Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 29-01-2019

Referat

 • 1 Drøftelse af værdier i en sammenhængende børnepolitik
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte værdier i en sammenhængende børnepolitik.  

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1.    at værdierne i en ny sammenhængende børnepolitik drøftes

   2.    at den videre proces for udarbejdelsen af en ny sammenhængende børnepolitik drøftes.  

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at følgende værdier skal gælde for arbejdet på børne- og ungeområdet:

    

   Sunde fællesskaber og sammenhæng

   Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber

   -    Derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv

    

   Forældreansvar

   Børn er forældrenes ansvar

   -    Derfor samarbejder vi med forældrene om deres børn og unges udvikling og trivsel

    

   Sundhedsfremme og tidlig indsats

   Alle arbejder målrettet med en sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig indsats

   -    Derfor har vi særligt fokus på det brede tværfaglige samarbejde i nærmiljøet

    

   Professionalisme

   Børn og unge møder engagerede og faglig kompetente voksne

   -    Derfor anvender vi den viden, der virker

    

   Livsmestring

   ALLE børn og unge skal understøttes i at mestre eget liv

   -    Derfor har vi et ekstra fokus på og prioritering af de ca. 15 % børn og unge, der særligt har brug for en ekstra hånd

    

   2.    at anmode forvaltningen om til næste møde at udarbejde en mere overordnet oversigt over, hvordan der allerede arbejdes ind i målene fra styringsmodellen, og om der evt. måtte være behov for en omprioritering.

    

   3.    at der reserveres tid til et ekstraordinært møde den 14. marts 2019 

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget påbegyndte på deres møde den 8. januar 2019 arbejdet med en ny sammenhængende børnepolitik og implementeringen af den nye styringsmodel.

    

   Udvalget vedtog bl.a.: 

    

   • På næstkommende møde at drøfte værdier i en kommende sammenhængende børnepolitik. Drøftelserne skal tage afsæt i de eksisterende værdier i ”Lys i øjnene”

    

   Inddragelse og høring

   I planlægningen af den endelig proces for udarbejdelsen af en ny sammenhængende børnepolitik, skal Børne-og Ungdomsudvalget tage stilling om og hvordan, der skal en evt. inddragelse af en bredere kreds af aktører.  

    

   Beskrivelse

   På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. januar 2019 blev udvalget præsenteret for en model, hvor temaer, visioner og mål i den nye styringsmodel indarbejdes som en del af en ny sammenhængende børnepolitik, og hvor værdierne i politikken bliver retningsgivende for:

    

   -      hvordan vi arbejder med børn og unge

   -      definitionen og prioriteringen af indsatser ind i de konkrete mål i styringsmodellen

    

   Af den sammenhængende børnepolitik for Viborg Kommune ”Lys i øjnene 2014-2017” fremgår følgende værdisæt for det fælles grundlag for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune:

    

   Børne- og ungesyn

   Ethvert barn og enhver ung er unik og kompetent og skal mødes som sådan.

    

   ·         Børn og unge

   Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber

   -      Derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv

    

   ·         Forældrene

   Børn er forældrenes ansvar

   -      Derfor samarbejder vi med forældrene om deres børn og unges udvikling og trivsel

    

   ·         Sundhedsfremme og tidlig indsats

   Alle arbejder målrettet med en sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig indsats

   -      Derfor har vi særligt fokus på det brede tværfaglige samarbejde i nærmiljøet

    

   ·         De professionelle

   Børn og unge møder engagerede og faglig kompetente voksne

   -      Derfor anvender vi den viden, der virker

    

   Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte, om de tidligere værdier skal føres videre eller om der skal ske ændringer heraf.

    

   Til brug for udvalgets videre drøftelse af indhold og proces er der udarbejdet en oversigt som bilag til punktet med eksempler på eksisterende indsatser, der understøtter de enkelte visioner og konkrete mål. Det skal bemærkes, at oversigten ikke er udtømmende, men alene til inspiration for udvalgets videre drøftelse.  

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Der skal gives en status på børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med implementering af den nye styringsmodel på Byrådets plankonference i april. Endvidere besluttede udvalget den 8. januar, at arbejdet med en sammenhængende børnepolitik skal afsluttes inden sommerferien. 

