Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 14-08-2018

Referat

Kl. 15-16 møde med Handicaprådet

 • 1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.

    

   Budgetopfølgningen er suppleret med en status fra Familieområdet, hvor de aftalte nøgletal bliver præsenteret.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.
    

   Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

    

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   3. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om nøgletal på Familieområdet til efterretning, og

   4. at planen for budgetoverholdelse på familieområdet i 2018 og 2019-22 godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes

    

   3.    Herudover tog Børne- og Ungdomsudvalget orienteringen om nøgletal på Familieområdet til efterretning, ligesom udvalget godkendte planen for budgetoverholdelse på familieområdet i 2018 og 2019-22.

    

   4.    Planen for etablering af budgetbalance på dagtilbudsområdet gennemføres i forbindelse med udmøntning af budgettet for 2019

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30. juni

   I forhold til oprindeligt budget

   I forhold til korr.budget

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

         Skoler og klubber

   960,3

   968,4

   955,7

   -4,6

   -12,7

   5,9

         Dagtilbud

   404,6

   407,4

   412,1

   7,4

   4,7

   4,9

         Familieområdet

   298,0

   312,3

   312,0

   14,0

   -0,3

   4,7

   Serviceudgifter i alt

   1.663,0

   1.688,1

   1.679,8

   16,8

   -8,3

   15,5

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   56,5

   79,6

   61,9

   5,4

   -17,7

   -3,1

    

   Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 12,7 mio. kr.

    

   Af den forventede mindreudgift ligger de 10,0 mio. kr. decentralt.

   På det decentrale område viser det forventede resultat, at der bliver brugt af overførte mindreforbrug fra tidligere år. På det centrale område er resultatet bl.a. afhængig af, at der ikke kommer yderligere udgifter til flygtninge, ligesom det mellemkommunale område kan være usikkert i forbindelse med nyt skoleår pr. august 2018.

    

   På dagtilbud forventes der et merforbrug på 4,7 mio. kr. Decentralt forventes en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Det betyder, at der centralt forventes merudgifter på 8,0 mio. kr., hvilket skyldes overført merudgift fra 2017 samt flere børn i private institutioner/privat pasning. I budget 2019 – 2022 indgår handleplan for at afvikle merforbruget på området.

     

   På familieområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget fordeles med et mindreforbrug på det decentrale område (bl.a. PPL, Sundhedsplejen, Familiecentret og Tandplejen) på 2,6 mio. kr. mens der på myndighedsområdet (forebyggende foranstaltninger, anbringelser m.m.) forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr.

   I det korrigerede budget 2018 indgår overførsler af mindreforbrug på 15,6 mio. kr. fra 2016 og 2017. Disse overførte mindreforbrug forventes således forbrugt i 2018, hvilket betyder at der er et væsentligt merforbrug set i forhold til det oprindelige budget. Såfremt denne udvikling fortsætter vil det medføre udfordringer i 2019 i form af merforbrug i forhold til det samlede budget på familieområdet. Som bilag 5 vedlægges notat, der beskriver økonomien på familieområdet og de udfordringer der kan forventes, hvis ikke der iværksættes initiativer på området.

    

     

   På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2018 på 17,7 mio. kr.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.

   De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 4

    

   OPFØLGNING PÅ NØGLETAL – FAMILIEOMRÅDET

   Herunder ses en opgørelse med de aftalte nøgletal opgjort pr. 30. juni 2018.

    

    

   December 2017

   Marts 2018

   Juni 2018

   Aktive sager i Familieafdelingen

   2196

   2194

   2182

   Igangværende børnefaglige undersøgelser (§50) jf. DUBU

   241

   268

   151

   Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede og som har varet mere end 4 mdr. fra modtagelse af underretning jf. DUBU

   154

   183

   81

   Antallet af handleplaner hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU

   88

   97

   74

    

   Børnefaglige undersøgelser

    

   Der var pr. 30. juni 2018, 151 aktive børnefaglige undersøgelser (BFU). Af de 151 iværksatte BFU’er var 81 ikke afsluttet inden for tidsfristen på 4 måneder.

