Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 12-05-2020

Referat

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020

   Orienteringerne blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

   • Præsentation til udvalget af skolechef Hasse Valdemar Mortensen, dagtilbudschef Trine Verner Jensen og Familie- & Rådgivningschef Mette Kierkgaard.
 • 2 Drøftelse af genåbning maj 2020
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal med dette punkt drøfte udmøntning af genåbningens fase 2.

  • Indstilling

   Direktør for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at udmøntning af genåbningens fase 2 drøftes.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020

   Genåbningen sker i de første 3 uger inden for den i bilaget skitseret fælles ramme på tværs af kommunens skoler, men med mulighed for en mindre variation fra skole til skole også under hensyn til skolebustransport.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget skal under dette punkt drøfte udmøntningen af genåbningens fase 2 for så vidt angår de forhold, der vedrører Børn & Ungeområdet.

    

   Udvalget vil under punktet indledningsvist blive givet en orientering om de umiddelbare planer for genåbningen.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Vikarkorps til opgaver i Børn & Unge under COVID-19
  • Resume

   Som en konsekvens af COVID-19 har skoler og dagtilbud i Børn & Unge fået en række nye opgaver relateret til de hygiejnekrav og retningslinjer, der er udstedt af Sundhedsstyrelsen under epidemien. Derfor fremlægger forvaltningen forslag om etablering af vikarkorps af ledige borgere til opgaver i Børn & Unge under COVID-19.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at etableringen af et vikarkorps med ledige borgere til opgaver i Børn & Unge under COVID-19 godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020

   Etableringen af et vikarkorps med ledige borgere til opgaver i Børn & Unge under COVID-19 blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har hentet inspiration fra andre kommuner i forhold til deres håndtering af personalemangel på Børn & Ungeområdet i lyset af de ekstra opgaver, der er opstået under COVID-19.

    

   Samtidigt er forvaltningen i dialog med de faglige organisationer ang. vilkårene for rekrutteringen og lønvilkår. Ligeledes inddrages MED-systemet i etableringen af vikarkorpset.

   Beskrivelse

   Baggrund

   Direktionen i Viborg Kommune har på møde den 30. april 2020 drøftet det fremtidige formål med og indsatsen i ressourcebanken for Viborg Kommune. Direktionen har besluttet, at ressourcebanken alene skal anvendes til oplæring af personale til social-, sundheds- og omsorgsområdet i tilfælde af en opblusning af COVID-19-epidemien.

    

   I lyset af, at den første tidspressede fase med genåbning af daginstitutioner og skoler er overstået, drosles der således ned for Børn & Unges anvendelse af medarbejdere fra andre direktørområder i ressourcebanken.

    

   Grundet de nuværende sundhedsfaglige restriktioner har Børn & Unge dog fortsat et presserende, akut behov for arbejdskraft til at løse de nye opgaver på skoler og i dagtilbud.

    

   Derfor forslår forvaltningen etablering af et vikarkorps, der består af ledige borgere på offentlig forsørgelse, og som rekrutteres af Børn & Unge som udgangspunkt i en tidsbegrænset periode på op til 8 uger til at varetage disse opgaver.

    

   Forudsætning

   Nedenstående behov og model er beskrevet med afsæt i de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der er gældende (afstandskrav og hygiejne-/rengøringskrav), og ud fra en konsekvensberegning af en belægning i dagtilbud på 100 %. 

    

   Behovet i Børn & Unge

   Børn & Unges vurdering er, at der under forudsætning med de nuværende kendte retningslinjer kan blive et behov for ansættelser svarende til op mod 50 fuldtidsansatte. Forvaltningen skønner, at ca. 50 % ansættes i fuldtidsstillinger, mens de resterede ansættes med et gennemsnitligt timeforbrug pr. medarbejder på ca. 20 timer om ugen. Det forventes, at varigheden for ansættelsen er ca. 8 uger.

    

   Modellen

   Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til etableringen af et vikarkorps.

    

   Overordnet handler modellen om, at Børn & Unge identificerer behovet for arbejdskraft til at dække opgaver udsprunget af sundheds- og hygiejnekravene fra COVID-19. Her udfylder den enkelte institutionsleder et skema til formidling af arbejdskraft, som sendes til jobcenteret. På baggrund af skemaet bistår jobcenteret med rekruttering af egnede kandidater og sikrer det rette match blandt jobcenterets ledige borgere. Når kandidaten har indvilliget i en ansættelse, orienterer Jobcenteret den pågældende institutionsleder, som herefter kontakter kandidaten.

