Godkendelser og tilladelser

På denne side kan du læse om de specifikke regler for dambrug

Miljøgokendelse
Alle ferskvandsdambrug skal miljøgodkendes. Det er kommunen, som udarbejder miljøgodkendelserne. For at reducere miljøbelastningen på vandløbene stilles der krav til driften af dambrug, samt anvendelsen af ”bedst tilgængelige teknik” (BAT).
Dambrug miljøgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Vandindvindingstilladelse
Alle ferskvandsdambrug skal have en vandindvindingstilladelse. Traditionelle dambrug anvender store vandmængder, da der ikke sker en genanvendelse af vandet. Det er kommunen, som udarbejder tilladelser til indvinding af overflade- og grundvand.
Dambrugenes vandforbrug reguleres efter vandforsyningsloven.

Der er i dag krav om samtidighed i sagsbehandlingen af miljøgodkendelse af ferskvandsdambrug. Dermed skal der i forbindelse med ansøgning om, eller revurdering af miljøgodkendelse, også træffes en afgørelse om vandindvinding. Der skal desuden træffes afgærelse om eventuel dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt afgørelse om stemmeværker efter vandløbsloven. 

VVM (Vurdering om Virkning på Miljøet)
Intensivt fiskeopdræt, herunder dambrugsdrift er omfattet af VVM-reglerne. Kommunen skal dermed vurdere, om opførelse eller ændring af et dambrug kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der laves en VVM-screening.
Hvis det i VVM-screeningen vurderes, at eksempelvis en ændring af dambruget vil få en indvirkning på miljøet, skal der laves en VVM-redegørelse. En sådan redegørelse indeholder en detaljeret beskrivelse og vurdering af anlæggets virkning på miljøet. Samtidig skal der udarbejdes nye retningslinjer i kommuneplanen.
VVM-reglerne reguleres efter ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.

Miljøtilsyn
Viborg Kommune fører tilsyn med dambrugene. Tilsynene foretages 1 – 2 gange om året. I forbindelse med tilsynet kontrolleres dambrugets indretnings- og driftsforhold. Tilsynene bliver varslet og efterfølgende sender kommunen en tilsynsrapport til dambruget.

Bedømmelse af vandløbskvalitet (faunatilsyn)
Mindst en gang om året (forår) foretages der en standardiseret prøvetagning af smådyr (fauna) i vandløbene op- og nedstrøms dambrugene. Samtidig vurderes vandløbets profil og flora.
Ved modeldambrug foretages mindst 2 prøvetagninger (forår og efterår).
Ved hjælp af prøvetagningerne bedømmes vandløbenes biologiske tilstand. Faunaens sammensætning bestemmer vandløbets faunaklasse. Faunaklasserne er karakteriseret ved hjælp af “Dansk Vandløbs Fauna Indeks”, forkortet DVFI. Klasserne betegnes ved heltal fra 1 til 7, hvor 1 svarer til ”overordentligt stærkt forurenet” og 7 til ”praktisk talt uforurenet”. 

I forbindelse med faunaprøvetagningen registreres desuden de fysiske forhold på stationen.

Vandløbets faunaklasse bruges blandt andet til at vurdere, om dambrugene har en påvirkning på vandløbene. Derudover kan de bruges til at vurdere, om vandløbenes målsætninger er opfyldt.

Miljøregler
Links til lovgivningen og yderligere læsestof inden for området kan findes på Miljøministeriets hjemmeside

Sidst opdateret: 12.09.2018