Støj

flyvemaskine

På denne side kan du læse om, hvad der betegnes som støj, og hvordan støj håndteres af myndigheder og virksomheder

Som udgangspunkt skal virksomhederne overholde de vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen med mindre, der er tale om særlige forhold.

Vejledende støjgrænser
De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Der er tale om en balancegang mellem de virkninger, støjen har på mennesker og samfundsøkonomiske hensyn. Som regel vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau, hvor omkring 10-15% (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende. Dermed forventes den ikke at have helbredseffekter. Læs mere om de vejledende støjgrænser her.

Brug af grænseværdierne
Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i de enkelte afgørelser, hvis særlige forhold taler for det. Der er ikke tale om, at grænseværdierne er en rettighed for virksomheder til at støje. De medfører heller ikke en automatisk rettighed til, at naboer til en virksomhed får det stille.

Brug af vejledende grænseværdier til miljøgodkendelse
Når miljøgodkendelse af virksomheder finder sted, bruger miljømyndigheden de vejledende støjgrænser. Disse bruges sammen med en redegørelse for, hvilken støjforurening der kan opnås. Resultaterne med den bedste tilgængelige teknologi, og på den måde skabes grundlag for virksomhedens støjvilkår. Støjvilkårene angiver, hvor højt et støjniveau den enkelte virksomhed må belaste omgivelserne med, og de er bindende.

Brug af vejledende grænseværdier til at give påbud
Når der er klager over støj fra en virksomhed eller anlæg, som ikke er miljøgodkendt, undersøger myndighederne sagen. For at vurdere en sag bruger myndighederne de vejledende grænseværdier samt en redegørelse for de muligheder, der er for at dæmpe støjen. På baggrund af det, vurderes det om, der er grundlag for at give et evt. påbud om at dæmpe støjen.

I det pågældende påbud er der støjvilkår, som skal overholdes indenfor en frist, der også fastsættes i påbuddet.

På Miljøstyrelsens hjemmeside støj kan du læse mere om dette emne og hente yderligere information om vejledninger, orienteringer, love og bekendtgørelser.

Sidst opdateret: 10.07.2017