    

   Efterfølgende sender jobcenteret kandidatens CV med kontaktoplysninger til Personale & Organisation i Viborg Kommune efter aftale med kandidaten. Parallelt hermed indhenter Personale & Organisationen i Viborg Kommune børneattest. Når børneattesten er indhentet, kan Personale & Organisation udarbejde ansættelsespapirer og ansættelsesforholdet kan igangsættes.

    

   Kandidaten ansættes i Børn & Unge, og ansættelsesforholdet hører under dette område. I forhold til de konkrete opgaver under ansættelsesforholdet, vil det være skole-/institutionslederen, der varetager ledelsen.

   Alternativer

   Et alternativ er, at stillingerne bliver opslået ordinært.

    

   Dette vil dog give en forventet øget forsinkelse på op til 2 måneder i dækningen af Børn & Unges akutte arbejdskraftbehov, hvorfor forvaltningen ikke anbefaler dette.

    

   Der er på skole- og -dagtilbudsområdet forholdsvis mange ansatte på deltid. En del af opgaverne vil derfor kunne løses ved at tilbyde allerede ansatte flere timer i en tidsbegrænset periode. Det kan være et andet alternativ.

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen planlægger følgende proces for iværksættelse af vikarkorpset:

   • 11. maj: Endelig aftale med de faglige organisationer om etablering af vikarkorps, herunder rekruttering og vilkår for ansættelsesforholdet
   • 11. maj: Høring af modellen i Fælles-MED for Børn & Unge
   • 12. maj: Politisk behandling af model for vikarkorps (Børne- og Ungdomsudvalget
   • 12. maj: Politisk behandling af model for vikarkorps (Beskæftigelsesudvalget)
   • 13. maj: Børn & Unge og Jobcenter Viborg iværksætter modellen
   • 18. maj: Forventet igangsætning af ansættelser

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Under forudsætning af politisk godkendelse rekrutterer Børn & Unge kandidater svarende til 50 fuldtidsansættelse, heraf 25 som fuldtidsstillinger, resten som deltidsstillinger med et gennemsnit på 20 timer pr. uge.

    

   Der etableres således ansættelser svarende til 50 fuldtidsstillinger til en timesats på kr. 150 og for en periode på 8 uger.

    

   Med disse forudsætninger lagt til grund for beregningerne, vil det alt andet lige medføre en merudgift på kr. 2.220.000.

    

   Idet merudgifterne udspringer af udgifter direkte som en konsekvens af COVID-19, er det forvaltningens forventning, at staten kompenserer kommunerne for disse udgifter. Dette er i tråd med Regeringens tidligere udmeldinger, at kommunerne holdes udgiftsneutrale for udgifter direkte relateret til COVID-19.

    

   De bevillingsmæssige forhold vil blive bragt i orden senere, både hvad angår vikarkorpset og øvrige udgifter relateret til COVID-19.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Idet der er tale om besættelse af stillinger af en varighed af under 3 måneder, vil stillingerne i henhold til de gældende retningslinjer for stillingsopslag i Viborg Kommune, kunne besættes uden opslag.

    

   I forbindelse med de konkrete ansættelser vil der blive indhentet børneattest.

 • 4 Revideret procesplan vedr. "Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune"
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte en udsættelse af processen for Fremtidens Folkeskole, der grundet corona-situationen er blevet sat på stand by. Forvaltningen har udarbejdet to forslag til ny tids- og procesplan for arbejdet: èn hvor den allerede vedtagne proces rykkes og èn hvor indhold og kvalitet i folkeskolen og på specialområdet sættes mere i fokus.

  • Indstilling

    Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at procesplanen for ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune” revideres på baggrund af situationen vedrørende covid-19 og
   2. at drøftelserne vedrørende ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune” i så fald skal følge en justering af den allerede vedtagne proces jf. bilag 1, eller
   3. at drøftelserne vedrørende ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune” i så fald skal følge forslaget om en proces, hvor der er plads til yderligere inddragelse af interessenter og fokus på drøftelse af indhold og kvalitet jf. bilag 2.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020

   Procesplanen for ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune” revideres på baggrund af situationen vedrørende covid-19, så der bliver plads til inddragelse af interessenter og fokus på drøftelse af indhold og kvalitet, og hvor principper for ”Fremtidens folkeskole” vedtages i efteråret 2020 af Byrådet, jf. model skitseret i bilag 2. 

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som en del af budgetforliget indgået i Byrådet den 04-11-2019 (sag 2) er det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde et forslag til, hvordan kvaliteten i undervisningen, med et faldende elevtal, sikres, ved blandt andet at reducere antallet af klasser på kommunalt plan.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26-11-2019 (sag 1) en procesplan for arbejdet med fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune.

    

   Denne plan blev justeret på udvalgsmøde den 07-01-2020 (sag 3) med henblik på yderligere inddragelse af en bred kreds af interessenter.

    

   På udvalgsmødet den 28-01-2020 (sag 2) blev tilbagemeldingerne fra de første dialogmøder drøftet og det blev besluttet hvilke tematikker, der skulle arbejdes videre med i forhold til udarbejdelse af principper.

    

   På udvalgsmødet den 25-02-2020 (sag 2) blev det besluttet at sende en række principper for arbejdet med ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune” i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden 26-02-2020 til den 26-03-2020.

    

   Principper og proces blev drøftet med Landdistriktsudvalget den 26-02-2020 (sag 1).

    

   Den 11-03-2020 lukkes landet ned pga. covid-19 og denne nedlukning forlænges den 23-03-2020, hvor også et forbud mod at forsamles mere end 10 personer træder i kraft. Forbuddet gælder i første omgang til 10. maj 2020. For større arrangementer ind til 31-08-2020.

    

   Den 12-03-2020 aflyses stormødet for skolebestyrelser og MED-udvalg.

   På udvalgsmødet den 24-03-2020 (sag 1) drøftede processen for fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune og stormødet i april bliver udsat på grund af de generelle indsatser mod minimering af smittespredning af covid-19.

    

   Den 06-04-2020 udsender formandskabet for Børne- og Ungdomsudvalget en pressemeddelelse om, at Børne- og Ungdomsudvalget vil anmode Byrådet om, at tidsrammen for dialogen om Fremtidens Folkeskole forlænges - og at udvalget på den baggrund vil udarbejde en ændret proces- og tidsplan, som kan forelægges Byrådet inden sommerferien.

   Denne status drøftes på udvalgsmødet den 21-04-2020 (sag 1) og forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til en revideret procesplan.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne og skole MED. Input fra møderne har resulteret i udarbejdelsen af en række tematikker. På baggrund af tematikkerne er der udarbejdet et forslag til principper for kommende skolestruktur. Forslaget til principper blev sendt i høring den 26-02-2020, men høringsfristen er på grund af situationen vedr. covid-19 udsat til efter sommerferien 2020.

    

   Beskrivelse

   Udfordringerne på skoleområdet med et markant faldende børnetal er uændrede, men på grund af corona-situationen foreslås det, at udsætte tidsplanen for dialog omkring Fremtidens Folkeskole i Viborg Kommune.

    

   De planlagte stormøder, hvor principper for fremtidens folkeskole skulle have været debatteret, er blevet aflyst og derved har dialogen med skoler og interessenter ikke været mulig. Både udvalg og forvaltning ønsker en grundig og seriøs debat om vores fælles folkeskole, men med instruksen om, at vi skal holde afstand og ikke må forsamles, lægges der op til en udskydelse af debatten.

    

   Dialogen vil fortsat tage udgangspunkt i de principper, der har været sendt i høring, og de input, skolebestyrelserne allerede har bidraget med, tages med videre i den fremadrettede proces. På baggrund af høringen forventes principperne vedtaget i efteråret.

   Derudover lægges der op til yderligere dialog om kvalitet og indhold i Fremtidens Folkeskole, i Viborg Kommune evt. med inspiration udefra.

    

   Forvaltningen har udarbejdet to forslag til denne proces:

   1.                       Proces 1: Den allerede vedtagne proces rykkes til efteråret 2020 med fortsat sigte på implementering af en nye struktur fra skoleåret 2021/22. Forslaget er beskrevet yderligere i bilag 1.
   2.                       Proces 2: Den nye proces strækker sig over 2 år og der sættes særligt fokus på at drøfte indhold og kvalitet i fremtidens folkeskole, herunder specialområdet med en bred række af interessenter. Her vil en eventuel strukturændring kunne træde i kraft fra skoleåret 2023/24. Forslaget er beskrevet i bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Hvis en ny struktur for skoleområdet skal træde i kraft i eksempelvis skoleåret 2021/22, skal den endelige beslutning træffes i Byrådet inden 01-03-2021. Inden da skal der være en 8 ugers offentlig høring og hvis der indgives høringssvar, skal der gå yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig afgørelse i Byrådet.

   Det betyder, at en beslutning om ny struktur fra eksempelvis 2021/22 skal træffes i Børne- og Ungdomsudvalget senest på udvalgsmødet i oktober 2020 og efterfølgende på Byrådsmødet i november 2020 med henblik på høring.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Kun ved optimering af klasser vil nuværende serviceniveau kunne fastholdes og evt. forbedres, med mindre der ændres på demografireguleringen.

   En sammenlægning af skoledistrikter vil kræve ekstra ressourcer i forhold til omstilling og evt. i forhold til kørsel og anlæg.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Sammenlægning af skoledistrikter er reguleret i folkeskolelovens § 24, stk. 4 jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 og i bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014.

  • Bilag

 • 5 Oprettelse af ny skole i Bjerringbro
  • Resume

   På baggrund af de drøftelser, som Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at indlede på mødet den 25-02-2020, og den manglende mulighed for at forsamles grundet covid-19, har de to skolebestyrelser i Bjerringbro bedt om mere tid til involvering af lokalsamfundet inden en endelig indstilling om skolesammenlægninger forelægges Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at anmodningen fra de to skolebestyrelser i Bjerringbro, om udsættelse af en endelige indstilling vedr. sammenlægning af skoler drøftes og
   2. at en endelig indstilling om sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro, herunder ønsker om midler til drift og anlæg, skal forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til behandling senest den 11-08-2020, hvis den skal indgå i drøftelserne vedr. budgettet for 2021-2024.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020

   Endelig indstilling om sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro fra de to skolebestyrelser, herunder ønsker om midler til drift og anlæg, skal forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til behandling senest den 11-08-2020, hvis den skal indgå i drøftelserne vedr. budgettet for 2021 og overslagsårerne.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har senest på udvalgets møde den 25-02-2020 (tillægssag 1) drøftet oprettelsen af en ny skole i Bjerringbro. Skolebestyrelserne på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har efterfølgende været i dialog med forvaltningen med henblik på udarbejdelse af en revideret indstilling til byrådet.

   Inddragelse og høring

   Anmodningen om at få mulighed for yderligere inddragelse af lokalsamfundet inden en endelig indstilling er udarbejdet af de to skolebestyrelser i Bjerringbro.

   Beskrivelse

   Skolebestyrelserne fra henholdsvis Bøgeskovskolen og Egeskovskolen har sammen udarbejdet en anmodning til Børne- og Ungdomsudvalget, hvori de beder om mere tid til involvering af lokalsamfundet inden en endelig indstilling om sammenlægning af de to skoler forelægges udvalget. Bestyrelserne betoner, at de stadig mener, at en samling af skolerne på en matrikel er en god løsning på de udfordringer, som skolerne står overfor.

    

   Anmodningen kan læses i sin fulde form i bilag 1.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Hvis en sammenlægning af skolerne i Bjerringbro skal træde i kraft i skoleåret 2021/22, skal den endelige beslutning træffes i Byrådet inden 01-03-2021. Inden da skal der være en 8 ugers offentlig høring og hvis der indgives høringssvar, skal der gå yderligere 4 uger inden der kan træffes endelig afgørelse i Byrådet.

    

   Det betyder, at en beslutning om sammenlægning af skoledistrikter fra skoleåret 2021/22 skal træffes i Børne- og Ungdomsudvalget senest på udvalgsmødet i oktober 2020 og efterfølgende på Byrådsmødet i november 2020 med henblik på høring.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at drøfte sammenlægning af skoler i Bjerringbro i forbindelse med budgetforhandlingerne i august og september, herunder både ekstraordinært driftstilskud og anlæg. For at dette kan realiseres, kræver det, at der senest forelægger en indstilling fra de to skolebestyrelser til Børne- og Ungdomsudvalgets møde senest den 11-08-2020.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 6 Klubtilbud på friskoler efter dagtilbudsloven - genbehandling
  • Resume

   Ny lovgivning indbefatter, at frie grundskoler kan oprette klubtilbud for elever fra 4. til 7. klasse efter dagtilbudsloven. I den forbindelse er det op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal ydes tilskud til denne ordning. På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, om at finansiering af et eventuelt tilskud til friskolerne skal tages fra de kommunale skoler, besluttede Byrådet, at bede Børne- og Ungdomsudvalget om at genbehandle sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune ikke yder tilskud til klubtilbud på Friskoler oprettet efter dagtilbudsloven.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   • at Viborg Kommune ikke yder tilskud til klubtilbud på Friskoler oprettet efter dagtilbudsloven.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune er blevet kontaktet af Bjerregrav Friskole og Tange Kristne Friskole i forhold til, om Viborg Kommune vil yde tilskud til oprettelse af klubtilbud for elever i 4. til 7. klasse på frie grundskoler.

    

   Sagen blev sidst behandlet på Byrådsmødet den 22-04-2020 (sag 2) samt i forbindelse med budget 2021-2024 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15-04-2020 (sag 24).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at et eventuelt tilskud til klubtilbud på frie grundskoler oprettet efter dagtilbudsloven skal finansieres inden for Børne- og Ungdomsudvalgets eksisterende budgetramme. Byrådet besluttede derfor efterfølgende at sende sagen til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.

   Inddragelse og høring

   Intet

   Beskrivelse

   Da et eventuelt tilskud til klubtilbud på frie grundskoler oprettet efter dagtilbudsloven skal findes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets eksisterende budgetramme, indstiller forvaltningen til, at der ikke ydes tilskud til en sådan ordning, da det i givet fald vil betyde reduktioner i forhold til de kommunale tilbud.

    

   De frie grundskoler vil, i tilfælde af, at der ikke ydes kommunalt tilskud, fortsat kunne oprette klubtilbud efter dagtilbudsloven, dog uden tilskud fra Viborg Kommune.

    

   De frie grundskoler vil ligeledes fortsat kunne oprette klubtilbud efter folkeoplysningsloven jf. allerede gældende retningslinjer for eksempelvis tilskud. En beskrivelse af disse retningslinjer kan findes i bilag 2.

   Alternativer

   Hvis Børne- og Ungdomsudvalget vælger at yde tilskud til frie grundskoler, der ønsker at oprettet klubtilbud for elever i 4. til 7. klasse efter dagtilbudsloven, anbefales det, at et af følgende alternativer benyttes:

   1. Der ydes tilskud til klubtilbud i friskoler på samme tilskudsniveau, som hvis de var oprettet efter folkeoplysningsloven (167 kr./time), justeret efter åbningstid, dog maks. 18 timers åbningstid, som i SFO-klubberne.

    

   Samlet årlig udgift ca. 925.000 kr.

    

   1. Der ydes tilskud til klubtilbud i friskoler, på samme niveau, som til de kommunale SFO-klubber (256 kr./time), justeret efter åbningstid, dog maks. 18 timers åbningstid som i SFO-klubberne.

    

   Samlet årlig udgift ca. 1.420.000 kr.

    

   1. Der ydes tilskud til klubtilbud i friskoler på samme niveau, som til de kommunale fritidsklubber (452 kr./time), justeret efter åbningstid, dog maks. 26 timers åbningstid, som i fritidsklubberne.

    

   Samlet udgift ca. 3.620.000 kr.

    

   Grundlag for beregninger af de 3 alternativer kan findes i bilag 1.

   Tidsperspektiv

   Intet

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Kommunerne er ikke forpligtet til at yde tilskud til klubtilbud i friskoler oprettet efter Dagtilbudsloven. Hvis det besluttes, at der skal ydes tilskud til klubtilbud i friskoler skal dette findes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets eksisterende budgetramme.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den 25. januar 2019 er der indgået aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler. Aftalen er efterfølgende udmøntet i LOV nr 563 af 07/05/2019. Uddrag fra lovgivningen kan findes i bilag 1.

  • Bilag

 • 7 Serviceniveau og fysiske rammer på B&U Handicap
  • Resume

   Der er udarbejdet oplæg til mulige forbedringer af de fysiske rammer på B&U Handicap. Oplægget er lavet i forlængelse af, at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 21. april 2020 (sag nr. 4) drøftede serviceniveauet for institutionens aflastningstilbud.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at det drøftes, om oplæg til mulige forbedringer af de fysiske rammer på B&U Handicap skal indgå i den videre budgetlægning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020

   Oplæg til mulige forbedringer af de fysiske rammer på B&U Handicap skal indgå i den videre budgetlægning og finansieres inden for egen ramme i Børn & Unge.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på mødet den 21. april 2020 (sag nr. 4) oplæg til reetablering af serviceniveauet på B&U Handicaps aflastningstilbud. Udvalget vedtog at anmode Forvaltningen om at arbejde videre med sagen til udvalgsmødet den 12. maj 2020. Det nye, som indgår i sagen til dagens møde, er oplæg til mulige forbedringer af de fysiske rammer.

   Inddragelse og høring

   Der har i november 2019 og den 3. marts 2020 været afholdt dialogmøder med forældrerepræsentanter fra B&U Handicap med deltagelse af formanden for Børne- og Ungdomsudvalget og ledelsen i Børn og Unge. Forældrene udtrykte på disse møder ønsker om forbedring af en række forhold, hvilket gav anledning til, at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 21. april 2020 (sag nr. 4), drøftede oplæg til reetablering af serviceniveauet i aflastningstilbuddet.

    

   Ledelsen i B&U Handicap og forældrerådet drøftede på møde den 29. april 2020, hvilke forbedringer, der vil kunne laves af de fysiske rammer i begge afdelinger, Rødehus og Egeskovhus. Forældrenes ønsker er indarbejdet i oplægget nedenfor.

   Beskrivelse

   Oplæg til mulige forbedringer af de fysiske rammer ses nedenfor. Der er forslag for i alt 290.000 kr.

    

   Akustik på Rødehus:

   Efter ibrugtagningen af Rødehus for ca. to år siden blev der foretaget omfattende akustikforbedringer på institutionen for 134.000 kr. herunder i trappeopgangen, der forbinder de fire forskudte plan. Dog er der fortsat problemer med støj fra trappeopgangen, som skyldes dårlig akustik. Det vurderes, at der fortsat kan arbejdes på at forbedre akustikken ved at sætte yderligere akustikdæmpning op på både lofter og vægge. Prisen for yderligere tiltag vurderes at være ca. 50.000 kr.

    

   Legeredskaber på Rødehus:

   På udearealerne ved Rødehus udgør skråningerne omkring institutionen en del af legearealet. Det skrånende terræn sætter sine begrænseringer for, hvor mange legeredskaber, der kan sættes op. Derfor er der i dag forholdsvis få legeredskaber. Legepladsen kan udbygges med en trampolin til ca. 10.000 kr. og en balancebane til ca. 35.000 kr.

    

   Kørestolsgynge på Egeskovhus:

   På Egeskovhus er legepladsen mere udbygget. Her vil legepladsen kunne udbygges med en kørestolsgynge til ca. 30.000 kr.

    

   Udvendige rullegardiner på Rødehus:

   Foruden ovennævnte forbedringer, som forældrerådet har anbefalet, vil der kunne sættes udvendige rullegardiner op på Rødehus. Herved vil institutionen kunne undgå hver uge at skulle udskifte 1-2 rullegardiner indvendigt. Det vil også med udvendige rullegardiner være muligt at sikre, at børnene/de unge ikke får deres nattesøvn forstyrret meget tidligt om morgenen på trods af østvendte vinduer. Prisen for udvendige rullegardiner er ca. 165.000 kr.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Oplæg til forbedring af de fysiske rammer vil kunne indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af budget 2021-2024 på udvalgsmødet den 4. juni 2020. Her indgår ligeledes oplæg til reetablering af serviceniveauet i aflastningstilbuddet på B&U Handicap som en budgetudfordring.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifterne til mulige forbedringer af de fysiske rammer ses nedenfor:

    

    

   Budget

   Akustik på Rødehus

   50.000 kr.

   Legeredskaber på Rødehus

   45.000 kr.

   Kørestolsgynge på Egeskovhus

   30.000 kr.

   Udvendige rullegardiner på Rødehus

   165.000 kr.

   I alt

   290.000 kr.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 8 Budget 2021-2024
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget bedes drøfte forslag til budgethæfte vedr. budget 2021-2024. I drøftelserne vil der særligt være fokus på anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
   2. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til anlægsbudget, og
   3. at budgethæftet, med de på mødet eventuelt vedtagne ændringer, sendes i høring i skolebestyrelser og områdebestyrelser i dagtilbud i perioden 13-05-2020, kl. 12 til den 26-05-2020 kl. 12
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-05-2020

   Følgende udfordringer, driftsønsker, nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag skal indgå i det foreløbige forslag til budgethæfte:

    

   1. Fremtidens Folkeskole

    

   1. Finansieringen vedr. driftsudfordringerne i forbindelse med en evt. sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro ændres til, at finansieringen drøftes i de kommende budgetforhandlinger

    

   1. Reetablering af serviceniveauet for aflastningstilbuddet i B&U Handicap samt forslag til anlægsudgifter 

    

   1. Anlægsprojekterne vedr. Hald Ege skole, Søndre skole, Frederiks skole og Hammershøjskole skal fremgå af listen over anlægsønsker til gennemførelse i 2024 og 2025

    

   1. Anlægsudgifter til Bjerringbro Skole med 18 mio. kr. i 2024 og 24 mio. kr. i 2025

    

   1. Der afsættes 1 mio. kr. til udarbejdelse af en ny helhedsplan for Fremtidens skole i 2023

    

   1. at budgethæftet, med de på mødet eventuelt vedtagne ændringer, sendes i høring i skolebestyrelser og områdebestyrelser i dagtilbud i perioden 13-05-2020, kl. 12 til den 26-05-2020 kl. 12.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 21-04-2020 (sag 2) budgethæftet vedr. budget 2021-2024. På mødet blev det besluttet at udsætte høringsperioden, med henblik på at genoptage drøftelserne vedr. udfordringer, drift- og anlægsbudget på mødet den 12-05-2020

   Inddragelse og høring

   Høring af skolebestyrelser og områdebestyrelser i Dagtilbud blev på udvalgsmødet den 21-04-2020 udsat. Bestyrelserne blev efterfølgende orienteret om den nye høringsperiode, som løber fra den 13-05-2020 til den 26-05-2020.

   Beskrivelse

   Udfordringer i forhold til driftsbudgettet.

   Der indstilles til, at Børne- og Ungdomsudvalget særligt forholder sig til følgende:

   • Udfordringen i forhold til demografi på skoleområdet er ikke ændret, men grundet situationen vedr. covid 19 præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget på dagens møde for forslag om en revideret procesplan for processen vedr. fremtidens folkeskole. Børne- og Ungdomsudvalget bedes i den sammenhæng drøfte hvorvidt udfordringen vedr. fremtidens folkeskole fortsat skal fremgå af dette års budgethæfte eller afvente næste års budgetforhandlinger.
   • På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 15-04-2020 blev det besluttet at udfordringen vedr. Bjerringbro skole drøftes ifbm. de kommende budgetforhandlinger. Finansiering af udfordringen ændres derfor. Desuden afventes en endelig indstilling fra skolebestyrelserne i Bjerringbro.
   • På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 15-04-2020 blev det ligeledes besluttet at udfordringen vedr. klubtilbud på friskoler efter dagtilbudsloven ikke drøftes i de kommende budgetforhandlinger. Sagen tages derfor op til fornyet drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget på dagens møde. Beslutningen vedr. denne sag får konsekvenser for om udfordringen fremadrettet skal fremgå af budgethæftet.
   • På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-04-2020 blev det besluttet at genoptage drøftelserne vedr. reetablering af serviceniveauet for aflastningstilbuddet i B&U Handicap på dagens udvalgsmøde. Beslutningen vedr. denne sag, får konsekvenser for om udfordringen fremadrettet skal fremgå af budgethæftet, og i givet fald hvilken finansiering udvalget vælger.

    

   Anlægsønsker

   I forhold til B&U Handicap fremlægges på dagens møde ligeledes et anlægsønske om mulige forbedringer af de fysiske rammer på henholdsvis Rødehus og Egeskovhus for i alt 290.000 kr. Beslutningen vedrørende denne sag får konsekvenser for om anlægsønsket fremadrettet skal fremgå af budgethæftet.

    

   På skoleområdet blev det i 2014 besluttet at udarbejde en helhedsplan for anlægsopgaven på skoleområdet. I den forbindelse blev der antaget en rådgiver til at udarbejde en grundig analyse af Viborg Kommunes bygningsmasse på skoleområdet. Rådgiveren udarbejdede på baggrund af analysen en 10 års plan for gennemførsel af den samlede anlægsopgave på skoleområdet (planen kan findes på viborg.dk). Børne- og Ungdomsudvalget har siden løbende prioriteret projekterne i helhedsplanen og mange af skolerne har allerede gennemgået de nødvendige renoveringer.

    

   Følgende anlægsopgaver er endnu ikke gennemført:

   1. Hald Ege skole (delvis)
   2. Søndre skole
   3. Frederiks skole
   4. Hammershøj skole
   5. Egeskovskolen
   6. Karup skole
   7. Møldrup Skole
   8. Rødkærsbro skole

    

   På baggrund af en gennemgang af de 8 resterede projekter forslår forvaltningen:

   • at projekterne på Hald Ege skole, Søndre skole, Frederiks skole og Hammershøj skole til en samlet værdi af ca. 40,5 mio. kr. gennemføres i 2024-2025.

    

   • at de midler, der er afsat i helhedsplanen til en gennemgribende renovering af Egeskovskolen, drøftes i forbindelse en eventuel sammenlægning af skolerne i Bjerringbro. Egeskovskolen har ikke været renoveret siden 1971, og renoveringsopgaven er senest anslået til ca. 25-30 mio. kr. Det er tidligere besluttet at indstille til, at afsætte 12 mio. kr. til nye anlæg i forbindelse med en sammenlægning af skolerne i Bjerringbro, svarende til en fælles udskoling på Bøgeskovskolen. Skolebestyrelserne på de to skoler har tidligere indstillet at samle skolerne på en matrikel. Teknik & Miljø har udarbejdet et foreløbigt overslag på, hvad det vil koste at samle matriklerne. På Bøgeskovskolen lyder overslaget på 45-55 mio. kr. Desuden vil renovering af Egeskovskolen kunne spares (jf. helhedsplanen på 25-30 mio. kr). På Egeskovskolen lyder overslaget på 55-70 mio. kr. inkl. renovering jf. helhedsplanen.

    

   • at de tre resterende projekter i henholdsvis Karup, Møldrup og Rødkærsbro indarbejdes i en ny helhedsplan. Projekterne er anslået til i alt 32 mio. kr. + fremskrivning.

    

   • at der senest i 2023 udarbejdes en ny 10-årig helhedsplan for det samlede Børn & Ungeområde. Udarbejdelsen af en ny helhedsplan for 0-18 årsområdet anslås at beløbe sig til ca. 1 mio. kr.

    

   Opførelse af nyt børnehus i Taphede - 2. etape anslås at koste ca. 34,7 mio. kr., som skal fordeles over 3 år. Det vurderes løbende på baggrund af salg af byggegrunde og kapacitet i 1. etape af børnehuset, hvornår byggeriet bør igangsættes. Det vurderes ikke at blive aktuelt i kommende budgetperiode.

    

   Afhængig af beslutningen om processen for ”Fremtidens skole” bedes Børne- og Ungdomsudvalget drøfte, hvorvidt eventuelle anlægsudgifter i den forbindelse fortsat skal fremgå af dette års budgethæfte eller afvente næste års budgetforhandlinger.

    

   Udfordringer, driftsønsker og anlægsønsker er beskrevet i budgethæftet i bilag 1.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Børne- og Ungdomsudvalget drøfter på udvalgsmødet den 02-06-2020 høringssvar og endeligt forslag til budgethæfte med henblik på videresendelse til Byrådets forhandlinger om budgettet i efteråret 2020.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Underskriftsark
  • Sagsfremstilling

   Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare

   ved at trykke på ”Godkend”