Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 13-08-2019

Referat

Dialogmøde med Handicaprådet afholdes ifm. udvalgsmødet

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at tage orienteringerne til efterretning.
   2. at anmode forvaltningen om på et kommende møde at få et samlet overblik over ændringerne af de trafikfarlige skoleveje.
  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Formand Per Møller Jensen orienterede om en konkret sag på dagtilbudsområdet.

    

   Udvalgsmedlem Claus Clausen forespurgte til vurderingen af de trafikfarlige skoleveje. Kompetencen herfor ligger i Teknisk Udvalg.

    

   1. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   1. Orientering om Sted1

    

    

 • 2 Det videre arbejde med Sammenhængsmodellen
  • Resume

   Der lægges op til en drøftelse af, hvordan udvalget arbejder videre med at understøtte

   styringsmodellens målsætninger, herunder hvordan der kan samarbejdes med de øvrige

   fagudvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter det videre arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens målsætning og hvordan man kan samarbejde med de øvrige fagudvalg.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,  

    

   1. at udvalget særligt ønsker at arbejde videre med følgende mål:

    

   Læring og uddannelse

    

   1. En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasseprøven hæves til 92% i 2025.
   2. 90% af unge har tage en ungdomsuddannelse inden de er 25 år.

    

             Vækst og socialt ansvar

    

   1. Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.
   2. En større andel af borgere i Viborg Kommune skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentligforsørgelse.

    

   1. at anmode forvaltningen på tværs af Børn og Unge og Beskæftigelse at udarbejde et forslag til den videre proces og evt. konkrete indsatser. 

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter byrådets godkendelse af Sammenhængsmodellen den 18. december 2018 (sag nr. 36)

   drøftede de enkelte fagudvalg, hvilke handlinger og initiativer som kan understøtte

   Sammenhængsmodellens målsætninger. Dette blev præsenteret af den enkelte

   udvalgsformand på byrådets plankonference den 11.-12. april 2019.

    

   På dette grundlag godkendte byrådet den 22. maj 2019 (sag nr. 26) den videre proces,

   herunder at forvaltningen i såkaldte ”Sammenhængslaboratorier” arbejder videre med

   følgende fire områder:

    

   • Bæredygtighed/klima

   Fokus på at finde de indsatser, der giver mest for pengene i forhold til den grønne omstilling i

   Viborg Kommune.

   • Frivillighed i civilsamfundet og på institutioner

   Fokus på at øge omfanget af frivillighed i kommunale institutioner.

   • Flere uddannelser og flere uddannelsessøgende – eksempelvis ”Karriereby Viborg”

   Fokus på at få øget antallet af studiejobs og praktikpladser.

   • Sundhed

   Fokus på hvilke indsatser bidrager bedst til, at flest mulige borgere i Viborg Kommune er fysisk

   aktive.

    

   Herudover har direktionen med baggrund i Sammenhængsmodellen igangsat to indsatser –

   som også orienteret om på plankonferencen – omhandlende Den Kommunale Ungeindsats

   (KUI) og Ellekonebakken.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På plankonferencen blev der gjort status på fagudvalgenes arbejde med at understøtte

   Sammenhængsmodellens målsætninger. Fagudvalgene har udvalgt nogle af

   Sammenhængsmodellens 21 målsætninger, som de særligt vil arbejde videre med i forhold til

   at pege på handlinger og initiativer, som kan understøtte disse mål. En opsamling af, hvilke

   målsætninger de enkelte udvalg arbejder med er vist i bilag nr. 1.

    

   Som det fremgår af opsamlingen, så er der mindst ét udvalg, som arbejder med hver enkelt af

   de 21 målsætninger, og med enkelte undtagelser så er der minimum to udvalg som arbejder

   med den samme målsætning.

    

   Det foreslås, at udvalget på denne baggrund drøfter egne initiativer og handlinger, og hvordan

   man kan samarbejde med et eller flere af de øvrige fagudvalg.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget har peget på følgende 9 mål fra sammenhængsmodellen, som børn- og ungeområdet særligt skal arbejde med en realisering af.

    

   Læring og uddannelse

    

   1. En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasseprøven hæves til 92% i 2025.
   2. 90% af unge har tage en ungdomsuddannelse inden de er 25 år.

