Hvad betyder affaldsplanen for dig?

Affaldsplanen får betydning for din hverdag

Énfamilieboliger
-   Alt husholdningsaffald skal sorteres
-   Du får to containere. Denne ene til dagrenovation og den
    anden til pap, papir, glas, plast og metal
-   På tømningsdagen skal containerne stå ved skel ud mod vejen
-   På sigt skal det grønne/organiske affald også sorteres fra

 Etageboliger
-   Alt husholdningsaffald skal sorteres
-   Minicontainere til dagrenovation, pap, papir, glas, plast og 
    metal erstattes så vidt muligt med  undergrundscontainere
-   På sigt skal det grønne/organiske affald sorteres fra

 Særlige områder, sommerhusområder
 (og særligt bevaringsværdige områder, særlige nye byområder)

-   Alt husholdningsaffald skal sorteres
-   Al indsamling af affald på egen ejendom erstattes af
    fællesløsninger til indsamling af dagrenovation, pap, papir,
    glas, plast og metal (minicontainere eller 
    undergrundscontainere)
-   På sigt skal det grønne/organiske affald sorteres fra

 Erhverv
-   Der vil blive stillet større krav til analyse og udsortering af
    miljøfremmede stoffer i byggeaffald
-   Der vil blive mulighed for at sortere i nye affaldsfraktioner
    på genbrugsstationerne
-   Det vil blive muligt at komme af med jord fra bygge- og anlægsprojekter i Viborg

 Kommunale institutioner og virksomheder
-   Alle kommunale institutioner og virksomheder skal benytte
    de kommunale affaldsordninger

Tilbage til siden om affaldsplanen

Sidst opdateret: 16.08.2017