Vindmøller syd for Vinge

Vindmøller ved Vinge

Miljørapport med miljøkonsekvensvurdering af ansøgt etablering af 8 vindmøller

European Energy har søgt om tilladelse til at opstille otte nye vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 meter. Mølledesignet på de nye vindmøller er traditionel dansk med tre vinger og rørtårn. De otte vindmøller er af samme type og udseende med en rotordiameter på maksimum 136 meter. Hver vindmølle har en kapacitet på ca. 4 MW, og den samlede kapacitet er således 24 MW for hele vindmølleparken. Vindmøllerne vil stå på en lige række med en indbyrdes afstand på cirka 360 meter.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering
Da planerne og det ansøgte projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en samlet miljørapport, der både indeholder en miljøvurdering af planerne og en miljøkonsekvensvurdering af projektet (tidligere kendt som VVM-redegørelse). Miljøoplysninger til sagens behandling fremgår af miljørapporten, som kan findes via et link nedenfor.
Realisering af projektet forudsætter, at Viborg Kommune en tilladelse til projektet efter. miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). Der er lavet et udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, som kan findes via et link nedenfor.

Offentlig høring over miljøkonsekvensrapporten
Miljøkonsekvensrapporten, som bygherren har fremlagt, herunder ansøgningen om tilladelse er i offentlig høring.

Vedtaget af Byrådet den 22. maj 2019
Offentliggjort den 18. juni 2019
Høringsfrist: 15. august 2019

Bemærkninger til miljørapporten skal være modtaget senest lørdag den 15. august 2019. Benyt
boksen ”Indsend dine bemærkninger”.

Plangrundlag
Forslag til plangrundlag for projektet med tilhørende miljøvurdering af planerne er i høring samtidigt
med miljøkonsekvensvurderingen af det ansøgte projekt.
Læs mere om forslag til lokalplan nr. 512 og kommuneplantillæg nr. 29 for et vindmølleområde syd for Vinge.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde torsdag den 27. juni 2019 kl. 19 - 21 i  Tjelecenteret, Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele - hal 2 (lille hal)

Kontaktperson
Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
87 87 86 31

Se: Miljørapport (pdf)
Se: Udkast til tilladelse til European Energy A/S efter miljøvurderingslovens § 25
Se: Ansøgning vedr. opstilling af vindmøller
Se: Byrådets vedtagelse den 22. maj 2019. (Sag nr. 3)

Sidst opdateret: 11.09.2019