Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 - Referat fra mødet den 13-12-2017

Konstitueringsmøde

Referat

 • 1 Oversigt over medlemmer af Viborg Byråd i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 samt orientering om konstitutionsmæssige forhold (orienteringssag)
  • Indstilling

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Det nyvalgte byråd er i medfør af § 6, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse indkaldt af Per Møller Jensen, der sammenlagt længst har været medlem dels af byrådet for den nye Viborg Kommune, dels af byrådene/kommunalbestyrelserne for sammenlægningskommunerne.

    

   I henhold til valgbogen er nedennævnte valgt i den anførte rækkefølge til medlemmer af Byrådet for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021:

    

   1

   Ulrik Wilbek, Viborg

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   2

   Per Møller Jensen, Viborg

   A

   Socialdemokratiet

   3

   Torsten Nielsen

   C

   Det Konservative Folkeparti

   4

   N. J. Ottesen, Bjerringbro

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   5

   Mads Panny, Viborg

   A

   Socialdemokratiet

   6

   Anders Korsbæk Jensen, Møldrup

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   7

   Stine Damborg

   C

   Det Konservative Folkeparti

   8

   Anders Bertel, Frederiks

   A

   Socialdemokratiet

   9

   Kim Dongsgaard, Rødkærsbro

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   10

   Kai O. Andersen, Viborg

   F

   SF - Socialistisk Folkeparti

   11

   Johannes Vesterby, Tjele

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   12

   Nikolai Norup

   C

   Det Konservative Folkeparti

   13

   Eva Pinnerup, Viborg

   A

   Socialdemokratiet

   14

   Lone Langballe

   O

   Dansk Folkeparti

   15

   Niels Dueholm, Bjerringbro

   A

   Socialdemokratiet

   16

   Jakob V. Ekberg

   C

   Det Konservative Folkeparti

   17

   Kurt Johansen, Skals

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   18

   Mette Nielsen, Klejtrup

   A

   Socialdemokratiet

   19

   Claus Clausen, Vroue

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   20

   Elo Nielsen, Skals

   F

   SF - Socialistisk Folkeparti

   21

   Peter Juhl

   C

   Det Konservative Folkeparti

   22

   Michael Nøhr, Klejtrup

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   23

   Martin Sanderhoff, Bjerringbro

   A

   Socialdemokratiet

   24

   Åse Kubel Høeg, Viborg

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   25

   Simon Højer

   C

   Det Konservative Folkeparti

   26

   Birthe Harritz, Ørum

   A

   Socialdemokratiet

   27

   Allan Clifford Christensen, Karup

   V

   Venstre, Danmarks Liberale Parti

   28

   Claus Nielsen

   C

   Det Konservative Folkeparti

   29

   Birgith B. Langballe, Stoholm

   A

   Socialdemokratiet

   30

   Ove Kent Jørgensen

   O

   Dansk Folkeparti

   31

   Flemming Gundersen

   Ø

   Enhedslisten - De Rød-Grønne

    

   Valget af borgmester (sag nr. 2) ledes i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 2, af det byrådsmedlem, der har indkaldt til mødet (Per Møller Jensen).

    

   De efterfølgende sager - herunder valg af Byrådets næstformænd (viceborgmestre) samt medlemmer til udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. - ledes i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 4, af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet borgmestervalget.

    

   Det bemærkes, at byrådsgrupperne A, C, F, O og V har anmeldt sig som valggruppe i forbindelse med udpegningen af medlemmer til de forskellige udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v., jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.

    

   Enhedslistens byrådsgruppe er tilsvarende at betragte som en valggruppe.

    

   Hvor andet ikke er anført i sagsfremstillingen, har de foretagne valg gyldighed for hele Byrådets funktionsperiode (1. januar 2018 – 31. december 2021).

    

   Bortset fra valg til Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg, behøver Byrådets repræsentanter i udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. ikke at være byrådsmedlemmer, med mindre det direkte er anført i sagsfremstillingen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Borgmester
  • Indstilling

   Det foreslås, at der udpeges følgende:

    

   Borgmester

    

    

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   For valg af Ulrik Wilbek som borgmester stemmer hele byrådet med undtagelse af Flemming Gundersen, der undlader at stemme.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune (i det følgende kaldet styrelsesvedtægten) – jf. § 6, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven) – vælger byrådet blandt sine medlemmer en borgmester.

