Olieudskiller

Hvor skal der være olieudskilleranlæg ?

Der skal være olie- benzinudskilleranlæg på afløb fra:

  • Autovaskeanlæg og vaskepladser
  • Værksteder for biler og andet kørende materiel
  • Servicestationer og andre salgspladser og optankningspladser for benzin og dieselolie
  • Pladser, hvor der påfyldes olieprodukt til stationært tankanlæg (påfyldningspladser)
  • Busterminaler
  • Større erhvervsparkeringsarealer
  • Arealer, hvor spild af benzin eller andre olieprodukter forekommer, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer

Særlige regler i forbindelse med olieudskilleranlæg ved benzin- og dieselanlæg beregnet for detailsalg fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse vedrørende forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg.

Etablering og indretning
Tilladelse til etablering af olieudskillere og sandfang søges digitalt via Byg og Miljø. Linket findes i selvbetjeningsboksen. Ansøgningsskemaet i boksen til højre udfyldes og vedhæftes som bilag i din digitale ansøgning. En udskiller skal dimensioneres og etableres af en kloakmester, der har det tekniske ansvar for, at den er etableret og dimensioneret korrekt.
Nye olieudskillere skal være CE-mærkede i henhold til DS/EN  858-1 og dimensioneres, installeres, drives og vedligeholdes efter DS/EN 858-2.

Du kan læse mere om retningslinjer for projektering, dimensionering, udførelse og drift i Teknologisk instituts Rørcenter-anvisning nr. 006.

Tømning
Olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang skal tømmes ved Modtagestationen for farligt affald i henhold til Viborg Kommunes erhvervs-affaldsregulativ.  Kontakt Modtagestationen her.

Affaldsproducenten kan ansøge om fritagelse fra indsamlingsordningen, hvis det kan godtgøres, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved affaldsproducentens foranstaltning. Kontakt Byggeri og Miljø, hvis du ønsker at ansøge om fritagelse for tømningsordningen.

Sidst opdateret: 20.09.2016