Ældre- og Aktivitetsudvalget - Referat fra mødet den 24-04-2018

Referat

 • 1 Besøg på Hjælpemiddelservice
  • Resume

   Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder dagens møde på Hjælpemiddelservice.

    

   Mødet indledes med, at afdelingsleder Anni Dahl Rasmussen og daglig leder Leo Vejling præsenterer henholdsvis Visitation Sundhed og Omsorg samt Hjælpemiddelservice.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen om Visitation Sundhed og Omsorg samt Hjælpemiddelservice tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering om Visitation Sundhed og Omsorg samt Hjælpemiddelservice til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Orientering om aktivitet og udviklingsområdet
  • Resume

   På udvalgsmødet præsenteres en række temaer vedrørende Aktivitet og Udvikling som oplæg til en drøftelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at præsentationen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog præsentationen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Formandskabet for Ældre- og Aktivitetsudvalget har ønsket en præsentation af aktivitetsområdet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På dagens møde i Ældre- og Aktivitetsudvalget vil leder af Aktivitet og Udvikling Jette Hingebjerg holde et oplæg, som blandt andet vil omhandle følgende:

    

   ·         Dagcenteraktiviteter generelt

   ·         Hærvejens dagcenter på Marsk Stigsvej

   ·         Ensomhedsprojektet

   ·         Udviklingspotentialer

    

   På baggrund af oplægget får udvalget mulighed for at drøfte aktivitets- og udviklingsområdet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes, og

     

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes, og

     

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

   Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2017 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2017 til 2018 først behandles af Byrådet den 18. april 2018, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.

   De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.

    

   Tabel 1
   Ældre- og Aktivitetsudvalget

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    Ældreområdet

   731,4

   745,5

   745,5

   14,1

   0,0

   Serviceudgifter i alt

   731,4

   745,5

   745,5

   14,1

   0,0

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinans.

   14,1

   19,0

   13,9

   -0,1

   -5,1

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg i alt

   14,1

   19,0

   13,9

   -0,1

   -5,1

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   745,5

   764,5

   759,4

   14,0

   -5,1

   I driftsresultatet indgår puljer med ekstern finansiering.

    

    

   Puljer med ekstern finansiering.

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Ældreområdet

   1

   2

   3

   4

   5

   Udgift

   2,5

   31,8

   29,9

   27,4

   -1,9

   Indtægt

   0,0

   -25,6

   -25,7

   -25,7

   -0,1

   Netto

   2,5

   6,2

   4,2

   1,6

   -2,0

    

   Politikområdet Ældre forventes af balancere.

   Resultatet indeholder en række mindre forskydninger på de enkelte områder.

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

   Anlæg

   Det forventes at bruge 13,9 mio. kr. af et budget på 19,0 mio. kr., og det resterende beløb på 5,1 mio. kr. vurderes på nuværende tidspunkt at skulle overføres til 2019.

    

   De forventede overførsler fordeler sig på følgende måde:

   • Renovering af Sjørup Ældrecenter 4,6 mio. kr. Afvigelsen vedrører etape 2 og er en afledt effekt af en revideret tidsplan for etape 1.
   • Omsorgsteknologi 0,5 mio. kr. Forskydning af investeringer mellem år.

    

   I alt 5,1 mio. kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018 og budgetlægningen i 2019-2022 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2019-2022 samt de største projekter med beløb i 2018 (over 2 mio. kr. efter overførsler). De forventede tidsforløb for Ældre- og Aktivitetsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 

    

   Øvrige forhold

   Ny styrelsesvedtægt.

   Den seneste konstitueringsaftale har afledte konsekvenser for styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten beskriver bl.a., hvilke opgaver/områder der hører til det enkelte politikområde.

   Følgende områder skal i den forbindelse flyttes fra politikområdet Ældre til politikområdet Sundhed:

    

   • Rehabiliteringscenter Viborg (RCV)
   • Akutteam
   • Forebyggende hjemmebesøg

    

   Specifikation er vedlagt som bilag nr. 3.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 4 Budgetlægning til 2019 samt overslagsårene 2020 - 2022
  • Resume

   Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Der lægges op til en første drøftelse af hvilke eventuelle budgetudfordringer, driftsønsker, og anlægsønsker der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget, 

    

   1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,

    

   2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages, og

    

   3. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen,

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget vedtog endvidere procesplanen for udvalgets egen budgetproces, idet udvalget færdigbehandler fokusområder og effektmål på mødet i september.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om, at forvaltningen:

    

   1.     Udarbejder en beregning på udgifterne forbundet med ”et langt, værdigt og aktivt liv” samt ”pres på det nære sundhedsvæsen”.

    

   2.     Udarbejder forslag til finansiering af de udfordringer der er identificeret.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget er opmærksom på, at der kan være tale om forslag, der indebærer serviceforringelser.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED har drøftet den overordnede budgetproces på møde den 23. februar 2018.

    

   Beskrivelse

   Budgethæfte

    

   Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.

    

   Spilleregler for budgetlægningen

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spillereglerne for budgetlægningen, der kan ses nedenfor.

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

   Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.

   Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

   Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

    

   Budgetprocessen

    

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres driftsbudgetter og anlægsbudgetter i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Ældre- og Aktivitetsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 2.

    

   Drøftelse af fokusområder og effektmål:

    

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske fokusområder og effektmål for den kommende budgetperiode. Det er således op til det enkelte udvalg, om denne drøftelse skal ske i sammenhæng med budgettet. Arbejdet med fokusområder og effektmål forenkles i år, så de ikke laves for hvert politikområde men på udvalgsniveau.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil fokusområder og effektmål blive indarbejdet i budgetbemærkningerne og indgå i de dialogbaserede aftaler, som Forvaltningen indgår med de decentrale enheder.

    

   Udfordringer og driftsønsker

    

   Efter spillereglerne for årets budgetlægning skal udvalget selv finde finansiering til alle udfordringer og driftsønsker. Det drøftes på mødet, hvilke eventuelle driftsudfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen. I budgethæftet (afsnit 4.1) har Forvaltningen lavet en foreløbig beskrivelse af mulige udfordringer.

   Desuden er der lavet en beskrivelse af et enkelt driftsønske (afsnit 4.2). Foreløbige overvejelser om mulig finansiering heraf er beskrevet i budgethæftet (afsnit 4.3).

    

   Anlægsønsker

    

   Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes senest af udvalget i juni 2018. Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 5 Opfølgning på budgetforliget vedrørende Banebo
  • Resume

   Som led i bestræbelsen på at tilpasse plejeboligkapaciteten til den aktuelle efterspørgsel og økonomi er der sket yderligere belysning af muligheden for, at flytte pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo. Scenariet om flytning af Overlundgården har været i høring i Ældrerådet samt bruger- og pårørenderådet og Lokal-MED på Overlundgården.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at høringssvarene tages til efterretning, og

    

   2. at sagen drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog høringssvarene til efterretning og drøftede sagen.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at forvaltningen fortsætter dialogen med Boligselskabet Viborg.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget udbad sig supplerende oplysninger, som forelægges på mødet i maj.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og aktivitetsudvalget har på sine møder den 27. februar 2018(sag nr. 6) og den 20. marts 2018 (sag nr. 3) drøftet opfølgning på budget forliget vedrørende Banebo. På sidstnævnte møde besluttede udvalget, at der arbejdes videre med scenarie 1 ”Flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo” med henblik på snarlig afklaring og beslutning.

    

   Inddragelse og høring

   Sagen har været i høring i Ældrerådet samt bruger-pårørenderåd og Lokal-MED på Overlundgården. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Viborg, som ejer Overlundgården har udarbejdet et oplæg til alternativ anvendelse af de tomme bygninger efter en eventuel flytning af 45 plejeboligpladser fra Overlundgården til Banebo.

    

   Siden udvalgets sidste behandling af sagen har scenariet om flytning af Overlundgården været sendt i høring ved Ældrerådet samt bruger- pårørenderåd og Lokal-MED på Overlundgården.

    

   Ældrerådet tilslutter sig, at der arbejdes videre med en tilpasning af plejeboligpladser i Viborg by, set i forhold til det nuværende behov, og i lyset af det øgede antal plejehjemspladser på friplejehjemmene i kommunen.

    

   Lokal-MED på Overlundgården giver i deres høringssvar udtryk for, at en eventuel beslutning om flytning af pladser bør tages nu og foreslår, at der oprettes midlertidige pladser på Banebo, hvis de nuværende midlertidige pladser på Overlundgården nedlægges.

    

   Bruger- pårørenderådet på Overlundgården gør opmærksom på, at mange af de ældre beboere er demente og ikke i stand til at tåle en flytning. Der har den 16. april 2018 været afholdt et møde mellem Ældre- og aktivitetsudvalget og bruger-pårørenderådet. Bruger-pårørenderådet henviser i svaret til referatet fra mødet. Referatet udleveres på mødet.

    

   Opsummering af beslutningsgrundlaget

   I det vedlagte notat opsummeres det vigtigste datamateriale, som har indgået i de tidligere sager. De vigtigste pointer er:

    

   1. Fremtidigt behov for plejeboliger

   I et mellemlangt tidsperspektiv - frem mod 2025 - vil der være en overkapacitet af plejeboliger, mens der i et langsigtet tidsperspektiv - fra 2025 til 2031 - forventes et fortsat behov for plejeboliger. Behovet i 2031 vurderes at være over 200 boliger mere, end der er til rådighed fra medio 2018.

    

   2. Usikkerheder ved analysen

   En række usikkerheder gør det vanskeligt at forudsige behovet:

   • Ændring i efterspørgslen på plejeboliger på grund af nye boligtyper
   • Flere og flere ønsker at bo ”længst muligt i eget hjem”
   • Antallet af friplejehjemspladser

    

   3. Dækningsgrader i andre kommuner

   Notatet viser at dækningsgraden for plejeboliger i Viborg Kommune er lidt højere end i sammenlignelige kommuner. Dog har Skive Kommune en højere dækningsgrad end Viborg.

    

   4. Ventelister og belægningsprocenter

   Den aktuelle venteliste (uge 13, 2018) til plejeboliger er 49 borgere og der er 12 borgere på ventelisten til Banebo.

    

   Drøftelser med Boligselskabet Viborg

   Boligselskabet Viborg har fremsendt det vedlagte oplæg til fremtidig anvendelse af Overlundgården. Bilaget er lukket idet der indgår priser og konditioner, som der aktuelt forhandles om.

    

   Boligselskabets forslag skal ses i lyset af budgetforliget 2018-2021, hvor følgende blev aftalt ”I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelse af kapaciteten på Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemspladser uden for Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuslejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.”

    

   Det er forvaltningens vurdering, at der overordnet i Viborg Kommune både på kort og mellemlang sigt er en overkapacitet af plejeboliger. Endvidere anser forvaltningen det for overvejende sandsynligt, at det indenfor en kortere tidshorisont på 3-5 år vil blive vanskeligt at udleje boligerne på Overlundgården som plejebolig. Dette skal ses i lyset af, at plejecentret er et ældre oprindeligt byggeri fra 1950’erne og senest ombygget i 1993.

   Boligerne er opført som et alderdomshjem, og boligerne er ikke funktionsdygtige på længere sigt i forhold til plejecenterbrug efter nutidens behov og krav. Boligerne fremstår samlet set utidssvarende med små lejligheder og meget små badeværelser.

    

   Boligselskabet Viborg foreslår at bygningerne i stedet kan anvendes til familieboliger. Der er skitseret en plan, som omfatter ombygning af nogle af de eksisterende bygninger, nedrivning af servicebygninger og opførelse af nybyggeri. Samlet vil der kunne indrettes 49 boliger.

    

   I forhold til oplægget har forvaltningen undersøgt følgende udfordringer:

    

   ·         Ved ombygningen nedlægges 13 ud af de 45 eksisterende støttede boliger i de nuværende bygninger

   o    Dette forventes ikke at være en udfordring idet Boligselskabet Viborgs forslag samlet betyder en udvidelse af antallet af boliger

    

   ·         Kvoter i forhold almene familieboliger (grundkapitalindskud)

   o    Kvoten for almene familieboliger er ikke opbrugt - jævnfør sag nr. 16 på byrådets møde den 18. april 2018. Grundkapitalen til nybyggeri i forslaget vil være 3,9 mio. kr.

    

   ·         Plangrundlag (lokalplan)

    • I følge den eksisterende planlægning kan Overlundgården kun bruges til pleje-ældreboliger. En ændret anvendelse forudsætter at kommuneplanens rammer ændres og der udarbejdes ny lokalplan. En ny lokalplan for området har en tidshorisont på op til et år fra arbejdet med planen igangsættes.

    

   • Behov for støtte fra kommunen til Boligselskabet Viborg til projektets gennemførsel
    • Kommunen har mulighed for at yde støtte til projektet via almenboliglovens §97, som giver mulighed for at yde lån til ombygning, hvis en afdeling er økonomisk nødlidende eller det forventes, at afdelingen er på vej til at blive økonomisk nødlidende. Med baggrund i at plejeboligerne på Overlundgården er utidssvarende og at der på kort og mellemlang sigt forventes at være en overkapacitet af plejeboliger i Viborg Kommune er der grund til at forvente udlejningsvanskeligheder fremover. Som følge heraf må det forventes, at boligafdelingens økonomi udfordres, og projektet derfor falder ind under muligheden for støtte via §97. Der er mulighed for at yde lånet som et rente- og afdragsfrit lån.

   Endvidere indgår området, hvor plejecentret ligger, i en større byudvikling, hvor også Overlund Skole indgår. Forvaltningen kan i øvrigt henvise til en tidligere sag i 2008/2009 vedrørende Ibsgården, som på flere punkter ligner denne sag.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Tidsperspektivet for flytningen af pladser er usikkert. Beboerne på Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården bestemmer selv om de ønsker at fraflytte deres lejligheder. Der visiteres ikke nye beboere til centeret, hvis det besluttes at flytte pladserne.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Så længe der fortsat er beboere på Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården vil der være udgifter til tomgangsleje i forhold til tomme lejligheder og til pleje af de resterende beboere.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Orientering om initiativ vedrørende afløsning af pårørende til demente og senhjerneskadede
  • Resume

   Der etableres en ordning som skal sikre bedre forhold for de pårørende til demente og senhjerneskadede. Ordningen omfatter mulighed for mere afløsning i hjemmet og mulighed for kortere ferieophold i en særligt indrettet bolig tilknyttet til Pleje- og Omsorgscenter Toftegården.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg besluttede at anvende 564.000 kr. af Værdighedsmilliarden 2018 til at forbedre forholdene for pårørende til demente og pårørende til senhjerneskadede, idet der var et ønske om at forbedre de pårørendes muligheder for at få hjælp til afløsning i hjemmet, når den pårørende ikke er hjemme.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har været i dialog med pårørende til målgruppen for at afklare deres ønsker til ordningen.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune yder i dag hjælp til aflastning og afløsning efter Servicelovens § 84. Hjælpen gives til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen ydes på følgende måder:

    

   ·         Langt den største del af hjælpen gives som aflastning ved at borgeren med nedsat funktionsevne tilbydes et dagcenterophold på en af de visiterede pladser i Aktivitet & Udvikling.

   ·         Et begrænset antal borgere tilbydes afløsning i hjemmet. Dette sker som udgangspunkt kun, hvis borgeren ikke er i stand til at deltage på et dagcenterhold.

   ·         Desuden tilbydes hjælp til praktisk hjælp i hjemmet (f.eks. rengøring, tøjvask, vareudbringning, madservice)

    

   Ligeledes kan borgere visiteres til et midlertidigt ophold som foregår enten på et pleje- eller omsorgscenter eller på Rehabiliteringscenter Viborg i en periode på tre-fem uger. Tilbuddet gives til borgere med et akut opstået behov for en periode med døgndækket pleje og/eller træning, som ikke eller kun vanskeligt kan foregå i eget hjem.

    

   Forvaltningen er i den løbende dialog med pårørende og patientforeninger blevet gjort opmærksom på, at de pårørende savner følgende:

    

   ·         Et fleksibelt tilbud om afløsning i hjemmet

   ·         Tilbud om kortvarige ferieophold i en plejebolig med kompetent personale omkring og de rette rammer i boligen for et ferie-/aflastningsophold. Der skal ikke her være tale om at der er sket en akut hændelse, men blot være tale om, at borgeren kan komme på ferieophold i boligen og den pårørende har mulighed for at tage væk fra hjemmet i flere sammenhængende dage.

   På denne baggrund udmøntes de afsatte midler til to initiativer:

    

   1. Afløsning i hjemmet.

   Der afsættes midler til at udvide målgruppen for det eksisterende tilbud om aflastning i hjemmet. Midlerne prioriteres til pårørende til borgere med demens og senhjerneskadede således, at den pårørende med relativt kort varsel kan bestille afløsning i hjemmet- også uden for normal arbejdstid. Det nuværende tilbud dækker som udgangspunkt ikke aftentimerne og de pårørende oplever et behov for afløsning i dette tidsrum f.eks. til biografture eller sociale aktiviteter.

   Afløsningen udføres af personale fra hjemmeplejen. Det tidsrum som medarbejderen er i hjemmet er tiltænkt samvær og opsyn med borgeren. Der er ikke tale om, at medarbejderen skal løse opgaver, som f.eks. rengøring og andre ydelser, som der normalt visiteres til. Medarbejderen tager udgangspunkt i borgerens behov og bruge tiden i forhold til dette, f.eks. til en hyggesnak, en spadseretur, se en film eller et tv-program eller forberede mad sammen.

    

   2. Kortvarige ferie-/aflastningsophold

   Som forsøg etableres der i 2018 et tilbud, som giver den pårørende mulighed for at forlade hjemmet i flere sammenhængende dage, mens den demensramte/hjerneskadede borger tilbydes et ferieophold, hvor vedkommende bor i en ”feriebolig” på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården. Der vil der være kompetent personale som kan varetage borgerens behov, samt understøtte at det bliver et godt ferieophold. 

    

   Aflastningsopholdet vil foregå på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården. På Toftegården er der i forvejen tilbud til borgere med demens og borgere med erhvervet hjerneskade, så personalet på stedet har erfaring med begge grupper og kan tilbyde hjælp og aktiviteter alt efter, hvad der er meningsfuldt for den enkelte borger. Tilbuddet får karakter af et ferieophold for borgeren, som kan indgå i det daglige liv på centeret i det omfang det ønskes.

   Der indrettes en feriebolig i en eksisterende ældrebolig på Anemonevej ved Toftegården. Borgere og pårørende får mulighed for selv at booke lejligheden gennem Toftegården fra 1. maj. 2018 og de første kan komme på ferieophold fra 1. juni 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Tilbuddene igangsættes snarest muligt og løber som et forsøg i 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Ankestyrelsens statistik over afgørelser på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område (2017)
  • Resume

   Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag præsenteres Ældre- og Aktivitetsudvalget for status for 2017 på udvalgets område.

   Visitation Sundhed og Omsorg har truffet afgørelse i ca. 18.000 sager i 2017. Der er klaget over 35 afgørelser på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og

    

   2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Ældrerådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Hvert år modtager Viborg Kommune halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag 1 ses en oversigt over klagesagerne for Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i 2017.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Overblik over sager hos Ankestyrelsen
   Viborg Kommune er på niveau med landets øvrige kommuner, i forhold til andelen af klager til Ankestyrelsen, der ender med at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse eller beder kommunen om at genbehandle sagen.

   I 2015 lå Viborg Kommune over landsgennemsnittet for servicelovens område, mens kommunen i 2013, 2014 og 2016 lå under landsgennemsnittet. I 2017 ligger Viborg Kommune, med en omgørelsesprocent på 32%, under landsgennemsnittet som er 38%. Se tabel 1 i bilag 1. Når der alene ses på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i 2017 er omgørelsesprocenten 31%. Det er under landsgennemsnittet på 38%.

    

   Ud af de 151 klagesager på servicelovens område hører 32 til på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område.

   Af disse sager har Ankestyrelsen stadfæstet, og dermed fastholdt kommunens afgørelse i 18 sager. Syv sager er blevet hjemvist til genbehandling og seks sager blevet afvist. I et tilfælde er Visitation Sundhed og Omsorgs afgørelse blevet ændret af Ankestyrelsen. Se tabel 2 og 3 i bilag 1. Det betyder, at der er klaget over 18 ud af de ca. 9.000 afgørelser hos Visitation Sundhed og Omsorg i 1. halvår 2017.

    

   I 2017 var der en omgørelsesprocent på 31% for Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

   I de syv hjemviste sager betød genbehandlingen i Visitation Sundhed og Omsorg at der i tre tilfælde blev ændret på afgørelsen. I de resterende fire sager fastholdes afgørelsen.

   Det svarer til at fem ud af 18 sager er blevet hjemvist til genbehandling. Se tabel 4 i bilag 1.

    

   To af sagerne, der er hjemvist til genbehandling, handler om en generel usikkerhed omkring hvorvidt det er kommunen eller regionen, der skal stille hjælpemidler som forbedrer funktionsevnen til rådighed. Jævnfør en nylig principafgørelse fra Ankestyrelsen skal der sondres mellem om et produkt er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab.

   Ankestyrelsen skriver:” Hvis kommunen er i tvivl, om et produkt er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab, skal kommunen søge afklaret, om produktet kan bevilges efter sundhedslovgivningen. Ansvaret for denne afklaring påhviler ikke alene kommunen, men er et fælles ansvar mellem kommunen og sundhedssektoren. Det er alene sundhedssektoren, der kan tage stilling til, om der er tale om et behandlingsredskab. ”

    

   Denne principafgørelse har betydning for tre ud af de fem hjemviste sager der handler om hjælpemidler.  Denne uklarhed har derfor haft betydning for omgørelsesprocenten på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område. Hvis der ses bort fra disse tre hjemviste sager er omgørelsesprocenten 15%.

    

   Afgørelserne, hvor Ankestyrelsen finder at der skal indhentes flere oplysninger, inddrages naturligvis i den fremtidige sagsbehandling. Det ses også i sagen om udmåling af hjemmehjælp, hvor det fremover vil fremgå hvilke ydelser der ligger implicit i den visiterede tid, såsom uforudsete hændelser, rengøring af hjælpemidler og lignende. Se tabel 4 i bilag 1.

   Sagerne på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område fordeler sig på fem forskellige paragraffer. Der har i denne periode været 20 klager over afgørelser omkring hjælpemidler, heraf er 12 af afgørelserne stadfæstet af Ankestyrelsen. Se fordelingen af klagesagerne på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i tabel 3 i bilag 1.

    

   Procedure for opsamling på Ankestyrelsens afgørelser

   Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt og indsamle tilstrækkelige oplysninger. Med baggrund i hjemvisningerne er der en øget opmærksomhed på dette. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.

    

   Refleksion og læring

   Visitation Sundhed og Omsorg stræber efter en høj kvalitet i sagsbehandlingen, og der arbejdes målrettet på at holde andelen af klager på et lavt niveau.

   Konkret er Visitation Sundhed og Omsorg meget opmærksom på afgørelserne fra Ankestyrelsen og indarbejder afgørelserne i behandlingen af nye sager.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Fællesmøde med Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2018
  • Resume

   Der er en løbende dialog med de enkelte råd. Rådene fremsender forslag til dagsorden til møderne med henblik på en dialog om de pågældendes arbejdsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at forslaget til dagsorden for fællesmødet med Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslaget til dagsorden for fællesmødet med Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Aktivitetsudvalget har besluttet at afholde et årligt fællesmøde med Handicaprådet i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget. Handicaprådet har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.

    

   Inddragelse og høring

   Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgenes arbejdsområder.

    

   Beskrivelse

   Handicaprådet har ønsket at dette første møde mellem udvalg og råd, sætter fokus på tidlig inddragelse, boliger til borgere med særlige behov og Handicapkonventionens anbefalinger omkring kultur og motion.

    

   Forslag til dagsorden til mødet den 31. maj er vedlagt som bilag til sagen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.  • Bilag

 • 9 Fællesmøde med Ældrerådet den 2. maj 2018
  • Resume

   Der er halvårlige fællesmøder med Ældrerådet. Rådet fremsender forslag til dagsorden til møderne, med henblik på en dialog om de pågældendes arbejdsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at forslag til dagsorden for fællesmødet med Ældrerådet godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til dagsorden for fællesmødet med Ældrerådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Aktivitetsudvalget har besluttet at afholde ½-årlige møder med Ældrerådet. Ældrerådet har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.

    

   Inddragelse og høring

   Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgenes arbejdsområder.

    

   Beskrivelse

   Ældrerådet har ønsket at dette første møde mellem udvalg og råd, sætter fokus på området med lægekørsel.

    

   Forslag til dagsorden til mødet den 2. maj 2018 er vedlagt som bilag til sagen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Fællesmøde med brugerpårørenderåd den 2. maj 2018
  • Resume

   Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder fællesmøde med brugerpårørenderådene to gange om året. Det ene fællesmøde afholdes som et temamøde. Fællesmødet den 2. maj 2018 afholdes som temamøde. Dagsorden til fællesmøder med brugerpårørenderåd godkendes af Ældre- og Aktivitetsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at forslaget til dagsorden til fællesmødet med brugerpårørenderådene godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslaget til dagsorden til fællesmødet med brugerpårørenderådene.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der var fællesmøde med brugerpårørenderådene den 13. september 2017. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til dagsorden til dette møde den 29. august 2017 (sag nr. 10).

    

   Inddragelse og høring

   Brugerpårørenderådene har haft mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen, inden den sendes til godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget.

    

   Beskrivelse

   Forslag til dagsorden for fællesmødet er vedlagt som bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 11 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1.  at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


 • 12 Mødeplan 2018 for Ældre- og Aktivitetsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 24-04-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag