Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 18-09-2018

Referat

12.15-13.15 møde med Foreningen af Danske Skoleelever 13.15-13.45 møde med Viborg Ungdomsråds formandskab

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren fra Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Orienteringen blev taget til efterretning

    

   Dialogmødet den 4. oktober 2018 med områdebestyrelserne aflyses, dog fastholdes mødet med de selvejende bestyrelser.

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   ·         Indvielse på Løgstrup Skole

   ·         Første spadestik Ny Rosenvænget Skole

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppen

    

   3.    Orientering om proces ift. ny Overlund Skole. Herunder orientering om ekstraordinære møder i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2019 og 10. april 2019.

    

   4.    Deltagelse i projekt med Region Midtjylland om afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

    

   Region Midtjylland har modtaget midler fra SATS-puljen ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”. Centralt i projektet er et samarbejde mellem region og kommuner om fælles afprøvning af en fremskudt regional funktion med henblik på at styrke en tidlig indsat for børn og unge med psykiske lidelser, så de udredes og behandles på den mindst indgribende måde uden for psykiatrien.

    

   Viborg Kommune indgår i projektet sammen med Regionen, som er projektejer, og i alt 14 kommuner. Konkret deltager Viborg Kommune i afprøvning af forebyggende indsatser ved begyndende skolevægring og henvisningsmodeller for almen praksis. Projektperioden er fra 1. september 2018 til 31. december 2021.

    

   5.    Bestyrelseskursus

    

   I samarbejde med COK arrangeres et bestyrelseskursus for både skolebestyrelser og områdebestyrelser. Kurset finder sted den 24. oktober i tidsrummet 16.00 – 21.00

    

   6.    Dialogmøder

    

   Kort evaluering af afholdte dialogmøder i 1. halvår 2018 med institutionerne og en drøftelse af fremtidige møder – herunder også om dialogmødet med alle bestyrelser i Dagtilbud den 4. oktober 2018 skal afholdes.

    

   7.    Model for budgetoverholdelse på det centrale område på Dagtilbud

    

   Forvaltningen vil i forbindelse med budgetopfølgningen 30/9-2018 præsentere en model for budgetoverholdelse på det centrale område på Dagtilbud. Modellen erstatter en ændret tildelingsmodel

    

   8.    Indbydelse fra Handicaprådet

    

   Handicaprådet inviterer til temadag om sundhed fredag den 5. oktober 2018 kl. 8.30-12.30 på Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg.

    

   Invitationen er vedlagt som bilag

    

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 2 Evaluering af børnegrupper for børn i samlivsophørte familier
  • Resume

   Landsforeningen for Børn og Forældre har gennemført gruppetilbud for børn i samlivsophørte familier på to skoler. Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for de umiddelbare resultater af forløbene og bedes drøfte forslag til eventuelle fremtidige indsatser til børn i samlivsophørte familier.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1.    at udvalget drøfter eventuel etablering af børnegrupper til børn i samlivsophørte familier

   2.    at udvalget drøfter den foreslåede finansiering af eventuelle børnegrupper

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Forvaltningen udarbejder et oplæg til og et overslag over udgifterne, hvis Viborg Kommune selv uddanner personale til at varetage opgaven. Desuden samtænkes opgaven med øvrige opgaver og hjælp til udsatte børn. Evt. finansiering findes indenfor udvalgets 0,35%-pulje

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har drøftet indsatser til samlivsophørte familier på møderne 31. oktober 2017 (sag nr. 11), 26. september 2017 (sag nr. 1) og 25. april 2017 (sag nr. 6).

    

   Inddragelse og høring

   Landsforeningen for Børn og Forældre har bidraget med erfaringer og input og skolelederne fra Houlkærskolen og Egeskovskolen, hvor forløbene med børnegrupper blev gennemført, har suppleret.

    

   Beskrivelse

   Evaluering

   Landsforeningen Børn og Forældre har fra september 2017 til februar 2018 gennemført samtalegrupper for børn med skilte forældre. I alt har 24 børn deltaget fordelt på 1 gruppe på Houlkærskolen og 2 på Egeskovskolen. Børnene var alle mellem 6 og 10 år.

    

   Landsforeningen for Børn og Forældre har på baggrund af udsagn fra børnene, deres forældre, lærer og skoleledelserne evalueret samtalegrupperne. Hovedkonklusionerne er:

   -      Børnene oplever større forståelse af egen situation

   -      Forældrene har stort udbytte af forældremøderne

   -      Skoleledelsen udtrykker stor tilfredshed med, at grupperne er selvkørende

    

   På baggrund af de gennemførte gruppeforløb er det ikke muligt at identificere gruppernes effekt for udviklingen i børnenes læring eller trivsel.

    

   Landsforeningens evaluering fremgår af bilaget.

    

   Eventuelle fremtidige indsatser

   Målgruppe

   Skolernes og landsforeningens erfaring er, at børnegrupperne er velfungerende som et forebyggende tilbud til børn, der umiddelbart vurderes at være i trivsel men hvor de fagprofessionelle omring dem, eller deres forældre er bekymrede for, at barnet er negativt påvirket af skilsmissen og på vej i mistrivsel. Derudover konkluderer Center for Familieudvikling på baggrund af børnegrupper i tre kommuner, at grupperne er mest effektfulde for børn, der har oplevet forældrenes samlivsophør inden for maksimalt 1½ år. Center for Familieudvikling konkluderer desuden, at børn i trivsel oplever mistrivsel under gruppeforløbet, men trives på samme niveau som før, ved afslutning af gruppeforløbet.

    

   Børn & Unges redskab til opsporing af børn i mistrivsel TOPI anbefales anvendt til at identificere, hvilke børn, der vurderes at kunne profitere af et eventuelt gruppeforløb for børn i samlivsophørte familier.

    

   Ressourcer og omfang

   Skolerne vurderer, at drift af en børnegruppe på skolen kræver 30 timer pr. år. Derudover kræves en gruppeleder pr. gruppe. Denne ressource har Landsforeningen for Børn og Forældre stillet til rådighed i projektperioden.

    

   Landsforeningen for Børn og Forældre har tidligere vurderet, at forløbene koster 37.500 kr. for 8 børn inklusiv koordinering og evaluering.

    

   Skolerne har ikke mulighed for at afholde udgifterne til børnegrupperne inden for deres nuværende budgetter. Familieområdets økonomiske situation tilsiger skarpt fokus på og prioritering af kerneopgaverne og indsatser med klare indikationer for positive effekter.

    

   Pædagogisk rådgiver i Landsforeningen for Børn og Forældre, Dorte Villadsen er inviteret til at deltage i udvalgets behandling af sagen kl. 14.00.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etablering af børnegrupper vurderes at være vanskelig inden for de nuværende økonomiske rammer både for skoleområdet og familieområdet. Derfor ønskes en tilkendegivelse fra Børne- og Ungdomsudvalget om, hvorvidt børnegrupperne skal prioriteres og i givet fald finansieres.

    

   Finansiering kan etableres ved en af følgende muligheder:

   -      Etablering af central pulje målrettet dette initiativ. Denne centrale pulje finansieres af midler, som ellers skulle være fordelt til skolerne

   -      Skolerne finansierer forløbene inden for egen ramme

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 3 Servicestandarder for børne-, unge- og familieområdet
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte ved seneste budgetopfølgning plan for budgetoverholdelse på familieområdet. Revidering af servicestandarderne indgår heri. Familieområdet oplever et væsentligt merforbrug i forhold til det oprindelige budget. For at imødekomme udfordringer i kommende år foreslås en række ændringer og præciseringer i serviceniveauet. Disse ændringer fremgår af servicestandarderne, som præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.    at servicestandarderne godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   De foreslåede ændringer godkendes, idet det bemærkes, at der er tale om præciseringer af nugældende standarder fremfor deciderede ændringer.

    

   I forhold til anbringelse udenfor hjemmet ændres standarden som udgangspunkt til at omfatte unge under 13 år. Dog skal der altid foregå en individuel konkret vurdering

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde 14. august 2018 (sag nr. 1) godkendt plan for budgetoverholdelse på familieområdet i 2018 og 2019-22. 

    

   Inddragelse og høring

   Afdelingsledergruppen for Familie & Rådgivning har i samarbejde med Familie & Rådgivningschefen drøftet og udarbejdet forslag til reviderede og nye servicestandarder. Endelig er Fag-MED Familie & Rådgivning orienteret om forløbet.

