ses i tabellen nedenfor.

    

   Tabel 2. Budgetforslag for Landdistriktsudvalget

   (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Årets lokalområde og forsamlingshuse

   1.500

   1.500

   1.500

   1.500

   Øvrige opgaver (ikke disponeret)

   1.000

   1.000

   1.000

   1.000

   I alt

   2.500

   2.500

   2.500

   2.500

    

   I en anden sag på dagens møde foreslås, at der oprettes en chefstilling, der skal betjene Landdistriktsudvalget. Lønudgiften hertil tillægges Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget under politikområdet ”administrativ organisation”. Finansieringen af både chefstilling og Landdistriktsudvalgets budget fremgår af tabel 3.

    

   Tabel 3. Finansiering af Landdistriktsudvalgets budget til øvrige opgaver samt chefstilling

   (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Mindreudgift ved nedlæggelse af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (UUHI)

   -2.000

   -2.000

   -2.000

   -2.000

   Disponeret af UUHI"s budget

   2.000

   750

   0

   0

   Chefstilling (administrativ organisation)

   900

   900

   900

   900

   Budget til Landdistriktsudvalget

   (øvrige opgaver, jf. tabel 2)

   1.000

   1.000

   1.000

   1.000

   Overførsel fra regnskab 2017

   -1.900

   -650

   0

   0

   I alt

   0

   0

   -100

   -100

    

   Finansieringen sker ved at overføre budget fra Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (UUHI), som nedlægges med den nye konstitueringsaftale. Der er dog disponeret af UUHI’s budget i 2018 og 2019 til diverse tilskud og projekter. Budget til disse formål vil kunne flyttes til politikområdet ”politisk organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget. I forbindelse med årsregnskabet for 2017 laves en endelig opgørelse af, hvor meget der kan overføres.

    

   Resterende finansiering i 2018 og 2019 vil kunne ske ved at anvende forventede mindreforbrug på centrale konti i 2017, som kan overføres til 2018 i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet for 2017. Det samlede finansieringsforslag betyder, at der lægges 100.000 kr. i kassen i 2020 og 2021.

    

   Anlægsbudgettet

   Der er udarbejdet forslag til ny investeringsoversigt, som viser, hvilke anlægsprojekter, der hører under hvilke udvalg. Investeringsoversigten kan ses som bilag nr. 3. Der er her tale om konsekvensrettelser i forhold til styrelsesvedtægten. Placeringen af følgende puljer kan kræve en nærmere politisk drøftelse:

    

   Under det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg er der en pulje til mindre anlægsbehov på 1 mio. kr. årligt. Denne pulje er i forslaget til investeringsoversigt placeret under Social- og Sundhedsudvalget.

    

   Landdistriktsudvalget har efter styrelsesvedtægten ansvar for område- og byfornyelse i landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere i hele Viborg Kommune. Landdistriktsudvalget kan derved overtage følgende puljer, hvilket er indarbejdet i investeringsoversigten:

   • Bycenter Karup
   • Områdefornyelser i Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro og Klejtrup
   • Pulje til områdefornyelse
   • Pulje til landsbyfornyelse
   • Byfornyelse mindre byer

    

   Puljen til områdefornyelse er i 2018 planlagt anvendt til stier, som hører under Teknisk Udvalg ifølge styrelsesvedtægten. Derfor foreslås det, at budgetbeløbene fra 2019-21 overføres til Landdistriktsudvalget. Denne deling følger af budgetforliget, hvori det blev aftalt, at de ekstra tilførte midler både kan anvendes til områdefornyelse/byfornyelse og cykelstier.

    

   Puljen til byfornyelse i mindre byer anvendes pt. også til byfornyelse i Bjerringbro, som har over 3.000 indbyggere. Det foreslås, at det drøftes, om en del af puljen skal forblive under Teknisk Udvalg til at dække planlagte projekter i Bjerringbro.

    

   Det foreslås, at rammebeløb til byfornyelse og boligforbedring fortsat hører under Teknisk Udvalg, idet denne pulje anvendes til bygningsforbedringer.

    

   Noget af Landdistriktsudvalgets anlægsbudget er allerede disponeret til konkrete projekter, hvilket kan ses i bilag nr. 3. De puljer, som udvalget overtager, er ikke disponeret til konkrete projekter. I tabellen nedenfor opgøres det, hvor meget af budgettet der henholdsvis er disponeret og ikke-disponeret.

    

   Tabel 4. Landdistriktsudvalgets anlægsbudget

   (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Disponeret til konkrete projekter (bruttoudgift)

   9.041

   5.384

   3.100

   920

   Indtægter til ovenstående

   -1.000

   -2.000

   -1.900

   -700

   Ikke disponerede puljer til områdefornyelse, landsbyfornyelse og byfornyelse (bruttoudgift)

   3.920

   11.030

   12.445

   6.060

   Indtægter til ovenstående

   -1.225

   -1.225

   -1.225

   0

   I alt

   10.736

   13.189

   12.420

   6.280

   * Pulje til byfornyelse i mindre byer er i opgørelsen medregnet under Landdistriktsudvalget. Det bemærkes, at områdefornyelse, Fjordklyngen, endnu ikke er givet som bevilling.

    

    

   Alternativer

   I bilag nr. 2 er der beskrevet nogle muligheder for at sammenlægge politikområder bl.a. en samling af arbejdsmarkeds- og overførselsområdet med pensioner og boligstøtte. Et alternativ kan være at bibeholde to politikområder, men adskille de udgifter, som kommunen særligt har mulighed for at påvirke, og de udgifter, som er mere vanskelige at påvirke.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Ændring af den administrative organisering som følge af ny udvalgsstruktur
  • Resume

   Den indgåede konstitueringsaftale afføder behov for ændringer af den administrative organisation. Der er i sagen forslag til placering af direktøransvaret for beskæftigelsesudvalget og landdistriktsudvalget samt oprettelse af en stilling som chef for landdistriktsudvikling.

    

   I sagen er der endvidere forslag om oprettelse af en stilling som viceskolechef.

    

   Ændringerne medfører ingen økonomiske konsekvenser, idet de kan finansieres inden for eksisterende budgetrammer.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ansvaret for politisk betjening og drift af beskæftigelsesområdet varetages af direktøren for Økonomi- og Personalestaben Klaus Christiansen,

    

   2. at arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil refererer til Klaus,

    

   3. at direktøransvaret for Landdistriktsudvalget varetages af direktøren for Kultur, Service & Events Lars Stentoft, og

    

   4. at der oprettes en stilling som chef for landdistriktsudvikling med reference til direktøren for Kultur, Service & Events.

    

   Kommunaldirektøren forelægger til orientering,

    

   5. at der oprettes en stilling som viceskolechef.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   6. at hidtidig praksis fastholdes, hvorefter kommunaldirektøren har kompetence til at fastlægge organisering på chefniveau, og at Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om ændringer heri.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført i 1. – 4. og 6. ”at”.

    

   Orienteringen i 5. ”at” blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den indgåede konstitueringsaftale definerer den kommende udvalgsstruktur for Viborg Kommune i perioden 2018-2021, herunder oprettelse af et Beskæftigelsesudvalg og et Landdistriktsudvalg.

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED forelægges de foreslåede ændringer af den overordnede administrative organisation på mødet den 19. januar 2018.

    

   Beskrivelse

   Direktionen har vedtaget, at direktører i Viborg Kommune som hovedregel ikke bør betjene mere end to stående udvalg. Det foreslås i forlængelse heraf, at Beskæftigelsesudvalget betjenes af Klaus Christiansen, og at Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget betjenes af Mette Andreassen.

    

   I den foregående byrådsperiode er Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, diverse råd under de to udvalg og fællesmøderne mellem samme blevet betjent af Mette Andreassen med sekretariatsbistand fra Sekretariatet, Job & Velfærd, og med sekretariatschefen som referent på møderne.

    

   Med den nye udvalgsstruktur har den administrative organisering været til drøftelse. De berørte MED-udvalg i stabene og i Job & Velfærd har drøftet 3 scenarier for administrativ organisering med henblik på kvalificering og præcisering af direktøransvaret for beskæftigelsesområdet.

