Ældre- og Aktivitetsudvalget - Referat fra mødet den 17-09-2019

Referat

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

 • 2 Frigivelse af midler til etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven (bevillingssag)
  • Resume

   Forvaltningen fremlægger et revideret forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. På baggrund af det reviderede forslag søges der om frigivelse af beløb til antagelse af en rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven godkendes.

    

   Under forudsætning af Ældre- og Aktivitetsudvalgets godkendelse af første ”at” foreslår Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven” med rådighedsbeløb på 103.000 kr. i 2019 og 897.000 kr. i 2020, og

    

   3. at udgiften på 103.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, og rådighedsbeløb på 897.000 kr. afsættes på budgetforslaget for 2020-2023 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet), og

    

   4. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven” med rådighedsbeløb på 103.000 kr. i 2019 og 897.000 kr. i 2020, og

    

   3. at udgiften på 103.000 kr. i 2019 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2019 til projektet, og rådighedsbeløb på 897.000 kr. i 2020 afsættes på budgetforslaget for 2020-2023 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet), og

    

   4. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Socialudvalget besluttede på sit møde den 4. januar 2011 (sag nr. 13), at omlægningen fra plejeboliger til leve-bo miljøer på pleje- og omsorgscentrene sker som en løbende proces i de kommende år.

    

   På mødet den 29. november 2011 (sag nr. 198) godkendte Socialudvalget en udrulningsplan for omdannelse til leve-bo miljøer for 2012 og 2013. På mødet den 27. november 2012 (sag nr. 4) godkendte Socialudvalget en udrulningsplan for etablering af leve-bo miljøer for 2014 og 2015.

    

   Den 27. januar 2015 (sag nr. 2) drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget de forskellige finansieringsmodeller for etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. Drøftelsen skete med afsæt i overslagsbudgettet for etablering af leve-bo miljøer. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at sagen skulle indgå i den videre budgetlægningsproces.

    

   Der er afsat 103.000 kr. i 2019 (2019-priser) og 3.661.000 kr. (i 2020-priser) til etablering af leve-bo miljø på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

    

   Inddragelse og høring

   På et afdelingsmøde i afdeling 60 Kildehaven er der den 9. september 2019 orienteret om etableringen af leve-bo miljøerne. På mødet var der positive tilkendegivelser om etablering af et leve-bo miljø.

    

   Beskrivelse

   Som det fremgår af sag nr. 2 fra Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 27. januar 2015, har forvaltningen tidligere afdækket, at der ikke kan etableres leve-bo miljøer ved en ombygning i den eksisterende bygningsmasse. På samme møde beskrev forvaltningen, at leve-bo miljøerne i stedet for kan etableres ved at lave en mindre tilbygning til hver af de fire boligfløje på pleje- og omsorgscentret. Det blev på daværende tidspunkt anslået, at hver af disse fire tilbygninger ville koste ca. 1.050.000 inkl. moms svarende til i alt 4.200.000 kr. inkl. moms.

    

   I foråret 2019 har forvaltningen drøftet det tidligere fremlagte forslag til etablering af leve-bo miljøerne. Drøftelserne har givet anledning til, at forvaltningen fremlægger et revideret forslag til etablering af leve-bo miljøerne på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven. Det reviderede forslag kan realiseres indenfor den afsatte økonomiske ramme.

    

   Det reviderede forslag består i, at der i stedet for fire mindre tilbygninger etableres to lidt større med tilhørende terrasse, idet denne løsning i højere grad vil understøtte såvel de pædagogiske hensyn i et leve-bo miljø og medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø.

    

   Der placeres en tilbygning i hver af de to fløje på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven, der endnu ikke har faciliteter til leve-bo miljø. Tilbygningerne placeres i forlængelse af et fælles boligareal, hvor beboerne har dagligstue. De to tilbygninger bliver hver på ca. 50 m2 og vil indeholde et køkkenområde og et spiseområde. Fra tilbygningen etableres udgang til en terrasse på ca. 30 m2. Oversigtstegning over Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven er vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår det, hvor de to tilbygninger med tilhørende terrasse placeres. Bilag 2 er en skitse af det reviderede forslag til etablering af leve-bo miljøer på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.

    

   Viborg Kommune skal købe det areal, hvorpå tilbygningerne placeres, af Boligselskabet Viborg. Udgiften til køb af arealet skal afholdes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til projektet. Købesummen for arealet er ikke fastlagt endnu, idet SKAT først skal foretage en vurdering af arealet. SKAT skal vurdere arealet, da Viborg Kommune optræder både som køber og tilsynsmyndighed. Den endelige købesum må ikke være lavere end SKATs vurdering. Boligselskabet Viborg har foranlediget, at SKAT foretager en vurdering snarest.

