Direktør - Børn & Unge

Viborg Kommune er i markant vækst. Spændende virksomheder kommer til og befolkningstallet stiger, en kommune i bevægelse, forandring og fremdrift.
Ambitionerne er høje på børn- og ungeområdet, og der søges en direktør, som kan skabe lys i øjnene, engagement og udvikling hos kommunens børn og unge og medarbejderne i Børn & Unge.

Direktøren bliver en del af direktionen, der arbejder målrettet og helhedsorienteret med kommunens vækstdagsorden og sikrer tværgående løsninger for borgere og virksomheder.

Direktøren skal være en tillidsvækkende og visionær sparringspartner for politikere, direktion, ledere og medarbejdere – og have en samskabende tilgang til borgerne og børn og unge.

Direktøren bliver en central aktør i mange spændende opgaver og relationer i og udenfor Børn & Unge og skal med værdiskabende indsatser især fokusere på følgende:

Direktøren skal sikre byrådet, borgmesteren, udvalget og udvalgsformanden de bedste betingelser for at udføre det politiske arbejde med kompetent rådgivning og servicering.

Viborg Kommune opererer ud fra en tilgang om central styring og decentral ledelse som grundlag for en organisation i konstant udvikling. Byrådet arbejder p.t. med at udvikle en ny styringsmodel, der udstikker få overordnede målsætninger som pejlemærker for initiativer og handlinger i den samlede organisation. Et spændende udviklingsarbejde, som den nye direktør involveres i.

Som medlem af en velfungerende og sammentømret direktion skal direktøren bidrage markant og målrettet til tværgående og sammenhængende løsninger og skabe strategier for udvikling af hele Viborg Kommune.

I Viborg Kommune bygger ledelse og samarbejde på værdier, der findes i ledelsesgrundlaget, MED-aftalen og de personalepolitiske værdier. Det værdibaserede grundlag for ledelse og samarbejde er rodfæstet i den samlede organisation og den nye direktør skal ubetinget kunne arbejde på dette grundlag.

Direktøren bliver chef for chefer og skal ud fra en helhedsorienteret tilgang skabe mål og tydelig retning for Børn & Unge samt facilitere faglig udvikling og læring i dynamiske samspil med chefgruppen og områdets ledere. Direktøren skal bidrage til at skabe velfungerende kulturer, nytænkning, sikker drift og effektiv opgavevaretagelse med fokus på kerneopgaverne.

Som områdets samlende figur skal direktøren være ansvarlig for et konstruktivt samarbejde med hele organisationen, så der skabes ejerskab, fællesskab og tværgående løsninger.

Kompetencer
Den nye direktør skal have ledererfaring på højt niveau og være i stand til at præge den faglige og organisatoriske udvikling og fungere som en vellidt og tillidsskabende direktør i organisationen og omgivelserne. Fremsynede, effektive og velfungerende ledelsesmæssige og faglige handlinger skal præge direktørens indsatser.

Kommunens nye topchef for Børn & Unge skal udvise handlekraft og skabe forståelse for og involvering i arbejdet med mål, strategier og rammer. Direktøren skal have visioner og bidrage i en lærende organisation, hvor kulturer og opgavevaretagelse er i bevægelse og forandring. Direktøren skal gå forrest og sikre resultaterne.

Direktøren skal være en tydelig frontfigur og garant for skabelsen af de bedste løsninger for børn og unge i kommunen, hvor der med afsæt i Børn- og Ungepolitikken skabes ”Lys i øjnene” på alle niveauer i organisationen. Direktøren skal formå at være synlig, nærværende og anerkendende i funktionen som topchef.

Direktøren skal have politisk tæft og gerne have erfaring fra en politisk ledet organisation som en forudsætning for at skabe et velfungerende samspil mellem det politiske niveau og den faglige og administrative organisation. Analytiske kompetencer på højt niveau er et krav, så direktøren kan foretage kompetente og balancerede prioriteringer af indsatser og ressourcer.

Vilkår
Ansættelsen sker i henhold til KLs aftale om aflønning m.v. af chefer i kommunerne på kontrakt eller åremålsvilkår. Ved ansættelse på kontraktvilkår vil årslønnen udgøre ca. 1,2 mio. kr. excl. pension.

Tiltrædelse 1. januar 2019.

Ansøgningsfrist: torsdag den 25. oktober 2018.

Kontakt gerne kommunaldirektør Lasse Jacobsen, tlf. 51 58 48 78, eller adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 40 76 72 27.

Læs mere om stillingen i stillings- og personprofilen.