    

   Direktionen behandlede sagen den 21. december 2017 og besluttede at indstille til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, at beskæftigelsesområdet forankres organisatorisk i samme direktørområde som Økonomi- og Personalestaben. Det betyder konkret, at

   • ansvar for politisk betjening og drift af beskæftigelsesområdet varetages af Klaus Christiansen,
   • arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil refererer til Klaus Christiansen,
   • der tilrettelægges endvidere en proces for øvrige konsekvenser for den administrative organisering, f.eks. placering af STU Viborg (Særlig Tilrettelagt Undervisning), som i dag er under socialchefen.

    

   Byrådet har besluttet pr. 1. januar 2018 at oprette et nyt landdistriktsudvalg, og direktøransvaret for Landdistriktsudvalget foreslås placeret hos direktøren for Kultur, Service & Events Lars Stentoft.

    

   Der oprettes en stilling som chef for landdistriktsudvikling, som besættes af den hidtidige chef for Personale og Organisation, Hanne Toksvig. Stillingen oprettes med finansiering inden for eksisterende budgetrammer, jf. anden sag på dagens møde (”Tilpasning af budgettet til ny udvalgsstruktur og opgavefordeling mellem udvalg”).

    

   Landdistriktsudvalget skal i høj grad arbejde på tværs af øvrige udvalg og forvaltninger. Direktionen behandlede den 4. januar 2018 et oplæg til den administrative betjening af Landdistriktsudvalget. Der oprettes en matrix/projektorganisation til at understøtte udvalgsområdet.

    

   Direktionen har endvidere besluttet, at der oprettes en ny stilling som viceskolechef. Skoleområdet har i de sidste år med indførelse af bl.a. skolereformen været i en rivende udvikling med stærkt fokus på børns læring. Med denne udvikling følger også en ledelse, som skal være tæt på samspillet mellem personale og børn. Denne ledelse og udvikling skal støttes af en skolechef, som er tættere på skolens hverdag og med til at skabe et fælles skolevæsen.

    

   Samtidig skal skolechefen også have fokus på ledelse i forhold til det politiske niveau og i forhold til de øvrige områder, som relateres til skolen og arbejdet med børn og unge.

    

   Der er 27 skoleledere som refererer direkte til skolechefen. Det skal der fortsat være, men der er behov for at give skolechefen det nødvendige rum for ledelse, hvorfor der ansættes en viceskolechef. Intentionen med at ansætte såvel en skolechef som en viceskolechef er at styrke understøttelsen og indsatsen i forhold til folkeskolen, herunder blandt andet initiativerne i ”Udfordringer til alle - uddannelse til flere”.

    

   Skolechefstillingen opslås til besættelse den 1. maj 2018, da nuværende chef går på pension. Herefter ansættes en viceskolechef med tiltrædelse 1. august 2018. Besættelsen af stillingen som viceskolechef sker efter ansættelsen af skolechefen, så denne kan være med til ansættelse af viceskolechefen. Skolechef og viceskolechef vil sammen udgøre et stærkt ledelsesteam, som kan understøtte en fortsat udvikling af Viborgs kommunale skolevæsen.

    

   Finansiering af stillingen sker fra konto 3 – skoleområdet med 300.000 kr. i 2018. Ved tredje budgetopfølgning i 2018 overføres midlerne til konto 6 for resten af 2018 og overslagsårene.  

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ændringerne vedrørende betjening af Beskæftigelsesudvalget og Landdistriktsudvalget træder i kraft pr. 1. januar 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 11 Forlængelse af lejeaftale med Mercantec, Vinkelvej 20 Viborg
  • Resume

   Mercantec har anmodet Viborg Kommune om forlængelse af lejeaftale vedr. Vinklevej 20, indtil Midtbyens Gymnasium er klar til indflytning ved udgangen af august 2019.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at lejeaftalen med Mercantec forlænges til udgangen af august 2019 på uændrede vilkår

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet behandlede på møde den 20. maj 2015 (sag nr. 19) køb af Vinkelvej 20, Viborg af Mercantec. I samme sag indgik aftale om, at Mercantec lejer den solgte ejendom af kommunen fra den 1. juni 2015 indtil fraflytning, som forventedes at ske inden 31. december 2018.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har en aftale med Mercantec om leje af Vinkelvej 20, Viborg indtil 31. december 2018.

    

   Mercantec betaler i perioden 1. juni 2015 - 31. december 2018 en leje på i alt 10.500.000 kr. Lejer betaler foruden den aftalte leje også forbrug. Ligeledes har lejer ansvar for den indvendige og udvendige vedligeholdelse.

    

   Lejer skal efter nærmere aftale med kommunen vedr. arten af vedligeholdelse fastholde niveauet for vedligeholdelse svarende til tidligere års omkostningsniveau, som er oplyst til ca. 500.000 kr.

    

   Mercantec har anmodet Viborg Kommune om forlængelse af lejeaftale vedr. Vinklevej 20, indtil Midtbyens Gymnasium er klar til indflytning ved udgangen af august 2019.

    

   Lejeaftalen forlænges på uændrede vilkår med en leje på i alt 2 mio. kr. for perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019.

    

   Forlængelse af lejemålet er muligt, da Viborg Kommune ikke længere har planer om at udnytte bygningen. Der blev således i forbindelse med budgetforliget 2018-2021 fundet andre løsninger på placering af Rosenvængets Skole og Overlund Skole.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 12 Godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb i afd. 781 af 7 udlejede ejerlejligheder, beliggende på Sølystvej 5-9 i Ørum
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 718 anmoder byrådet som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af 7 udlejede ejerlejligheder, beliggende på Sølystvej 5-9 i Ørum.

    

   Der er tale om etablering af en såkaldt ustøttet almen boligafdeling ved køb af eksisterende private ejendomme, der er opført uden offentlig støtte, med henblik på etablering af almene boliger. Et sådant køb kan godkendes i medfør af sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8, forudsat at der inden for maksimalt 10 år fra købet opnås balance mellem udgifter og indtægter i afdelingen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at byrådet som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26, stk. 1, og sideaktivitetsbekendtgørelsens § 8 godkender, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 718 køber 7 ejerlejligheder, beliggende på Sølystvej 5-9 i Ørum, på de i sagsfremstillingen anførte forudsætninger og vilkår, med henblik på omdannelse til almene familieboliger.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afd. 718 har 13. september 2017 indgået betinget købsaftale med Per Yding Sørensen Holding ApS om køb af 7 ejerlejligheder (matr.nr. 30y, Ørum by, Ørum, ejl.nr. 1, 2, 3, 4, og matr.nr. 30r, Ørum by, Ørum, ejl.nr. 6, 8 og 10). Købesummen er aftalt til 6.570.300 kr., svarende til 9.050 kr. pr. m².

    

   Det samlede areal udgør 726 m² i henhold til tinglysning. Der er tale om 4 stk. 4-værelses lejligheder med et boligareal på 101 m², 2 stk. 4-værelses lejligheder med et boligareal på 97 m² og 1 stk. 3-værelses lejlighed med et boligareal på 85 m².  Til hver lejlighed hører et mindre redskabsrum.

    

   Ejerlejlighederne er beliggende i en samlet bebyggelse på Sølystvej 5-9 i Ørum, der er opført i hhv. 2003 og 2008. Bebyggelsen er opdelt i 10 ejerlejligheder. Købet omfatter ikke de 3 ejerlejligheder, der er beliggende i stueplan på Sølystvej 7-9, da disse ejes af andre private. Boligselskabet oplyser, at man om muligt er interesseret i at overtage disse ejerlejligheder til samme pris.

    

   Bebyggelsen ligger i umiddelbar nærhed til boligselskabets boliger på Sølystvej 3 A-R i Ørum (del af afd. 701), der ligger i forbindelse med Andelsboligforeningen Atriumgården.

    

   Boligselskabet henviser til, at man ikke forventer udlejningsproblemer, da man mangler 4-værelseslejligheder til de lidt større familier, og at hvis boligerne udlejes til en årlig husleje på 750 kr./m², hvilket er i samme niveau, som boligselskabets lignende boliger i området, er der økonomisk balance i afdelingen.

