Ledelsesansvar i direktørområderne

Byrådsmøde i Multisalen

I Viborg Kommune består direktionen af kommunaldirektøren og fem direktører for hovedområderne.

Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren/Økonomi- og erhvervsudvalget/Byrådet. Kommunaldirektøren udøver direkte ledelse i forhold til direktørerne samt cheferne for afdelingerne Stabs- og Byrådssekretariat og Kommunikation.

Kommunaldirektøren er ansvarlig for betjeningen af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Direktørerne har et to-delt ledelsesansvar – for helheden og for de fagområder, der henlægges til dem. Direktørernes ledelsesansvar omfatter såvel initiativer som opfølgning - på målsætninger, politikker, økonomi, ledelse, udvikling og organisation inden for de pågældende fagområder. Direktørerne skal derfor besidde en faglig indsigt, som gør det muligt for dem, at indgå i faglig strategisk sparring med cheferne på det underliggende ledelsesniveau.

Direktørerne har det overordnede ledelsesansvar for hele det pågældende fagforvaltningsområde samt ansvaret for betjening af ét eller flere fagudvalg, jf. nedenfor.

De enkelte medlemmer af direktionen kan desuden indgå som tovholdere på større udviklingsprojekter med støtte fra direktionens fælles tværgående stabe og udviklingsafdelingen – og involvering af andre interne/eksterne aktører.


De enkelte direktører:

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi- & Personale

 • Beskæftigelsesområdet (jobcenter, ydelser, aktivering, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ForberedendeGrundUddannelse, SærligtTilrettelagtUddannelse mv.)
 • IT og digitalisering 
 • Personale og organisation
 • Udbud og indkøb
 • Økonomi

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale er ansvarlig for betjening af Beskæftigelsesudvalget. 


Direktørområde: Børn & Unge

 • Dagtilbud - børnehaver, vuggestuer og dagpleje
 • Klubber
 • Skoler og SFO
 • Familieområdet - dagbehandling, råd og vejledning, forebyggelse, anbringelser, sundhedspleje 
 • Pædagogisk praksis og læring - PPL
 • Tandpleje

Direktøren for Børn & Unge er ansvarlig for betjeningen af Børne- og Ungdomsudvalget.

Se Børn & Unges struktur


Direktørområde: Social, Sundhed & Omsorg

 • Social (Handicaptilbud, psykiatritilbud og tilbud til socialt udsatte
 • Sundhed (Sundhedscenter Viborg, Madservice Viborg, Genoptræning, Aktivitet og Udvikling, Rehabiliteringscenter og Akutteam) 
 • Omsorg (Hjemmepleje- og hverdagsrehabilitering, pleje- og omsorgscentre, Demensenheden Liselund)
 • Visitation Sundhed og Omsorg (myndighed)

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg er ansvarlig for betjeningen af Social- og Sundhedssudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget.


Direktørområde: Teknik & Miljø

 • Fysisk planlægning (kommuneplan, lokalplan og planadministration)
 • Bygning
 • Trafik
 • Veje
 • Parker
 • Forsyning
 • Natur
 • Miljø
 • Beredskab (fællesskab med Silkeborg Kommune)

Direktøren for Teknik & Miljø er ansvarlig for betjeningen af Teknisk Udvalg samt Klima- og Miljøudvalget.


Direktørområde: Kultur & Udvikling

 • Erhverv og Udvikling
 • Borgerservice
 • Kultur
 • Idræt herunder idrætshaller og udendørs idrætsanlæg
 • Kulturskole
 • Museum
 • Bibliotek
 • Events
 • Landdistriktsudvikling

Direktøren for Kultur & Udvikling er ansvarlig for betjeningen af Kultur- og Fritidsudvalget samt Landdistriktsudvalget


Vedtaget af Viborg Byråd den 9. oktober 2008, justeret februar 2018.

Se principperne bag den overordnede administrative organisation for Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 01.09.2018