Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 08-01-2019

Referat

 • 1 Ny styringsmodel og en sammenhængende børnepolitik
  • Resume

   Arbejdet med en ny version af en sammenhængende børnepolitik blev i foråret 2018 udskudt med henvisning til byrådets arbejde med en nye styringsmodel. Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag drøfte et forslag til det kommende arbejde med en ny sammenhængende børne- og ungepolitik hvor arbejdet med realiseringen af den nye styringsmodel bliver en integreret del heraf.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at forslag til udarbejdelse af en sammenhængende børne- og ungepolitik drøftes

   2.    at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter proces for det videre arbejde med realiseringen af målene i den nye styringsmodel i forhold til 0-18 årsområdet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • på næstkommende møde at drøfte værdier i en kommende sammenhængende børnepolitik. Drøftelserne skal tage afsæt i de eksisterende værdier i ”Lys i øjnene”
   • At anmode forvaltningen om eksempler på, hvordan børn og ungeområdet med eksisterende indsatser understøtter opfyldelsen af de konkrete mål i styringsmodellen
   • at anmode forvaltningen om en vurdering af, hvor tæt på målopfyldelse børn og ungeområdet er på de enkelte mål
   • at arbejdet med et udkast for en ny sammenhængende børnepolitik afsluttes inden sommerferien
   • at arbejdet med den sammenhængende børnepolitik skal koordineres med de øvrige udvalgs arbejde med den nye styringsmodel.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Fra 1. januar 2007 skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik og standarder for sagsbehandlingen. Af § 19, stk. 2 i Serviceloven fremgår det, at:

    

   ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.”

    

   Efter ”Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge” (BEK nr. 614 af 15/06/2006) skal kommunen udarbejde standarder for sagsbehandlingen og beskrive, hvordan den vil gennemføre sin sammenhængende børnepolitik.

    

   ”Lys i øjnene” har udgjort Viborg Kommunes Børne- og ungepolitik for det samlede 0-18 års området de seneste otte år. Den første udgave blev vedtaget den 18. december 2006, og revideret igen den 23. juni 2010, den 17. september 2014 gældende for perioden 2014-2017.

    

   Den 23. januar 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget procesplan for udarbejdelse af en ny Børne- og ungepolitik. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at udsætte arbejdet med en ny Børne- og Ungdomspolitik med henvisning til byrådets arbejde med en ny styringsmodel.

    

   Byrådet godkendte på deres møde den 19. december 2018 den nye styringsmodel.

    

   Beskrivelse

   Med henblik på at integrere og sikre sammenhæng mellem arbejdet med en ny sammenhængende børnepolitik og implementeringen af den nye styringsmodel foreslås følgende model/forståelsesramme for det kommende arbejde.

    

   Fase 1:

   Med afsæt i værdierne i Lys i øjnene vers. 2014-2017 drøfter Børne- og Ungdomsudvalget, hvorvidt værdisættet fortsat afspejler de politiske værdier og særlige fokusområder eller om der skal ændringer/justeringer heraf.

    

   Værdisættet er at betragte som det grundlæggende fundament i Viborg Kommune for arbejdet med børn, unge, deres forældre og netværk, og det er med afsæt i de konkrete værdier, at metoder og indsatser formes og prioriteres.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget vil skulle tage stilling til, hvordan udvalget ønsker at arbejde med værdisættet.

    

   Fase 2:

   I den seneste version af Lys i øjnene er der udpeget en række forskellige målsætninger og indsatser.

    

   Byrådet har i den nye styringsmodel udpeget 5 temaer med tilhørende konkrete mål.

   Temaerne og de konkrete målsætninger går, med enkelte undtagelser, på tværs af alle borgere i Viborg Kommune, og sætter dermed også retning for arbejdet med børn og unge. Den kommende operationalisering af de enkelte målsætninger i konkrete indsatser vil derfor være en del af Viborg Kommunes sammenhængende børnepolitik – men en dynamisk del, som hele tiden vil være i bevægelse. 

    

   Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte, hvordan udvalget vil arbejde med/understøtte en realisering af de konkrete målsætninger med afsæt i 0-18 årsområdet.

