SSA/ergoterapeut/pædagog

Neurorehabilitering Toftegården søger kompetent personale med primær tilknytning på Botilbuddet Valmuevej.

Er du uddannet SSA, ergoterapeut eller pædagog med lyst til at arbejde med neurorehabilitering og bidrage til afdelingens udvikling? Så send en en ansøgning - vi tilpasser stillingen til dig.
 
Stillingen er på 37 timer med mulighed for færre timer og med tiltrædelse 1. februar 2019.

Arbejdstiden ligger i dag-/aftentimer og arbejde hver 2. eller 3. weekend efter ønske.
 
Om dig:
  • Du vil indgå i den daglige pleje og rehabilitering hos borgere, samt igangsætte relevante aktiviteter ud fra borgerens ressourcer, ændrede livsvilkår og ønsker, herunder hverdagsaktiviteter, fritidsaktiviteter samt andre aktiviteter der medvirker til, at borgeren opnår et meningsfuldt liv med størst mulig grad af selvstændighed.
  • Du har fokus på samværsformer og støtter borgeren i sociale aktiviteter, herunder observere borgeren i forskellige situationer og herudfra medvirke til at skabe meningsfyldte aktiviteter, ud fra den enkeltes ressourcer og ønsker.
  • Du udfører faglige beskrivelser, analyser, vurderinger og refleksioner i det daglige arbejde, samt planlægger, udfører, dokumenterer og evaluerer neuropædagogiske tiltag.
  • Du er en energisk, har stærke sociale kompetencer, er ansvarsbevidst og samarbejdsorientering monofagligt såvel som tværfagligt. Du har et godt overblik og trives med, at den ene dag ikke ligner den anden.
  • Du er udviklingsorienteret og teoretisk velfunderet, med interesse for at tilegne dig neurofaglige kompetencer i form af basal viden om hjernens opbygning og funktion, neuropsykologi og neuropædagogik samt kompetencer indenfor tværfagligt teamsamarbejde.
 
Om os:
Neurorehabilitering Toftegården er beliggende i Møldrup 20 km nord for Viborg og er en del af et større center, Toftegården. Neurorehabiliteringstilbuddet er målrettet voksne borgere med erhvervet hjerneskade med behov for et specialiseret rehabilliteringstilbud. Der er 13 pladser med 8 faste botilbud, 5 midlertidige neurorehabiliteringspladser og dagtilbud.  Borgere på Botilbuddet Valmuevej har behov for tæt neuropædagogisk støtte, til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv, trods omfattende aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger.
 
På Neurorehabilitering Toftegården er rehabiliteringsindsatsen organiseret i tæt koordineret teambaseret, interdisciplinært samarbejde. Hvor faggrupperne planlægger, prioriterer, revurderer og justerer rehabiliteringsindsatsen i fællesskab og arbejder mod fælles beskrevne mål – i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende.
 
Vores fælles faglige fundament bygger på neuropsykologi, hvor neuropædagogik anvendes bredt af de forskellige faggrupper og er bidragende til en faglig forståelsesramme og arbejdsform i den tværfaglige indsats til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.
 
Vi har fokus på udvikling, trivsel og kvalitet. De tværfaglige sammensatte personalegrupper består af engagerede og kompetente medarbejdere. Vi arbejder kontinuerligt med kompetenceudvikling og supervision i tæt samspil med fast tilknyttet neuropsykolog.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Christina Maria Dall Christensen tlf. 22 51 34 01, fagkoordinator Anne Norup Klavsen tlf. 41 71 92 81 eller centerleder Anni Søby Rasmussen tlf. 87 87 62 96.
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.