    

   Beskrivelse

   Et element i plan for budgetoverholdelse på familieområdet i 2018 og 2019-22 er revidering af eksisterende servicestandarder samt udarbejdelse af nye. Dette forventes at kunne realisere 1,5 mio. kr. i 2019. Servicestandarderne danner udgangspunkt for den individuelle, faglige og konkrete vurdering, der altid foretages i hver enkelt sag. For at realisere den nødvendige besparelse og tilpasse sig den økonomiske situation på sigt foreslås ændringer i servicestandarderne.

    

   Servicestandard

   Kort beskrivelse af ændringens betydning for serviceniveau

   Timeafløsning i hjemmet

   Det præciseres, at indsatsen skal vurderes i sammenhæng med eventuelle øvrige indsatser i familien fx tabt arbejdsfortjeneste og døgnaflastning.

   Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

   Det præciseres:

   -      at tilbuddet som udgangspunkt er til unge under 13 år

   -      at deltagelse i tværfaglige møder kan erstatte besøg

   Familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

   Det præciseres, at rådgivningen som udgangspunkt tilbydes via telefon.

   Hjemmetræning

   Bevilling sker med baggrund i en børnefaglig undersøgelse og efterfølgende dokumentation af træningens effekt.

   Vedligeholdelsestræning

   Fokus er på inddragelse af familiens ressourcer med henblik på oplæring og deltagelse i træningsindsatsen.

    

   Ledsagelse af børn og unge mellem 12 og 18 år

   Det præciseres,

   -      at muligheden for at benytte netværk og frivillige afklares

   Familiebehandling

   Det præciseres,

   -      at familiebehandling er til familier, børn og unge med behov som ikke imødekommes efter § 11, stk. 3 og 7

   -      at indsatsen har et omfang svarende til ca. 1 ugentlig kontakt eller samtale i en periode på om til 9 + 1 måned, hvor den ekstra måned anvendes til afslutning, overlevering eller revisitering

    

   Døgnophold for hele familien

   Det præciseres, at døgnophold som udgangspunkt har en varighed op til 3-4 måneder.

    

   Kontaktperson

   Indsatsens omfang består som udgangspunkt af 1 besøg pr. uge leveret fra Ungeindsatsen Viborg. Derudover benyttes eksterne kontaktpersoner, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Indsatsen forløber op til 9 måneder, eventuelt forlænget med 3 måneder.

    

   Støtteperson til forældre ved anbringelse

   Det præciseres,

   -      at støttepersonen kan fortsætte op til 1-3 måneder efter hjemgivelse, hvis der er behov for det

   -      at der som udgangspunkt bevilges 1 time pr. uge

    

   Anbringelse uden for hjemmet

   Som udgangspunkt bevilges anbringelse uden for hjemmet til unge under 13 år

    

   Derudover foreslås følgende nye servicestandarder:

   -      støttet samvær

   -      overvåget samvær

   -      efterskoleophold

    

   Udkast til reviderede og nye servicestandarder er vedlagt som bilag. I de reviderede servicestandarder er tilføjelser markeret med rødt og indhold, der foreslås slettet er markeret med overstregning.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender servicestandarderne træder disse i kraft 1. oktober 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De foreslåede servicestandarder forventes at kunne imødekomme de økonomiske udfordringer på familieområdet, som de fremgår af budgetopfølgningssagen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 4 Analyse af eventuelt tilbud til udsatte familier
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget ønsker igangsat analyse af mulighederne for etablering af et tilbud til udsatte familier med inspiration fra Esbjerg Kommunes tilbud ”Hånd om Familien”.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1.    at analyse af mulighederne for etablering af tilbud til udsatte familier med henblik på forebyggelse af anbringelser uden for hjemmet igangsættes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Der igangsættes en analyse af mulighederne for tilbud til udsatte familier med henblik på forebyggelse af anbringelser uden for hjemmet

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget evaluerede på sit møde 19. juni 2018 (sag nr. 8) sin studietur i foråret 2018. På mødet besluttede udvalget at arbejde videre med blandt andet et tilbud til udsatte familier med inspiration fra Esbjerg Kommunes tilbud Hånd om familier.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I maj 2018 var Børne- og Ungdomsudvalget på studietur i Sønderjylland og besøgte blandt andet Esbjerg Kommune. Her orienterede repræsentanter fra Esbjerg Kommune om tilbuddet Hånd om Familien. Tilbuddets formål er at forebygge anbringelser uden for hjemmet ved at iværksætte en udviklingsorienteret og kompenserende indsats for at styrke barnet eller den unges trivsel og udvikling samt familiens samlede situation.

    

   Familie & Rådgivning ønsker at igangsætte analyse af mulighederne for at igangsætte et lignende tilbud i Viborg Kommune. I forbindelse med analysen etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter for myndighed og udfører på familieområdet. Arbejdsgruppens resultater og anbefalinger præsenteres efterfølgende for Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på endelig beslutning.

    

   Følgende elementer forventes tænkt ind i tilbuddet:

   -      Indsatser i familiernes hjem

   -      Indsatser tilpasset den enkelte families behov

   -      Familierne tilknyttes en koordinator, der sammen med familien tilrettelægger indsatserne

   -      Indsatserne har til formål at forebygge anbringelse uden for hjemmet

   -      Beregning af udgifter forbundet med tilbuddet og eventuel prisfastsættelse af ydelsen

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 5 Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2019-2020
  • Resume

   De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet en Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2019-2020. Rammeaftalen 2019-2020 er behandlet i KKR Midtjylland, som anbefaler, at byråd og regionsråd i Midtjylland godkender aftalen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2019-2020 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.     at Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2019-2020 godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

    

   Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

    

   Inddragelse og høring

   Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs.

    

   Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på møde henholdsvis den 26. april 2018 (sag nr. 6) og den 24. april 2018 (sag nr. 9) udkast til pejlemærker for Rammeaftalen 2019-2020.

    

   Sagen behandles både i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

    

   Beskrivelse

   KKR Midtjylland er på møde den 14. juni 2018 blevet enige om, at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

    

   Fælles faglige udviklingsområder

   I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

          Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen

          Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

          Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

    

   Styring og økonomi

   Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

    

   Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

    

   De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

          Taksterne kan ikke stige i perioden

          Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden

          Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode

          Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

    

   Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, opsigelsesvarsler mv.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 6 Status på rullende skolestart på Hammershøj Skole
  • Resume

   På udvalgsmødet gives en status på arbejdet med rullende skolestart på Hammershøj Skole. Den altovervejende oplevelse er, at man i Hammershøj er glad for og stolt af indskolingen med den rullende skolestart. Udfordringerne er beskrevet sammen med en strategi for løsning.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning

    

   2.    at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om, at viden om og erfaringer fra arbejdet med rullende skolestart på Hammershøj Skole sættes i spil på andre af kommunens skoler.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Orienteringen taget til efterretning

    

   Viden om og erfaringer fra arbejdet med rullende skolestart på Hammershøj Skole deles gennem kommunale netværk og arbejdsgrupper

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 17. juni 2014 (sag nr. 12) igangsætning af projekt vedrørende rullende skolestart på Hammershøj Skole. Efterfølgende er Børne- og Ungdomsudvalget blevet orienteret om en evaluering af projektet på mødet den 29. august 2017 (sag nr. 6).

    

   Inddragelse og høring

   Der er lavet en skriftlig forældreevaluering i foråret 2017 jævnfør orienteringen af Børne- og Ungdomsudvalget den 29. august 2017. Denne status er skrevet med afsæt i løbende skriftlige forældreevalueringer, resultaterne af de nationale tests, den årlige trivselsundersøgelse samt de to årlige dialogmøder med forældregruppen i indskolingen.

    

   Beskrivelse

   Den vedhæftede status redegør for struktur og logistik samt gevinster og opmærksomhedspunkter i forbindelse med den rullende skolestart.

   Gevinster

   • Et sundere undervisningsmiljø
   • En skolestart, der imødekommer børnenes forskellige behov
   • En øget fleksibilitet hos børnene
   • God struktur gennem arbejdet med ugeskemaer
   • Generel stolthed og glæde over indskolingen på Hammershøj Skole

   Opmærksomhedspunkter

   • Øget fokus på udnyttelsen af indskolingens fællesrum
   • Mere struktur på hverdagen på de faglige hold
   • Nogle børn oplever et pres for at blive klar til næste faglige hold
   • Udvikling af muligheder for mere praktisk arbejde for især en gruppe af drenge

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 7 Renovering af fysiklokaler - Houlkærskolen og Nordre Skole (bevillingssag)
  • Resume

   Det eksisterende fysiklokale på Houlkærskolen som er fra 1970´erne, trænger kraftigt til udskiftning, modernisering og tilpasning til den nutidige undervisningsform og fysiklokalet på Nordre Skole trænger til mindre renoveringer i form af udskiftning af tærede rør.

    

   Der søges om frigivelse af 1.858.000 kr. til renovering af fysiklokaler.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.  at renovering af fysiklokalerne på Houlkærskolen og Nordre Skole igangsættes.

    

   2.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.858.000 kr. til kontoen ”Renovering af faglokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2018 på 350.000 kr. og 1.508.000 kr. i 2019.

    

   3.  at udgiften på 350.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

    

   4.  at udgiften på 1.508.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.  at renovering af fysiklokalerne på Houlkærskolen og Nordre Skole igangsættes.

    

   2.  at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.858.000 kr. til kontoen ”Renovering af faglokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2018 på 350.000 kr. og 1.508.000 kr. i 2019.

    

   3.  at udgiften på 350.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

    

   4.  at udgiften på 1.508.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Ejendom og Energi har afholdt indledende møder med begge skoler.

    

   Beskrivelse

   På Houlkærskolen fremstår fysiklokalet nedslidt og utidssvarende. Dette gælder både overflader, installationer, fast inventar og løst inventar.
   På Nordre skole er der konstateret tærede vand- og afløbsrør i etagedækket mellem fysiklokalet og sløjdlokalet. Disse rør skal udskiftes inden de medfører skader på tilstødende bygningsdele. Udskiftningen medfører nogle følgeomkostninger såsom udskiftning af lofter, tilretning af installationer m.m. I samme omgang renoveres enkelte overflader i de berørte lokaler. Der skal til projektet tilføres økonomi både fra B&U og den centrale vedligeholdelsespulje i Ejendom og Energi, da det omhandlende arbejde vedrører begge puljer.

    

   Ejendomme og Energi varetager opgaven og de udfører både arkitekt- og ingeniørrådgivning.

    

   Overslag fra Ejendom og Energi:

    

   Houlkærskolen:

   Håndværkerudgifter

   Honorar, Rådgivning

    

   1.390.000 kr.

   286.000 kr.

    I alt

   1.676.000 kr.

   Nordre Skole:

   Håndværkerudgifter

   Honorar, Rådgivning

    

   125.000 kr.

   7.000 kr.

    I alt

   132.000 kr.

   Uforudsete udgifter

   50.000 kr.

   Total

   1.858.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forventet opstart: Snarest muligt              

   Ibrugtagning: Foråret 2019                    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 8 Chromebooks
  • Resume

   På baggrund af udvalgets studietur til Haderslev Kommune blev det på besluttet at arbejde videre med en analyse af IT-redskabet Chromebook.

    

   Et indkøb af enheder vil ske i samme takt, som forvaltningen i forvejen udskifter Windows PC’ere. Estimatet er, at der ikke vil være nogen økonomisk gevinst ved at skifte til Chromebook. 

    

   Analysen viser, at der vil opstå nogle tekniske og didaktiske udfordringer, hvis Chromebooks skal implementeres, idet Viborg Kommune siden 2007 har arbejdet med Microsoft Office 365.

    

   Et skift til Chromebooks vil i Viborg Kommunes kontekst medføre en aktuel udfordring i forhold til implementering af AULA og datamigrering, da implementeringsarbejdet er bygget op omkring en Microsoft Office 365 løsning. AULA er den nye nationale kommunikationsplatform, som bliver rullet ud på alle folkeskoler i landet samt dagtilbuddene i 92 kommuner.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

   1.    at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med Chromebook løsningen

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Der arbejdes for nuværende ikke videre med Chromebook løsningen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen blev vendt som en del af pkt. 8 på udvalgsmødet den 19. juni 2018.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Chromebook er en computerenhed som udelukkende arbejder online og arbejder ind i programpakken Google for Education.

    

   I dag benytter Viborg Kommune sig af iPads og tilhørende apps i indskolingen, mens man på mellemtrin og i udskoling arbejder med Microsoft Office 365 løsninger.

    

   På de store ungdomsuddannelsesinstitutioner, som forvaltningen har været i kontakt med, arbejdes der ligeledes med Microsoft Office 365.   

    

   Microsoft Office 365 programpakken kan godt tilgås online via Chromebooks, men kun i online versioner. På Windows PC’ere kan programpakken både tilgås online og installeres lokalt på den enkelte enhed.

    

   En overgang fra et Microsoft Office 365 miljø til Chromebooks og Google for Education vil medføre en række opmærksomhedspunkter i en implementeringsproces i forhold til:   

    

   -      Efteruddannelse af personale

   -      Begrænset og manglende funktionalitet

   -      Afgangsprøver

   -      To-faktor login

   -      AULA

    

   Alternativer

   I Esbjerg Kommune har man indkøbt Windows PC’ere, som teknisk set matcher en Chromebook og kan køre installerede programmer.

    

   De er få procent dyrere end en Chromebook-enhed, men til gengæld vil der ikke være en investering i nye enheder til det pædagogiske personale.

    

   Tidsperspektiv

   I de kommende år ruller kommunikationsplatformen AULA ud i alle landets folkeskoler og dagtilbuddene i 92 kommuner.   

    

   En væsentlig del af overgangen til AULA er at flytte data fra de nuværende systemer over i AULA. Dette datamigreringsarbejde er i Viborg Kommune bygget op omkring Microsofts Onedrive og Skolebordet.

    

   Vælges der en overgang til Chromebooks og Google for Education opstår en presserende opgave i at løse, hvordan eksisterende data skal flyttes over i AULA, indenfor de deadlines som AULA-leverandøren, NetCompany, allerede har aftalt med samtlige 98 kommuner og bygget en central implementeringstidsplan op omkring.  

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I alt købte Haderslev Kommune ca. 3800 Chromebook enheder til en samlet pris på 6,6 mio. kr. Med i denne pris er Chromebooks, samt et bagvedliggende administrations-modul.

   En tilsvarende investering i Viborg, hvor alle i 4.-9. klasse og personale udstyres med Chromebooks, vil være i størrelsesordenen 13,5 mio. kr.

    

   Investeringen vil være mindre, hvis Bring Your Own Device (BYOD) fastholdes i overbygningen.

    

   En udskiftning ville skulle foretages i takt med den almindelige udskiftning af pc´er.  

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 9 Høring om tilrettelæggelse af lukkede skolebusser for skoleåret 2018/19
  • Resume

   I lighed med tidligere år præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for skolebestyrelsernes høringssvar i forbindelse med planlægning af skolebusruter for skoleåret 2018/19. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om høringssvarene giver anledning til ændring af tidligere trufne beslutninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.  at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om høringssvarene giver anledning til ændring af tidligere trufne beslutninger.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   De indkomne høringssvar giver ikke anledning til at ændre på tidligere trufne beslutninger

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I lighed med tidligere år præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for skolebestyrelsernes høringssvar i forbindelse med planlægning af skolebusruter for skoleåret 2018/19.

    

   Inddragelse og høring

   Ifølge §4 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen ”skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.”

   Der er på denne baggrund gennemført en høring blandt de skoler, hvis elever transporteres med bus, enten i form af de lukkede skolebusruter eller de åbne ruter tilrettelagt af Midttrafik.

    

   Beskrivelse

   Skolebestyrelsernes fulde høringssvar fremgår af bilag 1. Nedenfor gengives kort de gennemgående temaer i høringssvarene.

    

   • Fire ud af otte skoler udtrykker bekymring/utilfredshed med transporttiden hvortil der kommer evt. transporttid til og fra opsamlingssted.
   • To ud af otte skoler ønsker mulighed for tilkøb af pladser til søskende der ikke er kørselsberettigede.
   • En enkelt skole er ikke klar over muligheden for at tage en legekammerat med hjem i bussen

    

   Ad pkt. 1 og 2 følger dette af det politisk vedtagne serviceniveau i forbindelse med udbuddet.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 10 Forslag til dagsorden for dialogmødet den 30. oktober 2018
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal afholde et dialogmøde med skolebestyrelserne den 30. oktober 2018 fra kl. 17.30-20.00 på Viborg Ungdomsskole. I sagen præsenteres et forslag til dagsorden til dialogmødet, der har to-persons-ordninger som tema.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1.    at forslaget til dagsorden godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Dagsorden til dialogmødet blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som en del af udmøntningen af det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse for flere, som blev vedtaget i Byrådet den 30. august 2017 (sag nr. 19), er der afsat midler til udvidet brug af to-persons-ordninger.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Som opfølgning på skolernes arbejde med to-persons-ordninger, har temaet været drøftet i ledelsesnetværkene. Ledelserne har her delt viden og erfaringer om, hvorledes man på de enkelte skoler arbejder med to-persons-ordninger. På dialogmødet vil Børn- og Ungdomsudvalget få mulighed for at komme i dialog med skolerne om arbejdet med og overvejelserne omkring to-persons-ordninger.

    

   På mødet præsenteres også et kort fagligt oplæg om co-teaching. Co-teaching er et forsøg på at arrangere inkluderende læringsmiljøer, hvor to forskellige professionelle sammen rammesætter læreprocesser for en gruppe af børn og unge. Målet med samarbejdet er, at man ved at være to med børnene opnår bedre mulighed for at variere læringsmiljøet og respondere på elevernes behov. En række af kommunens skoler er i gang med at udvikle arbejdet med co-teaching.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 11 Vilkår for drift af private daginstitutioner
  • Resume

   Dagtilbudsreformen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" blev endeligt vedtaget af Folketinget den 24. maj 2018 og trådte i kraft den 1. juli 2018. Enkelte bestemmelser træder først i kraft den 1. januar 2019.

    

   Reformen medfører en lang række ændringer og nye bestemmelser på dagtilbudsområdet – herunder ændrede vilkår for driften af private daginstitutioner.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1.    at det anbefales, at der ikke sker nogen justering af driftstilskuddet

   2.    at det anbefales, at der ikke sker nogen justering af bygningstilskuddet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede

    

   1.   at der ikke sker nogen justering af driftstilskuddet

   2.    at der ikke sker nogen justering af bygningstilskuddet

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit møde den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om dagtilbudsreformen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" og herunder bestemmelsen ’Bedre vilkår for private leverandører’.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med bestemmelsen ’Bedre vilkår for private leverandører’ er det nu muligt for kommunen at justere drifts- og bygningstilskuddet til privatinstitutioner.

    

   Justering af driftstilskud

   I dag beregnes driftstilskuddet til privatinstitutioner som et gennemsnit af kommunens nettodriftsudgifter til dagpleje og vuggestue.

    

   Med lovændringen er det nu muligt at justere driftstilskuddet til privatinstitutioner, således at det udelukkende baseres på udgifterne til en plads i en alderssvarende daginstitution. Dog skal kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner være højere end udgiften til dagpleje.

    

   Såfremt kommunen vælger, at driftstilskuddet skal justeres, skal det ud fra et lighedssyn gælde for alle alderssvarende privatinstitutioner – dette omfatter også privatinstitutioner beliggende i en anden kommune. 

    

   Nedenstående tabel viser differencen på Viborg Kommunes nuværende driftstilskud og driftstilskuddet som beregnet efter den nye lov. Differencen vises både pr. barn samt totalbeløbet for driftstilskud til privatinstitutioner.

    

    

    

   Viborg Kommunes nuværende driftstilskud for 2018

   Driftstilskuddet som beregnet efter § 36, stk. 3.

   Difference

   Driftstilskud pr. barn

   96.694 kr.

   97.844 kr.

   1.150 kr.

   Driftstilskud i alt (beregnet ud fra et børnetal på 178,4 i 2018)

   17.250.000 kr.

   17.455.000. kr.

   205.000 kr.

    

   Driftstilskuddet til privatinstitutioner som beregnet efter den nye lov stiger således årligt med 205.000 kr.

    

   Justering af bygningstilskud

   I dag er kommunen forpligtiget til at yde et bygningstilskud til privatinstitutioner, som udgør et beløb pr. barn svarende til kommunens ejendomsrelaterede udgifter i selvejende og udliciterede daginstitutioner for aldersgruppen delt med det samlede antal børn i aldersgruppen i selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen, hvor kommunen yder tilskud til ejendomsrelaterede udgifter.

    

   Fremover bliver det muligt at hæve bygningstilskuddet, hvis kommunen for eksempel vurderer, at bygningstilskuddet til privatinstitutioner ikke svarer til de reelle ejendomsrelaterede udgifter i de selvejende og udliciterede daginstitutioner.

    

   Viborg Kommune opfylder således allerede minimumsbeløbet for bygningstilskud til privatinstitutioner, og det er valgfrit, hvorvidt kommunen ønsker at hæve tilskuddet. Hvis det er ønsket at justere bygningstilskuddet, er det samtidig valgfrit, hvor meget kommunen ønsker at øge tilskuddet. 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli 2018, men stillingtagen til om drifts- og bygningstilskuddet skal ændres er blevet udskudt, idet forvaltningen har afventet nye regler på bekendtgørelsesniveau.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 12 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18-09-2018

   Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

  • Bilag