Kommunale puljer

På denne side findes en oversigt over kommunale puljer, som kan søges af foreninger og andre grupperinger. Vær opmærksom på, at der ved nogle puljer er ansøgningsfrister og ansøgningsskemaer. Retningslinjerne for puljerne findes ved at klikke på linkene

Der findes en række kommunale puljer, som primært foreninger kan søge. I nogle tilfælde kan også enkeltpersoner eller andre grupperinger søge puljerne. Hvilken pulje man kan søge, afhænger af hvem ansøger er og af indholdet i projektet/aktiviteten.

I nogle tilfælde vil det være relevant at dele projektet op i flere mindre delprojekter, som søges til ved forskellige kommunale puljer, der har hver sit fokusområde. Kontakt borgerguiden, hvis du er i tvivl om hvilke(n) pulje(r) du kan søge til dit projekt.

Vær opmærksom på, at retningslinjerne for de forskellige puljer ændres løbende. Ved nogle puljer ændres retningslinjerne fra år til år, mens det for andre puljer er noget sjældnere. Vær også opmærksom på, at nogle puljer har ansøgningsskemaer og ansøgningsfrister, mens andre puljer kan søges løbende uden brug af ansøgningsskema.

Læs mere om puljerne ved at klikke på de nedenstående links.

Du er altid velkommen til at kontakte borgerguiden vedr. spørgsmål omkring puljerne.

Puljer under Kultur- og Fritidsudvalget
Fritidsrådets Start- og udviklingspulje
Støtter start- og udviklingsaktiviteter i folkeoplysende foreninger. Aktiviteterne skal ligge inden for folkeoplysningens overordnede formål (voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lån af offentlige lokaler og udendørsanlæg). Som udgangspunkt kan der ydes tilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger. Der kan efter konkret beslutning vedtages at yde tilskud til andre, der tilbyder folkeoplysende virksomhed.

Kulturelt Samråd
Kulturelt Samråd er forum for foreninger i Viborg Kommune, hvis hovedformål er at arrangere og formidle kulturelle aktiviteter. Samrådet, som består af 9 foreningsvalgte medlemmer, fordeler endvidere midler til kulturelle aktiviteter og arrangementer med afsæt i en række principper og retningslinjer, der er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. For at kunne søge om tilskud fra Kulturelt samråd, skal foreningen være medlem af Kulturelt samråd.

Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum
Fra denne pulje kan der bevilges tilskud til enkeltpersoner eller grupperinger der arrangerer kulturelle aktiviteter, der ikke kan opnå støtte gennem Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsudvalget eller andre kommunale pulje. 

Pulje under Teknisk Udvalg

Pulje til understøttelse af frivilligt arbejde 2020 - drift og vedligehold
Borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer det samlede lokalområde, kan søge om støtte til afledte driftsudgifter i forbindelse med deres drift og vedligeholdelse af arealer i de mindre byer. Sports- og idrætspladser er undtaget. Der kan f.eks. søges om brændstof, maling, service af maskinel o.l.  Der kan ikke søges om finansiering af maskinel, anlæg af byggeri og installationer. Puljen er på 125.000 kr. i 2020.


Puljer under Landdistriktsudvalget

Støttepulje til alternative byfester 
Landdistriktsudvalget har oprettet en støttepulje på 300.000 kr. til arrangementer og booking af band eller anden underholdning frem til 31. december 2020, eller indtil puljen er opbrugt. En borgerforening eller fx en byfestkomite som arrangerer byfesten kan få op til 15.000 kr. til at engagere underholdning eller til et arrangement. Ansøgerne skal som udgangspunkt selv finansiere mindst 25 % af udgiften til underholdningen.


Pulje for realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 
Midler fra denne pulje tildeles projekter relateret til Lokale Udvikling Planer og mindre projekter indsendt af borgerforeninger eller lignende, der kan forskønne mindre byer: Mindre byer er alle andre end Viborg og Bjerringbro.
 

Pulje til vedligeholdelse af udendørs arealer
Søg om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings-eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Sports- og idrætspladser er undtaget.

Pulje til nedrivning og renovering

Ved denne pulje kan der blandt andet søges til renovering af nedslidte facader og nedrivning af nedslidte boliger. Alle byer, undtagen Viborg og Bjerringbro, kan søge puljen.  

 

Pulje for forsamlingshuse 
Forsamlingshuse kan sende en ansøgning til Den centrale Pulje, som giver tilskud til indvendig vedligeholdelse- og renoveringsopgaver.

Pulje under Social- og Sundhedsudvalget
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 
Frivilligt socialt arbejde er en samlebetegnelse for frivillig indsats, frivillige organisationer og for aktiviteter, som frivillige organisationer, foreninger og grupper driver. Det kan foregå enten med frivillig arbejdskraft eller med lønnet arbejdskraft, og det finder altovervejende sted inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Den overvejende del af medarbejderne er imidlertid frivillige og ulønnede. Frivilligt socialt arbejde kan bestå af personlig støtte, almen omsorg, opbygning af socialt netværk, fremme af livskvalitet, aktiviteter mv.

Pulje under Børne- og Ungdomsudvalget 
Viborg Ungdomsråds pulje
Der kan gives tilskud til arrangementer og projekter for en bred gruppe af unge. En bred gruppe regnes for sådan, når Ungdomsrådet vurderer, at det pågældende projekt er til fordel for Viborgs ungdomsliv/kultur som helhed.

  

 

 

Sidst opdateret: 01.09.2020