    

   Fra marts til juni er der desuden sket et fald i antallet af BFU’er, der ikke er afsluttet inden for tidsfristen, fra 183 til 81.

    

   Det store fald i antallet af BFU’er, der ikke afsluttes inden for tidsfristen, skyldes hovedsageligt, at der er lavet mer-arbejdsaftaler med en række medarbejdere i afdelingen (svarende til ca. 2 stillinger), der specifikt har arbejdet på administrativt at nedbringe de overskredne BFU’er.

    

   Handleplaner

    

   Den administrative indsats ses også i antallet af handleplaner, hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU. De overskredne handleplaner, er faldet fra 97 til 74.

    

   I nedenstående tabel ses det, at det at 21 af de 74 overskredne handleplaner reelt er overskredet. Der er således i 53 ud af de 74 sager, afholdt møde med borgeren, men mangler administrativt arbejde i form af notat, ny version af handleplan eller andre teknikaliteter.

    

   Antallet af handleplaner hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU

   Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor fristen reelt er overskredet og der mangler opfølgning

   21

   Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men mangler notat og ny handleplan

   25

   Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men mangler ny version af handleplan

   19

   Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men der mangler ”klik”                     

   9

   Antallet af handleplaner hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU i alt

   74

    

   Fremadrettet perspektiv

    

   I forhold til fremadrettet at lykkes med at komme i mål med både sagsbehandlingstider, borgerkontakt og kontakt til samarbejdspartnere arbejdes der i Familieafdelingen med følgende:

    

   • lean på sagsgangen og mødeaktivitet for at hente tid
   • brugen af skype bl.a. til netværksmøder
   • brugen af pc i mødet med borgeren
   • kompetenceudvikling vedr. bl.a. facilitering af møder (effektive møder)
   • ansættelse af en kvalitetskoordinator med henblik på manuel validering af oplysningerne i DUBU samt løbende administrativ kvalitetssikring
   • sagsgennemgang med alle rådgivere hver 8 uge, med henblik på oplæring og vedligeholdelse af sager i DUBU samt på at overholde fristerne
   • tilkøb af et KMD modul, der skal understøtte validering af data fra DUBU, så manuel gennemgang minimeres

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for en selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Den givne orientering og de givne meddelelser blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsmedlem Stine Damborg Hust

   • Henvendelse omkring skolebuskørsel i Løvelområdet, som er fremsendt til behandling til i forvaltningen

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

    • Mentorordning
    • Opfølgning på Frederiks-projektet om samarbejde mellem skole og idrætsforeningen

    

   3.    Henvendelse fra Digterparkens Børnehus og Børnehuset Tommeliden

    

   Henvendelse fra Digterparkens Børnehus og Børnehuset Tommeliden med ønske om møde med Børne- og Ungdomsudvalget.

    

    

   4.    Henvendelser fra Naturbørnehaven Solstrålen i Hvam vedr. budget 2019

    

    

   5.    Forberedelse af møder med Viborg Ungdomsråds formandskab og Danske Skoleelever den 18. september 2018.

    

    

   6.  Lokalplan for ny børnehave i Ørum

    

   Besluttet på mødet:

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

    

   7.  Der afholdes den 14. august 2018 kl. 15.00 møde med Handicaprådet.

   Handicaprådet har den 8. august 2018 fremsendt nedenstående punkter, som ønskes drøftet med udvalget på mødet:

   a)    Børns sundhed og mentale trivsel

   b)    Den forebyggende indsats i forhold til misbrug og rygning

   c)    Logistikken i at have børn på specialskole. Børn køres til skole, men ikke til tilbud i fx efterårsferien, og ekskluderes derfor fra fællesskabet.

   d)    Hvilke støttemuligheder findes i de kommunale specialtilbud?

    

   Chefgruppen deltager i Børne-og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

 • 3 Forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede
  • Resume

   I sagen lægges der op til beslutning om forslag til justerede skoledistrikter i Viborg syd- og østby med henblik på efterfølgende høring i de relevante skolebestyrelser.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at boligkvarteret Taphede foreslås delt mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så alene området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, eller

    

   2. at boligkvarteret Taphede foreslås delt mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så både området nord for Randersvej samt en del af etape 1 syd for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 1.

    

   Direktøren for Børn & Unge foreslår endvidere, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

    

   3. at boligkvarteret Arnbjerg foreslås delt mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i henhold til bilag nr. 1, og

    

   4. at de to forslag til justerede skoledistriktsgrænser sendes i 8 ugers høring i de berørte skolebestyrelser.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Følgende to forslag til justerede skoledistriktsgrænser sendes i 8 ugers høring i de berørte skolebestyrelser med henblik på endelig indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Byrådet:

    

   1. at boligkvarteret Taphede foreslås delt mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 1

    

   2. at boligkvarteret Arnbjerg foreslås delt mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i henhold til bilag nr. 1

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 5), at analysere en deling af boligkvartererne i Arnbjerg og Taphede mellem to skoler nærmere.

    

   Inddragelse og høring

   Efter byrådets godkendelse af oplæg til nye skoledistrikter skal forslaget i 8 ugers høring i de relevante skolebestyrelser på Møllehøjskolen, Søndre Skole, Overlund Skole og Houlkærskolen.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har på grundlag af den seneste befolkningsprognose og de foreliggende udbygningsplaner for Arnbjerg og Taphede analyseret mulighederne for en deling af de to boligkvarterer, så den eksisterende bygningskapacitet på områdets skoler udnyttes bedst muligt.

    

   Arnbjerg forslås opdelt langs en nord-syd skillelinje, så elever vest for skillelinjen hører til Søndre Skoles distrikt, og eleverne øst for skillelinjen fortsat er tilknyttet Møllehøjskolens distrikt. Der er ved den konkrete opdeling taget hensyn til naturlige skel i kvarteret, samt at allerede etablerede boligområder henføres til Møllehøjskolen.

    

   Elever fra Arnbjerg, der skal gå på Søndre Skole, vil have adgang til skolen via allerede etablerede cykelstier. Dog vil Gl. Århusvej skulle passeres i niveau via et fodgængerfelt. Evt. udbedring af adgangsforholdene vil skulle analyseres nærmere.

    

   I forhold til opdeling af Taphede foreslås to muligheder. I den første model henføres alle elever nord for Randersvej til Houlkærskolens distrikt, mens Taphede syd for Randersvej henføres til Overlund Skoles distrikt.

    

   I den anden model henføres ligeledes en del af boligerne i etape 1 syd for Randersvej til Houlkærskolens distrikt. Model 1 er baseret på den mest naturlige skillelinje, mens model 2 i højere grad spreder eleverne og sikrer mere varieret boligmasse som grundlag for Houlkærskolen.

    

   Kortmateriale med de foreslåede skoledistriktsjusteringer kan ses i bilag nr. 1. Et uddybende notat med elev- og klassetalsoplysninger kan ses i bilag nr. 2.

    

   Forslaget om udnyttelse af den eksisterende kommunale bygningsmasse er i overensstemmelse med den fælles ejendomsstrategi, som byrådet vedtog på mødet den 20. juni 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Justeringen af skoledistrikterne vil kunne vedtages på byrådsmødet den 21. november 2018 med virkning fra indskrivningen til skoleåret 2019-2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ikke afsat midler til evt. forbedring af adgangsvejene mellem Arnbjerg og Søndre Skole.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 4 Kombinationstilbud
  • Resume

   Med den nye dagtilbudslov skal Viborg Kommune fremover tilbyde forældre med et arbejdsdokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagsfremstillingen anførte takster godkendes

    

   2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet, behandle ansøgninger samt at fastlægge de konkrete kombinationstilbud efter familiens behov delegeres til direktøren for Børn & Unge

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagsfremstillingen anførte takster godkendes

    

