Økonomisk beregning

Udgifter, der kan medtages i den økonomiske beregning:

 

Husleje /terminsudgifter, hvis man har eget hus

Ved en økonomisk behovsvurdering skal der som udgangspunkt foretages en ligedeling af de fælles faste udgifter, ved fælles husførelse med ægtefælle, samlever eller bofælle.

 

Unge der modtager ydelser med hjemmeboende takst forventes ikke at bidrag til boligens faste udgifter, dog vil en eventuel merudgift i forbindelse med at den unge bor i hjemmet kunne medtages i en eventuel beregning. Med merudgift tænkes på forbrug af el, vand og varme.

 

El

Varme

Vand

 

Antenne/kabel, hvor det er tvunget (lille pakke)

Forsikringer lovpligtig husforsikring samt indboforsikring

 

Børnepasning

 

Børnebidrag 1.307 kr. pr. barn (2016)

Medtages kun hvis beløbet reelt betales

Licens

Overholdte afdrag vedr. rimelig gældsposter - f.eks. indskud, tandlæge eller briller

Afdrag på billigste brilleløsning kan medregnes – kontaktlinseabonnement medregnes ikke

Lægeordineret medicin, udgift til lægehenvist fysioterapi eller psykolog

Udgift til A-kasse

Biludgifter

Udgifter til bil medregnes kun, hvis bilen er nødvendig af arbejds- eller helbredsmæssige grunde

Internet 49,-

 

Telefon 99,-

Vi medregner kun udgiften til det billigste telefonabonnement. Udgiften til samtaler skal afholdes af rådighedsbeløbet, idet de er variable og i vid udstrækning kan tilpasses de økonomiske forhold.

 

Udgifter der – som udgangspunkt - ikke kan medtages i den økonomiske beregning:

 

Udgifter til medlemsskaber af foreninger, klasselotteriet og tv-pakker

Disse udgifter betragtes ikke som rimelige og nødvendige da det ikke er nødvendige udgifter til opretholdelse af den almindelige livførelse. Disse udgifter skal afholdes af rådighedsbeløbet.

 

Gæld

Efter praksis medregnes der ikke udgifter til afdrag på gæld til det offentlige eller til private. Hvis afdrag blev godkendt, ville det betyde, at der indirekte blev ydet hjælp til betaling af gælden.

Afdrag på privat gæld anses derfor som udgangspunkt ikke for at være en rimelig udgift.

Afdrag til det offentlige må reguleres af de regler, der gælder på det pågældende område.

 

Sygeforsikring Danmark

Skal ikke medregnes i rådighedsberegningen, men skal afholdes af ens rådighedsbeløb.

 

Ulykkesforsikring

Udgiften til ulykkesforsikring betragtes ikke som en rimelig og nødvendig udgift. Der er tale om en frivillig forsikring, og den er ikke nødvendig for at sikre et forsørgelsesgrundlag i tilfælde af en ulykke.

Hvis du kommer ud for en ulykke, kan du søge kommunen om hjælp til din løbende forsørgelse. Det kan f.eks. være sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller førtidspension.

 

Hundeforsikring

Udgiften til hundeforsikring betragtes ikke som en rimelig og nødvendig udgift og medregnes derfor ikke ved beregning af rådighedsbeløbet.

 

Efterlønsbidrag/Fagforening

Der er tale om en frivillig ordning, og den er ikke nødvendig for at sikre et forsørgelsesgrundlag.

 

Dobbelt husleje (Udgiften er ikke af helt afgørende betydning)

Vi har lagt vægt på, at du har betalt for /at du selv har mulighed for at betale huslejen i din nuværende bolig, og at du derfor ikke vil blive sat ud af lejemålet ved manglende betaling af huslejen i den fraflyttede bolig.

 

Udgifter til skolepenge til friskole

Disse udgifter betragtes ikke som rimelige og nødvendige, da det ikke er nødvendige udgifter til opretholdelse af din og din families livsførelse. Disse udgifter skal ligeledes afholdes af rådighedsbeløbet.

Sidst opdateret: 19.01.2017