    

   På nuværende tidspunkt er alle lejlighederne udlejede, og de nuværende lejere vil kunne blive boende på de hidtidige vilkår, dvs. fortsætte lejemålet på de allerede indgåede lejekontrakter. På tidspunktet for overtagelse af ejerlejlighederne vil der således være et årligt underskud på ca. 40.000 kr. i afdelingen. Dette underskud bliver løbende mindre, da huslejen efter disse lejekontrakter stiger med minimum 3 % årligt.

    

   Boligselskabet forventer derfor, at lejerne indenfor 3-5 år vælger at overgå til almene lejekontrakter, og at afdelingen på dette tidspunkt vil være i driftsmæssig balance, mens det underskud, der oparbejdes i løbet af de forventede 3-5 år, først vil være afviklet år 10 efter købet.

    

   Boligselskabet har udarbejdet oversigt, der viser udviklingen i udgifter og indtægter i afdelingen i de første 10 år, herunder at der opnås balance mellem udgifter og indtægter. Se bilag nr. 1.

    

   Købet finansieres ved optagelse af dels fastforrentet kreditforeningslån, dels variabelforrentet banklån. Forudbetalt husleje og indbetalt deposita fra de nuværende lejere indgår ligeledes i finansieringen. Der er i budgetterne taget højde for, at banklånet kan stige med 1,5 %-point. Banken kræver, at boligselskabet via dispositionsfond indestår for eventuelt tab ved lejelejlighed og fraflytninger i afdelingen, samt for at ydelser på lånet til enhver tid betales. Forvaltningen bemærker hertil, at der er hovedbestyrelsens ansvar, at dispositionsfonden anvendes til de forudsatte formål efter lovgivningen, og at boligselskabets revisor skal påse dette.

    

   Boligselskabet har selv taget initiativ til at erhverve ejerlejlighederne, idet der ikke foreligger politiske eller administrative beslutninger i Viborg Kommune, som begrunder etablering af almene boliger på den aktuelle adresse. Et køb skal således være begrundet i en antagelse om, at der skønnes at være et behov for almene boliger i Ørum ud over de planlagte.

    

   Forvaltningen har opgjort lejeledigheden i Ørum by, der er beliggende i den østlige del af Viborg kommune. I Ørum by er der i alt ca. 500 boliger, hvoraf 23 private og 2 almene boliger pr. 1. januar 2018 er ledige, svarende til en ledighed på 5 %.

    

   Oversigt over ledige boliger i Ørum by fremgår af bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I forbindelse med godkendelsen skal boligerne mærkes som almene familieboliger, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1.

    

   Boligerne vil efter erhvervelsen have status af ustøttede almene boliger i en nyetableret almen boligafdeling og vil være omfattet af samme regler som støttet byggeri, herunder reglerne om beboerdemokrati, udlejning og anvisning, vedligeholdelse og henlæggelser m.v.

    

   Nuværende lejere vil kunne vælge at blive boende på de hidtidige vilkår, dvs. at fortsætte lejemålet efter reglerne i den private lejelovgivning, herunder reglerne om huslejefastsættelse. I takt med genudlejningen får boligerne karakter af egentlige almene boliger.

  • Bilag

 • 13 Den udvidede udfordringsret 2018-2021
  • Resume

   Der orienteres om regeringens seneste forenklingstiltag ”den udvidede udfordringsret” og foreslås procedure til håndtering af ordningen i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at orienteringen om den udvidede udfordringsret og den foreslåede procedure for formulering af konkrete forslag inden for udfordringsretten godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den første udfordringsret var gældende i perioden 2008-2015. Viborg Kommune gjorde primært brug af denne forud for udnævnelsen til frikommune i 2011.

    

   Inddragelse og høring

   Sagen blev drøftet i Hoved-MED den 8. november 2017 med følgende konklusion:

    

   ”Hoved-MED anbefaler, at Viborg Kommune deltager i den udvidede udfordringsret. Det foreslås, at den kombineres med den nuværende ’Kom frit frem-postkasse’ til en samlet løsning.”

    

   Beskrivelse

   Økonomi- og indenrigsministeren har ved brev af 29. september 2017 inviteret de danske kommuner og regioner til at deltage i den udvidede udfordringsret, som fra 2018 giver mulighed for at komme med forslag til forenkling af kommunale og statslige regler. Økonomi- og Indenrigsministerens brev fremgår af bilag nr. 1.

    

   Baggrunden for tiltaget er et ønske om, at de offentligt ansatte bruger mere tid på kerneopgaverne og mindre på administration.

    

   Udvidelsen i forhold til den første udfordringsret ligger i, at der nu bliver mulighed for at formulere forslag, som kræver lovændringer – enten generelle regelændringer eller ved at etablere forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på.

    

   Kompetencen til at vurdere de kommunale medarbejderes og lederes samt private leverandørers forslag til forenklinger og forsøg ligger hos byrådet, der indsender ansøgning om evt. nødvendig lov- eller forsøgshjemmel til det relevante ressortministerium.

    

   Som med frikommuneforsøget må udfordringsretten ikke komme i strid med grundloven eller EU-retten, give kommunen en økonomisk fordel på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed. Hertil kan ”væsentlige politiske hensyn” tale imod regelforenkling. En nærmere beskrivelse af den udvidede udfordringsret fremgår af bilag nr. 2.

    

   En ansøgning om brug af den udvidede udfordringsret skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag nr. 3, hvor skemamaterialet er gengivet.

    

   Der stilles krav om, at enhver brug af den udvidede udfordringsret skal evalueres senest 1. januar 2021. Økonomi- og Indenrigsministeriets evalueringsskema fremgår af bilag nr. 4.

    

   Den udvidede udfordringsret lægger sig i forlængelse af en effektiviserings- og tillidsdagsorden, som allerede er etableret i Viborg Kommune. Fra 2012 til 2015 var Viborg således frikommune og gennemførte mere end 70 forsøg, der indebar fritagelse fra statslige regler. Seks af disse forsøg på beskæftigelses-, ældre- og socialområdet fortsætter frem til 1. januar 2019.

    

   Hertil kommer forslagspostkassen ”Kom frit frem”, hvor medarbejdere siden juni 2016 har kunnet komme med eksempler på forhold, der på grund af unødvendigt bureaukrati bremser dem i deres arbejde. Ordningen blev evalueret i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2017 (sag nr. 16) og fungerer fortsat.

    

   Forslag til procedure for formulering af konkrete forslag inden for udfordringsretten

   Udarbejdelse af forslag, der kan udnytte den udvidede udfordringsret, foreslås formuleret inden for rammerne af den eksisterende forslagspostkasse ”Kom frit frem”.

    

   Forenklingsdagsordenen indgår herudover løbende i drøftelserne i MED-udvalgene.

    

   Identificerede forslag konkretiseres i forvaltningen og behandles i det evt. relevante politiske udvalg samt – afsluttende – i byrådet forinden evt. kontakt til det relevante ressortministerium for mulig forsøgsordning.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår, Asmild Mark
  • Resume

   Sagen drejer sig om fastsættelse af salgspris og øvrige salgsvilkår for en parcel til opførelse af punkthuse ved Asmild Mark, hvorefter den vil blive udbudt til salg.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at mindsteprisen for parcellen ved Asmild Mark fastsættes til 16.200.000 kr. ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgifter, og

    

   2. at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ved Asmild Mark har kommunen i lokalplan nr. 436 bl.a. udlagt arealer til boligbebyggelse i form af punkthuse i op til 3½ etage. Området er byggemodnet i forbindelse med salg af 3 parceller umiddelbart øst for parcellen omhandlet i denne sag. Der kan nu fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for delområde I i lokalplanen, så arealet kan sættes til salg.

    

   Delområde I er opdelt i 2 byggefelter, og det foreslås at udbyde det samlet. Flere interesserede købere har forespurgt på hele parcellen. Kortskitse, hvor parcellen er vist med skravering, er vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Der er indhentet en mæglervurdering (bilag nr. 2), der vurderer parcellen til 16.200.000 kr. ekskl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

    

   Parcellen er på ca. 15.000 m2 og kan bebygges med ca. 9.000 m2. Hvis boligerne i gennemsnit bliver 100 m2, svarer det til en pris på 180.000 kr. pr. bolig.

    

   Til sammenligning bemærkes, at byrådet i 2017 fastsatte grundpriserne for de ovennævnte 3 parceller (der er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse) umiddelbart øst for til en pris svarende til 250.000 kr. pr. bolig. 

    

   Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Viborg Kommunes standardvilkår ved salg af boliggrunde.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Parcellen forventes udbudt til salg i uge 5.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 15 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.    at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere:

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

    

    

    

   ----------- 1.000 kr. -----------

   Projekt

   Stednr

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Tilbygning - Houlkærskolen (helhedsplaner)

   301616

   3.255

   3.346

   91

   Pulje Skoler 2015

   301625

   2.847

   2.716

   -131

   I alt

    

   6.102

   6.062

   -40

    

   Bemærkning til afvigelser:

   Tilbygning – Houlkærskolen: Der skulle foretages en nødvendig opgradering af fjernvarmen samt omlægning af nogle fjernvarmerør der ikke var med i projektet.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
 • 16 Ændringer af anlægsopgaver vedr. Kærhuset, Engelsborg Børnehus og Lupinmarken
  • Resume

   I Anlægsbudgettet for 2017 og 2018 er der afsat beløb til samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Med et salg af Kærhuset vil denne opgave ikke længere være aktuel. Til gengæld skal der tages stilling til placering og finansiering af et nyt børnehus i Skals. Mens denne placering og finansiering undersøges foreslås det at fremrykke tilbygning til Børnehuset Lupinmarken og udbygning og anlæggelse af ny p-plads ifm. Børnehuset Engelsborg.

    

   Ændringen vil være udgiftsneutral.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

   Under forudsætning af, at 1. godkendes indstiller direktøren for Børn og Unge endvidere,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.445.000 kr. til kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet,

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.570.000 kr. til kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-01-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.445.000 kr. til kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet,

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.570.000 kr. til kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” med rådighedsbeløb i 2018, og at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I Anlægsbudgettet for 2017 og 2018 er der afsat beløb til samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Med et salg af Kærhuset vil denne opgave ikke længere være aktuel. Til gengæld skal der tages stilling til placering og finansiering af et nyt børnehus i Skals. Mens denne placering og finansiering undersøges foreslås det at fremrykke to andre anlægsopgaver på Dagtilbud som beskrevet nedenfor.

    

   Inddragelse og høring

   Der har ikke været høring af bestyrelsen, da alle tre projekter ligger i samme dagtilbudsområde

    

   Beskrivelse

   Byrådet godkendte på sit møde den 20 december 2017 et salg af Kærhuset i Skals til Skals Efterskole. I anlægsbudgettet for 2017 og 2018 var planlagt en om- og tilbygning af Kærhuset, så der kunne ske en sammenlægning af Rosengården og Kærhuset til ét børnehus.

   Med salget af Kærhuset skal der træffes beslutning om placering af et nyt børnehus. En ny placering i Skals vil uanset placering kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Denne plan vil forventeligt først være klar ultimo 2018. Det foreslås derfor, at der afsatte beløb til ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” overføres til anlægsbudgettet i 2019 og 2020. Til gengæld forslås det, at det 2019 og 2020 afsatte beløb til ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken” på i alt 2.445.000 kr. og ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads” på i alt 3.570.000 kr. overflyttes til anlægsbudgettet for 2018.

    

   Alternativer

   Alternativt vil det afsatte anlægsbeløb i 2018 ikke komme i anvendelse

    

   Tidsperspektiv

   Bege projekter forventes gennemført i løbet af 2018, da der er tale om mindre anlægsopgaver.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022 flyttes 2.020.000 kr. fra 2018 til 2019 og 5.110.000 kr. fra 2018 til 2020 fra kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”, at der flyttes 1.020.000 kr. fra 2019 og 1.425.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken”, og at der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 og 2.570.000 kr. fra 2020 til 2018 fra kontoen ”Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads”

   Juridiske og planmæssige forhold

   Vedr. udvidelsen af Engelsborg og Lupinmarken ligger det inden for de planmæssige rammer. En ændring af P-pladsen ved Engelsborg skal undersøges nærmere.

 • 17 Godkendelse af takster for ledningsført vand, Energi Viborg Vand
  • Resume

   Energi Viborg Vand A/S har den 27. november 2017 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets takster for ledningsført vand for 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster 2018 for godkendes

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Energi Viborg Vand A/S’ takster for 2018 godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Taksterne for ledningsført vand fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Regelgrundlag

   Forsyningssekretariatet har den 13. september 2017 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2018 til Energi Viborg Vand A/S. Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 46.204.024 kr. 

    

   Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især vandforsyningsloven.

    

   Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.: 

   ·        drift og indvinding

   ·        administration

   ·        henlæggelser til ny investeringer

    

   Takstfastsættelse

   Selskabet budgetterer med en indtægt på 44.306.281 kr. inklusive tilslutningsbidrag, m.v. Selskabets budgetterede indtægter er således 1.897.743 kr. lavere end indtægtsrammen.

    

   Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og den statslige vandafgift.

     

   På baggrund af det lagte budget har Energi Viborg Vand A/S på sit bestyrelsesmøde den 24. november 2017 besluttet, at taksterne for ledningsført vand er uændrede i forhold til 2017.

    

   Taksten for ejerboliger er: 

   ·        4,80 kr./m3 ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand

    

   Alle takster fremgår af bilag 1.


   Forvaltningens vurdering 

   Forvaltningen vurderer, at taksterne for ledningsført vand for 2018 er fastsat i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven. Det vurderes, at der med de takster, vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk, og at den fastsatte indtægtsramme og princippet om, at økonomien i almene vandforsyninger skal hvile i sig selv, er overholdt.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Taksterne for ledningsført vand gælder for 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 18 Godkendelse af vandafledningsbidrag for 2018, Energi Viborg Vand
  • Resume

   Energi Viborg Vand A/S har den 27. november 2017 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets spildevandstakster for 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

     

   1. at vandafledningstakster for 2018 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 04-01-2018

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

     

   1. at vandafledningstakster for 2018 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Vandafledningsbidrag fastsættes i betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S en gang årligt.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Energi Viborg Vand A/S har den 27. november 2017 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets spildevandstakster for 2018.

    

   Regelgrundlag

   Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings­selskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandafledningsbidrag for spildevand. Kubikmetertaksten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

    

   Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst.  Med en legalitetskontrol skal kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.

    

   Konkret skal takstfastsættelsen overholde: 

   ·           at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,

   ·           at taksten ikke overskrider selskabets indtægtsramme, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

    

   Takstfastsættelse

   Forsyningssekretariatet har den 12. oktober 2017 sendt afgørelse om økonomisk regulering og indtægtsramme for 2018 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 1). Af afgørelsen fremgår, at indtægtsrammen fastsættes til 170.994.462 kr. 

    

   Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har den 24. november 2017 vedtaget (bilag 2 og 3) et budget med en indtægt på 162.736.667 kr. inklusiv tilslutningsbidrag (bilag 4). Selskabets budgetterede indtægter er således 8.257.795 kr. lavere end indtægtsrammen.

    

   Taksten for vandafledningsbidraget for 2018 er fastsat til:


   Takst 1:  38,94 kr. pr. m3 ekskl. moms (36,84 kr. pr. m3 i 2017)

   Takst 2:  31,15 kr. pr. m3 ekskl. moms (30,95 kr. pr. m3 i 2017)

   Takst 3:  15,58 kr. pr, m3 ekskl. moms (19,16 kr. pr. m3 i 2017)

    

   I 2018 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 20% og 60% lavere end takst 1.  Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m3, men under 20.000 m3. For den del af vandforbruget, der er over 20.000 m3, anvendes takst 3. De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalings­loven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflednings­bidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen.

    

   Set i forhold til 2017 vil takst 1 for 2018 medføre en stigning på 2,63 kr. pr. m3 inkl. moms. Det er en stigning på knap 6 %, som vil betyde en merudgift på 316 kr. inkl. moms for et parcelhus med et vandforbrug på 120 m3.