    

   På baggrund af det reviderede forslag søges der nu om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., heraf 103.000 kr. til frigivelse i 2019 og 897.000 kr. til frigivelse i 2020. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med en rådgiver og påbegyndelse af anlægsopgaven.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for projektet:

   • Valg af rådgiver i oktober 2019
   • Skitsering frem til december 2019 og herefter godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget januar/februar 2020
   • Projektering, udbud og licitation frem til maj 2020 og herefter godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byråd i juni 2020
   • Byggeperiode frem til ultimo 2020.
   •  

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune vil få en mindre forøgelse af udgifter til blandt andet bygningsvedligeholdelse, forbrug, rengøring og udskiftning af inventar som følge af tilbygningen. Forvaltningen vurderer, at de øgede driftsudgifter kan afholdes ved en omprioritering indenfor den eksisterende ramme.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Viborg skal godkende, at Boligselskabet Viborg sælger det areal, hvorpå der etableres leve-bo miljø, til Viborg Kommune. Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. august 2019 at overdrage arealet til kommunen for en salgssum svarende til SKATs vurdering.

    

   Projektet kan realiseres indenfor rammerne af den nuværende lokalplan.

  • Bilag

 • 3 Godkendelse af skitseforslag for anden etape af renoveringen og ombygningen af Sjørup Pleje- og Omsorgscenter
  • Resume

   I henhold til Byrådets behandling af sag nr. 23 den 27. februar 2019 fremlægger forvaltningen nu et skitseforslag for anden etape af renoveringen og ombygningen af Sjørup Pleje- og Omsorgscenter til godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at skitseforslaget godkendes, og

    

   2. at forvaltningen arbejder videre med anden etape af renoveringen og ombygningen af Sjørup Pleje- og Omsorgscenter.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget fik på sit møde den 3. marts 2015 (sag nr. 3) forelagt tre scenarier for renovering og ombygning af Sjørup Pleje- og Omsorgscenter. Ældre- og Sundhedsudvalget valgte scenarie 1.

    

   Scenarie 1 er opdelt i to etaper, hvor første etape omfatter nedrivning af to bygninger samt opførelse af en ny boligfløj med 10 plejeboliger og nyt serviceareal. Anden etape omfatter opførelse af et dagcenter til erstatning for det eksisterende, nedrivning af én bygning, nedrivning af første etage på en anden bygning samt facaderenovering og indvendig renovering af samme bygning.

    

   Efterfølgende godkendte byrådet på sit møde den 30. august 2017 (sag nr. 31) en indstilling fra Ældre- og Sundhedsudvalget om, at der ikke skal genetableres et aktivitetscenter som en del af anden etape af ombygningen og renoveringen.

    

   Byrådet gav den 27. februar 2019 (sag nr. 23) en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” med rådighed i 2019, idet udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet. Byrådet bemyndigede på samme møde direktøren for Social, Sundhed & Omsorg til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.

    

   Der er efterfølgende indgået aftale om, at Rambøll er ekstern rådgiver.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Første etape af renoveringen og ombygningen er nu gennemført, hvorfor anden etape kan igangsættes.

    

   Anden etape af renoveringen og ombygningen af Sjørup Pleje- og Omsorgscenter omfatter nedrivning af bygning C og facaderenovering af bygning E inklusive nedrivning af de eksisterende lejligheder på 1. sal samt ny tagkonstruktion og indvendig renovering af samme bygning. Dertil kommer renovering af det eksisterende varmeanlæg, som forsyner både kommunens bygninger og Boligselskabet Sct. Jørgens boliger. Oversigtskort over Sjørup Pleje- og Omsorgscenter er vedlagt som bilag 1

    

   Bygning E huser både nu og efter en renovering og ombygning kontorer, mødelokaler, depoter, toiletter, et centralkøkken samt en festsal, der anvendes til diverse arrangementer og festlige sammenkomster for beboerne. I forbindelse med ombygningen og renoveringen etableres der også et bryggers og en klinik. Derudover etableres træningslokale, træningskøkken og multirum, der både kan anvendes i forbindelse med aktiviteter for beboerne samt af de andre brugere af plejecentrets lokaler. Skitse over eksisterende indretning samt skitseforslag til fremtidig indretning er vedlagt som bilag 2 og 3.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   • Projektering, udbud og licitation frem til december 2019.
   • Politisk behandling og frigivelse af midler i januar 2020.
   • Byggeperiode frem til sommeren 2021.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommunes udgifter til bygningsvedligeholdelse og udgifter til forbrug vil være uændrede efter renoveringen og ombygningen.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektet kan realiseres indenfor rammerne af det nuværende plangrundlag.

  • Bilag

 • 4 Temadrøftelse om sagsgangen mellem Viborg Kommune og Ankestyrelsen
  • Resume

   På mødet vil Ældre- og Aktivitetsudvalget blive præsenteret for et oplæg og en række eksempler på sager behandlet af Ankestyrelsen, som kan danne udgangspunkt for udvalgets temadrøftelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- & Aktivitetsudvalget,

    

   1. at udvalget drøfter oplæg og eksempler på sager hos Ankestyrelsen.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede oplægget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. På mødet den 30. april 2019 (sag nr. 10) blev Ældre- og Aktivitetsudvalget orienteret om status for 2018. Udvalget tog orienteringen til efterretning med anerkendelse af forvaltningens indsats.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav i den forbindelse et ønske om en temadrøftelse vedrørende sager, der behandles af Ankestyrelsen.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   På mødet vil Ældre- og Aktivitetsudvalget blive præsenteret for et oplæg og en række eksempler på sager behandlet af Ankestyrelsen, som kan danne udgangspunkt for udvalgets temadrøftelse.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 5 Resultater af organisationsevaluering i Sundhed og Omsorg
  • Resume

   Med virkning pr. 1. oktober 2016 blev Sundhed & Omsorg delt i to chefområder. Det skete med baggrund i områdets størrelse, kombineret med den stigende opgaveportefølje på hele området, samt det stigende fokus på sundhedsområdet.

    

   Efterfølgende godkendte det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg på deres møde den 31. januar 2017 en ændret organisering af Sygepleje & Træning. Social- og Sundhedsudvalget samt Ældre og Aktivitetsudvalget orienteres om evalueringen af denne ændring.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 1. oktober 2016 blev Sundhed og Omsorg opdelt i to chefområder. Omsorgschefen blev ansvarlig for Hjemmepleje, Plejecentre og Visitation Sundhed & Omsorg. Sundhedschefen blev ansvarlig for Madservice Viborg, Sundhedscenteret, Aktivitet og Udvikling samt Rehabiliteringscenter Viborg og Akutteamet. Den organisatoriske enhed Sygepleje og Træning blev omorganiseret i en efterfølgende proces.

    

   Det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg drøftede i deres møde den 31. januar 2017 (sag nr.1) den fremtidige organisering af Sygepleje og Træning. Udvalget besluttede at godkende det fremlagte forslag til ny organisering med en bemærkning om, at den nye organisering evalueres i første halvår 2018.

    

   Sundhedschefen og Omsorgschefen har i samarbejde med de to Fag-MED nu gennemført en evalueringsproces. Evalueringen blev, af hensyn til implementeringen, først påbegyndt i januar 2019 og afsluttet i april 2019. Sammenfatningen af evalueringen, for det der er fælles for Sundhed og Omsorg, og det der udelukkende vedrører Omsorg, er vedlagt som bilag 1 og 2. Den samlede evalueringsrapport er vedlagt som bilag 3.

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt fire dialogmøder på tværs af Sundhed og Omsorg samt tre separate møder i Omsorg. Her har repræsentanter fra hjemmepleje, plejecentre, træning, demensområdet samt Rehabiliteringscenter Viborg og Neurorehabilitering Toftegården drøftet samarbejdet i den nye organisering.

    

   Deltagerne i dialogmøderne har været repræsentanter for alle faggrupper, ledere og medarbejdere, som er blevet udpeget af de respektive MED-udvalg.

   Beskrivelse

   Den nye organisering i Sundhed og Omsorg havde til formål at understøtte helhed og sammenhængskraft på tværs, kerneopgaven i organisationen samt skabe en bedre ramme om det tværfaglige samarbejde.

    

   Evalueringen har haft til formål at fungere som en temperaturmåling med fokus på situationen i dag og samarbejdet fremadrettet.

    

   Evalueringsrapporten er bygget op omkring den struktur, som er brugt på dialogmøderne:

   • Hvad fungerer godt?
   • Hvad kunne fungere bedre?
   • Konkrete forslag til ændringer eller justeringer.
   • Øvrige opmærksomhedspunkter.

    

   Ledere og medarbejdere i de to chefområder har, med afsæt i evalueringens resultater og input, iværksat et arbejde i tværgående fora på tværs af Sundhed og Omsorg, som arbejder videre med evalueringsrapportens resultater.

    

   Derudover arbejdes der internt i Omsorg videre med de otte fokusområder, som lå til grund for organisationsændringen.

    

   Evalueringsrapporten viser, at det overvejende er lykkedes at nå målene med organisationsændringen, men at der fortsat er potentiale for en yderligere styrkelse af helhed og sammenhængskraft.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Evaluering af ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentre (orienteringssag)
  • Resume

   Som en del af aftalen om satspuljen for 2016-2019 blev der afsat 100 mio. kr. til, at kommunerne over en 4-årig periode kunne indfase en ordning med fast tilknyttede læger på plejecentre.

    

   På dagens møde præsenteres Ældre- og Aktivitetsudvalget for den evaluering af ordningen, der er gennemført i Viborg Kommune i maj 2019.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at evalueringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog evalueringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 28. februar 2017 (sag nr. 9) orienteret om ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentre.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 26. marts 2019 (sag nr. 9) orienteret om status på og erfaringerne med ordningen i Viborg Kommune.

   Inddragelse og høring

   Intet.

   Beskrivelse

   Ordningen med fast tilknyttede læger består af to elementer. For det første får beboerne på det enkelte plejecenter mulighed for at vælge den læge, der er tilknyttet plejecenteret, som egen læge. For det andet yder den tilknyttede læge generel sundhedsfaglig rådgivning og vejledning til personalet på plejecenteret.

    

   I Viborg Kommune er der pr. 1. februar 2019 tilknyttet læger til samtlige pleje- og omsorgscentre samt friplejehjem. Der blev tilknyttet læger til 10 plejecentre medio 2017. De øvrige 9 plejecentre har fået tilknyttet læger i den efterfølgende periode. Samlet set har 73 % af de faste beboere valgt den tilknyttede læge som egen læge.

    

   Evalueringen af ordningen i Viborg Kommune

   Der er i maj måned 2019 gennemført en evaluering af ordningen i Viborg Kommune. Evalueringen viser, at der er etableret et velfungerende samarbejde med faste aftaler om sygebesøg, ligesom der på plejecenteret typisk er en fast kontaktperson, som koordinerer samarbejdet med lægen. Også den daglige kommunikation er generelt velfungerende, idet der er indgået faste aftaler herom. Tillige opleves der at være en god dialog og lydhørhed fra alle parter.

    

   Den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning opleves generelt også som værende velfungerende. På de fleste plejecentre er der gennemført sundhedsfaglig rådgivning og vejledning i en periode. På enkelte plejecentre er det dog enten ikke startet op endnu eller er kun gennemført få gange. Personalet har generelt et godt udbytte af den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning til gavn for beboerne.

    

   Evalueringen viser, at der løbende er behov for at forventningsafstemme lokalt i forhold til ordningen – både for så vidt angår samarbejdet om beboerne, den daglige kommunikation og den sundhedsfaglige rådgivning og vejledning.

    

   Evalueringen viser endvidere, at der generelt er gode erfaringer og tilfredshed med ordningen blandt beboere og pårørende til de beboere, der har valgt at skifte til den tilknyttede læge. Dels fremhæves den tryghed, ordningen giver, dels fremhæves at ordningen er mere praktisk for pårørende i forhold til lægebesøg. Endelig peger beboere og pårørende også på, at ordningen er med til at styrke samarbejdet mellem beboere, pårørende og personale.

    

   SFI evaluerede i 2014 et pilotprojekt og konkluderede, at ordningen med fast tilknyttede læger reducerer antallet af forebyggelige indlæggelser med 28 procent, mens genindlæggelser og korttidsindlæggelser reduceres med henholdsvis 27 procent og 14 procent. Evalueringen i Viborg Kommune viser imidlertid ikke et fald i det samlede antal forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser. Tallet er steget fra 356 i 2016 til 427 i 2018 og dækker over, at antallet af forebyggelige indlæggelser og antallet af korttidsindlæggelser blandt de faste beboere på plejehjem er steget fra henholdsvis 55 til 107 og 219 til 251 fra 2016 til 2018. I samme periode er antallet af genindlæggelser faldet fra 82 til 69.

    

   Evalueringen er vedlagt som bilag 1.

   Alternativer

   Intet.

   Tidsperspektiv

   Intet.

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er på landsplan afsat 100 mio. kr. i perioden 2016-2019 til indfasning af ordningen. Viborg Kommune har i perioden 2016-2019 fået tilført 1.678.000 kr. til honorering af lægerne i forbindelse med, at lægerne yder generel sundhedsfaglig rådgivning og vejledning i indfasningsperioden. I 2019 er Viborg Kommunes budget til ordningen på 351.000 kr.

    

   Finansiering efter 2019 er endnu ikke afklaret.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Mødeplan 2019 for Ældre- og Aktivitetsudvalget
  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes

   mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring

   konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre

   hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der

   tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan

   udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 8 Mødeplan 2020 for Ældre- og Aktivitetsudvalget
  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 17-09-2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for

   de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder

   reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes

   mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring

   konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre

   hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der

   tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan

   udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag