Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 26-11-2019

Referat

Kl 16-19 afholdes dialogmøder med 3 bestyrelser

 • 1 Forslag til det videre arbejde med fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune
  • Resume

   Som opfølgning på budgetforliget 2020-2023 er Børne- og Ungdomsudvalget blevet bedt om at igangsætte en proces for arbejdet med fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune. I denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for en tids- og procesplan for arbejdet (bilag 1). Endvidere præsenteres et overblik over det talmateriale, der skal arbejdes videre med i processen. Herunder den aktuelle elev- og klassetalsprognose for 2019-2034, opdelt på skoler (bilag 2), overblik over elev- og klassetalsprognosen fordelt på skoler (bilag 3) og de overordnede budgettal for skolerne jf. udmøntningen af budget 2020 (kommende bilag 4 forventes udsendt til udvalget i december og forelagt på udvalgsmøde den 07-01-2020).

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender tids- og procesplanen.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   Tids- og procesplanen blev godkendt med følgende bemærkninger:

    

   • At der afholdes 4 dialogmøder hvor repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget mødes med skolebestyrelserne og repræsentanter fra Skole-MED
   • At møderne afvikles på følgende datoer:  
    • 16. december 2019
    • 17. december 2019
    • 8. januar 2020
    • 20. januar 2020
   • at skolebestyrelserne inviteres til dialogmøderne i tilfældigt sammensatte grupperinger
   • at skolebestyrelserne forud for dialogmøderne skal forberede input til mulige principper ud fra en række forskellige tematikker, som f.eks. ledelse, matrikler, skolestørrelser, klassekvotienter m.m. Baggrundsmateriale og den konkrete forberedelse fremsendes til mødedeltagerne i uge 49
   • at præsentation af principper fremlægges på stormøde den 24. marts 2020
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som en del af budgetforliget indgået i Byrådet den 04-11-2019 (sag 2) er det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde et forslag til, hvordan kvaliteten i undervisningen, med et faldende elevtal, sikres, ved blandt andet at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Forslaget skal fremlægges for Byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter.

   Inddragelse og høring

   Procesplanen er inddelt i to faser en principfase og en strukturfase. I principfasen afholdes der 5 dialogmøder mellem december 2019 og januar 2020, hvor repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget mødes med skolebestyrelserne på 5 skoler ad gangen til drøftelser af principper for det fremtidige skolevæsen i Viborg Kommune. Skolerne sammensættes tilfældigt efter forbogstav. MED-systemet og de faglige organisationer inddrages ligeledes i processen. Der indlægges en høringsfase i forlængelse af principfasen i marts 2020 og en endelig høringsfase vedrørende strukturforslag i juni-august 2020 (jf. bilag 1).

   Beskrivelse

   Som opfølgningen på beslutningen i budgetforliget fremlægges i denne sag en procesplan for arbejdet med Viborg Kommunes fremtidige skolevæsen.

    

   Iværksættelse af processen udspringer af den seneste elev- og klassetalsprognose. Her ses det, at elevtallet i Viborg Kommune er faldet med ca. 130 elever det seneste år og at det de næste 8 år vil falde med yderligere ca. 850 elever. I elev- og klassetalsprognosen ses det ligeledes, at antallet af klasser ikke falder tilsvarende. Det betyder, at klassekvotienten generelt falder fra 20,4 til 19,1 de næste 8 år og at der samtidig er stor forskel på de enkelte skolers klassekvotienter. En forskel, der forstørres de næste 8-10 år.

    

   For at kunne yde den samme kvalitet i undervisning som i dag er der derfor behov for at tilpasse klassetallet til elevfaldet. Byrådet ønsker desuden, gennem en bred inddragelse, at blive klogere på, om og hvordan man i fællesskab trods et faldende elevtal kan frigøre ressourcer til også at øge kvaliteten i Viborg Kommunes skolevæsen. Byrådets udgangspunkt er, at de ressourcer, der kan findes via en optimering af klasserne, forbliver på skoleområdet og dermed kan anvendes til eksempelvis to-personsordninger, differentieret undervisning, inkluderende læringsmiljøer, åben skole, brobygningsforløb etc.

    

   Et middel til at frigøre ressourcer til øget kvalitet i skolerne er en mere optimal klassedannelse. I dag tildeles hver klasse i gennemsnit et budget på ca. 1 mio. kr. til undervisning, herunder personale, ledelse, administration, bygninger mm. Det budget vil falde i de kommende år med mindre man kan optimere antallet af klasser.

    

   Reduktionen i antallet af klasser kan ske på forskellig vis og det er netop principperne for dette, som Byrådet gerne vil drøfte med forældre og medarbejdere det kommende år.

    

   Procesplanen består af to faser; en principfase og en strukturfase.

   1. Principfase – ultimo november 2019 – 12. maj 2020. Fasen afsluttes med vedtagelse af principper for organisering af det fremtidige skolevæsen i Viborg Kommune på Byrådsmødet den 12. maj. Principperne udarbejdes i samarbejde med skolebestyrelser, faglige organisationer ledelses- og MED-system på dialogmøder.

    

   1. Strukturfase – 12. maj – 7. oktober. Scenarier udarbejdes med udgangspunkt i de vedtagne principper og sendes i offentlig høring inden eventuel vedtagelse af ny skolestruktur i Viborg Kommune i Byrådet den 7. oktober 2020.