    

   Stigningen skyldes primært et øget investeringsbudget, generel prisfremskrivning samt konsekvenserne af trappemodellen, som medfører reduceret vandafledningstakst for erhverv med stort vandforbrug.


   Spildevandsforsyningens årsrapport for 2016 fremgår af bilag 5.

    

   Forvaltningens vurdering

   Vandafledningsbidraget for 2018 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt den fastsatte indtægtsramme.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Betalingsvedtægt og vandafledningsbidrag gælder for 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 19 Forslag til trafiksikkerhedsarbejder i 2018 (bevillingssag)
  • Resume

   Som en del af trafikplanen for Viborg Kommune er der lavet en plan for indsatsen indenfor trafiksikkerhed. Af hensyn til planlægning og projektering af tiltagene er det optimalt at få besluttet nu, hvilke trafiksikkerhedsarbejder der skal udføres i 2018 samt givet anlægsbevilling til de pågældende arbejder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg beslutter, at de i sagsfremstillingen foreslåede projekter udføres i 2018.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, på 5.500.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhedsarbejder 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” (drift) forhøjes med 109.000 kr. i 2018,


   4. at udgiften på 5.609.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til et trafiksikkerhedsprojekt, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at de i sagsfremstillingen foreslåede projekter udføres i 2018.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, på 5.500.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhedsarbejder 2018” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” (drift) forhøjes med 109.000 kr. i 2018,


   4. at udgiften på 5.609.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til et trafiksikkerhedsprojekt, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Trafikplanen for Viborg Kommune er vedtaget af byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38). I trafikplanen er bl.a. beskrevet forslag til projekter til forbedring af trafiksikkerheden.

    
   Nogle af disse projekter er sat i gang i 2017. Byrådet har på møde 21. juni 2017 (sag nr. 32) givet en samlet anlægsbevilling på 4,38 mio. kr. til ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og Teknisk Udvalg har på møderne 31. maj 2017 (sag nr. 13) og 21. juni 2017 (sag nr. 3) besluttet, hvilke arbejder der skulle sættes i gang. Det drejer sig om anlæg af rundkørsel i krydset Agerlandsvej / Salvievej i Viborg, forlægning af sidevej i krydset Bjerrevej / Husbondvej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro. Herudover blev det besluttet at foretage en nærmere analyse af signalregulerede kryds på Indre Ringvej i Viborg samt Brogade (mellem Busbjergvej og Asavej) i Bjerringbro.

    

   Byrådet har på møde den 25. oktober 2017 (sag nr. 22) bevilget 1,335 mio. kr. til ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder”, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,835 mio. kr. i 2018.

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. Høringssvar m.v. fremgår af bilag til mødet i byrådet 20. december 2017 (sag nr. 38).

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for Viborg Kommune indeholder en plan for indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Nogle af trafiksikkerhedsprojekterne har været meget oplagte, og beslutning om tiltag behøvede ikke at afvente vedtagelsen af Trafikplanen ultimo 2017. Da der var afsat midler til trafiksikkerhedsarbejder i anlægsbudgettet for 2017, har Teknisk Udvalg således tidligere besluttet, hvilke arbejder der skulle sættes i gang i 2017.

    

   Byrådet har på møde 20. september 2017 (sag nr. 6) vedtaget tillæg nr. 8 til kommuneplan 2017-2029 Temaplan for Bjerringbro. Heraf fremgår, at byrådet vil ”understøtte midtbyens udvikling ved at omdanne to områder langs Brogade til nye midtbyområder. Med kommuneplantillægget tilføjes det i byskitsen, at byrådet vil understøtte dette mål ved at igangsætte et byfornyelsesprojekt, når der er økonomisk råderum til det”. Herudover fremgår det af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at ”der skal udarbejdes en helhedsplan for Bjerringbro”.

    

   Forvaltningen foreslår derfor, at analysen af Brogade udsættes og tænkes sammen med ovennævnte, idet der ikke er et entydigt mønster i trafikulykkerne. Der vil derfor være risiko for, at eventuelle ændringer nu kan kollidere med ønskerne for fremtiden på Brogade. Der har ikke været frigivet midler til analysen.

    

   Forvaltningen foreslår, at ombygninger af kryds og strækninger igangsættes på de mest ulykkesbelastede lokaliteter, idet investeringen i en ombygning skal ses i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger, der knytter sig til ulykkerne. I henhold til de senest opgjorte trafikøkonomiske enhedspriser for 2017 udgør de samfundsøkonomiske omkostninger ved en trafikulykke med personskade 6,8 mio. kr., mens en ulykke med materielskade alene udgør 0,7 mio. kr.

    

   Af bilag 1 fremgår en samlet liste over trafiksikkerhedsprojekter fra trafikplanen inklusive anlægsoverslag og samfundsøkonomiske omkostninger for ulykkerne. Projekter fra trafikplanen, som allerede er sat i gang, er ikke med på listen.

    

   Forvaltningen foreslår derfor, at følgende projekter igangsættes:

    

   Tabel 1

   Sted

   Forslag til tiltag

   Anlægsoverslag (mio. kr.)

   Vognmagervej / Fabrikvej,
   Viborg

   b. signalregulering

   3,6

   Gl. Århusvej (mellem Lyngvej og Nørreåstien),
   Viborg

   Fartdæmpning og afmærkning m.v.

   1,1

   Banegårds Alle / Jernbanegade / Toldbodgade, Viborg

   Ændring af cykelbane i rundkørslen

   0,35

   Gl. Skivevej / Sct. Ibs Gade / Gl. Aalborgvej / Sct. Mogens Gade, Viborg

   Forbedringer for cyklister

   0,15

   Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej i Viborg

   Indsnævring af frafarter i rundkørslen

   0,3

   I alt

    

   5,5


   Forvaltningen bemærker, at en signalregulering i krydset Vognmagervej / Fabrikvej vurderes at være den mest optimale løsning frem for en rundkørsel. Signalreguleringen vil ud over at forbedre trafiksikkerheden også sikre god fremkommelighed især for erhvervstransporterne. Endvidere bemærkes, at der med en forhøjelse af nettobevillingen til politikområdet ”Trafikområdet” bliver mulighed for at kunne gennemføre en kampagne i forhold til hastighed og uopmærksomhed med særligt fokusområde på rundkørslen Ll. Sct. Mikkels Gade / Sct. Jørgens Vej i Viborg.

    

   Tidsperspektiv

   Ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter kan udføres i 2018. Der vil stadig være øvrige trafiksikkerhedsprojekter i Trafikplanen til senere prioritering.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 6.444.000 kr. til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen i 2018. Heraf er 0,835 mio. kr. afsat til signalanlæg som nævnt ovenfor. Der er således 5,609 mio. kr. tilbage at disponere til trafiksikkerhedsarbejder i 2018.

    

   Der gøres opmærksom på, at midlerne til politikområdet ”Trafikområdet” på 109.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlæg.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ekspropriation
   I det omfang at et eller flere trafiksikkerhedsprojekter vælges, forventes der at skulle erhverves arealer fra flg. ejendom:

   Sted

   Ejendom – matr.nr. og ejerlav

   Vognmagervej / Fabrikvej, Viborg

   309k, 309s, 309ag, Viborg Markjorder

    

   Der er tale om mindre arealer, - arealerne findes i forbindelse med projekteringen.

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

    

   Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem de(n) pågældende lodsejer(e) og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Nærværende vedrørende ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.

  • Bilag

 • 20 Vedtagelse af lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej samt kommuneplantillæg nr. 14 efter fornyet offentlig høring
  • Resume

   ­Forslag til lokalplan nr. 479 har været i fornyet offentlig høring sammen med kommuneplantillæg nr. 14. Ved forrige behandling af sagen besluttede Byrådet at imødekomme bygherres høringssvar til lokalplanforslaget og ændre lokalplanforslaget, så der gives mulighed for en ekstra etage på Falkevej 9, samt mulighed for bebyggelse i lokalplanområdets nordlige del. Dette forudsatte samtidig, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg samt en fornyet offentlig høring.

    

   Efter den fornyede offentlige høring lægges der nu op til en vedtagelse af lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14. Høringssvarene handler især om etageantal, samt skyggegener og indbliksgener for naboerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag nr. 6 nævnte ændring, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar efter fornyet offentlig høring” samt bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar efter 1. offentlige høring” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod pga. støjbelastning af boliger fra ringvejen og bebyggelse i op til 7 etager, i den nordlige del af planområdet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med den i bilag nr. 6 nævnte ændring, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar efter fornyet offentlig høring” samt bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar efter 1. offentlige høring” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog den 31. august 2016 (sag nr. 6) kommuneplantillæg nr. 56 – nye rammer for Falkevej i Viborg.         

    

   Jævnfør kommuneplantillæg nr. 56 ønsker bygherre at opføre en bebyggelse på Falkevej 9-17 med mulighed for boliger, liberale erhverv og detailhandel (store udvalgsvarer).

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 (sag nr. 19) at sende forslag til lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg i ny 4 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 14.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i bilag nr. 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14 har været i fornyet offentlig høring fra den 2. til 29. november 2017. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslagene, som er i bilag nr. 3.

    

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 479

   Området udlægges til centerformål, og der gives herunder mulighed for boliger, liberale erhverv, detailhandel (store udvalgsvarer), almen service, hoteller, restauranter og lignende.

    

   Herudover er planens principper som følger:

    

   Bebyggelse:

   ·           Maks etageantal:

   Falkevej 9: Højst 7 etager mod Falkevej og højst 6 etager mod Indre Ringvej.

   Falkevej 11-17: Højst 5 etager.

    

   ·           Maks bebyggelsesprocent på 175 %.

   ·           Maks facadelængde på 58 m, men med mulighed for sammenbygning, hvis sammenbygningen udføres i transparent materiale og er tilbagetrukket mindst 3 m fra den øvrige facade.

    

   ·           Udgangsbyggelinje 20 m fra vejmidte mod Indre Ringvej (i tråd med øvrige lokalplaner mod Indre Ringvej og i overensstemmelse med servitut om vejbyggelinje, der er gældende for Indre Ringvej).

   ·           Facader mod Indre Ringvej skal etableres som aktive facader i gadeplan (vinduespartier med publikumsorienterede funktioner), for at sikre et imødekommende gaderum langs Indre Ringvej.

   ·           Terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om, at terrænet nedtrappes trinvis mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.

   ·           Der skal inden for lokalplanområdet arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.

   ·           Der gives mulighed for bebyggelse og grønt forareal henholdsvis 20 og 15 m fra vejmidte mod Indre Ringvej, på et areal, der i dag bruges til skråningsanlæg mod Indre Ringvej.

    

   Trafikale forhold:

   ·           Der må kun etableres vejadgange til bebyggelsen fra Falkevej.

   ·           Der udlægges en sti for cyklister og gående mellem Indre Ringvej og Falkevej.

   ·           Der udlægges et areal på 2 m langs Falkevejs østside til udvidelse af Falkevej, så der bliver mulighed for at anlægge fortov og cykelsti på begge sider af vejen i fremtiden.

   ·           Parkering inden for området kan beregnes ud fra mulig dobbeltudnyttelse.

    

   Herudover sikrer lokalplanen, at der ikke kan etableres digital skiltning inden for lokalplanområdet, jævnfør beslutning i Teknisk Udvalg ved igangsætning af lokalplanen.

    

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Der er i den fornyede høringsperiode kommet 2 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Begge høringssvar går særligt på, at man ikke ønsker et byggeri i 6-7 etager på Falkevej 9, da man mener, at det giver skyggegener og indbliksgener for de nærmeste beboere.

    

   Forvaltningen vurderer, at de nærmeste naboer vil blive påvirket, hvis der opføres et nyt byggeri på Falkevej 9 i 6-7 etager, men ikke i højere grad, end hvad man må forvente, når man bor centralt i en større by.

    

   Forvaltningen vurderer samtidig, at der er taget mest muligt hensyn til de eksisterende ejendomme på modsatte side af Falkevej. Dette er sikret i lokalplanen ved, at ny bebyggelse skal trækkes mindst 10 m tilbage fra det nuværende skel mod Falkevej, hvilket samlet set giver en afstand på ca. 25 m til den eksisterende bebyggelse på modsatte side af Falkevej. Det er ligeledes sikret med lokalplanen, at terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om, at terrænet nedtrappes trinvis mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.

    

   Forvaltningen indstiller på den baggrund, at bemærkningerne ikke imødekommes.

    

   Forvaltningen foreslår kun en mindre formuleringsmæssig ændring i lokalplanen vedrørende butikker til store udvalgsvarer. Forslag til ændringen i lokalplanen er i bilag 6.

    

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen forventer, at Falkevej skal udvides, i takt med at området omdannes, så der bliver cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der vil være en udgift for Viborg Kommune i forbindelse med køb af areal til udvidelse samt anlægsudgifter.

    

   Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af areal mod Indre Ringvej, der med lokalplanen udlægges til bebyggelse og grønt forareal.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i områdets nordlige del placeret en fjernvarmeledning og en spildevandsledning. Bygherre har været i dialog med Viborg Fjernvarme og Energi Viborg. Viborg Fjernvarme har indvilget i, at fjernvarmeledningen kan flyttes ud i det grønne forareal, såfremt bygherre afholder omkostningerne, og Energi Viborg har indvilget i, at der kan bygges henover deres spildevandsledning, såfremt udlæg omkring ledningen friholdes, og der laves en frihøjde på mindst 4 meter over deres anlæg/ledning.

    

   Det er på den baggrund indarbejdet i lokalplanforslaget, at der gives mulighed for byggeri, hvor ledningerne i dag er placeret, under forudsætning af, at fjernvarmeledningen flyttes, og at spildevandsledningen respekteres jf. Energi Viborgs krav. Herudover vurderer forvaltningen, at ledningerne skal tinglyses på Viborg Kommunes ejendom, inden arealet sælges til bygherre.

  • Bilag

 • 21 Ombygning og igangsætning af vejtilslutning på Odinvej, Stoholm samt ekspropriation af vejareal
  • Resume

   Vejtilslutningen Nørregade/Odinvej i Stoholm skal som et led i udmøntning af trafikplan og områdefornyelse ombygges. Det er ikke været muligt på frivilligt basis at tilvejebringe areal til ombygning af vejtilslutningen. Næste skridt er ekspropriation.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at det besluttes at ombygge vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm, som beskrevet i dagsordenspunktet.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   2. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i dagsordenspunktet nævnte arealer til anlæggelse af ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm, ombygges som beskrevet i dagsordenspunktet.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet,

    

   2. at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i dagsordenspunktet nævnte arealer til anlæggelse af ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade, Stoholm.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 17. december 2014 (sag nr. 28), vedtaget program og finansieringsplan for områdefornyelse i Stoholm. Ombygningen af vejtilslutningen på Odinvej/Nørregade er en af de vejtilretninger og etablering af trafikring, der er påtænkt i områdefornyelse af Stoholm.

   Vejtilslutningen på Odinvej/Nørregade er også en del af de i trafikplanen beskrevne vejomlægninger i den nordlige del af Stoholm. Teknisk Udvalg har den 29. november 2017 (sag nr. 8) indstillet forslag til trafikplan til vedtagelse i byrådet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Stoholm har en klassisk vejstruktur, hvor trafikken mødes i midten af byen i krydset Nørregade, Søndergade, Vestergade og Østergade. En vigtig del af områdefornyelsen af Stoholm er at flytte en del af trafikken ud af bymidten. Særligt den tunge trafik igennem byen og igennem byens centrale handelsgade er uhensigtsmæssig. Det er specielt vejforløbet Vestergade-Østergade, der giver en del gennemkørende trafik og heraf en del tung trafik.

    

   Ombygningen af T-krydset Odinvej/Nørregade (se oversigtskort i bilag 1) er den første og mest centrale brik i at flytte især tung trafik fra Vestergade-Østergade forløbet mod nord til forløbet Odinvej-Nørregade-Dornen-Skalmstrupvej.

