Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 04-06-2019

Referat

Kl. 17-18 afholdes fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget Kl. 18-19 fortsætter mødet i Børne- og Ungdomsudvalget

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   1. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte, at der søges om deltagelse i rammeforsøg med udskolingsforløb.

    

   1. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog endvidere at tage orienteringerne til efterretning.

    

  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   1. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Direktøren for Børn og Unge orienterer om:

    

   Byggeprojekt i Skals.

    

   Byrådsdagen 2018

   Sidste år fordelte 50 elevrådsrepræsentanter 190.000 kr. til projekter på Byrådsdagen 2018.
   I alt 13 projekter fik penge med hjem under forudsætning af, at projektet skulle afvikles i indeværende skoleår (med en enkelt undtagelse). De 13 skoler er enten færdige eller godt på vej med deres projekter og på viborg.dk/byrådsdagen kan I se deres tilbagemeldinger.

    

   Ansøgning til rammeforsøg

   Undervisningsministeriet har udmeldt et rammeforsøg med udskolingsforløb i 8. og 9. klasse, der er målrettet overgang til erhvervsuddannelserne.

   I rammeforsøget får eleverne undervisning i 8. og 9. klasse i en reduceret fagrække dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen og undervisning

   i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole. Forsøget afvikles i skoleårene 2019/20 til 2022/23. Der kan søges for hele perioden eller for en kortere periode, dog mindst for to år. Der gennemføres to ansøgningsrunder, hvor kommunerne kan søge om at blive godkendt til at deltage i forsøget. Anden runde forventes udmeldt forud for skoleåret 2020/21.

    

   Fra Viborg Kommune ønskes der på vegne af Vestre Skole at søge om deltagelse i rammeforsøget fsva. projektet omkring EUD 8 og 9 (Erhvervsuddannelsesklassen) på, som er oprettet oprettet som følge af Udfordringer til alle og uddannelse for flere. Der søges for skoleårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23.

   Nogle af eleverne er udfordret af at skulle til prøve i alle fag og vil kunne profitere af en reduceret fagrække. Vi har et stærkt etableret samarbejde mellem erhvervsuddannelser og grundskole, som rammeansøgningen fordrer, vi vil kunne hente midler til en medfinansiering af dette samarbejde gennem rammeforsøget.

    

   Status på F&R

    

   Orientering om STU

    

   Ansøgning om kompetencecenter for børn og unge som pårørende til psykisk syge.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen orienterede om: 

    

   Reaktioner i forlængelse af TV2 udsendelsen

    

   En personsag

    

   Ansøgning om deltagelse i 1000 dages programmet på dagtilbudsområdet.

    

    

 • 2 Revision af styrelsesvedtægt for Viborg kommunale skolevæsen
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for procesplan, der beskriver revision af styrelsesvedtægter for folke- og ungdomsskole. Revisionen er en konsekvens af lovforslag om justering af folkeskolen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

   1. at procesplan for revision af styrelsesvedtægter for folke- og ungdomsskole godkendes
   2. at styrelsesvedtægternes bilag konsekvensrettes administrativt efter politisk behandling af sager, der berører indholdet af bilaget

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   1. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tiltræde indstillingen.

    

  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte 18. maj 2018 de reviderede styrelsesvedtægter samt bilag for folke- og ungdomsskolen (sag nr. 5 og sag nr.6). Byrådet godkendte på mødet den 27. marts 2007, (sag nr. 162), for første gang styrelsesvedtægten for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til en beskrivelse af det fremtidige arbejde med styrelsesvedtægter. Lovforslaget om justering af folkeskolen vil medføre ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen og giver derfor anledning til at revidere arbejdet med styrelsesvedtægterne generelt.

    

   Den 13. august 2019 forelægges Børne- og Ungdomsudvalget udkast til nye styrelsesvedtægter. Udkastet sendes til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden 14. august 2019 til 3. oktober 2019. Børne- og Ungdomsudvalget behandler de indkomne udtalelser på mødet d. 29. oktober 2019. Herefter sendes vedtægterne til politisk behandling i Byrådet på mødet den 20. november 2019.

    

   I perioden fra skolestart frem til endelig godkendelse supplerer de nuværende vedtægter folke- og ungdomsskolelovgivning.

    

   Inddragelse og høring

   Udkast til vedtægter sendes til udtalelse i bestyrelser på folke- og ungdomsskoler fra 14. august 2019 til 3. oktober 2019.

    

    

   Beskrivelse

   Kommunalbestyrelsen har til opgave at fastsætte en vedtægt for, hvordan kommunens skoler skal styres. Det sker efter udtalelse fra skolebestyrelserne.