    

   Oplevelser og fællesskaber

    

   1. Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme.

    

   Vækst og socialt ansvar

    

   1. Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.
   2. En større andel af borgere i Viborg Kommune skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentligforsørgelse.

    

   Sundhed

    

   1. Andelen af unge rygere er halveret inden 2025. Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper.
   2. Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% i 2025.
   3. Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025. 

    

   Bæredygtighed

    

   1. Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner. 

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget har endvidere peget på følgende politiske udvalg som særligt vigtige samarbejdsparter ift. en realisering af ovenstående:

    

   Uddannelse og beskæftigelse:  Beskæftigelsesudvalget 

   Sundhed:   Social- og Sundhedsudvalget

   Ensomhed:    Kultur og Fritidsudvalget 

   Bæredygtige institutioner:  Klima- og Miljøudvalget

    

   Vedlagt punktet som bilag er et notat som beskriver udvalgets samlede arbejde og beslutninger i forhold til sammenhængsmodellen forud for plankonferencen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Initiativer og handlinger som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger drøftes

   løbende.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

  • Bilag

 • 3 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog endvidere at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget via en samlet sag for alle udvalg,

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

         Skoler og klubber

   962,9

   981,8

   964,9

   2,0

   -16,9

   -2,1

         Dagtilbud

   403,9

   404,2

   408,6

   4,7

   4,4

   -2,9

         Familieområdet

   310,0

   314,4

   314,7

   4,7

   0,3

   -0,7

   Serviceudgifter i alt

   1.676,7

   1.700,4

   1.688,2

   11,5

   -12,2

   -5,8

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   66,5

   89,6

   76,3

   9,8

   -13,2

   -3,3

    

   Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. heraf 5,9 mio. kr. decentralt. På det decentrale område viser det forventede resultat, at der bliver brugt af overførte mindreforbrug fra tidligere år.   det centrale område er der mindreudgifter til bl.a. kompetenceudvikling og skolebuskørsel. Endvidere har der har været tilbageholdt midler centralt til imødegåelse af eventuel reduktion som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet.

    

   Vedrørende dagtilbud forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket skyldes det decentrale område, hvor der forventes en merudgift på 7,6 mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for nedbringelse af merforbruget.

   Centralt forventes en mindreudgift på 3,2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreudgift til privat pasning samt øget forældrebetalingsindtægt.

    

   På det centrale område under familieområdet, der bl.a. omfatter udgifterne til anbringelser, er der et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

   Mindreforbruget skyldes, at antallet af anbringelser er på et lavere niveau end samme periode sidste år.

   På det decentrale område er der et merforbrug på 1,1 mio. kr.

    

   På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2019 på 13,2 mio. kr.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat er på vej til at overskride sin serviceramme med ca. 43 mio. kr. Kommunen risikerer derved at få en økonomisk straf af Staten i samme størrelsesorden, da det er sandsynligt, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen i 2019. For at undgå en økonomisk straf og samtidigt sikre, at de decentrale enheder kan bevare deres overførte midler, har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Det kan de budgetansvarlige fx gøre ved at udskyde større indkøb og investeringer på driftsbudgettet omkring årsskiftet til 2020, og ved at udskyde genbesættelse af ledige stillinger/nyansættelser i det omfang, at det er muligt. Foruden dette initiativ er det besluttet, at den administrative organisation skal vente med at bruge overførte midler til 2020. I forbindelse med den næste budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vil de budgetansvarlige blive bedt om at indregne deres bidrag i det forventede regnskab.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Model og bevillingssag for oprettelse af specialklasserække for elever med autismespektrumforstyrrelser på Egeskovskolen
  • Resume

   I sagen beskrives en model for stop af optag i A-klasserne på Vestervang skole samt for oprettelse af et nyt specialtilbud for elever med Autismespektrumforstyrrelser (ASF) på Egeskovskolen, herunder forslag til finansiering. Modellen har været sendt i høring hos de berørte skolebestyrelser og MED udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at der i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer i A-klasserne på Vestervang, etableres et parallelt A-klassetilbud på Egeskovskolen jf. den i bilag 1 beskrevne model

    

   1. at engangsudgiften på 450.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet i forbindelse med opstart af tilbuddet finansieres af puljen til kompetenceudvikling i 2019

    

   1. at finansieringen af anlægsopgaven findes ved, at nettobevillingen (drift) på politikområdet skoler og klubber nedsættes med 2.6 mio. kr. i 2019.