    

   Udover at lette bymidten for tung trafik er ombygningen og flytningen af den tunge trafik en forudsætning for store del af den områdefornyelse i Stoholm, som borgere i Stoholm og Viborg Kommune samarbejder om at give byen, og særlig bymidten. Der arbejdes i den forbindelse på en tiltrængt forskønnelse, så byen, og særligt bymidten kan fremstå grøn, funktionel og sammenhængende. Det skal bemærkes, at der i den øvrige områdefornyelse også arbejdes med yderligere tiltag for at fredeliggøre og forskønne Vestergade-Østergade.

    

   Den foreslåede ombygning af vejtilslutningen Odinvej/Nørregade

   Vejtilslutningen Odinvej/Nørregade et i dag et T-kryds, hvor Nørregade er (nord og syd) primære vej, mens Odinvej er sekundær. Ombygningen af vejtilslutningen skal vende rundt på, hvad der er primære veje og sekundær vej i T-krydset. Det skal forstås sådan, at efter ombygningen vil Odinvej og Nørregade (nord) være primær, mens Nørregade (syd) er den sekundære vej. Vejtilslutningens udformning kan ses på bilag 2.

    

   For at gøre Odinvej og Nørregade (nord) til primære veje skal T-krydset ombygges, så man ”fortsætter ad vejen”, når man kører på de primære veje. Da Odinvej og Nørregade (nord) ligger vinkelret på hinanden, skal vejen ombygges, således der indlægges en kurve for at forbinde de to veje med hinanden, som skitseret i bilag 2. Nørregade (syd) tilkobles i svinget. Vejens kurve har en radius, som følger anvisningerne i vejreglerne.

    

   Ombygningen kræver dispensation fra lokalplan nr. 03.C.01.15 § 9. Ombygningen medfører et større arealbehov til vej end det nuværende og kommer ind på matr.nr. 1bi og 1hl. Disse er ikke udlagt til vej, og der kræves derfor dispensation. Dispensationen er meddelt den 30. oktober 2017.

    

   Der skal eksproprieres henholdsvis 280 m2 og 9 m2 fra matr.nr. 1bi og 1hl, Stoholm, Feldingbjerg, som vist på bilag 2.

    

   Det er ikke lykkedes at indgå frivilligt aftale med af matr.nr. 1bi.

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96.


  • Bilag

 • 22 Høring om trafikplanen for den statslige jernbane 2017-2032
  • Resume

   Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har fremsendt Trafikplan for den statslige jernbane 2017 – 2032 til høring frem til den 26. februar 2018.

    

   Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for trafikken. Planen giver således et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling på området for de næste 5, 10, 15 år. Planen beskriver helt ned på stationsniveau, hvad der planlægges indenfor denne planlægningshorisont. Planen fornyes hvert 4. år.

    

   For jernbanestrækningerne og stationerne i Viborg Kommune samt jernbaneforbindelse til Aarhus er der ikke planer om fornyelser.

    

   I høringsperioden har Kommunen mulighed for at fremsætte bemærkninger til planen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 drøftes, og at forvaltningen udarbejder et forslag til svarbrev til høringen på baggrund af denne drøftelse, og

    

   2. at formanden bemyndiges til at godkende forslag til svarbrev, der skal til endelig godkendelse i byrådet.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   3. at forslag til svarbrev godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har efter behandling af sagen i Teknisk Udvalg udarbejdet forslag til høringssvar til trafikplanen for den statslige jernbane 2017-2032. Høringssvaret har været rundsendt til Teknisk Udvalg, som anbefaler en godkendelse. Forslag til høringssvar fremgår af nyt bilag nr. 4.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-01-2018

   Teknisk Udvalg drøftede forslag til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 og besluttede,

    

   1. at forvaltningen udarbejder et forslag til svarbrev til høringen på baggrund af denne drøftelse, og

    

   2. at udvalget godkender forslag til svarbrev, der skal til endelig godkendelse i byrådet.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   3. at forslag til svarbrev godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Trafikstyrelsen udsendte i maj 2008 et forslag til trafikplan for jernbanen 2008-2018 i høring hos kommuner og trafikselskaberne, herunder Midttrafik. I forbindelse med den daværende høring svarede byrådet bl.a., at det er et stort ønske fra Viborg Kommune, at der etableres flere direkte togforbindelser mellem København og Viborg og åbning af flere stationer på strækningen i Viborg Kommune. Sagen blev behandlet i byrådet den 3. september 2008 (sag. nr. 221).

    

   Inddragelse og høring

   Trafikplan for den statslige jernbane 2017 – 2032 er modtaget den 24. november 2017, og der er høring frem til mandag den 26. februar 2018. Planen fremgår af bilag 1, og det tilhørende høringsbrev udgør bilag 2.

    

   Beskrivelse

   Trafikplanen for den statslige jernbane 2017 – 2032, der nu er i høring, præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for denne trafik. Den giver også et overblik over vedtagne projekter og den formodede udvikling i togbetjeningen og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigt.

    

   Den behandler således mulighederne for udvikling på det meste af jernbanenettet i Danmark. Det er forvaltningens vurdering, at banestrækningen Aarhus – Langå – Viborg – Skive – Struer bliver nedprioriteret set i forhold til andre sidebaner til det overordnede jernbanenet, der forløber mellem København og Aalborg og Kolding i Jylland. Det sker, selv om det i passagertallene i rapporten ser ud til, at der er mindst lige så mange passagerer på strækningen Langå – Viborg (2.500 passagerer på hverdage), som der er på strækningen Vejle – Herning (2.100 passagerer på hverdage) og strækningen Holstebro – Herning (2.400 passagerer på hverdage).

    

   Banen betragtes i Viborg Kommunes trafikplan som en vigtig del af den samlede infrastruktur. En vækst i passagertallet på strækningen mellem Viborg og Aarhus forudsætter, at rejsetiden reduceres, således at rejsetiden med tog bliver lavere end med bil. Især forholdene ved Langå er medvirkende til lange rejsetider mod Aarhus og videre til København. Her vil en shunt (nyt togtracé udenom Langå) betyde en væsentlig reduktion i rejsetiden og komme på et rimeligt niveau svarende til rejsetider på andre lignende strækninger.

    

   Derudover foreslår forvaltningen, at der i den endelig plan lægges op til at der på anden vis ses på, om der kan reduceres i rejsetiden mellem Viborg og Aarhus. I første omgang vil en hastighedsforøgelse fra 120 km/t til 140 km/t kunne give en reduktion i rejsetiden uden de helt store investeringer. Endelig bør der for visse afgange etableres togstop ved en genåbning af stationen i Sparkær vest for Viborg.  

    

   Der er således et stort behov for en god sammenhæng i infrastrukturen mellem Aarhus og Viborg til gavn for begge byer, og Staten bør have et markant større fokus på at forbedre banen mellem Aarhus og Viborg.

    

   I trafikplanen for den statslige jernbane er der ikke angivet, hvor lang rejsetiden er mellem København og Viborg – måske fordi den i dag virker urealistisk lang (rejsetiden mellem København og Viborg er 2:49 + 1:15 + ventetid i Aarhus svarende til 4:15). Den bør kunne reduceres til 3:29, så den kommer til at ligne rejsetiden mellem København og Herning, som er 3:04, eller rejsetiden mellem Randers og København, som er 3:27.

    

   Viborg Kommune har i løbet af 2017 fået udarbejdet en analyse om perspektiver i en bedre banebetjening af hele Viborg Kommune, der netop har haft fokus på en bedre banebetjening af Kommunen, herunder også en bedre nærbanetrafik, der kan betyde flere standsningssteder og flere tog med attraktive forbindelser internt i Kommunen og til Aarhus og intercitytogene. Byrådet behandlede senest sagen i sit møde den 30. august 2017 (sag nr. 26). Analysen fremgår af bilag 3.

    

   Samlet set er der således behov for, at banestrækningen mellem Aarhus og Viborg forbedres. Viborgbanen bør ses som en potentiel nærbane til Aarhus, der kan udbygges i etaper, som det er sket andre steder i landet med stor succes (Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk og den Sydjyske længdebane). Det kan ske med følgende tiltag:

    

   ·           Iværksættelse af en VVM- undersøgelse for udbygning af sidebanen Aarhus – Viborg – Struer.

   ·           Hastighedsopgradering på hele eller dele af strækningen til 140 km/t.

   ·           Genåbning af Sparkær Station, således der på visse afgange kan standses i byen, herunder bør det undersøges om frekvensen kan forøges uden det går udover rejsetiden mod Aarhus.

   ·           Anlæggelse af en shuntforbindelse uden om Langå Station, hvor alle tog til/fra Viborg i dag skel skifte køreretning. En forbedring, der vil give en rejsetidsbesparelse på 7-8 minutter, idet både standsning og førerrumsskift kan spares

   ·           Udretning og etablering af dobbeltspor på strækningen mellem Langå og Rødkærsbro

    

   Forvaltningen vurderer, at en hurtig togforbindelse mod Aarhus og gode forbindelser videre herfra mod København har et stort potentiale med hensyn til at øge passagertal på strækningen, idet Viborg by udgør en købstad med godt 40.000 indbyggere og 96.000 indbyggere i hele Kommunen. Notatet eller resumeet fra Kommunens egen analyse af nærbanen bør vedlægges svaret til Trafikstyrelsen

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 23 Projektsag - Håndbold Award (bevillingssag) (sagen blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Resume

   Håndbold Award (bevillingssag)

   De nationale organisationer bag håndbold i Danmark (Danmarks Håndbold Forbund, Divisionsforeningen og Spillerforeningen) er gået sammen med TV2 om at udvikle en ambitiøs Håndbold Award. Eventen ønskes afviklet på Viborg Rådhus og i Viborg Stadionhal.

    

   Der ansøges om godkendelse af, at Viborg Kommune involverer sig i projektet, herunder bidrager med kommunal medfinansiering af eventen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der indgås aftale om udvikling og gennemførelse af national TV Håndbold Award for perioden 2018-2020 ud fra den i sagen anførte beskrivelse,

    

   2. at der afsættes en økonomisk ramme på 400.000 kr. årligt (300.000 kr. i tilskud samt 100.000 kr. i underskudsgaranti), og at omkostninger ved at stille rådhus og Stadionhal til rådighed for op til 100.000 kr. dækkes herudover, og

    

   3. at udgiften på 400.000 kr. i hvert af årene 2018-2020 finansieres ved, at byrådets udviklingspulje nedsættes med 400.000 kr. årligt.

  • Beslutning i Byrådet den 24-01-2018

   Det blev oplyst, at arrangementet i 2018 afvikles den 4. juni og ikke den 5. juni som anført i sagsfremstillingen.

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17-01-2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at der indgås aftale om udvikling og gennemførelse af national TV Håndbold Award for perioden 2018-2020 ud fra den i sagen anførte beskrivelse,

    

   2. at der afsættes en økonomisk ramme på 400.000 kr. årligt (300.000 kr. i tilskud samt 100.000 kr. i underskudsgaranti), og at omkostninger ved at stille rådhus og Stadionhal til rådighed for op til 100.000 kr. dækkes herudover, og

    

   3. at udgiften på 400.000 kr. i 2018 finansieres af markedsføringspuljen med 200.000 kr. (100.000 kr. i tilskud samt 100.000 kr. i underskudsgaranti) og ved nedsættelse af byrådets udviklingspulje med 200.000 kr. (i tilskud). I 2019 og 2020 finansieres de 400.000 kr. ved nedsættelse af byrådets udviklingspulje.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   De nationale organisationer bag håndbold i Danmark (Danmarks Håndbold Forbund, Divisionsforeningen og Spillerforeningen) er gået sammen med TV2 om at udvikle en ambitiøs Håndbold Award. Håndboldspiller m.m. Daniel Svensson er ligeledes involveret i projektet. Inspirationen er bl.a. hentet fra Årets Sportsgalla i Herning: et TV-transmitteret show med mix af prisuddelinger og underholdning, styret af kendte TV-værter. Konceptet rummer herudover et velgørenhedsarrangement i form af en galla-håndboldkamp.

    

   I konkurrence med 3 andre kommuner har arrangørerne valgt at samarbejde med Viborg Kommune, der som forudsætning for at gå ind i et eventuelt samarbejde har krævet en udviklingsperiode på min. 3 år og fuld transparens i organisation og økonomi, der beløber sig til 2,5-3 mio. kr. årligt.

    

   Arrangementet afvikles første gang den 5. juni 2018 (Grundlovsdag), som er nærmest eneste ledige dato i den danske og internationale håndboldkalender, og hvor både begge landshold og 28 ligaklubber i den danske turnering har mulighed for at deltage. I maj samme år påbegyndes nedrivning af Tinghallen, hvilket har givet store udfordringer for tiltrækning af arrangementet til Viborg, idet Tinghallen ville være den oplagte lokation for afvikling af et sådant arrangement, der rummer spisning for ca. 400 VIP-gæster og sponsorer, 600 spillere, TV-show med disse, 1.000 gæster og yderligere ca. 1.500 publikummer i salen og efterfølgende afterparty for særligt inviterede.

    

   Der er derfor udviklet følgende alternative forslag:

   • Den officielle VIP-spisning inkl. præsentation af udvalgte spillere sker på Viborg Rådhus med inspiration fra kommunens fejring af kvindefodboldlandsholdet i august 2017, hvor trappen i atriet fungerede som scene med mulighed for attraktive TV-billeder, der profilerer Viborg Kommune.
   • Spillernes egen (uofficielle) spisning og fest afvikles i BDO Lounge.
   • Selve TV-showet afvikles i Viborg Stadionhal, hvor TV2 opbygger en TV-scene, evt. midt i hallen i lighed med dengang DR Sport opbyggede TV-studie i forbindelse med VM Herrehåndbold i Qatar i 2015.
   • Afterparty afvikles i Loungen.
   • Herudover etableres fanzone på Tingvej, hvor elementer fra Generation Handball kan opstilles allerede i juni. Da Tingvej omlægges i perioden marts-maj, og der herefter etableres byggeplads i forbindelse med projekt Viborg Sport & Event, kræver dette tæt koordinering mellem Håndbold Award og disse anlægsprojekter og lægger evt. beslag på nogle P-pladser henover sommeren.

    

   Divisionsforeningen er formelt arrangør af det samlede arrangement og har det økonomiske ansvar og alle opgaver vedr. kontakt til klubber og landshold, sponsorer og TV2. Tinghallen hyres til at forestå al catering, sandsynligvis sammen med Viborg HK, der også sammen håndterer billetsalg. Viborg Kommune skal stille rådhuset til rådighed som lokation for VIP-arrangementet, medvirke i etablering af fanzone og indgå i den samlede koncept-udvikling. Herudover får Viborg Kommune mulighed for at invitere egne VIP-gæster.

    

   Konceptet skal udvikles over tre år, de første to år nok med ovennævnte lokationer, medens år 3 skal centreres omkring et nyrenoveret Tinghallen, Lounge og nyt hotel. Arrangementet skal år 3 således gerne indgå i et større åbningsprogram for det ’nye’ Tinghallen. En mulig forlængelse af samarbejdet vil herefter skulle forhandles. Velgørenhedskamp afvikles først fra år 2.

    

   Der forventes en samlet omsætning på 2,5-3 mio. kr. inkl. projektets egenbetaling til TV produktion. Den største del af budgettet går til køb af ydelser lokalt i Viborg Kommune. Herudover vil arrangementet medføre omfattende medieeksponering og have stor værdi for Viborg Kommunes ‘brand’ som håndboldkommune samt styrke håndboldevents som f.eks. Generation Handball. Der er således udsigt til en meget høj ”return og investment”. TV showet vises år 1 i sin fulde længde på TV2 Sport og kun delvist på hovedkanalen TV2, men målet er naturligvis fuld transmission på begge kanaler.

    

   Viborg Kommune skal for at få arrangementet rent økonomisk bidrage med 300.000 kr. i tilskud, 100.000 kr. i underskudsgaranti og stille kommunale lokationer (rådhus og Stadionhal) til en værdi af op til 100.000 kr. til rådighed uden betaling. Det bemærkes at Viborg Stadionhal 1 er 100% udlejet af Viborg Kommune til Viborg HK, jf. aftale godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Samlet udgift for Viborg Kommune vil beløbe sig til højst 500.000 kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra byrådets møde.