   2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet, behandle ansøgninger samt at fastlægge de konkrete kombinationstilbud efter familiens behov delegeres til direktøren for Børn & Unge

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om den nye dagtilbudslov "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet” og herunder bestemmelserne for det nye kombinationstilbud.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Som følge af den nye dagtilbudslov kan forældre eller enlige forsørgere med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid fremover ansøge om et kombinationstilbud, hvilket består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

    

   Vilkår for kombinationstilbuddet

   Tilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Hvilket for Viborg Kommune er 48 timer for dagplejen og 50,5 timer for institutioner. Den fleksible pasningsdel skal minimum udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit. Timeandelen skal opgøres over en periode på mindst fire uger. Der er ikke noget loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der kan udgøres af den fleksible pasning. Dermed er der heller ikke noget krav om, at tiden i dagtilbuddet skal udgøre den primære del af kombinationstilbuddet.

    

   Krav til den fleksible pasningsordning

   Fleksibel pasning er et nyt begreb i dagtilbudsloven, der alene knytter sig til kombinationstilbuddet. Fleksibel pasning er en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og en fleksibel børnepasser.

    

   Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav:

   • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Der kan dog i helt særlige tilfælde gives dispensation, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
   • Den fleksible børnepasser skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
   • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal ligeledes bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
   • Den fleksible børnepasser er dog ikke omfattet af kravet om at fremme børns læring, da pasningen ofte vil finde sted, når barnet sover.

    

   Dertil gælder reglerne for privat pasning efter dagtilbudslovens § 80-85 som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder, at forældres tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning. Samtidig skal der indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser, som kommunen skal godkende og der skal føres tilsyn med pasningsordningen. Der skal dog ikke føres tilsyn med den fleksible pasning i samme omfang som med private pasningsordninger, i og med at den fleksible børnepasser ikke er omfattet af kravet om at fremme børns læring.

    

   Økonomi

   Da barnets tid i dagtilbuddet ikke behøver at udgøre den primære del af kombinationstilbuddet, kan forældrene i princippet vælge at lægge kun én time i dagtilbuddet og dermed de resterende i den fleksible pasningsordning.

    

   Af den grund er der udregnet følgende timetakst for henholdsvis 0-2-årige (dagpleje/vuggestue) og 3-6-årige (børnehave).

    

   Tilskuddet til den fleksible pasning udgør 75 pct. af nettodriftsudgiften og kan maksimalt udgøre nedenstående takst pr. time/uge hver mdr. i 12. mdr. Forældrebetalingen for timer i kommunalt dagtilbud udgør en forholdsmæssig andel af månedsbetalingen og gælder pr. time/uge hver mdr. i 11. mdr.

    

    

   Børn 0-2 år (dagpleje)

   Børn 0-2 år (vuggestue)

   Børn 3-6 år (børnehave)

   Takst for tilskud til den fleksibel pasning

   kr. 125,30

   kr. 67,90

   Forældrebetaling for timer i kommunalt dagtilbud

   kr. 64,00

   kr. 65,20

   kr. 35,50

    

   I beregningen er der taget højde for udgifter, som knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget som f.eks. udarbejdelse af pædagogisk læreplan, forældremøder m.v.

    

   Kombinationstilbuddet vil medføre øgede udgifter ved deltidspladser i dagplejen, i og med at dagplejerne efter deres overenskomst skal aflønnes for fire fuldtidsbørn ligegyldigt om de evt. har én eller flere deltidsbørn.

    

   Delegering af kompetencer

   Kommunalbestyrelsen skal ved hver enkelt sag godkende pasningsaftalen, der indgås mellem forældrene og den fleksible passer samt tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra den enkelte families dokumenterede behov.

    

   Derudover kan kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet eksempelvis til forældrenes ansøgning, frister, varsler mv.

    

   Det anbefales, at kompetencerne til at godkende og træffe beslutning om ovenstående delegeres til direktøren for Børn & Unge.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Dagtilbudsloven trådte i kraft den 1. juli 2018 og derunder også muligheden for et kombinationstilbud.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udover at kombinationstilbuddet skaber ekstra udgifter ved deltidspladser i dagplejen, må det forventes at aflede yderligere økonomiske konsekvenser, eftersom der er nye opgaver i forbindelse med administrationen af kombinationstilbuddet. Det drejer sig bl.a. om behandling af forældrenes ansøgning, indhentning af børneattester, løbende opfølgning på dokumentation fra forældrene og tilsyn med den fleksible pasningsordning.   

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 5 Sundhedsaftale 2019-2023 herunder den nære psykiatri (Børne- og Ungdomsudvalget)
  • Resume

   I forbindelse med sundhedsaftalen for 2019 til 2023 har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet et udspil om visioner og indsatsområder, der vil være indeholdt i sundhedsaftalen. Udspillet baserer sig på drøftelserne på det politiske kickoff den 12. juni 2018. I udspillet lægges der op til tre indsatsområder. Alliancen mellem de 19 kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer for den nære psykiatri spiller med deres udspil om vision ind i det tredje indsatsområde.

    

   Der lægges i udspillet til en ny sundhedsaftale op til et samarbejde på tværs af sektorer og på tværs af områder i kommunen. Det gælder både Børn & Unge, Social- og Sundhedsområdet og på Omsorgsområdet, sådan at der sikres de mest hensigtsmæssige indsatser overfor borgerne.

    

   Sagen er en fælles sag til Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. At ”Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023” drøftes med henblik på tilbagemelding til Sundhedskoordinationsudvalget senest 17. september 2018.

    

   2. At udvalget drøfter indholdet i udspillet ”Den nære psykiatri i Midtjylland” med henblik på tilbagemelding til KKR’s Kontaktudvalg senest 22. august 2018.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   1. ”Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023” blev drøftet og der på baggrund heraf gives en tilbagemelding til Sundhedskoordinationsudvalget senest 17. september 2018.

    

   2. Indholdet i udspillet ”Den nære psykiatri i Midtjylland” blev drøftet og der på baggrund heraf gives en tilbagemelding til KKR’s Kontaktudvalg senest 22. august 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I sommeren 2019 træder den nye sundhedsaftale i kraft. En sundhedsaftale er en politisk aftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner, der er gældende i 4 år og dækker både det somatiske og det psykiatriske område.

    

   Sundhedsaftalen definerer arbejdet på sundhedsområdet mellem parterne og skal være med til at skabe en fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Herudover danner sundhedsaftalen rammen for det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommunerne og almen praksis. De 19 midtjyske kommuner er opdelt i 5 klynger forbundet til et af de 5 hospitaler i Region Midtjylland. Viborg Kommune er sammen med Skive og Silkeborg Kommuner og Hospitalsenhed Midt, Regionspsykiatrien Midt og almen praksis en del af Midtklyngen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Sundhedskoordinationsudvalget har udsendt et udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023. Udspillet drøftes politisk i Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen i august-september, herunder på et møde 20. august 2018.

    

   Udspillet er udarbejdet på baggrund af det politiske kickoff-møde om sundhedsaftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget holdt den 12. juni 2018. På mødet deltog en bred kreds af politikere fra Regionsrådet, de 19 kommuner og praktiserende læger i regionen, herunder repræsentanter fra Viborg Kommune.


   Med udspillet lægges der op til en fælles retning for samarbejdet mellem de 19 kommuner, regionen og almen praksis i den midtjyske region om at videreudvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance.

    

   Der er mulighed for lokal politisk drøftelse af udspillet frem til 17. september hvorefter Sundhedskoordinationsudvalget vil formulere en ny sundhedsaftale, der sendes i høring i begyndelsen af januar 2019.

    

   Følgebrev fra Sundhedskoordinationsudvalget er vedlagt som bilag 1. Invitation til debatmøde 20. august 2018 mellem Sundhedskoordinationsudvalget og formandskaberne for de politiske udvalg vedrørende sundheds-, omsorgs- og psykiatriområderne vedlægges som bilag 2.

    

   To udspil skal drøftes. Udspillet vedr. sundhedsaftalen skal sætte rammerne for den kommende sundhedsaftale, hvor udspillet fra Alliancen for den nære psykiatri rammesætter udviklingen af den nære psykiatri. Alliancens indsatsområder for den nære psykiatri indgår samtidig som et udvalgt indsatsområde i sundhedsaftalen, hvormed de er tænkt sammen. Udspillet vedrørende visioner, mål og indsatsområder for sundhedsaftalen er vedlagt som bilag 3, Alliancens udspil om den nære psykiatri er vedlagt som bilag 4.

    

   Udspil om visioner til sundhedsaftalen for 2019 til 2023

   Sundhedsaftalen for 2019 til 2023 er dynamisk. Der udpeges områder, som prioriteres undervejs i aftalens levetid, og i takt med at der udpeges områder, opsættes der nye mål og indikatorer.

    

   Sundhedskoordinationsudvalget har udpeget tre indsatsområder, hvor der er brug for en ekstra indsats, og som er de tre første prioriterede områder, når sundhedsaftalen træder i kraft. De udvalgte indsatsområder er:

   1. Fælles investering i forebyggelse – Først med fokus på rygning
   2. Sammen om ældre borgere – Først med fokus på akutområdet
   3. Den nære psykiatri – Først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

   I indsatsområde 1 fokuseres der på forebyggelse, hvor rygning vil være fokusområdet. I indsatsområde 2 er der fokus på den akutte sygdom hos de ældre borgere for derved at kunne nedbringe antallet af indlæggelser og antallet af akutte genindlæggelser.

    

   I indsatsområde 3 er hovedfokus den nære psykiatri. Alliancen for den nære psykiatri er en alliance på tværs af region, almen praksis og kommunerne, og vil skulle stå for at skabe en fælles retning for udviklingen af den nære psykiatri.

    

   Udspillet til en ny sundhedsaftale skal ses som en overordnet ramme for det tværsektorielle samarbejde, hvor der gives håndslag på, at kommunerne og regionen vil et forpligtende samarbejde, hvor der løbende omsættes og udvikles konkrete indsatser. Det skal også ses som en ramme for arbejdet internt i kommunen mellem Børn & Unge, Social og Sundhed & Omsorg.

    

   Udspil fra Alliancen for den nære psykiatri

   For Alliancen for den nære psykiatri er fællesnævneren, at centrale kompetencer gøres tilgængelige for borgere og for de indsatser og fagfolk, der er tæt på borgernes hverdag. Dette gøres gennem visionen for den nære psykiatri. Alliancen kalder deres vision ”med borgeren ved roret”. Med denne vision tages der udgangspunkt i borgerens drømme og ønsker for fremtiden. De professionelle kompetencer skal være til stede, der hvor borgeren har brug for det, og de pårørende skal støttes og inddrages af Alliancens parter. 

    

   Sundhedskoordinationsudvalget har sammen med deltagerne på det politiske kickoff den 12. juni 2018 peget på de største udfordringer, der skal løses under Alliancen for den nære psykiatri og i regi af den nye sundhedsaftale.

    

   Det er der kommet nedenstående to indsatsområder ud af:

   1. Mental sundhed hos børn og unge - forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler sig
   2. Samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom eller svære symptomer, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling fra både region, kommune og almen praksis.

   Disse to fokusområder taler fint ind i både Socialområdet og i Børn- og Ungeområdet. Her tager indsatserne udgangspunkt i de ressourcer, borgerne råder over, og borgerinddragelse er som følge heraf centralt. Herudover vægtes koordination af de ofte mange tværfaglige indsatser tungt.

    

   Alliancen er forankret i KKR og Regionsrådet, som har drøftet udspillet på deres møder i juni.

   Sundhedskoordinationsudvalget har ligeledes drøftet udspillet, idet processen om den nære psykiatri indeholder flere spor, hvor dele forankres i sundhedsaftaleregi.

    

   Næste skridt er, at Kontaktudvalget (som består af regionsrådsformanden og de 19 borgmestre) skal drøfte og godkende udspillet på deres møde den 31. august. Inden da gives kommuner og region mulighed for politiske drøftelser af udspillet lokalt frem mod mødet i Kontaktudvalget. Der er mulighed for at indsende bemærkninger til udspillet, senest den 22. august 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Sundhedskoordinationsudvalget skal modtage eventuelle kommentarer til udspillet vedrørende sundhedsaftalen senest den 17. september 2018.

    

   KKR’s kontaktudvalg skal modtage eventuelle bemærkninger til udspillet om den nære psykiatri senest 22. august 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Opfølgning på underretninger til Familieafdelingen (orienteringssag)
  • Resume

   Antallet af underretninger er steget fra 1089 til 1250 underretninger over de sidste 6 måneder. Det svarer til en stigning på 18%. Antallet af børn der underrettes om er i samme periode steget fra 722 til 791 børn, svarende til en stigning på 9,6%.

    

   Stigningen skal især findes på skoleområdet, men også politi, sundhedsvæsen og borgere underretter mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 02-10-2012 (sag nr. 5), blev det besluttet, at der fremadrettet skal forelægges en halvårlig status på arbejdet med overgreb og underretninger. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede desuden den 20-06-2017 (sag 4) at den halvårlige status på underretninger og overgrebsområdet fremadrettet skal følge kalenderåret. Sidste status blev forelagt udvalget den 24-04-2018 (sag 6).

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Status på tiltag vedr. arbejdet med overgreb samt underretninger

   Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status på tiltag på overgrebsområdet, har der været arbejdet med følgende i Børn & Unge:

    

   • Det samlede beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb er blevet revideret i forbindelse med nye samarbejdsflader med politiet. Det reviderede beredskab blev godkendt på mødet i Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 19-06-2018 (sag 6). Folder og hjemmeside er i den forbindelse under opdatering.
   • I foråret 2018 sendte folketinget et lovforslag om skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt for offentligt ansatte i høring. En vedtagelse af denne lov kan medføre en yderligere stigning i antallet af underretninger.

    

   Udvikling i antallet af underretninger

   Udviklingen i antallet af underretninger har over de sidste år været stødt stigende. Stigningen skal dog især findes over det sidste halvår, hvor der er har været en stigning i antallet af underretninger fra 1059 til 1250, svarende til 18%.

    

   De 1250 underretninger, der er modtaget i perioden januar til juni 2018, omfatter i alt 791 børn, svarende til en stigning på 9,6 % i forhold til sidste periode. Antallet af børn, der underrettes om, har altså også været stigende, men ikke så meget som antallet af underretninger, hvilket betyder at der underrettes flere gange om samme barn.

    

   Opdeling på underkategorier

   Når vi kigger på underretningerne i et flerårigt perspektiv og opdeler dem på hvad de omhandler, kan vi se, at antallet af underretninger fra borgere generelt er steget. Vi kan også se, at ulovligt skolefravær og vordende forældres forhold er steget lidt, mens underretninger fra andre kommuner er faldet. Fra 1. november 2015 og et år frem har der været en stor stigning i antallet af underretninger vedr. vold og seksuelle overgreb, men antallet er faldet lidt igen over det sidste år.

    

   Den største stigning skal dog findes under skærpet underretningspligt for offentligt ansatte (børn med behov for særlig støtte). Efter at antallet af underretninger i denne kategori fra 1. november 2015 til 31. oktober 2017 har ligget stabilt, er der over det sidste halve år sket en markant stigning fra 657 underretninger i efteråret 2017 til 875 i foråret 2018, svarende til en stigning på 33%. Noget af stigningen kan skyldes, at opgørelsesperioden er ændret, så vi får sidste måned op til sommerferien med i den seneste opgørelse, men et gennemsnit over de sidste 8 måneder viser samme tendens.

    

   I kategorien skærpet underretningspligt for offentligt ansatte (børn med behov for særlig støtte) er det især på skoleområdet, der er sket en stigning i antallet af underretninger over det sidste halve år fra 158 til 251 (59%). Noget af stigningen skyldes de udsving, der sker over året, men sammenligner vi med samme periode sidste år er stigningen på 25 underretninger, svarende til 11%. Også politi, sundhedsvæsen og anden offentlig myndighed underretter i gennemsnit mere. For politiet har der over det sidste halve år været en stigning på 34 underretninger, svarende til 69%.

    

   Kigger vi på antallet af underretninger fra skole og dagtilbud, kan vi se, at der er en tendens til, at der underrettes mere i foråret end i efteråret. Det ændrer dog ikke ved at der over årene er sket en stigning i antallet af underretninger på skoleområdet, mens dagtilbud har ligget mere stabilt. Tabel og grafer over udviklingen i antallet af underretninger kan findes i bilag 1.

    

   Fordeling af underretninger på nye og eksisterende sager.

   Af de 1250 underretninger der er modtaget i første halvår af 2018 er 395 af dem underretninger i nye sager (32%), mens 855 (68%) af underretningerne omhandler sager, der allerede er kendte i Familieafdelingen.

    

   Af de 395 nye underretninger er 120 af sagerne lukket igen inden for opgørelsesperioden (30%). Det betyder, at der enten er iværksat en indsats, som er afsluttet eller at underretningen ikke gav anledning til at iværksætte en indsats.

    

   I 69 af de 395 nye sager (18%) er der i opgørelsesperioden iværksat indsatser, mens 206 ud af 395 underretninger (52 %) på opgørelsestidspunktet, stadig er under afklaring. Tabeller over fordelingen af underretninger på nye og eksisterende sager, samt hvordan der er handlet i dem kan ses i bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Dette er en halvårlig opgørelse. Næste opgørelse forventes fremlagt primo 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 Tilsynsrapporter - B&U Handicap Viborg og Ungeindsatsen Viborg (orienteringssag)
  • Resume

   I foråret 2018 har Socialtilsyn Midt gennemført tilsyn på institutionerne i henholdsvis Ungeindsatsen Viborg og B&U Handicap Viborg. Tilsynsrapporterne kan findes i bilag 1 og 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om tilsyn vedrørende Ungeindsatsen Viborg og B&U Handicap Viborg til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Orienteringen om tilsyn vedrørende Ungeindsatsen Viborg og B&U Handicap Viborg blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I foråret 2018 har Socialtilsyn Midt gennemført tilsyn på institutionerne i henholdsvis Ungeindsatsen Viborg og B&U Handicap Viborg. I begge tilfælde er rapporterne godkendt. Tilsynsrapporten for Ungeindsatsen Viborg kan findes i bilag 1 og tilsynsrapporten for B&U Handicap Viborg kan findes i bilag 2.

    

   I B&U Handicap Viborg havde tilsynet 3 opmærksomhedspunkter:

   • målgruppeafklaring
   • personalets kendskab til lov om voksenansvar
   • benyttelse af aflåsning og overvågning

    

   B&U Handicap Viborgs handleplan i forhold til de 3 opmærksomhedspunkter samt indsigelser i forhold til en række andre forhold i rapporten er sendt til tilsynet. Det har ikke været muligt, at få indarbejdet de beskrevne opmærksomhedspunkter og indsigelser, i den vedlagte tilsynsrapport (bilag 2). Disse ændringer vil derfor først fremgå af næste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 8 Godkendelse af politisk mødeplan for 2019
  • Resume

   Der lægges op til en godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets mødeplan for 2019

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    at forslag til mødeplan for 2019 godkendes for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets møder

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Den politiske mødeplan for 2019 for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2019 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan. Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalgets møder afholdes på tirsdage fra 12.15-17.00

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Endelig oversigt over møderne i 2019 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 9 Møde og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-08-2018

   Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

  • Bilag