    

   1. at der stilles garanti for dækning af eventuel ufinansierede personaleomkostninger på Egeskovskolen i forbindelse med opstart af tilbuddet.

    

   1. at finansieringen af eventuelt ikke kompenserede personaleomkostninger i forbindelse med opstarten findes inden for rammen på skoleområdet.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at der i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer i A-klasserne på Vestervang, etableres et parallelt A-klassetilbud på Egeskovskolen jf. den i bilag 1 beskrevne model

    

   1. at engangsudgiften på 450.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet i forbindelse med opstart af tilbuddet finansieres af puljen til kompetenceudvikling i 2019

    

   1. at der stilles garanti for dækning af eventuel ufinansierede personaleomkostninger på Egeskovskolen i forbindelse med opstart af tilbuddet.

    

   1. at finansieringen af eventuelt ikke kompenserede personaleomkostninger i forbindelse med opstarten findes inden for rammen på skoleområdet.

    

   Bevillingssag

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.600.000 kr. til kontoen ” Nyt autismetilbud på Egeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2019,

    

   1. at udgiften på 2.600.000 kr. i 2019 finansieres ved, at nettobevillingen (drift) på politikområdet skoler og klubber nedsættes med 2.600.000 kr.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 04-06-2019 (sag 11), at indstille til Byrådet, at visitation til A-klasserne på Vestervang Skole indstilles, og at der i stedet oprettes et A-klassetilbud på Egeskovskolen.

    

   Det blev samtidig besluttet, at bede Forvaltningen om at udarbejde en model for oprettelse af A-klassetilbuddet på Egeskovskolen, herunder forslag til finansiering heraf.

    

   Inddragelse og høring

   Jf. §40 i folkeskoleloven kan Byrådet tage beslutning om Skolestrukturen, herunder hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Beslutningen skal træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

    

   Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning fra den 04-06-2019 har derfor sammen med et uddybende notat (bilag 5) været sendt i høring ved Skolebestyrelser og lokal MED på henholdsvis Egeskovskolen og Vestervang Skole. Egeskovskolen har indgivet høringssvar sammen med Bøgeskovskolens Skolebestyrelse og MED udvalg pga. planerne om sammenlægning af de to skoler.

    

   I høringssvarene er både Skolebestyrelser og MED udvalg fra begge skoler positive overfor planerne om oprettelse af et nyt specialtilbud på Egeskovskolen og nedbringelse af elevtallet på Vestervang skole.

    

   Der efterspørges dog et engangstilskud til finansiering af ekstra ledelsesmæssige og personalemæssige ressourcer til at indgå i henholdsvis forandringsproces og kompetenceudvikling. Desuden efterspørges ekstra ressourcer til oprettelse af de fysiske rammer på Egeskovskolen.

    

   På skolerne i Bjerringbro er man desuden bekymrede for økonomien i en opstartsfase, hvor elevtallet kan være sparsomt og spredt på årgange. De efterspørger derfor garanti for kompensation, hvis ikke taksten dækker udgifterne.

    

   De samlede høringssvar kan findes i bilag 4.

    

   Beskrivelse

   Ved oprettelsen af et nyt specialklassetilbud på Egeskovskolen, forventes det, over en toårig periode, muligt at nedbringe elevtallet på Vestervang skole til de 75 elever, som de oprindelige bygninger er normeret til. Nedbringelsen af elevtallet vil ske gennem naturlig afgang fra henholdsvis 9. og 10. årgang, samt ved overgang til de nye almenklasser forberedt til børn med ASF. Pavillonerne vil dermed kunne fjernes pr. 01-08-2021 jf. den oprindelige ibrugtagningstilladelse

    

   Der forventes en fremtidig normering på ca. 75 elever på Vestervang skole og ca. 45 på Egeskovskolen.