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringerne til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsmedlem Eva Pinnerup forespurgte

   ·         til trafiksikkerhed ved Vestreskole

   ·         Toiletforholdene på Videbæksminde

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppen

    

   Status på ordblindeindsatsen

    

   ·         Arbejdsgruppe nedsat for at udarbejde forslag til model: der er nedsat en gruppe bestående af ansatte på Houlkær skole, læsevejledere og skoleledere fra samarbejdsskoler, viseskolechef og læsekonsulent. Der arbejdes med en model under titlen: Alle, fag, hver dag, hele tiden. Der er foreløbigt beskrevet følgende overskrifter: systematikker, kapacitetsopbygning, mindset, forældresamarbejde, flersprogede elever, IT- kvalificerende. Gruppen mødes hver 14.dag.

    

   ·         Pilotprojekt i denne periode: der laves pt forsøg på Læsecenter med ét af holdene, hvor eleverne i første del af deres ophold undervises på Læsecenter og i den sidste del følges tilbage på hjemskolen ca. to dage i hver klasse. Her er der er fokus på muligheder for at udnytte IT i undervisningen, større samarbejde med almenlærerne, kapacitetsopbygning af almen lærerne. Lærerne og forældrene inddrages med henblik på deres opgave i forhold til at understøtte eleverne. Denne model udvides i næste periode til to hold. Indsatsen understøttes af læsekonsulenten.

    

   ·         Ansættelse: der er ansat en læsevejleder 1.marts 2019 i projektstilling resten af 2019. Hun starter hold op sammen med en af de rutinerede ansatte på Læsecenter, hvor de sammen underviser de første uger på Læsecenter, og efterfølgende følger eleverne tilbage på skolerne i den sidste del af perioden.

 • 3 Forberedelse af dialogmøde med Fælles-MED i Børn og Unge
  • Resume

   Der er planlagt dialogmøde med Fælles MED Børn og Unge den 26. marts 2019 kl. 14.00-15.00.  

  • Indstilling

   Direktør for Børn og Unge indstiller,

    

   1.    at dialogmøde med Fælles MED Børn og Unge forberedes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at udvalget ønsker at drøfte arbejdsmiljø generelt, herunder også sygefravær med Fælles-MED.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Der er planlagt et dialogmøde med Fælles MED Børn og Unge den 26. marts 2019 kl. 14.00-15.00.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget skal under dette punkt forberede dialogmødet, herunder hvilke emner som udvalget ønsker at drøfte med Fælles MED.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 4 Status og tidsplan for analyse af udviklingen på autismeområdet
  • Resume

   Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus. Der er derfor igangsat en analyse af udviklingen på autismeområdet som den første konkrete udmøntning af den særlige fokus på autismeområdet.

    

   På dagens møde orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om status på analysen, mhp. godkendelse af en justering af tidsplanen for analysens fase 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at status på analysen af autismeområdet tages til efterretning,

   2. at den justerede plan for analysens fase 2 godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog, 

    

   1. at tage status på analysen af autismeområdet til efterretning med den bemærkning, at der idet videre arbejde med analysen dels skal være fokus på forebyggende indsatser og dels på strukturen, således at der arbejdes hen mod en kapacitetsopbygning på almenområdet, så børnene i videst muligt omfang kan bevare deres tilknytning hertil.

    

   2. at godkende den justerede plan for analysens fase 2

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev på fællesmødet den 16. august 2018 (sag nr. 2) orienteret om resultatet af analysens fase 1 og præsenteret for tidsplanen for analysens fase 2.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Status på autismeanalysen

   Autismeanalysens fase to blev påbegyndt på en temadag den 22. oktober 2018. Siden da har analysens styregruppe og konsulentgruppe bearbejdet input fra temadagen.

   På baggrund heraf er der udarbejdet kommissorier for seks arbejdsgrupper, som skal udarbejde det katalog med forslag til tiltag på autismeområdet, som fremsættes til politisk behandling før sommerferien 2019. Kommissorierne ses i bilag 1.

    

   Arbejdet i de seks arbejdsgrupper er igangsat, og vil forløbe i uge 3 til 8.

    

   Før den politiske behandling af kataloget, vil det blive forelagt MED, Handicapråd og andre relevante interessenter, fx Autismeforeningen, Region Midts autismeområde mfl. til kommentering.

    

   Forslag om justering af tidsplan for analysen af autismeområdet

   Forvaltningen foreslår, at der foretages en justering af tidsplanen for den tværgående autismeanalyse, således at den politiske behandling af resultatet af analysens fase to vil ske:

   • På fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2019
   • På byrådets budgettemamøde den 24. juni 2019

    

   Den justerede tidsplan ses i bilag 2.

    

   Justeringen indebærer en forlængelse af processen med ca. en måned. Det har følgende formål:

   • Mulighed for inddragelse af resultater af igangværende autisme-projekter i regi af hhv. DASSOS og Defactum
   • Mulighed for kommentering hos en bredere gruppe af eksterne interessenter

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Justeringen af tidsplanen indebærer en forlængelse af processen med ca. en måned, således at resultaterne af analysens fase 2 fremlægges i juni 2019 i stedet for i maj 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Høring: Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 (Børne- og Ungdomsudvalget)
  • Resume

   Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til ”Sundhedsaftalen 2019-2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” i høring. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for de 19 kommuner og praktiserende læger.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.    at udvalget drøfter input til udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 med henblik på videreformidling til Social- og Sundhedsudvalget, som udarbejder samlet høringssvar fra Viborg Kommune

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget havde ingen bemærkninger til udkast til Sundhedsaftalen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde 14. august 2018 (sag nr. 5) udspil til visioner og indsatsområder for Sundhedsaftalen 2019-2023.

    

   Inddragelse og høring

   Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget behandler udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 og på baggrund af beslutningerne her udarbejder forvaltningen samlet høringssvar fra Viborg Kommune.

    

   Beskrivelse

   Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019 og er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

    

   Formålet med sundhedsaftalen er, at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Høringsversionen af sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag 1.

    

   Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, som vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Disse aftaler skal altid godkendes i byrådet og regionsrådet.

    

   Sundhedsaftalen bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Region Midtjylland:

   -       Mere lighed i sundhed, socialt og geografisk

   -       På borgerne præmisser

   -       Sundhedsløsninger tæt på borgeren

   -       Mere sundheds for pengene

    

   Derudover præsenteres følgende indsatsområder:

   -       Fælles investering i forebyggelse, først med fokus på rygning

   -       Sammen om ældre borgere, først med fokus på akutområder

   -       Den nære psykiatri, først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom

    

   Disse harmonerer fint med indsatserne i Børn & Unge, hvor netop børn og unges trivsel og dermed mentale sundhed er i fokus.

    

   Endelig præsenteres i udkastet en række principper for samarbejdet:

   -       Økonomi

   -       Kvalitet

   -       Fælles populationsansvar

   -       At bryde med vanetænkningen

   -       Videndeling og spredning

   -       Tidlig og rettidig indsats

   -       IT, data og telemedicin på tværs

   -        

   Disse vurderes at udgøre et godt grundlag for et værdifuldt samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet til gavn for vores fælles borgere.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Frist for høringssvar til region Midtjylland er 1. marts 2019. Formel politisk godkendelse af den endelige Sundhedsaftale 2019-2023 foregår i kommunerne og Regionen frem til 1. juli 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 6 Halvårlig status på underretninger til Familieafdelingen (orienteringssag)
  • Resume

   Antallet af underretninger i Børn & Unge er steget fra 1250 i 1. halvår 2018 til 1294 underretninger i 2. halvår 2018. Det svarer til en stigning på 4%. Antallet af børn der underrettes om, er i samme periode faldet fra 791 til 768 børn, svarende til 3%.

    

   Stigningen skal især findes hos andre kommunale og offentlige myndigheder, familiebehandling og de praktiserende læger.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at tage orienteringen til efterretning.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 02-10-2012 (sag nr. 5), blev det besluttet, at der fremadrettet skal forelægges en halvårlig status på arbejdet med overgreb og underretninger. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede desuden den 20-06-2017 (sag 4), at den halvårlige status på underretninger og overgrebsområdet fremadrettet skal følge kalenderåret. Sidste status blev forelagt udvalget den 14-08-2018 (sag 6).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Status på tiltag vedr. arbejdet med overgreb samt underretninger

    

   Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status på tiltag på overgrebsområdet, har der været arbejdet med følgende i Børn & Unge:

    

   • Handleguiden, som omhandler, hvordan medarbejdere og ledere i Børn & Unge skal handle i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er i efteråret 2018 blevet trykt. I den forbindelse, er psykologer med speciale på dette felt fra Familiecenter Viborg, begyndt på deres besøg til alle skoler og dagtilbud, med henblik på, at informere personalet om handleguiden og videndele i forhold til arbejdet med opsporing og forebyggelse af overgreb.

    

   Udvikling i antallet af underretninger

   Udviklingen i antallet af underretninger har gennem de sidste 5 år generelt været stødt stigende. Antallet af børn, der underrettes om, har også været stigende, men ikke så meget som antallet af underretninger, hvilket betyder, at der underrettes flere gange om samme barn. Fra 1. til 2. halvår 2018 er der igen sket en stigning i antallet af underretninger fra 1250 til 1294, svarende til 4%, mens der dog er sket et lille fald i antallet af børn, der underrettes om fra 791 til 768 børn, svarende til 3%.

    

   Antallet af ”mellemkommunale underretninger” ved fraflytning og antallet af underretninger fra ”borgere” har de sidste 1½ år ligget stabilt. Antallet af underretninger fra offentligt ansatte er til gengæld steget i perioden.

    

   Stigningen ses især i forhold til ”børn med behov for særlig støtte”. Efter at antallet af underretninger i denne kategori har ligget stabilt (dog med udsving mellem forår og efterår), er der sket en stigning på 267 underretninger, fra 657 underretninger i efteråret 2017 til 924 i efteråret 2018, svarende til en stigning på 41%.

    

   Antallet af underretninger fra offentligt ansatte vedr. vold og seksuelle overgreb er til gengæld faldet fra 108 til 77 underretninger i samme periode, svarende til 29%.

    

   Hvis vi opdeler kategorien, der indeholder underretninger fra offentligt ansatte om ”børn med behov for særlig støtte”, kan vi se, at stigningen især skal findes i forhold til følgende underrettere: Andre kommunale eller offentlige myndigheder, familiebehandling og praktiserende læger. Selv om antallet af underretninger fra skoler er faldet fra opgørelsen i foråret, er den faldet mindre end den plejer, hvilket også indikerer en stigning i antallet af underretninger fra skoler. En uddybning af historik og en tabel over, hvor underretningerne kommer fra, kan findes i Bilag 1.

    

   Når vi kigger på fordelingen af underretningerne for 2. halvår af 2018 mellem underretninger i eksisterende sager og underretninger i nye sager, kan vi se, at ca. 69 % af underretningerne omhandler sager, der allerede er kendte i Familieafdelingen, svarende til 887 ud af de 1294 underretninger, der er modtaget i 2 halvår af 2018. 407 ud af de 1294 underretninger, der er modtaget i 2. halvår af 2018, omhandler nye sager, svarende til 31%. Et mønster, der, når vi tager et gennemsnit over de sidste 8 måneder i 2017, ikke har ændret sig over de 3 seneste perioder.

    

   Af de 407 nye underretninger i 2. halvår af 2018, er 101 af sagerne lukket igen inden for opgørelsesperioden (25%). Det betyder, at der enten er iværksat en indsats, som er afsluttet eller at underretningen ikke gav anledning til at iværksætte en indsats. I 63 af de 407 nye sager (15%), er der i opgørelsesperioden iværksat indsatser, mens 243 ud af 407 underretninger (60 %) på opgørelsestidspunktet stadig er under afklaring. En uddybning af fordelingen mellem underretninger i nye og eksisterende sager kan findes i bilag 2.

    

   Familie- og rådgivningschef Ole Elbæk deltager under mødet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Dette er en halvårlig opgørelse. Næste opgørelse forventes fremlagt september 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Godkendelse af privat vuggestue ved Vores Naturbørnehave i Sahl
  • Resume

   Bestyrelsen for den private daginstitution Vores Naturbørnehave i Sahl ansøger om godkendelse til at oprette en vuggestue med normering til 10 børn.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.    at ansøgningen om oprettelse af vuggestue i Sahl ved Vores Naturbørnehave godkendes med virkning snarest muligt.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1.    at ansøgningen om oprettelse af vuggestue i Sahl ved Vores Naturbørnehave godkendes med virkning snarest muligt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Bestyrelsen for Vores Naturbørnehave har den 11. januar 2019, indsendt ansøgning om godkendelse til at oprette en privat vuggestue i Sahl. Det fremgår af ansøgningen, at bestyrelsen er bekendt med Viborg Kommunes vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner. Det fremgår ligeledes, at vuggestuen vil blive normeret til 10 børn, og at vuggestuen oprettes i henhold til dagtilbudslovens §20.

    

   Den private daginstitution i Sahl, Vores Naturbørnehave, skriver i ansøgningen, at alle pasningsmuligheder for børn i 0-2års alderen er fyldt og vil mindst være det frem til maj 2020. Kommende Sahl borgere har ikke mulighed for at få deres barn passet i byen, men skal til Ans eller Bjerringbro. Bestyrelsen lægger stor vægt på at sikre familier, som vælger at bosætte sig i byen, et reelt pasningstilbud til deres børn fra 0 år og til skolestart.


   Børnehavens bestyrelse har på nuværende tidspunkt gjort sig overvejelser omkring formen på en vuggestue, med fokus på natur og udeliv. 

    

   Bestyrelsen for Vores Naturbørnehave ønsker, at vuggestuen etableres snarest muligt og at den er beliggende ved Vores Naturbørnehave, Kløservejen 3, Sahl, 8850 Bjerringbro.

    

   Sekretariatet har modtaget vedtægten for Vores Børnehave. Vedtægten er gennemgået, og kan godkendes som grundlag for en foreningsdrevet privat daginstitution. Betingelserne for at oprette privat daginstitution er således opfyldte.

    

    Viborg Kommunes tilskud til private daginstitutioner i 2019 er max. følgende tilskud (forudsætter ugentlig åbningstid på 50,5 timer):

   Årligt

   0-2 år

   3- skolealderen

   Driftstilskud pr. barn

   95.305,14

   53.900,36

   Administrationsbidrag pr. barn

   2.955,14

   1.669,07

   Bygningstilskud

   5.769,56

   2.543,35

   I alt

   104.029,84

   58.112,78

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv
   Snarest muligt ifølge ansøgning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningens økonomiske forhold og konsekvenser
   Det er forvaltningens vurdering at oprettelse af en privat vuggestue ikke får økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune. Der er i denne vurdering taget udgangspunkt i, at oprettelse af vuggestuen ikke øger det samlede behov for børnepasning i Viborg Kommune.

    

   Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en eventuel etablering af vuggestuen vil kunne medføre behov for justering af de kommunale pladser for 0-3 års området.

   Størrelsen af driftsgarantien bliver genberegnet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Godkendelse af 'Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune' efter høring
  • Resume

   Styrelsesvedtægten for dagtilbud er tilrettet på baggrund af den nye dagtilbudslov. Den reviderede styrelsesvedtægt har nu været i høring hos de fem forældrebestyrelser i dagtilbud.

    

   Den gældende styrelsesvedtægt for dagtilbud blev oprindeligt godkendt i Byrådet den 1. maj 2013 (sag nr. 10).

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at udvalget forholder sig til de indkomne høringssvar

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at udkast til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune godkendes med følgende justeringer: 

    

   ·         § 1 stk. 2: Områdebestyrelsen ændrer navn til Dagtilbudsbestyrelse

    

   ·         Kapitel V: Oversigt over børnehuse i Område Nord. Der skal stå: Skals børnehus og Fredly, da Rosengaarden er nedlagt. Det der står under enheder, skal slettes.

    

   ·         § 15:”Beslutningsprotokol” udskiftes med ”beslutningsreferat”.

    

   ·         ”Valgmøde” ændres til ”forældremøde med valghandling” i henholdsvis §b 8 og § 11.

    

   ·         Kapitel V: Ift. Børnehuset Søndergård skal Specialgruppen Svanerne tilføjes i rubrikken enhed

    

   ·         Kapitel V: Ift. Børnehuset Rørsangervej skal Specialgruppen Rørsangervej tilføjes i rubrikken enhed.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om den nye dagtilbudslov ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ og herunder bestemmelserne vedr. styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser.

    

   På mødet den 27. november 2018 (sag nr. 15) blev Børne- og Ungdomsudvalget for første gang præsenteret for den reviderede styrelsesvedtægt.

