Styrk lokalt talerør

aftale

Landdistriktsudvalget ønsker at styrke og udvikle det lokale demokrati og borgerinddragelse i samarbejde med ildsjæle og aktive borgere. Det lokale engagement er afgørende for udviklingen i lokalområderne og udvikling sker bedst, hvis alle foreninger, ildsjæle og borgere trækker i samme retning

Landdistriktsudvalget opfordrer til, at lokalområderne i landdistrikterne etablerer et formelt ”talerør” for området ved rørende områdets generelle forhold og udvikling. Det kan være både eksisterende formelle foreninger, råd osv. Det kan også være nye ”paraplyer”, som repræsenterer byen bredt. Læs mere herom i den grå boks ”Hvad er et talerør”.

Samarbejdsaftale
Talerøret kan indgå en samarbejdsaftale med Viborg Kommune. Samarbejdsaftalen fastlægger de borgerinddragende principper, som talerørene forventes at leve op til, og de forpligtelser talerøret og kommunen har over for hinanden. Find også samarbejdsaftalen i den grå boks.

Landdistriktsudvalget vil understøtte de lokale organiseringer, der vil tage del i ansvaret for den samlede udvikling af et lokalområde. Såfremt et lokalområde er indstillet på at etablere et talerør og indgå en samarbejdsaftale med kommunen, har talerøret således mulighed for at opnå et årligt tilskud. Tilskuddet skal bl.a. anvendes til, at talerøret mindst én gang årligt holder et åbent møde, for alle interesserede borgere i lokalområdet.

Årligt tilskud til lokale talerør
For eksisterende foreninger, der allerede fungerer som talerør for området, er tilskuddet på 2000 kr. årligt, mens et nyetableret talerør i etableringsåret kan opnå tilskud efter antal indbyggere i det område talerøret repræsenterer. Det er kun i etableringsåret at tilskuddet gives efter antal indbyggere, som talerøret dækker. Herefter er det 2.000 kr. årligt, på lige fod med øvrige eksisterende talerør.

Ansøger definerer selv området, som talerøret dækker og dette kan bestå af én eller flere byer, landsbyer og dele af det åbne land. Tilskuddet afspejler størrelsen:

Områder der dækker minimum 1000 indbyggere: 10.000 kr.
Områder med 500 - 1000 indbyggere: 7.500 kr.
Områder med 200 - 500 indbyggere: 5.000 kr.
Områder med 50 - 200 indbyggere: 2.500 kr.

Sådan søges tilskud til lokalt talerør
Først etableres et talerør, hvis I ikke allerede har det i form af fx et lokalråd eller borgerforening, som har opbakning til at repræsentere byen. Så underskriver I samarbejdsaftalen og vedhæfter den jeres ansøgning til tilskud til talerøret.
Find ansøgningsskemaet her.

Ansøgningerne behandles løbende af Landdistriktsudvalget på udvalgets månedlige møder. Initiativet skal evalueres efter første halvår 2019.

Inden I indsender en ansøgning om tilskud, kan det være en god ide at tage en dialog med chef for landdistriktsudvikling, Hanne Toksvig, hant@viborg.dk
eller borgerguide Susanne Bendtsen: sb9@viborg.dk

Sidst opdateret: 01.10.2019