    

   I forbindelse med oprettelsen af det nye A-klassetilbud på Egeskovskolen er der behov for justeringer af bygningsmassen, så lokalerne tilpasses målgruppen. Ombygningen vurderes at koste ca. 2,6 mio. kr., som foreslås finansieret af uforbrugte kompetenceudviklingsmidler i 2019. Midlerne overføres fra drift til anlæg i 2019. Skitseforslag samt overslag på budget for ombygningen kan findes i bilag 2 og 3.

    

   Det nye tilbud på Egeskovskolen foreslås organiseret under den nuværende specialafdeling på Egeskovskolen. Der forventes dog et tæt samarbejde mellem Egeskovskolen og Vestervang Skole med henblik på fælles pædagogisk retning.

    

   I forbindelse med opstart af det nye tilbud foreslås det, at der iværksættes kompetenceudvikling i form af udveksling af personale mellem de to specialafdelinger. Desuden foreslås det, at personalet fra de to afdelinger på sigt sammen deltager i autismepilotuddannelsen samt et vejledningsforløb med VISO eller lignende.

    

   Det foreslås, at opstartsfasen finansieres med 300.000 kr. til personaleudveksling og planlægning af opstart, at et fælles vejledningsforløb finansieres med 150.000 kr. til vikardækning. De tilsammen 450.000 kr. foreslås finansieret af kompetenceudviklingspuljen på skoleområdet. Autismepilotuddannelsen foreslås finansieret af de forslag, der i forvejen ligger i anbefalingerne fra den samlede autismeanalyse.

    

   Forslaget til en samlet model for opstart af nyt specialklassetilbud for elever med ASF kan findes i bilag 1.

   Alternativer

    

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Et nyt specialtilbud på Egeskovskolen forventes at kunne modtaget nye elever umiddelbart efter efterårsferien.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Specialklasserækkerne tildeles ligesom A-Klasserne på Vestervang Skole 219.000 kr. pr. visiteret elev. (135.000 kr. fra det skoledistrikt som eleven er bosiddende i samt 84.000 kr. fra en central pulje). Der forventes derfor ikke yderligere afledt drift på baggrund af oprettelsen af tilbuddet.

    

   Det forslås dog, at der stilles garanti for dækning af ufinansierede personaleressourcer, i en opstartsfase. Finansieringen findes inden for den eksisterende ramme på skoleområdet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den korte tidsfrist kan blive udfordret af sagsbehandlingstid ved byggesagsbehandling og brandmyndigheder samt omfanget af den konkrete ombygning.

  • Bilag

 • 5 Udbud af borgerrettet kørsel - ventetid på skolebus efter skoletid
  • Resume

   I sagen skal der træffes beslutning om elevers ventetid på skolebussen efter endt skoledag.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at den nuværende praksis for planlægning af skolebuskørsel efter endt skoledag fortsættes, jf. sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at den nuværende praksis for planlægning af skolebuskørsel efter endt skoledag fortsættes, jf. sagsfremstillingen.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde på mødet den 15. maj 2019 (sag nr. 26) principper og serviceniveau for det kommende tværgående udbud af borgerrettet kørsel omfattende skolebuskørsel og anden kørsel.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med fastlæggelse af serviceniveauet for det kommende udbud af borgerrettet kørsel blev det blandt andet besluttet, at elever tidligst må ankomme til skolen 10 minutter før ringetid om morgenen.

    

   Ved planlægningen af skolebusruterne for 2019/2020, der skal indgå som bilag i udbudsmaterialet, er der opstået tvivl om serviceniveauet vedr. ventetid på skolerne om eftermiddagen.

    

   Forud for det sidste udbud af borgerrettet kørsel i 2015 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 30. september 2014 (sag nr. 10) serviceniveauet for de nugældende kontrakter. Det blev blandt andet besluttet ikke at øge brug af ventetid før og efter skoletid op til en time i planlægningen af skolebusruterne.

    

   Praksis er derfor fortsat med at planlægge hjemkørsel af elever efter endt skoledag. I de tilfælde, hvor en tidligere bus ikke har kunnet nå hjem til næste ringetid, jf. serviceniveau på op til en times køretid samt tid til kørsel fra sidste afsætning retur til skolen, har eleverne ventet på skolen, og der er ikke indsat ekstra bus. I skoleåret 2018/2019 vurderes op til 90% af alle elever at være kørt hjem senest 10 minutter efter sidste lektion og langt hovedparten af de resterende senest 25 minutter efter sidste lektion.

