Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 27-11-2018

Referat

15.30-16.00 afholdes møde med repræsentanter fra Stoholm Skole og Borgerforeningen i Stoholm 16.00-20.00 afholdes dialogmøder med skoler og dagtilbud

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at tage orienteringen til efterretning.

   2.    at godkende de i sagsfremstillingen foreslåede mødetidspunkter med BUPL og Fælles-MED i Børn og Unge.

   3.    At henvendelsen fra Valhalla tages med i udvalgets kommende arbejde med budget 2020.

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    • Formand Per Møller Jensen orienterer om ”Byrådsdag – demokrati i elevråd” som blev afholdt tirsdag den 20. november 2018. På dagen deltog 22 skoler og 43 elevrådsrepræsentanter. Programmet for dagen er vedlagt som bilag.
    • Udvalgsmedlem Eva Pinnerup orienterede om et besøg på Vestervang Skole sammen med borgmesteren. Forældrene var optaget af længden på sagsbehandlingstiden i forhold til børn med særlige behov (autisme) og mulighederne for både at beholde børn på almenområdet og undgå skolevægring, samt en optagethed af, hvordan de unge oplever overgangen mellem unge og voksenområdet.

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppen

    • Udvalget fik på mødet den 30. oktober 2018 en gennemgang af de anbefalinger og den plan, som forvaltningen har udarbejdet i forbindelse med Mercuri Urvals undersøgelse. På dette møde vil Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk præsentere planen i uddybet version. Planen er vedlagt som bilag. 
    • Skolechefen orienterede om

                                            i.    en personsag, herunder hvilke tiltag der er blevet og bliver gjort i den konkrete sag

                                           ii.    om, drøftelser med DLF og Skolelederforeningen om arbejdstid

                                          iii.    vikardækning i folkeskolerne

    • Direktøren orienterede om

                                            i.    en godkendelses- og tilsynssag

                                           ii.    en henvendelse fra Valhalla vedr. de fysiske faciliteter

    

   3.    Dialogmøde om Fælles Mål i Folkeskolen

    

   Undervisningsministeriet inviterer sammen med KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen politikere, forvaltninger, ledere og pædagogisk personale til regionale dialogmøder om ny praksis for Fælles Mål i Folkeskolen.

    

   Møderne tager afsæt i Rådgivningsgruppen for Fælles Måls anbefalinger og skal bidrage til at starte en dialog om, hvad de ændrede bindinger i Fælles Mål kan betyde lokalt, så tilrettelæggelsen af undervisningen afspejler intentionerne med de nye rammer i Fælles Mål og samtidig er meningsgivende i en lokal kontekst. 

    

   Rådgivningsgruppens anbefalinger og pejlemærker kan findes her: https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/lempelse-af-faelles-maal/raadgivningsgruppen-for-faelles-maal/pejlemaerker-og-anbefalinger

    

   Dialogmødet i Region Midtjylland afholdes i Aarhus onsdag den 19. december 2018 kl. 13.00-16.00.

    

   4.    Udsatterådet inviterer til temadag den 17. januar 2019

    

   Udsatterådet afholder temadag den 17. januar 2019 fra kl. 8.15-11.30 på Ungdomsskolen i Viborg. Temaet er ”Udsatte børn”. Det endelige program for dagen vil blive fremsendt til Børne- og Ungdomsudvalget, når det foreligger.  

    

   5.    Prepare

    

   Dagsordner og materiale fra Børne- og Ungdomsudvalgets kommende tema- og dialogmøder vil pr. 1. januar 2019 kunne tilgås fra Prepare af udvalgets medlemmer og chefgruppen i Børn og Unge.

    

   6.    Dialogmøde med BUPL

    

   Fællestillidsrepræsentant for BUBL, Søren Kjær Roslyng Jensen, har henvendt sig med en forespørgsel om et dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og tillidsrepræsentanterne for BUPL. Søren Kjær Roslyng Jensen foreslår tirsdag den 26. marts kl. 17.00 som muligt mødetidspunkt.

    

   7.    Møde med Fælles-MED Børn og Unge

    

   Der har været tradition for, at Børne- og Ungdomsudvalget mødes med Fælles-Med i Børn og Unge. Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte, om udvalget ønsker et møde i 2019, samt hvilke temaer udvalget ønsker at drøfte med Fælles-Med.  

    

   Hvis Børne- og Ungdomsudvalget ønsker et møde foreslår Fælles-MED Børn og Unge, at mødet afholdes tirsdag den 26. marts 2019. 

    

   8.    Evaluering af dialogmøder

    

    • 4. oktober 2018 med selvejende
    • 30. oktober 2018 med skoler og klubber

    

   9.    Projekt ”Lær med familien”

    

   Børne- og Ungdomsudvalget bevilligede på mødet den 23. januar (sag nr. 3) 200.000 kr. til projekt ”Lær med familien” fra puljen til forebyggende indsatser.

    

   ”Lær med Familien” er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række aktiviteter, som igangsættes af lærere og pædagoger for at inddrage forældrene i skolearbejdet. Formålet er bl.a. at øge forældrenes tillid til skolen og styrke elevernes trivsel og faglighed uanset social baggrund. Der har været arbejdet med ”Lær med familien” på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen i Bjerringbro, Søndre Skole og Løgstrup Skole har være sammenligningsskoler.

    

   ”Lær med Familien” er udviklet af Skole og Forældre i samarbejde med VIA University College og Københavns Professionshøjskole. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet.

    

   VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har evalueret projektet.

    

   Evalueringen viser overordnet:

    

   • START I DE YNGSTE KLASSER

   Evalueringen viser, at eleverne i 2. klasse trives markant bedre efter ”Lær med Familien”, sammenlignet med deres jævnaldrende på andre skoler.

    

   • ALLE FORÆLDRE SKAL MED

   De fleste forældre har været glade for projektet og oplever, at ”Lær med Familien” har gjort dem mere bevidste om deres egen rolle i elevens læring. Både elever og lærere fortæller dog, at det har været svært at engagere forældre med svage danskkundskaber.

    

   • DET PÆDAGOGISKE PERSONALE ER AFGØRENDE

   Det pædagogiske personale er gennemgående positive over for projektets aktiviteter. De betoner dog også vigtigheden af at blive inddraget tidligere i skolens beslutning om at implementere ”Lær med Familien”.

    

   Bøgeskovskolen ønsker at implementere projektets indsatser og metoder på hele skolen, da man har set stor effekt af arbejdet.

       

   10. Henvendelse fra skolebestyrelsen på Søndre Skole om flersprogede elever


   Bestyrelsen på Søndre Skole har den 9. november 2018 henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget med en opfordring til at genoptage sagen med henblik på øget resursetildeling til skolen.

   Skolen anfører særligt tre forhold, som giver anledning til overvejelser om indsats:

   1. Faglig støtte til tosprogede elever, når de er i almenklassen
   2. Forældresamarbejde
   3. Støtte til tosprogede elevers sociale integration i klassen/blandt kammeraterne

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 23. januar 2018 (sag nr. 8), at anmode forvaltningen om at udarbejde forslag til hvilke muligheder og hvilke initiativer, der eksplicit kan tages i forhold til afhjælpning af de anførte problemstillinger omkring Søndre Skole og Dalens Daginstitutioner.

   Det er efterfølgende aftalt, at denne beslutning skal indgå i en større sammenhæng med de initiativer, som sættes i værk iht. den boligsociale helhedsplan – særskilt for Ellekonebakken. Desuden afsættes en ramme i 0,35% puljen på 450.000 kr. til formålet.

   I det boligsociale arbejde er der sat en lang række aktiviteter i gang på Ellekonebakken. Der kan nævnes initiativer som:

   Tydelig torsdag med Kaffe på Bakken, juniorhjælpere, brandkadetter, lommepengejob & fritidsjobvejledning, Klubben Gadehjørnet har åbent onsdag og torsdag med 40-50 børn i aldersgruppen 10 til 16 år, lektiecafe. Der er samtidig søgt om midler til ”Fælles rum” hos bl.a. Realdania.

   Fra september 2018 er der fra Socialstyrelsen bevilget 5,5 mio. kr. i alt over de næste 3 år til Dalens Daginstitutioner. Der har i ansøgningen om midlerne været lagt vægt på at der skal gøres en særlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner. Midlerne vil blive anvendt til ansættelse af flere pædagoger.

   Der har således ikke været taget særskilt stilling til indsatser på områdets skoler specifikt.

   Der udarbejdes en sag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i januar 2019 med forslag til, hvilke initiativer der kan tages i sagen.

   Bilag: Henvendelsen fra Søndre Skoles bestyrelse

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 2 Evaluering af sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg
  • Resume

   For at evaluere sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen præsenteres med særligt fokus på sekretariatsbetjeningen af Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.  at Børne- og Ungdomsudvalget med udgangspunkt i evalueringen drøfter sekretariatsbetjeningen af udvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at tage orienteringen til efterretning. 

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I 2013 blev der gennemført en evaluering af betjeningen og serviceringen af byrådet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I lighed med evalueringen i 2013 har direktionen og sekretariaterne valgt at gennemføre en lille "temperaturmåling" af sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg, så man kan udvikle og forbedre betjeningen og serviceringen af byråd, udvalg og politikerne generelt.

    

   Der blev på denne baggrund udsendt et spørgeskema til alle byrådsmedlemmer, som kunne besvares i perioden fra 26. september 2018 til 24. oktober 2018. Dette gav en svarprocent på 68%.

    

   Spørgeskemaet indeholder indledningsvist generelle spørgsmål til alle byrådsmedlemmer om sekretariatsbetjeningen samt introduktionen til den nye byrådsperiode. Herefter har det enkelte medlem fået spørgsmål, der går på sekretariatsbetjeningen af det specifikke udvalg.

    

   I forlængelse heraf er der udarbejdet en rapport, som kan ses i bilag 1.

    

   Evalueringen viser, at der overordnet set er god tilfredshed med sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg.

    

   Alternativer

   Intet

     

   Tidsperspektiv

   Evalueringen drøftes i de øvrige fagudvalg 27.-29. november 2018 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2018.

     

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 3 Deltidspladser i dagtilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov
  • Resume

   Ifølge dagtilbudslovens § 27 b skal kommunen fra den 1. januar 2019 tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov en deltidsplads i dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen 26 uger indtil skolestart. 

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagsfremstillingen anførte takster og tidsrum for deltidspladser godkendes.

    

   2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud delegeres til direktøren for Børn & Unge.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at de i sagsfremstillingen anførte takster og tidsrum for deltidspladser godkendes.

    

   2. at kompetencen til at fastsætte retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud delegeres til direktøren for Børn & Unge.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om den nye dagtilbudslov ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” og herunder om bestemmelsen om ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ifølge dagtilbudslovens § 27 b har forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsloven, ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart. Dette mod en reduceret forældrebetaling.

    

   Formålet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel og orlov.

    

   Vilkår for deltidsplads på 30 timer til forældre på barsels- eller forældreorlov

   Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidspladsen.

    

   Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

    

   Retten til deltidspladsen bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed.

    

   Forældrene har oplysningspligt til kommunen, hvis der forekommer ændringer, som påvirker retten til at anvende deltidspladsen. Dette skal gøres senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.

    

   Vuggestue og børnehave

   Viborg Kommune tilbyder allerede mulighed for deltidsplads i vuggestue og børnehave. Der tilbydes formiddagspladser på 30 timer om ugen fra vuggestuens/børnehavens åbningstid til kl. 12.15. Eftermiddagspladser på 25 timer om ugen tilbydes fra kl. 12.15 til vuggestuens/børnehavens lukketid.

    

   Som følge af lovændringen bliver eftermiddagspladserne dog udvidet til også at være på 30 timer om ugen, således at de pr. 1. januar 2019 tilbydes fra kl. 11.15 til vuggestuens/børnehavens lukketid. Stigningen i antal timer medfører ligeledes en stigning i taksten. 

    

   Børn på deltidspladser kan kun deltage i børnehusets aktiviteter i det tidsrum, som deltidspladsen omfatter.

    

   Dagpleje

   En deltidsplads i dagplejen på 30 timer om ugen kan benyttes mellem kl. 9.00 og 15.00. Er der behov for pasning udenfor dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

    

   Netop dette tidsrum er fastsat for at tage hensyn til børnenes mulighed for at deltage i de pædagogiske aktiviteter og indgå i børnefællesskabet samt personalets/dagplejens mulighed for at tilrettelægge det pædagogiske arbejde meningsfuldt for hele børnefællesskabet.

    

   Økonomi

   Den månedlige forældrebetalingstakst for 2019 for deltidspladser i henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave fremgår af tabellen nedenfor.

    

   Takster for 2019

   Dagpleje, 30 timer om ugen

   kr. 1.924,00

   Vuggestue, 30 timer om ugen

   kr. 1.994,00

   Børnehave, 30 timer om ugen

   kr. 1.084,00

    

   Er der kommunal frokostordning i børnehuset, vil forældre særskilt blive opkrævet for denne i både formiddags- og eftermiddagspladser.

    

   Delegering af kompetencer

   Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for anvendelse af deltidspladser herunder for ansøgning om og ophør af deltidspladser i opholdskommunen og for forældrenes oplysningspligt mv.

    

   Det anbefales, at kompetencerne til at træffe beslutning om retningslinjer for anvendelse af deltidspladser delegeres til direktøren for Børn og Unge.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Bestemmelsens ret til at anvende deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov træder i kraft den 1. januar 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Brugen af deltidspladser vil reelt betyde et mindre budget til de enkelte børnehuse, da driftstilskuddet reduceres for deltidspladser på 30 timer.

    

   Deltidspladser vil have økonomiske konsekvenser for dagplejen, da dagplejere jf. deres overenskomst er ansat med en ugentlig arbejdstid på 48 timer med indtil fire fuldtidsbørn. Det betyder, at udgiften til en plads i dagplejen vil forblive uændret, selvom et eller flere børn gør brug af en deltidsplads på 30 timer om ugen og derfor betaler en reduceret takst. Konkret vil det betyde en mindreindtægt fra forældrebetaling på i alt 12.700 kr. pr. år pr. plads.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 4 Tilbud om gruppeforløb for børn i samlivsophørte familier
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for modeller for tilbud forankret i Viborg Kommune til børn, som på grund af samlivsophør i deres familie er i begyndende mistrivsel.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilken model for børnegrupper, der ønskes iværksat

   2.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at børnegrupperne finansieres med midler fra puljen til tværgående projekter med forebyggende sigte

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at model 3, som skitseret i sagsfremstillingen iværksættes som et pilotprojekt i 2 år.

   2.    at der sker en opfølgning, når indsatsen har været iværksat i 1 år med henblik på evt. justeringer

   3.    at børnegrupperne finansieres med midler fra puljen til tværgående projekter med forebyggende sigte.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har på flere udvalgsmøder drøftet tilbud om gruppeforløb til børn i samlivsophørte familier. Senest på udvalgsmødet 18. september (sag nr. 2). Børne- og Ungdomsudvalget besluttede her, at der skal udarbejdes forslag til et sådant forløb forankret i Viborg Kommune.

    

   Inddragelse og høring

   Relevante fagpersoner i Familie og Rådgivning har udarbejdet forslag til indhold og økonomi i de beskrevne modeller for tilbud om gruppeforløb til børn i samlivsophørte familier.

    

   Beskrivelse

   På baggrund af erfaringer med børnegrupper på to skoler i Viborg Kommune og erfaringer fra Center for Familieudvikling har relevante fagpersoner i Familie og Rådgivning udarbejdet forslag til modeller for et muligt kommunalt tilbud om gruppeforløb til børn i samlivsophørte familier.

    

   Målgruppe for børnegrupperne

   Børn i 0. til 9. klasse som ved en TOPI-vurdering vurderes at være i en gul til rød trivselsposition som følge af samlivsophør i deres familie. Derudover vurderer fagpersoner i tilknytning til barnet, at det vil profitere af et gruppeforløb for børn i samlivsophørte familier.

    

   Modeller for børnegrupper

    

   Model 1 - Børnegrupper på alle skoler

   Familie og Rådgivning etablerer og driver børnegrupperne, og fagpersonale fra Sundhedsplejen og PPL fungerer som gruppeledere. Skolen bidrager med sekundær person i gruppeforløbene. Som udgangspunkt etableres mindst 1 gruppe pr. skole - i alt 26 grupper pr. år.

    

   Driftsomkostninger i alt 25.000 kr. pr. gruppeforløb. Ved 26 gruppeforløb bliver de årlige driftsomkostninger 650.000 kr. Herudover kommer etableringsomkostninger.

    

   Model 2 - Børnegrupper på 13 skoler

   Familie og Rådgivning etablerer og driver børnegrupperne, og fagpersonale fra Sundhedsplejen og PPL fungerer som gruppeledere. Skolen bidrager med sekundær person i gruppeforløbene. Som udgangspunkt etableres mindst 1 gruppe på 13 skoler - i alt 13 grupper pr. år.

    

   Driftsomkostninger i alt 26.000 kr. pr. gruppeforløb inklusive udgifter til visitation og koordinering. Ved 13 gruppeforløb bliver de årlige omkostninger 338.000 kr. Herudover kommer etableringsomkostninger.

    

   Model 3 - Børnegrupper forankret i Familie & Rådgivning og afholdt lokalt i videst muligt omfang

   Familie og Rådgivning etablerer og driver børnegrupperne, og fagpersonale fra Sundhedsplejen og PPL fungerer som gruppeledere. Hvor det er relevant og muligt afholdes grupperne lokalt og ellers centralt i Viborg. Skolerne bidrager ikke med ressourcer. Der etableres 4 grupper pr. alderstrin (indskoling, mellemtrin og udskoling) pr. år. I alt 12 grupper pr. år. Indsatsen forankres ledelsesmæssigt i samarbejde mellem Sundhedsplejen og PPL.

    

   Driftsomkostninger i alt 26.000 kr. pr. gruppeforløb inklusive udgifter til visitation og koordinering. Ved 12 gruppeforløb bliver de årlige driftsomkostninger 312.000kr. Herudover kommer etableringsomkostninger.

    

   Forvaltningen anbefaler model 3 og meget gerne i en pilotperiode. På baggrund af erfaringerne herfra kan der tages stilling til en evt. udbredelse til model 1 eller 2. 

   Det er vurderingen, at der ved model 1 og 2 er risiko for en begrænset mulighed for at rekruttere børn til grupperne, hvilket betyder, at det kan blive vanskeligt at etablere grupper med hensigtsmæssig alderssammensætning og kadence. Herudover giver model 3 børnene mulighed for at kunne tale åbent om deres problemer i en kontekst, der ligger uden for deres hverdag.

    

   En uddybende beskrivelse fremgår af bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Økonomi forbundet med de enkelte modeller fremgår af oversigten. Børnegrupperne foreslås finansieret af midler fra pulje til tværgående projekter med forebyggende sigte (0,35 %-puljen).

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 5 Udmøntning af budget 2019-22: Udvidelse af budget til styrkelse af Familieområdet
  • Resume

   I budgetforliget for 2019-2022 blev det besluttet at udvide rammen på familieområdet med 4 mio. kr. Midlerne foreslås ligeligt fordelt mellem foranstaltninger (konto 5) og styrket sagsbehandling (konto 6).

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender fordelingen af den udvidede ramme på 4 mio. kr. således, at der sker en ligelig fordeling af midlerne mellem foranstaltninger (konto 5) og styrket sagsbehandling (konto 6).

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at godkende fordelingen af den udvidede ramme på 4 mio. kr. således, at der sker en ligelig fordeling af midlerne mellem foranstaltninger (konto 5) og styrket sagsbehandling (konto 6).

  • Sagsfremstilling

   Historik

   byrådsmødet den 10. oktober 2018 (sag nr. 11) blev budget 2019-2022 endeligt godkendt.

    

   På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018 (sag 2), godkendte udvalget plan for udmøntning af budget 2019-2022. Her besluttede udvalget, at der den 27. november 2018 skulle forelægges en sag med henblik på fordeling af de ekstra midler til foranstaltninger og administration på familieområdet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I budgetforliget for 2019-2022 blev det besluttet at udvide rammen på familieområdet med 4 mio. kr. Midlerne blev afsat på baggrund af stigende udgifter til anbringelse af børn og til styrkelse af sagsbehandlingen.

    

   For at nedbringe udgifterne til anbringelse af børn er der behov for at udvikle på ambulante tilbud i relation til at undgå anbringelse udenfor hjemmet samt tilbud rettet mod hjemgivelser. Der ses ligeledes et behov for udvikling af pædagogiske tilbud af mere praktisk karakter, som er en ressourcekrævende foranstaltning.

    

   Der ses ligeledes et behov for at understøtte den positive udvikling på myndighedsområdet i form af ekstra ressourcer til at nedbringe antallet af sager hos den enkelte rådgiver, til understøttelse af den daglige drift i form af koordinerende tiltag samt til at indføre pilotprojekter til ændrede arbejdsmetoder i relation til at forebygge anbringelser.

    

   Det foreslås derfor, at der sker en ligelig fordeling af midlerne med 2 mio. kr. til foranstaltninger (konto 5) og 2 mio. kr. til styrkelse af sagsbehandlingen (konto 6).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udmøntningen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 6 Etablering af gratis psykologhjælp til 15-25-årige (orienteringssag)
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2018 (sag nr. 1) orienteret om status på etablering af et tilbud om gratis psykologhjælp for 15-25-årige. Forvaltningen har nu udarbejdet en model for tilbuddet, som indstilles til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, mens modellen indstilles til orientering i Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at udvalget tager orientering om etablering af tilbud om gratis psykologhjælp til 15-25årige i Viborg Kommune med udgangspunkt i den model, der beskrives i sagsfremstillingen, til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1. at tage orientering om etablering af tilbud om gratis psykologhjælp til 15-25 årige i Viborg Kommune med udgangspunkt i den model, der beskrives i sagsfremstillingen, til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I konstitueringsaftalen for 2018-2021 blev det besluttet, at Viborg Kommune gradvist skal indføre gratis psykologhjælp til 15-25-årige. I forbindelse med fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2018 (sag nr. 1) blev udvalget orienteret om status for dette. Samtidig besluttede udvalget, at tilbuddet ikke skal være lægehenvist. Derudover noterede udvalget sig, at psykologhjælpen vil være af rådgivende karakter og ikke behandling. I forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 og overslagsårene afsatte Byrådet 0,3 mio. kr. til etablering af tilbud om gratis psykologhjælp. Disse midler anvendes til finansiering af tilbuddet. 

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På baggrund af de politiske drøftelser om gratis psykologhjælp samt inspiration fra andre kommuners tilsvarende tilbud foreslår forvaltningen, at følgende model for gratis psykologhjælp etableres i Viborg Kommune.

    

   Indhold

   Psykologhjælpen vil bestå af rådgivning, hvor der er mulighed for at være anonym, hvis man ønsker det.

    

   Rådgivningen kan leveres på tre forskellige måder:

   • Planlagte konsultationer mellem borger og psykolog
   • Skriftlige svar på henvendelser på mail fra borgere
   • Telefon/chat-konsultationer.

    

   Psykologhjælpen vil blive varetaget af psykologer fra Viborg Kommunes Familiecenter, der delvist frikøbes til at løse opgaven. Psykologerne har erfaring med målgruppen, ligesom de har et godt kendskab til relevante, alternative tilbud i både kommunalt regi og blandt samarbejdspartnere. Det vurderes afgørende, da evalueringen af gratis psykologhjælp i Aarhus Kommune har vist, at 63% af selvhenvendende unge blev sendt videre til et andet tilbud end gratis psykologhjælp allerede efter første samtale.

    

   Tilbuddet vil være fysisk forankret på Sct. Laurentii Vej i Viborg by, hvor Familiecenter Viborg i forvejen er placeret. Dette sted er valgt ud fra en betragtning om, at det har en central placering tæt på offentlig transport.

    

   Åbningstid

   Gratis psykologhjælp vil fra etablering blive tilbudt i 14 timer pr. uge i 46 uger om året. Hjælpen fordeles på tre typer af aktiviteter, nemlig: planlagte konsultationer, chat/telefoniske henvendelser og skriftlige henvendelser pr. mail. Ved tilbuddets etablering tilbydes mulighed for telefonisk kontakt to timer to dage om ugen. I samme tidsrum håndteres de skriftlige henvendelser. De præcise ugedage er endnu ikke fastlagt. De resterende 10 timer ugentlig reserveres til planlagte konsultationer, som fastlægges efter aftale med borgeren med henblik på størst mulig tilgængelighed for borgerne.

    

   Såfremt det erfares, at fordelingen mellem de tre henvendelsestyper betinger en anden vægtning, så vil det tilpasses.

    

   Det vil dog altid være muligt for borgerne at henvende sig til tilbuddet enten på mail eller ved at indtale en besked på en telefonsvarer med henblik på at blive kontaktet indenfor tilbuddets åbningstid. 

    

   Målgruppe

   Målgruppen for tilbuddet er 15-25årige borgere med psykiske problemer, der påvirker hverdagen (eksempelvis tristhed, angst, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, vanskeligheder med appetit eller søvn, problemer med selvtillid og selvværd). Borgeren skal desuden være bosiddende i Viborg Kommune.

    

   Kapacitet

   En borger har mulighed for at få op til fem psykologsamtaler. Én samtale svarer til en time, hvori der er fratrukket tid til dokumentation og eventuel forberedelse. Erfaringer fra Aarhus Kommune viser dog, at et samtaleforløb i gennemsnit varer fire gange svarende til fire timer. På baggrund af det gennemsnit er det forvaltningens forventning, der kan gennemføres op til 150 samtaleforløb på et år indenfor den budgetmæssige ramme på 0,3 mio. kr.

    

   Forvaltningen forventer, at der kan være efterspørgsel på gratis psykologhjælp for 15-25 årige, som i perioder overstiger kapaciteten. 

    

   Beskæftigelsesudvalget orienteres ligeledes om sagen på sit udvalgsmøde den 27. november, mens modellen er indstillet til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. november.  

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer, at der vil kunne tilbydes gratis psykologhjælp til ovennævnte målgruppe i januar 2019. Forud for etableringen af tilbuddet udarbejdes en kommunikationsplan.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ovenstående model for gratis psykologhjælp finansieres udelukkende ved hjælp af de 0,3 mio. kr., der er afsat til formålet i budget 2019 og overslagsårene.     

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk og skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 7 Organisering af den kommunale ungeindsats
  • Resume

   Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft pr. 1. august 2019.

    

   Med loven får kommunerne fremover et entydigt ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

    

   Formålet er, at den unge møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge ikke oplever at skulle koordinere egen sag ved behov for støtte fra flere instanser.

    

   Kommunerne får blandt andet til opgave at:

   • Etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen
   • Udpege en gennemgående kontaktperson til unge, der vurderes at have behov for støtte fra flere instanser
   • Udarbejde og følge op på uddannelsesplanen, hvori der arbejdes med samme målsætninger på tværs af kommunale enheder
   • Foretage målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU)

    

   Forvaltningen fremlægger forslag til organisering af den kommunale ungeindsats. Denne fastholder den nuværende organisering. Der oprettes en ny stilling som faglig koordinator. Denne får ansvaret for tværprofessionelle konferencemøder, herunder ansvaret for at den unge får tildelt en kontaktperson.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til organisering af den kommunale ungeindsats godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til organisering af den kommunale ungeindsats godkendes, og evalueringen forelægges for udvalg og byråd ved udgangen af 2019.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget fik d. 19. juni 2018 (sag nr. 3) en status på etablering af den kommunale ungeindsats (KUI).

    

   Inddragelse og høring

   I december 2017 blev der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med forslag til den fremtidige organisering af den kommunale ungeindsats. Styregruppen og arbejdsgruppen har været bredt sammensat på tværs af Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale.

    

   Styregruppen og arbejdsgruppen har indledningsvist udarbejdet forskellige scenarier for organisering af den kommunale ungeindsats. Heraf blev to scenarier sendt videre til behandling i relevante MED-udvalg. MED-udvalgenes tilbagemeldinger fremgår af bilag nr. 1.

    

   Direktionen har efterfølgende vedtaget ét samlet forslag til organisering af den kommunale ungeindsats, som nu sendes videre til politisk behandling.

    

   Undervejs i processen er der hentet inspiration fra andre kommuner med forskellige modeller for organiseringer af deres respektive kommunale ungeindsatser.

    

   Beskrivelse

   Baggrund

   Pr. 1. august 2019 træder en ny lovgivning vedr. en sammenhængende kommunal ungeindsats i kraft: Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år.

    

   Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og dennes forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge ikke oplever at skulle koordinere egen sag ved behov for støtte på tværs af flere områder.

    

   Med loven bliver det blandt andet kommunernes entydige ansvar, at:

   • Gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
   • Etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen

    

   En hovedopgave for kommunerne bliver at udpege en gennemgående kontaktperson til unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser. Det er hensigten, at kontaktpersonordningen skal afløse de eksisterende mentorrelationer, som den unge i dag møder i den kommunale forvaltning samt i uddannelses- og vejledningssystemet.

    

   Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen skal etableres. Det afgørende er, at den unge har én kontaktperson. Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan. Det er kommunen, der beslutter, hvilke unge der skal have tilknyttet en kontaktperson.

    

   Tildeling af kontaktperson erstatter ikke Servicelovens bestemmelser, hvorefter særligt sårbare unge har krav på en kontaktperson. Der kan dog være personsammenfald mellem en kontaktperson tildelt en ung efter Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år og en kontaktperson tildelt efter Serviceloven, idet én kontaktperson vil kunne varetage flere funktioner.

    

   I januar 2019 påbegynder forvaltningen implementeringen.

    

   Kommunerne skal ved lovens ikrafttrædelse offentliggøre organiseringen af den kommunale ungeindsats.

    

   Forslag til organisering

   Forvaltningen fremlægger forslag til en fremtidig organisering, der skal medvirke til at understøtte formålet med den nye lov (bilag 2).

    

   Den nuværende organisering fastholdes, fordi regeringen i sit udspil ”Sammen med borgeren”, som en del af sammenhængsreformen har varslet en helt ny og samlet hovedlov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder.

    

   Med det fremlagte forslag styrkes den tværgående koordinering på tværs af sektorområder. Dette sikres gennem tværgående ledelsesopfølgning, en faglig koordinator, fælles måltal og kompetenceudvikling med henblik på styrkelse af det fælles mindset.

    

   Den overordnede vision med den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune er at skabe sammenhæng for den unge på tværs af overgange og faglighed.

    

   Fra første kontakt skal den unge møde en koordineret, målrettet og helhedsorienteret indsats. Den sammenhængende ungeindsats øger den unges handlemuligheder, understøtter den unges mestring af eget liv og letter vejen til uddannelse og job.

    

   Målgruppen for lovgivningen er minimum 15-25 år. Forvaltningen anbefaler, at aldersgruppen for den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune er unge fra 15-30 år. Dette med henblik på at mindske overgange og snitflader til øvrige lovgivninger og områder. 

    

   Målgruppen i den kommunale ungeindsats inddeles efter tre forskellige indsatsområder:

   1. Unge med umiddelbart uddannelses- og beskæftigelsespotentiale (85-90% af alle unge)
   2. Unge med komplekse sagsforløb (7-10% af alle unge)
   3. Unge med behov for indsats på specialområdet (3-5% af alle unge)

    

   Inddelingen er udtryk for en overordnet opdeling, og nogle unge vil flytte sig mellem indsatsområderne under deres forløb. Der vil være stor variation i behovet for en kontaktperson for unge under de tre indsatsområder.

    

   Organiseringen af den kommunale ungeindsats er baseret på målgruppeinddelingen i de tre indsatsområder:

    

   • Indsatsområde 1: Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vil primært have kontakten til de unge. De unge, der har behov tildeles en kontaktperson herfra. Som noget nyt ansættes en fælles leder, der får ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning og de teams på arbejdsmarkedsområdet, der varetager indsatsen for ledige og sygemeldte unge. Der etableres tværgående møder efter behov. Indsatsen er baseret på nuværende budgetter.
   • Indsatsområde 2: Der etableres tværprofessionelle konferencemøder med fast deltagerkreds bestående af repræsentanter fra myndighedsområderne i Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale. Ved behov inddrages øvrige parter fra driften. Repræsentanterne mødes en gang om ugen. Her laves en uddybet, fælles plan for den unge og den unge tildeles en kontaktperson. Der ansættes en faglig koordinator, der får ansvar for konferencemøderne, og som har til opgave at sikre en koordineret indsats samt ansvaret for, at unge med behov får tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonordningen finansieres via de eksisterende budgetter til nuværende støtteordninger, samt de DUT-midler Undervisningsministeriet har afsat.
   • Indsatsområde 3: Indsatsen varetages af de nuværende fagområder, og nuværende overgangsmøder fastholdes efter behov. Kontaktpersonen tildeles primært fra de respektive myndighedsområder. Indsatsen er baseret på nuværende budgetter.

    

   Der nedsættes en styregruppe bestående af Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg (formand), tre fagchefer fra de tre berørte direktørområder, relevante afdelingsledere og den faglige koordinator under indsatsområde 2 (sekretær).

    

   Styregruppen har både under implementeringen og i driftsfasen til formål at understøtte det tværprofessionelle samarbejde og sikre fælles retning. Opgaverne for styregruppen bliver at definere en fælles kerneopgave samt fastsætte fælles mål og måltal. Derudover får styregruppen ansvaret for de tværprofessionelle konferencemøder samt at fastlægge målgruppen for kontaktpersonordningen inklusiv implementeringen af denne.

    

   Under styregruppen nedsætter forvaltningen arbejdsgrupper, der blandt andet skal udarbejde oplæg til udmøntningen af kontaktpersonordningen samt visitationen til denne.

    

   Forvaltningen vil i løbet af det næste år gøre status og evaluere for at vurdere behovet for en ny organisering.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Tids- og procesplanen frem mod lovens ikrafttræden er:

    

   Okt. 2018:

   • Scenarier forelagt direktionen

   Okt.-nov. 2018:       

   • MED-inddragelse

   Nov. 2018:             

   • Fagudvalgs-behandling af scenarie

   Dec. 2018:             

   • Byrådsbehandling af scenarie

   Jan. 2019:              

   • Implementeringsproces
   • Målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU)

   Aug. 2019:             

   • Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft
   • Beskrivelse af Viborgs kommunale ungeindsats sendes til Undervisningsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   DUT-midlerne for kontaktpersonordningen udgør i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne 690.000 kr.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år regulerer opgaver og samarbejde i den kommunale ungeindsats.

    

   De aktuelle lovgivninger på de berørte fagområder er fortsat gældende.

    

   Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk og Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 8 Overlund rykker sammen - status på projektet (bevillingssag)
  • Resume

   I sagen orienteres om status på projektet ”Overlund rykker sammen”, der frem mod 2022 skal føre til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

    

   Endvidere søges der om bevilling til honorering af deltagere og dommere i arkitektkonkurrencen, der gennemføres i første halvår 2019, til understøttelse af den pædagogiske proces på Overlund Skole samt til øvrige udgifter i projektets første fase.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at status på projektet ”Overlund rykker sammen” tages til efterretning,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 427.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019, 

    

   4. at udgiften på 427.000 kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for hhv. 2018 og 2019 til projektet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at status på projektet ”Overlund rykker sammen” tages til efterretning

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 427.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2018

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 650.000 kr. til kontoen ”Ny Overlund Skole” med rådighedsbeløb i 2019

    

   4. at udgiften på 427.000 kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for hhv. 2018 og 2019 til projektet

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet blev på mødet den 21. februar 2018 (sag nr. 5) orienteret om opstart af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen, som senere i projektet har fået arbejdstitlen ”Overlund rykker sammen”. Samtidig blev der bevilliget 1 mio. kr. til rådgivning i projektets første fase.

    

   Den 19. juni 2018 blev Børne- og Ungdomsudvalget (sag nr. 4) og Kultur- og Fritidsudvalget (sag nr. 9) orienteret om status på inspirations- og inddragelsesprocessen.

    

   Den 21. november 2018 (sag nr. 17) besluttede byrådet at benytte fagentreprise til opførelse af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune indgik i maj 2018 aftale med ERIK arkitekter om rådgivning i den indledende inspirations- og inddragelsesfase samt til gennemførelse af arkitektkonkurrence.

    

   Fra juni til oktober 2018 har rådgiveren gennemført en række registreringer, studieture, events og workshops, som har sikret involvering af og inputs fra skole, klub, hal, foreninger og lokalsamfund i bredere forstand. De mange bidrag er blevet bearbejdet og sammenskrevet til det byggeprogram, som styregruppen med deltagelse af de to ansvarlige udvalgs formænd og næstformænd godkender på et møde den 3. december 2018.

    

   Byggeprogrammet er grundlaget for det kommende EU-udbud med prækvalifikation vedrørende totalrådgiveropgaven (arkitektkonkurrencen). Udbuddet gennemføres i første halvår 2019 med planlagt godkendelse i byrådet den 26. juni.

    

   Til arkitektkonkurrencen prækvalificeres 5 teams (arkitekt, ingeniør og evt. konsulenter). De fire ikke-vindende teams honoreres med 100.000-150.000 kr. ekskl. moms for deres deltagelse i konkurrencen (afhængigt af om der benyttes forhandling), i alt op til 500.000 kr.

    

   Der nedsættes til afgørelse af arkitektkonkurrencen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagdommere, formændene for de to politiske udvalg samt syv fra forvaltningen. Fagdommerne forventes at skulle honoreres med op til 150.000 kr. for gennemlæsning og mødeaktivitet (inkl. dækning af transportudgifter).

    

   Der har i projektet været afholdt div. mindre udgifter i forbindelse med studieture og workshops, ligesom der kan forventes yderligere mindre udgifter i det videre arbejde med brugerinddragelse vedrørende konkretisering af det vindende arkitektforslag. Der søges bevilliget i alt 100.000 kr. til dækning af disse ad hoc udgifter.

    

   Endelig afholdes der i projektet udgifter til understøttelse af det pædagogiske spor i forbindelse med formulering af behov i byggeprogrammet. Der har således været ekstraordinære udgifter til bustransport af elever, lærerdeltagelse i workshop en lørdag samt ekstern konsulentbistand til lærerworkshop og emneuge på i alt 327.000 kr.

    

   Samlet søges der af de afsatte midler til projektet bevilliget 1.077.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Den overordnede tidsplan for projektet er følgende:

    

   1. halvår 2019          Arkitektkonkurrence/totalrådgiverudbud

   2. halvår 2019          Dispositions- og projektforslag gennem brugerinddragelse

   2020                      Projektering og licitation (fagentreprise)

   2021-2022               Byggeri

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Som det fremgår af det godkendte kommissorium for projektet, deles udgifter til proces for indhentelse af ideer, rådgivning m.v. i forholdet 20:1 mellem Børne- og Ungdomsudvalget (Ny Overlund Skole) og Kultur og Fritidsudvalget (Renovering af Overlund Hallen).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget søger i denne omgang bevilliget hele beløbet på 1.077.000 kr. til honorering i arkitektkonkurrencen samt øvrige udgifter nævnt ovenfor, idet der i anlægsbudgettet først er reserveret midler til renovering af Overlund Hallen i 2020 og 2021. Der vil ved en senere bevilling i projektet ske udligning heraf.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 9 Skals Skole, anlægsbyggeri (bevillingssag)
  • Resume

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til renovering og nybygning på Skals Skole.

    

   Der søges nu om frigivelse af beløb til antagelse af ekstern rådgiver.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. til kontoen ”Skals Skole(helhedsplaner)” med rådighed i 2019

    

   2. at udgiften på 750.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at udsætte sagen til førstkommende møde med henblik på en afdækning af mulighederne for at bygge skolen og børnehaven sammen samt en afklaring af det fremtidige kapacitetsbehov på skolen med henblik på en optimal kapacitetsudnyttelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner fra 2014 vil Skals Skole efter om- og tilbygningen være udbygget, disponeret og udnyttet i forhold til skolens elev- og klassetal. Skolens pavilloner erstattes af nybyggeri, der skaber sammenhæng i såvel skolen som helhed og helhed for mellemtrin og udskoling.

    

   Nybyggeriet tilfører Skals skole et helt ny og identitetsgivende arkitektonisk udtryk og nogle rumligheder, der forstærker oplevelsen af helhed og sammenhængskraft. Alle skolens lokaler vil være tilgængelige for handicappede. Indeklimaforholdene og toiletfaciliteter vil være tidssvarende.

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2018 priser):

   2019

   2020

   2021

   2022

   I alt

   750.000 kr.

   16.454.000 kr.

   24.166.000 kr.

   24.200.000 kr.

   65.570.000 kr.

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanerne har der været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge Forvaltningen, Ejendom og Energi samt KPF Arkitekter.

    

   Beskrivelse

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 750.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Skitsering frem til november 2019 – godkendes i BUU.

   Projektering, udbud og licitation frem til april 2020 – godkendes i BUU & Byråd.

   Byggeperiode frem til juni 2022.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 10 Hald Ege Skole, anlægsbyggeri til- og ombygning (bevillingssag)
  • Resume

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til om- og tilbygning på Hald Ege Skole. Projektet omhandler både helhedsplanen og AT-påbud.

    

   Der søges nu om frigivelse af beløb til antagelse af ekstern rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.067.000 kr. til kontoen ”Hald Ege Skole – tilbyg og ombyg (helhedsplaner)” med rådighed i 2019.

    

   2. at udgiften på 1.067.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet.

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.067.000 kr. til kontoen ”Hald Ege Skole – tilbyg og ombyg (helhedsplaner)” med rådighed i 2019

    

   2.    at udgiften på 1.067.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

    

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner fra 2014 bliver der sigtet mod at skabe en skole med overensstemmelse mellem pædagogisk indhold og fysiske rammer under hensyntagen til skolens forventede fremtidige elev- og klassetal.

   Helhedsplanerne for Hald Ege Skole er inddelt i 3 etaper og nu påbegyndes etape 1, hvor der skal ske ombygning og optimering af det store indgangsparti samt til- og ombygning af 1. sal ved indgangspartiet. Der skal i gangarealet skabes bedre sammenhæng mellem bygningerne. Derudover har skolen i 2017 fået et AT-påbud vedrørende indeklimaet (ventilation og temperatur) i området, som skal udbedres. 

   Renoveringen og tilbygningen tilfører skolen et helt nyt og identitetsgivende arkitektonisk udtryk og nogle rumligheder der forstærker oplevelsen af helhed og sammenhængskraft. 

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2018 priser):

   2019

   2020

   I alt

   1.067.000 kr.

   8.000.000 kr.

   9.067.000 kr..

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanerne har der været afholdt møder mellem skolen, Børn & Unge Forvaltningen, Ejendom og Energi samt KPF Arkitekter.

    

   Beskrivelse

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.067.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Skitsering frem til april 2019 – godkendes i BUU.

   Projektering, udbud og licitation frem til september 2019 – godkendes i BUU & Byråd.

   Byggeperiode frem til december 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 11 Indsats til ordblinde børn
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres hermed for modeller for en udgående funktion, der understøtter skolernes indsatser til ordblinde børn. Den udgående funktioner er et supplement til de indsatser, der i forvejen finder sted dels decentralt på skolerne og centralt på Læsecentret på Houlkærskolen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.    at udvalget drøfter modellerne for en udgående funktion

   2.    at udvalget beslutter, hvilken model eller kombination heraf, der fremover skal implementeres

   3.    at udvalget drøfter finansiering af den udgående funktion

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at der med henblik på en nedbringelse af ventelisten til læsecenteret bevilliges 0,5 mio. kr. for 2019 til læsecenteret. Indsatsen finansieres af uforbrugte midler af 0,35 % puljen 

    

   2.    at anmode forvaltningen om at udarbejde et konkret forslag hvor model 1 og model 2 kobles sammen, således at der sker et kompetenceløft decentralt fra 2020 og fremadrettet.

    

   3.    at det af forvaltningen udarbejdede forslag om et kompetenceløft af det decentrale niveau skal indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med budget 2020.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har på flere møder drøftet indsatsen til ordblinde børn. Senest på sit møde den 30. oktober (sag nr. 5). Derudover indgår indsatsen til ordblinde børn i Byrådets konstitueringsaftale, hvoraf det fremgår, at partierne vil opgradere intensive forløb på blandt andet ordblindeområdet.

    

   Inddragelse og høring

   Fagpersoner fra henholdsvis Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) og Læsecentret på Houlkærskolen har bidraget med viden og input til beskrivelsen af en udgående funktion.

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet 3 modeller, der kan støtte skolerne i den decentrale opgave med at støtte børn med læsevanskeligheder eller dysleksi.

    

   Model 1: Udgående medarbejdere fra Læsecenteret, der støtter elever og medarbejdere på den enkelte skole

   Der afsættes i alt 2 fuldtidsstillinger til en udgående funktion fra læsecenteret. Den udgående funktion deltager i og understøtter undervisningen på hjemskolen, hvorved det sikres, at Læsecenterets indsats videreføres på hjemskolen i tæt samarbejde med hele læreteamet og ledelsen. Indsatsen vil endvidere understøtte skolerne i inkluderingen af ordblindbørn. De enkelte skoler vil med denne model kunne få besøg i ca. 3 uger om året. Udgiften til denne model vil være ca. 540.000 kr. pr. medarbejder.   

    

   Model 2: Styrket tovholderfunktioner mellem læsevejlederne på skolerne og læsecenteret

   Der er i dag tovholder/læsevejleder på alle hjemskoler. Den funktion ønskes styrket for at understøtte overgange og implementering af ordblindevenlig undervisning. Tovholderen har overblik over alle testede på skolen og de forskellige indsatser, der har været, eller er i gang omkring eleven. Tovholderen deltager i møder på skolen med eleven, forældre og lærerne og er med til både at udarbejde handleplaner samt lave opfølgning herpå. Indsatsen foreslås i denne model styrket gennem kompetenceudvikling og etablering af netværk. Udgiften hertil vil afhænge af, hvilket omfang der ønskes for den understøttende funktion.

    

   Model 3: Læringsmentorforløb ved Ordblindetræning, Esbjerg

   Eleven tilbydes et 30 timers undervisningsforløb på hjemskolen af læsevejledere og ordblindelærere ansat ved Ordblindetræning. Undervisningsforløbet følges op af et mentorforløb over 6 måneder, temaaften for forældrene samt grundkursus for lærerne i de indlærte strategier og IT-kvalificerende programmer. Der er i denne model krav om forløb for minimum 50 elever årligt. Den årlige kommunale udgift ved 50 elever er ca. 200.000 kr.

    

   En mere uddybende beskrivelse af de 3 modeller fremgår af bilag 1.  

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Tiltagene vil kunne iværksættes i budgetår 2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Fremgår af oversigten og bilag.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.
  • Bilag

 • 12 Opstart af EUD8 på Vestre Skole (orienteringssag)
  • Resume

   I denne sag orienteres Børne og Ungdomsudvalget om igangsætningen af EUD8 på Vestre Skole i forhold til antal elever, undervisningens indhold og samarbejdet med erhvervsuddannelserne.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at tage orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som en del af udmøntningen af det politiske udspil ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere”, som blev vedtaget i Byrådet den 30. august 2017 (sag nr. 19), er der oprettet et tilbud om EUD8 og EUD9. Tilbuddet er et led i udspillets fokus på øget samarbejde med ungdomsuddannelserne. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 31. oktober 2017 (sag nr. 14), at tilbuddet skulle placeres på Vestre Skole.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   EUD står for erhvervsuddannelse, og EUD8 og EUD9 er således et tilbud til unge i folkeskolens 8.og 9. klasse, hvor den almene folkeskoleundervisning tænkes sammen med undervisning på en erhvervsuddannelse. Tilbuddet er tilrettelagt inden for rammerne af Folkeskoleloven, hvilket betyder, at eleverne har de samme muligheder for optagelse på en ungdomsuddannelse som alle andre udskolingselever i Viborg Kommune.

    

   Vestre Skole arbejder således sammen med Mercantec, Social- og Sundhedsskolen og Asmildkloster Landbrugsskole om projektforløb, der foregår på de tre erhvervsuddannelser. Overskrifterne på dette års projekter er:

   • Fra jord til bord
   • Byg en butik
   • Hvor sund er du?
   • Fremtidens legeplads
   • Bålmad i eget bålfad

    

   Lærerne fra Vestre Skole og erhvervsskolerne planlægger og sætter læringsmål for hvert af de tværfaglige projekter. Elevernes evaluering af første projekt Fra jord til bord kan ses i bilag 1.

    

   Status på EUD8

   Der er 15 elever på EUD-linjen. 10 drenge og 5 piger. Eleverne kommer fra 8 af kommunens 26 skoler. Der har intet frafald været.

    

   Lærerne fra Vestre Skole følger dele af undervisningen på erhvervsskolerne for at sikre elevernes trivsel og udvikling i forløbet. Der tilstræbes et få-lærer-princip, der sikrer tryghed og kontinuitet.

    

   Pointer fra første evalueringsmøde

   • Den nære relation til eleverne er vigtig. 15 elever er et godt antal i forhold til elevgruppen.
   • Der ses hurtige fremskridt hos eleverne, hvilket betyder, at der er rigtig gode muligheder for, at eleverne kan vurderes uddannelsesparate i 9. klasse.
   • Der skal informeres bedre om, hvad EUD8 og 9 er.
   • Vigtigt, at erhvervsskolerne sætter lærerkræfter på projektet, som er vant til grundforløbselever.
   • Vigtigt, at der sikres ressourcer til den fælles planlægning mellem grund- og erhvervsskole.

    

   Der kan hentes yderligere information om EUD HER

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Der følges op på arbejdet med EUD 8/9 i efteråret 2019. Her har projektet været i gang et år, og der vil derfor være et nyt hold EUD 8 og et første hold EUD 9 i gang.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er i ”Udfordringer til alle og uddannelse” for flere afsat økonomi til projektet.

    

   Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelser

   Ressourcen anvendes til:

   ·         Udvikling af samarbejde med ungdomsuddannelser bl.a. EUD 8 og EUD 9. Beløbet afsættes i en central pulje.

   ·         Derudover afsættes midler til betaling af taxameter og øvrige udgifter til etablering af op til to klasser i forbindelse med EUD8 og EUD9. Der forventes oprettet et hold i 8. årgang i 2018 og derefter udbygning til et hold i 8. årg. og et hold i 9. årgang

    

   2018

   2019

   2020

   2021

   1,0 millioner kr.

   1,0 millioner kr.

   1,0 millioner kr.

   1,0 millioner kr.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 13 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Børne– og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

    

   Skoler

    

   ----------- 1.000 kr. -----------

   Projekt

   Stednr

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)

   301614

   12.450

   12.445

   -5

   Overlund og Rosenvænget skoler

   301623

   3.055

   3.037

   -18

   Pulje skoler 2016

   301627

   4.200

   3.744

   -456

   Nybygning til specielelever, Vestervang Skole

   308503

   30.635

   30.088

   -547

    

    

    

    

    

   I alt

    

   50.340

   49.314

   -1.026

    

   Årsagen til mindreforbrugene er, at der regnskabsafsluttes i forhold til den oprindelige bevilling. Der er siden bevillingerne blev givet, flyttet en mindre del af budgettet, men ikke ændret i bevillingen.

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

    

   Dagtilbud

    

   ----------- 1.000 kr. -----------

   Projekt

   Stednr

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg

   514711

   77.852

   78.218

   366

   Etablering af ny institution i Bjerringbros sydlige bydel

   514712

   20.441

   20.136

   -305

   Ny daginstitution i Møldrup

   514714

   11.000

   10.676

   -324

   Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro

   514727

   16.991

   16.925

   -66

   Tilbygning til Løgstrup Børnehus

   514730

   11.006

   11.606

   600

   Hammershøj Børnehave

   514713

   10.890

   10.823

   -67

    

    

    

    

    

   I alt

    

   148.180

   148.384

   204

    

   Forklaring på afvigelse vedrørende ”Tilbygning til Løgstrup Børnehus”:

   Merudgiften skyldes flere forhold bl.a.

   -      Ekstra brandkrav og myndighedskrav efter licitationen.

   -      Grundet travlhed i byggesektoren inden for betonelementer måtte tilkøbes letbetons elementer og dæk fra Tyskland, da byggeriet ellers ville være blevet væsentlig forsinket.

   -      Væsentlig merudgift på udearealer, da der ikke kunne genbruges nogle af de eksisterende legeredskaber.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang og Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 14 Arbejdet med overgangspædagogordning i dagtilbud og skole (orienteringssag)
  • Resume

   I denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om arbejdet i forhold til overgangspædagogordning i skole og dagtilbud. Som en del af opfølgningen på ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere” har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagere udpeget af MED. Arbejdsgruppen har indsamlet viden om samarbejdet mellem dagtilbud og skole, som præsenteres i sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at tage orienteringen til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med vedtagelsen af ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere” blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle belyse emnet: Overgangspædagog. I arbejdsgruppen har der, udover forvaltningen, været repræsentanter fra skole og dagtilbud.

    

   Arbejdsgruppen har haft til opgave at indsamle viden om den praksis, der foregår i overgangen mellem dagtilbud og skole. Denne skal bruges til idéudveksling og videndeling. Indsamlingen skal endvidere kvalificere arbejdet med overgangspædagogordningen.

    

   Inddragelse og høring

   Alle dagtilbud og skoler har bidraget til det samlede billede.

    

   Beskrivelse

   Arbejdsgruppen har udarbejdet en proces for, og et materiale til, indsamling af viden om overgangsarbejdet mellem alle de kommunale børnehuse og skoler. Områdelederne i dagtilbud har været tovholdere på opgaven og har bidraget til at sikre, at der er kommet materiale ind fra alle. Arbejdsgruppen har modtaget et meget omfangsrigt materiale, der kan læses i sin fulde længde i bilag nr. 1.

    

   Materialet viser, at alle områder har fokus på overgangsarbejdet. Der er ligeledes i alle områder pædagogisk personale, der arbejder i overgangen. En del af overgangsarbejdet er systematiseret gennem TOPI, men der foregår en lang række øvrige initiativer. De kan overordnet inddeles i disse kategorier, der beskriver overgangsarbejdet:

   • Besøg på skolen og genbesøg i børnehuset
   • Fælles arrangementer og aktiviteter
   • Fælles forældremøder
   • Forældrenetværk
   • Fælles koordinering af arbejdet
   • Arbejde med skolegrupper
   • Fælles praksis mellem det pædagogiske personale
   • Arbejde med forventningsafstemning mellem dagtilbud og skole
   • Ledelsessamarbejde

    

   Materialet, som er indsamlet, har endvidere bidraget til et idékatalog med god lokal praksis, som kan inspirere og kvalificere overgangsarbejdet i hele kommunen. Det skal bemærkes, at der er meget forskellige vilkår for de enkelte skoler og dagtilbud, idet nogle skoler modtager børn fra et enkelt dagtilbud, mens andre skoler modtager fra flere forskellige. Idékataloget er et sammendrag af det fulde materiale og kan læses i bilag nr. 2. Kataloget er inddelt i aktiviteter for børn, forældre og fagprofessionelle både før og efter overgangen til skole.

    

   Idékataloget sendes ud til dagtilbud og skoler og bidrager til videreudvikling af de lokale praksisser i forhold til overgangspædagogordninger.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Der laves en opfølgning på, hvordan der videreudvikles på arbejdet med overgangspædagogordning i efteråret 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er i ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere” afsat midler til arbejdet på følgende måde:

    

   Mere pædagogisk personale i børnehaverne
   Midlerne til øget kvalitet i dagtilbud målrettes børnehaverne, og den øgede tildeling bliver øremærket til mere pædagogisk personale i børnehaverne, med henblik på:

   ·         Et styrket arbejde med indsatsdelen i TOPI (indsats forstås her som indsats i institutionerne; i samarbejde med PPL)

   ·         Styrkede overgange fra dagtilbud til skole. Herunder indførelsen af en overgangspædagogordning i alle skoledistrikter

    

   2018

   2019

   2020

   2021

   7,4 millioner kr.

   7,4 millioner kr.

   7,4 millioner kr.

   7,4 millioner kr.

    

   Endvidere er der i budget 2016-2019 afsat 7,1 millioner kr. blandt andet til arbejdet med overgange imellem dagtilbud og skoler jævnfør beslutning (sag nr. 3) på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 26. januar 2016. Beløbet er indarbejdet i den nye resursetildelingsmodel på skoleområdet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang og Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 15 Godkendelse af 'Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune'
  • Resume

   Styrelsesvedtægten for dagtilbud er tilrettet på baggrund af den nye dagtilbudslov.

   Den gældende styrelsesvedtægt for dagtilbud blev oprindeligt godkendt i Byrådet den 1. maj 2013 (sag nr. 10).

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.    at forslag til ny ’”Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune” godkendes.

   2.    at forslag til ny ”Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune” sendes i høring hos de fem forældrebestyrelser i dagtilbud med høringsfrist den 10. januar 2019.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at forslag til ny ’”Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune” godkendes.

    

   2.    at forslag til ny ”Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune” sendes i høring hos de fem forældrebestyrelser i dagtilbud med høringsfrist den 10. januar 2019.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 19. juni 2018 (sag nr. 7) orienteret om den nye dagtilbudslov ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” og herunder bestemmelserne vedr. styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser.

    

   Inddragelse og høring

   Det forslås af direktøren for Børn & Unge, at den nye ”Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune” sendes i høring hos de fem forældrebestyrelser i dagtilbud med høringsfrist den 10. januar 2019.

    

   Beskrivelse

   Den nye dagtilbudslov trådte i kraft den 1. juli 2018 og som følge heraf, er der lavet forslag til ændret styrelsesvedtægt for dagtilbud (se bilag 1).

    

   I henhold til dagtilbudsloven §§ 14-16 er forældreindflydelsen i forældrebestyrelser blevet styrket. Lovændringerne har følgende betydning for forældrebestyrelserne i dagtilbud i Viborg Kommune:

    

   • Forældre med børn i daginstitutioner, der består af flere enheder, har nu ret til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen med en forælder fra hver enkelt enhed.
   • Forældrebestyrelsernes minimumskompetencer er udvidet, således at de nu har formaliseret indflydelse på:
    • arbejdet med den pædagogiske læreplan, herunder udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på læreplanen.
    • principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
    • overgange fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole.

    

   I Viborg Kommune er forældrebestyrelser etableret på tværs af dagpleje og børnehuse. Ifølge dagtilbudsloven gælder det nu således, at beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de forældre, der repræsenterer dagplejen. Endvidere træffes beslutninger, der alene har betydning for børnehuse, af de forældre, der repræsenterer børnehusene.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 16 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018 og 2019
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-11-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

    

   1.    at godkende møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget, med den bemærkning, at dialogmøderne med bestyrelserne den 17. september 2019 flyttes til oktober pga. sammenfald af møder.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  • Bilag