Midlertidigt besøgsforbud på anbringelsessteder, botilbud m.v.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at fra den 5. april 2020 kl. 10 er de gældende regler om midlertidige besøgsforbud på plejehjem, botilbud mv. nu udvidet og præciseret, hvad angår en række sociale tilbud, for at mindske spredning af Covid-19.

Udgivet: 05.04.20/ Revideret: 06.04.20 

 

Alle botilbud for voksne i Viborg Kommune har siden den 18. marts 2020 været underlagt besøgsrestriktioner, da de regler om forbud, der tidligere er fastsat på ældre- og sundhedsområdet, også omfatter botilbuddene på socialområdet. (Se udmelding af 18.03.20

 

Reglerne om midlertidigt besøgsforbud omfatter derfor nu alle anbringelsessteder, botilbud og øvrige sociale tilbud for voksne samt børn og unge og omfatter både fællesarealer og udearealer samt beboerens egne arealer som fx egen bolig.

 

Ministeriet har bedt alle landets kommuner om omgående at udstede forbud mod besøgendes adgang på følgende typer af offentlige og private sociale tilbud efter lov om social service:

 

1) Særlige dagtilbud

2) Særlige klubtilbud

3) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder

4) Opholdssteder for børn og unge

5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger

6) Sociale akuttilbud.

7) Stofmisbrugsbehandlingstilbud

8) Beskyttet beskæftigelse

9) Aktivitets- og samværstilbud

10) Midlertidige botilbud til voksne

11) Længerevarende botilbud

12) Kvindekrisecentre

13) Forsorgshjem, herberger m.v.

 

I Viborg Kommune gælder forbuddet fra i dag den 5. april på disse institutioner  (PDF/rev. 06.04.20).

 

Ledelsen på de berørte institutioner er informeret og er i gang med at sætte forbuddet i værk og informere beboere, pårørende og medarbejdere.

 

Undtagelser til besøgsforbuddet i kritiske situationer

Det midlertidige besøgsforbud gælder ikke besøg i kritiske situationer.

 

Kritiske situationer defineres som

  • uopsættelige besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person

  • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år

  • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse, der betyder, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg

     

Det er de enkelte tilbuds ledelser, der vurderer, hvornår der er tale om en kritisk situation, som giver mulighed for at gøre en undtagelse fra besøgsforbuddet.

 

Besøg sker efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse på en måde, så der tages hensyn til tilbuddets personale og øvrige beboere. Hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, har ledelsen mulighed for at udskyde et besøg.

 

Alle besøg gennemføres efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Se yderligere information i orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet af 5. april 2020.

 

For yderligere information

Mette Andreassen, Direktør for Social, Sundhed og Omsorg
Direkte tlf.: 51 27 31 22