Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 17-09-2019

Referat

 • 1 Forebyggende og tidlige indsatser i Børn & Unge
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget vil under dette punkt få en orientering om den forebyggende og tidlige indsats til børn med særlige behov.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget vil under dette punkt blive præsenteret for hvilke forebyggende og tidlige indsatser til børn med særlige behov og deres familier, som tilbydes i Viborg Kommune til spædbørn, i dagtilbud og på skoleområdet. Gennemgangen vil omhandle indsatserne fra henholdsvis Sundhedsplejen og fra PPL, samt en kort præsentation af TOPI og Den tværfaglige model.

    

   Fra forvaltningen vil deltage: Leder af Sundhedsplejen Karen Stenstrup, leder af PPL Claus Bossow samt viceskolechef Hans Jørgen Dam.

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   Orienteringerne blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformanden orienterer om:

    

   • Fremtidigt autismetilbud på Egeskovskolen
   • Fremtidigt skoletilbud i Viborg Kommune - proces og indhold

    

   1. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   • Organisering i Børn & Unge
   • Skolebestyrelsesvalg – suppleringsvalg på Løgstrup Skole og Sødalsskolen efterår 2019/januar 2020

    

   Efter bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen afholdes der valg til skolebestyrelserne på Løgstrup Skole og Sødalskolen.

   Valgbestyrelsen består af skolens leder, som er formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

   Valgmøder afholdes den 5. november 2019. Der kan endvidere ske opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget på forældremøder.

   Hvis der ikke opnås fredsvalg den 19. november 2019, afholdes valget elektronisk i perioden 03.01.2020-09.01.2020 med tiltrædelse 10.01.2020.

    

   • Skoleankomstanalyse

    

   Efter indstilling fra Teknik Udvalget har Byrådet den 20-03-2019 godkendt beløb til analyse af de trafikale forhold ved skolerne.

   Teknik & Miljø har antaget COWI som rådgiver og analysearbejdet starter med droneflyvning over skolerne. 13 skoler er udvalgt tilfældigt, senere skal der vurderes om resten af skolerne skal analyseres i foråret 2020.

   Skolerne bliver inddraget når analysearbejdet er færdigt, primo 2020.

 • 3 Oprettelse af fælles skole i Bjerringbro
  • Resume

   Der har før sommerferien været afholdt en række møder mellem skolechefen, skolebestyrelser og MED-udvalg på de to skoler i Bjerringbro.

    

   Møderne har medført en næsten enslydende indstilling fra skolebestyrelserne på henholdsvis Egeskovskolen og Bøgeskovskolen om nedlæggelse af de to skoler og oprettelse af en ny samlet skole i Bjerringbro.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter indstillingerne fra skolebestyrelserne på henholdsvis Egeskovskolen og Bøgeskovskolen.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   1. Udvalget anerkendte indledningsvist skolebestyrelsernes forslag.

    

   1. Forvaltningen anmodes om at fortsætte dialogen med skolebestyrelserne med det formål at finde en model, hvor der på sigt er et økonomisk potentiale både for én samlet skole og for Viborg Kommune ved en sammenlægning.

    

   Den videre dialog skal tage afsæt i spørgsmålet om klassedannelser og antallet af spor på én samlet skole.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

   Inddragelse og høring

   Der har før sommerferien været afholdt en række møder mellem skolechefen, skolebestyrelser og MED-udvalg på de to skoler i Bjerringbro. Møderne har medført næsten enslydende indstillinger fra henholdsvis skolebestyrelsen på Egeskovskolen og på Bøgeskovskolen om at nedlægge de to skoler og åbne en ny skole i Bjerringbro med to afdelinger.

   Beskrivelse

   Den 03-07-2019 har forvaltningen modtaget følgende indstilling fra henholdsvis Egeskovskolen og Bøgeskovskolen (indstillingerne kan ses i bilag 1):

    

   ”På baggrund af arbejdsmøde i skolebestyrelserne d. 20. juni 2019, indstiller skolebestyrelserne til Byrådet, at Bøgeskovskolen og Egeskovskolen lukkes pr. 30. juli 2020. Skolebestyrelsen ønsker nedenstående betingelser opfyldt for at vi d. 1. august 2020 kan åbne en ny skole i Bjerringbro på de to matrikler, Bøgeskovskolen og Egeskovskolen.

    

   Skolebestyrelsen ønsker en ny skole i Bjerringbro såfremt:

   • Begge matrikler fastholdes og at indskolingerne (0. – 3. Klasse) fastholdes begge steder.
   • At ny Skole i Bjerringbro har fælles overbygning (7.-9. Klasse)(red. Bøgeskovskolens bestyrelse tilføjer ”på Bøgeskovskolen”) senest fra skoleåret 21/22.
   • At der foretages en evaluering af elevernes udbytte og trivsel, forud for en evt. sammenlægning af 6. Klasse.
   • At alle elever, forældre og medarbejdere får mulighed for at deltage i en workshop, hvor vi samskaber den skole, vi gerne vil se for eleverne.
   • At skolens pædagogiske omstillingsproces understøttes økonomisk af forvaltningen.
   • Når sammenlægningen har fundet sted, starter den nye skole uden overførte underskud fra de to ”gamle” skoler. Således begynder den nye skole med et nyt nulstillet budget.
   • At evt. anlægsudgifter, der er forbundet med sammenlægningen finansieres af Byrådet.

    

   (red. Egeskovskolens skolebestyrelse tilføjer ”Skolebestyrelsens overordnede mål er én fælles skole på én matrikel”).

    

   Indstillingerne kan findes i bilag 1.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Tidsplan udarbejdes på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 17-09-2019.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen har med udgangspunkt i indstillingen udarbejdet et overslag på omkostninger i forbindelse med ovenstående indstilling.

    

   • Økonomisk understøttelse af omstillingsproces: Hvis der afsættes 40 timer pr. klasse i ca. 40 klasser, vil der skulle afsættes ca. 400.000 kr. til personaletid i forbindelse med den pædagogiske omstillingsproces.

    

   • Nulstilling af budget: Bøgeskovskolen kommer jf. budgetopfølgningen af 01-08-2019 ud med et forventet underskud i 2019 på 1,3 mio. kr. og Egeskovskolen kommer ud med et forventet underskud i 2019 på 1,9 mio. kr. Samlet set betyder det en underskudsdækning på ca. 3,2 mio. kr.

    

    

   Elever 2018

   Resultat 2018, incl. overførsler

   Forventet resultat 2019 excl. overførsler

   Forventet resultat 2019 incl. overførsler

   Bøgeskov

   422

   -736.000

   -576.000

   -1.312.000

   Egeskov

   520

   1.408.000

   -3.322.000

   -1.914.000

    

   • Finansiering af anlægsudgifter: Der er givet et foreløbigt overslag på en tilbygning på Bøgeskovskolen jf. vedhæftet tegning på 8-10 mio. kr. Skitse over tilbygning til udskolingsafdelingen på Bøgeskovskolen findes i bilag 2.

   Juridiske og planmæssige forhold

   For at sammenlægge de to skoledistrikter til et distrikt med to undervisningssteder vil der skulle ske lukning af de to skoler og samtidig oprettelse af den nye skole. Dette sker efter reglerne i Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr. 700 af 23/06/2014) med beslutning i Byrådet, høring og fornyet beslutning i Byrådet.

    

   Valg af ny fælles skolebestyrelse sker efter BEK nr. 28 af 14. januar 2014.

  • Bilag

 • 4 Høring om tilrettelæggelse af lukkede skolebusruter for skoleåret 2019/2020
  • Resume

   I lighed med tidligere år præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for skolebestyrelsernes høringssvar i forbindelse med planlægning af skolebusruter for skoleåret 2019/20. Høringen omfatter således planlægningen af de skolebusruter, som havde opstart ved skoleårets start i august i år.

   Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om høringssvarene giver anledning til ændring af tidligere trufne beslutninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.  at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om høringssvarene giver anledning til ændring af tidligere trufne beslutninger.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   Der foretages på baggrund af høringssvarene ikke ændringer i de eksisterende skolebusruter.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I lighed med tidligere år præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for skolebestyrelsernes høringssvar i forbindelse med planlægning af skolebusruter for skoleåret 2019/20.

   Inddragelse og høring

    

   Ifølge §4 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen ”skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.”

   Der er på denne baggrund gennemført en høring blandt de skoler, hvis elever transporteres med bus, enten i form af de lukkede skolebusruter eller de åbne ruter tilrettelagt af Midttrafik.

   Beskrivelse

   Skolebestyrelsernes fulde høringssvar fremgår af bilag 1. Nedenfor gengives kort de gennemgående temaer i høringssvarene.

   Høringssvar fra Sødalsskolen afventes.

    

   • Ni ud af 14 skoler udtrykker bekymring/utilfredshed med transporttiden, hvortil der kommer evt. transporttid til og fra opsamlingssted.
   • Fire ud af 14 skoler ønsker mulighed for tilkøb af pladser til elever, der ikke er kørselsberettigede.
   • En enkelt skole er ikke klar over muligheden for at tage legekammerater med hjem i bussen.
   • Fem ud af 14 skoler udtrykker bekymring over, at busserne er utidssvarende og af dårlig stand.
   • Tre ud af 14 skoler skriver, at skolebuskørslen er af stor betydning for forældrenes valg af skole.
   • Seks ud af 14 skoler har endvidere benyttet lejligheden at afgive bemærkninger til de nye vurderinger af trafikfarlige veje.
   • Fem ud af 14 skoler gør opmærksom på, at der bruges meget administrativ tid på skolerne vedr. buskørslen.

    

   Generelt berører skolebestyrelsernes udtalelser det politisk vedtagne serviceniveau i forbindelse med udbuddet af skolebuskørsel og ikke den konkrete tilrettelæggelse af skolebusruterne.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Intet

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

    

  • Bilag

 • 5 Forberedelse af dialogmøde på skole- og klubområdet
  • Resume

   Intet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter emner til det kommende dialogmøde.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   På dialogmødet ønskes en drøftelse af det fremtidige skolevæsen i Viborg Kommune, herunder elevtalsudviklingen og de økonomiske rammevilkår.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Den 2. oktober 2019 afholdes der dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter fra bestyrelserne på skole- og klubområdet i Viborg Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget skal under dette punkt drøfte, hvilke emner, som udvalget ønsker at drøfte med bestyrelserne.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Henvendelse fra bestyrelsen i Digterparkens Børnehus
  • Resume

   Intet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at henvendelse fra Digterparkens bestyrelse drøftes.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   Anmodningen om en årlig kompensation på 120.000 kr. imødekommes ikke, idet beslutningen om at fjerne udegruppetildelingen på tværs af kommunens dagtilbud fastholdes.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget henviser til, at der har været en længere varslingsperiode forud for fjernelsen af tilskuddet, og at der derfor har været tid til at indstille driften til de kommende rammer.

    

   Endelig henviser Børne- og Ungdomsudvalget til en tidligere opfordring om at kigge på mulighederne for en sammenlægning med Tommeliden.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Bestyrelsen for den selvejende institution Digterparken har henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget med en anmodning om en årlig kompensation på 120.000 kr. Anmodningen om kompensationen kommer på baggrund af en beslutning om fra 2020 at fjerne udegruppetildelingen til de enkelte institutioner.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget skal under dette punkt drøfte henvendelsen, som er vedlagt punktet som bilag.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager under punktets behandling.

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 7 Nyt børnehus i Arnbjerg (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten 2019–2022, er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg.

    

   Norconsult-KAAI A/S der er antaget som rådgiver på anlægsopgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation.

    

   Der har den 27. august 2019 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige. De samlede udgifter til anlægsprojektet kan ikke afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, idet det samlede budget kommer til at overstige med 1.600.000 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes, og

    

   1. at byggeriet igangsættes med de i sagen anførte besparelser, og

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Nyt børnehus i Arnbjerg” forhøjes med 24.414.000 kr.  med rådighedsbeløb på 2.710.000 kr. i 2019, 10.095.000 kr. i 2020 og 11.609.000 kr. i 2021,

    

   1. at udgiften på 2.710.000 kr. i 2019 finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 10.095.000 kr. og 11.609.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023 (er i øjeblikket afsat på basisbudgettet).
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes

    

   1. at byggeriet igangsættes med de i sagen anførte besparelser

    

   1. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Nyt børnehus i Arnbjerg” forhøjes med 24.414.000 kr.  med rådighedsbeløb på 2.710.000 kr. i 2019, 10.095.000 kr. i 2020 og 11.609.000 kr. i 2021

    

   1. at udgiften på 2.710.000 kr. i 2019 finansieres af det på investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet og udgiften i 2020 og 2021 på henholdsvis 10.095.000 kr. og 11.609.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2020-2023 (er i øjeblikket afsat på basisbudgettet).
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 21. november 2018 (sag nr. 3), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 30. oktober 2018 (sag nr. 8), at der bevilges til antagelse af ekstern rådgiver.

    

   Efterfølgende godkendte Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 30. april 2019 (sag nr. 10) projektforslaget fra Norconsult-KAAI A/S.

    

   Inddragelse og høring

   Ledelse, medarbejderrepræsentant, teknisk serviceleder, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i processen.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget som blev godkendt i Børne og Ungdomsudvalget i april 2019 tager udgangspunkt i, at daginstitutionen skal rumme ca. 40 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser. Samlet bygningsareal bliver på ca. 1.560 m2.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2019 (2019-priser)

   4.260.000 kr.

   Frigivet 1.550.000 kr. i Byrådet den 21. november 2018

   2020 (2020-priser)

   10.095.000 kr.

    

   2021 (2020-priser)

   11.609.000 kr.

    

   I alt

   25.964.000 kr.

    

    

   Licitationsresultatet fremgår af bilaget.

    

   På baggrund af bilaget, skal Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til de i bilag anførte besparelsesmuligheder.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Byggestart:  primo oktober 2019

   Aflevering:  primo februar 2021

   Børnehave opstart primo april 2021

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2019
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre

   godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –

   skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for

   udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-09-2019

   Møde- og aktivitetsplan blev godkendt med følgende ændring: Dialogmødet den 29. oktober 2019 flyttes på grund af sammenfaldende møde i Økonomiudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for

   de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder

   reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes

   mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring

   konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed

   også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre

   hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der

   tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at

   der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag