Fedtudskiller

kød med lidt grønt

Etablering af fedtudskiller fra erhvervsmæssig tilberedning af mad

For at hindre forstoppelse og lugtgener, mindske smittefare og undgå unødig tæring på afløbssystemet, skal der etableres fedtudskiller fra erhvervsmæssig tilberedning af mad. Det gælder typisk fra storkøkkener, industrikøkkener, bagerier, restaurationer, grillbarer, pizzarier, slagterbutikker og lignende.

Hvis der kommer fedt i kloakken, vil dette fedt blive stift og sætte sig fast. Efter nogen tid vil kloakken stoppe og alle brugere af kloakken kan ikke komme af med deres spildevand.

Friturefedt skal opsamles i en beholder. Det må ikke komme i afløbet.

Etablering og indretning
Tilladelse til etablering af fedtudskillere søges digitalt via Byg og Miljø. Linket findes i selvbetjeningsboksen. Ansøgningsskemaet i boksen til højre udfyldes og vedhæftes som bilag i din digitale ansøgning. En fedtudskiller skal dimensioneres og etableres af en kloakmester, der har det tekniske ansvar for, at den er etableret og dimensioneret korrekt.
Fedtudskilleren skal altid placeres mellem afløbet fra køkken/ produktion og spildevandssystemets offentlige kloakledning.
Fedtudskilleren skal fortrinsvis placeres udendørs og være lettilgængelig for inspektion og tømning. Hvis der ønskes etablering af en indendørs fedtudskiller, skal man være opmærksom på, at der ikke må tilberedes eller muligvis opbevares fødevarer i samme rum, hvor der er etableret fedtudskiller. Kontakt derfor levnedsmiddelkontrollen for at høre, om der kan etableres en indendørs fedtudskiller i netop din virksomhed.

Nye fedtudskillere skal være CE-mærkede i henhold til DS/EN 1825-1 og dimensioneres, installeres, drives og vedligeholdes efter DS/EN 1825-2.

Du kan læse mere om retningslinjer for projektering, dimensionering, udførelse og drift i Teknologisk instituts rørcenter-anvisning nr. 005.

Tømning
Mange restauranter skal have tømt deres fedtudskiller 1 gang pr. måned og senest når 3/4 af udskillerens maksimale kapacitet er nået. Der skal foreligge en kontrakt med et slamsugerfirma om regelmæssig tømning af fedtaffald.

Kontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om tømningsfrekvens, anslåede årlige mængder og hvilket godkendt modtageanlæg, der benyttes. Kvittering for hver enkelt tømning skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende af Viborg Kommune.
 
Reglerne er skrevet med hjemmel i den gældende affaldsbekendtgørelse fra Miljøministeriet.

 

Sidst opdateret: 19.09.2016