    

   Børne og ungdomsudvalget kan endvidere drøfte, om der skal ske en tidsmæssig prioritering af arbejdet med de konkrete målsætninger, eller om udvalget vil arbejde med alle målene parallelt.

    

   En mere uddybende beskrivelse af faserne kan ses i bilag nr. 1.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Der er planlagt status på udvalgenes arbejde med den nye styringsmodel til Byrådets plankonference i april.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 2 Pulje til iværksættelse af forebyggende indsatser
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har etableret en pulje, som finansierer tværgående projekter, der har et forebyggende sigte i forhold til 0-18 årsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og prioriterer de i sagen foreslåede projekter til udmøntning af 0,35% puljen i 2019.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   ·         at godkende den i bilaget foreslået udmøntning af 0,35% puljen for 2019

   ·         på et kommende møde i foråret 2019 at genoptage sagen med henblik på at få en status og uddybende orientering om projekter på 500.000 kr. og derover.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget etablerede i forbindelse med budget 2013 en pulje med det formål at finansiere igangsættelse af tværgående projekter med understøtning af forebyggende tiltag og foranstaltninger. Puljen udgjorde i 2013-15 0,25% af driftsbudgettet indenfor Børn & Unge, og fra 2016 0,35%.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   0,35% pulje har til formål at understøtte projekter med et forebyggende sigte indenfor hele Børn og Ungeområdet.

    

   Puljen udgør for 2019 i alt 7,4 mio. kr. inkl. et forventet overført mindreforbrug fra 2018 på 877.000 kr. 

    

   Puljemidlerne bevilliges til projekter af op til 3 års varighed indeholdende foranstaltninger, tiltag og indsatser med forebyggende sigte. Der laves i udgangspunktet 2 opfølgninger af alle projekter undervejs, ligesom alle projekter evalueres ved deres afslutning.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag, der dels indeholder en videreførelse af eksisterede projekter samt forslag til nye.

    

   De nye projekter er følgende:

   • Læsecenter (500.000 kr.)
   • Børnegrupper for børn i samlivsophørte familier (250.000 kr.)
   • Nedbringelse af genindlæggelser af småbørn (50.000 kr.)
   • Uddannelse i forhold til ny skilsmisselov (50.000 kr.)
   • Overgang fra folkeskole til Ungdomsuddannelse – anvendelse af AR og VR (300.000 kr.)
   • ”Hånd om familien” (500.000 kr.)
   • Autismeanalyse – afprøvning af alternative til specialtilbud (250.000 kr.)

    

   Forvaltningen peger på projekter for 7,5 mio. kr. i alt.

    

   Der er som bilag til punkter vedlagt en samlet oversigt med en kort beskrivelse af de enkelte foreslåede projekter.  

    

   Alternativer

   Udvalget har mulighed for at pege på andre projekter end de i sagsbeskrivelsen anførte samt til finansieringen af disse

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne som igangsættes vil have en varighed på maksimum 3 år.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet. 


   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at tage orienteringen til efterretning.
  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

    

   ·         Formand Per Møller Jensen orienterede om, at der er indgået aftale mellem de forskellige parter på skoleområdet om et forståelsespapir.

    

   ·         Udvalgsmedlem Claus Clausen forespurgte til økonomien for dagtilbudsområde øst.

    

    

   2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppen

    

   ·         Projektbeskrivelse af analyse vedr. SE-tilbuddet Rindsholmvej

   På baggrund af et ønske om at kvalificere rammerne og opgaven på SE-tilbuddet Rindsholmvej, iværksættes en analyse af tilbuddet. Analysen skal gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder skoleleder på Nordre Skole, afdelingsleder fra Rindsholmvej, PPL m.fl. for at sikre inddragelse af relevante faglige og organisatoriske perspektiver i analysen.

    

   Analysen skal resultere i et nuanceret vidensgrundlag om tilbuddets målgruppe og samarbejdsflader, som skal være med til at sikre, at eleverne på skolen får den nødvendige differentierede støtte for at kunne udvikle sig og trives

    

   ·         Projektbeskrivelse af analyse vedr. skolevægring i Viborg Kommune

   I Viborg Kommune er der kommet øget opmærksomhed på problematikken omkring børn med bekymrende skolefravær, som udvikler skolevægring, idet skolerne, PPL og familieområdet oplever det som et stigende problem.

    

   Idet bekymrende skolefravær er et tegn på mistrivsel hos barnet og ligeledes kan have langsigtede konsekvenser for barnets muligheder i det videre uddannelsessystem, ønsker man i Viborg Kommune at sætte ind over for bekymrende fravær så tidligt som muligt for at give alle børn de bedste forudsætninger og muligheder for på sigt også at kunne gennemføre en uddannelse og blive selvforsørgende.

    

   For at få et retvisende billede af omfanget af problematikken om bekymrende skolefravær i Viborg Kommune, og for at kunne kvalificere indsatserne og eventuelle fremtidige tiltag over for udfordringen, igangsættes en analyse af skolevægring blandt skoleelever i Viborg Kommune.

    

   ·         Dagtilbudschef Finn Terkelsen og skolechef Claus Drachmann orienterede om kommende konsekvenser af reducerede budgetter på både skole- og dagtilbudsområdet. 

    

   ·         Dagtilbudschef Finn Terkelsen orienterede om en personalesag samt om et opfølgende møde på baggrund af dialogmødet med lederne af de to selvejende institutioner Tommeliden og Digterparken.

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 4 Indførelse af røgfri skoletid på Viborg Kommunes folkeskoler
  • Resume

   I denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til, hvorvidt der skal indføres røgfri skoletid på folkeskolerne i Viborg Kommune. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, om - og i givet fald hvornår - der skal indføres røgfri skoletid på Viborg Kommunes folkeskoler.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at der fra starten af skoleåret 2019/20 indføres røgfri skoletid på Viborg Kommunes folkeskoler for 0-9. årgang
   • at implementeringen heraf lægges ud til de enkelte skolebestyrelser.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Social- og Sundhedsudvalget drøftede den 31. maj 2018 indsatser i forhold til rygning i Viborg Kommune (sag nr. 8) og tilkendegav et fortsat ønske om, at der indføres røgfri skoletid samt røgfri arbejdstid på Viborg Kommunes arbejdssteder. Social- og Sundhedsudvalget henstillede desuden til, at MED-systemet og erfaringer fra andre kommuner inddrages i den videre proces. Endelig besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at Viborg Kommune tilslutter sig partnerskabet ”Røgfri Fremtid” med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

    

   På mødet i formandskaberne for Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 12. september blev det besluttet, at eventuel indførelse af røgfri skoletid er forankret i Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på mødet den 30. oktober 2018 (sag nr. 7) indsatser, som kan understøtte Byrådets målsætninger for styringsmodellens første tema ”Sundhed”.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede muligheden for indførelse af røgfri skoletid. Inden Børne- og Ungdomsudvalget træffer endelig beslutning skulle forslaget om røgfri skoletid sendes i høring i Skole-MED og Viborg Ungdomsråd.

                                                                                              

   Inddragelse og høring

   Skole-MED har drøftet Røgfri skoletid på deres møde den 12. november 2018 og udarbejdet et høringssvar. Høringssvaret er vedlagt som bilag 1 til punktet.

    

   Skole-MED lægger i høringssvaret vægt på, at der kommer en klar definition af, hvad røgfri skoletid betyder, samt hvilke sanktionsmuligheder der følger beslutningen. Skole-MED påpeger endvidere, at det er vigtigt, at der gives MED-indflydelse lokalt og tid og rum til inddragelse og implementering. Skole-MED tager de fremlagte data alvorligt og anerkender rollemodels- og sundhedsargumentet.

    

   Viborg Ungdomsråd har indsendt et høringssvar. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.

   I høringssvaret forholder Viborg Ungdomsråd til disse to beslutningsprocesser

   1.    Kommunalpolitikere ønsker Røgfri skoletid, og beslutningen træffes fra politisk side.

   2.    Skolens ledelse ønsker Røgfri skoletid, og beslutningen træffes af ledelsen – eventuelt sammen med skolebestyrelsen og MED-udvalg.

    

   Viborg Ungdomsråd anbefaler, at beslutningen skal ligge på den enkelte skole.

    

   Beskrivelse

   Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Dette gælder både for elever, ansatte og gæster på skolen.

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget beslutter ikke at indføre røgfri skoletid på alle folkeskoler, kan den enkelte skolebestyrelse stadig beslutte at indføre røgfri skoletid for den pågældende skole.

    

   Hvis Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at indføre røgfri skoletid på Viborg Kommunes folkeskoler, vil Børne- og Ungdomsudvalget efterfølgende få forelagt en plan for implementering med inddragelse af bestyrelser og MED-udvalg.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Ifølge anbefalingerne er det hensigtsmæssigt at indføre røgfri skoletid ved starten af et skoleår.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I forbindelse med implementeringen af røgfri skoletid må der påregnes udgifter til understøttende aktiviteter i form af for eksempel rygestopforløb for medarbejdere og elever på skolerne.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 5 Udkast til vedtægter for Viborg Ungdomsråd
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget mødtes den 18. september 2019 med formandskabet for Viborg Ungdomsråd. På baggrund af input herfra præsenteres udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd. Væsentlige ændringer i udkastet er rådets sammensætning, som foreslås baseret på udpegninger fra blandt andet politiske ungdomsorganisationer og ungdomsuddannelser.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd, herunder den økonomiske ramme Ungdomsrådet får stillet til rådighed.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Skolechef Claus Drachmann berigtigede indledningsvist, at der årligt er afsat en ramme på 100.000 kr. til Ungdomsrådet i budgettet og ikke 150.000 kr. som det fremgår af sagsfremstillingen. Det betyder, at en evt. omplacering af midler til elevrådsarbejdet skal finansieres fra et andet sted.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at anmode forvaltningen om en præcisering i vedtægterne af en valgprocedure til Ungdomsrådet
   • at den i udkastet foreslået fordeling af pladser mellem de forskellige organisationer/uddannelser fastholdes  
   • at 10 pladser i Ungdomsrådet reserveres til unge fra 10. klasse og opefter, og at de 5 resterende pladser er fri til besættelse for unge i aldersgruppen fra 8.klasse og op til 24 år
   • at anmode forvaltningen om at udarbejde et revideret udkast til vedtægter til behandling på et kommende møde.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsrådet mødtes den 18. september 2018 med Viborg Ungdomsråd. Derudover behandlede udvalgt på sit møde 27. september 2016 (sag nr. 10) orienteringssag om Viborg Ungdomsråd.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets fællesmøde med Viborg Ungdomsråd 18. september 2018 og tilkendegivelser fra udvalget præsenteres udkast til nye vedtægter for Viborg Ungdomsråd. Den overordnede hensigt med de nye vedtægter er at sikre bred repræsentation og engagement hos rådets medlemmer. Dette er blandt andet forsøgt ved at ændre rådets sammensætning, så medlemmerne fremover udpeges af henholdsvis politiske ungdomsorganisationer og ungdomsuddannelser. Derudover friholdes 5 pladser til unge i aldersgruppen og med bopæl i Viborg Kommune.

    

   På mødet ønskes en drøftelse af udkast til nye vedtægter, særligt den ændrede sammensætning, hvor ungdomsråddets medlemmer udpeges af politiske ungdomsorganisationer og ungdomsuddannelser. I forbindelse hermed ønskes også tilkendegivelser af eventuelle ønsker til udpegningen til de fem åbne pladser.

    

   Udkast til nye vedtægter samt de gældende vedtægter fremgår af bilaget.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det nuværende Ungdomsråd har fået stillet en ramme på 150.000 kr. til rådighed for rådets aktiviteter. Med evt. ændret sammensætning, hvor aldersgrænsen flyttes til 16 år/10. klasse kunne rammen reduceres med 50.000 kr. Dette beløb kunne anvendes til Fælles Elevrådets arbejde.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.


  • Bilag

 • 6 Evaluering af byrådsdag for elevråd
  • Resume

   Som opfølgning på afholdelse af Byrådsdagen for elevråd i Viborg Kommune den 20. november 2018 er dagen i samarbejde med de deltagende elever, de deltagende lærere og arrangørerne bag Byrådsdagen blevet evalueret. Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres med dette punkt for resultaterne af evalueringen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   • at tage orienteringen til efterretning
   • at hele Børne- og Ungdomsudvalget skal inviteres med til dagen, såfremt arrangementet bliver gentaget
   • at anmode forvaltningen om at undersøge det økonomiske grundlag for arrangementet.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Byrådet har for en fireårig periode afsat 150.000 kr. til en ”Elevrådspulje”.  Elevrådsrepræsentanter fra skolerne i Viborg Kommune skal på en byrådsdag i fællesskab fordele midlerne til fællesskabsunderstøttende projekter ude på skolerne, som elevrådsrepræsentanterne hver især har søgt midler til på vegne af deres skole.

    

   De deltagende skoler har i år indvilget i at betale maksimum 25% af beløbet til fællesskabsunderstøttende projekter på deres skole, som måtte få tildelt midler på Byrådsdagen, hvorfor der i år er fordelt mere end 150.000 kr.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget gives med dette punkt en orientering om resultaterne af evalueringen af dagen. 

    

   I alt deltog 55 skoleelever til Byrådsdagen, heraf sad 44 af eleverne med i Byrådet og økonomiudvalgene. 22 skoler var repræsenteret på Byrådsdagen.

    

   Byrådsdagen er blevet evalueret gennem udsendelse af et spørgeskema, som alle deltagende elever er blevet bedt om at besvare. Skolederne samt deltagende lærere er blevet opfordret til at indsende deres eventuelle kommentarer til dagen, ligesom Byrådsdagen er dagsordensat ved næstkommende skoleledermøde.

    

   Resultater

   26 elever har besvaret det udsendte spørgeskema. Af elevernes besvarelser fremgår det blandt andet, at:

    

   • 77% oplever at have fået en større forståelse for de forskellige faser i en politisk proces fra start til slut.
   • 58% synes, at det var spændende at skulle argumentere for sin sag.
   • 46% har fået en erfaring om, at det kan være svært at nå til enighed i en politisk proces.
   • 62% har fået større lyst til at engagere sig i elevrådsarbejdet på skolen fremover.
   • 50% har fået nye idéer til, hvordan elevrådet kan få mere medindflydelse på skolen.
   • 54% har fået indsigt i, hvordan de kan indgå kompromisser i beslutningsprocesser på trods af uenigheder.

    

   Herudover fremgår det af elevernes frie besvarelser i spørgeskemaet blandt andet, at:

    

   • Flere elever fandt det spændende at møde elevrådsrepræsentanter fra andre skoler og høre deres holdninger samt at opleve forskelligheden mellem skolerne, eleverne og de lokale praksisser på skolerne.
   • Flere elever forholdt sig positive til, at alle elever og skoler fik muligheden for at komme til orde.
   • Flere elever fandt det interessant at få indblik i de politiske processer og system.
   • Flere elever var positive omkring at få medbestemmelse over, hvordan pengene skulle fordeles, og det var en god oplevelse at mærke, at elevrådsarbejde kan gøre en forskel.

    

   I bilag 1 ses en opsummering af elevernes besvarelser i evalueringsskemaet vedrørende Byrådsdagen.

    

   I bilag 2 ses oversigten over hvilke projekter, der på Byrådsdagen fik tildelt midler.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 7 Etablering af pavillon ved autisme-afdelingen på Vestervang Skole (beslutningssag)
  • Resume

   Specialafdelingen ved Vestervang Skole har i dag 98 børn i autisme-afdelingen.

   Efter ibrugtagningen af de nye bygninger i maj 2016 stod det hurtigt klart, at søgningen til skolen voksede langt mere end først antaget og det var i starten af 2017 nødvendigt at udvide bygningsmassen med opstilling af midlertidig pavillon på 220 m2.


   Forvaltningen kan, på baggrund af den nuværende søgning til tilbuddet konstatere, at der bliver behov for flere pladser. Der forslås derfor at pavillonen udvides med en tilsvarende pavillon.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender etablering af pavillon

   2.    at udgiften til pavillonen finansieres af det centrale skoleområde herunder Pulje til afledt drift

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   ·         at godkende etablering af pavillon som skitseret i sagsfremstillingen

   ·         at udgiften til pavillonen finansieres af det centrale skoleområde herunder Pulje til afledt drift.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I maj 2016 stod de nye bygninger færdig til autisme-afdelingen ved Vestervang Skole og de kunne rumme 75 børn. Det stod hurtigt klart, at søgningen til skolen voksede langt mere end først antaget og det var i starten af 2017 nødvendigt at udvide bygningsmassen med opstilling af en midlertidig pavillon på 220 m2. Pavillonen stod færdig den 1. maj 2017 og byggesagsafdelingen har givet tilladelse til pavillonen frem til 31. juli 2021.

   Inddragelse og høring

   Repræsentanter fra skolen, Børn og Unge forvaltningen, Ejendom og Energi står for processen i fællesskab.

    

   Beskrivelse

   Autismeafdelingen ved Vestervang Skole er meget presset på manglende plads til børn og voksne. Dette på grund af, at der er stor søgning til tilbuddet. Forvaltningen kan, på baggrund af den nuværende søgning til tilbuddet konstatere, at der bliver behov for flere pladser.

   Autisme-afdelingen har i dag 98 børn og 8 nye børn er i nuværende visiteret til tilbuddet.

   Det foreslås derfor, at den nuværende midlertidige pavillon udvides med en tilsvarende.

    

   Forventede udgift ved ny pavillon, periode 1. april 2019 til 31. juli 2021:

   Første års udgifter

   Forventet opstartsudgift

   -installationsunderlag, rydning af grund, retablerings efter byggearbejde, opstilling af pavillon

   357.000 kr.

   Forventet etablering af kloak og varme jf. lovkrav

   120.000 kr.

   Lejeudgift, 29.700 kr. pr. mdr. x 9 mdr.

   267.300 kr.

   I alt

   744.300 kr.

    

   Andet års udgifter

   Lejeudgift, 29.700 kr. pr. mdr. x 12 mdr.

   356.400 kr.

    

   Tredje års udgifter

   Lejeudgift, 29.700 kr. pr. mdr. x 7 mdr.

   207.900 kr.

    

   Udgift i alt

   1.308.600 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Pavillonen forventer at være klar til indflytning den 1.april 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet.

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 8 Samling af anlægsprojekterne "Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals" og "Skals Skole, helhedsplaner" (Bevillingssag)
  • Resume

   På det nuværende anlægsbudget er der i budgetårene 2019-2022 afsat budget til

   nyt børnehus i Skals og om- og tilbygning af Skals Skole. Nyt børnehus er der ikke fundet endelig placering til.

    

   Forvaltningen vil hermed foreslå, at de 2 anlægsbyggerier lægges sammen, og at Børnehuset bliver placeret på samme matrikel som skolen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.    at de 2 anlægsbyggerier ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” og ”Skals Skole (helhedsplaner)” lægges sammen

   2.    at det nye anlægsbyggeri fremover betegnes ”Skals Børnehus og Skole”

   3.    at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2019 på de to projekter overføres til det nye projekt, med 750.000 kr. i 2019, og 82.160.000 ved den kommende budgetlægning for 2020-2023 (se tabel 1)

   4.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Skals Børnehus og Skole” med rådighed i 2019

   5.    at udgiften på 750.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet ”Skals Skole (helhedsplaner)

   6.    at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   ·         at de 2 anlægsbyggerier ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” og ”Skals Skole (helhedsplaner)” lægges sammen

   ·         at det nye anlægsbyggeri fremover betegnes ”Skals Børnehus og Skole”

   ·         at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2019 på de to projekter overføres til det nye projekt, med 750.000 kr. i 2019, og 82.160.000 ved den kommende budgetlægning for 2020-2023 (se tabel 1)

   ·         at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Skals Børnehus og Skole” med rådighed i 2019

   ·         at udgiften på 750.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet ”Skals Skole (helhedsplaner)

   ·         at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

   ·         at beslutningen sendes til orientering til Initiativgruppen v/Skals Borgerforening og Skals Lokalråd.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Anlægsopgave: Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals

   Der er i Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr. 11) blevet besluttet at samle børnehusene Rosengården og Kærhuset i Skals. Efterfølgende er der i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. oktober 2017(sag nr. 3, lukket sag) blevet besluttet, at sælge Kærhuset.

   Den 24. april 2018 (sag nr. 12) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, idet det ikke er muligt at opføre et nyt børnehus med den nuværende lokalplan.