    

   Inddragelse og høring

   Den nye ’Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune’ har været i høring hos de fem dagtilbudsbestyrelser i perioden den 28. november 2018 til og med den 10. januar 2019.

    

   Beskrivelse

   Den nye dagtilbudslov trådte i kraft den 1. juli 2018 og som følge heraf, er der lavet forslag til ændret styrelsesvedtægt for dagtilbud (se bilag 1).

    

   Den reviderede styrelsesvedtægt har nu været i høring hos de fem dagtilbudsbestyrelser. De indkomne høringssvar samt et resume af dem alle kan ses i bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 9 Udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd. Input fra Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 8. januar 2019 er forsøgt indarbejdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1.    at udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd sendes til høring hos Viborg Ungdomsråd

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at udkast til vedtægter for Viborg Ungdomsråd sendes i høring hos Viborg Ungdomsråd.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på sit møde 8. januar 2019 (sag nr. 5) et første udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd, og vedtog:

    

   • at anmode forvaltningen om en præcisering i vedtægterne af en valgprocedure til Ungdomsrådet
   • at den i udkastet foreslået fordeling af pladser mellem de forskellige organisationer/uddannelser fastholdes  
   • at 10 pladser i Ungdomsrådet reserveres til unge fra 10. klasse og opefter, og at de 5 resterende pladser er fri til besættelse for unge i aldersgruppen fra 8.klasse og op til 24 år
   • at anmode forvaltningen om at udarbejde et revideret udkast til vedtægter til behandling på et kommende møde.

    

   Inddragelse og høring

   Viborg Ungdomsråd får mulighed for at behandle udkast til nye vedtægter forud for endelig godkendelse i Børne-og Ungdomsudvalget og Byrådet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har med udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets beslutningen udarbejdet et revideret udkast til vedtægter for Viborg Ungdomsråd. I det reviderede udkast er sammensætningen af udvalget samt valgproceduren til ungdomsrådet blevet præciseret. 

    

   Målgruppen for Viborg Ungdomsråd foreslås fremover at være unge i Viborg Kommune i aldersgruppen fra 8. klasse til 24 år, og for at sikre bred repræsentation foreslås Viborg Ungdomsråd sammensat på følgende måde:

    

   • 10 pladser i Ungdomsrådet reserveres til unge fra 10. klasse og opefter. De 5 resterende pladser er fri til besættelse for unge i aldersgruppen fra 8.klasse og op til 24 år med bopæl i Viborg Kommune
   • 5 af Ungdomsrådets 15 medlemmer skal være udpeget af ungdomsuddannelserne i Viborg
   • 5 af Ungdomsrådets 15 medlemmer skal være udpeget af partipolitiske ungdomsorganisationer

    

   Valget af medlemmer til Viborg Ungdomsråd foreslås afviklet på følgende måde:

   • ved at Ungdomsrådet planlægger og afvikler valg af unge til de 5 pladser, der er åbne for alle i aldersgruppen
   • ved at anmode ungdomsuddannelserne udpege i alt 5 medlemmer
   • ved at anmode de 5 partipolitiske ungdomsorganisationer med flest medlemmer udpege hvert 1 medlem

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 10 Byggesag
  • Resume

   Overlund rykker sammen - Ibrugtagning af Ny Overlund Skole

   I sagen besluttes det, om ibrugtagningen af Ny Overlund Skole og en evt. ny Overlund Hallen udskydes fra 2022 til medio 2023.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at ibrugtagning af Ny Overlund Skole og evt. en ny hal udskydes fra 2022 til 2023.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at ibrugtagning af Ny Overlund Skole og evt. en ny hal udskydes fra 2022 til 2023.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet blev på mødet den 19. december 2018 (sag nr. 3) orienteret om status på projektet ”Overlund rykker sammen”. Samtidig blev der bevilliget 1.077.000 kr. til honorering af deltagere og dommere i arkitektkonkurrencen, der gennemføres i første halvår 2019, til understøttelse af den pædagogiske proces på Overlund Skole samt til øvrige udgifter i projektets første fase.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til den gældende tidsplan for projektet ”Overlund rykker sammen” kan der forventes indflytning ultimo 2022. Der er heri taget højde for øget tidsforbrug i forbindelse med beslutning om udbud af byggeriet i fagentreprise.

