Konfliktvarsel

konfliktvarsel

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået overenskomstforlig for de kommunalt ansatte.

Opdateret fredag den 27. april 2018

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået et overenskomstforlig for de kommunalt ansatte. Læs pressemeddelelsen fra Kommunernes Landsforening.

http://www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-lonforhold/KL-har-indgaet-overenskomstforlig-med-id236708/?n=0&section=4842

Opdateret onsdag den 18. april 2018

Forligsmanden har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil to uger. Udløber perioden uden resultat kan strejke iværksættes fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018. Udløber perioden uden resultat, kan parterne iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.

Læs meddelelsen fra Forligsinstitutionen den 17. april http://www.forligsinstitutionen.dk/meddelelser/2-udsaettelse---17-04-2018.aspx

Opdateret onsdag den 28. marts 2018

Forligsmand Mette Christensen har besluttet at udsætte konflikten med to uger. Det betyder, at strejken tidligst kan begynde den 22. april og lockout tidligst den 28. april eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Læs pressemeddelelsen fra Forligsinstitutionen den 28. marts http://www.forligsinstitutionen.dk/meddelelser/pressemeddelelse-28-marts-2018.aspx

Strejkevarsel

 De faglige organisationer har udsendt strejkevarsel for følgende områder:

  • Jobcenter Viborg (HK og socialformidlere)
  • Visitation Sundhed & Omsorg (sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter)
  • Midtjysk Brand og Redning (FOA-overenskomst).

Resten af kommunens service er ikke en del af den varslede strejke.

Op mod 150 medarbejdere ventes at kunne blive berørt.

Strejkevarslet er udsat og gælder fra den 8. maj 2018.

Lockoutvarsel

Kommunernes Landsforening har udsendt lockoutvarsel for store dele af kommunens medarbejdere. Det betyder, at ca. 4.500 ud af ca. 7.000 ansatte i Viborg Kommune ikke kan gå på arbejde, hvis lockouten indtræffer. Se en kort oversigt over områder, der er ramt af KL's lockoutvarsel.

Den største gruppe ansatte, der rammes af lockout, vil være i dagtilbud, skoler og administration.

Kommunernes Landsforening har undtaget visse områder.

  • De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet er undtaget fra en eventuel lockout – bl.a. social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og fysioterapeuter.
  • Pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger
  • En række institutioner og områder på uddannelsesområdet. Eksempler herpå er ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn, selvstændige observations- og heldagsskoler, døgninstitutioner med intern skole, ansatte ved kommunikationscentre og hjerneskadecentre, der varetager undervisning efter lov om specialundervisning for voksne og ansatte ved PPR. Der er funktioner, som ikke er kritiske, men som alligevel ikke lockoutes, fordi de ville være for vanskelige at afgrænse. Og det betyder også at ansatte, der varetager funktioner på både lockoutede og ikke lockoutede områder, ikke lockoutes. Det handler f.eks. om lærere, der både varetager undervisning i almenundervisningen og specialundervisningen på en folkeskole.
  • Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område for affald, varme, el, vand, naturgas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Lockoutvarslet er udsat og gælder fra den 12. maj 2018

Nødberedskab

Parterne på arbejdsmarkedet er i gang med at aftale, hvor det er nødvendigt at oprette kommunale nødberedskaber, herunder for at sikre udbetaling af forsørgelsesudgifter til borgere.

Se liste over rammeaftaler mellem Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer. Rammeaftalerne skal være indgået, inden der kan aftales nødplaner mellem den enkelte kommune og de faglige organisationer lokalt.

Betaling af børnepasning under konflikten

I forbindelse med eventuel strejke og lockout vil forældrebetalingen for dagtilbud og SFO/klub som udgangspunkt blive tilbagebetalt for de pågældende dage, hvor der ikke kan tilbydes pasning. Tilbagebetalingen vil ske på et senere tidspunkt.

Har du spørgsmål

Medarbejdere: Kontakt jeres leder.
Forældre, pårørende, borgere: Kontakt lederen af institutionen.

 

Yderligere oplysninger

Kommunernes Landsforenings konfliktvejledning (pdf)

Kommunernes Landsforenings hjemmeside

Sidst opdateret: 27.04.2018