De administrative funktioners fordeling

Hvordan fordeles de administrative funktioner på de enkelte direktørområder?

Diagram - overordnet administrativ organisering

Direktionen består af i alt seks personer: En kommunaldirektør, en stabsdirektør og fire fagdirektører.

Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren/Økonomi- og erhvervsudvalget/Byrådet. Kommunaldirektøren udøver direkte ledelse i forhold til stabsdirektøren og fagdirektørerne samt cheferne for afdelingerne Stabs- og Byrådssekretariat og Kommunikation.

Kommunaldirektøren er ansvarlig for betjeningen af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Fagdirektørerne har et to-delt ledelsesansvar – for helheden og for de fagområder, der henlægges til dem.
Fagdirektørernes ledelsesansvar omfatter såvel initiativer som opfølgning - på målsætninger, politikker, økonomi, ledelse, udvikling og organisation inden for de pågældende fagområder. Fagdirektørerne skal derfor besidde en faglig indsigt, som gør det muligt for dem, at indgå i faglig strategisk sparring med cheferne på det underliggende ledelsesniveau.

Der etableres 4 fagforvaltninger svarende til de fagområder, der henlægges til fagdirektørerne. Fagdirektørerne har det overordnede ledelsesansvar for hele det pågældende fagforvaltnings-område samt ansvaret for betjening af ét eller flere fagudvalg, jf. nedenfor.

De enkelte medlemmer af direktionen kan desuden indgå som tovholdere på større udviklingsprojekter med støtte fra direktionens fælles tværgående stabe og udviklingsafdelingen – og involvering af andre interne/eksterne aktører.


De enkelte stabs- og fagdirektører:

Direktøren for Økonomi- & Personalestaben har ledelsesansvar for følgende stabsfunktioner:

 • IT
 • Økonomi
 • Udbud og Indkøb
 • Personale og organisation

Direktørområde: Børn & Unge

 • Skoler og SFO
 • Klubber
 • Dagtilbud - børnehuse, vuggestuer og dagpleje
 • Familieområdet - dagbehandling, råd & vejledning, forebyggelse, anbringelser, sundhedspleje 
 • Pædagogisk praksis & læring - PPL
 • Tandpleje
 • Decentrale institutioner

Direktøren for Børn & Unge er ansvarlig for betjeningen af Børne- og Ungdomsudvalget.

Se Børn & Unges struktur


Direktørområde: Job & Velfærd

 • Omsorg (ældrecentre, forebyggelse, genoptræning, sundhedsaftaler mv.)
 • Sundhed (kampagner, tværgående forebyggelses- og sundhedsprojekter mv.)
 • Handicap, psykiatri og socialt udsatte
 • Social indsats
 • Myndighedsområdet for voksne, handicappede og ældre
 • Beskæftigelsesområdet (jobcenter, ydelser, aktivering mv.)
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Decentrale institutioner

Direktøren for Job & Velfærd er ansvarlig for betjeningen af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget.


Direktørområde: Teknik & Miljø

 • Fysisk planlægning (kommuneplan, lokalplan og planadministration)
 • Bygning
 • Trafik
 • Veje
 • Parker
 • Forsyning
 • Natur
 • Miljø
 • Beredskab (fællesskab med Silkeborg Kommune)

Direktøren for Teknik & Miljø er ansvarlig for betjeningen af Teknisk Udvalg samt Klima- og Miljøudvalget.


Direktørområde: Kultur, Service & Events

 • Staben Erhverv og Udvikling
 • Borgerservice
 • Kultur
 • Idræt herunder idrætshaller og udendørs idrætsanlæg
 • Kulturskole
 • Museum
 • Bibliotek
 • Events

Direktøren for Kultur, Service & Events er ansvarlig for betjeningen af Kultur- og Fritidsudvalget samt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.


Vedtaget af Viborg Byråd den 9. oktober 2008, justeret januar 2017.

Principperne bag den overordnede administrative organisation for Viborg Kommune findes på denne side.

Sidst opdateret: 01.09.2017