Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 19-06-2018

Referat

12.15-13.00 temadrøftelse om ny dagtilbudsreform. 14-15 fællesmøde med Fælles-MED Børn og Unge (dette møde holdes i Multisalen)

 • 1 Budget 2019 - 2022 - Børn & Unge
  • Resume

   På mødet behandles forslag til drifts- og anlægsbudget for 2019-22, som efterfølgende indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 20. august 2018. Budgetforslaget har været til høring i MED-udvalg, bestyrelser mv. i perioden 30. maj til 10. juni 2018. Der orienteres om høringssvarene til udvalgets samlede budgetforslag.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1.   at høringssvarene drøftes med henblik på eventuelle ændringer i høringsmaterialet og efterfølgende fremsendelse til Byrådets budgetkonference i august.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   1. De indkomne høringssvar tages til efterretning
   2. Budgetmaterialet fremsendes herefter med en række uddybende bemærkninger og præciseringer – via Økonomistaben – til Byrådets budgetkonference i august måned.
   3. Børne- og Ungdomsudvalget bemærker, at der er fokus på de budgetmæssige udfordringer på familieområdet, som vil blive analyseret nærmere i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2), skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede senest forslaget til drifts- og anlægsbudget på mødet den 29. maj 2018 (sag nr. 1)

    

   Inddragelse og høring

   Det tilrettede budgetbilag fra mødet den 29. maj 2018 har været i høring hos Bestyrelser og MED udvalg i Børn & Unge samt hos ungdomsrådet og handicaprådet i perioden fra den 29. mj 2018 til den 10. juni 2018. Høringssvarene i sin fulde længde samt resuméer kan findes i bilag 2.

    

   Beskrivelse

   Resumé af høringssvar

   I forhold til anlæg er der stor tilfredshed med de nye anlægsprojekter der er afsat midler til.  Dagtilbuddene Lupinmarken, Videbechs Minde, Bulderby, Tumlehøj og børnehuset i Ulbjerg stiller sig uforstående i forhold til den manglende prioritering.

    

   På skoleområdet er der tilfredshed med, at der afsat midler til skolerenovationer, men en revurdering af helhedsplanerne efterspørges, både i forhold til tidsplan og i forhold til, at der afsættes yderligere ressourcer til de planlagte byggerier jf. generel stigning i byggepriserne.

    

   I forhold til de udskudte byggerier på både skole- og dagtilbudsområdet vurderes det, at der kan blive behov for midler til renovering.

    

   I forhold til driftsbudgettet fremføres det på både skole og dagtilbudsområdet, at de generelle reduktioner og reduktioner på baggrund af faldet i børnetal betyder, at det bliver vanskeligt at gennemføre initiativerne under ” Udfordringer til alle og uddannelse for flere”. En generel rammereduktion vil udhule den yderligere tilførsel af midler fra budget 2018-21 og de igangsatte tiltag. Der opfordres ligeledes til at en eventuel reduktion i budgettet på baggrund af faldende børnetal, forventes fulgt op af en stigning i budgettet, når børnetallet stiger.

    

   Både på dagtilbud og skoler er der tilfredshed med, at der er afsat yderligere midler til kørselspuljen og at der derved bliver øget mulighed for at gøre brug af tilbuddene i KLC for alle dagtilbud og skoler uanset geografi. Ligeledes hilses de vedtagne projekter vedr. ”fra haver til maver” og ”læringslokomotivet” i overvejende grad velkommen, men finansieringen af dem anfægtes i nogen grad.

    

   I mange høringssvar bemærkes det, at en reduktion af flygtningemidlerne vil

   betyde en reduceret indsats, både i dagtilbud, skole og familieafdeling. Der er ifølge høringssvarene brug for ekstra ressourcer til integrationen af flygtningebørnene og forældresamarbejdet - også efter de første år i Danmark. En reduktion af midlerne til flygtninge vil betyde, at ressourcerne hentes på almenområdet.

    

   I forhold til en reduktion i basisbudgettet på Familieområdet udtrykkes der bekymring for et kommende overforbrug med henvisning til et øget antal anbringelser, særligt på

   spædbarnsområdet. Et stigende fødselstal de kommende år vil ifølge høringssvarene kunne betyde flere anbringelser og en stigning i antallet af indsatser i familier med behov for særlig støtte.

    

   Budgethæfte

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

    

   Forslag til driftsbudget

   Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer udvalgets forslag til, hvordan man kan finansiere eventuelle økonomiske udfordringer, som skal løses, og eventuelle nye driftsønsker. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.

   Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)

   2019

   2020

   2021

   2022

   Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)

   Udfordringer

   1.250

   1.250

   1.250

   1.250

   Afsnit 4.1

   Driftsønsker

   1.460

   1.460

   1.300

   1.300

   Afsnit 4.2

   Finansiering

   -2.710

   -2.710

   -2.550

   -2.550

   Afsnit 4.3

   I alt

   0

   0

   0

   0

   -

    

   Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer.

    

   Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet

   Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.

    

    

   Nye anlægsønsker

   Efter de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2), kan udvalgene foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår. Det betyder, at alle nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Alternativt kan eksisterende anlægsprojekter udskydes til 2023.

   Tabellen nedenfor viser udvalgets nye anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:

   Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag

   (i 1.000 kr., 2019 P/L)

   2019

   2020

   2021

   2022

   2023

   I alt

   Nye ønsker

    

    

    

    

    

    

   Ny børnehave i Ørum (forhøjelse af budget)

    

    

   4.000

    

    

   4.000

   Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals (forhøjelse af budget)

    

    

   10.000

    

    

   10.000

   Nyt børnehus i Arnbjerg (forhøjelse af budget)

    

    

   5.000

    

    

   5.000

   Finansiering

    

    

    

    

    

    

   Vestre Skole (Helhedsplan)

    

   -500

   -11.070

   -9.750

   21.320

   0

    

    

    

    

    

    

    

   I alt

   0

   -500

   7.930

   -9.750

   21.320

   19.000

    

   Set over hele budgetperioden overholder udvalget spillereglerne, dog er der i de enkelte år ikke overensstemmelse med spillereglerne. De enkelte anlægsønsker er yderligere beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 6.3).

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 20. august 2018. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2019-22. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i det materiale, som byrådet får til budgetseminaret den 23.-24. august 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 2 Medarbejderforslag Børn og Unge
  • Resume

   Det er politisk besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Dette med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange m.v. som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende. De indkomne medarbejderforslag drøftes med henblik på stillingtagen til, hvorvidt der findes anledning til at rejse en konkret sag til udvalgets behandling.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at orienteringen tages til efterretning

    

   2.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt det indkomne forslag giver anledning til efterfølgende rejsning af konkret sag i udvalget

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   1.    Det indkomne forslag giver ikke anledning til rejsning af konkret sag i udvalget. Dette begrundet i, at der for i gennemsnit at tilføre hvert børnehus (70 børn) en fuldtidspædagogstilling, vil dette medføre en forhøjelse i forældrebetalingen på 700,- kr. pr. måned. Det anførte er uden kommunal medfinansiering.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har ved alle udvalgets møder siden 30. august 2016 kontinuerligt fået forelagt de indkomne medarbejderforslag til stillingtagen

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange m.v. som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det politisk besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Alle medarbejdere har via denne postkasse mulighed for at fremkomme med forslag til hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.

    

   Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således det er muligt følge op og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.

    

   Den rent praktiske administration af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne (i dette tilfælde Børn og Unge) modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.

   De forslag, der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

   De forslag, der kræver politisk behandling, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget udvalget til beslutning på sædvanlig vis.

   Når forslaget er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.

    

   Sekretariatet har den 1. juni 2008 modtaget 1 medarbejderforslag, som vedlægges i bilag 1 til Børne- og Ungdomsudvalgets stillingtagen

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i dit møde den 18. januar 2016, at forsøgsordningen skulle fortætte i 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 3 Status på forberedende grunduddannelse (FGU) og kommunale ungeindsats (KUI) (orienteringssag)
  • Resume

   I sagen gives en status på etableringen af den kommunale ungeindsats (KUI) og etableringen af forberedende grunduddannelse (FGU).

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- & Ungdomsudvalget,

    

   1. at status på processen for etablering af den kommunale ungeindsats tages til efterretning

    

   2. at status på processen for etablering af den forberedende grunduddannelse (FGU) tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   1.    Status på processen for etablering af den kommunale ungeindsats blev taget til efterretning

   2.    Status på processen for etablering af den forberedende grunduddannelse (FGU) blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte d. 16. maj 2018 (sag nr. 1) en indstilling til Kommunernes Kontaktråd (KKR) om, at Silkeborg og Viborg Kommune indgår i dækningsområde samt indstillingen om institutions- og skolestruktur til forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Beskæftigelsesudvalget fik d. 23. januar 2018 (sag nr. 2) en orientering om status på reformen af de forberedende tilbud, herunder en status på processen med at etablere en kommunal ungeindsats som følge af reformen.

    

   Inddragelse og høring

   Forberedende grunduddannelse (FGU)

   I forbindelse med forberedende grunduddannelse har ungdomsuddannelser og institutionerne på det forberedende område været inddraget.

    

   Indstillingen til KKR er udarbejdet i tæt dialog med de berørte institutioner på det forberedende område.

    

   Kommunale ungeindsats (KUI)

   I forbindelse med den kommunale ungeindsats er der nedsat en styregruppe med deltagelse af direktørerne for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, Børn & Unge samt chefer fra de relevante fagområder.

    

   Derudover er nedsat en arbejdsgruppe. Her deltager ledere og ved behov medarbejdere på tværs af relevante forvaltninger og fagområder.

    

   Beskrivelse

   Forberedende grunduddannelse (FGU)

   D. 16. maj 2018 godkendte byrådet indstillingen til KKR om, at Viborg og Silkeborg Kommune danner et dækningsområde for forberedende grunduddannelse. Samtidigt er det indstillet, at institutionen får adresse i Viborg samt at der placeres en skole i henholdsvis Viborg by og Silkeborg by.

    

   Indstillingen er foreløbigt godkendt i KKR. Forventningen er, at Undervisningsministeren godkender dækningsområder ultimo juni 2018.

    

   Der er udarbejdet en politisk skitse til aftale om FGU. Aftalen indeholder oplæg til institutions- og skolestruktur, bestyrelsessammensætning og overordnede politiske fokuspunkter.

    

   Viborg og Silkeborg Kommuner afholder løbende en række møder med ledelsen for de institutioner, der skal overgå til den forberedende grunduddannelse.

    

   Her drøftes værdier og principper for den forberedende grunduddannelse samt processen frem til den første bestyrelse tiltræder. 

    

   Kommunale ungeindsats (KUI)

   Med reformen får kommunerne fremover et entydigt ansvar for at:

   • gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse,
   • koordinere den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

    

   Det er kommunerne, der afgør organiseringen af den kommunale ungeindsats.

    

   Styregruppen og arbejdsgruppen er aktuelt i gang med det forberedende arbejde.

    

   Foreløbigt har der været fokus på at afdække målgruppen, fælles definitioner af opgaven med den kommunale ungeindsats og nuværende praksis samt at indhente inspiration og viden fra andre kommuners organisering af den kommunale ungeindsats. Efterfølgende vil der blive arbejdet med organiseringsmodeller.

    

   Målet er, at der i efteråret 2018 foreligger et oplæg fra styregruppen til organisering af den kommunale ungeindsats, som senest ved udgangen af 2018 er politisk behandlet i Byrådet.  

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Den overordnede tidsplan for forberedende grunduddannelse:

   • Juni 2018: Forventet vedtagelse af lov
   • Juni 2018: Forventet afgørelse om dækningsområde
   • Sept. 2018: Den første bestyrelse tiltræder
   • Okt. 2018: FGU-institutioner oprettes
   • Marts 2019: Ordinær bestyrelse tiltræder
   • Aug. 2019: Elevstart FGU

    

   Den overordnede tidsplan for den kommunale ungeindsats:

   • Juni 2018: Forventet vedtagelse af lov
   • Dec. 2018: Model for organisering af kommunal ungeindsats i Viborg Kommune foreligger
   • Jan. 2019: Lovens paragraffer om målgruppevurdering til FGU træder i kraft
   • Aug. 2019: Lov om kommunal ungeindsats træder i kraft

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Regeringen og KL forhandler aktuelt om finansieringen i forbindelse med reformen. Undervisningsministeriet forventer, at disse forhandlinger bliver afsluttede i juni 2018.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 4 Overlund rykker sammen - status på inspirations- og inddragelsesproces (orienteringssag)
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om aktuel status på projektet vedrørende etablering af ny en skole og renovering af hallen i Overlund. Projektet er netop startet under overskriften ”Overlund rykker sammen”.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   1.   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet bevilligede på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 5) 1 mio. kr. til rådgivning vedrørende opstart at projektet med opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På baggrund af tilbud, som fire rådgiverfirmaer havde udarbejdet vedrørende rådgivning på den indledende inspirations- og inddragelsesproces, besluttede projektets styregruppe på et møde den 11. april 2018 at indgå aftale med ERIK arkitekter. Forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med rådgiveren for at få rammesat opgaven nærmere. Rådgiverens forslag til en overordnet procesplan fremgår af bilag nr. 1.

    

   Rådgiveren har allerede lavet en række systematiske observationer i området, ligesom der er afholdt opstartsworkshop den 11. juni 2018. Godt 70 repræsentanter fra skole, hal, foreninger, lokalområdet og forvaltningen var mødt frem til workshoppen, hvor der blev orienteret om projektet, og hvor deltagerne blev bedt om hver for sig og sammen at få og kvalificere ideer til, hvad det nye samlingssted i Overlund bør indeholde og rumme.

    

   Før sommerferien afvikles endvidere to studieture den 14. og 20. juni 2018 for Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Overlund Skole, Overlund Hallen og forvaltningen. På studieturene besøges nyere skole-, hal- og fritidsbyggerier, der kan bruges som inspiration.

    

   Efter sommerferien vil rådgiveren iværksætte en mere målrettet inddragelse af skole, hal og lokalsamfund i form af bl.a. workshops og en emneuge på skolen.

    

   Der er i projektet opmærksomhed på at inddrage lokalsamfundet i udviklingen af gode løsninger. F.eks. havde rådgiveren opstillet en stand til Overlund Byfest den 9. juni 2018. Andre lignende aktiviteter rettet mod lokalsamfundet vil blive gennemført frem mod efterårsferien.

    

   Der er til projektet oprettet en hjemmeside og en gruppe på Facebook, som vil blive benyttet til dialog med borgerne om projektet. Hertil vil rådgiveren indhente inspiration via Instagram under #overlundrykker.

    

   På et administrativt styregruppemøde er det besluttet, at projektet indtil videre lanceres under overskriften ”Overlund rykker sammen – skole og hal rykker sammen”. Undervejs i inddragelsesprocessen, f.eks. i forbindelse med den planlagte visionsworkshop i september 2018, vil en ny betegnelse for den nye skole og samlingssted, der etableres, kunne komme på tale.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Inspirations- og inddragelsesprocessen udmøntes i et byggeprogram, der forventes godkendt i styregruppen den 21. november 2018. På baggrund heraf afvikles en arkitektkonkurrence, der forventes afgjort i uge 15, 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Arbejdet med at kortlægge den nuværende færdsel i området og planlægge hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra den ny skole er påbegyndt, så det kan indgå i byggeprogrammet.

    

   Der kræves ny lokalplan samt udarbejdelse af kommuneplantillæg til projektets gennemførelse. Arbejdet hermed vil blive opstartet primo 2019 og tilpasses det vindende projekt i arkitektkonkurrencen.

  • Bilag

 • 5 Mulig justering af skoledistrikterne i Viborg syd- og østby
  • Resume

   Som opfølgning på budgetforliget for 2018-2021 har forvaltningen udarbejdet fire scenarier for skoledistriktsafgrænsning i Viborg syd- og østby, der forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til drøftelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at de fire scenarier for skoledistriktsafgrænsning i Viborg syd- og østby drøftes, og

    

   2. at der peges på et scenarie, hvorudfra forvaltningen udarbejder et beslutningsoplæg til udvalgsmødet den 14. august 2018 med henblik på efterfølgende høring.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   1.    Børne- og Ungdomsudvalget peger på det i sagsfremstillingen beskrevne scenarie 3 med følgende tilføjelse:

   • at delingen at Arnbjerg mellem Søndre, Møllehøj og Overlund analyseres nærmere
   • at delingen af Taphede mellem Houlkær og Overlund analyseres nærmere

   2.    Med udgangspunkt i den i punkt 1 trufne beslutning, anmodes forvaltningen om at udarbejde et beslutningsoplæg til udvalgsmødet den 14. august 2018 med henblik på efterfølgende høring.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2016 (sag nr. 8), at Arnbjerg fortsat skal høre til Møllehøjskolens distrikt for så vidt angår elever i 0.-6. klasse.

    

   Inddragelse og høring

   Såfremt udvalget beslutter at foreslå nye skoledistriktsgrænser, skal forslaget i høring i de relevante skolebestyrelser, forinden byrådet træffer afgørelse.

    

   Beskrivelse

   Byrådet besluttede i forbindelse med i budgetforliget for 2018-2021 at opføre en ny skole i Overlund. I forbindelse hermed besluttede byrådet endvidere:

    

   ”Som en del af den fremtidige planlægning af den ny skole indgår afklaringen af skoleudbygninger/skoledistrikter på skolerne øst for søerne i forbindelse med boligområderne i Arnbjerg og Taphede.

    

   Derfor bygges den nye skole, så der på et senere tidspunkt vil være mulighed for eventuel udbygning i takt med udbygningen af boligområderne. Det forventes, at den nye skole kan stå klar i 2022.”

    

   Forvaltningen har lavet et notat med fire scenarier for håndtering af boligområderne Arnbjerg og Taphede i relation til skoledistriktsafgrænsning. Notatet kan ses i bilag nr. 1.

    

   I scenarie 1 bevares de nuværende skoledistrikter, hvilket betyder ledig kapacitet på Søndre Skole (forholdsvis små klasser), manglende kapacitet på Møllehøjskolen samt en Overlund Skole, der fra 2027 overskrider den planlagte kapacitet på 800 elever, voksende mod ca. 1.450 elever i 2040. En udbygning af Møllehøjskolen til et ekstra spor pr. klassetrin vurderes at ville koste 15-20 mio. kr.

    

   I scenarie 2 deles Arnbjerg, så halvdelen af eleverne går på Søndre Skole, hvor klasserne fyldes op, og kapaciteten udnyttes, og halvdelen på Møllehøjskolen, der forventes at kunne rumme disse elever inden for den eksisterende kapacitet. Fra 2028 vil Overlund Skole overstige de 800 elever og ramme et elevtal på 1.400 i 2040.

    

   I scenarie 3 deles fortsat Arnbjerg, mens også Taphede deles mellem skolerne i Overlund (75%) og Houlkær (25%). Herved vil Overlund først i 2030 overstige et elevtal på 800 og vokse til godt 1.200 elever i 2040. Houlkærskolen vil kunne optage 25% af skolebørnene fra Taphede indenfor eksisterende kapacitet.

    

   I scenarie 4 henføres hele Arnbjerg til Overlund Skole, mens Taphede fortsat deles som i scenarie 3. Dette betyder tilstrækkelig eller ledig kapacitet på Møllehøjskolen, Søndre Skole og Houlkærskolen. Overlund Skole vil allerede i 2020 overskride de 800 elever, støt voksende mod 1.500 i 2040. Scenariet betyder, at den ny Overlund Skole vil skulle disponeres til flere end de planlagte 800 elever.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Evt. beslutning om nye skoledistrikter bør senest træffes på byrådsmødet den 21. november 2018 af hensyn til indskrivningen til skoleåret 2019/2020, som påbegyndes medio december 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Skolechef Claus Drachmann deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.   

  • Bilag

 • 6 Justering af samlet beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb mod børn
  • Resume

   På baggrund af en drøftelse mellem Viborg Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi om det fremtidige samarbejde, indstilles der til en række ændringer i det samlede beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb mod børn.

    

   Ændringerne skal sikre et fortsat godt og koordineret samarbejde mellem Familieafdelingen og Politiet i forhold til sager om overgreb mod børn og skal understøtte den politimæssige efterforskning og mulighed for efterfølgende domsfældelse af forældre/stedforældre, der begår vold eller seksuelle overgreb mod deres børn.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender det justerede samlede beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb mod børn jf. bilag 1, herunder de i sagen beskrevne ændringer.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   1.   Det justerede samlede beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb mod børn jf. sagens bilag 1, samt de i sagen i øvrigt beskrevne ændringer godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den sidste udgave af det samlede kommunale beredskab i forhold til håndtering af vold og seksuelle overgreb i Børn & Unge, Viborg Kommune, blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017 (sag 12).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi har drøftet den gældende procedure om afholdelse af samtale med forældre umiddelbart efter en børnesamtale, i sager vedr. mistanke om overgreb begået af forældre/stedforældre.

    

   For at understøtte den politimæssige efterforskning og mulighed for efterfølgende domsfældelse af forældre/stedforældre, der begår vold eller seksuelle overgreb mod deres børn, foreslås det derfor, at ændre den gældende procedure således, at man fremadrettet afventer politiets samtale med børn og forældre, inden forældrene/stedforældrene involveres i den mistanke, der er rettet i mod dem. Der afholdes dog stadig børnesamtale med mindre særlige forhold taler imod.

    

   Midt- og Vestjyllands Politi har desuden gennemført en ændring af deres procedurer, der betyder, at de ikke længere har mulighed for at deltage i beredskabsmøderne i Familieafdelingen. Til gengæld vil Familieafdelingen fremadrettet have mulighed for at søge råd og vejledning hos politiet pr. telefon.

    

   På baggrund af ovenstående indstilles der til, at justere det samlede beredskab for vold og seksuelle overgreb mod børn som følger:

   • De to ugentlige beredskabsmøder nedlægges.
   • Det daglige beredskab i Familieafdelingen kontakter i stedet i alle sager, der omhandler forældre eller stedforældre, Midt- og Vestjyllands centrale beredskab med henblik på en individuel vurdering af om Politiet vil følge et efterforskningsmæssigt spor, inden der afholdes forældresamtale.
   • Hvis Politiet vil følge et efterforskningsmæssigt spor, vil Familieafdelingen først informere forældrene/stedforældrene om mistanken, efter politiet har talt med barnet og forældrene. Politiet har meldt ud, at der kan gå op til en uge, før de indleder deres efterforskning. Børnesamtalen vil stadig finde sted i umiddelbar forlængelse af, at frontteamet har modtaget underretningen og underretter kan blive bedt om at deltage i samtalen, som barnets tryghedsperson.
   • I forbindelse med den nye procedure, hvor forældrene ikke kontaktes umiddelbart efter en børnesamtale, vil underretter (dagtilbud, skole etc.) få en særlig rolle i perioden op til, at forældrene inddrages. Det pædagogiske personale og ledelsen vil i den forbindelse skulle sikre, at hverdagen er så tryg, forudsigelig og genkendelig som muligt for barnet, midt i den vanskelige situation og at der er tryghedspersoner omkring barnet i hverdagen, der kan rumme, at lytte til det barnet har at fortælle og samtidig bevare roen uden at inddrage forældrene.
   • I øvrige sager søger det daglige beredskab i Familieafdelingen telefonisk sparring hos Midt- og Vestjyllands Politi efter behov.
   • Der afholdes stadig udvidet beredskabsmøde i sager, hvor mistanken er rettet mod en ansat i Viborg Kommune samt i sager med flere episoder, hvor børn begår overgreb mod andre børn. I andre sager, hvor deltagerkredsen vurderes relevant afventer det udvidede beredskabsmøde politiets eventuelt indledende samtale med barn og forældre.

    

   Ændringerne er skrevet ind i det samlede beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb mod børn, som findes i bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Den nye procedure forventes at træde i kraft pr. 1. august 2018.

    

   I den forbindelse vil den eksisterende handlevejledning til medarbejder og ledere i Børn & Unge blive revideret og udleveret som folder til alle skoler, dagtilbud og afdelinger i Familie & Rådgivning (bilag 2).

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Orientering om ny dagtilbudslov
  • Resume

   Dagtilbudsreformen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" blev endeligt vedtaget af Folketinget den 24. maj 2018 og træder i kraft den 1. juli 2018. Enkelte bestemmelser træder først i kraft den 1. januar 2019.

   Reformen medfører en lang række ændringer og nye bestemmelser på dagtilbudsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Med udgangspunkt i dagtilbudsreformen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet", ønsker forvaltningen med det vedhæftede bilag 1 ’Præsentation af dagtilbudsreformen’ at give Børne- og Ungdomsudvalget et overblik over den nye lovgivning og de enkelte bestemmelser.

   Børne- og Ungdomsudvalget vil i den kommende periode blive præsenteret for flere sager vedr. dagtilbudsreformen, som enten kræver politisk beslutning eller blot er til orientering.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018.

   Hovedparten af lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2018. Følgende bestemmelser træder først i kraft den 1. januar 2019:

   • Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov
   • Ret til at stå på venteliste mv. til en plads i dagtilbud

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Flere af de nye tiltag vil medføre ekstra udgifter for Viborg Kommune. De ekstra udgifter kan i mindre omfang dækkes af det udvidede totalbalanceprincip (DUT), hvor kommunerne fx bliver kompenseret for udgiftsændringer som følge af ny lovgivning.

   Det fremgår af det fremlagte lovforslag, at ministeriet har afsat 580 mio. kr. fra 2017-2020 til at udvikle de danske dagtilbud. Fra 2021 er der varigt afsat 120 mio. kr. ekstra årligt.

   De 580. mio. kr. er fordelt således:

   • Omkring 60 mio. kr. til øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
   • Omkring 310 mio. kr. til bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
   • Omkring 210 mio. kr. til høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

   Viborg Kommune har ansøgt puljerne ’Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne’ (sag 7 fra BU 22-03-2018) samt ’Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner’ (sag 8 fra BU 22-03-2018).

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 8 Evaluering af Børne- og Ungdomsudvalgets studietur til Sønderjylland 22-24. maj
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget afviklede i perioden 22-24 maj 2018 studietur til henholdsvis Sønderborg, Esbjerg og Haderslev Kommuner.

   Der ønskes med sagen en evaluering af turen samt ikke mindst inspiration og perspektivering i forhold til eventuelt kommende initiativer.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer studieturen

   2.   at Børne- og Ungdomsudvalget eventuelt udvælger et eller flere tiltag, der skal arbejdes videre med

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   1.    Der arbejdes videre med:

   • Hånd om familien – med inspiration fra Esbjerg Kommune
   • Chromebook som IT-redskab – med inspiration fra Haderslev Kommune
   • Partnerskab mellem Musikskolen og folkeskolen – med inspiration fra Haderslev Kommune

   2.    Der forelægges sagsoplæg for Børne- og Ungdomsudvalget i løbet af efteråret 2018

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget afviklede studietur til de tre sønderjyske kommuner, Sønderborg, Esbjerg og Haderslev i dagene 22-24. maj 2018

    

   Inddragelse og høring

   Ingen

    

   Beskrivelse

   Studieturen havde til formål at indhente viden og inspiration fra sammenlignelig danske kommuner i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområder. Hensigten var således via oplæg og besøg at indhente viden om og inspiration til eventuelle nye tiltag og initiativer indenfor skole- og dagtilbudsområdet samt indenfor Familie- og Rådgivning.

   Programmet for turen vedlægges som bilag 1.

    

   Umiddelbart efter studieturen er der fra deltagerkredsen indhentet nogle umiddelbare reaktioner, med angivelse af hvilke tre indslag vi kunne være mere nysgerrige på

    

   Indslag som vi kunne være nysgerrige på:

   • Hånd om familien – fra Esbjerg Kommune (4 tilkendegivelser)
   • Chromebook som IT-redskab – Haderslev Kommune (3 tilkendegivelser)
   • De 17 verdensmål og Learning City – Sønderborg Kommune (2 tilkendegivelse)
   • Ledelsesstrukturen på skoleområdet – Esbjerg Kommune (2 tilkendegivelser)
   • “Guitar-klasserne” og samarbejdet med musikskolerne – Haderslev Kommune (1 tilkendegivelse)

    

   Børne- og Ungdomsudvalgets anmodes om at evaluere studieturen og eventuelt tilkendegive emner eller tiltag – inspireret at studieturen – der skal arbejdes videre med.

    

   Alternativer

   Ingen

    

   Tidsperspektiv

   Ingen

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ingen

  • Bilag

 • 9 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   1.   De givne meddelelser og den givne orientering blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    • Sekretariatschefen orienterer

                                            i.    om SSPs sommerindsats

                                           ii.    om opsøgende medarbejder

                                          iii.    om den kommende og igangværende analyse af trafikfarlige veje i hele kommunen

    

   3.    Diverse møder og arrangementer

    

   4.    Beskæftigelsesudvalget blev d. 24. april 2018 sag nr. 7 orienteret om Viborg kommunes ansøgning om midler til ansættelse af en beskæftigelses- og integrationsambassadør gennem puljen under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Viborg Kommune har 1. juni 2018 modtaget nyheden om, at ansøgningen er imødekommet. Indsatsen skal styre kommunens indsats med at skaffe ordinære jobs til flygtninge – herunder fritidsjobs til unge samt øge kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet sættes i gang pr. 1. august 2018 og løber frem til 31. december 2021.
   Der nedsættes en styregruppe bestående af beskæftigelses- og integrationsambassadøren, lederrepræsentanter fra Jobcentret, sprogcentret, UU, den kommende nye ”Kommunale Ungeenhed” samt fra Børn & Unge forvaltningen herunder familieområdet.

    

   5.    Henvendelse fra lokalområdet i Bruunshåb

   Der er modtaget henvendelse fra lokalområdet i Bruunshåb med ønsket om en udvidelse af Møllehøjskolen. (Henvendelsen er vedlagt som bilag)

    

   6.    Kend dit land

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på møde den 22. marts 2018 orienteret om, at Viborg Kommune havde ansøgt puljen til ”Kend dit land!”.

   Der er nu modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til pilot- og udviklingsprojektet ”Kend dit land!” (Tilsagn er vedlagt som bilag).

   Formålet med ordningen er at sende folkeskolens 4. klasser ud på en dannelsesrejse i miniformat, hvor de oplever nye sider af Danmark, og som giver grundlag for en samhørighedsfølelse, et fællesskab, giver identitet og bidrager til demokratiet. Projektet gennemføres i perioden august til oktober måned 2018.

  • Bilag

 • 10 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19-06-2018

   Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

  • Bilag