Ældre- og Aktivitetsudvalget - Referat fra mødet den 20-03-2018

Referat

 • 1 Besøg på Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund
  • Resume

   Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder dagens møde på Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund.

    

   Mødet indledes med, at centerleder Birgitte Tollund Gert præsenterer Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen om Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 2 Orientering om processen for etablering af almene boliger
  • Resume

   På dagens møde orienterer bygningsingeniør Eva Grønborg fra Teknik & Miljø om processen for etablering af almene boliger.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Orienteringen blev udskudt til et kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 20. juni (sag nr. 3) skema A til 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter.

    

   Efterfølgende har Ældre- og Aktivitetsudvalget på deres sidste møde den 27. februar behandlet (sag nr. 4) skema B til 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter.

    

   Orienteringen vedrørende processen for etablering af almene boliger vil tage udgangspunkt i de ovennævnte sager.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 3 Opfølgning på budgetforliget vedrørende Banebo
  • Resume

   Med åbningen af Plejecenter Banebo øges Viborg Kommunes plejeboligkapacitet med 100 pladser pr. 1. august 2018. Derudover er der udvidet med en række friplejeboliger i Viborg Kommune siden beslutningen omkring etableringen af Banebo blev taget. Samlet set overstiger plejeboligkapaciteten behovet for plejeboliger i Viborg Kommune i de kommende år.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at boligselskabernes supplerende bemærkninger vedrørende scenarie A, B og C tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre med scenarie A, B og C

    

   2. at Boligselskabet Viborgs bemærkninger vedrørende flytning af andre plejecenterpladser i Viborg by tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre hermed, og

    

   3. at boligselskabernes supplerende bemærkninger til scenarierne 1 og 2 tages til efterretning, og at det drøftes, om der skal arbejdes videre med et eller begge scenarier.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,

    

   1. at boligselskabernes supplerende bemærkninger vedrørende scenarie A, B og C tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre med scenarie A, B og C

    

   2. at Boligselskabet Viborgs bemærkninger vedrørende flytning af andre plejecenterpladser i Viborg by tages til efterretning, og at der på den baggrund ikke arbejdes videre hermed, og

    

   3. at boligselskabernes supplerende bemærkninger til scenarierne 1 og 2 tages til efterretning og at der arbejdes videre med scenarie 1 flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo med henblik på snarlig afklaring og beslutning. 

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet,

    

   4. at 33 boliger på Banebo anvendes som ældreboliger.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev følgende aftalt ”I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelse af kapaciteten på Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemspladser uden for Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuslejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 27. februar 2018 (sag nr. 6) to mulige scenarier til løsning af den aktuelle overkapacitetsudfordring.

    

   Dette kan ske gennem:

   1. flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo i takt med, at der opstår tomme pladser, idet der ikke længere visiteres nye beboere til Overlundgården. Desuden vil nuværende beboere på Overlundgården få tilbud om at flytte til Banebo
   2. anvendelse af en del af Banebo som ældreboliger

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalgets beslutning fra drøftelsen den 27. februar 2018 lyder:

   Ӯldre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med de beskrevne scenarier.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget udtrykte bekymring for den eksisterende kapacitetsudfordring og tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejder videre med at afdække supplerende scenarier for flytning af pleje- og omsorgspladser med henblik på en snarlig præsentation af disse for udvalget.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om at forvaltningen uddyber vurderingen af, hvorfor følgende scenarier for finansiering er blevet forkastet:

   • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården
   • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger
   • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.”

    

   Inddragelse og høring

   Udvalgets beslutning sendes i høring ved Ældrerådet, Fag-MED Omsorg og eventuelt berørte pleje- og omsorgscentre.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har været i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg om de tidligere scenarier A, B og C og om de nye scenarier 1 og 2.

    

   I vedlagte bilag 1 fremgår boligselskabernes nye bemærkninger til scenarierne A, B og C. Scenarierne har senest været drøftet i det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg den 25. april 2017 (sag nr. 6).

    

   De tre scenarier er:

   • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården.
   • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger.
   • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.

   Boligselskabernes uddybende bemærkninger giver ikke anledning til at arbejde videre med disse scenarier.

   I bilag 2 fremgår boligselskabernes bemærkninger til scenarierne 1 og 2 fra udvalgsmødet den 27. februar 2018 (sag nr. 6).

   Scenarierne er:

   1. flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo
   2. anvendelse af en del af Banebo som ældreboliger

   Boligselskabernes konklusioner er, at begge scenarier er realistiske at arbejde videre med. Der er behov for yderligere analyse vedrørende scenarie 1.

   Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af de øvrige pleje- og omsorgscentre i Viborg by, med henblik på at afdække mulighederne for flytning af plejeboliger til Banebo. De øvrige centre er:

   • Pleje- og omsorgscenter Blichergården
   • Pleje- og omsorgscenter Kildehaven
   • Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund

   Beskrivelsen af disse pleje- og omsorgscentre vedlægges som bilag 3. Boligselskabet Viborg, som ejer Blichergården og Kildehaven, konkluderer heri, at en flytning af Blichergården og Kildehaven ikke er realistisk. Viborg Kommune er ejer af Liselund, og det vurderes, at en flytning af Liselund vil være vanskelig som følge af den store restgæld på lånene, som vil skulle indfries.

    

   Forvaltningen har desuden udarbejdet en opdatering af en del af det notat vedrørende behovsanalyse i forhold til plejeboliger og rehabiliteringspladser, som blev fremlagt i Ældre- og Sundhedsudvalg den 20. juni 2017 (sag nr. 6). Notatet er opdateret, så behovsanalysen indeholder, de pladser, der er åbnet de seneste år. Notatet viser, at behovet for plejeboliger stort set er dækket frem mod 2025, når Banebo åbnes. Notatet er vedlagt som bilag 4.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Orientering om Årsregnskab 2017
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2017 for Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   På mødet den 11. april 2018 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2017 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i byrådet den 18. april 2018. Efter byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2018), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. april 2018 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning, og

   2. at Ældre- og Aktivitetsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018/2019 til Økonomi-og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2017 tages til efterretning, og

   2. at Ældre- og Aktivitetsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2017 til 2018/2019 til Økonomi-og Erhvervsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Oprindeligt

   Budget 2017

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Ældreområdet

   715.495

   726.719

   715.020

   -11.699

    

   Af ældreområdets resultat udgør puljer med ekstern finansiering følgende:

   (1.000 kr.)

   Politikområde Ældre

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Udgifter

   35.139

   31.262

   -3.877

   Indtægter

   -28.514

   -28.542

   -28

   Netto

   6.625

   2.720

   -3.905

    

   Ældreområdets mindre forbrug på 11,7 mio. kr. fremkommer ved:

    

   • et mindre forbrug på puljer med ekstern finansiering på 3,9 mio. kr.
    Mindre forbruget fremkommer hovedsagelig på puljen ”Klippekort på plejecentre”. Ordningen startede først op i april og det søgte beløb var helårligt.

   • et mindre forbrug på driften på 6,6 mio. kr.
    Mindre forbruget er bl.a. genereret ved rekrutteringsudfordringer af elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Desuden er der på de fleste driftsområder små mindre forbrug.
    Der har dog været et merforbrug på området hjemmeplejen og hverdagsrehabilitering, som skyldes en stigning i uddelegerede sygeplejeydelser.

   • et mindre forbrug i visitationen på 1,2 mio. kr.
    Mindre forbruget er genereret af et endnu ikke forbrugt beløb afsat til huslejeudgifter på Rehabiliteringscenter Viborg. Beløbet skal anvendes, når centret er fuld udbygget.

    

   I bilag nr. 1 findes uddybende regnskabsbemærkninger.

    

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 på driften

    

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3% af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5%. 

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud overføres ikke automatisk, men kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Ældre- og Sundhedsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2017 til 2018:

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab 2017

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Ældreområdet

   -11.699

   -12.276

   *1.575

   -864

   -134

   *Beløbet vedrører ældreboligområdet. Der laves et særskilt regnskab på ældreboligområdet, da det skal sikres, at boligområderne balancerer set over år. På den baggrund skal politikområdet Ældre ikke reduceres eller have tilført midler, når regnskabet gøres op.

    

   Det indstilles, at der samlet overføres 13,14 mio. kr. (12,276 + 0,864 mio. kr.) til budget 2018.

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (1.000 kr.)

    

   Oprindeligt

   Budget 2017

   Korrigeret

   Budget 2017

   Regnskab 2017

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Skattefinansierede anlæg

   1.975

   10.181

   3.158

   -7.023

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2017 til 2018/2019

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Ældre- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2017 til 2018/2019:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2017

   Overføres til 2018

   Overføres til 2019

   Overføres ikke

   Skattefinansierede anlæg

   -7.023

   -5.023

   -2.000

   0

    

    

   De væsentligste beløb til overførsel vedrører følgende projekter:

    

   • Renovering af Sjørup Ældrecenter 2,1 mio. kr.
   • Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice 3,9 mio. kr.

    

   Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 2.

    

   Det fremgår af bilaget hvilke projekter, der ifølge den nye udvalgsstruktur fremover vil være knyttet til Social- og Sundhedsudvalget. Det anbefales, at de tilhørende mindre forbrug følger det nye udvalg.

    

   Regnskabsbemærkninger

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2017. Som en del af årsregnskabet for 2017 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2017 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2017.

    

   Regnskabsbemærkningerne til politikområdet Ældre fremgår af bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 5 Endelig godkendelse af anvendelse af midler fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
  • Resume

   På seneste udvalgsmøde blev det besluttet, at udvalgets forslag til anvendelse af midler fra puljen til bedre bemanding på plejecentre og i hjemmeplejen skulle sendes i høring ved Ældrerådet. Ældrerådet har indsendt et høringssvar.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at høringssvaret drøftes, og

    

   2. at anvendelsen af puljemidlerne godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at puljemidlerne anvendes til en generel styrkelse af normeringen i Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering samt på Rehabiliteringscenter Viborg, idet fokus skal være på:

   ·         Bedre bemanding i aften- og nattetimer

   ·         Opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte under hensyntagen til medarbejdernes ønsker og opgavevaretagelsen

   ·         Nye medarbejdere og fastansættelse af eksisterende medarbejdere med henblik på at reducere omfanget af løstansatte

   ·         Opnormering af kvalitetsarbejdet forbundet med det nære sundhedsvæsen

   ·         Opjustering af rehabiliteringsindsatsen over hele døgnet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede sagen den 27. februar (sag. nr. 7) og sendte et forslag til anvendelse af midlerne i høring ved Ældrerådet.

    

   Inddragelse og høring

   Ældrerådet er høringspart.

    

   Beskrivelse

   På baggrund af finanslovsaftalen har Sundheds- og Ældreministeriet oplyst at Viborg Kommune kan forvente at modtage 8.472.000 kr. i 2018 og et tilsvarende beløb i årene fremover. Puljen er målrettet bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

    

   Der er tale om en ansøgningspulje som udmøntes på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner.

    

   Der er ansøgningsfrist den 1. april 2018.

    

   På det seneste udvalgsmøde blev der stillet forslag om, at midlerne anvendes til en generel styrkelse af hjemmeplejen og Rehabiliteringscenter Viborg med det formål at styrke egen mestring.

    

   Udvalgets forslag har været sendt i høring ved Viborg Kommunes Ældreråd. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

    

   Ligeledes har Fag-MED Omsorg haft mulighed for at udtale sig om forslaget. Fag-MED Omsorg bakker op om udvalgets beslutning. Der opfordres til at bemandingen i aften- og nattetimer indenfor alle Hjemmepleje- og Hverdagsrehabiliterings faggrupper styrkes.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den udsendte bekendtgørelse fastlægger, at de ansøgte midler i videst muligt omfang skal anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem (under hensyntagen til medarbejdernes ønsker), plejecentre og friplejeboliger samt administrationsomkostninger relateret til puljen.

      • Bilag

 • 6 Temadrøftelse: Udvalgets temaer og indsatsområder 2018-2021
  • Resume

   Punktet var på dagsordenen til udvalgets seneste møde 27. februar, men blev udsat.

    

   På dagens møde drøfter udvalget temaer og indsatser, som udvalgets medlemmer finder vigtige at sætte fokus på i udvalgets funktionsperiode.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at temaer som udvalget særligt ønsker belyst og behandlet i funktionsperioden drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget ønsker følgende temaer belyst og behandlet:

    

   ·         Demens, herunder inddragelse af frivillige og det omkringliggende samfund i arbejdet - eventuelt i et tværgående samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget

   ·         Forebyggelsesområdet

   ·         Medicinhåndtering

   ·         Styrkelse af det flerfaglige samarbejde som understøtter kvalitet og kontinuitet i opgavevaretagelsen

   ·         Det tværsektorielle samarbejde med borgeren i centrum, herunder rolleafklaring og ansvar.

   ·         Velfærdsteknologi med mening

   ·         Sund aldring

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om en eller to besigtigelsesture i Viborg Kommune, en studietur i Danmark i andet halvår 2018 – eventuelt sammen med Social- og Sundhedsudvalget og en længere studietur senere i udvalgets funktionsperioden.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Punktet var på dagsordenen til udvalgets seneste møde 27. februar, men blev udsat.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune § 19 fremgår udvalgets ansvarsområder. Disse omfatter forvaltningsområderne under omsorgschefen (hjemmepleje og hverdagsrehabilitering, pleje- og omsorgscentre, demensområdet, hjælpemiddelområdet, omsorgstandplejen og visitationen til tilbud inden for området) samt dele af forvaltningsområderne under sundhedschefen (kommunal madservice, aktivitet og udvikling).

    

   Hertil kommer ansvar for samarbejde med eksterne aktører på udvalgets område.

    

   Det fremgår endvidere, at udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

   • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

   • anlægsplaner
   • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

    

   På dagens møde drøfter udvalget hvilke temaer og indsatsområder, udvalget særligt ønsker belyst og behandlet i funktionsperioden. Drøftelsen tager afsæt i udvalgsmedlemmernes visioner og pejlemærker for arbejdet, konstitueringsaftalen samt udvalgets politiske råderum.

    

   Der er i forbindelse med udvalgsarbejdet mulighed for at arrangere en studietur, hvor et eller flere temaer kan belyses med udgangspunkt i erfaringer fra ind- eller udland. Emnet for en eventuel studietur kan være en del af drøftelsen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 7 Madservice Viborgs smagspanel
  • Resume

   Der er nedsat et smagspanel, som bedømmer maden fra Madservice Viborg og dermed bidrager til den fortsatte kvalitetsudvikling af maden.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til om smagspanelet skal fortsætte, og

    

   2. at det afklares om hele udvalget ønsker at deltage i smagspanelet fremover.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at smagspanelet skal fortsætte, og at udvalget deltager i en eller to prøvesmagninger.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 3. januar 2017 (sag nr. 3) at nedsætte et smagspanel, som skal indgå i Madservice Viborgs løbende arbejde med kvalitetsudvikling

    

   Inddragelse og høring

   De forskellige brugere af Madservice Viborgs tilbud har mulighed for at udpege repræsentanter til smagspanelet og derigennem give deres mening til kende og deltage i udviklingen af tilbuddet.

    

   Beskrivelse

   Madservice Viborgs smagspanel har fungeret i et år. Panelet har besøgt Madservice Viborg, og der er gennemført to prøvesmagninger, hvor panelet har bedømt den oplevede kvalitet af maden.

    

   Formålet med smagspanelet er at give input til Madservice Viborgs arbejde med at udvikle ydelser og produkter. Smagspanelet supplerer den løbende evaluering som foretages ved Madservices kunder, som alle har mulighed for at indsende ”ris & ros”-kort med bedømmelse af maden.

     

   Følgende grupper har deltaget i panelet:

   • Ældre- og Sundhedsudvalget
   • Ældrerådet i Viborg Kommune – 5 repræsentanter
   • Ældresagen Viborg – 2 repræsentanter
   • Handicaprådet i Viborg Kommune – 2 repræsentanter
   • Bruger/pårørenderåd fra Viborg Kommunes plejecentre – 16 repræsentanter
   • Hjemmeboende kunder, som modtager Madservice – 2-3 repræsentanter
   • Kunder, som jævnligt bespises fra én af plejecentrenes caféer – 3 repræsentanter (Klosterhaven, Vestervang, Blichergården)
   • Frivillige spisegrupper – 2 repræsentanter
   • Medier – 1 repræsentant (Viborg Stifts Folkeblad)

    

   Der har været gennemført valg til flere af de råd, der stiller med repræsentanter, og derfor skal disse udpege nye repræsentanter, hvis smagspanelet fortsætter.

    

   Prøvesmagningerne er foregået ved at smagspanelet to gange om året modtager en pakke med retter bestående af forskellige hovedretter og biretter samt eventuelle nye tilbud og tiltag, som Madservice ønsker afprøvet.

    

   Panelet prøvesmager den tilsendte mad og udfylder fortrykte bedømmelsesskemaer, som returneres til Madservice Viborg. På baggrund af bedømmelserne har Madservice lavet en evaluering af de fremsendte retter, og skitseret en plan for, hvilke tiltag evalueringen afstedkommer.

    

   I de to prøvesmagninger der har været gennemført, har der generelt været en høj tilfredshed med de retter, som panelet har prøvesmagt. Begge prøvesmagninger har dog båret præg af, at deltagernes smag er forskellig. Nogle foretrækker eksempelvis kartofler og grøntsager kogt på en måde, andre foretrækker en anden måde. De tidligere evalueringer af Madservice har vist den samme tendens, hvor der kan være forskellige smagsoplevelser, når der laves mad til mere end en person. Men panelets tilbagemeldinger har alligevel givet inspiration til forbedringer og ændringer i de tilbudte måltider.

    

   På denne baggrund ønskes en drøftelse af, om smagspanelet skal fortsætte og i givet fald, hvor mange udvalgsmedlemmer ønsker at deltage.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 8 Status på forbrug vedrørende Værdighedsmilliarden 2017
  • Resume

   Regnskabet for anvendelsen af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2017 udviser et mindreforbrug på 270.000 kr. Midlerne kan overføres til år 2018, såfremt midlerne anvendes til et initiativ, som ligger inden for formålet med kommunens Senior- og Værdighedspolitik.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og

    

   2. at anvendelsen af mindreforbruget på 270.000 kr. afklares.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at mindreforbruget på 270.000 kr. skal anvendes til initiativet ”Udvidelse af klippekortet til hjemmeboende”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgets møder den 30. august 2016 (sag 4) og 27. september 2016 (sag nr. 5) udmøntningen af Værdighedsmilliarden 2017 i form af en række initiativer.

    

   Flertallet af de initiativer som Viborg Kommune har etableret med midler fra Værdighedsmilliarden er fortsat fra år til år siden 2016.

    

   Inddragelse og høring

   Ældrerådet og Handicaprådet inddrages løbende i anvendelsen af midler fra Værdighedsmilliarden.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune modtog i 2017 17.136.000 kr. som tilskud fra Værdighedsmilliarden. Sammen med de 1.025.000 kr., som blev overført fra Værdighedsmilliarden 2016, har budgettet for initiativerne under Værdighedsmilliarden/Senior-og Værdighedspolitikken i 2017 været på 18.161.000 kr.

    

   I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der udarbejdet en oversigt over status for anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden. Oversigten viser samlet et mindreforbrug på 270.000 kr. Som det fremgår af den vedlagte oversigt har der på nogle initiativer været et mindreforbrug, mens andre initiativer udviser et merforbrug.

   I oversigten beskrives årsagerne til mer- og mindreforbruget ved de enkelte initiativer.

    

   Der er mulighed for at søge Ældre- og Sundhedsministeriet om overførsel af midler fra 2017 til 2018. I ansøgningen herom skal kommunen redegøre for, hvad kommunen vil anvende de overførte midler til.

    

   Derfor skal der tages stilling til, hvilket formål midlerne skal anvendes til. Midlerne skal anvendes med udgangspunkt i kommunens Senior- og Værdighedspolitik, og midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser. Senior- og Værdighedspolitikken er vedlagt som bilag sammen med den redegørelse for anvendelsen af midlerne, som ministeriet stiller krav om. I sidstnævnte findes en beskrivelse af de enkelte initiativer, som Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede.

    

   Som det fremgår af oversigten har der i 2017 været et større merforbrug på ”Udvidelse af klippekortet til hjemmeboende” Kort fortalt betyder initiativet, at de borgere der modtager klippekortet modtager 1 klip på en 1 time om ugen, frem for 1 klip af en ½ times varighed. Klippekortet i hjemmeplejen skaber stor aktivitet og livskvalitet på forskellige vis i hverdagen for de ældre. Målgruppen for anvendelse af klippekortet er meget motiveret og for at undgå at stramme kriterierne for et klippekort i hjemmeplejen i 2018, foreslår forvaltningen, at det samlede mindreforbrug på 270.000 kr. søges overført til klippekortet. Det skal dog præciseres at et klippekort ikke er varigt og hvis en borger opnår et funktionsniveau, som ikke er omfattet af kriterierne for at få et klippekort, stopper tilbuddet.

    

   Der er også mulighed for at pege på andre initiativer, men da der er tale om et engangsbeløb, skal det initiativ der udvælges enten afsluttes pr. 31. december 2018 eller der skal findes finansiering fremover. Det vil sige enten i midlerne til Værdighedsmilliarden 2019 eller i det almindelige driftsbudget.  

    

   Alternativer

   Viborg Kommune kan undlade at søge om overførsel af midlerne og i stedet tilbagebetale mindreforbruget til ministeriet.

    

   Tidsperspektiv

   Viborg Kommune modtager også tilskud fra Værdighedsmilliarden i 2019, hvorefter det forventes at midlerne indgår i bloktilskuddet. Det betyder at midlerne efter 2019 ikke er øremærket til initiativer i forbindelse med kommunens værdighedspolitik.

    

   Viborg Byråd skal i 2018 godkende en revideret Værdighedspolitik for at få del i midlerne fra Værdighedsmilliarden 2019. I forrige valgperiode valgte udvalget at sammenskrive Værdighedspolitikken med kommunens Seniorpolitik (som er en sektorpolitik), således at produktet blev en Senior- og Værdighedspolitik. Forvaltningen afventer en udmelding fra ministeriet vedr. revisionen af Værdighedspolitikken. Det forventes, at udmeldingen vil indeholde krav om et eller flere nye temaer i politikken.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 9 Status på magtanvendelser på Sundhed og Omsorg 2017
  • Resume

   Udvalget præsenteres hvert år for en status på antallet af magtanvendelser i Sundhed og Omsorg. Status for 2017 viser, at der er sket et fald i antallet af magtanvendelser uden lovhjemmel fra 11 i 2016 til 3 i 2017. Samtidig er der sket et fald i antallet af magtanvendelser generelt fra 134 i 2016 til 44 i 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og

    

   2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Ældrerådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget orienteres hvert år om status på antallet af magtanvendelser inden for Sundhed og Omsorg. Denne sag beskriver status for 2017.

    

   Inddragelse og høring

   Det indstilles, at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune skal registrere alle tilfælde af magtanvendelser.

   Det er en betingelse, når man anvender magt, og dermed foretager indgreb i retten til selvbestemmelse, at det er absolut nødvendigt for at undgå personskade. Man skal altid forsøge med mindre indgribende metoder end magt. Skønnes det, at de pædagogiske metoder ikke har den nødvendige effekt, skal magtanvendelsen være så kortvarig og skånsom som muligt.

    

   Opgørelsen over magtanvendelser er opdelt efter magtanvendelse uden forudgående tilladelse og magtanvendelse udført med forudgående tilladelse. Det modsvarer de lovpligtige indberetningsskemaer, der skal udfyldes ved alle magtanvendelser. Opgørelsen omfatter både Sundhed og Omsorg. Der har i 2017 ikke været nogle tilfælde på Sundhed.

   Der har i 2017 været i alt 24 indberetninger om magtanvendelse uden forudgående tilladelse (se bilag 1). Det er et fald i forhold til 2016, hvor der var 39 tilfælde. I 2015 var der 43 indberetninger. I 2014 var der 56.

    

   Der var i 2017 20 tilfælde, hvor der blev givet forudgående tilladelse til at foretage en magtanvendelse i bestemte situationer (se bilag 1). Det er et markant fald i forhold til 2016, hvor der var 95 magtanvendelser med forudgående tilladelser.

    

   Årsagen til det høje antal indberetninger i 2016 er et borgerforløb, hvor der i efteråret 2016 blev givet tilladelse til magtanvendelse, for at sikre borgerens helbred. Forløbet fortsatte ind i 2017 og omfatter 8 af de 20 magtanvendelser med forudgående tilladelse. Sagen beskrives yderligere i bilag 2.

    

   Magtanvendelse uden forudgående tilladelse dækker over de situationer, hvor plejepersonalet ikke kan afvente, at en ansøgning bliver behandlet i visitationen.

    

   Magtanvendelse med forudgående tilladelse dækker over de situationer, hvor plejepersonalet har ansøgt visitationen om tilladelse til, og efterfølgende har anvendt magt.

    

   Flytning uden samtykke

   Det skal bemærkes at 4 ud af de 20 tilfælde af magtanvendelser med forudgående tilladelse vedrører flytning uden samtykke. Det er situationer, hvor borgeren ikke kan forholde sig til flytningen, og flyttes til et plejecenter med samtykke fra en personlig værge beskikket af statsforvaltningen. Det er visitationen der træffer beslutning i disse sager.

    

   Magtanvendelser uden lovhjemmel

   I 2017 var der 3 indberetninger om magtanvendelser, der vurderes at være uden lovhjemmel. Det er et fald i forhold til 2016 hvor der var 11 indberetninger. I 2015 var der 5 og i 2014 var der 4.
   2 ud af de tre sager omhandler indgreb i selvbestemmelsesretten i forhold til behandlinger efter sundhedsloven. Disse tilfælde var uden for lovgivningen i 2017, men en lovændring pr. 1. januar 2018 betyder, at der nu tages højde for de situationer hvor en borger modsætter sig behandling, men ikke kognitivt er i stand til at vurdere konsekvenserne af ikke at blive behandlet. Lovændringen beskrives yderligere i afsnittet om juridiske forhold.

    

   Klager

   Ved alle indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse sendes der orientering om klageadgang til værge eller nærmeste pårørende, da borgeren ofte ikke selv er i stand til at klage. Der er i 2017 ikke modtaget klager fra pårørende over, at der er anvendt magt.

    

   Reduktion af magtanvendelser

   Formålet med indberetning af magtanvendelser er at reducere magtanvendelser til et minimum. Visitation Sundhed og Omsorg har derfor en dialogbaseret tilgang til indberetningerne. Dette foregår ved, at visitator tager kontakt til den konkrete plejegruppe for at afklare tvivlsspørgsmål og for at tilbyde vejledning om, hvad loven giver tilladelse til eller, hvor der kan hentes yderligere fagspecifik vejledning. Visitator har på den baggrund bl.a. deltaget i teammøder flere steder vedrørende generelle spørgsmål eller konkrete sager. Den dialogbaserede tilgang sikrer, at der skabes et tillidsforhold, hvor der ikke er frygt i forhold til at indberette magtanvendelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Den 1. januar 2018 blev det lovligt at behandle varigt inhabile personer over 15 år, hvis de modsætter sig behandling. Varigt inhabile er eksempelvis demente, udviklingshæmmede og hjerneskadede personer, som ikke selv er i stand til at vurdere konsekvenserne af ikke at blive behandlet.

    

   De nye regler gør det muligt at tvinge en patient i behandling, hvis en læge eller tandlæge vurderer, at patientens sundhedstilstand bliver væsentligt forringet, hvis man undlader behandlingen. Der kan være tale om alt fra en helt basal tandbehandling til operation for f.eks. hoftebrud.

    

   Selvom det nu bliver muligt for læger og tandlæger at beslutte tvangsbehandling af somatiske lidelser, må man ikke anvende tvang som første valg. Tvang skal ses som en sidste udvej, når det ikke kan lade sig gøre at få patienten til at tage imod en nødvendig behandling. Desuden skal man altid forsøge at skabe tillid og anvende den form for tvang, der er mindst indgribende – og altid med samtykke fra f.eks. nærmeste pårørende, eller alternativt med tilslutning fra en anden læge eller tandlæge med faglig indsigt.
  • Bilag

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1.  at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


 • 11 Mødeplan 2018 for Ældre- og Aktivitetsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 20-03-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  • Bilag