Budgetforlig i Viborg Kommune

 
Arkivfoto

Arkivfoto

 

Viborg Byråd har indgået budgetforlig for budget 2019-2022. Budgetforliget er indgået mellem følgende partier: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

 

En sund og robust økonomi giver plads til løft af velfærd og nye investeringer
Årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL giver kommunerne 1,7 mia. kr. ekstra til serviceområderne. Denne forbedring ses imidlertid ikke på bundlinjen i årets budget, især da væksten i befolkningstallet ikke er så høj som forventet - og med færre indtægter til følge.
 
Alligevel giver budgetforliget mulighed for at løfte den borgernære velfærd og samtidig fortsætte investeringsdagsordenen. Det kan lade sig gøre i kraft af en stram økonomistyring og med et fortsat fokus på at effektivisere kommunens opgaveløsning bredt i hele organisationen.

Det samlede budgetforlig kan læses neden for sammen med økonomiske oversigter.

Her er nedslag på hovedområderne i forliget:
 

Løft af den borgernære velfærd med 15 mio. kr.
Der er skabt plads til at give den borgernære velfærd et løft på 15 mio. kr.

Beløbet fordeles sådan:

 • Ældreområdet tilføres 9 mio. kr., så serviceniveauet kan fastholdes på trods af de økonomiske udfordringer som følge af flere ældre og pres på det nære sundhedsvæsen.
 • Familieområdet tilføres 4 mio. kr., idet området udfordres økonomisk af stigende udgifter til anbringelse af børn i plejefamilier og af, at der er behov for at styrke sagsbehandlingen.
 • Social- og sundhedsområdet tilføres 2 mio. kr. til en fortsat styrkelse af den rehabiliterende indsats på Rehabiliteringscenter Viborg samt til en fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri.


Investeringer i udvikling og vækst
Byrådet fastholder sin ambition om at investere i kommunens vækst og udvikling. Der foretages anlægsinvesteringer for 1,5 mia. kr. over de næste fire år - heriblandt:

 • Modernisering af folkeskoler for 473 mio. kr.
 • Investeringer på de øvrige velfærdsområder for ca. 200 mio. kr.
 • Område- og byfornyelse i kommunens landsbyer og mindre byområder for 49 mio. kr.
 • Naturgenopretnings- og klimatilpasningsprojekter for 48 mio. kr.
 • Jordkøb og byggemodning til udvikling af nye boliggrunde for 323 mio. kr.

Blandt de nye anlægsprojekter i årets budget kan nævnes:

 • Den kommunale finansiering af en ny svømmehal i Viborg hæves til i alt max. 52 mio. kr., mens Viborg Svømmeklub finansierer 8 mio. kr.
 • Den gamle Vestre Landsret ombygges nu til Nyt Viborg Museum for i alt 32 mio. kr.
 • Der afsættes yderligere 15 mio. kr. til forbedring af vejnettet og 10 mio. kr. til arbejder afledt af trafikplanen.
 • I et nyt større byfornyelsesprojekt i Bjerringbro investerer kommunen 9,5 mio. kr., mens størstedelen søges finansieret af eksterne fonde.
 • Pulje til renovering af idrætshaller løftes til i alt 21,5 mio. kr. i budgetperioden

Det videre forløb
Budgetforslaget behandles i byrådet onsdag den 19. september 2018 (1. behandling). 

Det endelige budget vedtages i byrådet den 10. oktober 2018 (2. behandling).

 

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek, Venstre
Tlf. 40 78 88 00, e-mail: teamborgmester@viborg.dk

Niels Dueholm, Socialdemokratiet (gruppeformand)
Tlf. 23 64 54 16, e-mail: nd@viborg.dk

Claus Clausen, Venstre (gruppeformand)
Tlf. 20 99 73 04, e-mail: cc@viborg.dk

Lone Langballe, Dansk Folkeparti (gruppeformand)
Tlf. 29 34 66 62, e-mail: lovl@viborg.dk

Torsten Nielsen, Det Konservative Folkeparti (gruppeformand)
Tlf. 40 18 57 77, e-mail: torsten@viborg.dk

Kai O. Andersen, Socialistisk Folkeparti (gruppeformand)
Tlf. 50 54 53 04, E-mail: koa@viborg.dk

Følg budgetlægningen på viborg.dk/budget