Teamleder for logopædteamet

Kan du stå i spidsen for et team af dygtige og dedikerede logopæder i en relativ ny tværprofessionel afdeling? Så læs videre her.  

Viborg Kommune søger med tiltrædelse 1. april 2019 en teamleder til logopæderne i afdelingen for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Børn & Unge.

Du kommer til at stå i spidsen for 23 engagerede medarbejdere og skal der varetage både faglige og ledelsesmæssige opgaver i forhold til teamet og de øvrige faggrupper i PPL.
Logopædteamet består af fire værkstedsmedarbejdere, en legeteks-medarbejder, en sprogpædagog samt 17 logopæder.
Teamet bestyrer et stort Legetek, hvor kommunens pædagoger samt forældre kan låne forskellige specialpædagogiske materialer.
Desuden har vi to sproggrupper for børn med store sproglige eller fonologiske vanskeligheder.
 
Vi vil skabe sunde fællesskaber for alle børn
I Viborg Kommune lægger vi vægt på, at børn og unge indgår i et nærmiljø og kan blive der, også hvis der er behov for særlige indsatser. Tidlige og forebyggende indsatser er derfor centrale fokusområder. Vi har derfor etableret en afdeling, som samler de tværgående enheder for at sikre, at vores kolleger decentralt kan få den bedste faglige rådgivning og støtte. 
 
Vi tilbyder:
 • En teamlederstilling, hvor du bliver leder af medarbejdere, som leverer et højt fagligt niveau og kontinuerligt er optaget af at udvikle læringsmiljøerne i vores dagtilbud og skoler.
 • 23 kvalificerede og passionerede logopæder samt værkstedsmedarbejdere, som glæder sig til at byde dig velkommen
 • Tværgående ledelsesopgaver i et af vores fem geografiske områder, hvor der vil være et team af relevante medarbejdere i PPL. Vi har fokus på den praksisnære og lettilgængelige tværprofessionelle indsats
 • Fællesskab i en teamledergruppe med fem teamledere og afdelingsleder, hvor vi sammen arbejder i et professionelt læringsfællesskab
 • Et ledelsesteam, som har en fælles udviklingsopgave med fortsat at sikre succesfuld sammenlægning af forskellige enheder og arbejdsopgaver, hvor vi sætter udvikling af det tværprofessionelle samarbejde i højsæde
 • Mulighed for relevant lederuddannelse
 
Om dig
Vi søger en teamleder, der dels skal varetage den fagfaglige ledelse og dels skal håndtere tværgående ledelsesopgaver. Som teamleder skal du være en kompetent personaleleder, være faglig velfunderet og med et godt kendskab til den nyere forskning inden for sprogområdet. Du skal have lyst til at videreudvikle et allerede godt fungerende logopædteam.

Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med og brænder for fortsat at udvikle sprogområdet i samarbejde med logopædteamet og vores samarbejdspartnere i dagtilbud og skoleområdet
 • Har en bred uddannelsesmæssig baggrund samt praksiserfaringer inden for sprogområdet
 • Har ledelseserfaring eller lyst til at udvikle ledelsesfaglige kompetencer
 • Fokuserer på sammenhængskraft og helhedsorienterede løsninger
 • Kan varetage den daglige drift samt fokusere på gode udviklingsprocesser
 • Har gode relationskompetencer og vægter netværksdannelse
 • Kan balancere imellem en inddragende tilgang til udviklingsprocesser samtidig med, at der sættes tydelige rammer og retning
 • Understøtter Viborg Kommunes personalepolitiske værdier og ser styrken i at praktisere værdibaseret ledelse
   
Vores udviklingsfokus den kommende tid er, at
 • Understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale i at løse opgaven med at skabe fællesskaber, hvori alle børn indgår
 • Sikre et fortsat højt læringsniveau samt videreudvikle det tværprofessionelle samarbejde
 • Styrke samarbejdsrum og samarbejdsrelationer på tværs – både for medarbejdere og ledelse
 • Styrke de tværgående arbejdsopgaver og medvirke til, at PPL fremstår som en samlet enhed
 
Om os
PPL er en sammenlægning af tidligere PPR, Ressourcekorps, Sproghuset, læringscentrene på skolerne og faglige konsulenter.
PPL er organiseret i Familie & Rådgivning, og vi er ca. 100 medarbejdere, hvoraf logopædteamet består 23 medarbejdere.

Du kan også læse mere om PPL generelt og Logopæderne specifikt på https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/PPL/Logopaed
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst. 
 
Ansættelsessamtaler
Vi forventer en proces, hvor første samtalerunde vil blive afholdt i uge 6 og anden samtalerunde i uge 8. Der vil i den mellemliggende periode blive udarbejdet profilanalyse for de ansøgere, der går videre til anden samtale.