   Anlægsopgave: Skals Skole (helhedsplaner)

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 27. november 2018 (sag nr. 9), som omhandler at søge beløb fri til antagelse af ekstern rådgiver, at udsætte sagen til førstkommende møde med henblik på en afdækning af mulighederne for at bygge skolen og børnehuset sammen samt en afklaring af det fremtidige kapacitetsbehov på skolen med henblik på en optimal kapacitetsudnyttelse.

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2018 priser):

    

   Tabel 1

   2019

   2020

   2021

   2022

   I alt

   Samling af Rosengården og Skals Børnehus

    

   2.080.000

   15.260.000

    

   17.340.000

   Skals Skole (helhedsplaner)

   750.000

   16.454.000

   24.166.000

   24.200.000

   65.570.000

   I alt

    

    

    

    

   82.910.000

    

   På det nuværende anlægsbudget er der i budgetårene 2019-2022 afsat samlet 17.340.000 kr. til opførsel af et nyt børnehus i Skals, hvortil der ikke er fundet en endelig placering samt der er afsat 65.570.000 kr. til om- og tilbygning af Skals Skole.

    

   Inddragelse og høring

   Såfremt det bliver besluttet at lægge sagerne sammen til én anlægssag vil der blive afholdt fælles planlægningsmøder mellem Børnehuset, Skolen, Børn & Unge og Ejendom & Energi.

   Beskrivelse

   I henhold til ”Fælles ejendomsstrategi” for Viborg Kommune ønsker man, at ”skabe grundlag for øget koordinering mellem kommunens fagområder og mellem brugerne i de lokalsamfund, hvor de kommunale ejendomme ligger”. Dette skal sikre en mere effektiv udnyttelse af de kommunale arealer. To store anlægsprojekter i samme periode og samme lokalområde giver god mulighed for at leve op til intentionerne i strategien.

    

   Samtidig skal børnehaven Rosengården, Kildedalsvej 11 nedlægges i 2019. For at skabe plads til det nye børnehus forventes bygninger nedrevet. Denne matrikel er på ca. 2.500 m² og beliggende umiddelbart ved siden af skolen.


   Umiddelbart nord for skolen ligger det kommunale plejecenter Kildedalscenteret, som har et stort ”ubrugt” grønt areal på deres matrikel. Ved at sammenlægge skolens matrikel med Kildedalsvej 11 samt en mindre del af Kildedalscenteret, vurderes det, at der kan blive god plads til både skole og børnehus samt legeplads til begge dele.
   Der vil derfor i den nuværende situation være mulighed for at sammentænke de to projekter og gennemføre et samlet anlægsprojekt.

   Umiddelbare fordele ved at sammenlægge projekterne:

   • I anlægsfasen er der færre omkostninger

   -      da der kun er ét rådgiverteam

   -      der er kun én byggepladsindretning og drift

   • Selve projektet vil kunne optimeres i forhold brug af fælles arealer

   -      produktionskøkken til børnehus kan etableres, så det evt. kan levere mad til skolekantine

   -      der kan etableres fælles personalefaciliteter til både børnehus og skole

   -      der kan laves fælles legepladsfaciliteter til indskoling, SFO og de større børnehavebørn

   -      der kan etableres fælles p-plads, som vil blive mindre en to selvstændige p-pladser

   -      der kan laves fælles faglokaler og faciliteter for skole og børnehus

   • Efter byggeriet vil der også være driftsfordele

   -      teknisk serviceleder har flere bygninger samlet på samme matrikel

   -      pædagogisk personale vil kunne supplere hinanden i SFO og børnehus

   -      færre udgifter til snerydning og øvrig drift af udendørsarealer

   -      for børnene vil der kunne etableres en lettere overgang fra Børnehuset til indskoling

   -      forældre skal aflevere skolebørn og børnehavebørn samme sted

   -      der vil blive skabt et ”kulturelt” center i Skals tæt på hallen og plejecenteret

    

   Umiddelbare ulemper ved at sammenlægge projekterne:

   • Viborg Kommune får ikke en indtægt på salget af Kildedalsvej 11, Børnehaven Rosengården
   • Der skal ske matrikulære ændringer mellem skole, Kildedalscenteret og Kildedalsvej 11


   Alternativer

   At børnehuset placeres på anden kommunal grund i Skals.