    

   Vedtægten supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, kommunalbestyrelsens politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen.

    

   I vedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen og i et bilag optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet om for eksempel skolestruktur.

    

   For så vidt angår det fremtidige arbejde med styrelsesvedtægter for Viborg kommunale skolevæsen foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget fortsat forelægges bilaget til politisk godkendelse en gang årligt.

    

   Forvaltningen reviderer bilaget til styrelsesvedtægten løbende i forhold til politiske beslutninger, som berører indholdet. Dette erstatter den hidtidige årlige politiske behandling. Hidtil er udvalget blevet præsenteret for bilaget med en fremhævning af de konsekvensrettelser, som indarbejdedes på baggrund af det seneste års politiske beslutninger.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Styrelsesvedtægten træder i kraft efter godkendelse i Byrådet d. 20. november 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Følgende fremgår af folkeskoleloven omkring fastsættelse af styrelsesvedtægt for folkeskolen:

   § 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:

   1) Skolebestyrelsernes sammensætning.

   2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.

   3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

   4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

   Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.

   Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

    

    

   Følgende fremgår af ungdomsskolelovens §8 omkring styrelsesvedtægten:

   ”Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.

 • 3 Elev- og klasseprognose 2019-2024 (orienteringssag)
  • Resume

   Der er udarbejdet en ny elev- og klassetalsprognose for folkeskolerne i Viborg Kommune fra 2019 til 2034.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at orienteringen bliver taget til efterretning.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   1. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning med den anmodning, at oversigten fremover suppleres med fødselstal.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Elevprognosen udarbejdes hvert år.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

     

   Beskrivelse

   Elev- og klasseprognosen er udarbejdet på baggrund af den nye ”Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2019-2034” samt dækningsgraden (angiver hvor stor en andel af børn bosiddende i et skoledistrikt, der går i den specifikke distriktsskole).

    

   Antallet af elever og klasser frem mod år 2034 forudsiges i prognosen. Antallet af klasser forudsiges på baggrund af de fremskrevne elevtal, idet den 28. elev (hhv. 56. elev osv.) i nærværende prognose udløser en klassedeling.

    

   Elev- og klasseprognosen omfatter alene 0.-9. klasse i de kommunale skoler eksklusiv elever i specialklasser samt 10. klassetrin, idet disse vil være vanskelige at forudsige over en lang årrække.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Orientering om justering af folkeskolereformen
  • Resume

   Lovforslag om justering af folkeskolereformen blev endeligt vedtaget den 2. maj 2019. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om elementerne i, tidsperspektiverne for ikrafttrædelse samt finansiering af justeringen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   1. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen. Justeringerne har til henblik at sikre bedre vilkår for både faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse.

   Aftalepartierne er derfor enige om 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.

    

   De 13 initiativer:

    

   Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

   1. Kortere skoleuge i indskolingen

   2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b

   Øget faglighed og kvalitet

   3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

   4. Prioritering af udvalgte fag

   5. Styrket læseindsats

   6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen

   7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

   8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

   Øget frihed

   9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

   10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

   11. Forenkling af elevplanen

   12. Evaluering af de nationale test

   13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

    

   Uddybende beskrivelse af de 13 initiativer findes i bilag 1

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen, fleksibel brug af § 16 b og klare rammer herfor samt kvalitetsløft af den understøttende undervisning træder i kraft ved skoleåret 2019/2020. Prioritering af udvalgte fagtimer træder i kraft ved skoleåret 2020/2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Aftalen finansieres ved et provenu fra afkortning af skoleugen i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2,25 klokketimer ugentligt inkl. pauser, der tilvejebringer et provenu på 127 mio. kr. i 2019 og 305 mio. kr. i 2020 og frem. Hertil tilføres 79 mio. kr. i 2019 fra regeringsreserven. Aftalepartierne er endvidere enige om, at kvalitetsrammen til øget kvalitet i den understøttende undervisning finansieres på finanslovforslaget for 2020 enten via konkret anvist finansiering eller som en negativ budgetregulering med henblik på udmøntning i efteråret 2019. Den samlede finansiering vil indgå som led i den samlede aftale om finansloven for 2020 med den kreds af partier, der indgår finanslovsaftalen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Nedlæggelse af forebyggelsesklinikker i Tandplejen
  • Resume

   Der har siden centraliseringen af Tandplejen i 2015 været faldende interesse for at benytte 8 ud af de 9 decentrale forebyggelsesklinikker på skolerne. Samtidig pålægger staten fra 2019 et gebyr pr. forebyggelsesklinik på godt 10.000 kr. om året (i alt ca. 100.000 kr.). Det foreslås derfor at forebyggelsesklinikkerne på Overlund skole, Vestre skole, Søndre skole, Finderuphøj skole, Nordre skole, Møllehøj skole, Hald Ege Skole og Løgstrup Skole nedlægges. Det foreslås ligeledes at klinikken på Vestervang Skole opretholdes samt at budgettet til dette findes inden for Tandplejens eksisterende budget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at forebyggelsesklinikkerne i Tandplejen på Overlund skole, Vestre skole, Søndre skole, Finderuphøj skole, Nordre skole, Møllehøj skole, Hald Ege Skole og Løgstrup Skole nedlægges og
   2. at forebyggelsesklinikken på Vestervang Skole opretholdes og
   3. at budgettet til opretholdelse af forebyggelsesklinikken på Vestervang skole findes inden for Tandplejens eksisterende budget.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at forebyggelsesklinikkerne i Tandplejen på Overlund skole, Vestre skole, Søndre skole, Finderuphøj skole, Nordre skole, Møllehøj skole, Hald Ege Skole og Løgstrup Skole nedlægges og
   2. at forebyggelsesklinikken på Vestervang Skole opretholdes og
   3. at budgettet til opretholdelse af forebyggelsesklinikken på Vestervang skole findes inden for Tandplejens eksisterende budget.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ved budgetforliget 2015 (forslag 16 i prioriteringskataloget) vedtog byrådet at samle tandplejetilbuddet på en storklinik i Sundhedscenteret i Viborg midtby. Det blev samtidig vedtaget at opretholde de oprindelige forebyggelsesklinikker på ni skoler i Kommunen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Intentionen med placeringen af 9 forebyggelsesklinikker ude på skolerne var at bevare det forebyggende arbejde, dels i børnenes nærmiljø, og dels som en del af den tværfaglige indsats.

    

   Imidlertid har forældrenes interesse for at benytte storklinikken i Sundhedscenteret i Viborg været så stor, at behovet for forebyggelsesklinikkerne har været begrænset. Desuden har fordelen ved at forældrene ledsager barnet haft stor betydning for forebyggelsesstrategierne.

    

   Styrelsen for patientsikkerhed stiller i dag ret høje krav til klinikker, også selvom de kun benyttes til undersøgelse og forebyggende virksomhed. Styrelsen for patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) kræver fra 2019 et gebyr, der tilsammen for en forebyggelsesklinik beløber sig til godt 10.000kr/år. For 9 klinikker bliver det en udgift på ca. 100.000 kr/år.

    

   Sammenlagt med stigende krav til klinikkernes indretning, er det ikke længere rentabelt at opretholde alle forebyggelsesklinikkerne. Desuden kræves der eksplicit forældretilladelse til alle behandlinger og røntgenundersøgelser, så den administrative fordel ved klinikkerne er meget små.

    

   Det foreslås derfor at forebyggelsesklinikkerne på Overlund skole, Vestre skole, Søndre skole, Finderuphøj skole, Nordre skole, Møllehøj skole, Hald Ege Skole og Løgstrup Skole nedlægges.

    

   Klinikken på Vestervang Skole foreslås bevaret. Særligt med henblik på behandling af gruppen af børn med autismespektrumforstyrrelser på Vestervang Skole. Klinikken vil samtidig kunne benyttes ved behandling af patienter med kendte infektionssygdomme. Midler til opretholdelse af klinikken foreslås fundet inden for Tandplejens nuværende budget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   To af klinikkerne er fysisk nedlagt og de resterende seks klinikker bruges i dag kun sjældent og forventes lukket ned i forbindelse med en eventuel beslutning om dette. En fysisk rømning af lokalerne vil ske løbende.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis klinikkerne ikke lukkes ned, vil det betyde en merudgift på ca. 100.000 kr. årligt fra 2019.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 6 Status på den kommunale ungeindsats (orienteringssag)
  • Resume

   Forvaltningen giver en status på den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   1. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd godkendte organisering af den kommunale ungeindsats d. 19. december 2018 (sag nr. 1).

    

   På Plankonferencen d. 12. april 2019 modtog Byrådet en status fra forvaltningen på arbejdet med udrulningen af den kommunale ungeindsats.

    

    

   Inddragelse og høring

   Efter Viborg Byråds godkendelse af organiseringen af den kommunale ungeindsats, har forvaltningen nedsat en styregruppe og operatørgruppe.

    

    

   Beskrivelse

   Styregruppe og operatørgruppe

   Styregruppen består af direktør for Social, Sundhed & Omsorg (formand), arbejdsmarkedschef, socialchef, familie- og rådgivningschef, afdelingsleder for Jobservice og UU, teamleder for Socialafdelingen, afdelingsleder for Job og Helhedsindsats og afdelingsleder for Familieafdelingen.

    

   Udover styregruppen er der oprettet en operatørgruppe bestående af ledere fra afdelinger, der varetager indsatser for unge i målgruppen.

    

   Styregruppens formål:

   • At understøtte det tværgående samarbejde og sikre fælles ejerskab til implementeringen af den kommunale ungeindsats
   • Sikre fælles mål og retning på tværs af organisationen
   • Sikre en tæt ledelsesmæssig bevågenhed på det tværgående samarbejde
   • Have fokus på fremdrift, løbende status og konkrete evalueringer, og dermed nødvendige justeringer undervejs
   • Have ansvaret for implementeringen og kommunikationen (på politisk, ledelses- og driftsniveau)

    

   Operatørgruppens opgaver:

   • Sikre indsats og koordinering mellem de relevante afdelinger, som operatørerne repræsenterer
   • Sikre sparring på tværs af de relevante afdelinger
   • Sikre netværk mellem de afdelinger, der er i kontakt med de unge
   • Sikre hurtig afklaring på udfordringer
   • Afdelingerne som operatørgruppen repræsenterer, vil ofte levere de kommende ungeguider
   • Sikre fælles mindset i afdelingerne
   • Være primusmotorer på og sikre implementering i driften
   • Sikre nærhed til driften
   • Bringe perspektiver fra driften ind og kvalificere styregruppens oplæg og forslag
   • Sikre ejerskab til den fælles opgave med den kommunale ungeindsats
   • Drøfte løbende problemstillinger
   • Danne netværk for den kommunale ungeindsats, så sager hurtigere kan koordineres

    

   Status for etablering af målgruppebeskrivelse, konference og ungeguide og unge-koordinator

   For at sikre, at Viborg Kommune pr. 1. august 2019 lever op til lov om kommunale indsats for unge er der udarbejdet beskrivelser og definitioner af:

    

   • Målgruppen for den kommunale ungeindsats

   Målgruppen for den kommunale ungeindsats er overvejende unge der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere indsatser og som vurderes i risiko for frafald eller for ikke at komme i uddannelse eller beskæftigelse

    

   • Den tværprofessionelle konference

   Formålet med den tværprofessionelle konference er at sikre en koordineret uddannelsesplan for den unge på tværs af fagområderne, så den unge har et klart mål, som alle omkring den unge støtter op om, og som især ungeguiden har til opgave at sikre en løbende koordinering af

    

   • Ungeguidefunktionen (i loven kaldet kontaktperson)

   Ungeguidens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan og dermed støtte den unge frem mod fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse

    

   Beskrivelserne er kvalificeret på en tværgående workshop. Beskrivelserne fremgår af bilag 1-3.

    

   Ungekoordinator

   Til at sikre koordineringen af de tværgående ungeforløb, har forvaltningen pr. 1. maj 2019 ansat en unge-koordinator. Opgaver for den nyoprettede funktion fremgår af bilag 4.

    

   Uddannelsesplan

   • Styregruppen har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger de tekniske, faglige og økonomiske konsekvenser for etablering af en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal ifølge lovgivningen være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud den unge har brug for, for at komme i uddannelse eller i job. Uddannelsesplanen skal samtidigt sikre, at den unge oplever, at der arbejdes med samme målsætninger på kort og lang sigt på tværs af kommunale enheder.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Den kommunale ungeindsats etableres pr. 1. august 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   DUT-midlerne for kontaktpersonordningen udgør i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne 690.000 kr.

    

   Midlerne anvendes hovedsageligt til finansiering af unge-koordinatoren.

    

   De økonomiske konsekvenser for den tekniske etablering af en uddannelsesplan er under afdækning.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Forslag til politisk mødeplan 2020
  • Resume

   Der lægges op til en godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets mødeplan for 2020

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at forslag til mødeplan 2020 godkendes for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets møder og under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for byrådet i 2020

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

   1. at godkende Børne- og Ungdomsudvalgets mødeplan og under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for byrådet i 2020

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2020 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan. Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalgets møder afholdes på tirsdage fra 12.15-17.00

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Endelig oversigt over møderne i 2020 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2020. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i starten af juni måned.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 8 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Direktør Søren Aakjær oplyste indledningsvist, at merforbrug på ”Pulje daginstitutioner 2017 incl. etablering af køkkenfaciliteter” bl.a. skyldes uforudsete udgifter vedr. ombygningen samt inventar ved etablering af køkkenfaciliteter i 6 børnehuse. Dette giver en overskridelse på ca. 25.000 kr. pr. køkken.

    

   Overskridelsen på ”Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen.”

   handler om ekstra understøttelse af gulvet i hjemkundskabslokalet på Vestfjendsskolen.

   Betonunderlaget var revnet og ”slapt”, hvorfor en grundig reparation i etageadskillelsen var nødvendig.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Følgende anlæg under Børne- og Ungdomsudvalget er nu afsluttet.

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   1.000 kr.

   Forbrug

   1.000 kr.

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   514732

   Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af nye køkkener

   2.077

   2.073

   -4

   514744

   Pulje daginstitutioner 2017 incl. etablering af køkkenfaciliteter

   6.375

   6.526

   151

   301613

   Brattingborg Skolen (helhedsplaner)

   5.313

   5.298

   -15

   301630

   Pulje Skoler 2017

   3.900

   3.809

   -91

   301639

   Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen

   3.000

   3.089

   89

   485501

   Centralisering af tandplejen

   23.101

   23.099

   -2

   I alt

   Afsluttede anlæg

   43.766

   43.894

   128

    

   Alle projekter alsluttes med mindre afvigelser.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Forberedelse af dialogmøde med Handicaprådet
  • Resume

   Tirsdag den 13. august 2019 er der aftalt dialogmøde med Handicaprådet. Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte emner til en fælles dagsorden for mødet

    

  • Indstilling

   Direktør for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at emner til dialogmødet udpeges.

    

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at tilslutte sig de af Handicaprådet fremsendte forslag til dagsordenspunkter.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Til brug for udarbejdelsen af en fælles dagsorden til dialogmødet mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Handicaprådet den 13. august 2019, skal udvalget med dette punkt udpege, hvilke emner udvalget ønsker at drøfte med Handicaprådet.

    

   Handicaprådet har oplyst, at rådet ønsker en drøftelse af følgende:

    

   1. Autismeanalysen med særligt perspektiv på indsatsen på børne- og ungeområdet. Handicaprådet er særligt optaget af mulighederne for en tidlig støtte til familierne.

    

   1. Ankestyrelsen hjemsender 70 % af sagerne til Børne- og Ungeforvaltningen. Handicaprådet er bekymret for den høje hjemsendelsesprocent, og vil gerne høre hvilke tiltag der kan iværksættes for at skabe bedre rammer for arbejdet med børn og familier.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2019
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at godkende møde- og aktivitetsplanen med den bemærkning, at dialogmøde med skoleområdet flyttes fra den 9. september til den 19. september 2019.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Bemærk, at dialogmøde på skoleområdet foreslås afholdt den 9. september 2019

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 11 Afrapportering fra analyse af udviklingen på autismeområdet. Til drøftelse på fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget
  • Resume

   Med afsæt i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, har forvaltningen gennemført en analyse af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune.

   På dagens møde præsenteres en række anbefalinger og forslag om tiltag, som kan udvikle og styrke Viborg Kommunes indsats på autismeområdet, med henblik på beslutning om iværksættelse af fem tiltag inden for autismeområdet og proces vedrørende finansiering af tiltagene.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at anbefalingerne i afrapporteringen fra analysen af autismeområdet drøftes, med henblik på beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.

    

   Hvis det besluttes, at der skal arbejde videre med de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse, indstiller direktøren for Børn & Unge til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   2. at udgiften til udmøntning af de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse, medtages i udvalgets budgethæfte som et driftsønske, med afsæt i fordelingen angivet i bilag 3, og at udvalget således samtidig drøfter anvisning af finansiering af udgiften inden for udvalgets egen budgetramme jf. spillereglerne for budgetprocessen for 2020-2023.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede anbefalingerne i afrapporteringen fra analysen af autismeområdet og besluttede, at indstille til byrådet,

    

   1. at der arbejdes videre med en fælles tilgang og følgende anbefalinger:

    

   • Informationspakker om ASF
   • Informationsfilm om ASF
   • Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF
   • Almenklasser forberedt til børn med ASF
   • Intensiveret botræningsforløb til unge med ASF

    

   1. at den endelige beslutning og finansieringen af anbefalingerne indgår i den videre budgetlægningsproces.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere, for så vidt angår forslaget om almenklasser forberedt til børn med ASF, at indstille til Byrådet,

    

   1. at en evt. oprettelse af klasser i alment forberedt til børn med ASF eller lignende skal ses som et led i en styrkelse af den forebyggende og tidlige indsats og som et led i en generel kompetenceopbygning på almenområdet
   2. at visitering til de nye klasser vil være ift. nye børn eller efter aftale med forældrene
   3. at såfremt der tages beslutning om etablering af klasser i alment forberedt til børn med ASF,
    • at der arbejdes videre med etablering af klasserne på henholdsvis Vestervang og Egeskov Skolen fra skoleåret 2020/21
    • at der på baggrund af erfaringerne fra de første klasser, skal tages stilling til, om der evt. skal oprettes yderligere klasser på andre skoler.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog endeligt,

   1. at der i forhold til de akutte kapacitetsudfordringer i A-klasserne på Vestervang, skal arbejdes videre med en model, hvor der hurtigst muligt etableres et parallelt tilbud på Egeskov Skolen. En konkret model og herunder finansieringen heraf forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på et kommende møde.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kommissoriet for en analyse af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 (sag nr. 1) og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. marts 2018 (sag nr. 1). Forvaltningen orienterede om resultaterne af analysens fase 1 på Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde den 16. august 2018 (sag nr. 1 og sag nr. 1). Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om status på analysen på udvalgenes møder hhv. den 29. januar 2019 (sag nr. 4) og den 31. januar 2019 (sag nr. 6).

    

   Inddragelse og høring

   Autismeanalysen er gennemført i to faser. Fase 1 blev afsluttet i august 2018 og afdækkede fakta om autismeområdet. I Fase 2 har seks arbejdsgrupper, bestående af ledere og medarbejdere fra Børn & Unge, Socialområdet og Arbejdsmarked udarbejdet forslag til, hvordan kommunens indsatser for børn, unge og voksne med autisme kan udvikles.

    

   Som afsæt for arbejdsgruppernes proces blev der i oktober 2018 afholdt en temadag, hvor forskellige interessenter var inviteret til at producere de første konkrete forslag til udvikling af kommunens autismeindsatser. Efterfølgende har de seks arbejdsgrupper samt analysens styregruppe arbejdet videre med at kvalificere nogle af forslagene, samt udvikle yderligere forslag.

    

   Den samlede afrapportering med forslag samt styregruppens indstilling til de to udvalg har været i høring i Handicaprådet, FællesMED Børn & Unge, FagMED Social og FagMED arbejdsmarked. Handicaprådet samt FagMED Social og Fag MED Arbejdsmarked forholder sig overvejende positivt til afrapporteringen. De tilkendegiver en anerkendelse af det gennemarbejdede materiale og den inddragende proces, mens Fælles MED Børn & Unge udtrykker skepsis.

    

   Høringssvarene samt forvaltningens kommentering af disse fremgår af bilag 1.

    

   I forbindelse med en eventuel udmøntning af forslaget om ”Spor 1” klasser vil berørte skolebestyrelser og MED udvalg blive inddraget i processen.

    

   Beskrivelse

   Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus. Analysen af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune er første konkrete udmøntning af konstitueringsaftalens særlige fokus på autismeområdet.

    

   I afrapporteringen fra analysens fase 1 præsenterede forvaltningen fakta om autisme og data om udviklingen på autismeområdet. Fase 1 afdækkede en stigning i antallet af børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) både på landsplan og i Viborg Kommune. Stigningen er størst blandt børn og unge.

   Afrapporteringen fra fase 1 fremgår af bilag 2 (sidste halvdel af dokumentet).

    

   I afrapporteringen fra analysens fase 2 præsenterer forvaltningen en række forslag og anbefalinger om tiltag, som er udarbejdet med henblik på at udvikle og styrke kommunens indsats for børn, unge og voksne med ASF.

    

   Afrapporteringens forslag og anbefalinger er udarbejdet med afsæt i følgende opdrag fra hhv. Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:

   • Indsatser skal ligge så tæt på almenområdet som muligt
   • Borgere skal have mulighed for at mestre livet så selvstændigt som muligt
   • Der skal i arbejdet være fokus på forebyggende indsatser samt struktur.

    

   Arbejdsgrupperne har haft til opgave at udvikle forslag, som retter sig specifikt mod ASF. En del af forslagene er dog også relevante for børn, unge og voksne med andre udfordringer eller diagnoser end ASF, og bør derfor ikke begrænses til denne målgruppe. Derfor indeholder afrapporteringen fem anbefalinger målrettet mennesker med autisme og yderligere otte forslag målrettet en bredere målgruppe.

    

   Alle anbefalinger og forslag fra afrapporteringen fra fase 2 fremgår af bilag 2 (første halvdel af dokumentet).

    

   Forvaltningen anbefaler, at der i første omgang arbejdes videre med og prioriteres midler til:

   • at skabe en fælles tilgang på autismeområdet, samt
   • at udmønte de fem anbefalinger målrettet mennesker med ASF.

    

   Efterfølgende kan udmøntning af de øvrige forslag i afrapporteringen ske, når der træffes konkret politisk eller administrativ beslutning herom.

    

   Anbefalinger målrettet mennesker med ASF

   De fem anbefalinger målrettet mennesker med ASF er:

   • Informationspakker om ASF
   • Informationsfilm om ASF
   • Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF
   • Spor 1 - almenklasser forberedt til børn med ASF
   • Intensiveret botræningsforløb til unge med ASF

    

   Forslag målrettet en bredere målgruppe

   De otte forslag, som retter sig mod en bredere målgruppe, er følgende:

   • Webbaseret katalog over tilbud i Viborg Kommune
   • Guide til overgangen fra ung til voksen
   • Fritidskoordinator på Socialområdet
   • Den åbne institution – institutionen som arena for fritid
   • Bredere anvendelse af Viborg Kommunes eksisterende tilbud
   • Enkeltintegration af unge med særlige behov i klubregi med støtte
   • Højere aktivitetstilskud til foreninger der understøtter børns og unges tilknytning til det organiserede idrætsliv
   • Virksomhedspraktik i kommunalt regi

    

   Finansiering

   Det fremgår af spillereglerne for budget 2020-2023, at fagudvalgene i udgangspunktet selv skal finansiere deres budgetudfordringer og nye initiativer, medmindre der udpeges nogle særlige formål, som byrådet finansierer via et skabt råderum. I forbindelse med at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde budgetprocessen for 2020-2023 på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1), besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget kun at anerkende demografi som en særlig budgetudfordring, som Byrådet skal finde finansiering til.

    

   Udmøntning af tiltagene i de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF vil koste 5,725 mio. kr. i 2020 og 0,725 mio. kr. i de efterfølgende år. Det fremlagte forslag til økonomi vedr. ”Spor 1” tager udgangspunkt i, at der oprettes i alt to spor. Hvis der oprettes tre yderligere spor, så der i alt findes ét spor for hvert geografisk område i Børn & Unge, vil det koste yderligere 2 mio. kr. pr spor (i alt 6 mio. kr.) som en engangsudgift samt 150.000 til praksisnær vejledning pr. spor som en fast bevilling.

    

   Oversigt over anbefalinger og forslag samt tilhørende økonomi (inkl. fordeling af udgifterne mellem de to fagudvalg) på de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF, fremgår af bilag 3.

    

   Input fra andre parter

   Afrapporteringen fra autismeanalysens fase 2 blev i forbindelse med orienteringen om status i januar 2019 udskudt mhp. muligheden for faglige input fra det arbejde med autismeområdet, som pågår i hhv. DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) og Defactum.

   Det har dog ikke være muligt at få disse input inden indeværende afrapportering, idet DASSOS i mellemtiden har sat autismearbejdet i bero, mens man bl.a. afventer resultatet af Viborg Kommunes analyse, og idet Defactums analyse vedrørende forebyggelse af skolemistrivsel og isolation blandt børn og unge med autisme først offentliggøres i september/oktober 2019.

    

   Alternativer

   Hvis forslaget om ”Spor 1”-klasser ikke vedtages, skal der i 2020 som minimum findes finansiering til lovliggørelse af de eksisterende pavilloner på Vestervang Skole. Lovliggørelse vil kræve, at pavillonerne opfylder bygningsreglementet anno 2020. Såfremt det besluttes, at pavillonerne til de 25-35 børn skal permanentgøres, vil prisen være ca. 8-10 mio. kr.

    

   Tilladelsen til opstilling af de to pavilloner, der i dag huser dele af A-klasserne, udløber den 31. juli 2021.

    

   Tidsperspektiv

   Udmøntning af tiltagene i de fem anbefalinger, som er målrettet mennesker med ASF, kan påbegyndes umiddelbart efter afklaring af eventuel prioritering af midler til tiltagene.

    

   Særligt for anbefalingen om ”Spor 1”-klasser gælder det, at indsatsen planlægges og medarbejdere kompetenceudvikles i skoleåret 2019-2020. Der arbejdes i skoleåret 2020-2021 med to pilotspor. Herefter kan der oprettes tre yderligere spor, så der i alt findes ét spor for hvert geografisk område i Børn & Unge. Oprettelsen af yderligere spor vil bero på en evaluering af de to pilotspor og på en analyse af behovet. Det forventes, at pavillonerne på Vestervang Skole kan fjernes i skoleåret 2021-2022.

    

   Udmøntning af de øvrige forslag i afrapporteringen kan efterfølgende påbegyndes, når der træffes konkret politisk eller administrativ beslutning herom.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis forslaget om ”Spor 1”-klasser ikke vedtages, skal der i 2020 som minimum findes finansiering til lovliggørelse af de eksisterende pavilloner på Vestervang Skole (ca. 8-10 mio.kr.).

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Budget 2020-2023
  • Resume

   Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2020-23 færdiggøres og indgår herefter i det videre arbejde på Byrådets budgetkonference i august 2019. På mødet drøftes, hvilke ændringer, der skal indgå i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budgethæftet med henblik på endelig godkendelse og videreformidling til Byrådets budgetseminar i august 2019.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at godkende det vedlagte budgethæfte, med følgende ændringer:

    

   • at anbefalingerne fra autismeanalysen vedr. anbefalinger, som er målrettet mennesker med en autismespektrumforstyrrelse og forslag om ordblindeindsats udgår fra budgethæftet under henvisning til, at en finansiering heraf skal afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

    

   • at skemaet over anlægsønsker 2024 og overslagsår suppleres med: Nyt børnehus i Taphede 1. etape: 31.2 mio. kr., og at nyt børnehus Taphede 2. etape udskydes.

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 30. april 2019 (sag nr. 3).

    

    

   Inddragelse og høring

   Budgetforslaget har været i høring hos bestyrelser og MED udvalg i Børn & Unge samt hos Viborg ungdomsråd og Handicaprådet i perioden fra den 2. maj 2019 til den 19. maj 2019. Høringssvarene i sin fulde længde samt resuméer kan findes i bilag 3-5.

    

    

   Beskrivelse

    

   Budgethæfte

    

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder forslag til udfordringer og driftsønsker. Udvalget bedes på mødet den 04-06-2019 drøfte finansiering af disse. Derudover indeholder budgethæftet det endelige budgetforslag i forhold til anlægsønsker og tekniske korrektioner af anlægsbudgettet. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

    

    

   Forslag til driftsbudget

   Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2020 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser de samlede udfordringer og driftsønsker samt det samlede finansieringsbehov.

    

   Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)

    

   2020

   2021

   2022

   2023

   Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 2)

   Udfordringer

   4.125

   425

   425

   425

   Afsnit 4.1

   Driftsønsker

   3.825

   4.250

   4.250

   4.250

   Afsnit 4.2

   Finansiering

   7.950

   4.675

   4.675

   4.675

   Afsnit 4.3

   I alt

   0

   0

   0

   0

   -

    

   I budgethæftet er afsnittet vedr. driftsønsker blevet udvidet med ønskerne fra Autismeanalysen. Udvalget bedes med udgangspunkt i listerne med udfordringer, driftsønsker drøfte og beslutte hvilke udfordringer og driftsønsker, der skal arbejdes videre med samt hvilke reduktioner, der skal finansiere disse.

    

   I forbindelse med forslagene vedrørende Ordblindeindsats og ”Spor 1 – klasser” bad udvalget på udvalgsmødet den 30-04-2019 forvaltningen om en uddybning af forslagene. Uddybning vedr. ordblinde indsats kan findes i bilag 6 og uddybning vedr. ”Spor 1 – klasser” vil blive præsenteret på udvalgsmødet.

    

   Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet

    

   Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.

    

   I alt er der tekniske ændringer for -24,5 mio. kr. i 2020, 23,9 mio. kr. i 2021, 0 mio. kr. i 2022 og -11,4 mio. kr. i 2023. De enkelte ændringer er beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.1)

    

    

   Nye anlægsønsker

    

   Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.

    

    

   Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:

   Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag

   (i 1.000 kr., 2020 P/L)

   2020

   2021

   2022

   2023

   2024

   I alt

   Nye ønsker

    

    

    

    

    

    

   Klub Valhalla

   4.000

   6.000

    

    

    

   10.000

   Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede

    

    

    

   6.300

    

   6.300

   Nyt børnehus i Taphede

    

    

    

   3.500

    

   3.500

   Hald Ege Skole

    

    

    

    

   31.000

   31.000

   Søndre Skole

    

    

    

    

   8.500

   8.500

   Frederiks Skole

    

    

    

    

   6.000

   6.000

   Hammershøj Skole

    

    

    

    

   4.000

   4.000

   Nyt børnehus i Taphede – 2. etape

    

    

    

    

   34.700

   34.700

   Finansiering

    

    

    

    

    

    

   Salg af nuværende klub Valhallas bygning

   -4.000

   -6.000

    

    

    

   -10.000

   Salg af grunde i Taphede

    

    

    

   -6.300

    

   -6.300

   Mindreforbrug på 11,4 mio. kr. vedr. renoveringsprojekt på Vestre Skole

    

    

    

   -3.500

    

   -3.500

   I alt

   0

   0

   0

   0

   84.200

   84.200

    

   Tabellen viser, at der er fundet fuld finansiering til anlægsønskerne i 2020-2023. De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.3). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag nr. 2. Afledte driftsudgifter er indregnet, som driftsønsker ovenfor.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 20. august 2018. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2019-22. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag