Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 30-10-2018

Referat

12.15-13.15 temamøde om Familieområdet

 • 1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.

    

   Budgetopfølgningen er suppleret med en status fra Familieområdet, hvor de aftalte nøgletal bliver præsenteret.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 godkendes.
    

   Endvidere foreslår direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

    

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   3. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om nøgletal på Familieområdet til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

   1.    at budgetopfølgningen pr. 30. september for Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes

   2.    at omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes

    

   Børne- og Ungdomsudvalget

   1.    tager orienteringen om nøgletal på Familieområdet til efterretning

   2.    Principper for handleplan blev godkendt, idet der på et kommende møde fremlægges endelig handleplan.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

         Skoler og klubber

   960,3

   967,6

   950,1

   -10,2

   -17,5

   -5,6

         Dagtilbud

   404,6

   406,8

   405,0

   0,4

   -1,8

   -7,1

         Familieområdet

   298,0

   312,5

   311,4

   13,3

   -1,1

   -0,7

   Serviceudgifter i alt

   1.663,0

   1.686,9

   1.666,5

   3,5

   -20,4

   -13,4

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   56,5

   79,6

   63,4

   7,0

   -16,1

   1,6

   Tabel 1

    

   Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 17,5 mio. kr.

   Af den forventede mindreudgift ligger de 12,8 mio. kr. decentralt.

   På det decentrale område viser det forventede resultat, at der bliver brugt af overførte mindreforbrug fra tidligere år. På det centrale skyldes mindreudgiften primært skolebuskørsel og kompetenceudvikling.

    

   På dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Decentralt forventes en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Det betyder, at der centralt forventes merudgifter på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes overført merudgift fra 2017 samt flere børn i private institutioner/privat pasning. I det samlede resultat på det centrale område indgår også mindreforbrug til bl.a. puljemidler fra staten til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft samt mindreudgift til BUU’s tværgående pulje. Da disse midler er øremærket betyder det, at det samlede merforbrug på det centrale område forventes at blive ca. 5,5 mio. kr. I budget 2019 – 2022 indgår handleplan for at afvikle merforbruget på området.

     

   På familieområdet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget fordeles med et mindreforbrug på det decentrale område (bl.a. PPL, Sundhedsplejen, Familiecentret og Tandplejen) på 1,9 mio. kr. mens der på myndighedsområdet (forebyggende foranstaltninger, anbringelser m.m.) forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

   I det korrigerede budget 2018 indgår overførsler af mindreforbrug på 15,6 mio. kr. fra 2016 og 2017. Disse overførte mindreforbrug forventes således forbrugt i 2018, hvilket betyder at der er et væsentligt merforbrug set i forhold til det oprindelige budget. Udvalget godkendte på mødet d. 14. august 2018 (sag nr. 1) planen for budgetoverholdelse på familieområdet i 2018 og 2019-22.

      

   På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2018 på 16,1 mio. kr.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.

   De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 4

    

   Der vedlægges endvidere, som bilag nr. 5, en oversigt over puljer til mindre anlægsopgaver på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

    

   OPFØLGNING PÅ NØGLETAL – FAMILIEOMRÅDET

    

   Herunder ses to opgørelser med de aftalte nøgletal opgjort pr. 30. september 2018.

    

   Børnefaglige undersøgelser

    

   December 2017

   Marts

   2018

   Juni

   2018

   September 2018

   Aktive sager i Familieafdelingen

   2196

   2194

   2182

   2090

   Igangværende børnefaglige undersøgelser (§ 50) jf. DUBU

   241

   268

   151

   113

   Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede, og som har varet mere end 4 mdr. fra modtagelse af underretningen jf. DUBU

   154

   183

   81

   53

    

    

   Det ses i opgørelsen, at pr. 30. september 2018 var der 113 aktive børnefaglige undersøgelser (BFU). Af dem var 53 ikke afsluttet inden for tidsfristen på 4 måneder, hvilket svarer til 46,9 pct. mod henholdsvis 68,3 pct. i første kvartal og 53,6 pct. i andet kvartal.

    

   Derudover kan det endnu engang konstateres, at der er sket et fald i antallet af BFU’er, der ikke er afsluttet indenfor tidsfristen, idet tallet er faldet fra henholdsvis 81 til 53. Dette giver et fald på 34,6 pct.

    

   At udviklingen fortsat er nedadgående skyldes hovedsageligt, at der stadig er ledelsesmæssigt fokus på overholdelse af tidsfrister i form af konkret opfølgning på netop denne del af arbejdet. Herunder også arbejdet med overblik og kalenderstyring i sagsgennemgangene med kvalitetssikringskoordinator. DUBU superbrugerne er fortsat i tæt samarbejde med ledelsen.

    

   Der er ikke længere ansat medarbejdere i merarbejdsaftaler eller studentermedhjælpere til at løse opgaven, men for at understøtte den positive udvikling er der dog opslået to midlertidige stillinger, som begge har til formål at sikre fortsat flow i sagerne. Derudover har den ene stilling også et særligt fokus på understøttelse af børne- og ungeteamet.

    

   Handleplaner

   Antallet af handleplaner hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU fordelt efter type

    

   Juni

   2018

   September

   2018

   Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor fristen reelt er overskredet og der mangler opfølgning

   21

   19

   Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men mangler notat og ny handleplan

   25

   7

   Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men mangler ny version af handleplan

   19

   10

   Tallet for opfølgninger/handleplaner, hvor der er afholdt møde, men der mangler ”klik”                    

   9

   0

   Total

    

   74

   36

    

   Antallet af handleplaner, hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU, er siden juni 2018 faldet fra 74 til 36. Dette svarer til et fald på 51,35 pct.  I ovenstående opgørelse ses det, at det reelt kun er 19 handleplaner ud af 36, hvor fristen er overskredet og der mangler opfølgning. Der er således i 17 ud af 36 sager afholdt møde med borgeren, men der mangler administrativt arbejde i form af fx handleplan eller ny version af handleplanen.

    

   Fremadrettet perspektiv

   I forhold til fremadrettet at lykkes med at komme i mål med både sagsbehandlingstider, borgerkontakt og kontakt til samarbejdspartnere arbejdes der i Familieafdelingen med følgende:

    

   • Lean på sagsgange og mødeaktivitet for at hente tid
   • Brugen af PC i mødet med borgeren
   • Det overvejes at arbejde med ’makkerpar’, således man er to rådgivere om et møde med borgeren. Dette er driftstungt, men kan vise sig at være besparende i sidste ende
   • Fokus på bedre kalenderstyring ift. planlægning af børnefaglige undersøgelser
   • Kompetenceudvikling vedr. bl.a. facilitering af møder (effektive møder)
   • Sagsgennemgang med alle rådgivere hver 8. uge med henblik på oplæring og vedligeholdelse af sager i DUBU samt på at overholde fristerne
   • Tilkøb af et KMD modul, der skal understøtte validering af data fra DUBU, så manuel gennemgang minimeres.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 2 Opfølgning på budget 2019-2022
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget forelægges forslag til plan for implementering af budget 2019/2022 til godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter om puljerne til hhv. daginstitutioner og skoler skal sammenlægges.

    

   2.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender plan for implementering af budget 2019-2022

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   1.     Overflytning mellem puljerne vil ske i forbindelse med budgetopfølgningen

   2.     Børne- og Ungdomsudvalget godkender plan for implementering af budget 2019-2022

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. juni 2018 (sag nr. 1) videresendte udvalget deres bidrag til byrådets budgetforhandlinger. På byrådsmødet den 10. oktober 2018 (sag nr. 11) blev budget 2019-2022 endeligt godkendt.

    

   Inddragelse og høring

   Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til budgetforhandlingerne har været i høring i bestyrelse og MED-udvalg i perioden 30. maj – 10. juni 2018.

    

   Beskrivelse

   På dagens møde forelægges Børne- og Ungdomsudvalget et forslag til plan for implementering af budget 2019-2022 til godkendelse. Planen for implementering findes i bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Indstilling

   Direktøren fra Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Orienteringen blev taget til efterretning

    

   Plan for dialogmøder og temamøde blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    • Drøftelse med Viborg Lærerkreds og Skolelederforeningen om lærernes arbejdstid

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppen

    

   ·         Skolechefen orienterer om

                                            i.    Vikardækning på skolerne - Det er forskelligt hvordan skoler løser deres vikardækning. Det generelle billede er dog at både intern (skolens fastansatte medarbejdere) og ekstern vikariering fungerer fornuftigt.

                                           ii.    Muligt fælles dannelsesprojekt mellem folkeskolerne og Musikskolen - Efter Børne- og Ungdomsudvalgets besøg i Haderslev, har Børn og Unge drøftet musikskolesamarbejdet med Kultur og Fritid. Kulturchefen og skolechefen har besluttet at lave et udkast til en flerårig strategi, som begge forvaltninger blive præsenteret på vort fælles udvalgsmøde den. På mødet vil udvalget blive præsenteret for de indledende tanker.

                                          iii.    Skolechefen orienterer om aldersintegreret undervisning i Karup – Ledelsen på Karup Skole har gennemført en evaluering af arbejdet med aldersintegrerede klasser. Evalueringen er vedlagt som bilag nr. 1. På mødet orienteres om hovedpointerne i evalueringen.

    

   3.    Udvikling af inkluderende læringsmiljøer

    

   Med Udfordringer til alle og uddannelse for flere blev der tilført midler til kompetenceudvikling med henblik på iværksættelse af konkrete initiativer, der understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer på skolerne. Med et overordnet formål om at flere børn undervises i almenområdet, er der sat initiativer i gang, der sikrer at:

          Det pædagogiske personale og ressourcepersoner har styrkede kompetencer i udvikling af inkluderende praksis

          Ressourcepersoner fra PPL og lokalt på skolerne sættes i spil tættere på praksis

          Det tværprofessionelle samarbejde om videreudvikling af inkluderende praksis styrkes

   Indsatsen er et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, der tager udgangspunkt i metoden co-teachende vejledning. Der kan læses mere om de enkelte indholdselementer i bilag 2.

   De tilførte ressourcer anvendes primært til udviklingen i praksis på skolerne. Økonomitildelingen i indsatsen fremgår af bilag 3.

    

   4.    Sager til fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget

    

   Der er planlagt følgende emner til drøftelse:

   ·         Samarbejde med UU, herunder mentorordning og kommunal indsats

    

   5.    Opsøgende indsats i Viborg Kommunes parker og anlæg

    

   Vedlagte to korte beskrivelser af sommerens opsøgende indsats i Viborg Kommunes parker og anlæg (bilag 4 og 5)

    

   6.    0,35 % puljen

    

   Forvaltningen ønsker udvalgets tilbagemelding på eventuelle ønsker til projekter, som Børne- og Ungdomsudvalgets 0,35% pulje skal finansiere.

   Præmissen for projekter finansieret af 0,35% puljen er, at projektet skal have et forebyggende sigte. Projektet skal gå på tværs af udvalgets område og så kan det maksimalt være projekter af 3-årig varighed.

    

   7.    Planlægning af dialogmøder i 2019

    

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes dialogmøder med skoler og dagtilbud umiddelbart efter de ordinære møder i Børne- og Ungdomsudvalget på følgende datoer:

   26. februar 2019

   30. april 2019

   17. september 2019

   26. november 2019

    

   Endvidere planlægges et temamøde i januar 2019, hvor emnet bliver strategimodellen. Forvaltningen foreslår, at mødes afholdes tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12-16.

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 4 Forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede
  • Resume

   I sagen lægges der med udgangspunkt i indkomne høringssvar op til beslutning om forslag til justerede skoledistrikter i Viborg syd- og østby med henblik på indstilling til byrådet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 2, og

    

   2. at boligkvarteret Arnbjerg deles mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i

   henhold til bilag nr. 2.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at boligkvarteret Taphede deles mellem Houlkærskolens og Overlund Skoles distrikter, så området nord for Randersvej tilgår Houlkærskolen, jf. bilag nr. 2, og

    

   2. at boligkvarteret Arnbjerg deles mellem Søndre Skoles og Møllehøjskolens distrikter i

   henhold til bilag nr. 2.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 14. august 2018 (sag nr. 3), at sende forslag til nye skoledistriktsgrænser i Arnbjerg og Taphede i høring hos skolebestyrelserne på Houlkærskolen, Overlund Skole, Møllehøjskolen og Søndre Skole.

    

   Inddragelse og høring

   Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger til forslaget om nye skoledistriktsgrænser fra de fire berørte skolebestyrelser. Høringssvarene kan ses i bilag nr. 1.

    

   Beskrivelse

   Med udgangspunkt i den kommende opførelse af Ny Overlund Skole og kapaciteten på eksisterende skoler i den østlige og sydlige del af Viborg, har forvaltningen udarbejdet et forslag til nye skoledistriktsgrænser, der berører bydelene Arnbjerg og Taphede. Forslaget kan ses i bilag nr. 2.

    

   Med forslaget udnyttes ledig bygningskapacitet på Søndre Skole, ligesom Overlund Skole ifølge prognoserne ikke vil overstige 750 elever før i 2030/2031.

    

   I høringssvarene fra de fire berørte skoler gøres primært følgende gældende:

    

   Søndre Skole

   Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Arnbjerg, der vil udnytte skolens fysiske rammer bedre, skabe et mere balanceret elevgrundlag og forbedre skolens økonomiske råderum.

    

   Møllehøjskolen

   Bestyrelsen ønsker sit nuværende skoledistrikt bevaret og Arnbjerg udelt. Udvikling af skolens pædagogiske principper og sammenhængskraften i kultur- og fritidslivet vil blive truet ved en deling. En beslutning om nye skoledistrikter foreslås at afvente en strategi for skolerne i Viborg vestby.

    

   Overlund Skole

   Bestyrelsen bakker om op den foreslåede deling af Taphede med ønsket om, at det nuværende skoledistrikt tillige bevares intakt. Der er ingen bemærkninger til delingen af Arnbjerg.

    

   Houlkærskolen

   Bestyrelsen bakker op om den foreslåede deling af Taphede, idet den gør opmærksom på, at kapaciteten p.t. er overudnyttet, og der evt. kan forudses ønsker om skolesøgning fra elever syd for Randersvej pga. den kortere afstand.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   En justering af skoledistrikterne vil kunne have virkning fra indskrivningen til skoleåret 2019-2020.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ikke afsat midler til evt. forbedring af adgangsvejene mellem Arnbjerg og Søndre Skole.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 5 Indsats til ordblinde børn
  • Resume

   Som en del af konstitueringsaftalen vil partierne opgradere intensive forløb på blandt andet ordblindeundervisningen. En arbejdsgruppe har derfor analyseret Viborg Kommunes indsatser til ordblinde børn, og med udgangspunkt i analysen præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for modeller til fremtidige indsatser. Opsummerende anbefaler Direktøren for Børn & Unge etablering af en udgående funktion, der supplerer Viborg Kommunes nuværende indsats i Læsecentret på Houlkærskolen, og understøtter indsatsen på børnenes hjemskoler. Den udgående funktion kan finansieres ved en omlægning af forløbene på Læsecentret, så indsatsen fremover består af færre forløb i det centrale Læsecenter. 

    

   Endelig anbefales en evalueringsstrategi etableret for at opnå viden om børnenes læseudvikling efter indsatserne.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.  at udvalget godkender etablering af udgående funktion som supplement til Læsecentrets tilbud til ordblinde børn

   2. at udvalget godkender omlægning af Læsecentrets tilbud så det fremover består af færre forløb pr. barn og anvender de frigivne ressourcer til etablering af udgående funktion

   3. at udvalget godkender den beskrevne evalueringsstrategi

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Det nuværende tilbud i Læsecentret fastholdes

    

   På næste møde fremlægges en plan for opprioritering af den understøttende funktion decentralt og forslag til nedbringelse af ventelisten.

    

   Sagen genoptages på næste møde

    

   Udvalget godkender den beskrevne evalueringsstrategi

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde 22. marts 2018 (sag nr. 10) kommissorium for analyse af indsatser til ordblinde børn. Som beskrevet i kommissoriet har arbejdsgruppen udarbejdet forslag til mulige indsatser til ordblinde børn.

    

   Inddragelse og høring

   En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Houlkærskolen og Afdelingen for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) har udarbejdet analysen, derudover er inspiration fra andre kommuner samt erfaringer og input fra skolerne inddraget.

    

   Beskrivelse

   I konstitueringsaftalen for 2018-2021 er beskrevet, at partierne vil opgradere intensive forløb på blandt andet ordblindeundervisningen. Viborg Kommunes nuværende tilbud til ordblinde børn består af et centralt tilbud i form af Læsecentret på Houlkærskolen. Denne indsats suppleres med indsatser på børnenes hjemskoler.

    

   Udgående funktion

   For at sikre størst muligt udbytte af indsatsen på Læsecentret anbefales denne suppleret med en udgående funktion, der understøtter hjemskolerne i indsatserne her. Den udgående funktion forankres i Læsecentret og samarbejder tæt med de skoler, der har børn på Læsecentret for at sikre videreførelse af Læsecentrets indsatser på hjemskolerne. Derudover vil den udgående funktion generelt understøtte skolerne i inkludering af ordblinde børn og bidrage til målsætningen om, at specialviden skal ud til børnene, hvor de er, fremfor at børnene skal til specialisterne.

    

   Opgradering af indsatsen så alle skoler får glæde af den udgående indsats vurderes at kunne varetages af personaleressourcer svarende til to fuldtidsansatte.

    

   Omlægning af Læsecentertilbuddet

   Det nuværende tilbud på Læsecentret består af op til 3 forløb for børnene. Dette anbefales omlagt, og de frigivne ressourcer anvendt til den udgående funktion.

    

   Evalueringsstrategi

   For at øge vores viden om de langsigtede effekter af indsatserne til ordblinde børn foreslås en evalueringsstrategi etableret. Med en sådan strategi forventer vi større kendskab til effekterne af indsatserne til ordblinde børn, herunder hvorvidt og hvordan effekterne af børnenes ophold på Læsecentret fastholdes og videreudvikles, når de kommer tilbage til deres hjemskole. Centralt i evalueringen bliver målinger af børnenes læseudvikling i hele deres skoletid. Målingerne foretages decentralt på skolerne.

    

   En uddybende beskrivelse af ovenstående fremgår af arbejdsgruppens samlede analyse i bilag 1.

    

   Alternativer

   Den nuværende model indeholder en omlægning finansieret inden for den nuværende økonomiske ramme. Et alternativ hertil er at tilføre området yderligere ressourcer for at imødekomme målsætningen fra konstitueringsaftalen om at opgradere intensive forløb på blandt andet ordblindeundervisningen.

    

   Tidsperspektiv

   Tiltagene kan iværksættes med virkning fra skoleåret 2019/20.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Opgradering af indsatsen så alle skoler får glæde af den udgående indsats vurderes at kræve medarbejderressourcer svarende til to fuldtidsansatte. Disse forslås finansieret ved omlægning af den nuværende indsats i det centrale tilbud i Læsecentret. Dermed modtager børnene fremover færre forløb på Læsecentret. Såfremt den udgående funktion ikke ønskes finansieret af en omlægning af det centrale tilbud på Læsecentret kræves tilførsel af yderligere ressourcer til området.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 6 Nordre Skole om- og tilbygning ved indskoling og SFO, projektforslag
  • Resume

   I henhold til de udarbejdede helhedsplaner på skoleområdet, blev der på investeringsoversigten 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til om- og tilbygning af indskolingen og SFO på Nordre Skole.


   Den antaget rådgiver har nu fremsendt projektforslag til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Projektforslaget blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På møde den 20. juni 2018 besluttede Byrådet (sag nr. 1) efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. maj 2018(sag nr. 2)  følgende:

   1.   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 862.000 kr. til kontoen ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling of SFO” med rådighed i 2018.

   2.   at udgiften på 862.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til projektet.

   3.   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

   Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S er antaget som rådgiver.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt møder i styregruppen, som består af repræsentanter fra skolen, Børn og Unge forvaltningen, Ejendom og Energi samt ekstern Rådgiver KAAI.

    

   Beskrivelse

   KAAI har fremsendt projektforslag for ”Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO” til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.
   Projektforslaget tager udgangspunkt i at indskoling og SFO placeres i skolens østlige klassefløj som en samlet og integreret indskolingsafdeling, hvor faciliteterne er til stede og kan udnyttes hele vejen gennem børnenes dag, både i undervisnings- og fritidssammenhæng. I de nuværende klasselokaler i den eksisterende fløj, skal der ske en ombygning samt etablering af mekanisk ventilation og opdatering af de akustiske forhold.

    

   Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse, vil rådgiveren i samarbejde med styregruppen, arbejde videre med projektet og udbudsformen vil blive i offentlig licitation/fagentrepriser.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Projektering frem til februar 2019.

   Udbud/licitation frem til maj 2019.

   Udførelse frem til maj 2020, herefter ibrugtagning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 7 Styringsmodel – drøftelse af indsatser for temaet ”Sundhed”
 • 8 Nyt Børnehus i Arnbjerg (bevillingssag)
  • Resume

   På investeringsoversigten for 2019-2022 er der afsat 25,7 mio. kr. i rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg. Børnehuset placeres i udkanten af Arnbjerg mod Bruunshåb.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”Nyt børnehus i     Arnbjerg” med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. 2019

    

   2.    at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

    

   3.    at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. til kontoen ”Nyt børnehus i     Arnbjerg” med rådighedsbeløb på 1.550.000 kr. 2019

    

   2. at udgiften på 1.550.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet

    

   3. at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På anlægsoversigten for 2018 – 2021 blev der afsat budget til etablering af nyt børnehus i Arnbjerg. I forbindelse med budgetforlig vedr. budget 2019 – 2022 for Viborg Kommune blev det besluttet at fremrykke etableringen af nyt børnehus i Arnbjerg.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På investeringsoversigten 2019 – 2022 er der afsat rådighedsbeløb til nyt børnehus i Arnbjerg. Institutionen skal være beliggende i området mod Bruunshåb.

    

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb:

    

   År 2019

   År 2020

   År 2021

   4.260.000

   10.000.000

   11.500.000

    

   Der i alt afsat 25.760.000 kr.

    

   Det samlede rådighedsbeløb på 25.760.000 kr. er afsat med henblik på at etablere nyt børnehus i Arnbjerg. Der bliver plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Børnehaven bliver på ca. 1.500 m2.

    

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at foretage indledende undersøgelser samt indgå aftale med en ekstern rådgiver.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2018
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget herefter godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-10-2018

   Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste  • Bilag