Tiltag vedrørende coronavirus i Viborg Kommune

Se liste over Viborg Kommunes tiltag i forbindelse med myndighedernes tiltag for at minimere udbredelsen af coronasmitte.

Udsendt 12.03.20 / Senest redigeret: 27.03.20

Den 11. marts 2020 annoncerede regeringen drastiske indgreb for at undgå udbredelse af coronavirus.

Se oversigt over myndighedernes tiltag 11.03.20 og
information fra regeringen af 23.03.20 om forlængelse af tiltag til og med den 13. april 2020.


Viborg Kommunes borgmester og direktion har efter myndighedernes udmeldinger arbejdet med, hvordan vi kan håndtere de såkaldt kritiske områder, hvor livsnødvendige og vitale opgaver skal varetages.

 

Det er vigtigt for os at understrege, at i det omfang vores medarbejdere kan arbejde hjemmefra, så gør de det. På samme måde kan megen undervisning, mødevirksomhed og anden kommunikation afvikles via mail, Skype eller andre kommunikationskanaler.

 

På denne liste kan du se, hvad der foreløbigt er besluttet i forhold til de kritiske områder.

 

Bemærk, at listen er midlertidig og tilpasses løbende. Vi beder desuden om forståelse for, at der i den kommende tid vil være mange spørgsmål, som ikke kan besvares, bl.a. fordi nogle områder venter på afklaring fra de statslige myndigheder og KL.

 

SOCIAL, SUNDHED & OMSORG

 

Følgende funktioner opretholdes i Social- Sundhed & Omsorg:

 • Aktivitetstilbud: Æblegårdens og Ørums visiterede aktivitetspladser opretholdes, men borgere opfordres til at blive hjemme i det omfang, det kan fungere. Suppleres med telefoniske, kontakter/vejledning af borgere. Øvrige aktiviteter lukkes ned fra fredag den 13. marts, men suppleres med telefoniske kontakter/vejledning af borger.

 • Madservice: Generelt opretholdes produktion og leveringer fra Madservice Viborg. Undtagelsen er, at de åbne caféer lukkes.

 • Rehabiliteringscenter Viborg og Akutteamet: Alle funktioner opretholdes

 • Neuro Toftegården fortsætter uændret

 • Hjemme- og sygepleje fortsætter uændret dog suspenderes klippekortsaktiviteter, ligesom der ikke vil være frivillige aktiviteter

 • Sygeplejeklinikker fortsætter uændret.

 • Pleje og omsorgscentre fortsætter uændret – aktiviteter i ydertimerne reduceres og klippekort suspenderes. Alle bruger-/pårørende aktiviteter, kurser med videre ophører.

 • Individuel træning i hjemmet og på plejecentre fortsætter uændret for alle, hvor det er påkrævet.

 • Hjælpemiddelcentralen fortsætter forventeligt med øget intensitet

 • Alle botilbud fortsætter uændret

 • Krisecenter fortsætter uændret

 • Forsorgscenter fortsætter uændret

 • Rusmiddelcentret fortsætter i fornødent omfang primært i forhold til medicinudlevering.

 • Bostøttefunktion fortsætter, idet muligheden for virtuel bostøtte udnyttes maksimalt.

 • Socialt akuttilbud fortsætter uændret

 • Beskyttet beskæftigelse vurderes konkret og individuelt.

 • Visitation / myndighed på Omsorg, Sundhed og Social fortsætter uændret men hjemmefra.

 • Koordinering med hospitaler intensiveres.

 

Følgende funktioner lukkes / suspenderes i Social, Sundhed & Omsorg

 • Genoptræning. Alle genoptræningsaktiviteter lukkes ned fra fredag. Dog vil kritiske genoptræningplaner bliver visiteret ad hoc og gennemføres evt. som individuel genoptræning og evt. hjemme

 • Sundhedscenter: Alt lukkes ned med undtagelse af sygeplejeklinik og suppleres med telefoniske kontakter/vejledning af borger.

 • Rådgivnings- og aktivitetscenter Liselund lukker. Demenskonsulenter kommer kun i borgeres hjem i kritiske situationer og efter behov

 • Center for Mestring lukker ned. For borgere med særlige behov vurderes konkret og individuelt

 • Kontaktsteder og Huset lukker.

 • Aktivitetstilbuddene Gimle og Skriversvej lukker. Der vil blive fundet en konkret individuel løsning for borgere med særlige behov.

 • STU Viborg lukker

 

DET TEKNISKE OMRÅDE

 • Den kollektive trafik kører med færre afgange, som hvis det var sommerferie

 • Kørsel til og fra genoptræning og kørsel med børn, der er i nødpasning, opretholdes.

 • Beredskabet i forhold til vand, spildevand og skadedyrsbekæmpelse opretholdes uændret

 • Affald vil fortsat blive afhentet, men genbrugspladserne bliver lukket for private. Genbrugspladsen i Viborg holdes åben for erhverv.

 • Det sædvanlige beredskab i forhold til sne og glatte veje, større storme og trafik- og miljøuheld opretholdes.

 • Rengøring af veje, fortove og parker vil blive reduceret til det mest nødvendige.

 • Det sikres, at der gøres rent på de bygninger, der benyttes.

 • Syn af plejeboliger og ældreboliger udføres.

 • Midtjysk Brand & Redning opretholder sin kerneopgave - at slukke brande og redde menneskeliv. Dog vil nogle servicefunktioner være påvirket, men ikke brand, redning eller vagtcentral opgaver. De serviceopgaver, som Midtjysk Brand & Redning løser for andre kommunale institutioner, der udfører kritiske opgaver i samfundet, vil heller ikke være påvirket.

Der sagsbehandles generelt på alle områder.
   

 

BØRN & UNGE

Væsentlige, aktuelle ændringer på børne- og ungeområdet:

 

 

Dagtilbud og skoler

Dagtilbud og skoler er lukkede i uge 12 og 13 for at begrænse smittespredning. Vi opfordrer alle til i videst muligt omfang at holde børnene hjemme eller finde anden pasning.

 

Nødpasning/skolebuskørsel - opdateret 26.03.20:

Nødpasning fortsætter i uge 13 med samme praksis som i uge 12:

 

Viborg Kommune tilbyder nødpasning i barnets eget pasningstilbud/skole i disse situationer:

 • For børn til og med 3. klasse, hvis forældre varetager kritiske funktioner, og hvor andre pasningsmuligheder er afsøgt 
 • For børn til og med 3. klasse, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, og hvor andre pasningsmuligheder er afsøgt.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 
 • Skolebusserne kører i forhold til det behov, der er for nødpasning.


Hvis dit barn har behov for nødpasning, skal du kontakte din børnehusleder, dagplejeleder eller skoleleder senest kl. 12, dagen før du har behov for pasning, medmindre dit barn allerede er tilmeldt. Vi forventer, at barnet er afleveret senest kl. 10 - medmindre andet er aftalt.

 

Hvis der opstår akut behov for nødpasning og eventuelt skolebuskørsel, skal du kontakte skolen, så I sammen kan finde en god løsning.


Sundhedsplejen
Sundhedsplejens telefonvagt udvides fra fredag den 13. marts 2020, så den er åben fra klokken 8 til 12.

 • Alle familier med nyfødte børn bliver ringet op af en sundhedsplejerske for aftale om hjemmebesøg

 • Hvis du allerede har en aftale med en sundhedsplejerske bliver kontaktet pr. telefon i de næste par uger.

 • Du kan som altid kontakte familiens sundhedsplejerske på telefon.

 • Alle gruppebaserede tilbud for gravide og familier med spædbørn aflyses i marts måned.

 

Fysio- og ergoterapeuter – PPL

Disse aktiviteter i Sundhedscenter Viborg er aflyst:

 • Åben konsultation

 • Åben træning

 • Holdtræning

 • Behandling af favoritside

 Tandplejen

 • Tandplejeklinikken i Viborg er åben for uopsættelige behandlinger.

 • Telefonen er åben i åbningstiden kl. 8.00-15.00.

 

Familie- og Rådgivning

 • Aktivitetsniveauet på familieområdet opretholdes i det omfang, det er muligt.

 • Fysiske aktiviteter begrænses og erstattes så vidt muligt af telefonopkald/skype.

 • De berørte familier bliver løbende orienteret.

Støtte til børn unge og forældre – tilføjet 27.03.20

Børn & Unge har etablereret nogle midlertidige indsatser, der skal støtte børn, unge og forældre i forbindelse med nedlukningen og konsekvenserne af Covid-19. Udover nødpasning, er der bl.a. mulighed for åben, anonym rådgivning, og der er også et etableret et kriseberedskab.

Læs mere om indsatserne (PDF)


KULTUROMRÅDET

 • Alle institutioner, afdelinger, haller og idrætsanlæg under Kultur & Udvikling lukkes for offentligheden og dermed for de normale aktiviteter og tilbud.


JOBCENTER OG SPROGCENTER   

Regeringen har den 12. marts 2020 besluttet, at udbetaling af ydelser til ledige og sygemeldte borgere fortsætter, men store dele af beskæftigelsesindsatsen suspenderes.

Jobcentrene lukkes ned, men vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for borgernes ydelser. Viborg Sprogcenter holder lukket.

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at:

 • Alle fysisk planlagte samtaler i Jobcenter Viborg aflyses. Jobcenterets medarbejdere kontakter de berørte borgere.

 • Samtaler med ledige og sygemeldte afvikles fortsat, men kun digitalt eller via telefon. Samtalerne er frivillige for borgerne og kan ikke få ydelsesmæssig konsekvens.

 • Alle igangværende aktiveringstilbud sættes i bero – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud. Dog kan virksomhedsrettede forløb, f.eks. på virksomheder, hvor driften opretholdes videreføres og evt. forlænges, hvis borger og virksomhed er enige om det.

 • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet suspenderes

 • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner suspenderes 

 

Nødberedskabet sikrer, at man f.eks.:

 • Fortsat kan modtage sin ydelse, hvis man er tilmeldt som ledig eller sygemeldt i Jobcenter Viborg

 • Kan tilmelde sig som ny ledig via Jobnet, telefonisk eller ved brev til jobcentret, så man som borger i Viborg Kommune fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag

 • Kan kontakte jobcentret, og også kan afgive klager,

 • At jobcenteret fortsat kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Se mere på Ydelseskontorets hjemmeside.  

 

 

ADMNISTRATION OG BORGERSERVICE

 • Rådhuset er lukket for borgeradgang, men telefonerne er åbne som normalt.
 • Hovednummeret på 4 x 87 opretholdes og fungerer også som nødnummer, hvis en borger har akut behov for at komme ind på rådhuset.
 • Rådhusets borgerservice er alene fysisk åbent i helt særlige tilfælde – f.eks. udbetaling af ydelser til såkaldte administrationsklienter samt nødvielser.
 • Er dit pas eller kørekort ved at udløbe, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 87 87 87 10 og få information om, hvordan du skal forholde dig.  

 

SUPPLERENDE OPGAVER / Tilføjet 26.03.20

 

Ifølge de seneste udmeldinger fra Kommunernes Landsforening (KL) kan offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, nu arbejde som normalt.

 

KL har desuden, i forbindelse med forlængelse af nedlukningsperioden, meldt ud om andre nødvendige opgaver, som også skal løses. Det kan f.eks. være opgaver som hovedrengøring af skoler og pasning af grønne områder.

 

OBS! Forudsætningen for løsning af alle supplerende opgaver er, at de kan gennemføres under hensyntagen til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. 

 

Er denne forudsætning opfyldt, kan følgende opgavetyper sættes i gang:

 

1. Opgaver uden væsentlig kontakt

 

Opgaver i Park & Vej

 • Pleje af grønne områder – ukrudtsbekæmpelse, klipning, plantning mv.

 • Trafiksikkerhed – skiltning, vejtilsyn, nødreparationer mv.

 • Klipning af boldbaner

 • Bekæmpelse af Bjørneklo

 • Rengøring/renholdelse – toiletter, biler, veje og stier mv.

 • Vandløbsvedligeholdelse

 

Opgaver i Teknik & Miljø

 • Naturvurderinger i terræn

 • Tilsyn på vandværker og dambrug

 • Besigtigelser knyttet til konkrete sager, f.eks. byggesager, lokalplansager mv.

 • Grønne områder og parker – besigtigelse/vurderinger forud for igangsætning af driftstiltag

 • Skove og naturområder – besigtigelse/vurderinger forud for igangsætning af drift- og plejetiltag

 • Naturpleje på private arealer - besigtigelse/vurderinger forud for plejetiltag

 • Besigtigelse af trafiksikkerhedsmæssige forhold på vejnettet

Opgaver i Kultur & Udvikling

 • Vedligeholdelse og klargøring af svømmehal, skøjtebane, Viborg Stadion, kommunale haller mv.

 • Vedligeholdelse og oprydning på museer, biblioteker mv.

Opgaver i Børn & Unge , SSO og BØP

 • Vedligeholdelse/reparationer af bygninger, materiel og grønne områder mv.

2. Nødvendige opgaver for kommende drift

 

 • Igangsætning og tilsyn med vedligeholdelses-/anlægsopgaver på institutioner, veje mv.

 

Venlig hilsen

Borgmester og direktion

Viborg Kommune