    

   Der vil i principfasen blive taget udgangspunkt i følgende:

   • Den aktuelle elev- og klassetalsprognose for 2019-2034, opdelt på skoler (bilag 2)
   • Overblik over elev- og klassetalsprognosen fordelt på skoler (bilag 3)
   • Overordnede budgettal for skolerne jf. udmøntningen af budget 2020, som vil blive forelagt udvalget, når det er endeligt udmøntet (kommende bilag 4 forventes udsendt til udvalget i december og forelagt på udvalgsmøde den 07-01-2020).

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Principfase:

   Stormøde den 24. marts 2020

   Høringsproces 25. marts – 20. april 2020

   Byrådsvedtagelse 12. maj 2020.

    

   Strukturfasen:

   Arbejde med scenarier i Børne- og Ungdomsudvalget 12. maj 2020

   Behandling af indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget i byrådet 2. juni 2020

   Høringsproces 25. juni – 30. august 2020

   Byrådsvedtagelse 7. oktober 2020

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   Orienteringerne blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
    • Formand Per Møller Jensen orienterede om dialog med BUBL
    • Udvalgsmedlem Simon Moore-Højer Simonsen orienterede om et dialogmøde i regi LEV
    • Udvalgsmedlem Eva Pinnerup orienterede om en borgerhenvendelse

    

   1. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe
    • Direktør for Børn og Unge orienterede om, at der til besættelse i foråret slås 2 stillinger op som henholdsvis familie- og rådgivningschef og dagtilbudschef.
 • 3 Udmøntning af budget 2020-2023
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget forelægges forslag til plan for udmøntning af budget 2020-23 til godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender planen for udmøntning af budget 2020-23.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   Plan for udmøntning af budget blev godkendt, med den bemærkning at analyse vedr. struktur på dagtilbud fremlægges senest efteråret 2020.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019 (sag12) vidersendte udvalget deres bidrag til Byrådets Budgetforhandlinger. På byrådsmødet den 04-11-2019 (sag 2) blev budget 2020-23 endelig godkendt.

   Inddragelse og høring

   Budgetforslaget har været i høring hos bestyrelser og MED udvalg i Børn & Unge samt hos Viborg ungdomsråd og Handicaprådet i perioden fra den 2. maj 2019 til den 19. maj 2019.

   Beskrivelse

   På dagens møde forelægges Børne- og Ungdomsudvalget for et forslag til plan for udmøntning af budget 2020-2023 til godkendelse.

    

   Udmøntning af tiltag, der ikke kræver yderligere politisk behandling

    

   Investeringstiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri

   Reduktionen vedr. Børn & Unge indgår i budgetlægningen vedr. økonomisk friplads og fordeles jf. budgetandel.

   Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under ØEU

   Reduktionen gennemføres ifbm. budgetlægningen og fordeles efter budgetandel mellem sekretariat og familieafdeling

   Demografi Dagtilbud

   Reduktion og pulje gennemføres/tildeles ifbm. budgetlægningen og indgår i nuværende ressourcetildelingsmodel.

   Demografi Skoler

   Reduktion og pulje gennemføres/tildeles ifbm. budgetlægningen og indgår i nuværende ressourcetildelingsmodel.

   Styrket indsats for ordblinde

   Udmøntes jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30-04-2019 (sag 5) og den 04-06-2019 (sag 12, bilag 6).

   500.000 kr. overføres årligt til læsecenterets budget. 700.000 kr. overføres til kompetenceudviklingspuljen på skoleområdet i 2020

   De resterende midler fordeles årligt til skolerne efter elevtal.

    

   Udmøntning af tiltag til særskilt behandling på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet i dag (26-11-2019)

    

   Ny fremtidig skolestruktur

   BUU forelægges en sag den 26-11-2019 med henblik på godkendelse af en overordnet tidsplan for processen.

   Almenklasser forberedt til børn med ASF

   BUU forelægges en sag den 26-11-2019 med henblik på godkendelse af placering af tilbuddet og overordnet tidsplan.

    

   Udmøntning af tiltag til særskilt behandling på kommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøder

    

   Informationspakker og kompetenceudvikling vedr. børn med Autismespektrumforstyrrelser (ASF)

   Udmøntes jf. anbefalingerne i autismeanalysen, præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019 (sag 11).

    

   50.000 kr. overføres i 2020 til skoleområdets centrale konto med henblik på udarbejdelse af informationsfilm. De resterende midler overføres til kompetenceudviklingspuljen på skoleområdet. Midlerne anvendes på hele 0-18 års området.

   Struktur på Dagtilbudsområdet

   På baggrund af en temadrøftelse primo 2020 i Børne- og Ungdomsudvalget udarbejdes et kommissorium for analysen. Det forventes, at udvalget præsenteres for den endelige analyse sammen med analysen om fremtidig skolestruktur i juni 2020.

   Undersøgelse af deltidspladser i Dagtilbud

   Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for forskellige modeller senest på udvalgsmødet juni 2020.

   Flytning af Klub Valhalla

   Intern rådgiver udpeges i uge 46 med henblik på udbud, når SFO’en er flyttet ud af nuværende pavilloner og disse er revet ned. Da rådgiverydelsen er under 1,5 mio. kr. skal det ikke i udbud. I stedet inviteres 3 rådgiverfirmaer til at give bud på opgaven.

   BUU forventes at blive præsenteret for et projektforslag medio 2020.

   Salg af nuværende Klub Valhalla (finansiering)

   Nyt børnehus i Taphede

   Processen igangsættes i 2022.

   Køb af privat grund til nyt børnehus i Taphede

   Salg af grunde i Taphede (finansiering)

   Stoholm Skole – renovering og udbygning

   Afventer proces for fremtidig skolestruktur.

   Børnehuset Søndergaard

   Intern rådgiver udpeges henblik med udarbejdelse af udbudsmateriale for ekstern rådgiver. Processen kan først iværksættes når ny lokalplan er vedtaget. Dette er iværksat.

   BUU forventes at blive præsenteret for et projektforslag ultimo 2020.

   Ørum Børnehus og Skole

   Er sendt i EU rådgiverudbud i uge 46 2019 og der forventes indgåelse af aftale medio 2020.

   BUU forventes at blive præsenteret for et projektforslag ultimo 2020.

    

   Yderligere beskrivelse findes i bilag 1.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Intet

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Udmøntning af beslutning om almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer
  • Resume

   I sagen beskrives forvaltningens forslag til udmøntning af Byrådets beslutning om at oprette almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer, herunder de økonomiske konsekvenser ved valg af skole og tidsperspektivet i de indsatser, der skal arbejdes med forud for, at det nye tiltag kan iværksættes.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om, på hvilken skole, almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer, skal iværksættes
   2. at eventuel oprettelse af ekstra klasser som følge af forslaget finansieres af det samlede budget på skoleområdet, inden midlerne fordeles efter ressourcetildelingsmodellen
   3. at opstarten af de nye almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer sker fra skoleåret 2021/2022
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   1. Almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer, skal iværksættes på Vestervang Skole.
   2. Eventuel oprettelse af ekstra klasser som følge af forslaget finansieres af det samlede budget på skoleområdet, inden midlerne fordeles efter ressourcetildelingsmodellen.
   3. Opstarten af de nye almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer sker fra skoleåret 2021/2022.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Med afsæt i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, gennemførte forvaltningen i 2018/19 en analyse af udviklingen på autismeområdet i Viborg Kommune.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev den 04-06-2019 (sag 11) præsenteret for en række anbefalinger om tiltag, til udvikling og styrkelse af Viborg Kommunes indsats på autismeområdet, herunder forslaget om almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer.

    

   I forbindelse med budgetforliget 2020-2023 besluttede Byrådet den 04-11-2019 (sag 2), at finansiere forslaget om almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer på én skole i Viborg Kommune.

   Inddragelse og høring

   Forslaget om almenklasser forberedt til børn med ASF har været sendt i høring i råd, bestyrelser og MED udvalg i forbindelse med budget 2020-2023.

    

   I Budgetforliget står der, at det nye tilbud kan oprettes fra skoleåret 2020/2021. For at sikre den bedste opstart for både børn, forældre og medarbejdere foreslås det, at starttidspunktet bliver skoleåret 2021/2022. Tiden frem til opstart af tilbuddet bruges til kvalificeret sparring med andre kommuner, der allerede arbejder med lignende tiltag og forskere på feltet. Derudover inddrages de berørte parter med henblik på udvikling og iværksættelse af det nye tilbud samt med henblik på at skabe ejerskab for tiltaget blandt børn, forældre og medarbejdere.

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 04-06-2019, at iværksætte forslaget om almenklasser forberedt til børn med ASF eller lignende udfordringer på henholdsvis Egeskovskolen og på Vestervang skole. Byrådet har efterfølgende besluttet kun at oprette spor på én skole. Børne- og ungdomsudvalget bedes derfor tage stilling til, hvor dette spor skal oprettes.

    

   Da Egeskovskolen lige nu er i gang med en proces vedr. skolesammenlægning og samtidig er i gang med at oprette et specialklassetilbud for børn med ASF, foreslår forvaltningen, at det nye tilbud vedr. almenklasser forberedt til børn med ASF ikke placeres her.

    

   Tilbuddet kan med fordel placeres på Vestervang skole, da der i så fald vil være tæt tilknytning til det nuværende specialtilbud. En tæt tilknytning til det nuværende specialtilbud vil betyde større fleksibilitet i forhold til udveksling af elever mellem de to tilbud. Desuden vil det faglige miljø både på almen- og specialområdet kunne styrkes via et tæt samarbejde mellem de to tilbud. Hvis udvalget peger på Vestervang skole, skal man dog være opmærksom på, at det jf. elev- og klassetalsprognosen 2019-2034 kan betyde, at der skal oprettes ekstra klasser på enkelte årgange. I tabellen kan man se, hvor mange ekstra klasser prognosen forudser, der vil skulle oprettes, hvis udvalget vælger Vestervang skole.

    

   Vestervang skole

   20/21

   21/22

   22/23

   23/24

   24/25

   25/26

   26/27

   27/28

   28/29

   29/30

   30/31

   31/32

   Antal klasser uden ASF i almen

   30

   29

   29

   28

   28

   28

   27

   28

   28

   28

   29

   29

   Antal klasser med ASF i almen (16 elever i 1. spor)

   32

   30

   30

   30

   30

   30

   30

   30

   30

   30

   29

   30

   Ekstra klasser ved oprettelse af ASF i almen (1 spor 0. til 9. klasse)

   2

   1

   1

   2

   2

   2

   3

   2

   2

   2

   0

   1

    

   Med udgangspunkt i det budget, der fordeles til skolerne via ressourcetildelingsmodellen (SFO ikke medtaget) er gennemsnitsbudgettet pr. ekstra klasse ca. 1.000.000 kr. Det foreslås, at finansieringen af ekstra klasser, som følge af det nye tilbud, finansieres via det samlede budget på skoleområdet, inden midlerne fordeles efter ressourcetildelingsmodellen.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Det overvejes at starte med at oprette almenklasser forberedt til børn med ASF i 0. til 6. klasse og udvide til 0. til 9. klasse over tre år. Derudover vil der blive taget udgangspunkt i de beskrivelser, som Byrådet har baseret deres beslutning på. Det foreslås dog, at første halvdel af 2020 bruges til at konkretisere og beskrive det nye tilbud yderligere, så vi sikrer, at det nye tilbud får så god en start som muligt. Eksempelvis er der behov for en mere konkret målgruppebeskrivelse samt en konkret indholdsbeskrivelse af tilbuddet inden der træffes endelig beslutning om hvilke årgange tilbuddet i udgangspunktet skal omfatte.

    

   Målgruppe og indholdsbeskrivelse skal konkretiseres med inspiration fra andre kommuner, der arbejder med lignende tiltag, forskere på feltet og fagpersoner i kommunen. De praktiske omstændigheder og proces for inddragelse, skal beskrives i samarbejde med både forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og ledelse.

    

   Udover at konkretisere og beskrive det nye tilbud og tilbuddets målgruppe skal første halvdel af 2020 også bruges til at beskrive og planlægge de indsatser, der skal på plads inden et nyt tilbud kan starte op. Indsatserne omfatter eksempelvis plan og retningslinjer for klasseinddeling, visitationsprocedure og -kriterier, vurdering af bygningskapacitet, tilpasning og indretning af lokaler, kompetenceudvikling af personale, ansættelser, forberedelse til en ny læringskultur og pædagogisk tilgang for medarbejdere på skolen. Ligesom der skal arbejdes med forberedelse af forældregruppen til skoledistriktets børn generelt.

    

   Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget medio 2020 vil blive præsenteret for en konkret indholdsbeskrivelse samt en tids- og procesplan i forhold til gennemførelse af de konkrete indsatser.

    

   Med opstart i skoleåret 2021/2022 vil kommende forældre ved skoleindskrivning således kunne orienteres om det nye tilbud og på oplyst grundlag vælge hvilken klasse de ønsker deres barn tilknyttet. Ønskerne vil i så fald kunne tages med i overvejelserne i forhold til den konkrete klassedannelse.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Oprettelse af almenklasser forberedt til børn med ASF vil resultere i oprettelse af ekstra klasser på enkelte årgange.

    

   Det foreslås, at finansieringen af de ekstra klasser sker ud fra en gennemsnitsberegning af budget pr. klasse og finansieres indenfor det samlede budget på skoleområdet, inden midlerne fordeles via ressourcetildelingsmodellen.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 5 Status på oprettelse af A-klasser på Egeskovskolen (orienteringssag)
  • Resume

   Etableringen af et nyt A-klassetilbud på Egeskovskolen er i gang og de første 3 stillinger er besat pr. 01-12-2019. Processen for ombygning af lokaler på Egeskovskolen er i gang, og rådgivers tidsplan for aflevering af det samlede projekt er justeret således, at ombygningen er klar til aflevering fredag før vinterferien. For at sikre den bedst mulige opstart for målgruppen visiteres der derfor fremadrettet pr. 24-02-2020. Der udarbejdes individuelle planer for de 5 elever, der er visiteret pr. 06-01-2020.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 04-09-2019 at godkende indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om at etablere et A-klassetilbud på Egeskovskolen. Der blev samtidig afsat 450.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet i forbindelse med etablering af det nye tilbud og der blev givet en anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til ombygning af Egeskovskolen.

   Inddragelse og høring

   Modellen for oprettelse af det nye tilbud har været sendt i høring hos de berørte bestyrelser og MED-udvalg forud for Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om model for etablering af det nye tilbud den 13-08-2019.

    

   I forbindelse med oprettelse af det nye A-klassetilbud på Egeskovskolen er der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe bestående af leder- og medarbejderrepræsentanter fra begge skoler samt fra forvaltningen. De to grupper er nedsat med henblik på løbende ledelse og koordinering af processen.

   Beskrivelse

   Personale i det nye A-klassetilbud

   Etableringen af et nyt A-klassetilbud på Egeskovskolen er allerede godt i gang. De første 3 stillinger er besat og det forventes, at der starter 2 lærere og 1 pædagog på Egeskovskolen pr. 01-12-2019. Yderligere personale vil blive ansat i takt med at elevtallet i A-klasserne på Egeskovskolen stiger.

    

   En medarbejder fra A-klasserne på Vestervang Skole er frikøbt fra efterårsferien en dag om ugen og fuld tid fra 01-12-2019 til vinterferien 2020 med henblik på at understøtte koordinering og planlægning af opstarten for både medarbejdere, elever og forældre i det nye tilbud i tæt samarbejde med afdelingslederen af specialafdelingen på Egeskovskolen. Medarbejderen fra Vestervang skal derudover deltage i undervisningen og bidrage med praksisnær vejledning i A-klassetilbuddet på Egeskovskolen.

    

   Ombygning af lokaler på Egeskovskolen

   I forhold til lokaler på Egeskovskolen er det besluttet, at de skal leve op til de samme standarder, som på Vestervang skole. Derfor er der afsat 2,6 mio. kr. til ombygning på Egeskovskolen. I første omgang har pedellerne på Egeskovskolen forberedt de lokaler, som de nuværende 4. klasser skal flytte over i og den flytning er nu gennemført.

    

   Rådgiver på anlægsprojektet har meldt en ny tidsplan ud for ombygning af Egeskovskolen.

   Ifølge den justerede tidsplan forventes det samlede projekt klar til aflevering fredag før vinterferien. Ombygningen af de lokaler, som fremover skal huse A-klasserne, går jf. rådgivers plan i gang i uge 48.

    

   Visitation af elever

   Med udgangspunkt i den justerede tidsplan for ibrugtagning og målgruppens behov for faste rammer, har styregruppen besluttet, fremadrettet at visitere efter en opstartsdato, der hedder den 24-02-2020.

    

   Der er ind til nu visiteret 5 elever til skolestart i det nye tilbud pr. 06-01-2020. Der udarbejdes individuelle planer for de 5 elever sammen med forældrene for perioden ind til eleverne kan starte i de nye lokaler. Egeskovskolens nye personale vil sammen med nuværende hjemskole varetage undervisningsopgaven og overgangen til det nye A-klassetilbud på Egeskovskolen i tæt samarbejde med forældrene.

    

   Der er på nuværende tidspunkt visiteret 3 elever til opstart i det nye A-klassetilbud pr. 24-02-2019. Der etableres ligeledes en særlig overgangsindsats for disse elever i samarbejde med hjemskole og forældre.

    

   Reduktion af elever i A-klasserne på Vestervang skole

   Reduktionen af kapaciteten i A-klasserne på Vestervang Skole vil ske gennem naturlig afgang af elever og med en tilsvarende justering af personalet til følge. Der forventes dog ikke en nedgang i antallet af elever med autisme i Viborg Kommune, så der vil også fremover vil være brug for medarbejdere med særlige kompetencer inden for det specialpædagogiske område.

    

   Det er ligeledes vores forventning, at en reduktion i antallet af elever i A-klasserne på Vestervang Skole på sigt vil resultere i færre belastningsreaktioner hos børnene og et bedre arbejdsmiljø - både for de medarbejdere, der bliver tilbage og for de medarbejdere, der søger nye udfordringer.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Intet

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 6 Organisatorisk placering af klub "Sted1"
  • Resume

   Det foreslås at ”Sted1” organisatorisk flyttes, så det fremover både ledelsesmæssigt, personalemæssigt og budgetmæssigt hører under Ungdomsskolen med reference til områdelederen for klubområdet. Lovgivningsmæssigt vil ”Sted1” fremadrettet hovedsageligt agere under dagtilbudsloven, men med mulighed for at trække på eksempelvis folkeskoleloven, ungdomsskoleloven og serviceloven afhængig af konkret indsats.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om at Sted 1 organisatorisk flyttes til Ungdomsskolen og
   2. at merforbruget i 2019 på 200.000 kr. finansieres inden for skoleområdets samlede ramme og
   3. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender rammebetingelserne for Sted 1 jf. bilag 1.
   4. at Børne- og Ungdomsudvalget sender evt. beslutning om organisatorisk flytning, finansiering af underskud og rammebetingelser i høring i Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg i perioden fra den 27-11-2019 til 12-12-2019.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   1. Sted 1 skal organisatorisk flyttes til Ungdomsskolen
   2. Merforbruget i 2019 på 200.000 kr. finansieres inden for skoleområdets samlede ramme
   3. Rammebetingelserne for Sted 1 blev godkendt jf. bilag 1.
   4. Beslutning om organisatorisk flytning, finansiering af underskud og rammebetingelser sendes i høring i Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg i perioden fra den 27-11-2019 til 12-12-2019

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   ”Sted1” blev oprettet som ”Projekt åben klub-værested i midtbyen” med midler fra satspuljen i 2005. Efterfølgende har ”Sted1” fungeret som et selvstændigt klub-værested for alle unge fra 7. klasse til 19 år, der har behov for sociale relationer, støtte og vejledning i eftermiddagstimerne. ”Sted1” har desuden arbejdet med at styrke det forebyggende arbejde med unge, der ikke benytter andre fritidstilbud.

    

   ”Sted1” har organisatorisk været organiseret først under skolechefen med reference til en central afdelingsleder for klubområdet og efter beslutningen om oprettelse af områdeledelse for klubberne under Ungdomsskolen, forblevet under skolechefen, men med reference til afdelingslederen for konsulentteamet i sekretariatet.

   Inddragelse og høring

   Det foreslås, at sende Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i høring i Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg i perioden fra den 27-11-2019 til den 12-12-2019, med henblik på endelig beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2020.

   Beskrivelse

   ”Sted1” har siden opstarten i 2005 været et selvstændigt klub-værested for unge. Organisatorisk er ”Sted1” placeret under skolechefen med reference til afdelingslederen for konsulentgruppen i Sekretariatet.

    

   For større personalemæssig fleksibilitet og mulighed for at opretholde den nuværende ugentlige åbningstid samt mulighed for tæt faglig og ledelsesmæssig sparring med det øvrige klubområde foreslås det, at ”Sted1” fremadrettet organiseres under Ungdomsskolen. ”Sted1” vil dermed ledelsesmæssigt, personalemæssigt og økonomisk høre under Ungdomsskolen. Ledelsesmæssigt vil lederen af ”Sted1” få reference til områdelederen for klubområdet og indgå i et ledelsesfællesskab med de øvrige afdelingsledere på klubområdet.

    

   Målgruppen for ”Sted1” vil fortsat hovedsageligt være alle unge fra 7. klasse til 19 år, der har behov for social relationel støtte og vejledning i eftermiddagstimerne, men tilbuddet er åbent for alle. ”Sted1” vil også fremadrettet have et tæt samarbejde med eksempelvis skoler, Familieafdeling, Ungdommens Uddannelsesvejledning, fritidsvejledere, SSP, fraværskonsulenter, fremskudte socialrådgivere etc.

    

   Ca. 250 unge mennesker er brugere af ”Sted1” og af dem er mellem 40 og 60 unge daglige brugere af tilbuddet. Ca. 85 % af de unge, der benytter ”Sted1” har en sag i familieafdelingen.

    

   Der er tilknyttet 3 fastansatte medarbejdere (incl. leder) samt 2 flexjobbere til ”Sted1”, som er beliggende på Vestergade 3D i Viborg. Åbningstiderne er pt. mandag til torsdag kl. 12 til 17 og fredag kl. 12 til 16, men ændres pr. 01-01-2020 til kl. 13-17:30/18.

    

   Beskrivelse af opgave, ramme, struktur og økonomi for ”Sted1” kan findes i bilag 1.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   ”Sted1” overgår organisatorisk til Ungdomsskolen pr. 01-01-2020, med forbehold for Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 07-01-2020.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   ”Sted1” har et årligt budget på 2 mio. kr. Jf. budgetopfølgningen pr. 31-09-2019 estimeres ”Sted1” til at komme ud af 2019 med et merforbrug på ca. 200.000 kr. Det foreslås at merforbruget i 2019 finansieres indenfor skoleområdets samlede ramme.

    

   Det foreslås ligeledes at Sted 1 forbliver et 100% kommunalt finansieret tilbud under dagtilbudsloven, men med mulighed for hel eller delvis brugerbetaling på forplejning og aktiviteter jf. ungdomsskoleloven.

   Juridiske og planmæssige forhold

   ”Sted1” forbliver fysisk placeret på Vestergade 3D, i Viborg Midtby.

    

   Lovgivningsmæssigt vil Sted 1 fremadrettet hovedsageligt agere under dagtilbudslovens §§65,67,68,71, men med mulighed for at trække på eksempelvis folkeskoleloven, ungdomsskoleloven og servicelovens kap. 3 §11 stk.2, afhængig af hvilke konkrete indsatser målgruppen har behov for.

  • Bilag

 • 7 Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune
  • Resume

   Som en konsekvens af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, er det vedtaget, at kommunerne en gang årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. I et samarbejde mellem Børn & Ungeområdet samt Arbejdsmarkedsområdet har forvaltningen udarbejdet et oplæg til måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020 samt foreløbige måltal for 2021-2022. Sagen behandles med enslydende dagsorden på Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. november 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune i 2020 godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune i 2020 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

   Inddragelse og høring

   Oplægget til måltallene er udarbejdet af forvaltningen i et samarbejde mellem Børn & Unge samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale (bilag nr. 1).

    

   Forvaltningens oplæg med måltallene for 2020 har været til høring i Forum 100, et ledelsesnetværk for ungdomsuddannelser og forberedende uddannelser i Viborg Kommune, samt skoleområdet og arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen har modtaget to høringssvar, som fremgår af bilag nr. 2.

   Beskrivelse

   Baggrund

   Som en konsekvens af lovene om den kommunale ungeindsats til unge under 25 år, er der indført et nyt lovkrav om, at kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætter: ”[…] måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

    

   Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

    

   De aktuelle søgetal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammenholdt med måltallet, jf. stk. 1.” jf. Lov 547 af 5. maj 2019.

    

   I lovforslagets forarbejder fremhæves det, at kommunernes socioøkonomiske forhold kan have betydning for elevernes valg af uddannelse. Derfor har forvaltningen afdækket dette i forbindelse med fastsættelsen af måltallene (bilag nr. 1).

    

   De nationale målsætninger

   På landsplan er der opsat følgende målsætninger, der relaterer sig til tallene for søgning til ungdomsuddannelserne:

   • 90 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030,
   • (Og andelen af unge op til 25 år, som ikke har en uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet, skal være halveret)
   • Mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 (min. 30 procent i 2025)
   • Mindst 50 pct. af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse

    

   Tidligere var målsætningen for ungdomsuddannelsesområdet, at 95 procent af en ungdomsårgang skulle opnå mindst en ungdomsuddannelse i 2015. Siden 2017 er målsætningen justeret til 90 %, men samtidig er der en målsætning om, at de resterende 10 % skal opnå erhvervskompetencer via bl.a. beskæftigelse.

    

   Den aktuelle situation

   I Viborg Kommune søgte 92 % ind på en ungdomsuddannelse pr. 15. marts 2019, herunder søgte 23,5 % en erhvervsuddannelse og 68,5 % en gymnasial uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.

    

   I bilag nr. 1 fremgår udviklingen i søgningen til ungdomsuddannelserne for Viborg Kommune og på landsplan, ligesom der også redegøres for erhvervsstrukturen og arbejdsstyrken i Viborg Kommune. Forvaltningen har haft kontakt til det regionale arbejdsmarkedskontor Midt/Nord for at undersøge muligheden for at skaffe data over arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning i Viborg by. Arbejdsmarkedskontoret oplyser, at det ikke er muligt at skaffe data på byniveau, men alene kommuneniveau.

    

   Sammenhængsmodellen

   Flere af målsætningerne i Sammenhængsmodellen vedtaget af Viborg Byråd har relation til søgningen til ungdomsuddannelserne og dermed måltallene.

    

   Det gælder især temaet Læring & Uddannelse, og målsætningen om, at 90 % af de unge skal have taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år.

    

   Og det gælder temaet Vækst & Socialt ansvar, og målsætningen om, at forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov.

    

   For at understøtte målene i Sammenhængsmodellen er der iværksat en række initiativer, som kan styrke andelen, der får en ungdomsuddannelse.

    

   Blandt andet har Beskæftigelsesudvalget valgt unge på offentlig forsørgelse som et fokusområde for Beskæftigelsesplan 2019 og 2020. Udvalget har derfor foretaget en investering i en række indsatser, der skal klargøre unge til uddannelse eller job, således flere unge får en ungdomsuddannelse og restgruppen reduceres.

    

   Der er blandt andet etableret nye klargørende og forberedende forløb, frivillige erhvervsmentorer, læringspartnerskab med ekstern leverandør om indsats for unge med komplekse problemstillinger, udvidet vejledning til uddannelsesparate unge, mentortilbud til psykisk sårbare unge kvinder samt virksomhedsrettet indsats for unge med autismespektrum-forstyrrelser.

    

   I samarbejde mellem skoleområdet og arbejdsmarkedsområdet er der eksempelvis også taget initiativer til at styrke vejledningen samt undervisningen i det obligatoriske emne Uddannelse & Job i grundskolen, hvor elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet udvikles.

    

   Derudover har Viborg Kommune etableret den kommunale ungeindsats, der skal sikre unge en sammenhængende, koordineret indsats, som skal gøre unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

    

   Alle de igangsatte initiativer bidrager til realiseringen af målene i Sammenhængsmodellen og måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne. Forvaltningen følger løbende op på initiativerne og foretager evaluering. 

    

   Forslag til måltal

   Forvaltningen har lagt følgende vilkår til grund for de foreslåede måltal:

   • De unge skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse
   • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse
   • Målgruppen uden uddannelse eller beskæftigelse skal reduceres
   • Den kommunale ungeindsats styrker den kommunale koordinering og indsats
   • De nationale målsætninger som rettesnor

    

   På baggrund af de nationale målsætninger, den socioøkonomiske sammensætning og ovenstående målsætninger foreslår forvaltningen nedenstående måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020.

    

   Derudover har forvaltningen fremsat et udkast til foreløbige måltal for årene 2021-2022:

    

    

   Måltal

   Foreløbige måltal for årene 2021-2022

   Nationalt måltal

    

   2020

   2021

   2022

   2025

   Erhvervsuddannelser

    

   25 %

   26,5 %

   28 %

   30 %

   Gymnasiale uddannelser

   69 %

   69 %

   69,5 %

    

   FGU og øvrige

    

   2,6 %

   2,6 %

   2,0 %

    

   Øvrigt

    

   3,4 %

   1,9 %

   0,5 %

    

    

   Måltallene forudsætter generelt en større stigning i andelen af unge på en ungdomsårgang, der søger en ungdomsuddannelse. Således er målet, at søgningen til ungdomsuddannelserne øges fra 92 % til 94 %.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Af lovbekendtgørelsen (BEK 1017 af 04/10/19) fremgår det, at opgørelsen af søgetal og fastsættelsen af måltallene vil skulle finde sted hvert år og senest i marts. Søge- og måltallene skal sammenholdes og offentliggøres senest i maj måned hvert år.

    

   For måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021 fremlægger forvaltningen en endelig sag til politisk behandling i efteråret 2020.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Erfaringerne fra det første år med at fastsætte måltal kan betyde, at der kan komme justeringer i de kommende års fastsættelse af måltallene.

  • Bilag

 • 8 Boligsocial indsats og anbefaling af prækvalifikation for helhedsplan 2021-2025
  • Resume

   Bestyrelsen for den nuværende boligsociale helhedsplan består af direktør for Boligselskabet Viborg, forvaltningsdirektør for Boligselskabet Sct. Jørgen, biskoppen for Viborg Stift og fra Viborg Kommune indgår direktør for Social, Sundhed & Omsorg og direktør for Børn & Unge. Bestyrelsens vision, mission og værdigrundlag foreslås som ramme for boligsociale indsatser. Derudover præsenteres prækvalifikation til eventuel anbefaling for Landsbyggefonden.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

   1. at udvalget drøfter den kommunale medfinansiering

    

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at vision, mission og værdigrundlag for de boligsociale indsatser godkendes og
   2. at ansøgning om prækvalifikation anbefales over for Landsbyggefonden
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at vision, mission og værdigrundlag for de boligsociale indsatser godkendes og
   2. at ansøgning om prækvalifikation anbefales over for Landsbyggefonden

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd godkendte på sit møde 22. februar 2017 (sag nr. 6) den nuværende boligsociale helhedsplan, som gælder for perioden 2017-2021.

   Inddragelse og høring

   Udkast til prækvalifikation er udarbejdet af Boligselskabernes Fællessekretariat med input fra relevante afdelinger i Viborg Kommune. Derudover er boligorganisationernes hovedbestyrelser orienteret.

   Beskrivelse

   Ramme og retning for boligsociale indsatser

   Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har defineret ramme og retning for de fælles boligsociale indsatser i form af følgende vision, mission og værdigrundlag: 

    

   Vision

   Vi vil skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder.

   Mission

   Vi vil skabe attraktive åbne boligområder, hvor mange gerne vil bo. Her skal der være stærk samhørighed, stor mangfoldighed og sunde fællesskaber. Alle skal tage del i det aktive hverdagsliv i lokalområdet og i det omkringliggende samfund.

    

   Hjemmet er vores base og skal give børn og unge en sund og tryg opvækst. Vi vil skabe livsmuligheder hvor uddannelse og beskæftigelse er en selvfølge.

    

   Boligområderne skal tiltrække initiativer og investeringer både fra offentlige, private og frivillige aktører. Kreative aktiviteter blomstrer og tiltrækker borgere fra hele Viborg og omegn.

    

   Kort sagt: vi vil skabe livsmuligheder og tryg opvækst i åbne boligområder.

    

   Værdi-grundlag

   Vi vil gennem engagement som bestyrelse forene de fælles ressourcer og skabe handling og synergi igennem vores forskelskraft.

    

   De nuværende boligsociale indsatser koncentrerer sig om tre fokusområder: - uddannelse og beskæftigelse, - forebyggelse og forældreansvar, - tryghed og trivsel. Disse er beskrevet nærmere i den boligsociale helhedsplan for 2017-2021.

    

   Sammenhæng med øvrige indsatser i Viborg Kommune

   Ud fra ovennævnte rammer og bestyrelsens arbejde generelt vurderes de boligsociale indsatser at bidrage til realisering af målene i Viborg Byråds sammenhængsmodel, særligt målene:

   • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøve hæves til 92 % i 2025
   • 90 % af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
   • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
   • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
   • Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
   • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
   • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen skal forbedres

    

   Som følge af Ellekonebakkens kategorisering som ghetto december 2018 har Viborg Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere desuden igangsat projekt med det formål at sikre positiv udvikling for borgerne i området. Ambitionen er desuden at udvikle og afprøve indsatser, som hvis de viser sig virksomme, kan udbredes til hele Viborg Kommune.

    

   Prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan

   Landsbyggefonden yder støtte til boligorganisationer til boligsociale indsatser i almene boligområder. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at boligorganisationerne har udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen.

    

   Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser. Først ansøgning om at blive prækvalificeret til støtte og, hvis denne godkendes, udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan.

    

   Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Ansøgning om prækvalifikation behandles derfor i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.

    

   Boligorganisationernes udkast til ansøgning om prækvalifikation vedhæftes som bilag.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Såfremt Landsbyggefonden godkender boligorganisationernes ansøgning om prækvalifikation fortsætter udarbejdelsen af den konkrete boligsociale helhedsplan. Hensigten er, at en ny boligsocial helhedsplan kan træde i kraft primo 2021 og dermed afløse den nuværende.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Et konkret og bindende budget udarbejdes først i forbindelse med den endelige helhedsplan og en kommunal anbefaling af en prækvalifikation er således ikke økonomisk bindende for kommunen. Viborg Kommunes medfinansiering anbefales drøftet på dagens udvalgsmøde.

    

   Viborg Kommune er medfinansierende for den nuværende boligsociale helhedsplan med i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2017-2021 i form af udlånte medarbejdere og kontant bidrag. Børne- og Ungdomsudvalget og det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bidrog hver med halvdelen af midlerne.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 BevillingssagLukket sag
 • 10 B&U Handicaps ydelser på aflastnings- og døgnområdet
  • Resume

   B&U Handicap har udarbejdet beskrivelser af sine ydelser inden for døgn- og aflastningsområdet og forslag til differentierede takster.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

   1. at beskrivelsen af B&U Handicaps ydelser på døgn- og aflastningsområdet tages til efterretning
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   Beskrivelsen af B&U Handicaps ydelser på døgn- og aflastningsområdet blev taget til efterretning med den bemærkning, at serviceniveauet skal lægges indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere godkendt servicestandarder for familieområdet, senest på sit møde 18. september 2018 (sag nr. 3).

   Inddragelse og høring

   B&U Handicap har udarbejdet forslag til ydelsesbeskrivelserne og de differentierede takster. Relevante samarbejdspartnere har været inddraget heri.

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere godkendt en række servicestandarder. Disse beskriver, hvordan Viborg Kommune prioriterer og omsætter servicelovens formål og indsatser inden for børne- og ungeområdet, og dermed hvilke ydelser borgerne kan få i forhold til deres konkrete situation og behov. Servicestandarderne er myndighedsafdelingens redskab og danner grundlag for den individuelle, faglige og konkrete vurdering sagsbehandlerne foretager i hver enkelt sag.   

    

   Konkrete ydelser og indsatser inden for døgn- og aflastningsområdet leveres blandt andet af Viborg Kommunes institution B&U Handicap. For at sikre bedst mulig forventningsafstemning med samarbejdspartnere, først og fremmet familierne, har B&U Handicap udarbejdet beskrivelse af ydelserne aflastning til forældre, aflastning som del af anbringelse og døgnplads. Derudover foreslås indførelse af differentierede takster for ydelserne. En uddybende beskrivelse af ydelserne og de differentierede takster fremgår af bilaget.

   Alternativer

   Intet

   Tidsperspektiv

   Intet

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 11 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2019
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre

   godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste –

   skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for

   udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2019

   Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for

   de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder

   reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes

   mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring

   konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed

   også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre

   hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der

   tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at

   der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag