Vindmøller ved Tolstrup

Miljørapport med miljøkonsekvensvurdering af ansøgt etablering af 3 vindmøller

SFP Wind Denmark ApS har søgt om tilladelse til at opstille tre nye vindmøller ved Tolstrup med en totalhøjde på op til 149,9 meter. Mølledesignet på de nye vindmøller er traditionel dansk med tre vinger og rørtårn. De tre vindmøller er af samme type og udseende med en rotordiameter på maksimum 136 meter. Hver vindmølle har en kapacitet på ca. 4 MW, og den samlede kapacitet er således 12 MW for hele vindmøllerækken. Vindmøllerne vil stå på en lige række med en indbyrdes afstand på cirka 360 meter.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Da planerne og det ansøgte projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en samlet miljørapport, der både indeholder en miljøvurdering af planerne og en miljøkonsekvensvurdering af projektet (tidligere kendt som VVM-redegørelse). Miljøoplysninger til sagens behandling fremgår af miljørapporten, som kan findes via et link nedenfor.
Realisering af projektet forudsætter, at Viborg Kommune giver en tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). Der er lavet et udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, som kan findes via et link nedenfor.

Offentlig høring over miljøkonsekvensrapporten

Miljøkonsekvensrapporten, som bygherren har fremlagt, herunder ansøgningen om tilladelse er i offentlig høring.

Vedtaget af Byrådet den 4. september 2019
Offentliggjort: Torsdag den 12. september 2019
Høringsfrist: Torsdag den 7. november 2019Bemærkninger til miljørapporten skal være modtaget senest torsdag den 7. november 2019. Benyt
boksen ”Indsend dine bemærkninger”.

Plangrundlag

Forslag til plangrundlag for projektet med tilhørende miljøvurdering af planerne er i høring samtidigt
med miljøkonsekvensvurderingen af det ansøgte projekt.
Læs mere om forslag til lokalplan nr. 514 og kommuneplantillæg nr. 32 for et vindmølleområde ved Tolstrup.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.00 - 21.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
87 87 86 31


Se Miljørapport (pdf)
Se Udkast til tilladelse til SFP Wind Denmark ApS efter miljøvurderingslovens § 25 (pdf)
Se Ansøgning vedr. opstilling af vindmøller (pdf)
Se Byrådets vedtagelse den 4. september 2019 (sag nr. 11)

Sidst opdateret: 11.09.2019