    

   Valget af borgmesteren ledes af det byrådsmedlem, der har indkaldt til det konstituerende byrådsmøde.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder byrådsperioden.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 1. og 2. viceborgmester
  • Indstilling

   Det foreslås, at der udpeges følgende:

    

   1. viceborgmester

   2. viceborgmester

    

    

    

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Per Møller Jensen blev valgt som 1. viceborgmester og Lone Langballe som 2. viceborgmester.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten – jf. § 6, stk. 4 og 5, i styrelsesloven – vælger Byrådet blandt sine medlemmer en 1. og en 2. viceborgmester.

    

   Valget af 1. og 2. viceborgmester - samt de efterfølgende valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. - ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det byrådsmedlem, der har ledet borgmestervalget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder byrådsperioden.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 4 Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune (orienteringssag)
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet (ekstraordinært møde) 1. behandler på møder den 13. december 2017 nedenstående sag om ændring af styrelsesvedtægt for Viborg Kommune. Sagen 2. behandles af byrådet på det ordinære møde den 20. december 2017.

  • Indstilling

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den hidtil gældende udvalgsstruktur blev fastlagt i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune forud for byrådsperioden 2014-2017 i forbindelse med to behandlinger i byrådet den 11. december 2013 (sag nr. 2) og 18. december 2013 (sag nr. 1).

    

   Efterfølgende er styrelsesvedtægten blevet justeret i september 2014 - 1. behandling den 3. september 2014 (sag nr. 6) og 2. behandling den 17. september 2014 (sag nr. 2) - i forbindelse med flytning af opgaven med varetagelsen af planlægning i det åbne land og en ændring af navnet på et stående udvalg.

    

   Senest er styrelsesvedtægten justeret i 2016 - 1. behandling den 13. april 2016 (sag nr. 6) og 2. behandling den 18. maj 2016 (sag nr. 2) – i forbindelse med nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Konstitueringsaftalen indgået den 23. november 2017 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe indebærer, at der skal ske forskellige ændringer af den hidtil gældende udvalgsstruktur.

    

   Den gældende styrelsesvedtægt fremgår som bilag nr. 1, og som bilag nr. 2 fremgår udkast til ændret styrelsesvedtægt.

    

   De væsentligste ændringer i udkastet til styrelsesvedtægten omfatter:

   • Udvalgsstrukturen ændres, således at
    • opgaverne der hidtil har været henlagt til henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget splittes op og overføres til 3 nyetablerede udvalg i form af Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
    • det hidtidige Udvalg for Uddannelse, Handel og Innovation nedlægges
    • der etableres et nyt Landdistriktsudvalg.
   • Antallet af medlemmer i udvalgene reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer, dog bortset fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor medlemsantallet fortsat udgør 9 medlemmer, og det nyetablerede Landdistriktsudvalg, hvor medlemsantallet fastsættes til 7.
   • Den hidtidige bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 20 om indkaldelse af stedfortrædere også i tilfælde af forfald ved varighed kortere end 1 måned udgår.
   • Størrelsen af vederlagene til 1. og 2. viceborgmester samt vederlag til udvalgsformand ændres, og samtidigt fastsættes der særskilt vederlag til næstformændene i alle udvalg.

    Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle ændringer af styrelsesvedtægten ligesom der er foretaget en opdatering og modernisering af opregningen af de enkelte udvalgs opgaver.

    

   Det bemærkes, at kun vederlæggelsen af formænd og næstformænd i udvalgene skal optages i styrelsesvedtægten, men derimod ikke vederlag til menige medlemmer af udvalgene.

     

   Sagen forventes behandlet i byrådet dels på et ekstraordinært møde i dag den 13. december 2017 (1. behandling), og dels på det ordinære møde den 20. december 2017 (2. behandling).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal iht. styrelseslovens § 2 behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.
  • Bilag

 • 5 Vederlag
  • Resume

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   1. at vederlaget til 1. og 2. viceborgmester som fastsat i udkast til styrelsesvedtægt jf. orienteringssag på mødet i dag tages til efterretning,

    

   2. at vederlaget til udvalgsformændene, næstformændene for udvalgene samt formænd for Børn- og Ungeudvalget samt Folkeoplysningsudvalget som fastsat i udkast til styrelsesvedtægt jf. orienteringssag på mødet i dag tages til efterretning,

    

   3. at oplysningerne i sagsfremstillingen om størrelsen af vederlag til bestyrelsen i Energi Viborg-koncernen tages til efterretning, og

    

   4. at der ydes følgende udvalgsvederlag til de menige medlemmer (dvs. ikke formænd og næstformænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformanden af Børn og Unge-udvalget:

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Børne- og Ungdomsudvalget

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Landdistriktsudvalget

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Klima- og Miljøudvalget

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Teknisk Udvalg

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Social- og Sundhedsudvalget

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Beskæftigelsesudvalget

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Ældre- og Aktivitetsudvalget

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Kultur- og Fritidsudvalget

   3,4 % pr. medlem af borgmestervederlaget

   Børn og Unge-udvalget (næstformand)

   1,7 % af borgmestervederlaget

    

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   1. og 2. viceborgmester

   Det samlede vederlag til viceborgmestre kan maksimalt udgøre 10 %. I udkast til ændret styrelsesvedtægt lægges der op til at 1. og 2. viceborgmester hver modtager 5 %.

    

   Udvalgsformænd, næstformænd for udvalgene samt menige udvalgsmedlemmer

   Summen af vederlag til udvalgsformænd (incl. formand for Børn- og Ungeudvalget samt Folkeoplysningsudvalget), næstformændene for udvalgene samt de menige medlemmer af udvalgene er for Viborg Kommunes vedkommende efter lovgivningen maksimeret til 370 % af borgmesterens vederlag.

    

   Som det fremgår af forslaget til styrelsesvedtægt forventes vederlagene til udvalgsformænd og næstformænd i udvalgene fastsat således:

    

    

   Formand

   Næstformand

   Økonomi- og Erhvervsudvalget

   (borgmester)

   7,8 %

   Børne- og Ungdomsudvalget

   25,8 %

   7,8 %

   Landdistriktsudvalget

   20,8 %

   7,8 %

   Klima- og Miljøudvalget

   20,8 %

   7,8 %

   Teknisk Udvalg

   20,8 %

   7,8 %

   Social- og Sundhedsudvalget

   20,8 %

   7,8 %

   Beskæftigelsesudvalget

   20,8 %

   7,8 %

   Ældre- og Aktivitetsudvalget

   20,8 %

   7,8 %

   Kultur- og Fritidsudvalget

   20,8 %

   7,8 %

   Børn- og Ungeudvalg

   8,5 %

    

   Folkeoplysningsudvalget

   5,5 %

    

    

    

   I forhold til tidligere er det nyt, at der ydes vederlag til næstformændene i udvalgene. Tankegangen er at næstformændene kan bistå udvalgsformændene i forbindelse med mere komplicerede udvalgssager, ligesom næstformændene vil kunne aflaste formændene i forbindelse med visse repræsentative opgaver. Herudover skal næstformanden som hidtil varetage formandens opgaver i dennes fravær, dog kun indtil udvalget eventuelt udpeger en midlertidig formand. Den nærmere tilrettelæggelse af næstformændenes opgaver foretages i de enkelte udvalg.

    

   De nærmere regler om formandsvederlag og udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet fremgår af et notat af 29. november 2017 (bilag nr. 1).

    

   I forhold til reglerne om byrådsmedlemmernes faste vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, tillægsvederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmer af byrådet er disse nærmere beskrevet i notat ligeledes af 29. november 2017 (bilag nr. 2). De i notatet omhandlede regler suppleres af de retningslinjer for vederlag og andre godtgørelser til byrådsmedlemmer, som blev fastsat af byrådet den 17. december 2014 (sag nr. 6).

    

   Af notaterne fremgår det bl.a., at byrådsmedlemmernes vederlæggelse (formandsvederlag, udvalgsvederlag, fast vederlag/reduceret fast vederlag med tabt arbejdsfortjeneste) omfatter byrådsmedlemmernes deltagelse i møder i byrådet og i udvalgene samt i de organer (bestyrelser, råd, nævn mv.), hvortil de udpeges af byrådet.

    

   Udgangspunktet er herefter, at Viborg Kommune ikke yder særskilt vederlag til de byrådsmedlemmer, der vælges til poster i de mange forskellige organer, der fremgår af de følgende sager på dagsordenen for mødet i dag.

    

   Hvor intet andet er anført i sagsfremstillingen, ydes der således ikke særskilt vederlag fra Viborg Kommune for varetagelsen af de pågældende poster. Der ydes dog altid befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der af byrådet er valgt til ovennævnte hverv.

    

   Noget andet er, at enkelte selskaber mv. selv yder vederlag/diæter for at sidde i selskabets bestyrelse, repræsentantskab og lignende til de af byrådet valgte repræsentanter (såvel byrådsmedlemmer som ikke-byrådsmedlemmer). I sådanne tilfælde er det i sagsfremstillingen - i det omfang, der har kunnet fremskaffes oplysning herom - anført, at der af selskabet mv. ydes vederlag/diæter.

    

   Hvis selskabet mv. yder befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, ydes der naturligvis ikke også befordringsgodtgørelse for den samme befordring af Kommunen.

    

   I en række tilfælde foretager byrådet valg af ikke-byrådsmedlemmer til bestyrelser, råd og nævn mv.

    

   Sådanne af byrådet udpegede ikke-byrådsmedlemmer til diverse organer modtager ikke vederlag/diæter eller tabt arbejdsfortjeneste fra Viborg Kommune, medmindre byrådet træffer beslutning herom, jf. notat af 29. november 2017 vedrørende vederlag til ikke-byrådsmedlemmer, der af byrådet udpeges som repræsentant for byrådet i diverse nævn, råd mv. (bilag nr. 3).

    

   Enkelte selskaber m.v. yder dog som ovenfor nævnt selv vederlag/diæter for at sidde i selskabets bestyrelse, repræsentantskab o. lign. til de af byrådet valgte repræsentanter (herunder også ikke-byrådsmedlemmer). I sådanne tilfælde er det i sagsfremstillingen - i det omfang, der har kunnet fremskaffes oplysning herom - anført, at der af selskabet mv. ydes vederlag/diæter.

    

   Hvis selskabet mv. yder befordringsgodtgørelse til ikke-byrådsmedlemmer, ydes der naturligvis ikke også befordringsgodtgørelse for den samme befordring af Kommunen.

    

   Til de menige medlemmer (dvs. ikke formænd og næstformænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformanden af Børn og Unge-udvalget kan der ydes udvalgsvederlag som en procentdel af borgmesterens vederlag.

    

   Byrådet skal således tage stilling til størrelsen af udvalgsvederlaget til de menige medlemmer.

    

   Energi Viborg A/S og datterselskaber

   Hvad angår vederlag til bestyrelsen i Energi Viborg, har generalforsamlingen i Energi Viborg A/S i 2010 godkendt følgende vederlag til medlemmerne af moderselskabets bestyrelse og medlemmerne af bestyrelserne i datterselskaberne:

    

   Moderselskabet 

   Formand

   22,0 % af borgmestervederlaget

   Næstformand

     9,0 % af borgmestervederlaget

   Menige medlemmer, herunder medarbejderrepræsentanter

     3,7 % af borgmestervederlaget

    

    

    

   Datterselskaberne

   Formand
   (fast vederlag uanset antallet af bestyrelsesposter i datterselskaberne)

     3,0 % af borgmestervederlaget

   Næstformand og menige medlemmer.
   herunder medarbejderrepræsentanter,
   som også er medlem af moderselskabets
   bestyrelse
   (fast vederlag uanset antallet af bestyrelsesposter i datterselskaberne)

     3,0 % af borgmestervederlaget

   Næstformand og menige medlemmer,
   herunder medarbejderrepræsentanter,
   som ikke også er medlem af modersel-
   skabets bestyrelse

     1,5 % af borgmestervederlaget for hver   enkelt bestyrelsespost i datterselskaberne.

    

   Eventuelle ændringer i vederlagene i Energi Viborg A/S og datterselskaber forudsætter, at Byrådet udarbejder forslag til indstilling til generalforsamlingen i Energi Viborg A/S om ændring af vederlagene.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Reglerne om vederlæggelse af byrådsmedlemmerne findes i lov om kommunernes styrelse § 16 samt i vederlagsbekendtgørelsen (bktg. nr. 1530 af 9. december 2016).