    

   En fleksibel og fortsat økonomisk effektiv afvikling af skolebuskørslen vurderes at kunne sikres med en fortsættelse af den hidtidige praksis - også når justeringen af skolereformen træder i kræft i august 2019, hvorefter flere elever får tidligere fri.

    

   Det foreslås på den baggrund, at der i de nye kontrakter med virkning fra 1. august 2020 planlægges med hjemtransport hurtigst muligt efter endt skoledag, dog med mulighed for ventetid på skolen, hvis de tilgængelige skolebusser, knyttet til skoledistriktet, endnu ikke er kommet hjem fra en tidligere tur.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Ændring af styrelsesvedtægt for Viborg kommunale skolevæsen
  • Resume

   Som følge af lov om justering af folkeskolen maj 2019 skal Børne- og Ungdomsudvalget træffe beslutning om ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Viborg Kommune

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

   1. at de ændrede punkter godkendes

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at de ændrede punkter godkendes.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget tog på udvalgsmødet den 4. juni (sag nr. 4) orienteringen om lov om justering af folkeskolen fra 7. maj til efterretning.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

   Beskrivelse

   Lovændringen medfører, at Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Viborg kommunale skolevæsen. Ændringerne vedrører mulighed for nedsættelse af valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser samt delegering af kompetence til dispensation i forhold til understøttende undervisning til skolelederen. Forslagene til ændringerne er således

   • at valgperioden for forældrerepræsentanter nedsættes fra fire til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det
   • at skolelederen – efter dialog med skolebestyrelsen – tillægges kompetence til at dispensere efter §16b og §16d i lov om ændring af lov om folkeskolen

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Ændringerne træder i kraft efter godkendelse af styrelsesvedtægten i Byrådet den 20. november 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ændringerne i styrelsesvedtægten sker i overensstemmelse med §41 i bekendtgørelse af lov om folkeskolen.

 • 7 Styrelsesvedtægter for Viborg kommunale skolevæsen og ungdomsskole
  • Resume

   Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender udkast til styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag og styrelsesvedtægt for ungdomsskolen og sender udkastene til høring i skolebestyrelser og bestyrelsen for ungdomsskolen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

   1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes til høring
   2. at den reviderede styrelsesvedtægt for ungdomsskolen godkendes til høring
   3. at de reviderede styrelsesvedtægter samt bilag sendes til høring i skolebestyrelser samt bestyrelsen for ungdomsskolen
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

   1. at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen samt bilag godkendes til høring
   2. at den reviderede styrelsesvedtægt for ungdomsskolen godkendes til høring
   3. at de reviderede styrelsesvedtægter samt bilag sendes til høring i skolebestyrelser samt bestyrelsen for ungdomsskolen

    

  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 4. juni 2019 procesplan for revision af styrelsesvedtægter for Viborg kommunale skolevæsen og ungdomsskole (sag nr. 2).

    

   Inddragelse og høring

   Udkast til styrelsesvedtægter sendes til udtalelse i skolebestyrelserne og bestyrelsen for ungdomsskolen i perioden den 14. august til den 3. oktober. Børne- og Ungdomsudvalget behandler de indkomne udtalelser på mødet den 29. oktober 2019. Herefter sendes vedtægterne til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. november og Byrådet den 20. november.

   Beskrivelse

   Folkeskolelovens § 41 beskriver indholdet af vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen (se evt. under juridiske og planmæssige forhold). Det fremgår ligeledes, at der skal udarbejdes et bilag til vedtægten.

    

   Vedtægten i bilag 1 er tilrettet i overensstemmelse med sag om justering af folkeskoleloven, hvor det indstilles, at valgperioden for forældrerepræsentanter kan nedsættes fra fire til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det. Bilaget er ligeledes tilrettet i overensstemmelse med sag om justering af folkeskoleloven, idet det indstilles, at skolelederen - efter dialog og samråd med skolebestyrelsen - tillægges kompetence til at dispensere efter § 16b og §16d i lov om ændring af lov om folkeskolen.

