Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

vindmøller

Ved visse typer anlæg, skal Kommunen vurdere anlæggets påvirkning på miljøet i en såkaldt miljøvurdering (Tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Formål
Formålet med miljøvurderingen er tidligt at få belyst konsekvensen for mennesker og miljø. Herved kan projektet tilpasses, så færrest muligt miljømæssige problemer opstår. Processen indebærer inddragelse af offentligheden.

Hvilke anlæg kræver en miljøvurdering?
Visse typer nyanlæg eller væsentlige ændringer ved bestående anlæg kræver miljøvurdering. Det gælder de anlæg, der er nævnt i bilag 1 i Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

Screening for miljøvurdering
Visse ændringer eller nyanlæg kræver i første omgang en vurdering af, om der skal laves en miljøvurdering. Denne vurdering kaldes en screening. De anlæg, der skal screenes, fremgår af bilag 2 i bekendtgørelsen om miljøvurdering.
På baggrund af screeningen afgør Kommunen, om anlægget, på grund af type, dimension eller placering, kan antages at få en væsentlig virkning på miljøet.

Hvis du anmelder et anlæg, som er opført på bilag 2 i bekendtgørelsen, kan du udfylde et anmeldeskema og fremsende det digitalt til Kommunen.


Sidst opdateret: 24.10.2018