  • Bilag

 • 6 Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Indstilling

   Det foreslås, at der udpeges følgende:

    

   Medlem

   Borgmesteren (formand)

   (A) Per Møller Jensen

   (V) Åse Kubel Høeg

   (V) Claus Clausen

   (A) Eva Pinnerup

   (A) Niels Dueholm

   (C) Torsten Nielsen

   (C) Peter Juhl

   (F) Kai O. Andersen

    

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Følgende udpeges:

    

   Medlem

   Borgmesteren (formand)

   (A) Per Møller Jensen

   (V) Åse Kubel Høeg

   (V) Claus Clausen

   (A) Eva Pinnerup

   (A) Niels Dueholm

   (C) Torsten Nielsen

   (C) Peter Juhl

   (F) Kai O. Andersen

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til § 17 og § 18 i styrelsesloven skal der nedsættes et Økonomiudvalg, der i henhold til styrelsesvedtægtens § 10 benævnes Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Borgmesteren er født formand for udvalget. Derudover består udvalget af 8 af byrådets øvrige medlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 10. Ved valget regnes borgmesterens plads som den ene af de 9 pladser, jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens §§ 10-12.

    

   Med undtagelse af borgmesteren ydes der de øvrige medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsvederlag, jf. anden sag på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 8 medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin næstformand.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder byrådsperioden.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Børne- og Ungdomsudvalget
  • Indstilling

   Det foreslås, at der udpeges følgende:

    

   Medlemmer

   (A) Per Møller Jensen

   (V) Claus Clausen

   (A) Eva Pinnerup

   (C) Stine Damborg

   (C) Simon Høyer

    

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Følgende udpeges:

    

   Medlemmer

   (A) Per Møller Jensen

   (V) Claus Clausen

   (A) Eva Pinnerup

   (C) Stine Damborg

   (C) Simon Højer

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Børne- og Ungdomsudvalg.

    

   Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 13.

    

   Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på børne- og ungdomsområdet. Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 13.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 5 medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder byrådsperioden.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 8 Landdistriktsudvalget
  • Indstilling

   Det foreslås, at der udpeges følgende:

    

   Medlemmer

   (A) Mette Nielsen

   (A) Martin Sanderhoff

   (C) Peter Juhl

   (F) Elo Nielsen

   (V) Kim Dongsgaard

   (V) Kurt Johansen

   (V) Johannes Vesterby

    

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Følgende udpeges:

    

   Medlemmer

   (A) Mette Nielsen

   (A) Martin Sanderhoff

   (C) Peter Juhl

   (F) Elo Nielsen

   (V) Kim Dongsgaard

   (V) Kurt Johansen

   (V) Johannes Vesterby

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Landdistriktsudvalg.

    

   Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 14.

    

   Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til udvikling af landdistrikterne. Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 14.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Landdistriktsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 7 medlemmer til Landdistriktsudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder byrådsperioden.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Klima- og Miljøudvalget
  • Indstilling

   Det foreslås, at der udpeges følgende:

    

   Medlemmer

   (C) Stine Damborg

   (F) Kai O. Andersen

   (A) Birthe Harritz

   (V) Kurt Johansen

   (V) Allan Clifford Christensen

    

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Følgende udpeges:

    

   Medlemmer

   (C) Stine Damborg

   (F) Kai O. Andersen

   (A) Birthe Harritz

   (V) Kurt Johansen

   (V) Allan Clifford Christensen

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Klima- og Miljøudvalg.

    

   Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 15.

    

   Klima- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på klima-, natur- og miljøområdet. Klima- og Miljøudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 15.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Klima- og Miljøudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 5 medlemmer til Klima- og Miljøudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udpegningen gælder byrådsperioden.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Teknisk Udvalg
  • Indstilling

   Det foreslås, at der udpeges følgende:

    

   Medlemmer

   (V) Johannes Vesterby

   (C) Nikolai Norup

   (A) Martin Sanderhoff

   (A) Birthe Harritz

   (V) Anders Korsbæk Jensen

    

  • Beslutning i Byrådet - NYT pr. 1.1.2018 den 13-12-2017

   Følgende udpeges:

    

   Medlemmer

   (V) Johannes Vesterby

   (C) Nikolai Norup

   (A) Martin Sanderhoff

   (A) Birthe Harritz

   (V) Anders Korsbæk Jensen

    

  • Sagsfremstilling