    

   Af hensyn til en grundig brugerinddragelse i færdiggørelsen af projektering forud for licitation og ud fra en præmis om, at indflytning i et nyt byggeri af denne størrelse mest hensigtsmæssigt sker i forbindelse med et nyt skoleår, foreslås indflytning udskudt fra ultimo 2022 til medio 2023.

    

   For at de fem prækvalificerede firmaer, der i februar-marts 2019 tegner forslag til ny skole og hal (eller renovering af eksisterende), kan drage nytte af den ekstra tid til brugerinddragelse i deres oplæg til procesplan, foreslås det, at der træffes politisk beslutning på nuværende tidspunkt med henblik på endelig tilretning af budgettet i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ved en indflytning i 2023 vurderes der at kunne udskydes anlægsudgifter for i alt ca. 58 mio. kr. fra budgetårene 2020-2022 til 2023, jf. tabel 1.

    

   Tabel 1. Gældende budget for ”Overlund rykker sammen” og vurdering af betydning ved indflytning i 2023 (mio. kr.)

    

   2019

   2020

   2021

   2022

   2023

   I alt

   Budget 2019-2022

   1,92

   50,61

   64,97

   95.70

   -

   213,20

   Budget, senere indflytning

   7,00

   8,00

   60,00

   80,00

   58,20

   213,20

    

   Som det fremgår af tabellen vil udskydelsen reducere anlægsudgifterne i 2020 med 42,6 mio. kr.

    

   Viborg Kommunes anlægsbudget er generelt under pres i forhold til økonomiaftalernes anlægsramme, og netop i 2020 budgetteres med særligt store brutto-anlægsudgifter. Udskydelsen af Ny Overlund Skole vil derfor reducere udfordringerne med at overholde anlægsrammen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Sagen forventes offentliggjort efter byrådets behandling.

 • 11 Styrket indsats på Søndre Skole
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere behandlet henvendelse fra Søndre Skoles skolebestyrelse om integrationsopgaven med flersprogede elever. På dagens møde orienteres udvalget om indsatser på Søndre Skole for at understøtte varetagelsen af integrationsopgaven.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1.    at udvalget tager orienteringen om indsatserne på Søndre Skole til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at tage orienteringen til efterretning.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit møde 27. november 2018 under punktet Meddelelser og gensidig orientering (sag nr. 1) orienteret om henvendelse fra Søndre Skoles skolebestyrelse fra 2. oktober 2018 om flersprogede elever.

    

   Inddragelse og høring

   Udvikling og planlægning af øgede indsatser på Søndre Skole er sket i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder Søndre Skole, Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), SSP og dagtilbudsområdet.

    

   Beskrivelse

   Skolebestyrelsen for Søndre Skole gør i sin henvendelse opmærksom på, at skolens andel af flersprogede elever udgør over 25 % og, at opgaven med at integrere børnene er ressourcekrævende.

    

   Som præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget 27. november 2018 er Dalens Daginstitutioner tilført midler fra Socialstyrelsen. Midlerne er anvendt til ansættelse af flere pædagoger. Derudover er der i forbindelse med den boligsociale helhedsplan igangsat en række initiativer målrettet beboerne på Ellekonebakken.

    

   Derudover er følgende indsatser planlagt:

   Indsats

   Status

   Prioriteret og fokuseret indsats fra PPL for at understøtte kvaliteten af undervisningen for de tosprogede elever på Søndre Skole. Indsatsen gennemføres som en praksisnær indsats i forhold til arbejdet i klasserne med de tosprogede elever. Indsatsen skal understøtte og personalets kapacitetsopbygning. Konkret prioriterer PPL lærings- og flersprogskonsulenter til Søndre Skole.

    

   PPL-indsatsen gennemføres som fokuseret indsats frem til sommerferien 2019.

   Styrket indsats for børn, der både er ordblinde og tosprogede. Søndre Skole indgår i Viborg Kommunes arbejdsgruppe for en styrket ordblindeindsats. Hensigten hermed at styrke og sikre indsatsen for opsporing, screening, test mv. af ordblindhed blandt tosprogede og indsatsen for deres læring i det daglige fremadrettede skolearbejde.

    

   Indsatsen er i gang.

   Deltagelse i projektet Inkluderende Læringsmiljøer i skoleåret 2019-2020. Herunder er det hensigten at bygge centrale kapacitetsopbyggende praksisnære indsatser op omkring Co-teaching. I denne indsats indgår de øvrige tiltag.

    

   Igangsættes efter sommerferien.

   Integrationsindsats. B&Us forebyggende integrationsmedarbejder prioriterer halvdelen af sin tid til Søndre Skole frem til sommerferien 2019. 

    

   Indsatsen er i gang.

   Familierettet forebyggende indsatser igangsættes. Relevante fagkonsulenter fra Sekretariatet i Børn & Unge planlægger indsatserne i samarbejde med relevante aktører, herunder boligsociale indsatser.

    

   Indsatsen er under udvikling.

    

   Udover disse planlagte indsatser, som alle enten er igangsat eller bliver det på kort sigt overvejes øvrige indsatser igangsat på længere sigt. Søndre Skoles udfordringer skal ses i bredere perspektiv og der vil blive kortlagt allerede igangværende initiativer med henblik på en stærkere koordinering mellem disse, samt styrke overgangene mellem hjem og dagtilbud, dagtilbud og skole, skole og fritid. Børne- og Ungdomsudvalget vil blive mundtligt orienteret om disse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 12 Orientering om aftalen Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden
  • Resume

   I denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra den 22. november 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at tage orienteringen til efterretning.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti enige om en række nye initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den. Initiativerne retter sig både mod indholdet og kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og hvordan vejen fra folkeskolerne ind på erhvervsuddannelserne kan blive nemmere for de unge.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Intentionen med aftalen er at sikre, at erhvervsskolerne har gode rammer, der kan understøtte høj faglig kvalitet samt styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne ved at:

    

   • Styrke praksisfagligheden i folkeskolen
   • Skabe et stærkere fundament for de unges valg af ungdomsuddannelse
   • Kommunerne skal have større ansvar for søgningen
   • Styrke dannelse og iværksætteri i erhvervsuddannelserne samt videreuddannelsesmulighederne
   • Skabe attraktive undervisningsmiljøer, styrke kompetenceudviklingen af erhvervsuddannelseslærerne, nedbringe elevfraværet og skabe bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder
   • Skabe enklere og mere sammenhængende uddannelsesforløb gennem adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne, udvidet adgang til grundforløbets første del og nyt grundforløb+
   • Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse
   • Skabe større sikkerhed for at få en praktikplads
   • Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere
   • Afbureaukratisere og give erhvervsskolerne større frihed til at løse kerneopgaven

    

   Desuden er intentionen at

   • Følge effekten af ændrede rammebetingelser
   • 10. klasse fortsat skal bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

    

   Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen indeholder fem initiativer, som til sammen skal sikre, at alle elever får mulighed for at arbejde med deres praksisfaglige kompetencer i alle de år, de går i folkeskole:

    

   1. Obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse
   2. Prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse
   3. Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
   4. Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
   5. Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen

    

   Implementering af aftalen

   Skolelederkredsen har nedsat en arbejdsgruppe, der på skoleområdets vegne både kortlægger, hvilke aftaleelementer vi allerede arbejder med, og hvor vi skal have igangsat nye initiativer.

    

   Endvidere er der afholdt møder mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og skoleområdet om elementer i aftalen og konsekvenserne for samarbejdet mellem UU og skoleområdet.

    

   Optagelse på erhvervsuddannelserne

    

   I de sidste 18 år er andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, faldet fra over 30 procent i 2000 til godt 19 procent i 2018.

    

   Der er store kommunale forskelle i søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen. I 2018 er det kun hver tredje kommune, som opfylder 2020-målet om en søgning på 25 procent, og en række kommuner har en søgning på under 10 procent. I Viborg Kommune lever vi allerede nu op til 2020-målet om en søgning på 25 procent.

    

   Vedlagt som bilag til punktet er: Aftalen Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden den 22. november 2018 (bilag 1) samt aftale om en styrket praksisfaglighed i folkeskolen den 12. juni 2018 (bilag 2).

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 13 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2019
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-01-2019

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at godkende møde- og aktivitetsplan med følgende bemærkning, at der den 2. maj kl. 15-16 afholdes dialogmøde med repræsentanter fra BUPL.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Bilag