Jordforurening

Jordforurening

Nedenfor kan du læse mere om forurenede grunde

Jordforurening i Danmark
For at få overblik over jordforurening i Danmark skal forureninger, der udgør en trussel for miljøet, kortlægges. Forureningen stammer ofte fra virksomheder og værksteder. Det betyder, at når der er konstateret en forurening på en ejendom eller, når der er mistanke om forurening på en ejendom, skal denne kortlægges. Region Midtjylland står for kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde.

I Viborg Kommune findes ca. 600 forurenede eller muligt forurenede lokaliteter.

Kortlægning af forurenede ejendomme

Kortlægning sker på to niveauer - V1 og V2

Arealerne kortlægges på to niveauer, alt efter hvor præcist kendskabet til forurening er.
En ejendom kortlægges på vidensniveau 1 (V1), når man ved, at der har været aktiviteter på arealet som gør, at jorden kan være forurenet. Et eksempel er en fabrik, der har brugt kemikalier, som er skadelige for mennesker og grundvand.
En ejendom kortlægges på vidensniveau 2 (V2), når man på baggrund af en teknisk undersøgelse ved, at jorden er forurenet. Viser undersøgelsen, at kun en del af grunden er forurenet, er det kun den forurenede del der kortlægges.

Hvor er der forurenet?
På Danmarks Miljøportal kan du se, hvor der er kortlagt forurening. Du kan også læse mere om jordforurening og meget mere om miljø og natur på miljøportalen.
Hvis du har spørgsmål til forurening på din ejendom, kan du kontakte Teknik og Miljø, Virksomhedsmiljø eller Region Midtjylland.

Økonomiske konsekvenser
Hvis du ikke selv er skyld i en forurening, kan du ikke blive tvunget til at betale for, at den bliver fjernet.
Du skal dog være opmærksom på, at en forurenet grund kan falde i værdi og være vanskeligere at sælge. Dertil kommer, at det kan det blive dyrere end normalt at lave ombygninger og lignende på en forurenet grund, fordi kommunen f. eks. kan stille vilkår til byggeriets udførelse. Desuden vil bortskaffelse af forurenet jord være forbundet med omkostninger.

Hvis grunden er kortlagt, skal du altid indente tilladelse ved din kommune, hvis du skal bygge, grave, flytte jord eller ændre anvendelsen af det kortlagte areal til noget mere følsomt.

Områdeklassificering af lettere forurenede områder
Lettere forurenet jord er defineret som jord, der er forurenet med et eller flere af følgende stoffer i et angivet forureningsinterval; bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, zink, og tjærestoffer (PAH), herunder benz(a)pyren og di-benz(a,h)anthracen.
Lettere forurening findes i de fleste byområder, typisk de ældre. Den lettere forurenede jord, er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som stammer fra flere forureningskilder, såsom bilers udstødning, industriens røg- og støvemissioner mv.
I stedet for kortlægning af lettere forurenede arealer er der udarbejdet en områdeklassificering. Ved områdeklassificeringen er større sammenhængende områder uden for byzonen, som forventes at være lettere forurenede, blevet inddraget i områdeklassificeringen. Omvendt er større sammenhængende områder i byzonen, som forventes at være rene, blevet undtaget områdeklassificeringen.
Områdeklassificeringen i Viborg Kommune kan ses på Danmarks Miljøportalen.

Når jorden i haven er forurenet
Generelt er der en lav sundhedsrisiko ved at bo på en lettere forurenet grund. Risikoen afhænger af mange forhold, bl.a. af hvordan man omgås med jorden. Generelt kan det siges, at børn har en større risiko end voksne. Det er Sundhedsstyrelsen, der vurderer sundhedsrisici ved påvirkning fra forureninger. Du kan læse mere på Region Midtjyllands hjemmeside, og i pjecen "Er din boliggrund forurenet".

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord

Sidst opdateret: 11.02.2017