Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 30-04-2019

Referat

Der afholdes dialogmøder med 4 skoler fra 16-20

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   1. Dagtilbudschef Finn Terkelsen orienterede om:
    1. En dialog med Tommeliden og Digterparken
    2. Status på kapaciteten på Nørrehus
    3. Ny leder på Dalens
    4. 2 personsager
    5. Udbygningen i Skals

    

   1. Orienteringerne blev taget til efterretning
  • Sagsfremstilling

    

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   1. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   1. Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk orienterede om sundhedsaftalen. Oplæg er vedlagt referatet.
   2. Skolechef Claus Drachmann fremviste den nye ordblindefilm
  • Bilag

 • 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at godkende indstillingen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.

    

   Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2018 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2018 til 2019 først behandles af byrådet den 24. april 2019, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2019.

    

   De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil der som udgangspunkt i både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

         Skoler og klubber

   962,9

   981,7

   967,0

   4,2

   -14,6

         Dagtilbud

   403,9

   404,7

   411,5

   7,6

   6,8

         Familieområdet

   310,0

   314,1

   315,4

   5,5

   1,4

   Serviceudgifter i alt

   1.676,7

   1.700,4

   1.694,0

   17,3

   -6,4

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   66,5

   89,6

   79,7

   13,1

   -9,9

   Tabel 1

    

   Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 14,6 mio. kr.

   Af den forventede mindreudgift ligger de 3,9 mio. kr. decentralt.

   På det decentrale område viser det forventede resultat, at der bliver brugt af overførte mindreforbrug fra tidligere år.  det centrale område skyldes mindreudgiften bl.a. skolebuskørsel og kompetenceudvikling. Endvidere har der været tilbageholdt midler centralt til imødegåelse af eventuel reduktion som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet.

    

   dagtilbud forventes der et merforbrug på 6,8 mio. kr. Centralt forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket betyder, at tidligere års merforbrug på det centrale område indhentes i løbet af 2019. Decentralt forventes en merudgift på 7,3 mio. kr. Der er iværksat tiltag decentralt for at indhente dette merforbrug fra 2020 og et eller to år frem.

     

   På familieområdet forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

   Det forventede merforbrug fordeler sig med halvdelen centralt og halvdelen decentralt.

   På det centrale område, som bl.a. omfatter udgifterne til anbringelser, forventes samme udgiftsniveau som i 2018. Med henblik på at nedbringe udgifterne til anbringelser opprioriteres forebyggende foranstaltninger som erstatning for anbringelser.

   På det decentrale område forventer to institutioner merforbrug.

    

   Der gøres opmærksom på, at den samlede budgetopfølgning for Viborg Kommune viser en forventet overskridelse af statens serviceramme i 2019.

      

   På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2019 på 9,9 mio. kr.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023, er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 

    

   Der vedlægges endvidere, som bilag nr. 4, en oversigt over de 2 puljer til mindre anlægsopgaver (drift i 2019) på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Budget 2020-2023
  • Resume

   Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2020-23 drøftes med henblik på at sende forslaget til kommentering hos bestyrelser og MED udvalg i Børn & Unge samt hos Handicaprådet. På mødet drøftes, hvilke ændringer, der skal indgå i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet samt eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i forslaget til driftsbudget.
   2. at det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i forslaget til anlægsbudget.
   3. at forslaget til budgethæfte sendes til kommentering hos bestyrelser og MED udvalg i Børn & Unge samt hos Handicaprådet og Ungdomsrådet i perioden 02-05-2019 til 19-05-2019.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,  

   1. at et evt. forslag om oprettelse af almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser og forslaget om ordblindeindsats finansieres ved en omprioritering inden for rammen jf. reglerne for budgetprocessen.
   2. at anmode forvaltningen om at udarbejde en beskrivelse af konsekvenserne af en opprioritering af ordblindeindsatsen og oprettelse af almenklasser til børn med ASF.
   3. at godkende de i budgethæftet foreslåede anlægsønsker til høring.
   4. at forslaget til budgethæfte sendes til kommentering hos bestyrelser og MED udvalg i Børn & Unge samt hos Handicaprådet og Ungdomsrådet i perioden 02-05-2019 til 19-05-2019.

    

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 26. marts 2019 (sag nr. 2)

    

   Inddragelse og høring

   Der er planlagt høring af bestyrelser, MED-udvalg og råd i perioden 2. maj – 19. maj 2019 i forhold til budgethæftet. Udvalget bedes drøfte, hvorvidt andre interessenter bør inddrages og i givet faldt hvordan.

    

   Beskrivelse

   Budgethæfte

    

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Heri beskrives de økonomiske udfordringer, de nye drifts- og anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

    

   Forslag til driftsbudget

   Forslaget til driftsbudget bygger videre på det eksisterende budget for 2019-22, som Byrådet vedtog i oktober 2018. Budgetforslaget er nu korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

    

   I budgethæftet er følgende udfordringer beskrevet (afsnit 4.1):

   • Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller permanentgørelse af pavilloner på Vestervang Skole.
   • Aftale om justering af folkeskoleloven

    

   Udvalget bedes drøfte udfordringer, der skal indgå i budgethæftet og finansiering af disse udfordringer.

    

   I budgethæftet er følgende driftsønsker beskrevet (afsnit 4.2):

   • Styrket indsats for ordblinde elever

    

   Udvalget bedes drøfte driftsønsker, der skal indgå i budgethæftet og finansiering af disse.

    

   Punkterne vedr. ”Almenklasser forberedt til børn med ASF” og ”Styrket indsats for ordblinde elever” drøftes desuden som særskilte sager på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019.

    

   Forslag til anlægsbudget

    

   Der gøres status på, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen, og hvordan finansieringen kan ske. I budgethæftet er følgende nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse beskrevet (afsnit 6.3):

   • Klub Valhalla
   • Ny børnehave i Taphede
   •  

   Ligeledes findes der i Budgethæftet en tabel med de anlægsønsker, der foreslås iværksat fra 2024 og frem:

    

   • Hald Ege Skole
   • Søndre Skole
   • Frederiks Skole
   • Hammershøj Skole
   • Nyt Børnehus i Taphede – 2. Etape

    

   Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019. Udvalgets anlægsbasisbudget, som udgør udvalgets ramme, er vist i budgethæftet (afsnit 6.1). Anlægsbasisbudgettet indeholder tekniske ændringer, som Forvaltningen har indarbejdet, primært pga. tidsmæssig fremrykning eller forsinkelse af anlægsprojekter.

    

   Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar og godkendes senest af udvalget i juni 2019.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Udvalgets endelige budgetforslag samt materiale fra Bestyrelser, MED udvalg, Handicapråd og Ungdomsråd behandles på udvalgsmødet den 4. juni 2019. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Konsekvenserne af den demografiske udvikling på området indgår i et særskilt notat, som behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. maj 2019.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Almenklasser forberedt til børn med autismespektrum forstyrrelser
  • Resume

   Det foreslås, at der oprettes almenklasser forberedt til børn med ASF. I klasserne er der plads til 20 børn, heraf 4 børn med ASF eller lignende udfordringer. Det foreslås, at der i skoleåret 2020/2021 oprettes et spor på to skoler. Hvert spor (0. til 9. klasse) koster ca. 2 mio. kr. at oprette. Det foreslås endvidere, at der iværksættes følgeforskning til indsatsen svarende til 500.000 kr. fordelt over 4 år, samt en fast bevilling på 150.000 kr. pr. spor årligt, til praksisnær vejledning i klasserne og opkvalificering af undervisere.

    

   Forslaget skal træde i stedet for et anlægsprojekt på Vestervang Skole, hvor der i 2021 vil være behov for at lave en permanent tilbygning, så skolen kan rumme de ca. 110 børn, der går på skolen i dag. A-klasserne er normeret til 75 børn i de oprindelige bygninger og pt. suppleret med 2 pavilloner, der skal fjernes i 2021.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

   1. at forslaget om oprettelse af almenklasser forberedt til børn med autismespektrum forstyrrelser jf. bilag 1 godkendes.
   2. at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til finansiering af forslaget.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

   • at anmode forvaltningen om en yderligere bearbejdning af forslaget på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger
   • at forslaget genoptages den 4. juni 2019, i forbindelse med udvalgets behandling af autismeanalysen.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med konstitueringsaftalen var partierne enige om, at autismeområdet skulle have et særligt fokus.

    

   Derfor besluttede Byrådet at iværksætte en autismeanalyse.

    

   Forslaget om ”Spor 1- Almenklasser forberedt til børn med ASF” er et af de forslag, som arbejdsgrupperne har arbejdet med i analysen. Forslaget fremsættes, udover i nærværende sag, sammen med de øvrige forslag i analysen til Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Autismenalysen har været delt op i 2 faser. Fase 1 blev afsluttet i august 2018 og afdækkede fakta om autismeområdet. Fase 2 indeholder forslag til, hvordan kommunens indsatser for børn, unge og voksne med autisme kan udvikles.

    

   I udviklingen af forslagene har der været afholdt en temadag, hvor forskellige interessenter var inviteret til at producere konkrete forslag udviklingen af indsatserne. Efterfølgende har 6 arbejdsgrupper samt styregruppen arbejdet videre med at kvalificere nogle af forslagene. Forslaget om ”Spor 1- Almenklasser forberedt til børn med ASF” er et af de forslag, som arbejdsgrupperne og styregruppen har arbejdet med i analysen.

    

   Det samlede katalog over forslag samt styregruppens indstilling til de to udvalg, herunder forslaget om ”Spor 1”, sendes i høring i MED udvalg og Handicapråd inden de behandles på fællesmødet mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

    

   I forbindelse med udmøntning af forslaget om ”Spor 1-klasser” vil berørte skolebestyrelser og MED udvalg blive inddraget i processen.

    

   Beskrivelse

   Der er behov for, enten at udvide A-klassetilbuddet på Vestervang Skole eller oprette et alternativt tilbud, for at imødekomme de nuværende pladsudfordringer på Vestervang Skole. Tilbuddet er i dag normeret til 75 børn, men rummer 110 børn.

    

   Almenklasser forberedt til børn med ASF (eller lignende udfordringer) forventes på sigt at kunne bidrage til at afhjælpe det øgede pres på Vestervang Skole, samtidig med at nogle børn og unge får mulighed for at få den nødvendige - og fortsat ASF-specialiserede - støtte de har brug for i alment regi.

    

   For at lykkes med inklusion af børn og unge med ASF i folkeskolen, er det nødvendigt, både at arbejde pædagogisk og psykologisk med det enkelte barn med ASF, og i højere grad også at arbejde på at tilpasse skolens pædagogik, struktur og rammer, så de tilgodeser de behov som børn og unge med ASF har.

    

   Det foreslås derfor, at der oprettes et alment klassespor på 1-5 skoler fra 0. til 9. klasse, som er forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer. I hver klasse vil der være plads til 20 elever, heraf 4 børn med ASF eller lignende udfordringer.

    

   I forslaget er det tanken, at PPL tidligt, i samarbejde med forældre, børnehuse og indskolinger identificerer børn med ASF eller ASF-lignende udfordringer. Disse børn tilbydes muligheden for at få en plads i det særligt tilrettelagte almentilbud.

