Beskæftigelsesudvalget - Referat fra mødet den 20-03-2018

Referat

 • 1 Præsentation af Arbejdsmarkedsområdet: Job & Helhedsindsats
  • Resume

   På dagens møde i Beskæftigelsesudvalget præsenteres Jobcenter Viborgs afdeling Job & Helhedsindsats.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På dagens møde præsenterer forvaltningen Jobcenter Viborgs afdeling Job & Helhedsindsats, der varetager bl.a. myndighedsarbejdet omkring indsatsen for borgere i alle ydelsesgrupper bortset fra fleksjobgodkendte. Også Rehabiliteringsteamet med deltagere fra andre forvaltningsgrene samt det regionale sundhedssystem er forankret i denne afdeling, ligesom hele integrationsindsatsen inklusive boligplacering er forankret her.

    

   Afdelingsleder Sofie Stensgaard deltager under behandlingen af dette punkt.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Orientering om årsregnskab 2017
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2017 for Beskæftigelsesudvalget.

    

   På mødet den 11. april 2018 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 18. april 2018. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2018), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. april 2018 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning, og

    

   2. at Beskæftigelsesudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018/2019 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget besluttede,

   1. at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning, og

    

   2. at Beskæftigelsesudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018/2019 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter og overførselsudgifter

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Oprindeligt

   Budget 2017

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

    

    

    

    

   Beskæftigelsestilbud

   11.402

   16.366

   13.909

   -2.457

   Overførselsudgifter

    

    

    

    

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

   898.229

   843.843

   836.953

   -6.890

   Pensioner og boligstøtte

   504.641

   513.400

   513.486

   86

    

   Mindreudgiften på Beskæftigelsestilbud på 2,5 mio. kr. fordeler sig med 2,2 mio. kr. på decentrale konti og 0,3 mio. kr. på centrale konti.

    

   På de decentrale områder er der mindreudgifter til projekterne EUD som karrierevej og Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund med henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,3 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning.

   Der er desuden en mindreudgift på 0,8 mio. kr. vedrørende Jobigen, fordelt med 0,6 mio. kr. på Trepas og 0,2 mio. kr. på Nørremarken.

    

   Mindreudgiften på det centrale område vedrører primært udgifter til boligplacering af udlændinge, som følge af færre flygtninge.

    

   Mindreudgiften på Arbejdsmarkeds- og overførselsområder på 6,9 mio. kr., består af mindre afvigelser på de forskellige områder, både på ydelser og driftsudgifter.

    

   Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 blev bevillingen på politikområdet nedsat med 49,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der 3 områder der primært er årsag til mindreforbruget. Det drejer sig om udgifter til flygtninge, udgifter til forsikrede ledige samt udgifter til kontant- og uddannelseshjælp.

    

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018/2019 på driften

    

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Beskæftigelsesudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2017 til 2018/2019:

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab 2017

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Beskæftigelsestilbud

   -2.457

   *-2.195

   0

   -262

   0

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

   -6.890

   -40

   0

   0

   -6.850

   Pensioner og boligstøtte

   86

   0

   0

   0

   86

    

    

    

    

    

    

   I alt

   9.261

   -2.235

   0

   -262

   6.764

   * Herudover overføres 0,4 mio. kr. fra politikområdet Socialområdet vedrørende STU Viborg.

    

   Af de samlede overførsler på 2,5 mio. kr., indstilles de 2,2 mio. kr. overført til 2018 budgettet og 0,3 mio. kr. på politikområde Beskæftigelsestilbud indarbejdet i budget 2019.

    

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (1.000 kr.)

    

   Oprindeligt

   Budget 2017

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Skattefinansierede anlæg

   7.000

   5.566

   4.479

   -1.087

    

   Mindreudgiften vedrører ombygningen af Klostermarken 16 til STU, hvor en tvist har udsat færdiggørelsen.

    

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2017 til 2018/2019

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Beskæftigelsesudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2017 til 2018/2019:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2017

   Overføres til 2018

   Overføres til 2019

   Overføres ikke

   Skattefinansierede anlæg

   -1.087

   -1.087

   0

   0

    

    

   Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1.

    

   Fordelingen af projekterne på Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i forhold til den nye udvalgsstruktur fra 2018 fremgår af bilaget. Overførsel af mer-/mindreforbrug følger med projekterne til de nye udvalg.

    

    

   Regnskabsbemærkninger

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2017. Som en del af årsregnskabet for 2017 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2017 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2017.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Beskæftigelsesudvalgets politikområder fremgår af bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 3 Delegation fra Beskæftigelsesudvalget til administrationen
  • Resume

   Delegation af beslutningskompetence fra det politiske udvalg til den kommunale administration inden for udvalgets arbejdsområde i henhold til Viborg Kommunes Styrelsesvedtægt bidrager til en effektiv og hensigtsmæssig arbejdsfordeling og sikrer:

   ·         det politiske udvalg et overordnet overblik over ansvarsområderne, samt

   ·         en hurtig og faglig funderet borgerbetjening

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at den beskrevne delegationsmodel drøftes, og

    

   2. at delegationsmodel for den nuværende politiske periode (2018-2021) godkendes.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget drøftede den beskrevne delegationsmodel, og godkendte delegationsmodel for den nuværende politiske periode (2018-2021).

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune er udgangspunktet for det politiske arbejde, og heri præciseres og fordeles blandt andet arbejdsopgaverne mellem de stående politiske udvalg. I Styrelsesvedtægtens § 18 findes en overordnet oversigt over opgaver, der hører under Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Delegation af beslutningskompetence fra det politiske udvalg til den kommunale administration inden for udvalgets arbejdsområde i henhold til Viborg Kommunes Styrelsesvedtægt bidrager til en effektiv og hensigtsmæssig arbejdsfordeling og bidrager særligt til en smidig og faglig velfunderet borgerbetjening.

    

   Delegation af beslutningskompetence medvirker ligeledes til at sikre det politiske udvalg et overordnet overblik over det politiske ansvarsområde.

    

   Forvaltningen foreslår at følge nuværende praksis via følgende delegationsmodel for politikområdet Beskæftigelse:

    

   Delegation inden for politikområdet Beskæftigelse omfatter i henhold til Styrelsesvedtægtens § 18 blandt andet delegation af beslutningskompetence vedrørende forsørgelsesydelser og tilbud inden for beskæftigelsesområdet; herunder fastholdelses- og rekrutteringsindsats til arbejdsmarkedet, rehabiliteringsteamet efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, integrationsområdet, veteranindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister efter Lov om Social Service.

    

   Kompetencen delegeres til direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale med mulighed for subdelegation. Forvaltningen udarbejder ledelsesinformation med relevant information. Administration vedrørende tildeling af tilbud og ydelser samt øvrig administration inden for Beskæftigelsesudvalgets område varetages af Jobcenter Viborg og Ydelseskontoret under Arbejdsmarkedschefen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Delegationsmodellen vil gælde for den indeværende Byrådsperiode (2018-2021).

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 4 Sagsbehandlingstider på Arbejdsmarkedsområdet (orienteringssag)
  • Resume

   I 2017 har Arbejdsmarkedsområdet overholdt alle opstillede frister for sagsbehandling undtaget en enkelt. Nu opstilles sagsbehandlingsfrister for en række sagsområder, hvor der tidligere ikke har været sagsbehandlingsfrister. Sagsbehandlingsfristerne skal godkendes i Beskæftigelsesudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at orienteringen om status på sagsbehandlingstider for 2017 tages til efterretning, og

    

   2. at forvaltningens forslag til tidsfrister for sagsbehandlingstiden på en række sagsområder godkendes.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget besluttede,

   1. at orienteringen om status på sagsbehandlingstider for 2017 tages til efterretning, og

    

   2. at forvaltningens forslag til tidsfrister for sagsbehandlingstiden på en række sagsområder godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der har ikke været tradition for at orientere om status for Arbejdsmarkedsområdets sagsbehandlingstider på politisk niveau. Der har dog på administrativt niveau været et løbende fokus på at overholde disse.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Status på sagsbehandlingstider for 2017 samt nye sagsbehandlingsfrister for 2018.

   Der er administrativt opstillet en række sagsbehandlingstider på de lovområder, hvor borgerne kan søge støtte indenfor Arbejdsmarkedsområdet.

    

   Opgørelsen for 2017 (vedlagt som bilag 1) viser, at Arbejdsmarkedsområdet sidste år overholdt de administrativt opstillede sagsbehandlingsfrister undtaget indenfor følgende sagsområde:

    

   • Sygemeldte borgere kontaktes inden for fem hverdage efter jobcenteret har modtaget officiel sygemelding.

    

   De har vist sig svært at overholde ovenstående sagsbehandlingsfrist, da der i flere tilfælde ikke har været held med at opnå kontakt til en borger indenfor fem hverdage. I andre tilfælde handler overskridelsen om, at en medarbejder har været syg eller fraværende som følge af ferie. Lovgivningen på området tilskriver, at jobcentret skal have første opfølgningssamtale inden 8 uger. Derfor overholdes den lovmæssige sagsbehandlingsfrist.

    

   Godkendelse af sagsbehandlingsfrister for nye sagsområder.

   I forbindelse med gennemgangen af sagsbehandlingstiden for 2017 er forvaltningen blevet opmærksom på, at Beskæftigelsesudvalget skal fastsætte frister for sagsbehandlingstiden for flere sagsområder end den hidtidige praksis i Viborg Kommune. Derfor har forvaltningen udarbejdet forslag til maksimale sagsbehandlingstider for en række sagsområder, hvor der ikke tidligere har været sagsbehandlingsfrister. Forslaget kan ses i bilag 2, hvor de administrativt opstillede sagsbehandlingsfrister også fremgår. Disse skal således også godkendes.

    

   I forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af forslag til sagsbehandlingsfrister for de sagsområder, hvor der ikke tidligere har været frister for sagsbehandlingen, er det samlede ledelsessystem på Arbejdsmarkedsområdet blevet inddraget med henblik på at tage udgangspunkt i eksisterende praksis.

    

   Samtidig har forvaltningen været i kontakt med en række kommuner om deres sagsbehandlingsfrister på de pågældende sagsområder med henblik på at opstille så realistiske sagsbehandlingsfrister som muligt.

    

   Tidsfristerne for sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor al nødvendig dokumentation foreligger. Det gælder de områder, hvor borgere/virksomheder ligger inde med dokumentation og dermed forsinker sagsbehandlingen. Lovgivningsmæssige frister vil være gældende uanset dokumentation.

    

   Såfremt kommunen ikke modtager nødvendig dokumentation kan det være nødvendigt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

    

   I det interne ledelsestilsyn følges løbende op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   De nyoprettede frister for sagsbehandlingstid på Arbejdsmarkedsområdet træder i kraft, når de er godkendt i Beskæftigelsesudvalget.

    

   Samtidig vil alle frister for sagsbehandlingstider indenfor Arbejdsmarkedsområdet blive offentliggjort på Viborg Kommunes hjemmeside.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale områdes §3 stk. 2 skal der på politisk niveau i den enkelte kommune fastsættes sagsbehandlingsfrister på de enkelte sagsområder. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.
  • Bilag

 • 5 Videreførelse af EUD/EUX som karrierevej
  • Resume

   EUD/EUX som karrierevej er en af de længerevarende indsatser i samarbejdet mellem grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervslivet som indgår i spor 2 i den strategiske indsats anbefalet af det Tværgående Udvalg for Ledige Unge.

    

   Formålet er at skabe nye og holdbare samarbejdsformer, der kan fremme de unges valg af erhvervsuddannelser som karrierevej. Uddannelses- og Jobundervisningen på skolerne skal styrkes tillige med samarbejdet med virksomheder og inddragelse af forældrene.  Projektperioden er 1. august 2016 til 31. juli 2018.

    

   Projektet foreslås videreført fra 1. august 2018 til 30. juni 2019, hvor initiativerne udbredes til yderligere 10 skoler og forankres samarbejds- og holdningsmæssigt blandt unge, forældre, lærere, vejledere og erhvervslivet i Viborg Kommune. 

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at godkende en videreførelse af projektet med henblik på udbredelse og forankring, og

    

   2. at udgiften på 596.000 kr., fordelt med 271.000 kr. i 2018 og 325.000 kr. i 2019 til videreførelsen af projektet finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2017 på politikområdet Beskæftigelsestilbud under forudsætning af, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de af Beskæftigelsesudvalget anbefalede overførsler fra 2017 til 2018 og 2019 (behandlet i sag 1 på dagens møde) ifm. behandlingen af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2017.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget besluttede,

    

   1. at godkende en videreførelse af projektet med henblik på udbredelse og forankring, og

    

   2. at udgiften på 596.000 kr., fordelt med 271.000 kr. i 2018 og 325.000 kr. i 2019 til videreførelsen af projektet finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2017 på politikområdet Beskæftigelsestilbud under forudsætning af, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de af Beskæftigelsesudvalget anbefalede overførsler fra 2017 til 2018 og 2019 (behandlet i sag 1 på dagens møde) ifm. behandlingen af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det Tværgående Udvalg for Ledige Unge’ handleplaner for længerevarende indsatser (spor 2) blev godkendt af Byrådet 21. september 2016 (sag nr. 10).

   En af disse indsatser er ”EUD/EUX som karrierevej”, hvor formålet er, at flere unge i overgangen til en ungdomsuddannelse vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Intentionen er på sigt at skabe grobund for en holdningsændring blandt unge og forældre til at se værdien i at vælge en erhvervsuddannelse.

    

   Initiativet er finansieret gennem en omprioritering inden for Social-og Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende budget og blev derfor allerede iværksat pr. 1. august 2016 og løber indtil 31. juli 2018.

    

   Inddragelse og høring

   Det Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog på mødet 30. november 2017 status på længerevarende indsatser (sag nr.2) til efterretning.

    

   Styregruppen for Uddannelsesstrategien har drøftet initiativet. ”EUD/EUX som karrierevalg” er en del af den strategiske indsats i samarbejdet mellem grundskole, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet og en videreførelse anbefales.

    

   Beskrivelse

   Formålet med ”EUD/EUX som karrierevej” er at skabe nye og holdbare samarbejdsformer, der kan fremme de unges valg af erhvervsuddannelser som karrierevej. Uddannelses- og Jobundervisningen på skolerne skal styrkes tillige med samarbejdet med virksomheder og inddragelse af forældrene.

   Indholdet i projektet:

    

         Videreudvikling af skolernes nuværende uddannelses- og jobundervisningen

         Styrke lærernes viden om, forudsætninger for og indhold i erhvervsuddannelser

         Fokus på karrierevejledning i grundskolen, hvor kan en erhvervsuddannelse føre den unge hen?

         Kampagner, der udfordrer forældrene i deres vejledning af deres børn og unge

         Partnerskaber, der indeholder både virksomhed, skole og erhvervsuddannelse

    

   Projektbeskrivelsen er vedlagt i bilag 1.

    

   I perioden 1. august 2016 til udgangen af 2017 har 6 skoler afprøvet 6 forskellige forløb. Forløbene kobler grundskole, erhvervsuddannelse og erhvervsliv. Det er gennem projektlederens koordinering, at interessen for deltagelse er skabt og at gennemførelsen af forløbene er blevet en succes.

    

   Der er lave en opsamling på de hidtidige gennemførte aktiviteter samt en plan for aktiviteter ved videreførelsen af projektet i endnu 1 år, hvor initiativerne udbredes til yderligere 10 skoler og der laves målrettede kampagner for at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelsernes karrieremuligheder blandt forældre. Se bilag 2.

    

   Der er udarbejdet et katalog med emner og aktiviteter i tilknytning til projektet. Dette er vedlagt, som bilag 3.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at det kræver en længere periode at få ændret unges samt forældrenes holdninger til og valg af en erhvervsuddannelse, som afsæt for et karriereforløb. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt for at udbrede projektet, at der er behov for en fuldtidsansat projektleder i endnu en periode.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Projektet er i gang og finansieret frem til 31. juli 2018.
   En godkendelse af en videreførelse og af finansieringen betyder, at projektet kan fortsætte frem til 30. juni 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Videreførelsen af projektet fra 1. august 2018 til 30. juni 2019 koster 596.000 kr.


   Inden for politikområdet ”Beskæftigelsestilbud” var der i 2017 et mindreforbrug, som delvist foreslås anvendt til finansiering af videreførelse af projektet i 2018 og 2019.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 6 "I-Værkstedet", iværksætterforløb for ledige.
  • Resume

   ViborgEgnens Erhvervsråd har siden 2014 gennemført en række iværksætterforløb for forsikrede ledige, kaldet ”I-Værkstedet” og de nystartede iværksættere har frem til 1. juli, hvor frikommuneforsøget stoppede, efterfølgende fået støtte gennem ”Business coach-forløb”.

    

   Der er i 2017 afviklet 2 hold af ”I-værkstedet” under ændrede økonomiske vilkår og desuden er målgruppen udvidet til at omfatte jobparate kontanthjælpsmodtagere.

   Der er planlagt yderligere 2 forløb i 2018 på samme vilkår som i 2017.

    

   Der har gennem hele perioden i alt deltaget 96 ledige på ”I-værkstedet” og deltagerne kommer efterfølgende i gang med selvstændig virksomhed eller fortsætter i lønmodtagerjob. Forløbet giver en god erhvervsafklaring og giver et rigtig godt afsæt for at nystartede virksomheder overlever.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at orienteringen om ”I-værkstedet tages til efterretning, og

    

   2. at den planlagte afvikling af 2 hold i 2018 godkendes.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget besluttede,

    

   1. at orienteringen om ”I-værkstedet tages til efterretning, og

    

   2. at den planlagte afvikling af 2 hold i 2018 godkendes.  • Sagsfremstilling

   Historik

   ViborgEgnens Erhvervsråd har siden 2014 gennemført en række iværksætterforløb for ledige, kaldet ”I-Værkstedet” og de nystartede iværksætter har efterfølgende fået støtte gennem ”Business coach-forløb”. Den efterfølgende støtte var et af frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet i Viborg (sag nr. 5 på beskæftigelsesudvalgsmødet 1. oktober 2013).

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er herefter løbende orienteret om justeringer og status (Sag nr. 9 den 3. mar. 2015), (sag nr. 11 den 24. nov. 2015) og (Sag nr. 3 den 1. dec. 2016)

    

   Inddragelse og høring

   Forløbet er udarbejdet i samarbejde med lokale A-kasser, som dels sidder i en følgegruppe og dels informerer om tilbuddet til relevante ledige.

   Tilbagemeldinger på forløbet både fra a-kasser og fra tidligere deltagere viser stor tilfredshed med forløbet. Uanset om deltagerne starter som selvstændige eller vælger at fortsætte som lønmodtagere – giver forløbet en god erhvervsafklaring.

    

   Beskrivelse

   Der har frem til udløbet af 2017 deltaget 96 ledige på ”I-Værkstedet”. Ud af dem er 26 fortsat tilmeldt som ledige, heraf flere fra det seneste gennemførte iværksætterforløb. Erfaringerne er, at flere først starter op som selvstændige nogle måneder efter afsluttet forløb.
   Erhvervsrådet har forsøgt at opgøre antallet af aktive selvstændige virksomheder for de 96 deltagere ud fra kendskabet til virksomhedernes CVR-nummer. Denne optælling viser, at der er 34 aktive selvstændige virksomheder. Antallet af selvstændige kan være større, idet nogle kan have startet ny selvstændig virksomhed med nyt CVR-nummer. Når deltagerne er afmeldte hos Jobcentret kan deltagernes aktivitet ikke følges.  

    

   Der er planlagt 2 hold på ”I-værkstedet” i 2018 – et hold med start 26. februar og et hold med start 3. september. Der er pr. 15. februar 2018 tilmeldt 8 deltagere. Der annonceres om forløbet og der forventes yderligere tilmeldinger helt frem til starttidspunktet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet 1. dec. 2016 en fortsættelse af projektet under forudsætning af, at målgruppen blev udvidet eller alternativt at ugeprisen blev reduceret.

    

   På baggrund heraf er målgruppen udvidet til også at omfatte jobparate kontanthjælpsmodtagere, som dog kun udgør nogle få deltagere.
   Der blev aftalt en ugepris på 1850 kr. for op til 13 deltagere pr. hold og mulighed for uden ekstrabetaling af henvise yderligere 2 deltagere pr. hold.

    

   Der er i 2017 gennemført 2 hold og hvert hold startede med 12 deltagere.
   Frem til 1. juli 2017 er der tillige 8 deltagere fra tidligere hold, der har været under ”Business coach-forløb”.

    

   Udgifterne har i 2017 været på 659.320 kr. og dermed været holdt inden for den økonomiske ramme, som var 650.000 kr.

    

   De 2 planlagte forløb i 2018 afvikles under de økonomiske vilkår, der blev aftalt for 2017 og finansieres inden for budgettet på ”Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet”

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 7 Forslag til organisering af arbejdet med FGU (den forberedende grunduddannelse)
  • Resume

   I slutningen af foråret 2018 skal kommunerne via Kommunernes Kontaktråd (KKR) aflevere indstilling til Undervisningsministeren om placering af institutioner og skoler for den Forberedende Grunduddannelse (FGU). I sagen fremsættes forslag om en fælles proces mellem Silkeborg og Viborg kommuner med henblik på at skitsere de fælles principper, ambitionsniveau og krav i forbindelse med dannelse af institutions- og skolestrukturen for den forberedende grunduddannelse (FGU). Dette skal sikre grundlaget for en senere politisk godkendelse af denne struktur.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at der formelt indgås samarbejde med Silkeborg Kommune med henblik på at arbejde videre med en model for en FGU-institution, som omfatter Silkeborg og Viborg kommuner,

    

   2. at der, under involvering af de to kommuners produktionsskoler, VUC-institutioner og erhvervsgrunduddannelser (EGU), hurtigst muligt indledes en fælles proces, som skitserer de fælles principper og formulerer det fælles ambitionsniveau og de fælles krav, som de to kommuner vil fremsætte i forhold til den nye FGU-institution,

    

   3. at oplæg til fælles principper og det fælles ambitionsniveau derefter sendes til politisk drøftelse og godkendelse i Silkeborg Kommune og Viborg Kommune,

    

   4. at der i fællesskab mellem Silkeborg og Viborg kommuner udformes et notat, hvor elevgrundlaget, økonomien, bygningsmassen, medarbejderoversigt og pædagogiske principper beskrives, og

    

   5. at direktionerne i Silkeborg og Viborg kommuner i fællesskab fremlægger 1-2 forslag til institutionsopbygning og skolestruktur i FGU-institutionen

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget besluttede

   1. at der formelt indgås samarbejde med Silkeborg Kommune med henblik på at arbejde videre med en model for en FGU-institution, som omfatter Silkeborg og Viborg kommuner,

    

   2. at der, under involvering af de to kommuners produktionsskoler, VUC-institutioner og erhvervsgrunduddannelser (EGU), hurtigst muligt indledes en fælles proces, som skitserer de fælles principper og formulerer det fælles ambitionsniveau og de fælles krav, som de to kommuner vil fremsætte i forhold til den nye FGU-institution,

    

   3. at oplæg til fælles principper og det fælles ambitionsniveau derefter sendes til politisk drøftelse og godkendelse i Silkeborg Kommune og Viborg Kommune,

    

   4. at der i fællesskab mellem Silkeborg og Viborg kommuner udformes et notat, hvor elevgrundlaget, økonomien, bygningsmassen, medarbejderoversigt og pædagogiske principper beskrives, og

    

   5. at direktionerne i Silkeborg og Viborg kommuner i fællesskab fremlægger 1-2 forslag til institutionsopbygning og skolestruktur i FGU-institutionen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Beskæftigelsesudvalget fik på sit møde d. 23. januar 2018 en orientering om reform af det forberedende område, herunder en orientering om etablering af den forberedende grunduddannelse (FGU) (sag nr. 2).

    

   Derudover har Viborg Byråd, på baggrund af indstilling fra Økonomi- & Erhvervsudvalget, godkendt en administrativ hensigtserklæring mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune som grundlag for den videre proces i KKR-regi med at etablere den forberedende grunduddannelse (FGU). Sagen blev godkendt d. 21. februar 2018 (sag nr. 20).

    

   Inddragelse og høring

   Viborg Kommune har løbende en dialog med Silkeborg Kommune om processen for etableringen af den forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Derudover har Viborg Kommune løbende en dialog med de institutioner, der fremover skal indgå i den forberedende grunduddannelse (FGU) ligesom som erhvervsuddannelserne involveres løbende ved behov.

    

   D. 7. marts 2018 behandler Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune ligeledes forslag til organisering af arbejdet med FGU (forberedende grunduddannelse).

    

   Beskrivelse

   Nedenstående beskrivelse bygger på det foreløbige lovgrundlag, da den endelige lovgivning på området forventes vedtaget i juni 2018.

    

   Fra 1. august 2019 sammenlægges en række af de eksisterende forberedende uddannelsestilbud til unge til én ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

    

   Undervisningsministeren forventes at oprette institutionerne pr. 1. september 2018 eller snarest derefter. Undervisningsministeriet vil understøtte FGU-institutionerne med implementeringen via en række aktiviteter i efteråret 2018.

    

   Baggrunden er den aftale om nye uddannelsespolitiske målsætninger, som en bred kreds i Folketinget i oktober 2017 indgik en aftale om. Aftalen betyder, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse.

    

   Konkret betyder aftalen:

   • At mindst 90 % af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse
   • At andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030
   • At alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst én ungdomsuddannelse, får ret til en uddannelsesplan, og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt

    

   Den forberedende grunduddannelse er målrettet unge under 25 år, som har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering, for at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

    

   FGU-uddannelsen etableres ved at sammenlægge produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Almen Voksenuddannelse (AVU), den forberedende voksenundervisning (FVU) samt ordblindeundervisning (OBU) for voksne under 25 år. Den forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer til at vare op til to år.

    

   FGU’en består af tre uddannelsesspor, som har følgende endemål:

   • Almen grunduddannelse (AGU): At den unge skal kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller HF
   • Produktionsgrunduddannelse (PGU): At den unge skal kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag
   • Erhvervsgrunduddannelse (EGU): At den unge skal kunne opnå beskæftigelse, samt eventuelt kunne fortsætte i en erhvervsuddannelse

    

   FGU’en opbygges fleksibelt, så eleven har mulighed for at skifte spor, og med mulighed for at inddrage elementer fra et andet spor i sit forløb.

    

   Derudover skal der være forskellige på- og afstigningsniveauer undervejs i uddannelsesforløbet.

    

   Der er aftalt en skoleydelse på FGU, der samtidig er et pædagogisk redskab, da skolerne kan trække i ydelsen ved udeblivelse fra undervisning uden lovlig grund. De unge visiteres via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

    

   Der etableres ca. 25-30 FGU-institutioner. Undervisningsministeriet har fastlagt et gennemsnitligt elevgrundlag på 470 årselever (ÅE) pr. institution. Pr. skole er der udmeldt et minimumsgrundlag på 125 årselever.

    

   Beslutningen herom træffes af undervisningsministeren efter indstilling fra KKR i de 5 regioner. Ud fra Undervisningsministeriets tal, vil årselevgrundlaget for Silkeborg Kommune (254 årselever) og Viborg Kommune (234 årselever) tilsammen give 488 årselever.

    

   Der lægges op til etablering af ca. 90 FGU-skoler. I forslaget om en FGU-institution for Silkeborg og Viborg kommuner vil det være forslag om at etablere to FGU-skoler i hhv. Silkeborg og Viborg.

    

   FGU-institutionerne ledes af en bestyrelse, som ansætter en leder af FGU-institutionen. Desuden skal der ansættes en pædagogisk leder for hver FGU-skole.

    

   Senest 1. september 2018 etableres en interimbestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf undervisningsministeren udpeger en formand der skal have erfaring med/fra selvejende institutioner. Desuden skal der indgå et medlem blandt de involverede kommuner, et medlem blandt de involverede produktionsskoler samt et medlem blandt de involverede VUC-institutioner.

    

   Afklaringen af hvor mange FGU institutioner og skoler der skal nedsættes, skal drøftes og afklares mellem de 19 kommuner i KKR, som senest primo juni 2018 skal fremsende forslag til Undervisningsministeren, som derefter træffer beslutning om placeringen af FGU-institutionerne og FGU-skolerne.

    

   Senere nedsættes den egentlige bestyrelse for FGU-institutionen, som bliver statslig selvejende. Bestyrelsen vil bestå af 7-11 medlemmer, og skal i sin sammensætning afspejle en række kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Medlemmer udpeges af byrådene i de samarbejdende kommuner, arbejdsmarkedets hovedorganisationers lokalafdelinger, bestyrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt to medarbejdere fra institutionen. Formanden vælges af bestyrelsen. Institutionens leder er bestyrelsens sekretær.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Undervisningsministeriet har d. 22. februar 2018 meddelt kommunerne, at de inden d. 1. juni 2018 via KKR skal fremsende endelig forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for forberedende grunduddannelse (FGU).

    

   Undervisningsministeren træffer endelig afgørelse om dækningsområder efter sommerferien 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De økonomiske forhold omkring den forberedende grunduddannelse er endnu ikke endeligt fastlagte. 

    

   Kommunernes Landsforening (KL) har i sit høringssvar opfordret Undervisningsministeriet til hurtigst muligt at få lavet et notat ang. de kommunale økonomiske konsekvenser.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   De endelig juridiske forhold er endnu ikke fastlagt. Undervisningsministeriet har i perioden 1. februar til 21. februar 2018 haft lovforslag vedr. reformen af det forberedende område i høring. Herunder også forslag til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og forslag til Lov om forberedende grunduddannelse. De endelige lovforslag forventes fremsat til behandling i Folketinget i marts 2018.


 • 8 Planlægning af Beskæftigelsesudvalgets seminar 14.-15. maj 2018
  • Resume

   Beskæftigelsesudvalget afholder et døgnseminar 14.–15. maj 2018 på Golf Hotel Viborg. På dagens møde drøfter udvalget mulige emner til program for seminaret.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at emner for udvalgets døgnseminar 14.–15. maj 2018 fastlægges.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag til emner for udvalgets seminar. Udvalget har forventning om, at der bliver god tid til de politiske drøftelser på seminaret.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget har på sine første møder tilkendegivet flere emner, man ønskede behandlet på et døgnseminar.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Beskæftigelsesudvalget holder 14.-15.maj 2018 et udvalgsseminar på Golf Hotel Viborg. Udvalget har under tidligere møder opsamlet emner, der kunne indgå i programmet for seminaret, herunder at seminaret blev brugt til at sætte overordnede målsætninger for udvalgets arbejde og ansvarsområde.

    

   På baggrund af disse tilkendegivelser foreslår forvaltningen, at seminaret får følgende indhold:

    

   • Økonomien på arbejdsmarkedsområdet

   Et overblik over den samlede økonomi på arbejdsmarkedsområdet og hvorledes de enkelte elementer påvirker hinanden og helheden. Sammenligning med andre relevante kommuner, f.eks. Silkeborg, Herning, Randers, Vejle, Kolding etc.

    

   • Det politiske råderum

   Arbejdsmarkedsområdet er præget af en meget detailstyret lovgivning. Hvad kan en kommune selv træffe politiske beslutninger om på arbejdsmarkedsområdet? Hvor er råderummet/spillebanen i forhold til indsatsen, og hvor i forhold til de økonomiske rammer? Og hvor er udvalgets råderum i forhold til samarbejde med Byrådet og andre udvalg i Viborg Kommune?

    

   • Målsætninger for arbejdsmarkedsområdet

   Som udgangspunkt gives en status på nuværende målsætninger. Hvilke politiske målsætninger skal der arbejdes med i Viborg Kommune på arbejdsmarkedsområdet? Hvad er succeskriterierne og hvem skal vi måle os op imod / sammenligne os med (f.eks. Silkeborg, Herning, Randers, Vejle, Kolding etc.)?

    

   • Jobcenter Viborgs virksomhedsstrategi

   Jobcenter Viborgs virksomhedsstrategi er en administrativt udarbejdet strategi, som årligt forelægges udvalget til orientering. Hvorledes kan udvalget som politikere understøtte og forstærke denne strategi gennem f.eks. en ambassadørrolle?

    

   • Besøg på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

   STU Viborg blev oprettet i 2010, efter udløb af en tidligere samarbejdsaftale med Skive Kommune om tilbud efter lov om uddannelse til unge med særlige behov. Ansvar for budget og visitation blev placeret på arbejdsmarkedsområdet og dermed det daværende Beskæftigelsesudvalg, mens driften af tilbuddet henhørte under handicapområdet og det daværende Socialudvalg. Fra 2018 er det samlede ansvar placeret på arbejdsmarkedsområdet og dermed Beskæftigelsesudvalget. STU Viborg ligger i dag på en adresse på Klostermarken.

    

   Det detaljerede program med tidspunkter udsendes til udvalget i god tid inden seminaret.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Seminaret afholdes 14.–15. maj 2018 på Golf Hotel Viborg.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 9 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1.  at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   ·         Deltagelse i KL-topmøde

   ·         Flemming Gundersen orienterede om sit praktikforløb hos jobcenteret

   ·         Fællesmøde for alle medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet i forhold til omlægning af indsatsen, kompetenceudvikling m.m.

   ·         Orientering om strejke/lockoutvarsler og nødberedskab i forhold til udbetaling m.m.

   ·         Møde med RAR-Østjylland for formænd/næstformænd i kommunernes arbejdsmarkedsudvalg

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.
 • 10 Mødeplan 2018 for Beskæftigelsesudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2018

   Fraværende: Jakob Ekberg

   Beskæftigelsesudvalget godkendte den reviderede mødeliste.

    

   Næste møde afholdes hos JobIgen, Nørremarksvej 17.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag