Ældre- og Aktivitetsudvalget - Referat fra mødet den 26-01-2018

Referat

 • 1 Orientering om BI-systemet "Rundt om Viborg Kommune" (orienteringssag)
  • Resume

   Der orienteres på mødet om brug af BI-systemet (business intelligens-systemet) ”Rundt om Viborg Kommune”.

    

   Økonomichef Jørgen Bach og afdelingsleder Bjarne Hansen deltager under præsentationen af BI-systemet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om ”Rundt om Viborg Kommune” til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 16. november 2017 (sag nr. 2) blandt andet, at udvalgenes månedlige økonomiske ledelsesinformation afskaffes som fast dagsordenspunkt, og at der på møderne i udvalgene i januar 2018 medtages et punkt om præsentation af BI-systemet Rundt om Viborg Kommune”.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På Viborg Kommunes hjemmeside stilles der en række data til rådighed. Tilsammen benævnes disse data ”Rundt om Viborg Kommune”. På denne hjemmeside er der mulighed for at finde informationer om Viborg Kommunes budget og regnskab, befolkningsudvikling, fravær på kommunens arbejdspladser og meget mere.

    

   Forvaltningen vil på mødet præsentere de tværgående sider med økonomi, fravær, personale og demografi samt udvalgte fagspecifikke sider.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 2 Tema: Præsentation af Omsorgsområdet og Sundhedsområdet
  • Resume

   På dagens møde giver omsorgschefen og sundhedschefen en nærmere præsentation af Omsorgsområdet og Sundhedsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet i Ældre- og Aktivitetsudvalget 2. januar 2018 (sag nr. 6) fik udvalget en overordnet orientering om udvalgets arbejdsområde.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På dagens møde giver omsorgschefen og sundhedschefen en grundigere orientering om udvalgets arbejdsområde med baggrund i de udfordringer og udviklingstendenser, som findes på Omsorgsområdet og Sundhedsområdet.

    

   Orienteringen omfatter bl.a. det organisatoriske setup, kerneydelserne i forhold til borgerne, tilgangen til borgerne, et overblik over målgrupper og tilbud etc.

    

   Orienteringen suppleres på de kommende møder med besøg på og præsentationer af arbejdet i nogle af de decentrale enheder på området.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Leverandørkontrakter for fritvalgsområdet
  • Resume

   Kontrakterne med de syv private leverandører på fritvalgsområdet i Sundhed og Omsorg udløber den 30. september 2018 med undtagelse af enkelte kontrakter, som udløber den 31. marts og den 31. januar. I Folketinget arbejdes der aktuelt med en række lovændringer på fritvalgsområdet, som forventes at nødvendiggøre ændringer i kommunernes kontrakter.

    

   Det foreslås, at de kontrakter der udløber i januar og marts forlænges frem til den 30. september. I løbet af foråret forventes det at blive præciseret, hvilke kontraktmæssige ændringer der vil blive tale om på baggrund af Folketingets arbejde. I efteråret vil der således kunne fremlægges reviderede kontrakter, som indeholder eventuelle ændringer jf. beslutningerne i forhold til kontrakter på fritvalgsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at leverandørkontrakterne forlænges administrativt, således at de udløber den 30. september 2018, og

    

   2. at forvaltningen indarbejder eventuelle lovændringer i de nye leverandørkontrakter, som skal gælde fra 1. oktober 2018. Disse ændringer vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,

    

   1. at leverandørkontrakterne forlænges administrativt, således at de udløber den 30. september 2018, og

    

   2. at forvaltningen indarbejder eventuelle lovændringer i de nye leverandørkontrakter, som skal gælde fra 1. oktober 2018. Disse ændringer vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   De nuværende leverandørkontrakter for levering af personlig pleje og praktisk hjælp er politisk behandlet og godkendt i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29. september 2016(sag nr. 6).

   Den nuværende kontrakt for levering af madservice til borgere i eget hjem er godkendt i Socialudvalget den 5. marts 2013 (sag nr. 1).

    

   Inddragelse og høring

   Ældrerådet og Handicaprådet inddrages i udarbejdelsen af reviderede leverandørkontrakter, som vil ske på baggrund af de nationale ændringer og eventuelle beslutninger i Ældre- og Aktivitetsudvalget.

    

   Beskrivelse

   Generelt om leverandørkontrakter på fritvalgsområdet

   Ifølge servicelovens § 91 har kommunen pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører. Til dette formål skal kommunen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83. Kommunen skal desuden fastsætte og offentliggøre de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører inden for § 83.

    

   I Viborg Kommune har man i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp valgt, at kommunen selv er hovedleverandør og at private virksomheder kan godkendes til at levere ydelser, hvis de lever op til bestemte pris- og kvalitetskrav. Der gennemføres således ikke udbud af disse ydelser.

    

   I forhold til levering af madservice til borgere i eget hjem er den kommunale leverandør ligeledes hovedleverandør. Opgaven løses på baggrund af en konkurrenceudsættelse af opgaven, hvor kontrolbuddet fra Madservice Viborg var billigst.

    

   Kommunens pris- og kvalitetskrav beskrives i tre forskellige leverandørkontrakter på fritvalgsområdet indenfor personlig pleje, praktisk hjælp og levering af madservice. Alle private leverandører kan godkendes til at levere ydelser, hvis de lever op til kontraktens krav, herunder et prisniveau der matcher det kommunale niveau. Kompetencen til at godkende privatleverandører har hidtil været delegeret fra udvalget til forvaltningen, såfremt de lever op til de opsatte kriterier for private leverandører.

    

   Som udgangspunkt gælder kontrakterne for personlig pleje og praktisk hjælp i to år, med mulighed for forlængelse. De nuværende kontrakter for personlig pleje og praktisk hjælp er indgået med virkning fra den 1. oktober 2016 og skal derfor fornyes eller forlænges senest den 30. september 2018. Der er dog med enkelte leverandører indgået kontrakter som afviger herfra. Disse kontrakter udløber henholdsvis den 31. januar 2018 og den 31. marts 2018.

    

   Forebyggelse af konkurser

   De seneste år har der været en række konkurser blandt private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp på landsbasis. Dette har efterladt en række borgere uden leverandør af hjælp, hvorefter kommunerne med kort varsel og store omkostninger til følge har overtaget leverandørrollen.

    

   Dansk Industri og Kammeradvokaten har i efteråret 2015 udarbejdet et sæt anbefalinger til, hvordan kommuner kan forebygge og begrænse konsekvenserne af konkurser inden for private hjemmeplejeleverandører.

    

   Disse anbefalinger blev drøftet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23. februar 2016 (sag nr. 5), og efterfølgende foregik en drøftelse på byrådets planseminar i april 2016. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2016 (sag nr. 9) på baggrund af drøftelserne at fastholde Viborg Kommunes daværende krav.

    

   Den 5. oktober 2017 indgik regeringen og Folketingets partier en politisk aftale om forebyggelse af konkurser. Aftalen indeholder en række initiativer som skal forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet.

    

   Aftalen skal nu indarbejdes i lovgivningen. Tidshorisonten herfor er ukendt. En del af de foreslåede initiativer indgår allerede i Viborg Kommunes leverandørkontrakter. For Viborg Kommune er de to mest markante nye initiativer:

   ·         at kommunerne fremover ikke må indgå kontrakter med leverandører som har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

   ·         at der skal stilles krav om at leverandørerne stiller en bankgaranti, som skal dække kommunens udgifter i forbindelse med konkurs. Viborg Kommune stiller i dag krav om en bankgaranti på 15.000 kr. Dette beløb dækker langt fra kommunens udgifter ved konkurser.

   Konsekvenser for Viborg Kommunes leverandørkontrakter

   Da både tidsplanen for og detaljerne i lovforslagene aktuelt er ukendte er det ikke muligt at indarbejde initiativerne i leverandørkontrakterne endnu.

    

   Som beskrevet ovenfor udløber enkelte kontrakter indenfor kort tid. Det foreslås at disse kontrakter forlænges frem til den 30. september 2018, således at disse kontrakter udløber på samme tid som de øvrige. Dermed har forvaltningen mulighed for at indarbejde de forventede ændringer i alle kontrakter i løbet af året, når ændringerne er indarbejdet i lovgivningen. De reviderede kontrakter vil blive forelagt udvalget til godkendelse og ændringerne vil således indgå i Viborg Kommunes leverandørkontrakter fra den 1. oktober 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Ændringer i lovgivningen på hjælpemiddelområdet
  • Resume

   Den 1. januar 2018 trådte en række ændringer i Serviceloven i kraft, som omhandler bevilling af hjælpemidler.

    

   Ændringerne understøtter i høj grad de nye formålsbestemmelser i Serviceloven, som blandt andet har fokus på tidlig indsats, rehabilitering og udvikling. På hjælpemiddelområdet er der tilføjet to nye bestemmelser, samtidig med, at gøre den gældende sagsbehandlingsprocedure mindre bureaukratisk.

    

   Viborg Kommune lever i forvejen op til en del af ændringerne. I lovændringen er der dog tilføjet en ”kan-bestemmelse” hvor kommuner kan vælge at give borgerne mulighed for i højere grad end nu, at blive bevilget hjælpemidler ved midlertidige funktionsnedsættelser.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at der ydes støtte til hjælpemidler i forbindelse med midlertidige funktionsnedsættelser,

    

   2. at støtten til hjælpemidler i forbindelse med midlertidige funktionsnedsættelser evalueres efter et år, og

    

   3. at den nuværende praksis i forhold til enkle og entydige ansøgninger samt ansøgninger om reparation og udskiftning af hjælpemidler fortsættes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,

    

   1. at der ydes støtte til hjælpemidler i forbindelse med midlertidige funktionsnedsættelser,

    

   2. at støtten til hjælpemidler i forbindelse med midlertidige funktionsnedsættelser evalueres efter et år, og

    

   3. at den nuværende praksis i forhold til enkle og entydige ansøgninger samt ansøgninger om reparation og udskiftning af hjælpemidler fortsættes.

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om en løbende status på støtten til hjælpemidler i forbindelse med midlertidige funktionsnedsættelser, idet udvalget første gang orienteres i september 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Den 1. januar 2018 trådte en række ændringer i Serviceloven i kraft. Heriblandt er tre ændringer i lovgivningen på hjælpemiddelområdet, som kræver politisk stillingtagen. Den ene ændring vedrører målgruppen, altså hvem kommunen kan bevilge hjælpemidler til, den anden ændring vedrører en forenkling af sagsbehandlingen og den tredje vedrører anvendelsen af tro og love erklæringer.

    

   Hidtil har kommunen alene kunnet yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med en varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlerne i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den varigt nedsatte funktionsevne, kan lette dagligdagen eller er nødvendigt i borgerens arbejdsliv. Afgørelsen om støtte træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

    

   Bestemmelsen finder anvendelse på alle typer af hjælpemidler:

   • Engangshjælpemidler (bleer, katetre, stomiprodukter m.m.)
   • Personligt tilpassede hjælpemidler (parykker, bandager, skinner, ortopædiske sko, brystproteser m.m.)
   • Genbrugshjælpemidler (kørestole, badebænke, toiletstole m.m., som udlånes, leveres tilbage, istandsættes og genudlånes)
   • Forbrugsgoder (el-køretøjer, hvilestole m.m., som er produkter, som fremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen, og som borgere modtager tilskud til selv at kunne købe).

    

   Mulighed for udlån af hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med midlertidige funktionsnedsættelser

   Den væsentligste lovændring betyder, at kommunen fremover kan vælge at yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat funktionsevne. Det er således op til de enkelte kommuner at vurdere, hvilket serviceniveau kommunen skal yde.

    

   Tidligere har det alene været muligt at yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varige funktionsnedsættelser. Viborg Kommune valgte dog allerede i 2015, i forbindelse med, at det blev muligt at yde støtte til rehabiliterende forløb efter serviceloven §83a, også at yde støtte til en række standard hjælpemidler, som kunne understøtte den rehabiliterende indsats. Eksempelvis en badebænk til en afkræftet borger efter et sygdomsforløb, hvor der i en periode er behov for at sidde ned under brusebadet.

    

   Dermed understøtter lovændringen den nuværende praksis i Viborg Kommune indenfor standard hjælpemidler og vil alene medføre beskedne ændringer.

    

   I forhold til engangshjælpemidler, personligt tilpassede hjælpemidler og forbrugsgoder er det mere usikkert, hvilken betydning lovgivningen kan få, hvis kommunen vælger at tilbyde støtte til borgere med midlertidigt nedsat funktionsevne.

   I dag ydes der f.eks. ikke støtte til udlån af forbrugsgoder såsom el-køretøjer i en tidsbegrænset periode, hvor det midlertidigt ikke er muligt at føre bil med henblik på, at borgeren kan fastholde kontakten til arbejdsmarked, uddannelse eller sociale relationer. Der ydes heller ikke støtte til bandager og skinner til borgere, som i en periode har behov for støtte og korrektion i forbindelse med eksempelvis sportsskader. Ligeledes ydes der ikke støtte til midlertidige parykker ved kræftbehandling.

    

   Eksemplerne illustrerer situationer, hvor borgerne fremover vil kunne være i målgruppen til at modtage støtte til hjælpemidler i en tidsbegrænset periode på grund af en midlertidigt nedsat funktionsevne, såfremt det besluttes at Viborg kommune følger ”kan-bestemmelsen”.

    

   Da der er tale om ny lovgivning, er der ingen erfaringer på området og de økonomiske konsekvenser er således uforudsigelige. Der kan blive tale om kommunal støtte til flere hundrede parykker til en stykpris på 4.000-5.000 kr. og det kan blive nødvendigt at øge lageret af hjælpemidler for at imødegå stigende efterspørgsel. Hvis ordningen fører til øget efterspørgsel, vil der også opstå afledte udgifter til yderligere administration, visitation og transport af hjælpemidler. Forvaltningen vurderer, at der kan blive behov for at tilføre området 0,5-1 mio. kr. ekstra årligt.

    

   Ud fra et borgerperspektiv foreslår forvaltningen, at der i Viborg Kommune åbnes op for støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat funktionsevne.

    

   Ordningen vil blive evalueret primo 2019, hvorefter der vil være overblik over de økonomiske konsekvenser og dermed grundlag for at revurdere ordningen. 

    

   Anvendelse af tro og love-erklæringer og forenklet sagsbehandling

   Mindre væsentlig er lovændringen om at kommunen kan anvende tro og love erklæringer, samt forenklet sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om enkle og entydige sager og reparation af hjælpemidler, samt at kommunen skal anvende tro og love erklæring i forbindelse med udskiftning af et hjælpemiddel.

    

   Viborg kommune har længe anvendt forenklet sagsbehandling og afskaffet unødig administration i forbindelse med udskiftning og reparation af hjælpemidler og bevilling af enkle og entydige sager. Dette også uden brug af tro og love erklæringer i langt de fleste tilfælde.

    

   Det vurderes, at indførelse af tro og love erklæringer i alle sager vil medføre yderligere bureaukrati og ventetid i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af erklæringer. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De økonomiske konsekvenser er uforudsigelige og da der ikke tilføres ekstra midler til området i 2018 kan der opstå et økonomisk udsving på området, forårsaget at den stigende efterspørgsel.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Kommunens afgørelser om midlertidig støtte kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne herom i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 • 5 Forslag til udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune
  • Resume

   Ældre- og Aktivitetsudvalget skal, forud for en offentlig høring og endelig godkendelse i Byrådet i foråret 2018, drøfte udkast til ”Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune”. Udvalgets bemærkninger vil, sammen med bemærkningerne fra Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt det nye Social- og Sundhedsudvalg og Landdistriktsudvalg, blive forelagt Teknisk Udvalg på møde den 28. februar 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at forslaget drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede forslaget og udtrykte anerkendelse af ”Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune”

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget opfordrede til fokus på leg på tværs af generationer.

  • Sagsfremstilling

    

    

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde, den 26. november 2014 (sag nr. 11), at der skulle igangsættes en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.

    

   På møde i Teknisk Udvalg den 4. marts 2015 (sag nr. 16), indstillede udvalget til byrådet,

    

   ”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015”.

    

   Indstillingen blev godkendt i byrådet den 25. marts 2015 (sag nr. 20).

    

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 29. november 2017 (sag nr. 17), at forslaget sendes i høring i øvrige fagudvalg (Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget) på de førstkommende møder i 2018, som grundlag for en høring i det nye Teknisk Udvalg.

    

   Med konstitueringen af det nye byråd, er der af det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg dannet to nye udvalg, - Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, og et nyt Landdistriktsudvalg, hvorfor forslaget også sendes til høring i disse udvalg.

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelse af planen har der været afholdt et offentligt borgermøde 31. maj 2017. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe med borgere, som siden har givet input til planen ved 2 workshops (i august og oktober 2017).

    

   Via Facebook og kommunens hjemmeside er der indhentet høringssvar på, ”hvor er det godt at lege”. Planen er udarbejdet af en tværfaglig projektgruppe bestående af medarbejdere fra Teknik & Miljø (Natur og Vand samt Plan), Kultur, Service & Events, Børn og Unge samt Job & Velfærd (Sundhed) med hjælp fra en ekstern rådgiver. Der har været fokus på, at planen spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker.

    

   Udviklingsplanen sendes i høring i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og de nye udvalg, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Landdistriktsudvalget, for siden at blive sendt i offentlig høring.

    

   Beskrivelse

   Som den første kommune i landet har Viborg Kommune lavet en udviklingsplan for leg, der kan bruges som et inspirationskatalog og en guide til at indtænke og udvikle muligheder for legesteder i kommunen. Det handler ikke kun om at opføre nogle flere legepladser, men i lige så høj grad om at indtænke mulighederne for leg på mange niveauer og i forskellige sammenhænge og skalaer.

    

   Leg giver liv og glæde. Det er i legen vi udvikler os som mennesker på tværs af aldre og kulturer med positiv indvirkning på fysik, psyke og trivsel. Gennem leg stimulerer vi vores fantasi og sanser og udvikler innovative evner. Det giver derfor god mening som kommune at beskæftige sig med legens univers, som en vigtig kilde til at skabe en god kommune at leve og bo i.

    

   Målgruppen for udviklingsplanen er meget bred. Den skal tjene som det redskab kommunen skeler til, når vi f.eks. skaber og udvikler byrum, udearealer ved institutioner, stiforbindelser og boligområder. Den kan også bruges som det idékatalog og den guide en borgerforening kan lade sig inspirere af, når de vil arbejde for at udvikle deres nærområde. Eller når handelslivet ønsker at støtte op omkring initiativer, der kan fremme liv og gode oplevelser i bymidten.

    

   Udviklingsplanen rummer Viborg Kommunes vision, målsætninger og indsatser for mere leg. Med udgangspunkt i forskning på området, er der udviklet en ”Viborg-model” for, hvad ”den gode leg” består af, og hvilke forhold og parametre der skal indtænkes, for at kunne skabe vellykkede legesteder. Det handler både om den ”arena”/type af legested, hvor legen udspiller sig, hvordan man skal have fokus på de menneskelige kompetencer (kreative, sociale og kropslige), som kan styrkes gennem legen, og hvordan stedets historie kan bidrage med en værdi og en identitet til legen. Endelig indeholder planen en vejledning til, hvordan man kommer i gang med et projekt. Herunder en guide, der samler op på alle de forhold planen beskriver, og som kan bruges som et værktøj og en huskeliste, når man skal skabe et projekt med leg.

    

   Planen er illustreret med mange fotos (nogle lokale), der kan give inspiration og underbygge, hvordan man kan tænke leg ind i vores hverdag.  

    

   Planen understøttes af et bilag (”10 gode grunde til at vælge mere leg”), en folder og hjemmesiden: viborg.dk/legiviborg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Planen forventes at kunne blive godkendt i byrådet til foråret 2018, efter en offentlig høringsperiode.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ikke afsat midler til realisering af projekter, som kunne affødes af planen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  • Bilag

 • 6 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1.  at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
 • 7 Mødeplan 2018 for Ældre- og Aktivitetsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-01-2018

   Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag