Kommunale puljer

På denne side findes en oversigt over kommunale puljer, som kan søges af foreninger og andre grupperinger. Vær opmærksom på, at der ved nogle puljer er ansøgningsfrister og ansøgningsskemaer. Retningslinjerne for puljerne findes ved at klikke på linkene

Der findes en række kommunale puljer, som primært foreninger kan søge. I nogle tilfælde kan også enkeltpersoner eller andre grupperinger søge puljerne. Hvilken pulje man kan søge, afhænger af hvem ansøger er og af indholdet i projektet/aktiviteten.

I nogle tilfælde vil det være relevant at dele projektet op i flere mindre delprojekter, som søges til ved forskellige kommunale puljer, der har hver sit fokusområde. Kontakt borgerguiden, hvis du er i tvivl om hvilke(n) pulje(r) du kan søge til dit projekt.

Vær opmærksom på, at retningslinjerne for de forskellige puljer ændres løbende. Ved nogle puljer ændres retningslinjerne fra år til år, mens det for andre puljer er noget sjældnere. Vær også opmærksom på, at nogle puljer har ansøgningsskemaer og ansøgningsfrister, mens andre puljer kan søges løbende uden brug af ansøgningsskema.

Læs mere om puljerne ved at klikke på de nedenstående links.

Du er altid velkommen til at kontakte borgerguiden vedr. spørgsmål omkring puljerne.

 

Puljer under Kultur- og Fritidsudvalget

Fritidsrådets Start- og udviklingspulje
Støtter start- og udviklingsaktiviteter i folkeoplysende foreninger. Aktiviteterne skal ligge inden for folkeoplysningens overordnede formål (voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lån af offentlige lokaler og udendørsanlæg). Som udgangspunkt kan der ydes tilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger. Der kan efter konkret beslutning vedtages at yde tilskud til andre, der tilbyder folkeoplysende virksomhed.

Fællespulje under Idræts- og Bevægelsespolitikken
Der gives støtte til initiativer fra foreninger, forbund, virksomheder eller øvrige, som understøtter politikken.  Puljen kan også bruges delvist til foreningsudvikling.
Det forudsættes, at der er medfinansiering til projekterne.

Kulturelt Samråd
Kulturelt Samråd er forum for foreninger i Viborg Kommune, hvis hovedformål er at arrangere og formidle kulturelle aktiviteter. Samrådet, som består af 9 foreningsvalgte medlemmer, fordeler endvidere midler til kulturelle aktiviteter og arrangementer med afsæt i en række principper og retningslinjer, der er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. For at kunne søge om tilskud fra Kulturelt samråd, skal foreningen være medlem af Kulturelt samråd.

Pulje for forsamlingshuse 
Forsamlingshuse kan sende en ansøgning til Den centrale Pulje, som giver tilskud til indvendig vedligeholdelse- og renoveringsopgaver.

Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum
Fra denne pulje kan der bevilges tilskud til enkeltpersoner eller grupperinger der arrangerer kulturelle aktiviteter, der ikke kan opnå støtte gennem Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsudvalget eller andre kommunale pulje. Desuden kan der bevilges tilskud til projekter, hvor borgerinddragelse er en væsentlig del af projektet, Det er også muligt at søge om tilskud til forprojekter ved større anlægs- og udviklingsprojektforslag, som skal bidrage til afklaring af behov samt videreudvikling af projektforslaget.

 

Puljer under Teknisk Udvalg

Pulje til byforskønnelse mindre byer
Midler fra denne pulje tildeles mindre projekter indsendt af borgerforeninger eller lignende, der kan forskønne mindre byer: Mindre byer er alle andre end Viborg og Bjerringbro.

 

Pulje til vedligeholdelse af udendørs arealer
Søg om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings-eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Sports- og idrætspladser er undtaget.

  

 

Pulje til understøttelse af frivilligt arbejde 2020 - drift og vedligehold 

Borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer det samlede lokalområde, kan søge om støtte til afledte driftsudgifter i forbindelse med deres drift og vedligeholdelse af arealer i de mindre byer. Sports- og idrætspladser er undtaget. Der kan f.eks. søges om brændstof, maling, service af maskinel o.l.  Der kan ikke søges om finansiering af maskinel, anlæg af byggeri og installationer. Puljen er på 125.000 kr. i 2020.

 

Pulje til landsbyfornyelse
Ved denne pulje kan der blandt andet søges til renovering af nedslidte facader og nedrivning af nedslidte boliger. Alle byer, undtagen Viborg og Bjerringbro, kan søge puljen.  

 

Pulje under Social- og Sundhedsudvalget

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 
Frivilligt socialt arbejde er en samlebetegnelse for frivillig indsats, frivillige organisationer og for aktiviteter, som frivillige organisationer, foreninger og grupper driver. Det kan foregå enten med frivillig arbejdskraft eller med lønnet arbejdskraft, og det finder altovervejende sted inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Den overvejende del af medarbejderne er imidlertid frivillige og ulønnede. Frivilligt socialt arbejde kan bestå af personlig støtte, almen omsorg, opbygning af socialt netværk, fremme af livskvalitet, aktiviteter mv.

 

Pulje under Børne- og Ungdomsudvalget 

Viborg Ungdomsråds pulje
Der kan gives tilskud til arrangementer og projekter for en bred gruppe af unge. En bred gruppe regnes for sådan, når Ungdomsrådet vurderer, at det pågældende projekt er til fordel for Viborgs ungdomsliv/kultur som helhed.

  

 

 

Sidst opdateret: 11.03.2020