Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 22-03-2018

Referat

11.30-12.00 fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

 • 1 Kommissorium for analyse af udviklingen på autismeområdet. Til drøftelse på fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
  • Resume

   Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at Byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus. Analysen, som igangsættes med dette kommissorium, er første konkrete udmøntning af konstitueringsaftalens særlige fokus på autismeområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. At kommissorium for analyse af udviklingen på autismeområdet godkendes.

    

   2. At kommissorium for analyse af udviklingen på autismeområdet sendes til orientering i Handicaprådet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Fraværende: Claus Clausen

   Kommissorium for analyse af udviklingen på autismeområdet blev godkendt med tilføjelse om, at målet for indsatserne skal være så tæt på almenområdet som muligt

    

   Kommissorium for analyse af udviklingen på autismeområdet sendes til orientering i Handicaprådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Fælles-MED Børn og Unge samt FagMED Social har haft mulighed for at kommentere og kvalificere kommissoriet. Bemærkninger fra de to MED-udvalg ses i bilag 1.

    

   Beskrivelse

   Det fremgår af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at Byrådet ønsker at give autismeområdet et særligt fokus.

    

   Som første konkrete udmøntning heraf igangsættes en tværgående analyse af autismeområdet. Analysen har til formål at belyse udviklingstendenser og perspektiver for autismeområdet frem over, inden for både Børn & Unge og Socialområdet.

    

   På baggrund af analysen udarbejdes et katalog, som 1) opsummerer analysens resultater ift. de væsentligste udfordringer på autismeområdet, 2) samler relevant eksisterende viden om virksomme metoder og 3) fremsætter anbefalinger til nye tiltag og indsatser.

    

   Kommissorium for analysen fremgår af bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   De to forvaltninger forventer følgende tidsplan for processen:

   • Analyse præsenteres for de to fagudvalg medio august 2018
   • Katalog præsenteres for de to fagudvalg i foråret 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Status på gratis psykologihjælp til 15-25-årige (orienteringssag). Til drøftelse på fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
  • Resume

   I forbindelse med indgåelsen af konstitueringsaftalen for Viborg Kommunes byråd i perioden 2018-2021 blev partierne enige om ”gradvist at indføre gratis (lægehenvist) psykologihjælp for 15-25-årige”. En tværgående arbejdsgruppe er derfor nedsat med henblik på at udvikle et sådant tilbud. En række relaterede forhold bør dog afklares, inden arbejdet kan fortsætte.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. At status på gratis psykologihjælp for 15-25-årige tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Fraværende: Claus Clausen

   Status på gratis psykologihjælp for 15-25-årige blev taget til efterretning.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget er opmærksom på at Region Midtjylland arbejder med samme problemstilling

    

   Sagen genoptages på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget i august.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med indgåelsen af konstitueringsaftalen for Viborg Kommunes byråd i perioden 2018-2021 blev partierne enige om ”gradvist at indføre gratis (lægehenvist) psykologihjælp for 15-25-årige”. 

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et forslag til, hvordan der kan etableres ”gratis (lægehenvist) psykologihjælp for 15-25-årige i Viborg Kommune”.

    

   Arbejdsgruppen har holdt indledende møder. Her er det blevet klart, at nedenstående tre punkter bør afklares, inden der arbejdes videre med udviklingen af et tilbud om gratis psykologihjælp:

    

   • Der er varslet en satspulje, hvor der skal gøres forsøg med gratis psykologhjælp til unge. Arbejdsgruppen er enige om at afvente det endelige puljeopslag med henblik på at undersøge, om det er interessant at søge puljen.  
   • Forvaltningen er pt. i gang med at undersøge, om det kan være interessant at samarbejde med Headspace, der er et rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Tilbuddet lægger sig tæt op af gratis psykologihjælp til unge, hvorfor arbejdsgruppen ønsker at afvente mulighederne for et eventuelt samarbejde.
   • Forvaltningen har drøftet samarbejde med en privat virksomhed, der i samarbejde med Aalborg Universitet er i gang med at udvikle en platform for webbaseret selvhjælpsterapi til unge med depression og angst. Det er besluttet, at denne webbaserede platform skal afprøves i regi af arbejdsmarkedsområdet (Jobigen) i en periode. Herefter evalueres med henblik på at undersøge, om det skal implementeres i Viborg Kommune.

    

   På baggrund af ovenstående punkter har arbejdsgruppen besluttet, at ovenstående tre forhold først bør afklares og undersøges, inden det vil være hensigtsmæssigt at begynde at planlægge en indsats svarende til teksten i konstitueringsaftalen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Arbejdsgruppen følger løbende ovennævnte afklaringspunkter, hvorfor arbejdet med udviklingen af en indsats om psykologihjælp til 15-25-årige genoptages derefter.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Orientering om årsregnskab 2017
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   På mødet den 11. april 2018 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 18. april 2018. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2018), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. april 2018 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. At regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning

   2. At Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018 til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt at der overføres 5,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug fra 2017 til 2019.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Regnskabsresultatet for 2017 blev taget til efterretning.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018 til Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt at der overføres 5,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug fra 2017 til 2019.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og overførselsudgifter.

   Politikområde

   (Mio. kr.)

   Oprindeligt

   Budget 2017

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

   1.604,1

   1.636,1

   1.605,2

   -30,8

   Skoler og klubber

   911,4

   923,7

   907,1

   -16,6

   Dagtilbud

   393,9

   403,9

   402,5

   -1,4

   Ungdomsskoler

   15,2

   15,6

   15,3

   -0,3

   Tandplejen

   31,0

   34,5

   33,3

   -1,2

   Familieområdet

   252,5

   258,4

   247,1

   -11,3

    

    

    

    

    

   Overførselsudgifter

    

    

    

    

   Overførselsområdet

   12,4

   11,4

   11,2

   -0,2

   Skoler og klubber: Opr. budget er reduceret med 5 mio. kr., der er overført til PPL

   Dagtilbud: Opr. budget er reduceret med 21 mio. kr., der er overført til PPL

   Familieområdet: Opr. budget er forhøjet med 26 mio. kr. vedr. PPL.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.

    

   Herudover skal nævnes, at der i Familieområdets oprindelige budget 2017 indgår overførsel på 5,0 mio. kr. fra regnskab 2015, hvilket vil sige at det samlede regnskab stort set svarer til det oprindelige budget.

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018/2019 på driften

    

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2017 til 2018/2019:

    

   Politikområde

   (mio. kr.)

   Afvigelse i regnskab 2017

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Skoler og klubber

   -16,6

   -18,3

    

   1,7

    

   Dagtilbud

   -1,4

   -4,1

    

   2,7

    

   Ungdomsskoler

   -0,3

   -0,3

    

    

    

   Tandplejen

   -1,2

   -1,2

    

    

    

   Familieområdet

   -11,3

   -5,4

    

   -6,0

    

   I alt

   -30,8

   -29,2

    

   -1,6

    

    

   Af de samlede overførsler centralt og decentralt foreslås følgende overført til 2019:

    

   5,3 mio. kr., Skoler og klubber

   0,2 mio. kr., Dagtilbud

    

   Specifikation af decentrale overførsler fremgår af bilag 2.

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

   (mio. kr.)

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Skattefinansierede anlæg

   77,9

   52,2

   -25,7

              

   Mindreforbruget skyldes dels forskydninger mellem årene og dels tilbageholdte regninger hvor rådgivere endnu ikke har godkendt arbejdet.

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2017 til 2018/2019

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2017 til 2018/2019:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2017

   Overføres til 2018

   Overføres til 2019

   Overføres ikke

   Skattefinansierede anlæg

   -25,7

   -25,6

   0,0

   -0,1

    

   De væsentligste beløb til overførsel er,

    

   (Mio. kr.)

    

   -2,2

   Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)

   -2,6

   Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)

   -6,2

   Pulje skoler, helhedsplaner (Søndre Skole)

   -2,8

   Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane

   -2,3

   Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals

    

   Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 3.

    

   Regnskabsbemærkninger

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2017. Som en del af årsregnskabet for 2017 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2017 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2017.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 4 Procesplan for budget 2019-2022 i Børn og Unge
  • Resume

   Udvalget orienteres om at Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen d. 14. marts 2018, ligesom udvalget også præsenteres for en overordnet procesplan for Budget 2019-2022 for Børn & Unge.          

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender procesplanen for udarbejdelsen af Budget 2019-2022.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Procesplanen for udarbejdelsen af Budget 2019-2022 godkendt for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget med bemærkning om, at mødet den 5.april aflyses, jf. sag 13 på dagsordenen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget afholdt seminar med indledende drøftelser af budgetlægningsprocessen for Budget 2019-2022 d. 19.-20. februar.

   Efterfølgende traf Økonomi- og Erhvervsudvalget endelig beslutning om processen for Budget 2019-2022 på deres møde d. 14. marts 2018 (sag 2).

    

   Inddragelse og høring

   Interessenter på dagtilbud-, skole- og familieområdet inviteres til dialogmøde om Budget 2019-2022 på Ungdomsskolen d. 5. april 2018.

   Budgetforslaget sendes i høring i MED-udvalg, bestyrelser mv. d. 30. maj - 10. juni 2018.

    

   Beskrivelse

   Budgetlægningsprocessen

   Den 14. marts 2018 traf Økonomi- og Erhvervsudvalget endelig beslutning om processen for Budget 2019-2022. På den baggrund præsenteres en procesplan for budgetlægningsprocessen for Børn & Unge. Grundet den korte tid mellem mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og mødet i Børne- og Ungdomsudvalget, beskrives procesplan kun overordnet, og vil blive præciseret yderligere på mødet med henblik på godkendelse.

    

   Dato

   Beskrivelse

   19.-20. februar

   Økonomi- og Erhvervsudvalget afholdt seminar med indledende drøftelser af budgetlægningsprocessen for Budget 2019-2022

   14. marts 2018

   Økonomi- og Erhvervsudvalget planlægger budgetlægningsprocessen:

   • Økonomisk politik
   • Spilleregler for drift og anlæg i budgetlægningen
   • Politisk procesplan
   • Principper for fastsættelse af budgetrammer

   20. marts 2018

   BUU præsenteres for og godkender overordnet procesplan for budgetlægningsprocessen for Budget 2019-2022

   5. april 2018

   Der inviteres til dialogmøde om Budget 2019-2022 for dagtilbud-, skole- og familieområdet.

    

   Rammerne:

   Dato: 5. april

   Tid: kl. 17.00-20.00

   Sted: Ungdomsskolen

    

   Workshoppen er for formænd og næstformænd i bestyrelser og MED udvalg på Børn & Ungeområdet. Repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget deltager ligeledes på mødet.

   24. april 2018

   BUU præsenteres for oplæg til nye anlægsønsker, og det prioriteres, hvilke anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i form af idéoplæg til budgetforhandlingerne inden for de vedtagne spilleregler for anlæg

   29. maj 2018

   BUU præsenteres for forslag til Budget 2019-2022

   30. maj – 10. juni

   Høring i MED-udvalg, bestyrelser mv.

    

   Budgethæftet: De økonomiske rammer og det tilrettede anlægsbudget

   Af bilaget fremgår budgethæftet. Budgethæftet anvendes i budgetlægningen på tværs af alle udvalg, med det formål, at give et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag.

   Derfor er det på nuværende tidspunkt i processen kun følgende sider i budgethæftet, der er relevante:

   -      De økonomiske rammer for budgetforslaget (side 6)

   -      Det vedtagne anlægsbudget (side 15-16)

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 5 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    At orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Den givne orientering og de givne meddelelser blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

   • Indvielse i GAME Streetmekka

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe:

   • Claus Drachmann er ansat som ny skolechef med tiltrædelse 1. maj 2018

    

   3.    Diverse møder og arrangementer

    

   4.    "Kend dit land!" - tilskud til bustur på tværs af landet til 4. klasses elever

   I pilot- og udviklingsprojektet ”Kend dit land!” giver Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet samt Børne- og Socialministeriet alle kommuner mulighed for at søge om, at blive blandt de fem kommuner, der i efteråret 2018 får tilskud til at sende deres 4. klasses elever på bustur på tværs af landet. Formålet med ordningen er at sende folkeskolens 4. klasser ud på en dannelsesrejse i miniformat, hvor de oplever nye sider af Danmark, og som giver grundlag for en samhørighedsfølelse, et fællesskab, giver identitet og bidrager til demokratiet. Viborg Kommune planlægger at ansøge puljen.

   Se evt. mere på https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/kend-dit-land-danmarks-boern-skal-med-bus-se-kultur-natur-og-historie/

    

   5.    Dialogmøde Familie og Rådgivning

    

   Der er planlagt dialogmøde for Familie og Rådgivning den 29. maj 2018.

    

   Følgende punkter indgår i dagsordenen til dette møde

   ·        Familiepleje

   ·        Sagsbehandlingstider + frister og serviceniveau herfor (omkostninger)

   ·        Orientering om procedure for overgrebssager

    

    

   6.    Dialogmøde den 5. april 2018

    

   Det planlagte dialogmøde den 5. april 2018 vedr. budget 2019-22 og ”Lys i øjnene” foreslås aflyst.

   Dette dels begrundet i, at den budgetlægningsproces som Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 14. marts 2018 ikke for nuværende ligger op til relevant dialog med interessenterne – det vil være mere relevant på et senere tidspunkt i processen. Dels fordi Byrådet p.t. arbejder med principper for en ny styringsmodel, hvorfor processen med udarbejdelse af en ny version af ”Lys i øjnene” (Viborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik) er stillet i bero.

    

   Stillingtagen til forslaget træffes under sag 13 i dagsordenen – ”Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget”

 • 6 Digitale strukturværktøjer til Børn og Unge
  • Resume

   Børn og Unge ønsker at afsøge potentialet i de digitale strukturværktøjer MobilizeMe og PlaNet, der er målrettet mennesker med kognitive funktionsforstyrrelser.

   Tesen er at et strukturværktøj vil skabe overblik og derved give overskud til de ting, som betyder noget for brugeren. Det optimerer forudsætningerne for, at brugeren kan være nærværende i aktiviteter og derigennem udvikle sig

    

   Afprøvningen ønskes gennemført via en medfinansieringsmodel, hvor institutionerne og forvaltningen i samarbejde løfter økonomien omkring MobilizeMe og PlaNet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    At forlaget godkendes og finansieringen sker via 0,35% puljen

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Forslaget godkendt og finansieres via 0,35% puljen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen blev behandlet på chefgruppemødet i Børn og Unge den 1. marts

    

   Inddragelse og høring

   Børn og Unge har været dialog med flere institutioner i forvaltningen, som kender til MobilizeMe og PlaNet-løsningerne.   

    

   Beskrivelse

   MobilizeMe og PlaNet er digitale strukturværktøjer, der er målrettet mennesker med kognitive funktionsforstyrrelser som f.eks. Autisme, ADHD, senhjerneskade, socialt udfordret, har psykiske lidelser eller lider af demens.

    

   Potentielt kunne MobilizeMe og PlaNet også tænktes ind som et værktøj, der kunne bruges i forbindelse med inklusionsindsatsen på almenområdet.

    

   I strukturløsningerne kan personale eller forældre sammen med børnene oprette individuelle dagsprogrammer med de fastlagte aktiviteter. Det enkelte programpunkt rummer et billede, et starttidspunkt og et tidsinterval, hvor aktiviteten foregår. Der er også mulighed for at beskrive aktiviteten yderligere, hvis borger og personale finder det hensigtsmæssigt. Når en aktivitet er tastet ind, finder den ind i en kronologisk fremstilling af de øvrige aktiviteter, der er planlagt.

    

   Antallet af potentielle kernebrugere i Børn og Unge vurderes til at være +100 personer årligt, samt netværkene omkring kernebrugerne.

    

   Alternativer

   Der findes alternative strukturløsninger på markedet, som benyttes i andre forvaltninger.

    

   MemoAssist bliver benyttet i Job og Velfærd, Handicap. Denne er fravalgt, da den kun bliver understøttet af iOs (Apples platform/styresystem). I Job og Velfærd benytter man også ’Mine Redskaber’, der er en app som er udviklet af personale i Psykatri. Denne løsning baserer sig på gratis løsninger, men er primært målrettet voksne. 

    

   Tidsperspektiv

   Hvis forslaget godkendes, vil forvaltningen i løbet af foråret afklare, hvilke institutioner, der ønsker at være med. Efter sommerferien 2018 vil implementeringsprocessen starte.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det videre arbejde vil tage afsæt i en medfinansieringsmodel, hvor det er op til den enkelte institution at beslutte, om man ønsker at benytte og implementere løsningen i sin daglige praksis.

    

   I modellen ligger, at forvaltningen fra central side sætter en pulje penge af, som er øremærket medfinansiering, hvis en institution ønsker at benytte MobilizeMe, PlaNet eller en af søsterplatformene.

    

   Puljen vil over en to-årig periode finansiere 50 procent af udgifterne, som knytter sig indkøb af software og IT-sikkerhed med relation til strukturløsningerne. Frikøb af personale er ikke en del af puljemidlerne.

   Efter de to år er det op til den enkelte institution at finde finansiering til driften af løsningen i institutionens eget driftsbudget.

    

   Som udgangspunkt stiller chefgruppen årligt 300.000 kr. til rådighed til medfinansiering af MobilizeMe- og PlaNet-indkøb.

    

   Finansieringen foretages via 0,35% puljen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Da MobilizeMe og PlaNet er en tredje part, som behandler personfølsomme data, så skal der jf. EU’s nye dataforordningen (GDPR) indgås en databehandleraftale. Dette er firmaet bag løsningerne indforstået med.

 • 7 Ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
  • Resume

   Med dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" er der afsat 164,2 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til kompetenceudvikling.

    

   Formålet med ansøgningspuljen er, at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. At der ansøges om 30 pct. af kommunens puljeandel til efteruddannelse af dagplejere på den pædagogiske assistentuddannelse

    

   2. At der ansøges om 70 pct. af kommunens puljeandel til efteruddannelse af ledere, konsulenter og pædagogisk personale

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Der ansøges om 30 pct. af kommunens puljeandel til efteruddannelse af dagplejere på den pædagogiske assistentuddannelse

    

   Der ansøges om 70 pct. af kommunens puljeandel til efteruddannelse af ledere, konsulenter og pædagogisk personale

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Ansøgningspuljens formål er at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Dette gøres ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud i og med, at det pædagogiske personales kompetencer har stor betydning for kvaliteten i dagtilbud.

    

   Puljemidlerne fordeles efter ansøgning på baggrund af det skønnede antal af 0-5-årige børn i Viborg Kommune i 2018. Socialstyrelsen har beregnet, at Viborg Kommunes andel af puljemidlerne er kr. 2.828.194.

    

   Heraf kan Viborg Kommune søge puljemidler til:

   • at give dagplejere en pædagogisk assistentuddannelse (ca. 30 pct. af kommunens puljeandel)
   • at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne i dagtilbud samt ledelsen i dagtilbud og forvaltning (ca. 70 pct. af kommunens puljeandel). 

    

   Viborg Kommune kan vælge at købe kompetenceudviklingsforløb ved professionshøjskolerne eller andre udbydere. Det er også muligt at tilrettelægge egne forløb for midlerne.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Ansøgningsfristen er den 16. april kl. 12.00.

    

   Midlerne på 164,2 mio. kr. er afsat for perioden 2017-2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 8 Ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
  • Resume

   Med dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" er der afsat 254 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. At der ansøges om støtte til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, der jf. tildelingskriterierne har minimum 25 pct. børn, hvis forældre får:

   • mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller
   • en andel af socialpædagogisk fripladstilskud.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Der ansøges om støtte til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, der jf. tildelingskriterierne har minimum 25 pct. børn, hvis forældre får:

    

   • mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller
   • en andel af socialpædagogisk fripladstilskud.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Gode dagtilbud med trygge og stimulerende læringsmiljøer har betydning for alle børns trivsel og udvikling, herunder særligt for børn i udsatte positioner.

    

   En tidlig indsats i dagtilbud kan bidrage til at mindske den negative sociale arv. Høj kvalitet i dagtilbud medvirker til, at udsatte børn får bedre skolegang, tilknytning til arbejdsmarkedet, bliver mindre kriminelle mv.

    

   Ansøgningspuljen har til formål at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger. Det pædagogiske personales kompetencer er blandt de mest betydende faktorer for at løfte udsatte børn i dagtilbud.

    

   Daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner defineres som institutioner med minimum 25 pct. børn, hvis forældre får:

   • mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller
   • en andel af socialpædagogisk fripladstilskud.

    

   Følgende otte institutioner i Viborg Kommune opfylder ansøgningspuljens tildelingskriterier; Bulderby, Børnehuset Kokholm, Børnehuset Søndergaard, Dalens Børnehuse, Lyngens Børnehuse, Rødkærsbro Børnehuse, Unoden og Vestbyens Børnehus.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Ansøgningsfristen er den 16. april 2018 kl. 12.00.

    

   Midlerne skal anvendes i perioden september 2018 til og med august 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 9 Oprettelse af ny vuggestuegruppe i Bulderby
  • Resume

   Ansøgning fra områdebestyrelsen i dagtilbudsområde Sydvest om oprettelse af en ny vuggestuegruppe i Bulderby med 13 pladser i den ene af 4 klynger, der ikke har vuggestue. Oprettelsen skal være med til at sikre grundlag for fremtidig drift af børnehavegruppen i klyngen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   At Børne- og Ungdomsudvalget imødekommer ansøgningen fra områdebestyrelsen i område Sydvest om oprettelse af en ny vuggestuegruppe til 13 børn i Bulderby.

    

   2.   At Børne- og Ungdomsudvalget medtager ønsket om opførelse af en liggehal i ønskerne til anlæg for 2019 - 2022

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Udsættes til næste møde, idet Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der indhentes yderligere til sagen i forhold til udviklingen i antallet af vuggestuepladser, dagplejepladser og børnetal

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ved byggeri af børnehuset Bulderby blev kun 3 af de fire afdelinger indrettet med vuggestue. Dette bl.a. for at være sikre på, at der kunne optages børnehavebørn i Bulderby, der ikke i forvejen havde haft en plads i vuggestuen.

    

   Udviklingen har vist, at der til stadighed er børn på venteliste til en vuggestueplads, mens antallet af børnehavebørn er faldende.

    

   Inddragelse og høring

   Områdebestyrelsen har sendt ansøgningen og Lokal-MED har været inddraget

    

   Beskrivelse

   Områdebestyrelsen i område Sydvest har sendt en anmodning til Børne- og Ungdomsudvalget om lov til at oprette en ny vuggestuegruppe i Bulderby med plads til 13 børn pr. 1. august 2018. Bestyrelsen begrunder det med udviklingen i børnetal jf. bilag 1. Opgørelsen viser, at der er børn på venteliste til en ønsket vuggestueplads. Samtidig viser opgørelsen, at der er et vigende antal børnehavebørn til Villa Villekulla, som er den klynge, der ikke får børn fra egen vuggestuegruppe. Hvis ikke der oprettes vuggestuepladser forudser bestyrelsen, at Villa Villekulla i en årrække ikke er rentabel rent driftsmæssigt.

    

   Områdebestyrelsen, ledelsen og Lokal-MED har drøftet udfordringen med, at der ikke er opført en liggehal ved Villa Villekulla. Man er enige om, at dette indtil videre kan løses ved at børnene sover i barnevogne under halvtag, men samtidig opfordrer de til, at Børne- og Ungdomsudvalget vil medtage opførelse af en liggehal på ønskerne til anlægsoversigten for 2019 – 2022.

    

   Alternativer

   Alternativet vil betyde en lukning af afdelingen Villa Villekulla i en periode med faldende børnetal. Villa Villekulla rummer endvidere den internationale børnehavegruppe, som om eftermiddagen tilbringer tiden sammen med de øvrige børnehavebørn i afdelingen. Denne ordning vil skulle revurderes, hvis der ikke er en børnehavegruppe.

    

   Tidsperspektiv

   Oprettelse af en ny vuggestuegruppe kan ske pr. 1. august 2018, så de børn, der står på ventelisten vil kunne tilbydes en plads tidligere, end de ellers ville have fået tilbuddet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Oprettelse af en vuggestuegruppe vil ikke kræve investeringer til inventar m.v., da Bulderby i opstartsperioden havde flere vuggestuebørn indskrevet, end der er plads til, da man havde en midlertidig vuggestuegruppe i Villa Villekulla.

    

   Udgifter til opførelse af en liggehal medtages som anlægsønske for 2019 - 2022

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 10 Analyse af indsatser til ordblinde børn
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for udkast til kommissorium for analyse af Viborg Kommunes tilbud til ordblinde børn.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    At udkast til kommissorium for analyse af Viborg Kommunes indsats til ordblinde børn godkendes

    

   2.    At kommissorium for analyse af Viborg Kommunes indsats til ordblinde børn sendes til orientering i Handicaprådet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Kommissorium for analyse af Viborg Kommunes indsats til ordblinde børn godkendt

    

   Kommissorium for analyse af Viborg Kommunes indsats til ordblinde børn sendes til orientering i Handicaprådet.

    

   Analysen præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget i mødet den 18. september.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en analyse af Viborg Kommunes indsatser til ordblinde børn. Derudover indgår ordblindeundervisning som et fokusområde i konstitueringsaftalen for Viborg Kommunes byråd for 2018-2021.

    

   Inddragelse og høring

   Relevant fagpersonale vil blive inddraget i analysen.

    

   Beskrivelse

   For at sikre den mest hensigtsmæssige indsats til ordblinde børn dels i relation til lovgivningsmæssige forpligtelser og den økonomiske ramme gennemføres en analyse af området. Formålet er at præsentere Børne- og Ungdomsudvalget for en beskrivelse af rammerne og forpligtelserne på ordblindeområdet, Viborg Kommunes nuværende indsatser og forslag til alternative modeller for indsatser.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Analysen forventes præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget i 2. eller 3. kvartal 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 11 Til- og ombygning Søndre Skole (bevillingssag)
  • Resume

   Søndre Skole fik i 2015 påbud fra Arbejdstilsynet (AT) om at etablere ventilation i arbejdslokaler samt at sikre dem mod udefra kommende varme og kulde.

    

   For også at igangsætte helhedsplanen for Søndre Skole, er der søgt om udsættelse af AT-påbuddene, så begge dele kan udføres samlet.

    

   Creo Arkitekter A/S, der er antaget som rådgiver på opgaven, har udarbejdet et udbudsmateriale, der nu har været i licitation, omhandlende både helhedsplaner og AT-påbuddene.

    

   Der søges om godkendelse af licitationsresultatet, samt udvalget skal tage stilling til den manglende finansiering.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at licitationsresultatet godkendes

    

   2.   at om- og tilbygningen igangsættes

    

   3.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 43.100.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole(helhedsplan)” med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 23.100.000 kr. i 2019

    

   4.   at udgiften på 20.000.000 kr. i 2018 finansieres

    

   med 6.230.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje Skoler(Helhedsplaner)”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

   med 1.980.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Finderuphøj Skole musik, motorik og samling”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

    

   med 11.790.000 i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2018 til projektet

   5.   at udgiften på 23.100.000 kr. i 2019 finansieres

    

   med 7.560.000 kr. i 2019 (2018-priser), som afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” i 2018)

    

   med 13.553.000 kr. i 2019(2018-priser) idet det forudsættes afsat til projektet på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022

    

   6.   at udvalget tager stilling til den manglende finansiering på 1.987.000 kr., med rådighedsbeløb i 2019

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at licitationsresultatet godkendes

    

   2.   at om- og tilbygningen igangsættes

    

   3.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 43.100.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole(helhedsplan)” med rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. i 2018 og med rådighedsbeløb på 23.100.000 kr. i 2019

    

   4.   at udgiften på 20.000.000 kr. i 2018 finansieres

    

   med 6.230.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Pulje Skoler(Helhedsplaner)”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

   med 1.980.000 kr. i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 på kontoen ”Finderuphøj Skole musik, motorik og samling”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2018 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2017

    

   med 11.790.000 i 2018 af det afsatte rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2018 til projektet

   5.   at udgiften på 23.100.000 kr. i 2019 finansieres

    

   med 7.560.000 kr. i 2019 (2018-priser), som afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2019-2022 (med en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” i 2018)

    

   med 13.553.000 kr. i 2019(2018-priser) idet det forudsættes afsat til projektet på budgetforslaget i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2019-2022

    

   6.   at der flyttes 1.987.000 kr. fra andet byggeri på skoleområdet ”Ny Overlund Skole” hvor hele det afsatte rådighedsbeløb ikke forventes at blive brugt i 2019. Dette samtidig med indstilling om at beløbet komme på budget 2019-2022.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på sit møde den 13. april 2016 (Sag nr. 13), at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til ansættelse af ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v. i forhold til påbuddene fra Arbejdstilsynet men også til helhedsplanen for Søndre Skole.

    

   Børne og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. juni 2017 (Sag nr. 9) at godkende projektforslaget fra Creo Arkitekter A/S og at opgaven skulle udbydes i offentlig licitation/fagentreprise.

    

   Inddragelse og høring

   Skolebestyrelse, ledelse og personale fra Søndre Skole, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi har været inddraget i forbindelse med processen.

    

   Beskrivelse

   Projektet skal opdatere skolen til at kunne tilbyde eleverne undervisning, der matcher intentionerne med skolereformen, grupperum osv. og der skal findes en løsning på afsætningsforholdene for forældre, der afleverer deres børn på skolens P-plads. Endvidere skal grusgraven nord for skolen, der anvendes i forbindelse med frikvarter og dels indgår i undervisningen, tænkes med i projektet.

   Naboskolen, Finderuphøj Skole, har et tilbud til elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Overbygningseleverne herfra, skal efter ombygningen kunne rummes i lokaler på Søndre Skole. (B&U 28.04.2015 sag nr. 14 og B&U.05.01.2016 sag nr. 8)

    

   I det oprindelige budget var der afsat 40.433.000 kr. til helhedsplaner på Søndre Skole, men der var i dette beløb ikke indeholdt udgifter til AT-påbuddene, da disse først er givet efter udarbejdelse af helhedsplanen for Søndre Skole.

    

   I forbindelse med, at overbygningseleverne med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder fra Finderuphøj Skole skal kunne rummes på Søndre Skole, medgår der 1.980.000 kr. fra om- og tilbygningen på Finderuphøj Skole til projektet.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2016

   1.300.000 kr.

   Frigivet i byrådet den 13. april 2016

   2017

   6.230.000 kr.

   Ikke frigivet

   2018

   19.350.000 kr.

   Ikke frigivet

   2019

   13.553.000 kr.

   Ikke frigivet

   2017

   1.980.000 kr.

   Ikke frigivet, Finderuphøj

   I alt

   42.413.000 kr.

   Helhedsplaner, AT-påbud og overbygningselever

    

   41.113.000 kr.

   Ikke frigivet, samlet

    

    

   Der har den 30. januar 2018 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige, men det kan konstateres, at de samlede udgifter til helhedsplaner og AT-påbuddene ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten til helhedsplaner. Udgiften til AT-påbuddene udgør 5.539.000 kr.


   Årsagen til overskridelse af licitationsresultatet er hovedsageligt, at der ikke i budgettet har være afsat beløb til AT-påbuddene og at håndværkerudgifterne er blevet højere end forventet.

    

   Der har derfor været afholdt møder med Søndre Skole, B&U og E&E omkring besparelsesforslag fra rådgiver og der er fundet besparelser for i alt 4.000.000 kr.

    

    

   På baggrund af licitationsresultatet og besparelser opstilles nedenstående budgetter:

    

    

   Licitationsresultat

   2. februar 2018

   Licitationsresultat efter besparelser
   3. marts 2018

   Håndværkerudgifter:

   Licitationsresultat incl. 5.539.000 kr. til
   AT-påbuddet

   Besparelser
   Vinterforanstaltninger

   Asfaltering skolegård PLC og P-plads Hybenvej

   Uforudsete udgifter (8,4 / 5,7 %)

    

   37.671.857 kr.

    

    

   275.000 kr.

   1.750.000 kr.

   3.350.000 kr.

    

   37.671.857 kr.

    

   -2.225.877 kr.

   175.000 kr.

   1.750.000 kr.

   2.150.000 kr.

    

   43.046.857 kr.

   39.520.980 kr.

    

   Bygherreleverancer:

   Inventar, Keep Fokus, CTS opkobling, mørklægning m.v.

    

   1.600.000 kr.

    

    

   1.600.000 kr.

    

   Omkostninger:

   Ekstern rådgiver

   Intern rådgiver

   Anden rådgivning

   Øvrige omkostninger (licitation, landinspektør, tegninger m.v.)

    

   2.550.000 kr.

   336.000 kr.

   100.000 kr.

   767.143 kr.

    

   2.550.000 kr.

   326.000 kr.

   100.000 kr.

   303.020 kr.

    

   5.353.143 kr.

   4.879.020 kr.

   I alt

   48.400.000 kr.

   44.400.000 kr.

   Budget

   42.413.000 kr.

   42.413.000 kr.

   Overskridelse af budget

   5.987.000 kr.

   1.987.000 kr.

    

   Det betyder, at efter besparelserne overskrides budgettet med 1.987.000 kr. til dækning af AT-påbuddene.

    

   Forslag til finansiering:

    

   1. Byggeriet finansieres med 42.413.000 kr. som er afsat til byggeriet. Beløbet på 1.987.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2018.

   2. Byggeriet finansieres med 42.413.000 kr. som er afsat til byggeriet. Derudover flyttes 1.987.000 kr. fra andet byggeri på skoleområdet ”Ny Overlund Skole” hvor hele det afsatte rådighedsbeløb ikke forventes at blive brugt i 2019. Med indstilling om at beløbet komme på budget 2019-2022.

    

   Alternativer

   Ingen.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan

   Byggestart:             primo maj 2018

   Aflevering:              primo juni 2019

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil blive afledte driftsudgifter til el, vand, varme og rengøring.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ingen.

  • Bilag

 • 12 Beslutning om deltagelse i KL- Partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på it
  • Resume

   Børne-og ungdomsudvalget skal tage stilling til Viborg Kommunes deltagelse i Partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it. KL er initiativtager til partnerskabet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller at

    

   1.    Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til Viborg Kommunes deltagelse i KL-partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på it i basisdelen og et netværk.

   2.    Børne- og Ungdomsudvalget peger på, hvilket netværk Viborg Kommune ønsker at deltage i.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   1.   Viborg Kommune deltager i KL-partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på it i basisdelen og netværket ” Udvikling af kerneopgaven tæt på praksis”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I økonomiaftalen for 2018 er regeringen og KL enige om, at vi skal have en moderne folkeskole med fokus på it. Parterne vil, med afsæt i regeringens forsøg med valgfag i teknologiforståelse samt erfaringer fra samarbejdet om it i folkeskolen, følge udviklingen i det pædagogiske personales it-didaktiske kompetencer. Frem mod 2019 vil parterne undersøge, hvordan disse kompetencer fremadrettet styrkes bedst muligt. I samme periode undersøges, hvordan anvendelsen af it og digitale læringsressourcer i folkeskolen også fremadrettet kan videreudvikles.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Formålet med partnerskabet er at løfte i fællesskab og sikre sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne. Samtidig sikres tilgang til viden om den digitale udvikling og nye teknologiers betydning for børn og unges læring, trivsel og udvikling.

    

   Partnerskabet består af en basisdel samt deltagelse i ét eller flere netværk. KL foreslår som udgangspunkt følgende fire netværk

    

   Partnerskabet er forankret på forvaltningsniveau med inddragelse af kommunalpolitikere. To dage forventes at være med deltagelse af 1-2 politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget. Partnerskabet igangsættes med et opstartsseminar for forvaltningsledelserne og politikere fra udvalget i partnerskabskommunerne den 7. juni 2018.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   20. april 2018 frist for tilmelding

   20. april-28. maj 2018 dialog mellem KL og kommunerne om ønsker til konkrete mål og succeskriterier for partnerskabet samt oprettelse af netværk

   7. juni 2018 opstartsseminar

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Prisen for deltagelse i partnerskabets basisdel samt et netværk er 35.000 eksklusiv moms pr år i to år fra medio 2018 til medio 2020. Det vil sige i alt 70.000 kr. Kommunen kan tilkøbe yderligere netværk til 10.000 kr. pr år i to år.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 13 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at dialogmødet den 5. april 2018 aflyses

   2. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22-03-2018

   Dialogmødet den 5. april 2018 aflyses, hvorefter møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Det planlagte dialogmøde den 5. april vedr. budget 2019-22 og ”Lys i øjnene” foreslås aflyst.

   Dette dels begrundet i, at den budgetlægningsproces som Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 14. marts ikke for nuværende ligger op til relevant dialog med interessenterne – det vil være mere relevant på et senere tidspunkt i processen. Dels fordi Byrådet p.t. arbejder med principper for en ny styringsmodel, hvorfor processen med udarbejdelse af en ny version af ”Lys i øjnene” (Viborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik) er stillet i bero.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste


  • Bilag