    

   Bilaget til styrelsesvedtægten i bilag 2 er generelt reduceret, så det kun omfatter de lovpligtige oplysninger.

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Styrelsesvedtægterne træder i kraft efter godkendelse i Byrådet d. 20. november 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Følgende fremgår af folkeskoleloven omkring fastsættelse af styrelsesvedtægt for folkeskolen:

   § 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en

   vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser

   bl.a. om:

   1) Skolebestyrelsernes sammensætning.

   2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.

   3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

   4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

   Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er

   delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.

   Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

   vedrørende skolestrukturen m.v.

    

   Følgende fremgår af ungdomsskolelovens §8 omkring styrelsesvedtægten:

   ”Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om

   ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes

   sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.

  • Bilag

 • 8 Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole (bevillingssag)
  • Resume

   Der er afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole.

   Der er tidligere frigivet 500.000 kr. som nu er ved at være brugt.

   Der søges frigivet yderligere 500.000 kr. til kommende presserende renoveringer.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019

   2.   at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for 2019 til projektet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019

   2.   at udgiften på 500.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for 2019 til projektet.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Vinkelvej 20 blev købt med henblik på at etablere en skole bestående af elever fra henholdsvis Overlund Skole og Rosenvængets Skole. Ved budgetforliget 2018-21 blev det besluttet at bygge 2 nye skoler i stedet for. Samtidig blev der afsat 3.000.000 kr. til presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole.

   Byrådet besluttede på møde den 21. marts 2018(sag nr. 1) at bevilge 500.000 kr. til presserende renoveringer, dette beløb er nu ved at være brugt og der er brug for yderligere beløb til presserende renoveringer.

    

   Inddragelse og høring

   Samarbejde mellem Overlund Skole, Ejendom & Energi samt forvaltningen.

    

   Beskrivelse

   Ny Overlund skole er planlagt til at være færdigbygget i løbet af 2023. Der søges nu om frigivelses af 500.000 kr. til nødvendig renovering og vedligehold på Overlund Skole, samt til nødvendige tiltag i forhold til eventuelle fremtidige påbud fra Arbejdstilsynet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   2019-2023.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Dialogmøde med Handicaprådet
  • Resume

   Intet

  • Indstilling

   Intet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede dialogmødet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på deres møde den 4. juni 2019 de af Handicaprådet følgende fremsatte dagsordenspunkter for dialogmødet:

    

   1. Autismeanalysen med særligt perspektiv på indsatsen på børne- og ungeområdet. Handicaprådet er særligt optaget af mulighederne for en tidlig støtte til familierne.

    

   1. Ankestyrelsen hjemsender 70 % af sagerne til Børne- og Ungeforvaltningen. Handicaprådet er bekymret for den høje hjemsendelsesprocent, og vil gerne høre hvilke tiltag der kan iværksættes for at skabe bedre rammer for arbejdet med børn og familier.

    

   Som bilag til punktet er vedhæftet autismeanalysen samt statistik fra Ankestyrelsen, som behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 30. april 2019.

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 10 Nyt navn til Ungeindsatsen
  • Resume

   Udvalget skal med denne sag drøfte og indstille et nyt navn til Viborg Kommunes ungeindsats.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at Ungeindsatsen pr. 1. oktober 2019 skifter navn til Nørresø Huset.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at Ungeindsatsen pr. 1. oktober 2019 skifter navn til Nørresø Huset.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Medarbejderne i Ungeindsatsen har været inddraget i udpegningen af det nye navn.

    

   Beskrivelse

   Alle kommuner skal pr. 1. august 2019 etablere en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Denne indsats bliver i Viborg Kommune benævnt: Den Kommunale Ungeindsats (KUI).

    

   Med implementeringen af den kommunale ungeindsats er det vurderingen, at der er for stort et navnesammenfald med Ungeindsatsen, der er Viborg Kommunes dag- og døgntilbud til unge i aldersgruppen 13-23 år, og som ligeledes varetager familieplejeområdet.

    

   Det foreslås derfor, at Ungeindsatsen skifter navn til Nørresø Huset pr. 1. oktober 2019. Navneforslaget er kommet frem på baggrund af drøftelser i medarbejdergruppen i Ungeindsatsen, og henviser til stedets geografiske beliggenhed. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde et navn, der i højere grad rummer tilbuddets indhold og som samtidig adskiller sig væsentligt fra Den Kommunale Ungeindsats.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Navneændringen træder i kraft den 1. oktober 2019. Dette med henblik på, at navneændringen kan blive kommunikeret ud, og der kan træffes foranstaltninger ift. skift af skilte, logoer mv.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifterne til navneændringen vil ske inden for den eksisterende ramme.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 11 Forlængelse af aftale med TUBA
  • Resume

   Den nuværende aftale med TUBA Viborg udløber 31. december 2019. Forvaltningen har været i dialog med TUBA om et forslag til en ny 4-årig aftale. Udvalget bedes i denne sag om at komme med en tilkendegivelse af, om man ønsker at fortsætte aftalen med TUBA.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget:

    

   1. at udvalget godkender forslaget til forlængelse af aftalen med TUBA i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at godkende forslaget til forlængelse af aftalen med TUBA i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   TUBA har haft en afdeling i Viborg Kommune siden 2014, hvor tilbuddet blev afprøvet i en projektperiode fra 2014 til 2015. I budget 2016-2019 afsatte Viborg Kommune et driftstilskud til TUBA for at tilbuddet kunne fortsætte. Der er hvert år afsat 1.296.000 kr. i budgettet til driftstilskud til TUBA. Fordelingen er 896.000 kr. fra Socialområdet og 400.000 kr. fra Børn & Unge.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

    

   TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. TUBA har været aktive i Viborg Kommune siden 2014 og har årligt ca. 100 forløb med unge.

    

   TUBA indgår i en bred tilbudsvifte som blandt andet omfatter Gratis Psykologhjælp, Familieorienteret Alkoholbehandling og forløb hos Rusmiddelcenter Viborg (for borgere over 18 år).

    

   Forvaltningen har været i dialog med TUBA i forbindelse med forlængelsen af aftalen. Der har i dialogen været fokus på følgende områder:

    

   • Effekterne af TUBA’s indsats på uddannelse og beskæftigelse blandt de unge
   • Varigheden af de unges forløb hos TUBA
   • Fordelingen mellem individuelle forløb og gruppeforløb

    

   Det er aftalt med TUBA at ovenstående punkter fremover behandles i de årlige statusrapporter fra TUBA.

    

   Den nye aftale med TUBA er for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Se bilag 1. Det årlige beløb i driftstilskud er et resultatet af budgetforhandlingerne i Viborg Kommune. Der er 6 måneders opsigelse til begge parter med udgangen af et år. Påbegyndte forløb inden for årets ramme skal færdiggøres uanset, om kontrakten forlænges.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Status på gratis psykologhjælp til 15-25-årige (orienteringssag)
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget blev i november 2018 orienteret om forvaltningens forslag til model for gratis psykologhjælp. Med udgangspunkt i modellen har Viborg Kommune tilbudt gratis psykologhjælp for 15-25-årige siden januar 2019. Udvalget forelægges hermed en foreløbig evaluering og status efter det første halve år.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.  

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I konstitueringsaftalen for 2018-2021 blev det besluttet, at Viborg Kommune gradvist skal indføre gratis psykologhjælp til 15-25-årige. I forbindelse med fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2018 (sag nr. 1) blev det besluttet, at tilbuddet ikke skal være lægehenvist. Derudover noterede udvalget sig, at psykologhjælpen vil være af rådgivende karakter og ikke behandling. I forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 og overslagsårene afsatte byrådet 0,3 mio. kr. til etablering af tilbud om gratis psykologhjælp. Disse midler anvendes til finansiering af tilbuddet. 

    

   På sit møde den 27. november 2018 (sag nr. 6) blev udvalget orienteret om en model for etablering af et tilbud om gratis psykologhjælp.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommunes tilbud om gratis psykologhjælp til 15-25-årige åbnede ultimo januar 2019. Tilbuddet er normeret til 14 timer om ugen i 46 uger årligt, og det er bemandet med psykologressourcer fra Familiecenter Viborg. Tilbuddet er placeret på Sct. Laurentii Vej i Viborg.

    

   Forvaltningen vurderer, at tilbuddet har fået en god start med en stor efterspørgsel på gratis psykologhjælp med 93 henvendelser fra tilbuddets opstart til medio juni. Alle førstegangshenvendelser er telefoniske, og antallet af henvendelser indikerer, at den kontaktmulighed er blevet taget godt imod af borgerne. Den indledende telefonsamtale bidrager samtidig til, at tilbuddets åbningstid anvendes effektivt, da borgerne screenes i telefonen med henblik på at tilbyde det rette tilbud til den enkelte – herunder også viderehenvisning.

    

   Der har hidtil været meget få udeblivelser fra samtaleforløbene, hvilket må ses som et tegn på, at tilbuddet er meningsfuldt for målgruppen. Samtidig indikerer det, at placeringen på Sct. Laurentii Vej i Viborg er hensigtsmæssig.

    

   Der har været henvendelser fra stort set alle aldre imellem 15-25 år, og henvendelsesårsagerne har spredt sig over et bredt spektrum. Det indikerer, at målgruppen til gratis psykologhjælp er den rigtige.

    

   Nedenfor er der opstillet en række indsamlede data om gratis psykologhjælp fra de første måneder. Data er trukket medio juni, og de udgør grundlaget for forvaltningens ovenstående vurdering af tilbuddet:

    

   • 43 borgere ud af de 93 henvendelser har kun været i kontakt med gratis psykologhjælp i forbindelse med den indledende telefonsamtale, hvor borgerne screenes. De 43 borgere er enten blevet henvist til et andet tilbud, har været udenfor målgruppen eller har ikke haft yderligere behov for rådgivning.

    

   • 50 borgere har modtaget eller modtager rådgivning gennem et samtaleforløb. 33 af de 50 borgere har afsluttet deres samtaleforløb. De afsluttede forløb har haft en gennemsnitslængde på tre samtaler.

    

   • Ud af de 33 afsluttede samtaleforløb er 45% afsluttet, fordi borgeren ikke har haft yderligere behov for rådgivning. 24% er henvist til et andet tilbud efter afsluttet forløb i gratis psykologhjælp, mens 24% selv har valgt at afslutte samtaleforløbet. De resterende 7% er afsluttede forløb, hvor borgeren er udeblevet.

    

   • Borgerne i et samtaleforløb fordeler sig aldersmæssigt næsten ligeligt fra 15 år til 25 år. Det understøtter gennemsnitsalderen på 19,5 år da også. Den kønsmæssige fordeling fordeler sig på 63% kvinder og 37% mænd.

    

   • Borgerne henvender sig ud fra et bredt spektrum af årsager. Der er dog en mindre overrepræsentation af borgere, der henvender sig som følge af angst, lavt selvværd, belastninger i familien eller udfordringer med uddannelse/arbejde.

    

   • Næsten 40% af borgerne har hørt om gratis psykologhjælp fra egen læge, mens 23% har hørt om tilbuddet fra eget netværk. Derudover hører mange om tilbuddet fra kommunen eller på uddannelsesinstitutioner.

    

   • Der er pr. medio juni to måneders ventetid på at kunne opstarte et samtaleforløb i gratis psykologhjælp.

    

   Parallelt med indførelsen af gratis psykologhjælp har ungdomsuddannelserne opsagt deres samarbejde med Viborg Kommune om køb af samtaleforløb til frafaldstruede elever. Opsigelserne træder i kraft løbende i 2019. Forvaltningen vurderer, at såfremt ungdomsuddannelserne ikke længere tilbyder samtaleforløb, kan ventetiden på gratis psykologhjælp risikere at stige markant indenfor tilbuddets nuværende økonomiske ramme.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 13 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2019
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre

   godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –

   skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for

   udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget aftaler et tidspunkt for dialogmøde på skole- og klubområdet i efteråret 2019

   2. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13-08-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at anmode forvaltningen om at komme med et nyt datoforslag til dialogmøde på skole- og klubområdet.
   2. at godkende møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget.
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for

   de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder

   reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes

   mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring

   konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget skal på mødet aftale et tidspunkt for dialogmøde på skole- og klubområdet i efteråret 2019.

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed

   også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre

   hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der

   tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at

   der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

  • Bilag