    

   Tidsperspektiv

   Foreløbig tidsplan:

   EU-udbud for totalrådgivning: sommer 2019
   Skitsering: forventes ultimo 2019, herefter godkendes i BUU.

   Projektering: udbud og licitation: sommer 2020, herefter godkendes i BUU & Byrådet.

   Byggeperiode for Børnehuset: frem til sommer 2021.

   Byggeperiode for Skole: forventes afsluttet ultimo 2022.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang og Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 9 Endelig stillingtagen til oprettelse af vuggestue i Klejtrup
  • Resume

   I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2019 – 2022 blev det besluttet at:

    

   ”Partierne er enige om, at behovet for oprettelse af vuggestuepladser i Klejtrup i forbindelse med den samdrevne institution (Brattingsborg Skole og børnehaven Tumlehøj) oversendes til endelig stillingtagen i Børne- og Ungdomsudvalget.”

    

   Sagen har tidligere været drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget bl.a. i forbindelse med anlægsønsker til budgetlægningen for 2019 – 2022. Udvalget fandt dengang ikke anledning til at videresende ønsket.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget tager endelig stilling til ønsket om oprettelse af vuggestue i Klejtrup

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne- og Ungdomsvalget vedtog,

    

   • med henvisning til en prioritering af de samlede anlægsmidler i forhold til kapacitetsbehov i Klejtrup, at der ikke skal arbejdes videre med oprettelse af vuggestue i Klejtrup.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   I januar 2016 fremsendte en borgergruppe i Klejtrup et ønske om at oprette en vuggestue ved den samdrevne daginstitution Tumlehøj. Ønsket var at sikre en økonomisk driftssikker institution i fremtiden med udsigt til et faldende børnetal.

    

   Ønsket var at erhverve nabogrunden til en udvidelse af Tumlehøj. Økonomi- og Erhvervsudvalget bad forvaltningen indlede forhandlinger med ejeren om et køb af grunden. Da der ikke kunne opnås enighed om prisen, valgte Økonomi- og Erhvervsudvalget at henlægge sagen.

    

   Efterfølgende er der blevet kigget på muligheder for at ombygge Tumlehøj, så en vuggestuegruppe kan etableres i de nuværende fysiske rammer. Denne ombygning er estimeret til at koste 3.600.000 kr. Det er denne udgift Børne- og Ungdomsudvalget har forholdt sig til ved fremsendelse af anlægsønsker for 2019 – 2022. Ønsket var blandt de ønsker, der ikke blev videresendt

    

   Inddragelse og høring

   En borgergruppe i Klejtrup har fremsendt ønsket til Viborg Kommune

    

   Beskrivelse

   Ved oprettelse af en vuggestuegruppe til 12 – 15 børn vil Tumlehøj være en økonomisk mere driftssikker integreret institution. Børnehaven har i 2018 haft et gennemsnitligt børnetal på 50.

    

   Ved at oprette en vuggestue må det – hvis pladserne benyttes – forudses, at der bliver brug for færre dagplejere i området.

    

   Forældre, der ønsker en vuggestueplads fremfor en dagplejeplads, vil kunne tilbydes plads i Møldrup Børnehus, der har ledig kapacitet.

    

   Alternativer

   Fortsat tilbud om dagplejeplads i Klejtrup og vuggestueplads i Møldrup.

    

   Tidsperspektiv

   Hvis etablering af en vuggestuegruppe i Klejtrup ønskes, skal det indgå i budgetforhandlingerne for 2020 – 2023, da der ikke i det nuværende budget er afsat midler.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etablering af en vuggestuegruppe i eksisterende lokaler i Tumlehøj vil koste 3.600.000 kr.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 10 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2019
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-01-2019

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog følgende ændringer til udvalgets møde- og aktivitetsplan:

    

   • Temamødet den 22. januar udsættes
   • Dialogmødet med BUPL flyttes til en anden dag
   • At forespørge Social- og Sundhedsudvalget om muligheden for fællesmøde den 4. juni i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møde.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag