Specielt om dambrug

Der gælder bestemte regler for dambrug i forbindelse med miljøpåvirkning

Ferskvandsdambrug
Dambrug er anlæg til opdræt af fisk. I danske dambrug opdrættes regnbueørreder til videre salg, og bæk- og havørreder, samt laks til udsætning i naturen.
De fleste dambrug er traditionelle anlæg, hvor de naturgivne faldforhold udnyttes mest muligt. Vandet indtages typisk fra vandløb ved hjælp af et stemmeværk. Enkelte dambrug anvender dog også grundvand. Et stemmeværk er en form for mur tværs over vandløbet, hvorved vandet stuver op og ledes gennem dammene uden hjælp af pumper.

Traditionelle og moderne anlæg
I de traditionelle anlæg opdrættes fiskene i jorddamme, mens de i moderne anlæg (modeldambrug) opdrættes i betonanlæg med et begrænset vandforbrug på grund af genanvendelse af vandet. Inden vandet føres retur til åen passerer det et anlæg til vandrensning. Dette kan for eksempel være et bundfældningsbassin og/eller mikrosigter.

Kommunen som myndighed
Viborg Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for 12 dambrug, der har udledning til kommunens vandløb.
Det er kommunens opgave at føre tilsyn med dambrugene, behandle tilladelser og miljøgodkendelser således, at miljøpåvirkningen mindskes eller forbliver på et acceptabelt niveau. Dermed sikrer kommunen, at dambrugenes drift sker på en miljømæssig forsvarlig måde, således at de fastsatte målsætninger kan opnås.

 

Sidst opdateret: 12.09.2018