    

   I tilbuddet vil der altid være 2 pædagogiske personaler tilstede, hvis der er fire børn med ASF eller andre lignende specialpædagogiske behov tilknyttet klassen. Alternativt reduceres/opnormeres to-personordningen i forhold til antal børn med ASF eller lignende udfordringer. Der vil altid være mindst én kendt voksen i klassen.

    

   Klasserummene indrettes, så de er forberedt til børn med ASF, og der undervises efter metoder med en klar og forudsigelig struktur og dagligdag, som er baseret på ASF pædagogik og co-teaching. Personale og ledelse understøttes af praksisnær vejledning fra PPL og Vestervang skole.

    

   Det er i udgangspunktet ikke meningen, at børn, der allerede går i A-klasserne på Vestervang Skole, skal skifte tilbud, medmindre der er enighed mellem forældre, skole og PPL om, at det enkelte barn vil profitere af et skift. Antallet af elever i A-klasserne på Vestervang foreslås reduceret i takt med at eleverne i 9./10. klasse naturligt forlader skolen.

    

   På sigt kan tilbuddet udvides til at omfatte flere distriktsskoler, hvis der er efterspørgsel/behov.

    

   Alternativer

   Et alternativ til oprettelse af ”Spor 1-klasser” er permanentgørelse af pavillonerne på Vestervang Skole. Det vil kræve, at pavillonerne opfylder bygningsreglementet anno 2020. Såfremt der skal bygges nyt til de 25-35 børn, er prisen ca. 8-10 mio. kr. Tilladelsen til opstilling af de 2 pavilloner, der i dag huser dele af A-klasserne, udløber den 31. juli 2021.

    

   Tidsperspektiv

   I skoleåret 2019-2020 planlægges indsatsen og medarbejdere kompetenceudvikles. Der arbejdes i skoleåret 2020-2021 med 2 pilotspor.

    

   Herefter kan der oprettes 3 yderligere spor, så der i alt er findes 1 spor for hvert geografisk område i Børn & Unge. Oprettelsen af yderligere spor vil bero på en evaluering af de to pilotspor og på en analyse af behovet.

    

   Det forventes, at pavillonerne på Vestervang Skole kan fjernes i skoleåret 2021-2022.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Følgende er et overslag på prisen for indretning, kompetenceudvikling og supervision pr. spor/skole der oprettes. I alt vil prisen være ca. 2 mio. kr. pr. spor, det første år og efterfølgende ca. 150.000 kr. årligt til supervision og efteruddannelse pr. spor. Der foreslås ligeledes at iværksætte følgeforskning på området svarende til ca. 500.000 kr. fordelt over 4 år.

   I alt 4.425.000 kr. i 2020, 425.000 kr. i 2021-2023 og efterfølgende en fast bevilling på 300.000 kr. fra 2024.

    

   Hvis forslaget om ”Spor 1 – klasser” ikke vedtages, skal der i 2020 findes finansiering til lovliggørelse af de eksisterende pavilloner på Vestervang Skole (ca. 8-10 mio.kr.).

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Styrket indsats for ordblinde elever
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for et samlet forslag til styrkelse af indsatsen for ordblinde elever. Indsatsen skal bidrage til at løse udfordringen med manglende kapacitet på Læsecentret og i det daglige pædagogiske arbejde på distriktsskolerne i forhold til alle elever, der testes ordblinde.

    

   Forslaget indeholder både en udgående funktion fra Læsecenteret og en tovholder på alle distriktsskoler, der tildeles 10 timer om ugen/300 elever til at arbejde med ordblinde indsatsen. Den udgående funktion på læsecentret og tovholderne på distriktsskolerne skal både sikre, at alle ordblinde opspores tidligt og tilbydes henholdsvis en indsats på Læsecenteret i 4. klasse og bidrage til en kapacitetsopbygning på distriktsskolerne i forhold til differentieret undervisning i hele skoleforløbet og fastholdelse/udvidelse af de kompetencer eleven opnår på læsecentret.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

   1. at forslaget til styrkelse af indsatsen for ordblinde elever godkendes.
   2. at udvalget tager stilling til finansiering af forslaget.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

   • at godkende modellen, med den bemærkning, at der som et supplement til forslaget udarbejdes en beskrivelse af praksis på indskolings- og dagtilbudsområdet.

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I Byrådets konstitueringsaftale fremgår det, at partierne vil opgradere intensive forløb på blandt andet ordblindeområdet.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget har på flere møder drøftet indsatsen for ordblinde elever, herunder den 27. november 2018 (sag nr. 11), hvor forvaltningen blev anmodet om at udarbejde et konkret forslag til styrkelse af indsatsen for ordblinde elever således, at der sker et kompetenceløft decentralt fra 2020 og fremadrettet.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede ligeledes indsatsen på ordblindeområdet den 26. marts 2019 (sag nr. 2) i forbindelse med budgettet. Her blev det besluttet, at forslaget skulle suppleres med en beskrivelse af den eksisterende indsats på ordblindeområdet, som i dag er finansieret af Børne- og Ungdomsudvalgets udviklingspulje.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt flere arbejdsgruppemøder med henblik på beskrivelse af indsatsen med relevante deltagere fra skoler, Læsecenter, PPL, sekretariatet og viceskolechef.

    

   Beskrivelse

   Nuværende indsats

   Læsecentret har på nuværende tidspunkt kapacitet til 120 mellemtrins elever årligt. Indsatsen har indtil januar 2019 udelukkende bestået af kurser centralt på Læsecentret og kun for mellemtrins elever.

    

   Erfaringerne viser, at indsatsen på Læsecentret ikke har den ønskede effekt, når eleven vender tilbage til distriktsskolen, da der ikke sker en systematisk kvalificeret opfølgning. Der mangler ressourcer på hjemskoler til tidlig indsats i indskolingen, opfølgning på mellemtrin og fokus i udskolingen frem mod eksamen og ungdomsuddannelse, der skal sikre en kontinuerlig kvalificeret indsats, der kommer alle ordblinde til gavn. Derudover forventes det, at der alene på mellemtrinnet fremadrettet vil findes omkring 220 ordblinde elever. Med kun 120 pladser på Læsecentret i dag, betyder det, at der er for få pladser i forhold til behovet for et ensartet og kvalificeret tilbud for alle ordblinde elever.

    

   For at imødekomme den akutte kapacitetsudfordring og delvis imødekomme den manglende kobling til distriktsskolen, er der i 2019 oprettet en projektstilling i Læsecentret finansieret af Børne- og Ungdomsudvalgets udviklingspulje (500.000 kr.). Projektstillingen omfatter på årsbasis 30 ekstra pladser på Læsecentret, ligesom projektstilingen, på forsøgsbasis, har bidraget til en udgående funktion, med henblik på at koble indsatsen på læsecentret til indsatsen på hjemskolen (indtil videre for i alt 12 elever).

    

   Der er altså allerede på nuværende tidspunkt gode erfaringer fra arbejdet, men for at kunne yde en kvalificeret ensartet indsats for alle ordblinde, er der behov for en styrket indsats. En indsats, hvor både ophold på Læsecentret og ikke mindst muligheden for, at det pædagogiske personale på distriktsskolerne i dagligdagen får ressourcer til at understøtte eleverne hver dag, i alle fag, hele tiden, kvalificeres. Forvaltningen har derfor udarbejdet nedenstående forslag til styrkelse af indsatsen.

    

   Beskrivelse af styrket indsats for ordblinde elever

   Det overordnede mål med den styrkede indsats er, at alle ordblinde elever klarer sig bedre i skolen, får karakterer tilsvarende deres klassekammerater og gennemfører en ungdomsuddannelse.

    

   Formålet med den samlede indsats er at sikre et ensartet tilbud til alle elever, samt at sikre en større grad af sammenhæng og systematik i indsatsen til ordblinde elever hver dag, i alle fag, hele tiden.

    

   Indsatsen har i særlig grad fokus på overgange og decentral kapacitetsopbygning gennem oprettelse af en udgående funktion fra Læsecenteret, en tovholderfunktion på distriktsskolerne til det daglige arbejde med ordblinde elever og på løbende praksisnær vejledning på hjemskolen, inspireret af co-teaching. Dette for at sikre en indsats, der kommer til udtryk hver dag, i alle fag, hele tiden.

    

   Indsatsen skal sikre, at alle elever, der er testet ordblinde i 3. klasse, tilbydes et ensartet tilbud hurtigst muligt herefter, bestående af et intensivt kursus på læsecenteret i 4. klasse efterfulgt at en praksisnær indsats på distriktsskolen i resten af elevens skoletid.

    

   Som et led i indsatsen skal både medarbejdere på Læsecenteret og tovholderfunktionen på skolerne kompetenceudvikles. En mere omfattende beskrivelse af forslaget kan findes i bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen anbefaler følgende tidsplan:

    

   • Udgående funktion fra Læsecenteret og det pædagogiske personale der skal varetage tovholderfunktionen på skolerne uddannes og forbereder nye arbejdsformer i skoleåret 19/20 med fuld implementering i august 2020
   • I overgangsperioden sikres et relevant tilbud til ordblinde elever med hjælp fra ekstra ansat i Læsecenteret via ekstra bevilling fra udviklingspuljen.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   De samlede omkostninger til tovholderfunktionen og den udgående funktion fra Læsecenteret inklusive kompetenceudvikling og dækning af vikarudgifter udgør i 2020 i alt 3.000.000 kr. I årene 2021 og frem udgør omkostningerne fast 4.100.000 kr. om året, heraf 3.600.000 kr. til det daglige arbejde med styrket ordblindeindsats på hjemskolen og 500.000 kr. sikring af at alle ordblinde elever kan få et tilbud på Læsecentret i 4. klasse og til praksisnær vejledning af undervisere på hjemskolen.

    

   Bevillingen til den nuværende indsats på læsecenteret udgør 2.156.000 kr. Herudover er der i 2019 bevilliget 500.000 kr. fra 0,35 % puljen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 6 Fastlæggelse af principper og serviceniveau som grundlag for udbud af borgerrettet kørsel
  • Resume

   De nuværende kontrakter vedrørende skolebus-, special- og ældrekørsel udløber med udgangen af juli 2020. I sagen lægges der op til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende grundlæggende principper i de kommende kontrakter samt det serviceniveau, der skal være gældende.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   1. at følgende serviceniveau skal være grundlag for udbud af og gennemførelse af borgerrettet kørsel pr. 1. august 2020, jf. beskrivelsen i bilag nr. 3:

    

   Generelt

   • De nuværende krav til køretøjernes alder og udstyr fastholdes. Den løbende dialog med brugerne af køretøjerne om disses brugsniveau med henblik på evt. kontrol og håndhævelse skærpes.

    

   Lukket skolebus

   • Planlægning af skolebusruterne overdrages med inspiration fra Skive Kommune i højere grad til vognmanden, dog således at Viborg Kommune foretager den grundlæggende ruteplanlægning ved hvert skoleårs begyndelse. Denne er grundlag for fakturering. Ændringer i kørselsomfanget på +/- 10 procent fører ikke til ændret fakturering.
   • De lukkede skolebusser åbnes for alle borgere, så også SFO-børn, ikke-kørselsberettigede søskende og legekammerater kan medtages. Der ruteplanlægges fortsat alene for kørselsberettigede elever. Der må ikke opkræves betaling fra ikke-kørselsberettigede borgere for at benytte skolebusserne. Grupper på 5 personer eller flere bør senest to hverdage i forvejen kontakte vognmanden for at forhøre sig om ledig kapacitet.
   • Det nuværende serviceniveau på maksimalt 60 minutters køretid fastholdes. Den samlede køretid for det enkelte barn søges minimeret.
   • Det nuværende serviceniveau i forhold til, hvor langt elever må transportere sig til et opsamlingssted for Skolebuskørsel, fastholdes.
   • Det nuværende serviceniveau, hvorefter der planlægges med ringetider på skolerne mellem 7.45 og 8.15, og hvorefter aflevering sker tidligst 10 minutter før ringetid om morgenen, fastholdes. Efter konkrete overvejelser, herunder afvejning af ruteøkonomi og øgede udgifter til opsyn, kan skolechefen dog beslutte, at der gives mulighed for tilpassede ringetider og/eller tidligere aflevering.
   • Der planlægges efter de kørselsberettigede elevers ringetider med op til tre daglige hjemkørsler, jf. mulig kommende justering af skolereformen.
   • Sammen med prisen for Skolebuskørsel afgives særskilt timepris for Arrangementskørsel. Denne pris vægtes (dog lavt i forhold til priserne for Skolebuskørsel og Anden kørsel) i udvælgelsen af det samlet set mest fordelagtige tilbud. Arrangementskørsel vedrører kørsel til alle destinationer i Viborg Kommune, primært i regi af KLC Viborg.

    

   Anden kørsel

   • Det nuværende serviceniveau på maksimalt 60 minutters køretid fastholdes.
   • Serviceniveau for Anden kørsel vedrørende afhentning af borgerne præciseres, så borgere, chauffører og ansatte er bekendt med, om der forventes kantsten-til-kantsten, hånd-til-hånd (udenfor) eller følge-ind. Dette vil betyde bedre planlægning af tidsforbrug i forbindelse med afhentning og ankomst. Det er Viborg Kommunes bestillere, der fastlægger serviceniveauet.
   • Anden kørsel kan i særlige tilfælde efter beslutning fra Viborg Kommunes side omplaceres til anden leverandør.
   • Der indføres for Anden kørsel ekstra betaling på 100% for solokørsler bestilt af Viborg Kommune.
   • I de nye kontrakter indskrives, at afbud til Anden kørsel indtil kl. 10 skal være vognmanden i hænde senest hverdagen forinden kl. 16. Øvrige kørsler kan afbestilles med 2 timers varsel fra bestilt afhentningstidspunkt. Dette alene af betydning for fakturering.
   • Der stilles krav om, at alle relevante chauffører, der håndterer Anden kørsel, gennemgår kortere kurser tilrettelagt af Viborg Kommune vedr. demens, autisme, hjerneskade og konflikthåndtering.
   • I de nye kontrakter for specialkørsel (Anden kørsel med børn og unge) indskrives, at ændringer af borgerens normale kørsel kan ske med et varsel på løbende uge plus en uge. Nye borgere med behov for kørsel søges håndteret fra dag til dag, alternativt i en kortere periode af anden leverandør.
   • Der kan efter en konkret og individuel vurdering fra Viborg Kommunes side gives mulighed at bestille Anden kørsel med faste chauffører og faste afløsere.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

   • at godkende den samlede indstilling med den supplering, at der ikke må anvendes ledbusser til skolebuskørsel.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 21. november 2018 (lukket sag nr. 33), at den borgerrettede kørsel sendes i udbud til ikrafttræden pr. 1. august 2020.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt en række fokusgruppemøder med kommunale nøglemedarbejdere på institutioner, der benytter kørsel.

    

   Endvidere har der været afholdt dialogmøder med de nuværende leverandører og brancheorganisationen Dansk Person Transport. På et åbent dialogmøde den 22. januar 2019 var alle vognmænd inviteret til at møde op og komme med input til det kommende udbud. Referat fra dette møde kan ses i bilag nr. 1.

    

   Endelig har der den 28. februar 2019 været afholdt dialogmøde med Viborg Ældreråd og Handicaprådet og den 6. marts 2019 med STU’s bestyrelse samt skole- og institutionsbestyrelser på Børn & Unges område. Opsamlinger fra disse møder fremgår af bilag nr. 2.

    

   Beskrivelse

   Siden 2015 har Viborg Kommune håndteret den borgerrettede kørsel gennem tværgående kontrakter, der dækker såvel Skolebuskørsel som Anden kørsel på special- og ældreområdet. Kørslen er delt op i fem geografisk afgrænsede delaftaler, som i den nuværende kontraktperiode håndteres af to leverandører, Terndrup Taxa & Turistbusser og De Blaa Busser (nu Umove).

    

   Efter dialog med institutioner, vognmænd og borgere er det forvaltningens vurdering, at de grundlæggende principper for de nuværende kontrakter er hensigtsmæssige. I løbet af kontraktperioden har visse uklarheder og uhensigtsmæssigheder imidlertid vist sig, og der søges med denne sag politisk afklaring om centrale forhold vedrørende principper og serviceniveau.

    

   I bilag nr. 3 kan ses en gennemgang af de forhold, som vedrører det borgerrettede serviceniveau for de kommende kontrakter. Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer endelig beslutning om det fremtidige serviceniveau på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget.

    

   Herudover vil Økonomi- og Erhvervsudvalget skulle tage stilling til nogle grundlæggende principper vedrørende det kommende udbud. Disse fremgår af bilag nr. 4, som af udbudsjuridiske årsager forbliver lukket efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

    

   Med udgangspunkt i den politiske beslutning vil forvaltningen færdiggøre udbudsmaterialet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Det samlede udbudsmateriale vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse den 2. oktober 2019 med henblik på afgørelse af udbuddet i Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Fordelingen af udgifter til kørsel i 2018 fremgår af nedenstående tabel.

    

   Område

   Udgifter (1.000 kr.)

   Lukket skolebus

   10.833

   Anden kørsel

   23.512

   - Heraf Børn & Unge

   17.170

   - Heraf Social, Sundhed & Omsorg

   4.406

   - Heraf STU

   1.936

   I alt

   34.345

   Note: Hertil kommer mellemkommunal kørsel for ca. 1 mio. kr.

    

   De foreslåede udgiftsdrivende præciseringer vurderes at modsvares af en generelt lavere pris, idet kørslen standardiseres og noget af usikkerheden set fra vognmændenes side mindskes.

    

   Såfremt serviceniveauet i forhold til maksimal køretid mindskes til f.eks. 45 minutter, må der forudses merudgifter i størrelsesordenen 5 mio. kr. alene til skolebuskørsel.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Bilag nr. 4 forbliver af udbudsjuridiske årsager lukket efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 7 Nordre Skole om- og tilbygning ved indskoling og SFO (bevillingssag)
  • Resume

   KAAI Kærsgaard & Andersen A/S, der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation, omhandlende både helhedsplaner og ventilation.

    

   Der søges nu om godkendelse af licitationsresultatet og frigivelse af beløb til anlægsprojektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at licitationsresultatet godkendes

    

   1. at om- og tilbygningen igangsættes

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12.922.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighedsbeløb på 5.437.000 kr. i 2019 og med rådighedsbeløb på 7.485.000 kr. i 2020

    

   1. at udgiften på 5.437.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

    

   1. at udgiften på 7.485.000 kr. (2019-priser) i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på basisbudgettet for 2020
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at godkende indstillingen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til om- og tilbygning af indskolingen og SFO på Nordre Skole.


   Derudover er der i licitationen medtaget ventilation på grund af, at de er meget udfordret i forhold til indeklima i de lokaler, som bruges af de tre 7. klasser. Det er nødvendigt at etablere ventilation i klasselokaler.

    

   Byrådet besluttede på sit møde den 20. juni 2018 (Sag nr. 1), at give en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til ansættelse af ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser og licitation.

    

   Efterfølgende godkendte Børne og Ungdomsudvalget på sit møde den 30. oktober 2018 (Sag nr. 6) projektforslaget fra KAAI Kærsgaard & Andersen A/S.

    

   Inddragelse og høring

   Skolebestyrelse, ledelse og personale fra Nordre Skole, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i processen.

    

   Beskrivelse

   Projektet tager udgangspunkt i, at indskoling og SFO placeres i skolens østlige klassefløj som en samlet og integreret indskolingsafdeling, hvor faciliteterne er til stede og kan udnyttes hele vejen gennem børnenes dag, både i undervisnings- og fritidssammenhæng. I de 3 nuværende klasselokaler til 7. klasserne, ske en ombygning samt etablering af mekanisk ventilation og opdatering af de akustiske forhold. Dette er med i licitationen for at opnå den bedste løsning for skolen.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2018

   862.000 kr.

   Frigivet i Byrådet den 20. juni 2018

   2019

   5.437.000 kr.

   Ikke frigivet

   2020

   7.485.000 kr.

   Ikke frigivet

    

   13.784.000 kr.

    

    

   Der har den 25. marts 2019 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige. De samlede udgifter til helhedsplaner kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten til helhedsplaner. Udgiften til ventilation udgør 916.000 kr. og skal finansernes af puljen til mindre anlægsopgaver på skoleområdet og derfor ikke en del af anlægsbevillingen.

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

    

    

   Licitationsresultat 25. marts 2019

   Håndværkerudgifter:

   Licitationsresultat

   Uforudseteudgifter (7 %)

    

   11.998.058 kr.

   850.000 kr.

   I alt

   12.848.058 kr.

   Bygherreleverancer:

   CTS opkobling

    

   450.000 kr.

   Omkostninger:

   Ekstern rådgiver

   Intern rådgiver

   Anden rådgivning (landinspektør m.m.)

   Øvrige omkostninger (licitation, tegninger m.m)

    

   900.000 kr.

   238.500 kr.

   150.000 kr.

   113.442 kr.

   I alt

   1.851.942 kr.

   Alt i alt

   14.700.000 kr.

   Finansiering af ventilation(pulje skoler)

   -916.000 kr.

   Budget

   13.784.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan

   Byggestart:  primo juni 2019

   Aflevering:  primo august 2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Orientering om kompetenceudviklingsindsats på skoleområdet
  • Resume

   Der gives med dette punkt status på antal deltagere på kompetenceudvikling i skoleåret 2018/2019, og der orienteres om kompetenceudviklingsplanen for kommende skoleår.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som et led i folkeskolereformen 2014 har Undervisningsministeriet udarbejdet i alt otte pejlemærker for kompetenceudviklingsindsatsen på skoleområdet. Ifølge disse skal skolerne arbejde systematisk med kompetenceudvikling med fokus på blandt andet folkeskolens fag og med elevernes læring og trivsel i centrum. Som et led i dette skal der udarbejdes en kommunal kompetenceudviklingsplan.

    

   I Viborg Kommune arbejdes der ud fra en dynamisk kompetenceudviklingsplan, der revideres årligt efter skoleårets gang. Kompetenceudviklingsplanen beskriver de større indsatser i kommende skoleår, og skal understøtte intentionerne bag folkeskolereformen samt de politikker og strategier, der er gældende for skolerne i Viborg Kommune, herunder ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere”.

    

   Inddragelse og høring

   Kompetenceudviklingsplanen er drøftet i SkoleMED og til skoleledermøde.

    

   Beskrivelse

    

   Med Regeringens aftale om justeringer af folkeskolen af 30. januar 2019, udskydes kravet om fuld kompetencedækning (95%) fra 2020 til 2025. Delmålet på 90 % udskydes til 2021.

   I skoleåret 17/18 har vi i Viborg Kommune en kompetencedækning på 88,6%.

    

   I skoleåret 2018/2019 har ca. 493 lærere og pædagoger deltaget i

   kompetenceudviklingsforløb. Deltagerne er fordelt på forskellige temaer på tværs af fag og

   klassetrin, jf. bilag 1.

    

   Der er udarbejdet kompetenceudviklingsplan for skoleåret 2019/2020. Flere indsatser videreføres fra tidligere år, mens andre er nye. I de supplerende fagkurser sættes fokus på de fag, hvor kompetencedækningen ifølge ministeriets opgørelser er lavest (geografi, madkundskab, historie).

    

   Med udgangspunkt i den politiske aftale ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere” igangsattes pilotfase på udvalgte skoler i 2018 med henblik på styrkelse af det inkluderende læringsmiljø på skolerne. Indsatsen tager udgangspunkt i ”Fælles grundlag for læring” og bygger på læring i egen og andres praksis. Pilotfasen danner udgangspunkt for videreudvikling og gennemførelse på flere skoler frem til 2021.

    

   I skoleåret 2019/2020 deltager skolerne Skals/Ulbjerg, Løgstrup, Møllehøj, Houlkær, Møldrup, Stoholm og Mønsted/Sparkær.

    

   Se beskrivelse af øvrige indsatser og strategi for kompetenceudvikling i kompetenceudviklingsplanen, bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Viborg Produktionsskole - midler til kulturelle aktiviteter
  • Resume

   Viborg Produktionsskoles elever på dramalinjen arbejder i forbindelse med deres skolegang med en række kulturaktiviteter. Viborg Produktionsskoles dramalinje udarbejder bl.a. børneforestillinger, som vil kunne udbredes til bl.a. plejehjem, børneinstitutioner og Snapsting for Børn. Viborg Kommune ansøges om 50.000 kr. til dækning af forskellige udgifter i forbindelse med ”tourné-virksomhed”.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 26. marts 2019 at bevilge 25.000 til dækning af udgifterne, og besluttede endvidere at sende sagen til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til dækning af det resterende ansøgte beløb.

    

   Hvis projektet iværksættes vil det skulle evalueres primo 2020

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen med henblik på stillingtagen til hvorvidt udvalget vil yde et tilskud på 25.000 kr. til dækning af diverse udgifter i forbindelse med Viborg Produktionsskoles dramalinjes opsøgende kulturaktiviteter i 2019,

    

   2. at projektet evalueres i primo 2020, hvis det iværksættes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at udsætte punktet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Viborg Produktionsskole har overfor forvaltningen redegjort for en praksis i Silkeborg Kommune, hvor Silkeborg Kommune yder et tilskud på 50.000 kr. til Silkeborg Produktionshøjskoles kulturproduktioner. Viborg Produktionsskole ønsker en tilsvarende model.

   Viborg Produktionsskole har fremsendt et projektkatalog over mulige kulturproduktioner i 2019 og tilbyder at formidle disse aktiviteter mod et tilskud til dækning af bl.a. udgifter til transport, sceneteknik m.v.

    

   Eksempler på aktiviteter er bl.a.:

    

   • Børnebogsteater for 4-6 årige
   • Hatteteater for 4-8 årige
   • Projekter i samarbejde med Viborg Bibliotekerne (fx Halloween i Bjerringbro)
   • Forestillinger under Snapsting for Børn

    

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen foreslår, at et evt. tilskud fra Viborg Kommune på 50.000 kr. til kulturaktiviteter finansieres 50/50 mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 26. marts 2019 og besluttede at yde et tilskud på 25.000 til dækning af diverse udgifter i forbindelse med Viborg Produktionsskoles dramalinjes opsøgende kulturaktiviteter i 2019.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 10 Nyt børnehus i Arnbjerg, projektforslag
  • Resume

   I forbindelse med investeringsoversigten for 2019 og overslagsårene, blev der afsat midler til nyt børnehus i Arnbjerg.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at projektforslaget godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at godkende forslaget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet 21. november 2018 besluttede Byrådet (sag nr. 3), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 30. oktober 2018 (sag nr. 8) følgende:

    

   • at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”Nyt børnehus i Arnbjerg” med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. i 2019
   • at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projekter
   • at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

    

   Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Norconsult-KAAI A/S er antaget som rådgiver.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har løbende været afholdt møder i Styregruppen med den eksterne rådgiver, Norconsult-KAAI A/S.

    

   Projektforslag er godkendt af Styregruppen.

    

   Beskrivelse

   Norconsult-KAAI A/S, har fremsendt projektforslag for Nyt Børnehus i Arnbjerg til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Projektforslaget tager udgangspunkt i at daginstitutionen skal rumme ca. 40 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser. Samlet bygningsareal bliver på ca. 1.500 m2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektering frem til maj 2019.

   Udbud/licitation frem til september 2019.

   Byggeperiode frem primo februar 2021.

   Endelig aflevering primo marts 2021.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 11 Statistik over ankede afgørelser, særlig støtte til udsatte børn
  • Resume

   Nedenfor præsenteres den årlige statistik fra Ankestyrelsen for Viborg Kommunes ankesager vedr. særlig støtte til udsatte børn og unge.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    
   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning, med følgende bemærkninger,

   • at det ud fra det samlede antal afgørelser på over 5000 årligt er antallet af klagesager og udfaldet herpå tilfredsstillende.
   • At det er vigtigt, at borgerne oplever sig mødt, og at der er fokus på en god kommunikation med borgerne.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget er senest orienteret om statistik fra Ankestyrelsen i forbindelse med sag om nøgletal på sit møde den 31. oktober 2017 (sag nr. 9)

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Ankestyrelsen fremsender årligt Viborg Kommunes nøgletal for behandling af klager i sager, hvor der er truffet afgørelse om særlig støtte til børn og unge.
    

   Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:

   Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse, jf. følgende:

    

   Afvisning/bortfald:

   Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage,

   hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan

   også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden

   grund bortfalder.

    

   Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, at Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige

   sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det

   kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som

   kommunen skal tage med i en afgørelse.

    

   Ændring/ophævelse:

   Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

    

   Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

    

   Læsevejledning bilag:
   Af bilaget fremgår Ankestyrelsens samlede opgørelse over ankede sager for 2018 for Viborg Kommune (Nederste tabel). Her gælder, for servicelovens vedkommende at data fra hele området er akkumuleret. Her ses, at Viborg Kommune samlet ligger med en omgørelsesprocent på 37, mens landstotalen er på 36.

   I øverste tabel er data isoleret for de bestemmelser i kapitel 11, der omhandler særlig støtte til børn og unge.

    

   Handicapområdet

   For sager om hjemmetræning har Viborg Kommune én hjemvist og én ændret. Det er, ud fra en sagsgennemgang i Handicap, antagelsen, at der er tale om den samme sag, der er registreret med to afgørelser.

    

   For sager om merudgiftsydelser har Viborg Kommune en stadfæstelsesrate på 41,6%, mens der sker ændring/ophævelse i 33,3% af sagerne og hjemvisning i 25%.

    

   I sager omkring tabt arbejdsfortjeneste stadfæstes 18% af sagerne, mens godt 27% af klagerne omgøres eller ændres og 54 % hjemvises til fornyet behandling.

    

   I sager om personlig hjælp og hjemmetræning stadfæstes 33,3% af sagerne, mens 16,6% ændres eller omgøres og 50% hjemvises til fornyet behandling.

    

   Sociale sager
   For de sager, der omhandler særlig støtte efter Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 1- 9 stadfæstes 33,3 %. Der omgøres ingen sager, men hjemvises 33,3% til fornyet afgørelse, mens den sidste tredjedel afvises.

    

   I sager om samvær med anbragte børn stadfæstes 85% af sagerne. Ingen omgøres, mens en enkelt er hjemvist til fornyet behandling og en er afvist.
    

   I sager om økonomisk hjælp stadfæstes 71%. Der er ingen, der ændres, mens den sidste andel hjemvises til fornyet behandling.

    
   Der er her tale om sager med ansøgning om ophold på efterskole, hvor der i Familieafdelingen er lagt et niveau ud fra fastsatte kriterier, hvor økonomi er det ene, og som kan være til fortolkning ift. om forældrene har råderum til egenbetaling. Det er oftest denne vurdering, der hjemvises til fornyet behandling.

   I sager om efterværn har Viborg Kommune én sag, der er hjemvist til fornyet behandling. I sager om efterværn er der som oftest tale om, at borgeren påklager afgørelse om ikke at iværksætte efterværn, da der enten ikke ses indikation på at den unge kan blive selvforsørgende vha efterværn, eller at den unge klager over ikke at få forlænget efterværnet op imod det 23. år.

    

   Sammenfattet
   Familieafdelingen vurderer, at man ved afgørelser i sager om børn med handicap løbende er opmærksom på nye principafgørelser på området og lægger sig tæt op ad disse i afgørelserne. Det er vurderingen, at det er nødvendigt at visse sager prøves i Ankestyrelsen for at lægge det niveau, der fremadrettet skal gøre sig gældende i sagsbehandlingen. Hvis ikke der var sager, der blev anket, kunne det anskues som en indikation på et for højt serviceniveau.

    
   Handicapteamet kan ofte forudse, at sager påklages, når der f.eks. prøves sager efter en ny principafgørelse eller ved ændringer i servicestandarder og retningslinjer.


   Familieafdelingen finder, at ovenstående sager, anket i 2018, er på et forudsigeligt og acceptabelt niveau.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet

  • Bilag

 • 12 Orientering i Børne- og Ungdomsudvalget om Lokalrådets handlingsplan 2019
  • Resume

   Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Lokalrådet har som overordnet formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed. Hvert år udarbejder Lokalrådet en handlingsplan for årets indsatser.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Hvert år udarbejder Lokalrådet, som er et samarbejde mellem politiet og Viborg Kommune, en handlingsplan for indsatserne i det pågældende år.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det overordnede formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.

    

   Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de respektive kommuner. I Kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem Kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for Lokalrådet.

    

   Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2019, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:

   • IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet
   • Adfærd på sociale medier og nettet
   • Nærhed og tryghed

    

   Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:

   • Euforiserende stoffer blandt unge
   • 112-dag
   • Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
   • Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
   • Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
   • Forebyggelse af indbrud, herunder Nabohjælp
   • Færdsels- og trafiksikkerhed
   • Trygt natteliv
   • Exit-strategi

   Lokalrådets handlingsplan for 2019 fremgår af bilaget.

    

   Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau. 

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2019
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller, ,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at godkende møde- og aktivitetsplanen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag